η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α"

Transcript

1 η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος : Κων/νος Μπαριτάκης Ηράκλειο, 05/11/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Εξοικονόμησης Ενεργείας Τύπου LeD και Κέντρου Διαχείρισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. ΦΒ1/Ε5.5/9434/395/ , ΚΩΔ. ΟΠΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Έχοντας λάβει υπόψη: 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995). 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 1

2 την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010). 7. Την υπ αρίθμ. Π1/2622/ (ΦΕΚ 3435/Β/ ) ΥΑ σχετικά με την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31/12/2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 8. Την απόφαση 504/2009 Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 9. Της (ΦΕΚ Α 240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) άρθρο 4, παρ.1 έως 5 για την ανάδειξη προμηθευτών- χορηγητών προμηθευτών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των Νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α και Β βαθμού. A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών σωμάτων τύπου LED (Light Emitting Diode Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%. Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια διακοσίων σαράντα (240) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED εξωτερικών χώρων χωνευτών επί ιστού ύψους περίπου 9m για δρόμους και παρκινγκ συνοδευόμενα από πλήρες σύστημα διαχείρισης φωτισμού, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων χωνευτών επί ιστού με λαμπτήρα 400 W τα οποία υπάρχουν εγκατεστημένα σήμερα. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στην οδό Πεταλοειδής. Επισημαίνεται ότι το σύνολο του εξοπλισμού της παρούσας προμήθειας (φωτιστικά σώματα και κέντρο διαχείρισης οδοφωτισμού) θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία και θα διενεργηθεί δοκιμή ελέγχου και εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου με ευθύνη του Αναδόχου. Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το φωτιστικό τύπου LED χωνευτό επί ιστού (ύψος τοποθέτησης 6-10 μέτρα) εξωτερικών χώρων για δρόμους και πάρκινγκ των 70 W +/-10%, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού σώματος (LER) πρέπει να είναι τουλάχιστον 90lm/w για το φωτιστικό και 100 lm/w για τα LEDs. 2

3 Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι ίση η μεγαλύτερη από lm. Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης πρέπει να είναι τουλάχιστον IP65. Το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να κυμαίνεται από 100V AC έως 240V AC. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι περίπου 70 Watts (+/- 10%). Το CRI πρέπει να είναι >70. Ο συντελεστής ισχύος πρέπει να είναι >0.85. Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 4.000Κ-5.500Κ (φως ημέρας για την απόλυτη αισθητική απόδοση των χρωμάτων κατά την διάρκεια της νύχτας). Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας κυμαίνεται από -40 ο C έως +50 ο C. Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι > ώρες. Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ψήκτρα. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει περίπου 60 LEDs (χαμηλής ισχύος έως 1,5W) τοποθετημένα πάνω σε ειδική ψήκτρα από αλουμίνιο τα οποία φέρουν ειδικές πρισματικές πρισματικές πολυκαρβουνικές προσθήκες διάχυσης φωτός έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία σύμφωνα με την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί εκπομπών ρύπων και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει βάση στήριξης έτσι ώστε η τοποθέτηση αυτού να γίνει σε μπράτσο ιστού με απόληξη Φ60mm με τρόπο ασφαλή και σταθερό. To φωτιστικό πρέπει να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν το LED από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και τα ρεύματα αιχμής. Το κέλυφος του φωτιστικού είναι υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με κατάλληλη σχεδίαση για την απαγωγή της θερμότητας, έτσι ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε φθορές και σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το εξωτερικό κάλυμμα πρέπει να είναι από ειδικό υψηλής αντοχής στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας γυαλί καθώς επίσης πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου. Ο τύπος υλικών μόνωσης πρέπει να είναι Τύπου 1(Class 1). Το φωτιστικό πρέπει να είναι κατασκευασμένο χωρίς βλαβερά συστατικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH, RoHS Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (κατά EMC και LVD) τα οποία θα έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα πιστοποίησης. Ο οίκος κατασκευής πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO 9001:2008. Εξοπλισμός Ελέγχου Φωτιστικού Σώματος Ο ελεγκτής (controller) θα τοποθετηθεί σε κάθε φωτιστικό και θα διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση Εισόδου: 100 VAC έως 240 VAC Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: Lonworks Υποστήριξης 1-10V και DALI interfaces 3

4 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40 C to +70 C Σχετική Υγρασία: 5% έως 95% RH Βαθμός Προστασίας: IP66 Εξοπλισμός Κλάδου Φωτιστικών Σωμάτων Ο εξοπλισμός κλάδου φωτιστικών σωμάτων (segment controller) που θα εγκατασταθεί θα διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου LonWorks Για τη λειτουργία της μονάδας να μην είναι υποχρεωτική η χρήση συγκεκριμένου τύπου εξυπηρετητή Να διαθέτει μνήμη 64 MB DRAM και 64 MB flash Χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας και έντασης φωτισμού λαμπτήρων με κανονική ώρα (normal clock) και αστρονομικό ρολόι Ενσωματωμένος εξυπηρετητής web για τοπική ή απομακρυσμένη διαχείριση και άντληση στοιχείων, μέσω ενός οποιουδήποτε web browser Ενσωματωμένη σειριακή θύρα RS-232 για σύνδεση εξωτερικών συσκευών modem Δύο (2) είσοδοι παλμών μέτρησης ενέργειας κατά DIN Μία (1) θύρα Μ-Bus για σύνδεση με μετρητή ενέργειας της γραμμής τροφοδοσίας δικτύου ΔΕΗ Υποστήριξη των προτύπων: TCP, IPv4, IPv6, PPP, CHAP, PAP, ICMP, NAT, SMTP, DHCP, SNTP, FTP, DNS, MD5, HTTP, HTML, XML, SOAP, DIME Να διαθέτει επεξεργαστή MIPS32, 264 MHz Τάση εισόδου: VAC, 50/60 Hz Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό Να υποστηρίζει ηλεκτρονικές μονάδες επικοινωνίας λαμπτήρα των πιο γνωστών και ευρέως διαδεδομένων κατασκευαστών Κατανάλωση < 15 Watts Θερμοκρασία λειτουργίας: - 40oC ως +60οC Υγρασία λειτουργίας: 10-90% Πιστοποιήσεις: CE Το GPRS modem που θα εγκατασταθεί μαζί με κάθε segment controller θα διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: ΕGSM, CSD, GPRS class 10, EDGE QuadBand: 850/900/1800/1900 MHz SIM interface (1.8V/3V) Mobile Station class B, CG, CC Μετάδοση φωνής και αποστολή SMS Θύρες: RS232, Ethernet 4 ψηφιακές είσοδοι και 3 έξοδοι (optoisolated) Μνήμη δεδομένων 8ΜΒ LED ένδειξης λειτουργίας GPRS θερμοκρασία λειτουργίας: 20 C to +65 C θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 C to +85 C CE Mark 4

5 2. Κέντρο διαχείρισης φωτισμού Η τεχνολογία προσφέρει μια λύση νέας γενιάς για την διαχείριση του φωτισμού, με την οποία επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και η ταυτόχρονη μείωση των δαπανών συντήρησης. Το σύστημα διαχείρισης φωτισμού αποτελείται από ένα σύνολο δομικών στοιχείων άριστα ολοκληρωμένων μεταξύ τους, τα οποία είναι σε θέση να παρέχουν την τέλεια λύση για την διαχείριση εξωτερικού φωτισμού σε κάθε περίπτωση. Έξυπνοι, ψηφιακοί ελεγκτές για τους λαμπτήρες που επικοινωνούν μεταξύ τους, ισχυροί διασυνδεδεμένοι κόμβοι επικοινωνίας βασισμένοι στο πρωτόκολλο IP και το ευέλικτο λογισμικό διαχείρισης, σχηματίζουν μια κομψή και αποτελεσματική αρχιτεκτονική που σίγουρα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Για κάθε φωτιστικό τύπου LED υπάρχει και ο αντίστοιχος ελεγκτής ο οποίος μπορεί να θέτει σε λειτουργία ή και παύση αυτής για κάθε φωτιστικό. Ο ελεγκτής αυτός περιλαμβάνει και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματης επικοινωνίας μέσω τις οποίας στέλνει στοιχεία στον κεντρικό κόμβο ή λαμβάνει εντολές που έρχονται από το Λογισμικό διαχείρισης. Ο κεντρικός κόμβος φροντίζει για την διασύνδεση των λαμπτήρων της περιοχής που ελέγχει με το Λογισμικό διαχείρισης. Περιλαμβάνει τόσο την απαραίτητη ασύρματη διεπαφή για την επικοινωνία του με τους ελεγκτές των λαμπτήρων, όσο και την ενσύρματη διεπαφή για την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου και το λογισμικό διαχείρισης. Το Λογισμικό διαχείρισης φωτισμού είναι σε θέση να επικοινωνεί και να οργανώνει όλους τους κόμβους και τους ελεγκτές των λαμπτήρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Λαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποθηκεύει την κατάσταση των διαφόρων στοιχείων του συστήματος παρέχοντας εξελιγμένες δυνατότητες απεικόνισης που διευκολύνουν την εποπτεία του συστήματος. Διαχειρίζεται πλήρως τα φωτιστικά σώματα, δηλαδή την απλή ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή τους. Επίσης είναι σε θέση να εφαρμόζει διάφορα προ-αποθηκευμένα σενάρια χρονοπρογραμματισμού για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των λαμπτήρων. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φωτισμού είναι σε θέση να αξιοποιεί πλήρως δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, προσαρμόζοντας αυτόματα την λειτουργία των λαμπτήρων LED ή την παύση τους. Έτσι, καθώς η ημέρα μεγαλώνει ή μικραίνει, τα φωτιστικά ανάβουν ακριβώς την ώρα που πρέπει χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση για τις σχετικές ρυθμίσεις, οι οποίες χωρίς το σύστημα Τηλε-διαχείρισης είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και φυσικά δεν είναι πρακτικό να γίνονται σε καθημερινή βάση. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των ωρών λειτουργίας των λαμπτήρων και η περαιτέρω εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους κατά ένα ποσοστό 20%, τόσο από την μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και από τον περιορισμό της φθοράς των λαμπτήρων από την λειτουργία τους. 5

6 Λογισμικό Κέντρου Ελέγχου Το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνει υποσύστημα υποστήριξης της τηλεμετρίας και διεπαφή διασύνδεσης με σύστημα χαρτογραφικής απεικόνισης (GIS) του Φορέα Γραφική διεπαφή χρήστη μέσω web browser Εποπτεία πολλαπλών περιοχών και φωτιστικών σημείων Ορισμός και έλεγχος χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας λαμπτήρων Ανάλυση συμβάντων και συναγερμών λειτουργίας λαμπτήρων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Υπολογισμός μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπής CO2 Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου LonWorks Να διαθέτει Direct LNS SOAP Interface Να διαθέτει ενσωματωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης web εφαρμογών, το οποίο να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένο πρότυπο Να μπορεί να «ανακαλύψει» αυτόματα νέες συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο Συναγερμοί αναγγελίας συμβάντων ή βλαβών μέσω μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισύναψη στοιχείων (data logs) Πρόσβαση χρηστων βασισμένη σε ρόλους (RBAC) Διεπαφή προς τρίτες εφαρμογές (συστήματα χρέωσης, συντήρησης, GIS, κλπ.) με χρήση τεχνολογιών web και πρωτοκόλλου SOAP / XML Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται το αναλυτικό manual της εφαρμογής καθώς και ενδεικτικά screenshots Ο Συντάξας Κώστας Μπαριτάκης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε Η Διευθύντρια Αικατερίνη Καμπιτάκη ΠΕ Οικονομολόγος 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα