ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του Grid (φάση γ )» ΣΑΕ 2014ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 2 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. σελίδα 3 Άρθρο 2 ο Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης σελίδα 3 Άρθρο 3 ο Προθεσμία έναρξης-αποπεράτωσης του έργου και πρόοδος εργασιών σελίδα 3 Άρθρο 4 ο Ποινικές ρήτρες σελίδα 3 Άρθρο 5 ο Χρηματοδότηση Εργολαβικά ποσοστά σελίδα 4 Άρθρο 6 ο Τιμές μονάδος νέων εργασιών σελίδα 4 Άρθρο 7 ο Υλικά του εργοδότη σελίδα 5 Άρθρο 8 ο Ευθύνη αναδόχου τρόπος εκτέλεσης των έργων σελίδα 5 Άρθρο 9 ο Μελέτη εφαρμογής σελίδα 5 Άρθρο 10 ο Πρόγραμμα κατασκευής του έργου σελίδα 5 Άρθρο 11 ο Διεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο σελίδα 6 Άρθρο 12 ο Επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης σελίδα 6 Άρθρο 13 ο Χρόνος εγγύησης σελίδα 6 Άρθρο 14 ο Πιστοποιήσεις εργασιών σελίδα 6 Άρθρο 15 ο Προκαταβολή σελίδα 6 Άρθρο 16 ο Ημερολόγιο του έργου σελίδα 7 Άρθρο 17 ο Πλημμελείς κατασκευή τμημάτων του έργου σελίδα 7 Άρθρο 18 ο Υλικά ποιότητα υλικών σελίδα 7 Άρθρο 19 ο Τήρηση νόμων και λοιπών διατάξεων σελίδα 7 Άρθρο 20 ο Επίβλεψη έργου σελίδα 7 Άρθρο 21 ο Διαφωνίες σελίδα 8 Άρθρο 22 ο Διατάξεις που ισχύουν σελίδα 8

3 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 3 από 8 Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), είναι ο καθορισμός των όρων με βάση τους οποίους θα κατασκευασθεί το έργο που ορίζεται στο επόμενο άρθρο 2, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών. Άρθρο 2 ο Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης είναι το έργο: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του Grid (φάση γ )» και στην οποία αναφέρεται και είναι αναπόσπαστο μέρος η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Άρθρο 3 ο Προθεσμία έναρξης-αποπεράτωσης του έργου και πρόοδος εργασιών 1. Έναρξη εργασιών Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 2. Προθεσμία περάτωσης Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έναρξης εργασιών. 3. Παράταση προθεσμίας δεν θα αναγνωρισθεί λόγω ισχυρισμού άγνοιας των συνθηκών του έργου. Παράταση προθεσμίας επιτρέπεται σε περιπτώσεις πρόσθετων εργασιών, η αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης υλικών και μηχανημάτων από ελληνική η ξένη βιομηχανία και μετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου. 4. Αν η Επίβλεψη κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των εργασιών δεν είναι σύμφωνος με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες, τις εργάσιμες ημέρες, και γενικά όλων των μέτρων που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου. Άρθρο 4 ο Ποινικές ρήτρες 1. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 5, 7, 9, 10, 11 και 12 του Άρθρου 36 του ΠΔ 609/ Επιβολή ποινικών ρητρών Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις.

4 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 4 από 8 3. Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών. Άρθρο 5 ο Χρηματοδότηση Εργολαβικά ποσοστά 2. Το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους καθορίζεται σε δέκα οκτώ τις εκατό (18%), πάνω στην αξία των εργασιών, όπως υπολογίζεται με βάση τις τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου και τις τιμές μονάδος νέων εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ.609/85 Αντίστοιχα οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες για τα έργα προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κρατήσεις, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθώς και στην καταβολή φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, κ.λ.π. Το ποσοστό Γ.Ε. & Ε.Ω. 18%, υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και γράφεται σε ιδιαίτερο κονδύλιο του προϋπολογισμού προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις του υπουργείου Εργασίας, δώρων λόγω εορτών, αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση αδείας με αποδοχές, αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, καθώς και στην καταβολή νόμιμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και επικουρικών οργανισμών η ταμείων, όπως ΙΚΑ κ.λ.π. 3. Η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των πρωτότυπων αποδείξεων, πριν από την πληρωμή των λογαριασμών, όπως ο νόμος ορίζει. Άρθρο 6 ο Τιμές μονάδος νέων εργασιών 1. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει η μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, τροποποιώντας τις εργασίες κατά την κρίση του. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο όπως εγγράφως τροποποιήθηκε από τον Εργοδότη, με τους όρους της παρούσας σύμβασης, εφόσον η επί το έλλατον η επί πλέον δαπάνη δεν υπερβαίνει το 1/3 του συμβατικού προϋπολογισμού. 3. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. 4. Οι νέες τιμές μονάδος θα συντάσσονται με βάση τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του αρμόδιου Υπουργείου. Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου εκ του νόμου προβλέπεται ότι θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά τιμολόγια (αναλύσεως τιμών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται ασχέτως των μέσων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος.

5 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 5 από 8 Άρθρο 7 ο Υλικά του εργοδότη Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά για να ενσωματωθούν στο έργο, δεν παρέχεται ποσοστό οφέλους, διαφεύγοντος κέρδους κ.λ.π. για τα υλικά αυτά. Μόνο δαπάνες ελέγχου των υλικών αυτόν βαρύνουν τον εργοδότη. Άρθρο 8 ο Ευθύνη αναδόχου τρόπος εκτέλεσης των έργων 1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85, είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των μελετών και την ποιότητα και αντοχή των έργων, και δεν απαλλάσσεται από καμία ευθύνη λόγω των ελέγχων της Επίβλεψης. Επίσης είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών, τη μεταφορά, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους των οικείων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι εκτελούμενες εργασίες, θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της επίβλεψης και του Εργοδότη. 3. Οποιαδήποτε ζημία στο έργο, στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας (σεισμοί, θεομηνίες, πόλεμος), βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει. 4. Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα η ζημιές στο προσωπικό του εργολάβου η σε τρίτους που οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/85 (ΦΕΚ 142/ ), Π.Δ. 778/80 ( ΦΕΚ 193Α/268-80), και Ν. 1073/8 (ΦΕΚ 260Α/ ) και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα, και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 6. Τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, έστω και αν έχουν τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης. Άρθρο 9 ο Μελέτη εφαρμογής Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την μελέτη με δική του δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 4 της Γ.Σ.Υ. Άρθρο 10 ο Πρόγραμμα κατασκευής του έργου 1. Μέσα σε (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης η Επίβλεψη του έργου κοινοποιεί στον Ανάδοχο τον πίνακα εκτέλεσης μέρους η του συνόλου των εργασιών με τις σχετικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους. 2. Ο Ανάδοχος μέσα σε (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να υποβάλει στην Επίβλεψη για έγκριση λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών και οι αντίστοιχες τμηματικές προθεσμίες. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και υπό τύπο διαγράμματος προόδου εργασιών (διάγραμμα GANT, PERT), έτσι ώστε να διακρίνονται ακριβώς τα τμήματα, η αξίας τους και τα χρον8κά όρια αποπεράτωσης του έργου.

6 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 6 από 8 Το χρονοδιάγραμμα θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μέσα σε (10) ημέρες εγκεκριμένο η τροποποιημένο και θα αποτελεί στο εξής το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών. 3. Σε περίπτωση που περάσει η εικοσαήμερη προθεσμία από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να υποβάλει ο Ανάδοχος το παραπάνω διάγραμμα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να κοινοποίηση πρόγραμμα εργασιών καθορίζοντας και τον επιθυμητό ρυθμό προόδου εργασιών καθώς και τα αναγκαία μηχανικά μέσα για την επίτευξη του ρυθμού αυτού. 4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αρχίσει τις εργασίες που θα του υποδειχθούν το αργότερο σε (25) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 11 ο Διεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο 1. Στην περίπτωση που η διεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο γίνεται μέσω εκπροσώπου η πληρεξουσίου, ο Εργοδότης μπορεί να χαρακτηρίσει αυτόν ως μη αποδεκτό χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση γι αυτό. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον πληρεξούσιο μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη. 2. Ο πληρεξούσιος του Αναδόχου στην διεύθυνση του έργου πρέπει να είναι Μηχανικός. Άρθρο 12 ο Επιστροφή εγγύησης καλής εκτέλεσης Η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ.609/85 και εφόσον έχουν εκπληρωθεί και τηρηθεί όλοι οι όροι της σύμβασης. Άρθρο 13 ο Χρόνος εγγύησης 1. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 11 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85 ορίζεται σε 15 μήνες, από την περαίωση του έργου, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο. 2. Ο χρόνος εγγύησης των υλικών καθορίζεται από τις έγγραφες εγγυήσεις των κατασκευαστών και η αντικατάσταση αυτών καθώς και των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εντός εγγύησης φθορές των υλικών αυτών, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Άρθρο 14 ο Πιστοποιήσεις εργασιών Οι πιστοποιήσεις για την πληρωμή των εργασιών που εκτελεστήκαν θα εκδίδονται κατά χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του ενός μηνός. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και υποβάλει στην Επίβλεψη τα σχετικά που ορίζει το άρθρο 40 του Π.Δ. 609/85, για τον έλεγχο και την έκδοση της εντολής πληρωμής. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. Άρθρο 15 ο Προκαταβολή

7 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 7 από 8 Άρθρο 16 ο Ημερολόγιο του έργου 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει επί τόπου του έργου ημερήσιο δελτίο προόδου εργασιών (ημερολόγιο), σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85 στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των εργαζόμενων εργατοτεχνιτών κατά ειδικότητα, και οι εργασίες που αυτοί απασχολούνται, καθώς και παρατηρήσεις σχετικές με την εκτέλεση και την πρόοδο του έργου. 2. Το ημερολόγιο θα συντάσσεται καθημερινά, θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και θα θεωρείται από την Επίβλεψη. 3. Η Επίβλεψη μπορεί να γράφει εντολές, παρατηρήσεις η οδηγίες οι οποίες θα θεωρούνται γραπτέ αποδείξεις. Αυτές θεωρούνται αποδεκτές από τον Ανάδοχο εφόσον δεν κοινοποιήσει εγγράφως τις τυχών αντιρρήσεις του προς την Επίβλεψη. Άρθρο 17 ο Πλημμελείς κατασκευή τμημάτων του έργου 1. Αν κατά την διάρκεια των εργασιών η Επίβλεψη κρίνει ότι τμήματα του έργου έχουν κατασκευασθεί πλημμελώς η κακότεχνα η όχι σύμφωνα με τη σύμβαση, συντάσσει πρωτόκολλο για το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας η της μη συμμόρφωσης του εργολάβου και το κοινοποιεί στον Ανάδοχο, καλώντας τον να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην άρση των κακοτεχνιών και στην ανακατασκευή τους σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των συμβατικών όρων. Όλες οι δαπάνες και οι καθυστερήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί προσωρινές παραλαβές η την έκδοση και πληρωμή πιστοποιήσεων για να αποδείξει την εκ μέρους της Επίβλεψης αποδοχή των κακοτεχνιών. Άρθρο 18 ο Υλικά ποιότητα υλικών 1. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου προδιαγραφόμενα υλικά κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία, εκτός αν δεν υπάρχουν ή ορίζεται διαφορετικά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι εκτελούμενες εργασίες ενσωμάτωσης τους, θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της επίβλεψης και του Εργοδότη. Άρθρο 19 ο Τήρηση νόμων και λοιπών διατάξεων 1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και υποχρεούται να γνωστοποιεί στην επίβλεψη, τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λ.π. 2. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τα στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84 και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων όπως το Π.Δ. 609/85 Άρθρο 20 ο Επίβλεψη έργου 1. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επίβλεψης που εκπροσωπείται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου.

8 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 8 από 8 2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Επίβλεψης για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 3. Όπου στις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων διατάξεις (Ν. 3669/08 κ.α.) αναφέρεται «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ. & Θ.., και όπου αναφέρεται «Προϊστάμενη Αρχή» τη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Α.Μ. & Θ.. Προς τους παραπάνω πρέπει να απευθύνεται κατά περίπτωση για την αλληλογραφία και λοιπά έγγραφα, ο Ανάδοχος. Άρθρο 21ο Διαφωνίες Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρμογή των όρων της σύμβασης, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Η επίλυση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08. Άρθρο 22 ο Διατάξεις που ισχύουν Η εκτέλεση του έργου γίνεται με τις διατάξεις του Ν.3669/08, κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων. Καβάλα, Ο συντάκτης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών Κατασκευών Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Πλ. & Τ.Υ. Κοντομήτρος Χρήστος Γενετίδης Αθανάσιος Κασαστογιάννης Άγγελος M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικός Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα Μελετών-Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ SCADA ΤΩΝ ΕΕΛ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα