ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της."

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο 2185/1994 (ΦΕΚ 14/8-2.94/τ.Α) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Ν.Ζηλανδίας καθώς και τον Κανονισμό Εφαρμογής της και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1.Στον πιο πάν/ω νόμο περιέχονται τα κείμενα της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Ν.Ζηλανδίας η οποία ισχύει από (ΦΕΚ 63/ τ.α). 2. Οι κυριώτερες ρυθμίσεις που προβλέπει η Συμφωνία είναι οι ακόλουθες: 2.1. Στο "Υλικό Πεδίο Εφαρμογής" (νομοθεσίες ή ασφαλιστικούς κινδύνους που καλύπτει -άρθρο 2 της Συμφωνίας). Η Συμφωνία από Ελληνικής πλευράς εφαρμόζεται: α)στη νομοθεσία του γενικού συστήματος Κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών και εξομοιούμενων με αυτούς. Αφορά δηλ. το μέρος του ασφαλιστικού μας συστήματος που διέπεται από τον Α.Ν. 1846/1951,όπως ισχύει σήμερα μετά από διάφορες τροποποιήσεις που επήλθαν μεταγενέστερα στις διατάξεις του και εφαρμόζεται από το ΙΚΑ για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (επιζώντων) και το επίδομα θανάτου. β)στη νομοθεσία των ειδικών Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας που καλύπτουν ορισμένες κατηγορίες μισθωτών και εξομοιούμενων με αυτούς. Αφορά δηλαδή τις νομοθεσίες του Ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος που αναφέρονται στα Ειδικά Ταμεία Ασφάλισης Μισθωτών, για τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους που αναφέρονται πιο πάνω. γ)στις ειδικές νομοθεσίες της υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης που εφαρμόζονται στους ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς απασχολούμενους. Αφορά δηλ. τις νομοθεσίες που εφαρμόζονται από το ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ../.

2 δ)στη νομοθεσία που καλύπτει το σύνολο τ ου Αγροτικού πληθυσμού (ΟΓΑ). ε)με την επιφύλαξη που διατυπώνεται στο άρθρο 17 (πληρωμή παροχών ή συντάξεων εκτός Ελλάδας) η συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις νομοθεσίες που αφορούν την ασφάλιση: -Των Τακτικών Δημοσίων Υπάλληλων - Των ναυτικών (ΝΑ Τ) Στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής (δηλ., τον κύκλο των προσώπων επί των οποίων έχει εφαρμογή η Συμφωνία). Η Συμφωνία καλύπτει (όπως ορίζει το άρθρο 3) όλα τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν ή ασφαλίζονται στα δύο συμβαλλόμενα κράτη, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα τους, εφόσον στις ειδικές διατάξεις της δεν προβλέπεται διαφορετικά (π.χ. Δημ. υπάλληλοι - ναυτικοί). Ειδικά για την Ελλάδα το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας επεκτείνεται και στα πρόσωπα που αντλούν δικαίωμα από τους ασφαλισμένους σε ελληνικούς φορείς (έμμεσα ασφ/νοι). 2.3.Από τις βασικές αρχές που διέπουν τις διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας, και εφόσον στις ειδικές διατάξεις δεν προβλέπεται διαφορετικά περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία: -Η αρχή της Ισότητας της ασφαλιστικής μεταχείρισης (αρθ.4). -Η διατήρηση του δικαιώματος πληρωμής των παροχών που προβλέπονται από την συμφωνία στους δικαιούχους ανεξάρτητα αν διαμένουν στην επικράτεια του ενός ή του άλλου συμβαλλόμενου κράτους και σε τρίτο Κράτος με το οποίο το αρμόδιο για την πληρωμή Κράτος έχει συνάψει διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας. 2.4.Προβλέπεται μονομερής εξαίρεση από την αρχή της εδαφικότητας αποκλειστικά για την περίπτωση απόσπασης ασφαλισμένων ελληνικών φορέων που στέλνονται στη Ν.Ζηλανδία για να απασχοληθούν για λογαριασμό εργοδότη που έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Η περίοδος απόσπασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια και κατά τη διάρκειά της ο αποσπασμένος μισθωτός συνεχίζει να υπάγεται στην ασφάλιση του ελληνικού φορέα. Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί και πέραν της πενταετίας εφόσον απρόβλεπτα περιστατικά ή ειδικοί λόγοι δικαιολογούν την παράταση η οποία όμως πρέπει να ζητείται πριν από την εκπνοή της πρώτης πενταετίας. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού απόσπασης ή παράτασης της απόσπασης είναι αποκλειστικά το Ι.Κ.Α. ανεξάρτητα από τον φορέα ασφάλισης στην Ελλάδα. (άρθρο 5 Σύμβασης Ασφάλισης Κανονισμού).

3 Προβλέπεται συμψηφισμός στο επίδομα θανάτου (έξοδα Κηδείας) που καταβάλλεται με βάση τη νομοθεσία του κάθε συμβαλλομένου κράτους με το επίδομα θανάτου που έχει καταβληθεί για την ίδια περίπτωση με βάση τη νομοθεσία του άλλου συμβαλλομένου Κράτους (αρθ.11 και 15 της Σύμβασης). 2.6.Ως προς τις παροχές γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων (συντάξεις). Στην περίπτωση που από ελληνικής πλευράς δεν υπάρχει δυνατότητα θεμελίωσης αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται συνυπολογισμός με το σύνολο των περιόδων διαμονής που πραγματοποιήθηκαν στη Ν.Ζηλανδία, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν συμπίπτουν με τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης. Οταν ο δικαιούχος διαμένει στην Ελλάδα το άθροισμα της ελληνικής σύνταξης και της σύνταξης ή των άλλων παροχών της Ν. Ζηλανδίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από την ελάχιστη παροχή που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται όταν η παροχή της Ν.Ζηλανδίας μειώνεται λόγω εισοδήματος. Στις περιπτώσεις αυτές η ελληνική πλευρά για τον υπολογισμό της διαφοράς από την ελάχιστη ελληνική παροχή θα λαμβάνει το μέγιστο ποσό της παροχής της Ν.Ζηλανδίας πριν αυτό υποστεί μείωση λόγω εισοδήματος (άρθρο 16 παρ.2). Από πλευράς ΙΚΑ δεν θα χορηγείται σύνταξη εάν ο χρόνος που θα ληφθεί υπόψη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δεν φθάνει τις 300 ημέρες. 3.Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της Ν.Ζηλανδίας είναι μη ανταποδοτικό (δεν υπάρχουν δηλαδή ασφαλιστικές εισφορές και περίοδοι ασφάλισης). Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών παροχών γίνεται με βάση τον χρόνο διαμονής στη χώρα αυτή. Από Ελληνικής πλευράς, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα αυτοτελούς συνταξιοδότησης για τον συνυπολογισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 της συμφωνίας θα λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι διαμονής στη Ν.Ζηλανδία που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ηλικία των 20 ετών του ενδιαφερόμενου. Οι περίοδοι διαμονής στη Ν.Ζηλανδία θα μας γνωστοποιούνται με το έντυπο NZ/GR Η παρούσα Σύμβαση δεν εμποδίζει κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος να εφαρμόσει τις διατάξεις άλλης Διμερούς ή Πολυμερούς Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας που έχει συνάψει με τρίτο Κράτος (άρθρο 2 παρ.2). Η διάταξη έχει εξαιρετική σημασία διότι έμμεσα επιτρέπει τον συνυπολογισμό χρόνων ασφάλισης τρίτου Κράτους στην περίπτωση που οι χρόνοι ασφάλισης Ελλάδας και Ν.Ζηλανδίας δεν επαρκούν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.. /.

4 -4-4.Για την εφαρμογή της συμφωνίας καθιερώνονται τα πιο κάτω έντυπα: GR/ΝΖ 1 - Πιστοποιητικό για την εφαρμοστέα νομοθεσία GR/ΝΖ 2 - Αίτηση για ελληνική σύνταξη ΝΖ/GR3 - Αίτηση για σύνταξη ή παροχή από Ν.Ζηλανδία ΝΖ/GR 4 - Εντυπο αίτησης για παροχή ορφανών GR/ΝΖ 5 - Εντυπο σύνδεσμος NZ/GR5 GR/ΝΖ 6 -Εντυπο αίτησης για έξοδα Κηδείας ΝΖ/GΡ 6 Ιατρική γνωμάτευση & Πιστοποιητικό ζωής. Μέχρι την εκτύπωση των πιο πάνω εντύπων θα γίνεται χρήση φωτοαντιγράφων και δακτυλογραφημένων υποδειγμάτων τους τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τη Διεύθυνσή μας. Συνημμένα: φύλλα 5 Με εντολή του Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.ΓΚΟΝΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης Λ.ΣΙΑΛΜΑ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας"

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας" Σας κοινοποιούμε παρακάτω το κείμενο της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ.Πολυχρονοπούλου ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Αρ. Πρωτ. 1273 Αθήνα, 13/12/2012 Προς: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Για όλα τα Τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ.4 Ν.2084/92 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών»

ΘΕΜΑ : «Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ.4 Ν.2084/92 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ : 4 Α3Ι4691 ΩΓ-ΗΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 21-6-2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. Σ07/ΓΕΝ/9 41 Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα