ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και των Τμη μάτων Νομικής και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σύγχρο νες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοη θική διάσταση» Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαί σιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγο ρές» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα πεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραι ώς Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δη μόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Πα ράταση της λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ... 4 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τομέα Β Ιδιωτικού Δικαίου, του Τμήμα τος Νομικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρά ταση της λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ... Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαί ου, του Τμήματος Νομικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράταση της λειτουργίας του ανωτέ ρω ΠΜΣ... 6 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καπο διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πα νεπιστημίου Paris IV Sorbonne της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλε ψη Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρ μογές της». Παράταση της λειτουργίας του ανω τέρω ΠΜΣ... 8 Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανε πιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ιδίου Παν/μίου με τίτλο «Ορ γάνωση και Διαχείριση ανακουφιστικής και υπο στηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων»... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 (1) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ιδίως το άρθρο 6, παραγρ. 3), ΦΕΚ 148, τ.α, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α, ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16, τ.α, ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68/ τ. Β / ) κοινή. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμ. 19/ ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Οδοντιατρικής Σχολής του Αρι στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμ. 22/ ).

2 2734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμ. 301/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμ. 178/ ). 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης (αριθμ. 11/ ). 10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρκής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας του Α.Π.Θ. 11. Το έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρι κής Σχολής Α.Π.Θ. από το οποίο προκύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης της Σχολής (αριθμ. Α22742/ ). 12. Το έγγραφο του Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. από το οποίο προκύπτει ότι η εσωτε ρική αξιολόγηση της Σχολής έχει ολοκληρωθεί (αριθμ. 6177/ ). 13. Το έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επι στημών Α.Π.Θ. από το οποίο προκύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος (αριθμ. 1711/ ). 14. Το έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμή ματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το οποίο προκύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικα σία αξιολόγησης του Τμήματος (αριθμ. 1641/ ). 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Σχολών Ιατρικής, Οδοντι ατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τα Τμήματα Νομικής και Θεολογίας του ΑΠΘ οργανώνουν και λει τουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Διατμη ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 368/2008. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμ ματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ που λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή είναι η μελέτη και η έρευνα των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ιατρική και βιοϊατρική έρευνα και πράξη, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας καθώς και την πολιτική της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. 2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκο πεί: α) στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώ σης για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών που συνδέονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουρ γήματος, τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την παραγωγή ακαδημαϊκού έρ γου σ αυτούς τους τομείς β) στην εξειδίκευση ιατρών, βιολόγων βιοτεχνολόγων, νομικών, θεολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστη μόνων και γενικά επιστημόνων με σχετικές προς το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες, για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευ νητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ. γ) στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 3. Καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι αφενός να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθε ρά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνε χούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώ θηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΔΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ): «Σύγ χρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση». Άρθρο 4 Κατηγορίες εισακτέων 1. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Ιατρικής και Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής. 2. Στο ΔΠΜΣ δύνανται επίσης να εγγραφούν: α. πτυ χιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημι ακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και β. πτυχιούχοι θετι κών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυ μάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των αποφοί των θετικών και τεχνολογικών επιστημών παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Άρθρο Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 273 τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνη τικής ή συνθετικής διπλωματικής εργασίας. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατόν να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυ χιακής διπλωματικής εργασίας. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε εννέα (9) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα {σύνο λο ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, δηλαδή τρία μαθήματα στο Α εξάμηνο {τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, τρία στο Β εξάμηνο {τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)} και τρία μαθήματα στο Γ εξάμηνο (τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, και να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Δ εξάμηνο, το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων σε έξι (6) μαθήματα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) {εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. 2. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά και σε τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα. Τα μαθήματα κατανέμονται στα τρία διδακτικά εξά μηνα ως εξής: 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Α) Διεπιστημονική προσέγγιση του ιατρικού λειτουρ γήματος, της βιοϊατρικής έρευνας και των βιοτεχνολο γικών εφαρμογών Β) Δεοντολογικοί και νομικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος Γ) Επιλεγόμενο μάθημα 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Α) Ιατρική αμέλεια σε διεπιστημονική προσέγγιση Β) Ηθικά, κοινωνικά, ιατρικά και νομικά προβλήματα της αρχής και του τέλους της ανθρώπινης ζωής Γ) Επιλεγόμενο μάθημα 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: A) Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και Γενετική του Ανθρώπου B) Βιοϊατρική έρευνα και εφαρμογές Γ) Επιλεγόμενο μάθημα Επιλεγόμενα μαθήματα: Α) Μεταμοσχεύσεις Β) Τηλεϊατρική Τηλεοδοντιατρική Γ) Αντιμετώπιση του Πόνου και χρονίως πασχόντων Δ) Ανθρώπινη αναπαραγωγή Ε) Ιατροδικαστική και Δικαιοσύνη ΣΤ) Επικοινωνιακές δεξιότητες και ψυχολογικές δια στάσεις της ιατρικής πράξης Ζ) Κοινωνική ηθική και βιοτεχνολογία Η) Ειδικά Θέματα Βιοηθικής Θ) Πολιτιστικός πλουραλισμός και προβλήματα βιο ηθικής Ι) Επιστήμη και Ηθική 3. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μαθήματα επισκεπτών καθηγητών μπορεί να γίνονται και σε ξένη γλώσσα. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώ τατο όριο σε είκοσι πέντε (2) κατ έτος, εκ των οποί ων τουλάχιστον οκτώ προέρχονται από τις βιοϊατρικές επιστήμες και τουλάχιστον οκτώ από τις νομικές επι στήμες. Θέσεις που προορίζονται για αποφοίτους των βιοϊατρικών και των νομικών επιστημών και παραμένουν κενές καλύπτονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 368/2008. Άρθρο 8 Προσωπικό Στην λειτουργία του ΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των Σχολών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και των Τμημάτων Νο μικής και Θεολογίας του ΑΠΘ, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ιδρύματος και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρ θρου του ν. 368/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ διατίθε ται η υλικοτεχνική υποδομή των Σχολών και Τμημάτων που συμμετέχουν σε αυτό (αίθουσες, βιβλιοθήκες, νη σίδες Η/Υ κ.λπ.). Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο ν. 368 (ΦΕΚ 148, τ.α ). Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του σε ετήσια βάση είναι και περιλαμβάνει: α) Κάλυψη ειδικών βιβλιογραφικών αναγκών: β) Χρηματοδότηση ασκήσεων των φοιτητών, δαπάνες για πρόσκληση επιστημόνων, για την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων και διαλέξεων: γ) Αναλώσιμα είδη:.000 δ) Προμήθεια και συντήρηση Η/Υ και άλλου εξοπλισμού.000 ευρώ ε) Άλλες δαπάνες: ΣΥΝΟΛΟ: Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα, χορηγίες Ιδιωτικών και Δημόσιων φο ρέων. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ

4 2736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κυβερνήσεως. Ö Αριθμ /B7 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Τμήμα τος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του ν.3374/200 (ΦΕΚ 189 τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98Α ). 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68 τ.β / ) κοινή. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία ). 7. To υπ αριθμ / έγγραφο του Προ έδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμή ματος στην Α.ΔΙ.Π. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Δι οικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει διατομεακό, διεπιστημονικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις τόσο χρηματο οικονομικής όσο και νομικής κατεύθυνσης αναφορικά με τη λειτουργία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, θεραπεύοντας κατ αυτό τον τρόπο τις αυξημένες επαγ γελματικές ανάγκες των νομικών του οικείου χώρου σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα εξοικειώνει τους φοιτητές με τη χρηματοοικονομική λογική και θεωρία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τις θεσμικές πτυχές λειτουργίας των χρηματοοικονο μικών αγορών, καθώς και τις παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δρα στηριότητες (π.χ. τραπεζικός δανεισμός, επενδυτικές υπηρεσίες, τιτλοποίηση, εξαγορές και συγχωνεύσεις). Από τα βασικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα πλεο νεκτήματα του προγράμματος είναι η ικανότητά του να συνδυάζει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ικανό τητες των διδασκόντων, καθώς και να αναδεικνύει την ευρεία συνεργασία μεταξύ διδασκόντων διαφορετικών επιστημονικών κατευθύνσεων και φοιτητών. Οι σκοποί του Προγράμματος είναι: i) Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντι κείμενο του Προγράμματος. ii) Η ανάπτυξη της έρευνας (δημοσιεύσεις σε διεθνούς φήμης περιοδικά σχετικά με την αλληλεπίδραση της χρηματοοικονομικής και νομικής επιστήμης στο χώρο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου) και η απασχό ληση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προγράμματα έρευνας σχετικά με τα ανωτέρω θέματα θεραπείας. iii) Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμέ νες, διεπιστημονικές γνώσεις τόσο χρηματοοικονομικής όσο και νομικής κατεύθυνσης για τους νομικούς που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιη θούν επαγγελματικά στον χώρο των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα πεζικής Διοικητικής απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Χρηματο οικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» (Master of Science (M.Sc.) in Banking and Finance Law). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμή ματος Νομικής ΑΕΙ, του Γενικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2737 Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δυο (2) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα εκ των οποίων τα (6) είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, τρία (3) χρηματοοικονομικής και νομικής κατεύθυνσης και δυο (2) μαθήματα επιλογής, ένα (1) χρη ματοοικονομικής και ένα (1) νομικής κατεύθυνσης καθώς και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα πιο κάτω μαθή ματα: 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματα (Υποχρεωτικά) 1) Θεωρία της χρηματοοικονομι κής διαμεσολάβησης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στις χρηματοοικονομικές αγορές 7, 2) Τραπεζικό δίκαιο 7, 3) Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας 7, 4) Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 7, Σύνολο 1ου Εξαμήνου 30 Μαθήματα 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Δίκαιο επενδυτικών υπηρεσιών (Υποχρεωτικό) 2) Βασικές αρχές λογιστικής (Υποχρεωτικό) 3) Μάθημα επιλογής (από τον κάτωθι πίνακα) 7, 7,,0 4) Μάθημα επιλογής (από τον κάτωθι πίνακα),0 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,0 Σύνολο 2ου Εξαμήνου 30 Σύνολο προγράμματος 60 Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Μάθημα 1) Συγχωνεύσεις και εξαγορές 2) Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικού δικαίου 3) Θεσμικοί επενδυτές 4) Εταιρική διακυβέρνηση ) Φορολόγηση επιχειρήσεων 6) Βασικές αρχές μακροοικονομίας 7) Ειδικά θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων 8) Ελεγκτική 9) Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (0) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτοί υπότροφοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 368/2008. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραι ώς ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορί ες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου του ν. 368/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα διαθέσει τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή των Μα θημάτων. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος θα χρησιμοποιεί επίσης την αίθουσα εργα στηρίου του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς κα τάλληλα εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές σύγχρονης τεχνολογίας συνδεδεμένους με το διαδίκτυο. Διατίθενται επίσης βάσεις δεδομένων και οπτικοακουστικό υλικό για την πραγματοποίηση δια λέξεων, καθώς και στατιστικά και οικονομετρικά πακέτα. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου, η οποία περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη και το κέντρο υπολογιστών του Πανεπιστη μίου. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος , οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλε πόμενα στον ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ). Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ εκ του οποίου το 6%, ήτοι ποσό ,00 ευρώ αφορά στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και αναλύεται ως εξής: Κατηγορίες Δαπανών Αμοιβές Διδακτικού Προσωπικού Αμοιβές Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού Προϋπολογισμός σε Ευρώ 140, ,000.00

6 2738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αμοιβές, Δαπάνες Μετακι νήσεων & Έξοδα Φιλοξενίας μετακλήσεων Καθηγητών του Εξωτερικού για Σεμι νάρια Αμοιβές και Δαπάνες ενί σχυση Διδακτορικού Προ γράμματος 10, , Δαπάνες Προβολής και Δημοσιότητας 17, Υλικοτεχνική Υποδομή 10, Συνδρομές σε Βάσεις Δε δομένων, Έξοδα Ταξιδίων 10, Υποτροφίες 8, Λειτουργικά έξοδα Προ γράμματος (Αναλώσιμα, Βιβλία κ.λπ.) 10, ΣΥΝΟΛΟ 260, Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές (δωρεές, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώ πων ή πόρους από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κυβερνήσεως. Ö Αριθμ /B7 (3) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 τ.α / ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189 τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98Α ). 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68 τ.β / ) κοινή. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία ). 7. To υπ αριθμ / έγγραφο του Προ έδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμή ματος στην Α.ΔΙ.Π. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές» του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Δι οικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Δι οικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Τραπεζι κές και Χρηματοοικονομικές Αγορές», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα στις Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές» είναι η θεραπεία καίριων θεμάτων των σύγχρονων οικονομιών και έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές ανάγκες του χώρου σε όλα τα επίπεδα. Αδιάφορα εάν οι επαγ γελματίες ή αυτοί που επιθυμούν να εργασθούν είτε εργάζονται στον τραπεζικό χώρο είτε στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα είτε επιθυμούν να αποκτή σουν την δική τους επιχείρηση, το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να τους παρέχει τόσο την γνώση όσο και τις ικανότητες να είναι διαρκώς ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος έχει να κάνει με την ικανότητά του να συνδυάζει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ικανότη τες των διδασκόντων καθώς και την ευρεία συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών. Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: i) Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντι κείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. ii) Η ανάπτυξη της έρευνας (Δημοσιεύσεις σε διεθνούς

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2739 φήμης περιοδικά σχετικά με τις οικονομίες και τα συ στήματα λειτουργίας, των χωρών από όπου προέρχο νται οι συμμετέχοντες καθώς και την απασχόληση των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προγράμματα έρευνας σχετικά με τα ανωτέρω θέματα θεραπείας). iii) Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπε δο τόσο για εκπαιδευόμενα επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και για δυνητικούς εργαζόμενους στους εν λόγω το μείς από χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης και προσαρμογής της οικονομίας τους στα νέα δεδομένα λειτουργίας του Χρηματοοικονομικού και Τραπεζικού περιβάλλοντος (π.χ. χώρες Βαλκανίων, χώρες της Β. Αφρικής, Αραβικές χώρες, και σε άλλες χώρες της Ασίας) και η καλλιέργεια κι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. iv) Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων των χωρών από όπου θα προέρχονται οι συμμετέχοντες. v) Αύξηση Επαγγελματικής Απασχόλησης στις χώρες από όπου προέρχονται οι συμμετέχοντες ή σε άλλες χώρες. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα πεζικής Διοικητικής απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Τρα πεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές» (Master of Science (M.Sc.) in Banking and Financial Markets). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δυο (2) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματι κής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται σε δύο κύκλους εκ των οποίων ο πρώτος περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα των τριάντα (30) ωρών κοινά για όλους τους φοιτητές και ο δεύτερος κύκλος περι λαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής των τριάντα (30) ωρών, όχι περισσότερα από δυο (2) ανά θεματική περιοχή από τις κάτωθι θεματικές ενότητες και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συγκέντρωση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα πιο κάτω μαθή ματα: 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθήματα 1. Ποσοτικές Μέθοδοι στην Χρη ματοοικονομική 7, 2. Αγορές Χρήματος και Κεφα λαίου 7, 3. Χρηματοοικονομική Θεωρία 7, 4. Κυβερνήσεις, Αγορές Χρήμα τος και Κεφαλαίου και η Μακρο οικονομία 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥ ΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4) μάθημα εκ των οποίων όχι περισσότερα από δύο ανά θεματι κή περιοχή από τις κάτωθι αναφερόμενες θεματικές ενότητες) 1η Θεματική Ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μαθήματα 1. Οικονομική Ανάλυση της Χρη ματοοικονομικής Διαμεσολάβη σης και Ελεγκτικός Μηχανισμός 2. Ειδικά Θέματα στη Μακροοι κονομική 3. Χρηματοοικονομικές Αποφά σεις για Καλύτερες Ανταγωνι στικές Στρατηγικές 2η Θεματική Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μαθήματα 7, 1. Επενδυτική Ψυχολογία 2. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 3. Χρηματοοικονομική των Επι χειρήσεων 4. Επιχειρηματική Διακυβέρνηση. Το Θεσμικό Περιβάλλον των Χρηματοοικονομικών Αγορών 6. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 7. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 8. Ειδικά Θέματα στην Χρηματο οικονομική: Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων, Χρηματο δότηση Μικρομεσαίων Επιχει ρήσεων 9. Ανάλυση και Επενδύσεις Χρε ογράφων 10. Θεωρία Τιμολόγησης Περιου σιακών Στοιχείων

8 2740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3η Θεματική Ενότητα: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Μαθήματα 1. Τραπεζική Στρατηγική 2. Ειδικά Θέματα στην Τραπεζι κή: Επενδυτική Τραπεζική, Τρα πεζική για Μεγάλους Επενδυτές 3. Χρηματοδότηση Νοικοκυριών 4η Θεματική Ενότητα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μαθήματα 1. Διαχείριση Διεθνούς Επιχειρη ματικής Χρηματοοικονομικής 2. Διεθνής Τραπεζική 3. Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου η Θεματική Ενότητα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μαθήματα 1. Ελεγκτική 2. Λογιστική Κόστους 3. Χρηματοοικονομική Λογιστική 4. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6η Θεματική Ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μαθήματα 1. Χρηματοοικονομική Οικονομε τρία 2. Μαθηματικά Υποδείγματα Χρηματοοικονομικής 3. Αλγόριθμοι Τιμολόγησης Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ γασία Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (0) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτοί υπότροφοι σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 368/2008. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραι 10 ώς ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορί ες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου του ν. 368/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα διαθέσει τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή των Μα θημάτων. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος θα χρησιμοποιεί επίσης την αίθουσα εργα στηρίου του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς κα τάλληλα εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές σύγχρονης τεχνολογίας συνδεδεμένους με το διαδίκτυο. Διατίθενται επίσης βάσεις δεδομένων και οπτικοακουστικό υλικό για την πραγματοποίηση δι αλέξεων, καθώς και στατιστικά & οικονομετρικά πακέτα. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου, η οποία περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη και το κέντρο υπολογιστών του Πανεπιστη μίου. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος , οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλε πόμενα στον ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α / ). Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ εκ του οποίου το 6%, ήτοι ποσό ,00 ευρώ αφορά στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και αναλύεται ως εξής: Κατηγορίες Δαπανών Προϋπολογισμός σε Ευρώ Αμοιβές Διδακτικού Προσωπικού 160, Αμοιβές Τεχνικού & Διοικητικού Προσωπικού Αμοιβές, Δαπάνες Μετακινήσεων & Έξοδα Φιλοξενίας μετακλήσε ων Καθηγητών του Εξωτερικού για Σεμινάρια 30, , Αμοιβές & Δαπάνες ενίσχυσης Διδακτορικού Προγράμματος 20, Δαπάνες Προβολής & Δημοσιό τητας 30, Υλικοτεχνική Υποδομή 10, Συνδρομές σε Βάσεις Δεδομένων 30, Έξοδα Ταξιδίων 10, Υποτροφίες 10, Λειτουργικά έξοδα Προγράμμα τος (Αναλώσιμα, Βιβλία κ.λ.π.), ΣΥΝΟΛΟ 32, * *

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές (δωρεές, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώ πων ή πόρους από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα). Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κυβερνήσεως. Ö Αριθμ /B7 (4) Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι οίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σπου δές Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Παράταση της λει τουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 και ιδίως το αρθρ.6, παραγρ.3, (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68/Β / ) κοινή. Την υπ αριθ. Β7/212 (ΦΕΚ 1883/Β / ) υπουργική απόφαση [Έγκριση προγράμματος μεταπτυχιακών σπου δών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σπου δές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»], όπως έχει τροποποι ηθεί με την υπ αριθ /Β7 (ΦΕΚ 73/Β / ) υπουργική απόφαση. 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών (συνεδ.6η/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ ). 8. α. Το γεγονός ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος έληξε η λειτουργία του προγράμματος β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του Διευθυντή του ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώ πης». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθ. Β7/212 (ΦΕΚ 1883/ Β / ) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει σύμφωνα με τα εξής: Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχι σης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148τ. Α )». Κυβερνήσεως. Ö Αριθμ /B7 () Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Β Ιδιωτικού Δικαίου, του Τμήματος Νομι κής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράταση της λει τουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 και ιδίως το αρθρ.6,παραγρ.3, (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68/Β / ) κοινή. Την υπ αριθ. Β7/18 (ΦΕΚ 60/Β / ) υπουργι κή απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Β Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθ π.έ /Β7 (ΦΕΚ 226/Β / ) υπουργική απόφαση. 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νομικής του Παν/μίου Αθηνών (συνεδ ).

10 2742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ ). 8. α. Το γεγονός ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος έληξε η λειτουργία του προγράμματος β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του Διευθυντή του ΠΜΣ του Τομέα Β Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Παν/μίου Αθηνών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθ. Β7/18 (ΦΕΚ 60/Β / ) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τα εξής: Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής; «Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχι σης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α )» Κυβερνήσεως. Ö Αριθμ /B7 (6) Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου, του Τμήματος Νομικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πα ράταση της λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 και ιδίως το αρθρ.6, παραγρ. 3, (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68/Β / ) κοινή. Την υπ αριθμ. Φ.711/24/Β7/212 (ΦΕΚ 333/Β /3..199) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής, του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπι στημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθ , 12723/Β7 (ΦΕΚ 193/Β / ) υπουργική απόφαση. 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νομικής του Παν/μίου Αθηνών (συνεδ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ ). 8. α. Το γεγονός ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος έληξε η λειτουργία του προγράμματος β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του Δι ευθυντή του ΠΜΣ του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Παν/μίου Αθηνών 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212 (ΦΕΚ 333/ Β /3..199) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τα εξής: Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής; «Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. παρατείνεται από τη λήξη του έως το ακαδημαϊκό έτος οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργί ας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α )». Κυβερνήσεως. Ö Αριθμ /B7 (7) Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδι στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστη μίου Paris IV Sorbonne της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 148/Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν (ΦΕΚ 177/Α / ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189/Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος». 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68/Β / ) κοινή. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Πανεπιστημίου Paris IV Sorbonne της Γαλλίας που εγκρίθηκε με την απόφαση της συνεδρίασης

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2743 της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε πιστημίου Αθηνών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Paris IV Sorbonne της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων. Κυβέρνησης. Ö Αριθμ /Β7 (8) Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της». Παράταση της λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 και ιδίως το αρθρ.6, παραγρ.3, (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68/Β / ) κοινή. Την υπ αριθ. Β7/210 (ΦΕΚ 6730/Β / ) υπουργι κή απόφαση [Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη νών], όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθ. Β7/196 (ΦΕΚ 149/Β / ), 46818/Β7 (ΦΕΚ 672/Β / ), 13913/Β7 (ΦΕΚ 1912/Β / ) και /Β7 (ΦΕΚ 2409/Β / ) υπουργική απόφαση. 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Αθηνών (συνεδ. 13η/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ ). 8. α. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2008 έληξε η λει τουργία του προγράμματος β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του Διευθυντή του ΠΜΣ «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρ μογές της». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθ. Β7/210 (ΦΕΚ 6730/ Β / ) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει σύμφωνα με τα εξής: Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής; «Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. παρατείνεται από τη λήξη του έως το ακαδημαϊκό έτος οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργί ας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α )». Κυβερνήσεως. Ö Αριθμ /B7 (9) Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ιδίου Παν/μίου με τίτλο «Οργάνωση και Διαχεί ριση ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 368/2008 και ιδίως το αρθρ.6, παραγρ.3, (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 16 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/200 (ΦΕΚ 189 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/200 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθ. ΣΤ/7 (ΦΕΚ 68/Β / ) κοινή. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών (συνεδ ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Παν/ μίου Αθηνών (συν )

12 2744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδ ) 8. Τo Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών περί ιδρύσεως και λειτουργίας διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων». 9. Το υπ αριθ. 1144/ έγγραφο του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εσωτε ρικής αξιολόγησης του Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα. 10. Το υπ αριθ. 2102/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής του Παν/μίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εσω τερικής αξιολόγησης του Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε για το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοση λευτικής του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντί δας Χρονίως Πασχόντων» σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Η Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών σε συνεργα σία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ιδίου Παν/μίου θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος Διατμη ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υπο στηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 368/ Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ανα λαμβάνει η Ιατρική Σχολή. Το συντονισμό της λειτουρ γίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή όπως ορίζεται στο Ε.Π.Σ. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ειδικών γνώσεων και δε ξιοτήτων στο αντικείμενο Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρο νίως Πασχόντων. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας. Το πρόγραμμα θα συνδυά σει τη θεωρητική γνώση, πρακτική εμπειρία και κλινική έρευνα. Οι απόφοιτοι του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. μετά το πέρας των σπουδών τους θα μπορούν να: είναι ικανοί να συμμετέχουν στην οργάνωση δομών παροχής ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων είναι ικανοί να εκτιμούν την ποιότητα της παρεχό μενης φροντίδας και να αναζητούν τρόπους βελτίωσής της αξιολογούν ικανοποιητικά τις αντιδράσεις του πά σχοντος ατόμου που περικλείουν οργανικά συμπτώμα τα, λειτουργικούς περιορισμούς, ψυχοκοινωνικές διατα ραχές και ανάγκες πληροφόρησης και εκπαίδευσης. αναλαμβάνει υπεύθυνα το σχεδιασμό, εφαρμογή και εκτίμηση λειτουργικού προγράμματος φροντίδας και αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατό μου λειτουργούν ως συντονιστές των προγραμμάτων Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας και να συνεργάζονται αρμονικά με όλα τα μέλη της πολυδύ ναμης θεραπευτικής ομάδας υγείας. συνηγορούν για τον πάσχοντα, προσφέροντας την κατάλληλη για εκείνον και την οικογένειά του πληροφό ρηση και εκπαίδευση ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες συνθή κες και να προάγεται η αυτοφροντίδα, η ανεξαρτησία και η αυτονομία διαχειρίζονται με επιτυχία την ψυχική ένταση και τον επαγγελματικό θρήνο που δημιουργούνται στο χώρο εργασίας τους καλλιεργούν ηθική κριτική σκέψη για την αντιμετώ πιση των ηθικών προκλήσεων που εμφανίζονται στην κλινική πράξη καλλιεργούν προσωπική δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της μείωσης του κόστους της παρεχόμενης ανακουφιστικής φροντίδας μέσω της αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, της ανάπτυξης προτύπων, της ενεργούς συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, της καλ λιέργειας της έρευνας και της δια βίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται η καλλιέργεια διερευνητικών δεξιοτήτων καθώς και η χρησιμοποίηση αναλυτικής και συνθετικής σκέψης που διέπουν την ολιστική ανακουφιστική φροντίδα με την υποστήριξη της τεχνολογίας, η οποία παρουσιά ζει σήμερα ραγδαία αύξηση και δεν εξαντλείται στα πλαίσια ενός βασικού προγράμματος αλλά απαιτεί υψη λού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Επισημαίνεται ότι στα προπτυχιακά προγράμματα των τμημάτων ΑΕΙ υπάρχει γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και γι αυτό η δημιουργία ικανών στελεχών στο χώρο της ανακουφιστικής υποστηρικτικής φροντίδας είναι ένας από τους βασικότερους στόχους. Ωστόσο η δημιουρ γία διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των ομάδων και των στελεχών των διαφορετικών ειδικοτήτων του συγκεκριμένου προγράμματος αναμένεται να ολοκλη ρώσει την πρώτιστη ανάγκη δημιουργίας κοινού στόχου μεταξύ των δεξιοτήτων στον τομέα της ανακουφιστικής υποστηρικτικής φροντίδας. Τέλος επισημαίνεται ότι το αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. ήδη δίδεται από Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένώσης, ενώ στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα η οποία, κρίνεται αναγκαία λόγω του υψηλού ποσοστού των χρονίως πα σχόντων του πληθυσμού της. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης (Μ.Δ.Ε.) στο αντικείμενο «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων».

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 274 Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Επιστημών Υγεί ας και Ανθρωπιστικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπευτών, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμά των της αλλοδαπής. Άρθρο Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ τικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής: Τα δύο πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν την παρακολούθηση θεωρητικών και κλινικών μαθημάτων μαζί με την εκπόνηση και παρου σίαση γραπτών εργασιών, την αρχή εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, καθώς και την κλινική άσκη ση. Το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνουν μαθήματα τύπου σεμιναρίου καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο τόσο της θεωρη τικής όσο και της κλινικής διαδικασίας ορίζεται σε 120 πιστωτικές μονάδες. Τα θεωρητικά και κλινικά μαθήματα, τα σεμινάρια, οι γραπτές εργασίες και γενικά οι κάθε είδους εκπαιδευ τικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μεταπτυχια κών φοιτητών ορίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω: Α Εξάμηνο Π.Μ. Φιλοσοφία και Αρχές Ανακουφιστικής Φρο ντίδας Επιδημιολογία χρόνιων παθήσεων 3 Μεθοδολογία έρευνας 3 Βιοστατιστική 3 Ολιστική εκτίμηση και αντιμετώπιση συ μπτωμάτων Ανακούφιση και πρόληψη χρόνιου πόνου Κλινική φαρμακολογία Διεπιστημονική προσέγγιση και Ανακουφι 2 στική φροντίδα Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Σχέσεις 3 Ψυχοκοινωνική και πνευματική υποστήριξη ασθενούς οικογένειας, Διαπολιτισμική προ 2 σέγγιση Προετοιμασία για τον επερχόμενο θάνατο Ηθικά διλήμματα Νομοθεσία 2 Πένθος και θρήνος 2 Οργάνωση και διαχείριση δομών παροχής ανακουφιστικής υποστηρικτικής φροντίδας 3 ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ Β Εξάμηνο Βελτίωση ποιότητας ανακουφιστικής υπο στηρικτικής φροντίδας Ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφή βων Π.Μ. 2 Επιλεγόμενα Μαθήματα από τον πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων Κλινική Άσκηση 10 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 10 ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30 Γ Εξάμηνο 2 3 Π.Μ. Κλινική Άσκηση 10 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 20 ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30 Δ Εξάμηνο Π.Μ. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30 Πίνακας Επιλεγομένων Μαθημάτων Η συννοσηρότητα και ο ηλικιωμένος ασθενής Π.Μ. Ολιστική προσέγγιση ασθενών με χρόνια μη κακοήθη νοσήματα 3 Συμπληρωματικές θεραπείες στη φροντίδα χρονίως πασχόντων 3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 2 Κόστος και αποτελεσματικότητα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας 2 Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών μελετών 2 Επείγουσες παρεμβάσεις στην ανακουφιστι κή φροντίδα ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 120 Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά η συ γκέντρωση 3 Π.Μ. από τα υποχρεωτικά μαθήματα, Π.Μ. από τα επιλεγόμενα μαθήματα, 60 Π.Μ. από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και 20 Π.Μ. από την κλινική άσκηση. Σύνολο 120 Π.Μ. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα. Άρθρο 9 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα μέλη ΔΕΠ των συνερ γαζομένων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη 2 3

14 2746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορί ες διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου του ν. 368/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική και τεχνική υποδομή για τη λειτουργία του προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει το ακαδημαϊκό έτος οπότε θα αξιο λογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 368/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ). Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας α) Το 6% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουρ γίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 8.00 Ευρώ, και αναλύεται ως εξής: 1. Ανθρώπινο δυναμικό Δαπάνες μετακινήσεων Δαπάνες αναλωσίμων Εκπαιδευτικό υλικό.39. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού Δαπάνες δημοσιότητας Γενικές δαπάνες Σύνολο 8.00 β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα είναι δίδακτρα, χορηγίες επιχειρήσεων, οργανισμών κ.α., διε ξαγωγή σεμιναρίων, κοινοτικά προγράμματα, ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ε.Π.Σ. και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Κυβερνήσεως.

15

16 2748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,1 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 0 Α.Ε.Δ. Υ.Ο.Δ.Δ. 0 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 0 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 6 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 6 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 40 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (0%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 312) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2380 6 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστρια κού Πανεπιστημίου Αθηνών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2468 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 101346/ B7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα