ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής θα αναφέρονται ως «τα Συμβαλλόμενα Κράτη»), Επιθυμώντας να ενισχύσουν τις υφιστάμενες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και Επιθυμώντας να ρυθμίσουν τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, στον τομέα ασφαλιστικής κάλυψης και παροχών κοινωνικής ασφάλισης, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Στην παρούσα Συμφωνία, εκτός και αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο: «Παροχή»: όσον αφορά την Αυστραλία σημαίνει την παροχή, σύνταξη ή επίδομα που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αυστραλιανής νομοθεσίας και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσόν, αύξηση ή συμπλήρωμα καταβλητέο πέραν της παροχής, της σύνταξης ή του επιδόματος στο άτομο που δικαιούται επιπρόσθετο ποσόν, αύξηση ή συμπλήρωμα σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστραλίας αλλά, δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε παροχή, πληρωμή ή δικαίωμα που παρέχεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου που αφορά την συνταξιοδοτική εγγύηση (superannuation guarantee), και όσον αφορά την Ελλάδα, τη σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσόν, αύξηση ή συμπλήρωμα ή αναπροσαρμογές καταβλητέες επιπλέον του ποσού της σύνταξης γήρατος. «Αρμόδια Αρχή»: όσον αφορά την Αυστραλία, σημαίνει το Γραμματέα του Κοινοπολιτειακού Υπουργείου αρμοδίου για τη νομοθεσία που καθορίζεται στην υποπαράγραφο 1(α) (i) του Άρθρου 2, εξαιρουμένου του Μέρους ΙΙ της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής των άλλων Μερών της Συμφωνίας αυτής, όπου αυτά επηρεάζουν την εφαρμογή του Μέρους αυτού) όπου ο όρος σημαίνει τον Επίτροπο της Εφορίας ή τον εντεταλμένο αντιπρόσωπο του Επιτρόπου, και όσον αφορά την Ελλάδα, τον Έλληνα Υπουργό στον οποίο υπάγονται τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο σημ. β της παρ. 1 του Άρθρου 2. «Αρμόδιος Φορέας»: όσον αφορά την Αυστραλία, σημαίνει το φορέα ή την υπηρεσία που έχει την ευθύνη εφαρμογής της ισχύουσας αυστραλιανής νομοθεσίας, και όσον αφορά την Ελλάδα, το φορέα κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος έχει την ευθύνη εφαρμογής της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 2.

3 «Νομοθεσία»: όσον αφορά την Αυστραλία, σημαίνει τους νόμους που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1(α) (i) του Άρθρου 2, εκτός της περίπτωσης εφαρμογής του Μέρους ΙΙ της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των άλλων Μερών της Συμφωνίας όπου αυτά επηρεάζουν την εφαρμογή του Μέρους αυτού) όπου σημαίνει τους νόμους που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 1(α) (ii) του Άρθρου 2, και αναφορικά με την Ελλάδα, τους νόμους που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 1(β) του Άρθρου 2, «Περίοδος διαμονής στην Αυστραλία ως εργαζόμενος»: σημαίνει την περίοδο που προσδιορίζεται ως τέτοια στην νομοθεσία της Αυστραλίας, αλλά δε συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε περίοδο που εκλαμβάνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 11, ως περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοικος Αυστραλίας. «Περίοδος ασφάλισης»: όσον αφορά την Ελλάδα, σημαίνει κάθε περίοδο εισφορών που θεμελιώνει δικαίωμα σε παροχή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία βάσει του Άρθρου 2 και κάθε περίοδο που αναγνωρίζεται ως τέτοια σύμφωνα με την νομοθεσία αυτή, ειδικότερα δε για τον ΟΓΑ, ως περίοδος ασφάλισης θεωρείται επίσης η περίοδος απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. «Έδαφος»: όσον αφορά την Αυστραλία, σημαίνει την Αυστραλία όπως αυτό ορίζεται στη νομοθεσία της Αυστραλίας, όσον αφορά την Ελλάδα, την Ελλάδα όπως αυτό ορίζεται στη νομοθεσία της Ελλάδας. 2. Εκτός και εάν το κείμενο προβλέπει διαφορετικά, οποιοσδήποτε όρος που δεν προσδιορίζεται στο Άρθρο αυτό έχει την έννοια που του αποδίδεται από την νομοθεσία οποιουδήποτε εκ των δύο Συμβαλλομένων Μερών ή σε περίπτωση διαφορετικών ερμηνειών, έχει την έννοια που του αποδίδεται από οποιονδήποτε από τους νόμους αυτούς που η εφαρμογή τους προσιδιάζει περισσότερο στις συνθήκες του ατόμου αυτού. Άρθρο 2 Υλικό Πεδίο Εφαρμογής 1. Λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2, η Συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στους παρακάτω νόμους, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής αυτής της Συμφωνίας, και σε οποιουσδήποτε νόμους που τους τροποποιούν, τους ενσωματώνουν, τους συμπληρώνουν ή τους αντικαθιστούν μεταγενέστερα: (α) όσον αφορά την Αυστραλία: i. Τις Νομοθετικές Πράξεις που συγκροτούν την νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης στον βαθμό που η νομοθεσία προβλέπει, εφαρμόζεται ή επηρεάζει την σύνταξη γήρατος, ii. Το νόμο που αφορά την συνταξιοδοτική εγγύηση (ο οποίος κατά τον χρόνο της υπογραφής της Συμφωνίας αυτής εμπεριέχεται στον Νόμο περί Συνταξιοδοτικής Εγγύησης (Διαχείριση)Νομοθετική Πράξη 1992, (Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992), στον Νόμο Τελών Συνταξιοδοτικής Εγγύησης 1992 (Superannuation Guarantee Charge Act 1992) και στους Κανονισμούς (Διαχείριση) Συνταξιοδοτικής Εγγύησης (Superannuation Guarantee 2

4 (Administration) Regulations). Συνταξιοδοτική εγγύηση όσον αφορά την Αυστραλία σημαίνει τη νομοθεσία εγγύησης superannuation σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες υποχρεούνται να συνεισφέρουν ένα ελάχιστο επίπεδο εισφορών για την πλειοψηφία των εργαζομένων. (β) όσον αφορά την Ελλάδα για τη σύνταξη λόγω γήρατος: i. τη γενική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτει τους μισθωτούς και τους εξομοιούμενους με αυτούς, ii. iii. iv. τη νομοθεσία των ειδικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες των μισθωτών, τη νομοθεσία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, τη νομοθεσία που αφορά τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων). Η Συμφωνία (εκτός από το Μέρος ΙΙ) δεν εφαρμόζεται στα ειδικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτουν τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ναυτικούς, οι οποίοι υπάγονται μόνο στις διατάξεις του Άρθρου 5 της Συμφωνίας αυτής. 2. Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συμφωνία αυτή, η νομοθεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού δεν συμπεριλαμβάνει συνθήκες ή άλλες διεθνείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης που ενδεχόμενα θα συναφθούν μεταξύ ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και ενός τρίτου Κράτους. 3. Η Συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στους νόμους και στους κανονισμούς οι οποίοι επεκτείνουν την ισχύουσα νομοθεσία των δύο Συμβαλλομένων Κρατών σε νέες κατηγορίες δικαιούχων, μόνον σε περίπτωση που τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνήσουν μέσω Πρωτοκόλλου για τη Συμφωνία αυτή. Άρθρο 3 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Η Συμφωνία αυτή εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που: (α) (β) είναι ή ήταν κάτοικος Αυστραλίας, ή υπάγεται ή έχει υπαχθεί στην νομοθεσία της Ελλάδας, και, όπου ισχύει, σε άλλα πρόσωπα τα οποία έλκουν δικαιώματα από το ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο. 3

5 Άρθρο 4 Ισότητα μεταχείρισης Λαμβανομένης υπόψη αυτής της Συμφωνίας, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτήν, όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στη Συμφωνία αυτή τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης και είσπραξης των παροχών που απορρέουν είτε άμεσα από τη νομοθεσία του Κράτους αυτού, είτε δυνάμει της Συμφωνίας αυτής. Άρθρο 5 Εξαγωγή παροχών 1. Οι παροχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, όταν καταβάλλονται δυνάμει της Συμφωνίας αυτής θα είναι καταβλητέες στα άτομα που είναι κάτοικοι ή παρόντες στο έδαφος οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Κράτους. 2. Όσον αφορά την Αυστραλία, οποιοδήποτε επιπλέον ποσό, αύξηση ή συμπλήρωμα που καταβάλλεται επιπροσθέτως σε παροχή που απορρέει από την Συμφωνία αυτή, καταβάλλεται εκτός εδάφους της Αυστραλίας σύμφωνα μόνον με τις νομοθετικές διατάξεις που συγκροτούν τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης. 3. Όσον αφορά την Ελλάδα, οποιοδήποτε επιπλέον ποσό, αύξηση ή συμπλήρωμα που καταβάλλεται επιπροσθέτως σε παροχή που απορρέει από την Συμφωνία αυτή, καταβάλλεται εκτός εδάφους της Ελλάδας σύμφωνα μόνον με την ελληνική νομοθεσία. ΜΕΡΟΣ II ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 6 Σκοπός του Μέρους αυτού Σκοπός του Μέρους αυτού είναι η διασφάλιση ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι που υπόκεινται στην νομοθεσία της Αυστραλίας ή της Ελλάδας δεν θα έχουν την υποχρέωση διπλής ασφάλισης σύμφωνα με την αυστραλιανή και ελληνική νομοθεσία, όσον αφορά την ίδια εργασία ενός εργαζόμενου. Άρθρο 7 Εφαρμογή του Μέρους αυτού Το Μέρος αυτό έχει εφαρμογή μόνον σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ή/και ο εργοδότης του 4

6 εργαζόμενου θα υπόκεινται, πέραν της εφαρμογής του Μέρους αυτού, στην νομοθεσία και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών. Άρθρο 8 Διατάξεις σχετικά με την υπαγωγή στην Κοινωνική Ασφάλιση και τη Συνταξιοδοτική Εγγύηση 1. Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτό το άρθρο, ένα πρόσωπο απασχολούμενο στη περιοχή ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα υπάγεται για την απασχόληση αυτή μόνο στη νομοθεσία αυτού του Συμβαλλόμενου Κράτους. 2. Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος: (α) καλύπτεται από την νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους («το πρώτο Συμβαλλόμενο Κράτος»), (β) (γ) απεστάλη, είτε πριν, ή με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής από την Κυβέρνηση του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους να εργασθεί στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους («το δεύτερο Συμβαλλόμενο Κράτος»), απασχολείται στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους από την Κυβέρνηση του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους και (δ) δεν εργάζεται μόνιμα στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους, ο εργοδότης του εργαζόμενου και ο εργαζόμενος θα υπάγονται μόνον στην νομοθεσία του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους, όσον αφορά την εργασία που πραγματοποιείται μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής και όσον αφορά την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία αυτή. Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου, ο όρος «Κυβέρνηση» συμπεριλαμβάνει, όσον αφορά την Αυστραλία, την πολιτική υποδιαίρεση ή το φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Αυστραλίας. 3. Όταν ένα πρόσωπο αυτοτελώς απασχολούμενο: (α) απασχολείται στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, υπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που κατοικεί στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. (β) ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και ταυτόχρονα μη μισθωτή δραστηριότητα στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους υπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους στο έδαφος του οποίου ασκεί τη μισθωτή δραστηριότητα. 4. Σε περίπτωση που εργαζόμενος: (α) (β) καλύπτεται από την νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους («του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους»), απεστάλη, είτε πριν, ή με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής, από έναν εργοδότη που υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους να εργασθεί στο 5

7 έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους («του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους»), (γ) εργάζεται στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους απασχολούμενος από τον εργοδότη ή σε συναφή επιχείρηση του ιδίου εργοδότη και δεν έχει παρέλθει περίοδος 4 ετών από τον χρόνο που ο εργαζόμενος απεστάλη για να εργασθεί στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους, και (δ) ο εργαζόμενος δεν εργάζεται μονίμως στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους, ο εργοδότης του εργαζόμενου και ο εργαζόμενος θα υπάγονται μόνο στην νομοθεσία του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους όσον αφορά την εργασία που πραγματοποιείται μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας αυτής και όσον αφορά την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία αυτή. 5. Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου 4(γ), συναφής επιχείρηση θεωρείται επιχείρηση του εργοδότη, εφόσον η επιχείρηση αυτή και ο εργοδότης αποτελούν μέλη του ίδιου ομίλου, η ιδιοκτησία του οποίου του ανήκει πλήρως ή κατά πλειοψηφία. 6. Οι αρμόδιες Αρχές των δύο Συμβαλλομένων Κρατών δύνανται, ύστερα από κοινή συμφωνία, να τροποποιήσουν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Άρθρου για οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορίες προσώπων. Άρθρο 9 Διπλωματικές και Προξενικές Σχέσεις Η Συμφωνία αυτή δεν επηρεάζει τις διατάξεις της Συμφωνίας της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων της 18 ης Απριλίου 1961, ή της Συμφωνίας της Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων της 24 ης Απριλίου ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Άρθρο 10 Διαμονή ή Παρουσία στην Ελλάδα Σε περιπτώσεις όπου κάποιο πρόσωπο δικαιούται, σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστραλίας ή δυνάμει της Συμφωνίας αυτής αυστραλιανή παροχή, αλλά δεν πληροί την προϋπόθεση διαμονής και παρουσίας στην Αυστραλία κατά την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση για την παροχή αυτή, αλλά: (α) είναι κάτοικος Αυστραλίας ή κάτοικος της Ελλάδας, και (β) βρίσκεται στην Αυστραλία, ή στο έδαφος της Ελλάδας, το πρόσωπο αυτό, αρκεί να ήταν κάποτε κάτοικος Αυστραλίας, θεωρείται, για το σκοπό υποβολής της αίτησης, ότι διαμένει στην Αυστραλία και είναι παρών στην Αυστραλία κατά την ημερομηνία αυτή. 6

8 Άρθρο 11 Συνυπολογισμός για την Αυστραλία 1. Στην περίπτωση, που πρόσωπο στο οποίο εφαρμόζεται η Συμφωνία αυτή, έχει υποβάλλει αίτηση για Αυστραλιανή παροχή και έχει συμπληρώσει: (α) περίοδο διαμονής, ως Αυστραλός κάτοικος, μικρότερη της περιόδου που απαιτείται για τη πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την καταβολής της παροχής σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστραλίας, και (β) περίοδο διαμονής στην Αυστραλία, ως εργαζόμενος, ίση ή μεγαλύτερη της περιόδου που απαιτείται για το πρόσωπο αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 4, και (γ) περίοδο ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, τότε, για τους σκοπούς της αίτησης για Αυστραλιανή παροχή, αυτή η περίοδος ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, λαμβάνεται υπόψη ως περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό ήταν κάτοικος Αυστραλίας, μόνον για την συμπλήρωση των ελάχιστων περιόδων διαμονής που προβλέπονται από την νομοθεσία της Αυστραλίας για την παροχή αυτή. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στη περίπτωση που ένα πρόσωπο: (α) ήταν κάτοικος Αυστραλίας για συνεχή περίοδο μικρότερη της ελάχιστης συνεχούς περιόδου που απαιτείται από την νομοθεσία της Αυστραλίας για την θεμελίωση δικαιώματος για τη λήψη παροχής από το πρόσωπο αυτό και (β) έχει πραγματοποιήσει περίοδο ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας σε δύο ή περισσότερες ξεχωριστές περιόδους που ισούται ή που υπερβαίνει στο σύνολο την ελάχιστη περίοδο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), το άθροισμα των περιόδων ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας θεωρείται ως μία συνεχής περίοδος. 3. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, όταν μια περίοδος κάποιου ως κατοίκου Αυστραλίας και μια περίοδος ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, συμπίπτουν, η περίοδος αυτή λαμβάνεται υπόψη από την Αυστραλία μόνον μια φορά ως περίοδος διαμονής σε αυτήν. 4. Η ελάχιστη περίοδος διαμονής στην Αυστραλία ως εργαζόμενου που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προσδιορίζεται ως εξής: (α) για τους σκοπούς της αυστραλιανής παροχής που καταβάλλεται σε πρόσωπο που δεν είναι Αυστραλός κάτοικος, η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται είναι 12 μήνες, εκ των οποίων οι έξι τουλάχιστον μήνες είναι συνεχείς, και (β) για τους σκοπούς της παροχής που προβλέπεται από την αυστραλιανή νομοθεσία σε αυστραλό κάτοικο, δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος. 7

9 5. Για τον σκοπό του άρθρου αυτού, μία περίοδος ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, θεωρείται ως περίοδος διαμονής στην Αυστραλία μόνον εάν αυτή η περίοδος ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας βεβαιώνεται από τον Αρμόδιο Ελληνικό Φορέα. Άρθρο 12 Υπολογισμός Αυστραλιανών παροχών 1. Λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 2, 3, 4 και 5, στις περιπτώσεις όπου αυστραλιανή παροχή καταβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εκτός Αυστραλίας δυνάμει μόνον της Συμφωνίας αυτής, το ύψος της παροχής αυτής προσδιορίζεται ως εξής: α. υπολογίζοντας το εισόδημα του προσώπου αυτού σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παροχής που καταβάλλεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, την οποία το πρόσωπο ή ο σύντροφος αυτού του προσώπου δικαιούται να λάβει, όπου αυτή εφαρμόζεται, β. εφαρμόζοντας στο μέγιστο ποσό της Αυστραλιανής παροχής το σχετικό συντελεστή υπολογισμού που υφίσταται στη νομοθεσία της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας ως ατομικό εισόδημα το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) και γ. αναλογικοποιώντας, όπου προβλέπεται, το ποσό της παροχής που υπολογίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό με την περίοδο διαμονής στην Αυστραλία ως εργαζόμενου (με μέγιστη περίοδο τους 300 μήνες) διαιρούμενο με ένα παρανομαστή 300 μηνών (25 έτη). 2. Λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 3, 4 και 5 σε περιπτώσεις όπου Αυστραλιανή παροχή καταβάλλεται σε πρόσωπο που βρίσκεται εκτός Αυστραλίας, δυνάμει μόνον αυτής της Συμφωνίας, και το πρόσωπο αυτό είχε πάψει να είναι μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας κατά τη ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας αυτής, το ύψος της παροχής θα προσδιορίζεται ως εξής: α. υπολογίζοντας το εισόδημα του προσώπου αυτού σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παροχής που καταβάλλεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, την οποία το πρόσωπο ή ο σύντροφος αυτού του προσώπου δικαιούται να λάβει, όπου αυτή εφαρμόζεται, β. εφαρμόζοντας στο μέγιστο ποσό της Αυστραλιανής παροχής το σχετικό συντελεστή υπολογισμού που προβλέπεται στη νομοθεσία της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας ως ατομικό εισόδημα το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) και γ. αναλογικοποιώντας, όπου προβλέπεται, το ποσό της παροχής που υπολογίζεται σύμφωνα με την υπο-παράγραφο (β) πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό με την περίοδο διαμονής στην Αυστραλία ως εργαζόμενου (με μέγιστη περίοδο τους 528 μήνες) διαιρούμενο με ένα παρανομαστή 528 μηνών (44 έτη). 3. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό της αυστραλιανής παροχής προσδιορίζεται σύμφωνα με τη παράγραφο 2 και ένα πρόσωπο αποκτά εκ νέου την ιδιότητα του κατοίκου Αυστραλίας, το ύψος της παροχής θα συνεχίσει να προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, λαμβανομένης 8

10 υπόψη της παραγράφου 7 όπου αυτή εφαρμόζεται, εάν το πρόσωπο αυτό στη συνέχεια αναχωρήσει από την Αυστραλία εντός δύο ετών από την ημερομηνία που κατέστη εκ νέου κάτοικος Αυστραλίας. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή για 26 εβδομάδες στην περίπτωση προσωρινής επιστροφής του προσώπου στην Αυστραλία. 5. Όταν μία Αυστραλιανή παροχή καταβάλλεται σε πρόσωπο εκτός Αυστραλίας, δυνάμει της Συμφωνίας αυτής ή άλλως, οι ακόλουθες πληρωμές σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος του προσώπου αυτού: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), Σύνταξη Ανασφαλίστων Υπερηλίκων (ΟΓΑ), Επιδόματα για τέκνα ή σε σχέση με εξαρτώμενα τέκνα που εμπίπτουν στον ορισμό του εξαρτώμενου τέκνου σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της Αυστραλίας, μη λαμβανομένων υπόψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων διαμονής. 6. Λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 7, σε περιπτώσεις όπου Αυστραλιανή παροχή καταβάλλεται σε πρόσωπο που βρίσκεται στην Αυστραλία, δυνάμει μόνον αυτής της Συμφωνίας, το ύψος της παροχής αυτής προσδιορίζεται ως εξής: α. υπολογίζοντας το εισόδημα του ατόμου αυτού σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστραλίας, αλλά μη λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό αυτό οποιαδήποτε παροχή που το πρόσωπο αυτό ή ο/ η σύντροφός του λαμβάνει σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, στις περιπτώσεις όπου αυτή εφαρμόζεται, και β. εκπίπτοντας το ποσόν της παροχής το οποίο λαμβάνει, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, από το ανώτατο ύψος της Αυστραλιανής παροχής, και γ. εφαρμόζοντας στο υπόλοιπο της παροχής που προκύπτει σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) τον σχετικό συντελεστή υπολογισμού που προβλέπεται στη νομοθεσία της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας στη θέση του προσωπικού εισοδήματος το ποσόν που υπολογίσθηκε σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α). 7. Η παράγραφος 6 θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για 26 εβδομάδες στην περίπτωση που ένα πρόσωπο αναχωρήσει προσωρινά από την Αυστραλία. 8. Σε περίπτωση που ένα μέλος ζευγαριού, ή και οι δύο, αυτός και ο /η σύντροφός του δικαιούνται παροχή ή παροχές σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, ο καθένας από αυτούς θεωρείται, για τους σκοπούς αυτού του άρθρου και την νομοθεσία της Αυστραλίας, ότι λαμβάνει το ήμισυ είτε του ποσού της παροχής αυτής είτε του συνόλου των δύο παροχών. 9

11 ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 13 Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης, διαμονής και υπολογισμός παροχών 1. Αν ένα πρόσωπο δικαιούται ελληνική παροχή χωρίς να προσφύγει στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αυτού του Άρθρου, το ποσό της παροχής καθορίζεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία με βάση τις περιόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή. 2. Όταν δεν υπάρχει δικαίωμα για ελληνική παροχή με βάση τις ελληνικές περιόδους ασφάλισης, οι περίοδοι διαμονής που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία συνυπολογίζονται για την απόκτηση δικαιώματος για παροχή γήρατος σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εφόσον οι περίοδοι αυτές δεν συμπίπτουν. 3. Εφόσον λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος κατά την προηγούμενη παράγραφο και περίοδοι διαμονής που έχουν διανυθεί σύμφωνα με τη αυστραλιανή νομοθεσία, η οφειλόμενη παροχή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθορίζεται ως εξής: α. Ο αρμόδιος φορέας υπολογίζει αρχικά το ποσό της παροχής που θα εδικαιούτο ο ενδιαφερόμενος, αν οι περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία και που κατά την προηγούμενη παράγραφο συνυπολογίστηκαν, είχαν διανυθεί σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία για την απόκτηση δικαιώματος παροχών γήρατος. β. Για τον καθορισμό του ποσού της παροχής ο αρμόδιος φορέας λαμβάνει υπόψη του το μισθό (αποδοχές), εισόδημα ή εισφορές, που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των περιόδων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. γ. Όταν το προσδιοριζόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό υπολείπεται της ελάχιστης παροχής που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, τότε το ποσό της ελάχιστης παροχής θα αντικαταστήσει το ως άνω προσδιορισθέν ποσό. 4. Με βάση το ποσό που υπολογίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος φορέας καθορίζει το ποσό της μερικής παροχής που πρέπει να καταβληθεί από αυτόν, κατά την αναλογία που υπάρχει μεταξύ της διάρκειας των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία και της συνολικής διάρκειας των περιόδων ασφάλισης και διαμονής που λήφθηκαν υπόψη. 5. Αν η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης που θα ληφθούν υπόψη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τον υπολογισμό της παροχής δεν συμπληρώνει τις 300 ημέρες (12 μήνες) και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δικαίωμα για παροχή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία χωρίς την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων, δεν χορηγείται καμιά παροχή κατά τη νομοθεσία αυτή. 10

12 6. Για τον καθορισμό του είδους της παροχής και του αρμόδιου φορέα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ελληνικοί χρόνοι ασφάλισης. 7. Για τους σκοπούς αυτού του Άρθρου: α) ένας (1) μήνας διαμονής στην Αυστραλία ισοδυναμεί με 25 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα και β) ένα (1) έτος διαμονής στην Αυστραλία ισοδυναμεί με 300 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα. 8. Για τους σκοπούς αυτού του Άρθρου, η περίοδος διαμονής στην Αυστραλία θα θεωρείται ως περίοδος ασφάλισης στην Ελλάδα μόνον εάν η περίοδος διαμονής σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας πιστοποιείται από τον Αρμόδιο Αυστραλιανό Φορέα. ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Υποβολή Εγγράφων 1. Αίτηση, αναγγελία ή ένσταση που αφορούν παροχές που καταβάλλονται είτε δυνάμει αυτής της Συμφωνία είτε άλλως, μπορούν να υποβάλλονται στο έδαφος και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, σύμφωνα με τον Διοικητικό Κανονισμό που θα συνταχθεί βάσει του άρθρου 18 οποτεδήποτε μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. 2. Για τους σκοπούς καθορισμού δικαιώματος σε μία παροχή, η ημερομηνία κατά την οποία αίτηση, αναγγελία ή ένσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται στον Αρμόδιο Φορέα του ενός Συμβαλλομένου Κράτους θεωρείται ως η ημερομηνία υποβολής του εγγράφου αυτού και στον Αρμόδιο Φορέα του άλλου Συμβαλλομένου Κράτους. Ο Αρμόδιος Φορέας στον οποίο υποβάλλεται αίτηση, αναγγελία ή ένσταση την παραπέμπει χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δώδεκα μηνών στον Αρμόδιο Φορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 3. Αίτηση για παροχή από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θεωρείται ως αίτηση για την αντίστοιχη παροχή και από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, εφόσον ο αιτών έχει σημειώσει στην αίτησή του ότι έχει ή είχε υπαχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος λάβει την αίτηση αυτή εντός 12 μηνών. 4. Η αναφορά της παραγράφου 1 σε υποβολή ένστασης, αφορά έγγραφο που άπτεται ένστασης η οποία μπορεί να υποβληθεί σε διοικητικό όργανο που συστήθηκε από αντίστοιχη νομοθεσία, ή μέσω διοικητικών διαδικασιών, για τους σκοπούς αυτούς. 11

13 Άρθρο 15 Καταβολή Παροχών 1. Η εναρκτήρια ημερομηνία για την καταβολή παροχής πληρωτέας δυνάμει της Συμφωνίας αυτής θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Κράτους, αλλά σε καμιά περίπτωση η ημερομηνία αυτή δεν θα προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Συμφωνία αυτής. 2. Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο Κράτος επιβάλλει νομικούς ή διοικητικούς περιορισμούς στην μεταφορά συναλλάγματος εκτός του εδάφους του, αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος θα θεσπίσει μέτρα το συντομότερο δυνατόν τα οποία θα εγγυώνται τα δικαιώματα πληρωμής και λήψης των παροχών που καταβάλλονται σύμφωνα με την νομοθεσία του Συμβαλλομένου Κράτους αυτού ή δυνάμει της Συμφωνίας αυτής. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται αναδρομικά έως τον χρόνο που επιβλήθηκαν οι περιορισμοί. 3. Κατά την υλοποίηση των μέτρων της παραγράφου 2, το Συμβαλλόμενο Κράτος που δεν επιβάλλει τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 2, μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στην πληρωμή των παροχών του που καταβάλλονται σύμφωνα με την Συμφωνία στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, μέχρι την άρση όλων των περιορισμών από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Μετά την άρση των περιορισμών από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος και την πληρωμή καθυστερούμενων από αυτό το Κράτος, τότε το πρώτο Συμβαλλόμενο Κράτος θα καταβάλλει και αυτό καθυστερούμενες παροχές σε σχέση με ολόκληρο τον χρόνο κατά την διάρκεια του οποίου είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους. 4. Σε περιπτώσεις, όπου ένα Συμβαλλόμενο Κράτος έχει επιβάλλει νομικούς ή διοικητικούς περιορισμούς στη μεταφορά του συναλλάγματός του εκτός του εδάφους του, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2, ενημερώνει το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για τους περιορισμούς αυτούς εντός ενός ημερολογιακού μηνός από την επιβολή τους και θεσπίζει τα μέτρα που προσδιορίζονται στην παράγραφο αυτή εντός τριών μηνών από την επιβολή των περιορισμών. Η μη συμμόρφωση σε οποιαδήποτε από τις δύο υποχρεώσεις δύναται να θεωρηθεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ως ουσιώδης παραβίαση της Συμφωνίας για τους σκοπούς του Άρθρου 60 της Συνθήκη της Βιέννης και του Νόμου περί Συνθηκών της 23ης Μαΐου Παροχή που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δυνάμει της Συμφωνίας αυτής καταβάλλεται από αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος, ακόμα και στην περίπτωση που ο δικαιούχος βρίσκεται στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, χωρίς κρατήσεις για διοικητικά τέλη και επιβαρύνσεις για την επεξεργασία και πληρωμή της παροχής αυτής. 6. Οποιαδήποτε απαλλαγή από χαρτόσημα, συμβολαιογραφικά ή ληξιαρχικά τέλη χορηγείται στο έδαφος ενός των Συμβαλλομένων Κρατών σε σχέση με πιστοποιητικά και δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για υποβολή στις Αρμόδιες Αρχές και Φορείς του Συμβαλλόμενου Κράτους αυτού, ισχύει επίσης και για τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για υποβολή στις Αρμόδιες Αρχές και Φορείς του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. Δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας απαλλάσσονται από την επικύρωση διπλωματικών και προξενικών αρχών. 12

14 Άρθρο 16 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 1. Σε περιπτώσεις όπου: (α) (β) (γ) (δ) το καθυστερούμενο ποσό μιας παροχής που καταβάλλεται ή είναι καταβλητέο από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, και για μια ολόκληρη περίοδο ή για μέρος της περιόδου αυτής, το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος έχει καταβάλει στο εν λόγω πρόσωπο παροχή σύμφωνα με τη νομοθεσία του και το ποσό της παροχής που καταβλήθηκε από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος θα μειωνόταν αν η παροχή που είχε καταβληθεί ή ήταν καταβλητέα από το πρώτο Συμβαλλόμενο Κράτος είχε καταβληθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τότε το ποσό που δεν θα έχει καταβληθεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, αν η παροχή που προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο (α) είχε καταβληθεί περιοδικά κατά τη διάρκεια της προγενέστερης εκείνης περιόδου, θα θεωρείται ως χρέος οφειλόμενο από το εν λόγω πρόσωπο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος και θα μπορεί να αναζητηθεί από το Κράτος αυτό. 2. Στην περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Κράτος δεν έχει ακόμα καταβάλλει στο πρόσωπο το καθυστερούμενο ποσό της παροχής που προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο 1 (α), το Κράτος αυτό θα καταβάλει, κατόπιν αιτήματος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, το ποσό της παροχής που απαιτείται για την εξόφληση του χρέους που προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο 1 (δ) στο άλλο Κράτος και θα καταβάλει τυχόν υπόλοιπο στο εν λόγω πρόσωπο. 3. Ο Αρμόδιος Φορέας που λαμβάνει το αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 2 διαβιβάζει το ποσό του χρέους στον Αρμόδιο Φορέα που έχει υποβάλλει το αίτημα. Άρθρο 17 Ανταλλαγή Πληροφοριών και Αμοιβαία Συνεργασία 1. Οι Αρμόδιες Αρχές και οι Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής υποχρεούνται, στον βαθμό που τους επιτρέπεται από τη νομοθεσία τους: (α) να διαβιβάζουν ο ένας στον άλλον οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής ή για τους σκοπούς της νομοθεσίας τους για την κοινωνική ασφάλιση. (β) να προσφέρουν όποια μέσα διαθέτουν και να συνδράμουν ο ένας τον άλλον (συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης οποιωνδήποτε απαιτούμενων πληροφοριών) σε σχέση με τον προσδιορισμό ή την πληρωμή οποιωνδήποτε παροχών σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή ή σύμφωνα με την νομοθεσία επί της οποίας εφαρμόζεται η Συμφωνία αυτή, όπως θα έπρατταν εάν το σχετικό θέμα αφορούσε την εφαρμογή της δικής τους νομοθεσίας, 13

15 (γ) να διαβιβάζουν ο ένας στον άλλον, το συντομότερο δυνατόν, κάθε πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που θέσπισαν για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας ή σχετικά με τις τροποποιήσεις στην αντίστοιχη νομοθεσία τους, στον βαθμό που αυτές οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, και (δ) κατόπιν αιτήματος του ενός προς τον άλλον, να συνδράμουν ο ένας τον άλλον στην εφαρμογή των Συμφωνιών στο τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, για θέματα που προκύπτουν μεταξύ οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Κράτους και τρίτων Κρατών, στο βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο Διοικητικό Κανονισμό σύμφωνα με το Άρθρο Η συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα παρέχεται δωρεάν, υποκείμενη σε οποιαδήποτε ρύθμιση που επιτυγχάνεται μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών και Φορέων για την επιστροφή δαπανών συγκεκριμένων κατηγοριών που καθορίζονται στο Διοικητικό Κανονισμό σύμφωνα με το Άρθρο Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται αποδέσμευση στοιχείων σύμφωνα με την νομοθεσία ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, οποιαδήποτε πληροφορία για ένα άτομο η οποία διαβιβάζεται σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή προς την Αρμόδια Αρχή ή Φορέα του Συμβαλλόμενου Κράτους αυτού από την Αρμόδια Αρχή ή Φορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, είναι εμπιστευτική και θα χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς της εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας και της νομοθεσίας επί της οποίας αυτή εφαρμόζεται. 4. Σε καμία περίπτωση δεν δύνανται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 να θεωρηθούν ότι επιβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή ή Φορέα την υποχρέωση να: (α) λάβουν διοικητικά μέτρα σε αντίθεση με τους νόμους ή την διοικητική πρακτική του ίδιου ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ή (β) να παρέχουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τους νόμους ή κατά τη συνήθη διοικητική πρακτική του ίδιου ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 5. Παρά την εφαρμογή οποιωνδήποτε νόμων ή διοικητικών πρακτικών ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, κανένα προσωπικό δεδομένο που λαμβάνει το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος από το άλλο δεν δύναται να διαβιβάζεται ή να αποκαλύπτεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό αυτής της άλλης χώρας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 6. Κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, η Αρμόδια Αρχή και ο Φορέας ενός Συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να επικοινωνεί με τον άλλον σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες των Συμβαλλομένων Κρατών. Άρθρο 18 Διοικητικός Κανονισμός 1. Οι Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών θα θεσπίσουν, μέσω Διοικητικού Κανονισμού, τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής. 2. Οι Αρμόδιες Αρχές θα ορίζουν οργανισμούς σύνδεσης, οι οποίοι θα αναφέρονται στον Διοικητικό Κανονισμό. 14

16 Άρθρο 19 Επίλυση Διαφορών 1. Οι Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών θα επιλύουν, στον βαθμό που είναι δυνατό, οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύπτουν στην ερμηνεία ή κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, σύμφωνα με το πνεύμα και τις θεμελιώδεις αρχές της. 2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα προβαίνουν άμεσα σε διαβουλεύσεις, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη, αναφορικά με θέματα που δεν έχουν επιλυθεί από τις Αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1. Άρθρο 20 Αναθεώρηση Συμφωνίας Όταν το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος υποβάλλει αίτημα στο άλλο για συνάντηση με σκοπό την αναθεώρηση της Συμφωνίας αυτής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να συνέλθουν για το σκοπό αυτό μέσα σε έξι μήνες το αργότερο από την υποβολή του αιτήματος αυτού και εκτός της περίπτωσης που τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνήσουν διαφορετικά, η συνάντησή τους θα λάβει χώρα στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Κράτους προς το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα. ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Για τον προσδιορισμό του δικαιώματος σε παροχή σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι διαμονής στην Αυστραλία, οι περίοδοι διαμονής ως εργαζομένων στην Αυστραλία και οι περίοδοι ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που έχουν συμπληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος της Συμφωνία αυτής. 2. Στην περίπτωση, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, ένα άτομο λαμβάνει μια σε παροχή σύμφωνα με την νομοθεσία του ενός ή του άλλου Κράτους, καμιά διάταξη αυτής της Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα του προσώπου αυτού να λάβει τη παροχή. Άρθρο 22 Έναρξη ισχύος Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του 2 ου μήνα που ακολουθεί την τελευταία ημέρα του μήνα κατά την οποία ανταλλάσσονται οι διακοινώσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών, μέσω της διπλωματικής οδού, με την αμοιβαία γνωστοποίηση ότι όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί. 15

17 Άρθρο 23 Λύση 1. Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2, η Συμφωνία αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος λάβει από το άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, διακοίνωση λύσεως της Συμφωνία αυτής. 2. Σε περίπτωση λύσης, η Συμφωνία αυτή θα συνεχίσει να ισχύει για όλα τα πρόσωπα τα οποία: (α) (β) (γ) κατά την ημερομηνία λήξεως ισχύος της Συμφωνίας, λαμβάνουν παροχές, ή πριν από την ημερομηνία αυτή έχουν υποβάλλει αιτήσεις, και θα δικαιούνται τη λήψη παροχών, δυνάμει της Συμφωνία αυτής, ή αμέσως πριν την ημερομηνία λύσης υπόκεινται μόνον στην νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Μέρους ΙΙ της Συμφωνίας, εφόσον ο εργαζόμενος συνεχίζει να ικανοποιεί τα κριτήρια του Άρθρου αυτού. ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό αυτόν από τις Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την Συμφωνία αυτή. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ σε 2 πρωτότυπα στην Καμπέρρα αυτή η 23 ημέρα Μάιος 2007 στις αγγλικές και ελληνικές γλώσσες, κάθε κείμενο θεωρείται εξίσου έγκυρο. ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ: ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:.. MAL BROUGH ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ.. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 140 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3677 Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές Αποφασισμένη να καταθέσει το ασφαλιστικό στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 7 /12 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας"

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας" Σας κοινοποιούμε παρακάτω το κείμενο της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΨΠ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 13-12- 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 93 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8-102 41-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

γενικό κανόνα. Εννοιολογικοί ορισμοί. Εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Διατάξεις οδηγίας 2008/9/Ε.Κ. περί «επιστροφής ΦΠΑ σε υποκείμενους επιτηδευματίες, εγκατεστημένους όχι στο κράτος - μέλος επιστροφής, αλλά σε άλλο κράτος - μέλος» Γενικά Μέχρι 31/12/2009 για την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30-7-2004 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Ταχ. Κωδ.: 18535, Πειραιάς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τηλ: 210/4225320-4 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)

2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3) Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κειμένου Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας-ΗΠΑ και Κανονισμού Εφαρμογής της. Σας, κοινοποιούμε κατωτέρω το κείμενο του Νόμου 2186/94 (ΦΕΚ 15/τ.α / 8.2.94)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα