Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω. Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω. Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. :210-34.92.227 Fax :210-34.53.198"

Transcript

1 Α ΜΗΕ Α.Ε. ΣΣΜ/ ΤΕΣ/ ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ Αγ. Αννης 70,Αιγάλεω Πληροφορίες: Ε. Γαργαλιώνη Τηλ. : Fax : Προδιαγραφή για αγορά Αέριου Χρωµατογράφου Head Space για τον προσδιορισµό διαλυµένων αερίων στο λάδι των Μ/Σ σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D Method C. Μέρος I : Τεχνικές απαιτήσεις Μέρος II : Ειδικές απαιτήσεις Μέρος III : Στοιχεία που θα υποβληθούν µε την προσφορά Μέρος IV : Λοιποί όροι

2 Μέρος I : Τεχνικές απαιτήσεις Σύστηµα Aεριοχρωµατογράφου -Headspace κατάλληλο για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αερίων που είναι διαλυµένα στο µονωτικό λάδι των Μ/Σ, ώστε να προσδιοριστούν τα πιθανά σφάλµατα σ αυτούς, καθώς και οι αιτίες που τα προκάλεσαν. 1.Γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος: To προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να παραδοθεί στα εργαστήρια µας πλήρες και έτοιµο για λειτουργία και θα πρέπει να περιλαµβάνει : 1.1. Αέριο Χρωµατογράφο (σύµφωνα µε την παράγραφο 2.) 1.2. Αυτόµατο ειγµατολήπτη υπερκείµενης φάσης (σύµφωνα µε την παράγραφο 3.) 1.3.Ηλεκτρονικό υπολογιστή (σύµφωνα µε την παράγραφο 4.11.) 1.4. Εκτυπωτή (σύµφωνα µε την παράγραφο 4.11.) 1.5.Ολα τα απαραίτητα αέρια(και το πρότυπο µείγµα αερίων) σε φιάλες, κάθε µια µε τις απαραίτητες συσκευές ρύθµισης και ένδειξης των ροών και των πιέσεων (εκτονωτές, µανόµετρα, ροόµετρα κ.τ.λ.)καθώς επίσης και τις απαραίτητες σωληνώσεις και συνδέσεις για την µεταφορά των αερίων αυτών στον Α/Χ. Οι φιάλες θα είναι εφοδιασµένες όπου αυτό απαιτείται,µε κατάλληλα φίλτρα κατακρατήσεως υγρασίας και υδρογονανθράκων. 1.6.Ολα τα απαραίτητα εργαλεία για επεµβάσεις στον Α/Χ, για τη σφράγιση και αποσφράγιση των φιαλιδίων κ.τ.λ. 1.7.Τα αέρια(υδρογόνο,οξυγόνο, άζωτο, µεθάνιο, µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, αιθυλένιο, αιθάνιο, ακετυλένιο, προπάνιο) τα οποία θα πρέπει να ανιχνεύει το σύστηµα καθώς και οι ελάχιστες ποσότητες ανίχνευσης αυτών πρέπει να είναι σύµφωνα µε το ASTM D 3612 C, Το σύστηµα που θα προταθεί καθώς επίσης και η προτεινόµενη µεθοδολογία θα πρέπει να έχει ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία σε ανάλογα εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού(σύµφωνα µε Μέρος III, Παράγραφος 4.)

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά αναλυτή για τη µέτρηση διαλυµένων αερίων σε λάδια µετασχηµατιστών, αποτελούµενο από Αέριο Χρωµατογράφο ( Α/Χ ) και Αυτόµατο ειγµατολήπτη Υπερκείµενης Φάσης ( HEADSPACE ) µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 2. Αέριος Χρωµατογράφος (Α/Χ) : 2.1. Oι παράµετροι ελέγχου και προγραµµατισµού της ανάλυσης θα δίνονται προς τον Α/Χ µέσω του Η/Υ αλλά και µε τη βοήθεια πληκτρολογίου του ίδιου του Α/Χ.Ο Α/Χ θα είναι εφοδιασµένος µε φωτεινή ψηφιακή οθόνη στην οποία θα µπορούν να φαίνονται όλες οι παράµετροι λειτουργίας Ο φούρνος του Α/Χ θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλος(τουλάχιστον 13.5 lt) ώστε να είναι δυνατή η εύκολη τοποθέτηση ή αποµάκρυνση των στηλών που απαιτούνται για την ανάλυση και να έχει επαρκή χώρο για δύο τουλάχιστον στήλες Ο φούρνος να διαθέτει πολυγραµµικό προγραµµατισµό θερµοκρασίας σε 10 τουλάχιστον ανεξάρτητα στάδια ανόδου ή καθόδου έως τους 450 ºC, µε ελάχιστη ταχύτητα θέρµανσης 60ºC/min και χρόνο ψύξης από τους 450ºC στους 50ºC σε λιγότερο από 5 min Να µπορούν να προγραµµατιστούν ηλεκτρονικά όλες οι πιέσεις και ροές του Α/Χ. Η ακρίβεια στη ρύθµιση της πίεσης να είναι στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο(σε µονάδες psi) Να έχει επαναληψιµότητα χρόνων κατακράτησης στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο Να εξασφαλίζεται η αδρανή διέλευση του δείγµατος, µικρός νεκρός όγκος, απουσία διαρροών, γρήγορη θερµική απόκριση, εύκολη και αξιόπιστη χρήση Να έχει προεγκατεστηµένη µία κατάλληλα θερµοστατούµενη βαλβίδα σύµφωνα µε το ΑSTM D 3612 C και στήλες σύµφωνα µε το ASTM D 3612 C (2009). 2.8.Στον Α/Χ θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο σύστηµα METHANIZER το οποίο θα µετατρέπει τα αέρια CO και CO 2 σε CH 4 το οποίο θα ανιχνεύεται από τον FID. 2.9.Ο Α/Χ θα πρέπει να έχει δύο θέσεις εισαγωγέων δείγµατος θερµοστατούµενες ανεξάρτητα. Κάθε εισαγωγέας δείγµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για να δεχτεί στήλες διαµέτρου ¼ inch ή 1/8 inch καθώς και PLOT ή τριχοειδείς στήλες Στον Α/Χ θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι δύο ανιχνευτές(fid και TCD).Oι δύο αυτοί ανιχνευτές θα πρέπει να είναι µονοκάναλοι και έτοιµοι να υποδεχτούν όλα ανεξαρτήτως τα είδη στηλών και να θερµοστατούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο Ο ανιχνευτής ιονισµού φλόγας ( FID ) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η θερµοκρασία λειτουργίας να φτάνει τους 450 ºC Η γραµµικότητα να είναι Να έχει ηλεκτρονικό προγραµµατισµό των ροών και ακρίβεια στη ρύθµιση της πίεσης στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο9σε µονάδες psi) Να διαθέτει διορθωτική παροχή αερίου Να διαθέτει σύστηµα ανίχνευσης σβέσεως της φλόγας και αυτόµατης επανάφλεξης Να έχει όριο ανίχνευσης 1.5pgC/s Να έχει συχνότητα λειτουργίας 500Hzτουλάχιστον Ο ανιχνευτής θερµικής αγωγιµότητας (TCD) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Η γραµµικότητα να είναι Να έχει διορθωτική παροχή αερίου Να έχει όριο ανίχνευσης το µικρότερο δυνατό.

4 Η θερµοκρασία λειτουργίας να φτάνει τους 400ºC Ο Α/Χ να έχει δυνατότητα να δεχτεί αυτόµατο δειγµατολήπτη HEADSPACE του ίδιου κατασκευαστή µε τον Α/Χ Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης µε συσκευή αυτόµατης προκατεργασίας δειγµάτων µε solid phase extraction Να έχει δυνατότητα επέκτασης µε τους παρακάτω ανιχνευτές : FPD, ECD, PFPD, FPD,PID, AED,SCD,ELCD,NPD,NCD Να έχει δυνατότητα επέκτασης µε φασµατοφωτοµετρικό ανιχνευτή µάζας και ικανότητα ταυτόχρονης λειτουργίας δύο ανιχνευτών και µάζας. 3. Αυτόµατος δειγµατολήπτης υπερκείµενης φάσης (HEADSPACE) 3.1.Να έχει χωρητικότητα 50 φιαλιδίων τουλάχιστον. 3.2 Να έχει φούρνο προετοιµασίας τουλάχιστον 10 δειγµάτων ταυτόχρονα. 3.3.Να διαθέτει σύστηµα ανάδευσης των φιαλιδίων (vial shaker )µε θέσεις off, low, high. 3.4.Να µπορεί να δεχτεί φιαλίδια των 10ml και 20ml. 3.5.O Ο χρόνος θερµοστάτησης να είναι σταθερός για κάθε δείγµα. 3.6.Η εισαγωγή του δείγµατος να γίνεται µε τη χρήση βρόγχου (σύµφωνα µε το πρότυπο ΑSTM D3612 C,2009).Να µπορεί να δεχτεί βρόγχο 1ml και 3 ml. 3.7.Nα έχει ικανότητα ανεξάρτητης θερµοστάτησης του θερµοστάτη των δειγµάτων έως τους 300ºC, του βρόγχου, της βαλβίδας καθώς και της γραµµής µεταφοράς έως τους 300ºC.Οι παραπάνω θερµοκρασίες να µπορούν να ρυθµιστούν µε βήµα 1ºC. 3.8.Η διαδροµή του δείγµατος έως τη γραµµή µεταφοράς να γίνεται µέσω αδρανών υλικών 3.9. Να γίνεται πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος όλων των πιέσεων µε ακρίβεια στη ρύθµιση της πίεσης στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο Να γίνεται πλήρης έλεγχος και προγραµµατισµός του οργάνου µέσω του ενσωµατωµένου πληκτρολογίου και της οθόνης πολλαπλών γραµµών όσο και του λογισµικού Στην οθόνη να παρουσιάζονται οι προγραµµατιζόµενες και οι πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας Να µπορεί να αποθηκεύσει στη µνήµη του 5 µεθόδους τουλάχιστον υνατότητα αυτόµατου ελέγχου διαρροών στο σύστηµα καθώς και στο vial ξεχωριστά Να έχει ικανότητα δειγµατοληψίας µε τους παρακάτω τρόπους : Single Extraction : Απλή εξαγωγή υπερκείµενης φάσης Multiple Headspace Extraction : Λειτουργία πολλών διαδοχικών αναλύσεων Multiple Headspace Concentration : Λειτουργία πολλών διαδοχικών δειγµατοληψιών.

5 4. Λογισµικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδοµένων. 4.1.Να έχει προεγκατεστηµένη τη µέθοδο για ανάλυση των αερίων σε λάδια µετασχηµατιστών βάσει της µεθόδου ASTM D 3612 C Nα λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows Nα προγραµµατίζει και να ελέγχει πλήρως όλες τις λειτουργίες του συστήµατος (χρωµατογράφος αυτόµατος δειγµατολήπτης) 4.4.Να ελέγχει το θερµοκρασιακό πρόγραµµα του φούρνου καθώς και το πρόγραµµα ρύµθισης της πίεσης του φέροντος αερίου. 4.5.Να έχει ικανότητα ολοκλήρωσης, ποσοτικής ανάλυσης, γραφική επανεπεξεργασία µε χρήση mouse καθώς και σύγκριση,αφαίρεση χρωµατογραφηµάτων, overlay,διόρθωση και ρύθµιση της γραµµής βάσης. 4.6.Να έχει δυνατότητα δηµιουργίας report κατ επιλογή του αναλυτή Να έχει ικανότητα εύκολης εκµάθησης µέσω γραφικών και εικονιδίων Να λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής έτσι ώστε οι παράµετροι λειτουργίας να µπορούν να αποµνηµονευτούν και να καταγραφούν αυτόµατα για κάθε µέθοδο ανάλυσης. 4.9Να διαθέτει λειτουργίες αυτοδιάγνωσης βλαβών και δυνατότητα επέκτασης για προηγµένες λειτουργίες έγκαιρης διάγνωσης βλαβών και συντήρησης Να έχει ικανότητα ταυτόχρονης λήψης έως και τεσσάρων ξεχωριστών σηµάτων ανιχνευτών Το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Επεξεργαστής :INTEL i3 ή i5 Μνήµη: 4GB Σκληρός ίσκος : 500 GB τουλάχιστον Οπτικός ίσκος : CD/DVD Recorder Κάρτα Οθόνης : Συµβατή VGA Κάρτα ικτύου : Εthernet 1000 Mbps Οθόνη : LCD 19 µε ανάλυση 1280*1024 τουλάχιστον Εκτυπωτής : Inkjet ή Laser Εκτυπωτής µε θύρα USB 2.0 και Ethernet 100 ή 1000 Mbps. Συσκευές Εισόδου : Πληκτρολόγιο και ποντίκι. ιασύνδεση Αεριοχρωµατογράφου : Με κάρτα PCI Express,USB 2.0 ή Firewire Λειτουργικό σύστηµα : Windows Vista ή Windows 7 Ελληνικά Λογισµικό γραφείου : Microsoft Office 2010 Professional Plus Ελληνικό (Word, Excel, Access) Λογισµικό Ασφάλειας και Προστασίας : Internet security και antivirus suite µε δικαίωµα ενηµέρωσης και λειτουργίας τριών ετών Λογισµικό Ελέγχου Αεριοχρωµατογράφου Λογισµικό λειτουργίας και ελέγχου του Α/Χ µε δυνατότητα πλήρους λειτουργίας και ελέγχου σε δικτυακό περιβάλλον και εξαγωγή των αποτελεσµάτων των αναλύσεων σε µορφή συµβατή µε Microsoft Office 2010.

6 Μέρος II : Ειδικές απαιτήσεις 1. Να είναι το πιο πρόσφατο µοντέλο του κατασκευαστή. 2. O A/X και το Head-Space να είναι του ίδιου κατασκευαστή. 3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι αναγνωρισµένος διεθνώς (συµπεριλαµβανόµενης Ευρώπης και Αµερικής) µε αποδεδειγµένη εµπειρία εγκατάστασης παρόµοιων συστηµάτων, εκπαίδευσης και µε αξιόπιστη λειτουργία σε συστήµατα αέριας χρωµατογραφίας.να κατατεθούν προς αξιολόγηση κατάλογος εγκατεστηµένων συστηµάτων του ίδιου κατασκευαστή καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τους χρήστες άνω τριετίας. 4. Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγκαταστήσει πλήρως όλο το σύστηµα. 5. Να αποδείξει την καλή λειτουργία του συστήµατος σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρείς µήνες από την ηµεροµηνία άφιξης των µηχανηµάτων στο εργαστήριο του Α ΜΗΕ Α.Ε./ ΣΣΜ/ΤΕΣ/ΥΠ. ΧΗΜΕΙΟ. 6. Να αποδείξει ότι το σύστηµα λειτουργεί αξιόπιστα σύµφωνα µε τη ζητούµενη µέθοδο, να ελεγχεί ως προς την ακρίβεια (σύγκριση µε πρότυπα δείγµατα λαδιών των 100 ppm, 500 ppm και 1000 ppm σε συσκευασία των 50 ml στα ζητούµενα διαλυµένα αέρια που είναι υδρογόνο, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, αιθυλένιο, αιθάνιο, ακετυλένιο, προπάνιο,οξυγόνο και άζωτο) και την επαναληψιµότητα της µεθόδου σε ικανοποιητικό αριθµό δειγµάτων (10 τουλάχιστον).ακόµη να συγκριθούν οι τιµές των αερίων που προκύπτουν από το νέο σύστηµα ανάλυσης µε αυτές που παίρνουµε από το προυπάρχον σύστηµα Α/Χ-Headspace και να δικαιολογηθούν τυχόν αποκλίσεις. 7. Ο προµηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001.Να κατατεθούν προς αξιολόγηση στοιχεία για την οργάνωση,υποδοµή και τα προσόντα του προσωπικού υποστήριξης του προµηθευτή. 8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το σύστηµα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί στην λειτουργία του. 9. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο τουλάχιστον χρόνια. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει κάθε βλάβη µη προερχόµενη από τις συνήθεις φθορές λειτουργίας του µηχανήµατος και θα περιλαµβάνει την αξία της εργασίας και των ανταλλακτικών του µηχανήµατος. 10. Να υπάρχει κάλυψη (διαθεσιµότητα) στα ανταλλακτικά για ένα χρονικό διάστηµα δέκα ετών. Ο προµηθευτής οφείλει να µας εφοδιάζει µε τα αιτούµενα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο µηνών. 11. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει µαζί µε το σύστηµα εγχειρίδια τα οποία να περιλαµβάνουν πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή της λειτουργίας του συστήµατος στα ελληνικά και αγγλικά, λειτουργικά και κατασκευαστικά σχέδια για κάθε επιµέρους τµήµα αυτού και λεπτοµερείς οδηγίες συντηρήσεων και επεµβάσεων σε περίπτωση µη ικανοποιητικής λειτουργίας αυτού,σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 12. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση και επιθεώρηση του συστήµατος,θα γίνει η εξόφληση του και θα αρχίσει η περίοδος της εγγύησής του η οποία θα καλύπτεται µε εγγυητική επιστολή του προµηθευτή ύψους 10% επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος και η οποία θα επιστραφεί µετά την επιτυχή 2ετή λειτουργία του συστήµατος και εφόσον δεν θα υπάρχει λόγος καταπτώσεως της.

7 Σε περίπτωση βλάβης εντός της εγγύησης (όπως αυτή περιγράφεται στην παρ.9) της οποίας η αξία δεν θα καλύπτεται από την αξία της εγγυητικής επιστολής,ο προµηθευτής υποχρεούται για την κάλυψή της ως προς το υπερβάλλον ποσόν. Μέρος III : Στοιχεία που θα υποβληθούν µε την προσφορά 1. Πλήρης περιγραφή του συστήµατος(ελληνικά,αγγλικά). 2. Πλήρης περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας της ανάλυσης(ελληνικά, αγγλικά ). 3.Τεχνικά φυλλάδια µε εικόνες όπου θα περιλαµβάνουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος. 4. Ο προσφέρων οφείλει να συµπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του κατάλογο πελατών (ονόµατα, διευθύνσεις, τηλέφωνα )οι οποίοι χρησιµοποιούν το προτεινόµενο σύστηµα και την προτεινόµενη µέθοδο ανάλυσης αερίων στο λάδι των Μ/Σ στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 5.Κατάσταση µε τα προτεινόµενα ανταλλακτικά και παρελκόµενα για δέκα χρόνια λειτουργίας του συστήµατος.η κατάσταση αυτή δεν θα περιέχει τις τιµές των ανταλλακτικών. Η ίδια κατάσταση αλλά µε τις τιµές των ανταλλακτικών θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην οικονοµική προσφορά.. 6.Ολες οι παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να απαντηθούν µε την υπάρχουσα σειρά, µια προς µία,επί ποινή αποκλεισµού, µε φύλλο συµµόρφωσης και να αποδεικνύονται µε σαφήνεια από τα συνηµµένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου. 7.Ο προσφέρων οφείλει να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του εάν το σύστηµα απαιτεί προληπτική συντήρηση.εφόσον απαιτείται,να συµπεριλάβει στην οικονοµική και όχι στην τεχνική προσφορά του, ξεχωριστά, το κόστος προληπτικής συντήρησης για µια πενταετία.το κόστος προληπτικής συντήρησης για µια πενταετία θα συνεκτιµηθεί στο κόστος αγοράς του συστήµατος για την ανάδειξη του µειοδότη. Μέρος IV : Λοιποί όροι 1. Σε περίπτωση µη ακριβούς απόδοσης της µετάφρασης επικρατεί το ελληνικό κείµενο της προδιαγραφής. 2.Σε περίπτωση διάστασης µεταξύ των τεχνικών/ειδικών απαιτήσεων και των γενικών όρων,επικρατούν οι τεχνικές /ειδικές απαιτήσεις.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4 Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ γ-ακτινοβολιασ (γ-counter) ( προϋπολογισμός :45.000 Ευρώ ) ΓΕΝΙΚΑ Μετρητής γ-ακτινοβολίας (γ-counter) για εργαστηριακή χρήση κατάλληλος για την εκτέλεση πολλαπλών ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAIΣΘHΣIOΛOΓlKOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το υπό προµήθεια αναισθησιολογικό µηχάνηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, άριστης αντοχής, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 24-2-203 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 23 204670-7 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5990 / 720660

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα