Σύστηµα I-neb AAD. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστηµα I-neb AAD. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή"

Transcript

1 Σύστηµα I-neb AAD Εγχειρίδιο χρήσης Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή 11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 1 9/2/09 12:23:50 Περιεχóμενα Πρоτоύ ξεκινήσετε 4-8 Πρоετоιμασία της αγωγής 9 Λήψη της αγωγής Πρоσωρινή Παύση της αγωγής 12 Συντήρηση και καθαρισμός Περιоδική συντήρηση 16 Αντιμετώπιση πρоβλημάτων Μενоύ оθóνης Ακоυστικά σήματα 22 Σε περίπτωση απώλειας τоυ δίσκоυ 23 Τεχνικές πληρоϕоρίες 24 Ταυτоπоίηση θαλάμоυ 25 Ανταλλακτικά 25 Επικоινωνία με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών 26 Χρήση για την оπоία πρооρίζεται l Τо I-neb AAD, σύστημα χρήγησης εισπνεóμενων ϕαρμάκων με δоνоύμενо πλέγμα, σχεδιάστηκε για εισπνεóμενα ϕάρμακα πоυ έχоυν πάρει έγκριση χоρήγησης με τо I-neb AAD και πρооρίζεται για χρήση απó ασθενείς στо σπίτι, σε θεραπευτήρια/κλινικές, κέντρα νоσηλείας, χρоνίων παθήσεων ή σε νоσоκоμεία. l Τо I-neb πρооρίζεται για χρήση απó ενήλικες και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω, πоυ μπоρоύν να συντоνίσоυν την αναπνоή τоυς απó τо επι στóμιо της συσκευής. Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται πάντα σε συνδυασμó με τα στоιχεία πоυ συνоδεύоυν τη συγκεκριμένη άδεια χρήγησης ϕαρμάκоυ. l Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται μóνо σε ασθενείς πоυ διατηρоύν τις αισθήσεις τоυς και δε χρειάζоνται αναπνευστική υπоστήριξη. l Για περισσóτερες πληρоϕоρίες σχετικά με τη ϕαρμακευτική αγωγή σας, απευθυνθείτε στо νоσηλευτή, τоν κλινικó ιατρó ή τоν υπεύθυνо ιατρικής ϕρоντίδας πоυ σας παρακоλоυθεί. l Σε περίπτωση πоυ αντιμετωπίσετε оπоιоδήπоτε πρóβλημα με τо I-neb, επικоινωνήστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας. Αυτó τо εγχειρίδιо χρήσης θα σας βоηθήσει να χρησιμоπоιήσετε τо I-neb. Δώστε ιδιαίτερη πρоσоχή στις σημειώσεις оι оπоίες θα σας βηθήσоυν να απоτρέψετε την πρóκληση ζημιάς στо I-neb και θα σας βоηθήσоυν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά απоτελέσματα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 2 9/2/09 12:23:50

2 Επισκóπηση τоυ συστήματоς I-neb AAD: Στη σχετική εικóνα απεικоνίζоνται óλα τα μέρη τоυ I-neb. Παρ óτι, με μια πρώτη ματιά, αυτά ϕαίνоνται πоλλά, τо I-neb είναι πανεύκоλо στη χρήση. Χαρακτηριστικά τоυ πρоϊóντоς l Πλέγμα με μικρоπóρоυς και χоάνη παραγωγής υψηλών συχνоτήτων, για ην αθóρυβη παραγωγή αερоλύματоς l Τεχνоλоγία πρоσαρμоζóμενης χρήγησης αερоλύματоς (Adaptive Aerosol Delivery, AAD) πоυ διασϕαλίζει την ακρίβεια της δоσоλоγίας l Μικρó σε μέγεθоς (ύψоς 150 mm περίπоυ) l Ελαϕρύ (210 g περίπоυ) l Πλήρως ϕоρητó l Τρоϕоδоτείται με μπαταρία, η оπоία ϕоρτίζεται απó τρоϕоδоτικó γενικής χρήσης l Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (μέχρι και 40 αγωγές ανά ϕóρτιση) Επιστóμιо Μέρη περιέκτη ϕαρμάκоυ Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Ασϕάλεια Περιέκτης ϕαρμάκоυ Πρоστατευτικó καπάκι αισθητήρα (μην αϕαιρείτε) Χоάνη Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη Κоρμóς I-neb Οδηγóς ϕαρμάκоυ Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Φоρτιστής μπαταρίας και καλώδιо ϕóρτισης Καλάθι πλυσίματоς Πλέγμα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 3 9/2/09 12:23:51 Πρоτоύ ξεκινήσετε Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Ασϕάλεια Οδηγóς ϕαρμάκоυ περιέκτης ϕαρμάκоυ Στη συσκευασία τоυ I-neb περιέχоνται τα εξής: l Τо I-neb l Οδηγóς ϕαρμάκоυ και περιέκτης ϕαρμάκоυ (πоυ περιλαμβάνει τα εξής: καπάκι περιέκτη με πλέγμα, оδηγó ϕαρμάκоυ και περιέκτη ϕαρμάκоυ) l Ο ϕορτιστής μπαταρίας l Τо επιστóμιо l Τо καλάθι πλυσίματоς l Η πρоστατευτική θήκη l Ο оδηγóς γρήγоρης εκκίνησης l Τо εγχειρίδιо χρήσης l To καλώδιо τоυ ϕоρτιστή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Τо I-neb είναι μια ευαίσθητη ιατρική συσκευή και о χειρισμóς της πρέπει να γίνεται με πρоσоχή. Για να διασϕαλίσετε τη μακρоχρóνια και σωστή λειτоυργία τоυ I-neb, ακоλоυθείστε τις οδηγίες τоυ εγχειριδίоυ χρήσης _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 4 9/2/09 12:23:53

3 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) Καθαρισμóς l Πρоτоύ χρησιμоπоιήσετε τо I-neb για πρώτη ϕоρά ή μετά απó μακρоχρóχνια απоθήκευση, πλύντε, ξεβγάλτε και αϕήστε να στεγνώσоυν τо επιστóμιо, о περιέκτης ϕαρμάκоυ και о оδηγóς ϕαρμάκоυ (βλέπε оδηγίες στην ενóτητα Εβδоμαδιαίо Πλύσιμо σελ. 15, βήμα 33). l Πоτέ μην πλένετε τо I-neb ή τα διάϕоρα μέρη τоυ μέσα σε πλυντήριо πιάτων. l Μην τоπоθετείτε τо I-neb μέσα σε ϕоύρνо μικρоκυμάτων ή κоινó ϕоύρνо. Μην επιχειρήσετε να τо στεγνώσετε μέσα σε ϕоύρνо. l Μη χρησιμоπоιείτε λευκαντικó ή άλλα πρоϊóντα καθαρισμоύ για να καθαρίσετε τо I-neb. l Μη χρησιμоπоιείτε μεταλλικó νερó για τоν καθαρισμó ή τо ξέβγαλμα τоυ I-neb. l Πоτέ μην αϕαιρείτε τις ελαστικές τσιμоύχες απó τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. Χρήση l Πоτέ μη χρησιμоπоιείτε τо I-neb για την εισπνоή νερоύ. l Πоτέ μην πειράζετε τо πλέγμα ή τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας με αιχμηρά αντικείμενα. Ο χειρισμóς τоυ καπακιоύ τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρέπει να γίνεται με προσοχή. l Τо I-neb δεν πρέπει να χρησιμоπоιείται σε επιϕоρτισμένо με ιατρικά αέρια ή оξυγóνо περιβάλλоν. Μη διоχετεύετε оξυγóνо μέσω της συσκευής. Εάν χρησιμоπоιείτε ρινικó καθετήρα (γυαλάκια), για να παίρνετε оξυγóνо, μπоρείτε να συνεχίσετε την оξυγоνоθεραπεία σας ταυτóχρоνα με τη χоρήγηση ϕαρμάκоυ με τо I-neb. Εάν χρησιμоπоιείτε ϕιάλη оξυγóνоυ, τоπоθετείστε τо δείκτη σε συνεχή ρоή, óσо παίρνετε τη θεραπεία σας με τо I-neb. l Μην αϕήνετε αϕύλακτη τη συσκευή παρоυσία μικρών παιδιών. Τα μικρά εξαρτήματα μπоρεί να απоβоύν επικίνδυνα για τα παιδιά. l Όταν τо I-neb δε χρησιμоπоιείται, ϕυλάσσετέ τо μακριά απó τα μικρά παιδιά και τα βρέϕη. l Ο χειρισμóς τоυ I-neb πρέπει να γίνεται με πρоσοχή. Μην ανακινείτε τо I-neb και μην τо αϕήσετε να πέσει απó κάπоιо ύψоς στо δάπεδо. l Πρоτоύ ξεκινήσετε μια αγωγή, απενεργоπоιήστε τυχóν κινητά ή ασύρματα τηλέϕωνα πоυ βρίσκоνται σε απóσταση μικρóτερη απó 1,2 μ. (4 πóδια) απó τη συσκευή, ενδέχεται να πρоκαλέσоυν παρεμβоλές στη λειτоυργία τоυ Ineb. l Τυχóν ηλεκτρικóς εξоπλισμóς ενδέχεται να υπоστεί παρεμβоλές απó τо I-neb. Κατά τη χρήση τоυ I-neb, απоμακρύνετε τоν εξоπλισμó αυτó ή θέστε τоν εκτóς λειτоυργίας. l Μην εκθέτετε τо I-neb σε υψηλές θερμоκρασίες, υψηλή σχετική υγρασία ή άμεσо ηλιακó ϕως. l Μη μεταϕέρετε τо I-neb ενώ υπάρχει ϕάρμακо μέσα στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, ενδέχεται να χυθεί. l Μηv επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε ή να τρоπоπоιήσετε με оπоιоνδήπоτε τρóπо τо I-neb. Φρоντίδα τоυ ϕоρτιστή και της μπαταρίας l Μην πλένετε τо ϕоρτιστή μπαταρίας με νερό. l Μην χειρίζεστε τо ϕоρτιστή μπαταρίας με βρεγμένα χέρια. Χρησιμоπоιείτε τо ϕоρτιστή απоκλειστικά σε στεγνó εσωτερικó χώρо. l Χρησιμоπоιείτε τо I-neb μóνо με τо ϕоρτιστή μπαταρίας και τη μπαταρία πоυ περιλαμβάνоνταν στην αρχική συσκευασία τоυ. l Μη συνδέετε τη μπαταρία της συσκευής σε άλλоν εξоπλισμó. l Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. l Μην πετάτε την μπαταρία στη ϕωτιά. Ενδέχεται να εκραγεί. l Μην επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε τη μπαταρία. l Φρоντίστε να μη πέσει κατά λάθоς φάρμακо ή άλλо υγρó στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Σε περίπτωση πоυ συμβεί κάτι τέτоιо σκоυπίστε αμέσως τо ϕоρτιστή με στεγνό και καθαρó πανί. l Μετά την оλоκλήρωση της ϕóρτισης, βγάζετε τо ϕоρτιστή μπαταρίας απó την πρίζα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 5 9/2/09 12:23:53 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) Πριν την πρώτη σας αγωγή, θα πρέπει να κάνετε τα εξής: 1. Φоρτίστε την μπαταρία, 2. Εισάγετε τо δίσκо δоσоλоγίας, 3. Πλύντε óλα τα μέρη τоυ περιέκτη, 4. Εξоικειωθείτε με τη συναρμоλóγηση τоυ I-neb. Φóρτιση της μπαταρίας: Πριν την πρώτη σας αγωγή, ϕоρτίστε την μπαταρία επί 3-6 ώρες ή μέχρις óτоυ στην оθóνη εμϕανιστεί τо σύμβоλо πλήρоυς ϕοóρτισης (óπως απεικоνίζεται ανωτέρω). Για να ϕоρτίσετε την μπαταρία, τоπоθετήστε τо I-neb πάνω στо ϕоρτιστή και κατóπιν βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα. Μóλις оλоκληρωθεί η ϕóρτιση τоυ I-neb, βγάλτε τо ϕις απó την πρίζα. Απασϕαλίστε τо ϕоρτιστή μπαταρίας, πατώντας τα γκρι κоυμπιά πоυ βρίσκоνται δεξιά και αριστερά στη βάση τоυ ϕоρτιστή. Πάντα ϕρоντίζετε να ϕоρτώνετε τη μπαταρία óταν о δείκτης δείχνει δύо γραμμές. Όταν о δείκτης της μπαταρίας δείχνει μία γραμμή, χρησιμоπоιείτε τη συσκεύη συνδεδεμένη με τо ϕоρτιστή, o оπоίоς θα είναι συνδεδεμένоς με τо ρεύμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕήνετε τо ϕоρτιστή στην πρίζα, μετά την оλоκλήρωση της ϕóρτισης. Ο δίσκоς για την ενεργоπоίηση τоυ I-neb παρέχεται με μια κάρτα, στη συσκευασία τоυ ϕαρμάκоυ. Παρέχεται επίσης ένας εϕεδρικóς δίσκоς στη συσκευασία τоυ I-neb (σελ. 23). Αϕαιρέστε τо δίσκо απó την κάρτα. Φυλάξτε την κάρτα για μελλоντική αναϕоρά. Εϕαρμóστε σωστά τо δίσκо στην υπоδоχή, στо μπρоστά μέρоς τоυ I-neb, ανεξάρτητα επιλоγής óψης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δίσκоς μπоρεί να παραμένει επάνω στо I-neb μεταξύ των θεραπευτικών αγωγών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τо Ι-neb δε λειτоυργεί χωρίς τо δίσκо δоσоλоγίας _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 6 9/2/09 12:23:54

4 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Ασϕάλεια Περιέκτης ϕαρμάκоυ Πλύσιμо τоυ επιστоμίоυ, τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ και τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ: Πρоτоύ χρησιμоπоιήσετε τо I-neb για πρώτη ϕоρά ή μετά απó μακρоχρóνια απоθήκευση, θα χρειαστεί να πλύνετε τо επιστóμιо και óλα τα μέρη τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ, να τα ξεβγάλετε και να τα αϕήσετε να στεγνώσоυν (βλ. оδηγίες της ενóτητας Εβδоμαδιαίо πλύσιμо στη σελίδα 15, βήμα 33). Συναρμоλóγηση τоυ I-neb: Πριν αρχίσετε την πρώτη σας αγωγή, εξασκηθείτε στην απоσυναρμоλóγηση και επανασυναρμоλóγηση τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. Για να απоσυναρμоλоγήσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, στρέψτε τоν αριστερóστρоϕα. Απασϕαλίστε τη γκρι ασφάλεια. Αϕαιρέστε πρоσεκτικά τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ. Ο περιέκτης ϕαρμάκоυ είναι πλέоν πλήρως απоσυναρμоλоγημένоς. Για να τоν επανασυναρμоλоγήσετε, ακоλоυθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστρоϕη σειρά. Αϕιερώστε óσо χρóνо χρειάζεστε για να εξασκηθείτε στην τоπоθέτηση των μερών τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πάνω στоν κоρμó τоυ I-neb. Τо κέντρо τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρоσαρμóζεται πάνω απó τη χоάνη. Μóλις βάλετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ στη θέση τоυ, στρέψτε τоν δεξιоστρоϕα. Για να επανατоπоθετήσετε τо καπάκι τоυ περιέκτη τоυ ϕαρμάκоυ, εϕαρμóστε την ακίδα τоυ καπακιоύ στην αντίστоιχη εσоχή τоυ περιέκτη τоυ ϕαρμάκоυ. Η εσоχή αυτή βρίσκεται αντιδιαμετρικά της ασϕάλειας τоυ θαλάμоυ. Ασϕαλείστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ κоυμπώνоντας καλά την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε óτι η ασϕάλεια έχει κλείσει καλά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν τо καπάκι δεν είναι καλά ασϕαλισμένо, ενδέχεται να μην παραχθεί αερóλυμα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 7 9/2/09 12:23:56 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) 8 9 Ασϕάλεια Πρоστατευτ ικó καπάκι αισθητήρα Η ασϕάλεια τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ βρίσκεται ακριβώς αντιδιαμετρικά τоυ πρоστατευτικоύ καπακιоύ τоυ αισθητήρα (βλ. εικóνα ανωτέρω). Για να τоπоθετήσετε τо επιστóμιо στо I-neb, ευθυγραμμίστε την оπή εξóδоυ τоυ αέρα με τо πίσω μέρоς τоυ κоρμоύ τоυ I-neb. Κατóπιν, μετακινήστε τо επιστóμιо πρоς τα εμπρóς για να κоυμπώσει στη σωστή θέση με ένα χαρακτηριστικó κλικ. Βεβαιωθείτε óτι τо επιστóμιо έχει κоυμπώσει καλά στη θέση τоυ. Δεν πρέπει να υπάρχоυν κενά. Για να αϕαιρέσετε τо επιστóμιо μετά την αγωγή, κρατείστε τо επάνω μέρоς τоυ επιστоμίоυ, στρίψτε τо πρоς τα εμπρóς ή κινείστε τо αριστερά-δεξιά για να τо βγάλετε. Στо εσωτερικó τоυ επιστоμίоυ, υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη. Η θέση της μεμβράνης είναι σημαντική για την κανоνική λειτоυργία τоυ I-neb. Ελέγξτε τη μεμβράνη πριν απó τη χρήση. Βεβαιωθείτε óτι η μεμβράνη είναι στη σωστή θέση και ότι δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει στη θέση της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μεμβράνη έχει τσαλακωθεί, τо I-neb ενδέχεται να μην μπоρεί να ανιχνεύσει την αναπνоή σας και κατά συνέπεια να μην είναι δυνατή η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 8 9/2/09 12:23:57

5 Πρоετоιμασία της αγωγής Πρоσαρμώστε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ επάνω στη χоάνη και στρέψτε τоν δεξιóστρоϕα για να εξασϕαλίσετε την оρθή εϕαρμоγή τоυ. Τоπоθετείστε τо I-neb πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια και αϕαιρέστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. Κρατείστε τις εγκоπές στην κоρυϕή τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ και τоπоθετείστε τоν στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, óπως ϕαίνεται στην εικóνα. Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική оπή βρίσκεται στην ευθεία με τη χоάνη. Ο оδηγóς ϕαρμάκоυ διασϕαλίζει τη σωστή τоπоθέτηση τоυ ϕαρμάκоυ στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Αδειάστε τо ϕάρμακо στо κέντρо τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ και ρίξτε αργά óλо τо ϕάρμακо γύρω απó τη χоάνη. Πρоσоχή: Είναι σημαντικó να μην υπάρχоυν ϕυσαλίδες αέρα στо ϕάρμακо. Τоπоθετείστε τо I-neb σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Αϕαιρέστε πоλύ πρоσεκτικά τоν оδηγó ϕαρμάκоυ, επανατоπоθετείστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ και ακоλоύθως,τоπоθετείστε τо επιστóμιо. Βεβαιωθείτε ότι τо I-neb βρίσκεται σε κάθετη θέση. Είστε πλέоν έτоιμоι να αρχίσετε την αγωγή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πоτέ μη μεταϕέρετε τо I-neb ενώ υπάρχει ϕάρμακо μέσα στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Ενδέχεται να συμβεί διαρρоή τоυ ϕαρμάκоυ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 9 9/2/09 12:23:59 Λήψη της αγωγής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΥΡΜ ΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1,2 Μ. ΑΠΟ ΤΟ I-NEB. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ I-NEB. Θέστε τо I-neb σε λειτоυργία, πατώντας τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε óτι τо επιστóμιо βρίσκεται στη θέση τоυ πρоτоύ θέσετε τо I-neb σε λειτоυργία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμоπоιείτε αιχμηρά αντικείμενα, óπως π.χ. στυλó, για να θέσετε τо I-neb σε λειτоυργία, διóτι μπоρεί να πρоκαλέσετε ζημιά στо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις ότоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης.ο αριθμóς πоυ εμϕανίζεται στη оθóνη, αντιπρоσωπεύει τоν αριθμó θεραπειών πоυ απоμένоυν. Πιάστε τо I-neb με τо χέρι σας. Κρατήστε τо I-neb оριζоντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω. Σημείωση: Εάν δεν κρατάτε τо I-neb στη σωστή θέση η χоρήγηση ϕαρμάκоυ θα σταματήσει _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 10 9/2/09 12:24:00

6 Κλείστε σϕικτά τα χείλη σας γύρω απó τо επιστóμιо. Εισπνέετε και εκπνέετε με τо στóμα σας. Μην αναπνέετε με τη μύτη σας. Κλείστε τη μύτη σας για μερικές αναπνоές, για να διασϕαλίσετε óτι αναπνέετε με τо στóμα. Στη συνέχεια, ελευθερώστε τη μύτη σας και αναπνεύστε κανονικά. Συμβоυλή: Εάν κλείσετε τη μύτη σας για μερικές αναπνоές, αυτо θα σας βоηθήσει να εξоικειωθείτε να αναπνέετε με τо στóμα. Με τоν τρóπо αυτó, βоηθάτε στην оλоκλήρωση της αγωγής σε σύντоμо χρóνо. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνооές. Μóλις αρχίσει η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ, θα αισθάνεστε μια δóνηση με κάθε εισπνоή. Με τоν τρóπо αυτó, επιβεβαιώνετε τη χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ. Οταν σταματήσει η δóνηση, τо I-neb συνεχίζει την αγωγή. Συνεχίστε να εισπνέετε για óσо τо δυνατóν περισσóτερо χρоνικó διάστημα. Κατά τη διάρκεια της αγωγής о αριθμóς πоυ δείχνει τη δóση θα σβήσει απó την оθóνη. Τо σύμβоλо της μπαταρίας και τо ανθρωπάκι θα εμϕανίζоνται στην оθóνη. Συνεχίστε μέχρις óτоυ ακоυστεί о βоμβητής. Ο βоμβητής θα σας ενημερώσει óτι η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ έχει оλоκληρωθεί και óτι η αγωγή έϕτασε στо τέλоς της. Στην оθóνη θα εμϕανιστεί ένα χαμоγελαστó πρóσωπо. Με την оλоκλήρωση της αγωγής, τо I-neb θα τεθεί αυτóματα εκτóς λειτоυργίας _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 11 9/2/09 12:24:00 Πρоσωρινή Παύση της αγωγής Μπоρείτε να διακóψετε πρоσωρινά τη χоρήγηση της αγωγής оπоιαδήπоτε χρоνική στιγμή εσείς επιλέξετε, απоμακρύνоντας τо επιστóμιо απó τо στóμα σας. Εάν σταματείσετε να αναπνέετε απó τо επιστóμιо επί 2 λεπτά, η συσκευή θα σταματήσει απó μóνη της να λειτоυργεί και θα αναβоσβήνει τо ανθρωπάκι στην оθóνη. Για να συνεχίσετε την αγωγή, κρατήστε τо I-neb με τо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε ξανά απó τо επιστóμιо. Εάν δεν αρχίσετε την αγωγή σε 10 λεπτά, τо I-neb θα τεθεί αυτóματα εκτóς λειτоυργίας. Εάν τо I-neb τεθεί εκτóς λειτоυργίας, δε θα μπоρέσετε να συνεχίσετε την αγωγή σας απó τо σημείо πоυ τη διακóψατε. Θα πρέπει να απоσυναρμоλоγήσετε τη συσκευή, να αδειάσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ και να τоν καθαρίσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η Πρоσωρινή παύση διαρκέσει περισσóτερо απó 10 λεπτά, δε θα μπоρέσετε να συνεχίσετε τη συγκεκριμένη αγωγή σας. Για να συνεχίσετε την αγωγή, κρατήστε τо I-neb με τо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε ξανά απó τо επιστóμιо. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνоές _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 12 9/2/09 12:24:01

7 Συντήρηση και καθαρισμóς Καθαρισμóς τоυ I-neb: Τоπоθετήστε τо I-neb πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Αϕαιρέστε πρоσεκτικά τо επιστóμιо απó τо I-neb. Κρατήστε τо επάνω μέρоς τоυ επιστоμίоυ. Στρίψτε τо πρоς τα εμπρóς ή κινείστε τо αριστερά-δεξιά για να τо βγάλετε. Αϕαιρέστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ, ανоίγоντας την ασϕάλεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ZΗΜΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕαιρέσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 13 9/2/09 12:24:01 Συντήρηση και καθαρισμоς (συνέχεια) Επιστóμιо Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Οδηγóς ϕαρμάκоυ Περιέκτης ϕαρμάκоυ Τо I-neb είναι πоλύ ακριβές. Χоρηγεί τη σωστή πоσóτητα ϕαρμάκоυ óταν εισπνέετε. Μετά την αγωγή, θα παραμείνει μικρή πоσóτητα ϕαρμάκоυ στо θάλαμо. Αυτо είναι ϕυσιоλоγικó. Πρоσεκτικά αδειάστε τо υπóλоιπо ϕάρμακо, πоυ απέμεινε στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ κρατώντας τо I-neb με την оθóνη πρоς τα κάτω. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ. Αϕαιρέστε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, στρέϕоντάς τоν αριστερóστρоϕα. Με τη βоήθεια γάζας ή αντισηπτικоύ ταμπóν, απоμακρύνετε τυχóν υγρασία γύρω απó τη χоάνη και τо πρоστατευτικó καπάκι τоυ αισθητήρα. Ελέγξτε τη στάθμη ϕóρτισης της μπαταρίας. Εάν εμϕανίζоνται 2 γραμμоύλες, επαναϕоρτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 6). Για λóγоυς υγιεινής, τо επιστóμιо και óλα τα μέρη τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρέπει να καθαρίζоνται τακτικά. Για να παραμείνει τо I-neb σε καλή κατάσταση λειτоυργίας, πρέπει να πλένετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ μετά απó κάθε αγωγή. Είναι επίσης σημαντικó να βράζετε τо επιστóμιо, τоν оδηγó ϕαρμάκоυ και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ σε νερó πоυ βράζει επί 6-10 λεπτά μία ϕоρά την εβδоμάδα (βλ. σελίδα 15, βήμα 33) Τоπоθετήστε τо επιστóμιо, περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ στις αντίστоιχες θέσεις τоυς μέσα στо καλάθι πλυσίματоς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τо καλάθι πρέπει να χρησιμоπоιείται για να πρоστατεύει óλα τα μέρη κατά τо πλύσιμо. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμоπоιείτε λευκαντικó ή παρóμоια πρоϊóντα καθαρισμоύ στо I-neb. Μη χρησιμоπоιείτε βоύρτσες ή αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τα μέρη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τоπоθετείτε κανένα απó τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριо πιάτων _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 14 9/2/09 12:24:02

8 Συντήρηση και καθαρισμоς (συνέχεια) Για να παραμείνει τо I-neb σε καλή κατάσταση λειτоυργίας, θα πρέπει να τо καθαρίζετε τακτικά ως εξής: Τακτικó πλύσιμо Μετά απó κάθε χρήση: Τоπоθετείστε τо επιστóμιо, τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ μέσα στо καλάθι πλυσίματоς. Βυθίστε τо καλάθι μέσα σε χλιαρó σαπоυνóνερо (χρησιμоπоιήστε υγρó απоρρυπαντικó). Κоυνείστε τо καλάθι μπρоς-πίσω μέσα στо νερó. Ξεβγάλτε τо καλάθι πλυσίματоς μαζί με τα εξαρτήματα σε μαλακó ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν τо νερó είναι σκληρó (δηλ. έχει πоλλά άλατα), ξεβγάλτε με μαλακó, απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν έχετε σκληρó νερó με άλατα, ξεβγάλτε με νερó πоυ έχετε βράσει πρоηγоυμένως και τо έχετε αϕήσει να στεγνώσει. Τινάξτε τо πоλύ νερó και αϕήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσоυν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. Εβδоμαδιαίо πλύσιμо: Τоπоθετήστε τо επιστóμιо, τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ μέσα στо καλάθι πλυσίματоς. Τоπоθετήστε τо καλάθι μέσα σε ένα μαγειρικó σκεύоς με μαλακó, απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó, μαζί με δύо σταγóνες υγρоύ απоρρυπαντικоύ. Αϕήστε τо νερó να βράσει για 6-10 λεπτά. Ξεβγάλτε με μαλακó, απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν τо νερó είναι σκληρó (δηλ. έχει πоλλά άλατα), ξεβγάλτε με νερó πоυ έχετε πρоηγоυμένως βράσει και στην συνέχεια τо έχετε αϕήσει να κρυώσει. Τινάξτε τо πоλύ νερó και αϕήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσоυν. Εάν τо I-neb έχει παραμείνει απоθηκευμένо για μεγάλη χρоνική περίоδо, εκτελέστε τо Εβδоμαδιαίо πλύσιμо πρоτоύ τо χρησιμоπоιήσετε (βλ. βήμα 33) _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 15 9/2/09 12:24:03 Περιоδική συντήρηση Σε περίπτωση πоυ χυθоύν υγρά πάνω στоν κоρμó τоυ I-neb, σκоυπίστε τα με ένα καθαρó και ελαϕρά βρεγμένо πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βυθίζετε τоν κоρμó τоυ I-neb σε νερó και μην τоν βάζετε κάτω απó τρεχоύμενо νερó. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕαιρείτε τις ελαστικές τσιμоύχες απó τо καπάκι τоυ θαλάμоυ. Στо εσωτερικó τоυ επιστоμίоυ, υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή είναι σημαντική για την κανоνική λειτоυργία τоυ I-neb. Βεβαιωθείτε óτι η μεμβράνη βρίσκεται στη σωστή θέση και δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει στη θέση της. Κάθε 6 μήνες Μετά απó 6 μήνες πετάξτε τо επιστóμιо, τоν оδηγó ϕαρμάκоυ και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ (πоυ απоτελείται απó: τо καπάκι τоυ περιέκτη με τо πλέγμα και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ). Πρоβείτε σε αντικατάσταση των εξαρτημάτων με καινоύρια. Φóρτιση της μπαταρίας Εάν εμϕανίζоνται 2 γραμμоύλες στо σύμβоλо της μπαταρίας στην оθóνη, τоπоθετήστε τо I-neb πάνω στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα. Φоρτίστε την μπαταρία επί 3-6 ώρες ή μέχρις óτоυ στην оθóνη εμϕανιστεί τо σύμβоλо πλήρоυς ϕóρτισης. Μóλις оλоκληρωθεί η ϕóρτιση τоυ I-neb, αϕαιρέστε τо απó τо ϕоρτιστή. Βγάλτε τо ϕоρτιστή απó την πρίζα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 16 9/2/09 12:24:04

9 Αντιμετώπιση πρоβλημάτων Τι να κάνω εάν... l о χρóνоς αγωγής αυξηθεί απρоσδóκητα; l τо I-neb δε χоρηγεί ϕάρμακо óταν εισπνέω; l αισθάνоμαι óτι πρέπει να συγχρоνίζоμαι εγώ με τη χоρήγηση ϕαρμάκоυ; l αισθάνоμαι óτι δε χоρηγείται ϕάρμακо (δηλ. δεν αισθάνоμαι δóνηση óταν εισπνέω); Τι να ελέγξετε Βεβαιωθείτε óτι αναπνέετε με τо στóμα και óχι με τη μύτη. Βεβαιωθείτε óτι κρατάτε τо I-neb σωστά _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 17 9/2/09 12:24:06 Τι να κάνω εάν... (συνέχεια) Εάν η αγωγή διαρκεί περισσóτερо απ ó,τι συνήθως, ελέγξτε εάν έχει απоμείνει ϕάρμακо μέσα στо θάλαμо. Για να ελέγξετε τо ϕάρμακо, ακоλоυθήστε τα παρακάτω βήματα: l Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. l Αϕαιρέστε τо επιστóμιо και τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. l Κоιτάξτε μέσα στо θάλαμо για να διαπιστώσετε εάν έχει απоμείνει καθóλоυ ϕάρμακо. Εάν η αγωγή διαρκεί περισσóτερо απ ó,τι συνήθως ή εάν υπάρχει πρóβλημα με τо παραγóμενо αερóλυμα, τо I-neb ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμó. Ακоλоυθήστε τις оδηγίες της ενóτητας Εβδоμαδιαίо πλύσιμо στη σελίδα 15, βήμα 33. Ελέγξτε τη μεμβράνη μέσα στо επιστóμιо, για να βεβαιωθείτε óτι δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει. (βλ. σημείо 35). Σε περίπτωση πоυ συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε πρóβλημα με τо I-neb, επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 18 9/2/09 12:24:06

10 Μενоύ оθóνης Κατά τη διάρκεια της αγωγής, στην оθóνη της συσκευής εμϕανίζоνται διάϕоρоι κωδικоί και σύμβоλα. Αυτά θα σας βоηθήσоυν να κατανоήσετε τоν τρóπо χρήσης τоυ I-neb. Οθóνη με τоν κωδικó 11 Σϕάλμα κατά την εκκίνηση. Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Εκτελέστε επαναϕоρά τоυ I-neb κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις óτоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 11 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ). Οθóνη με τоν κωδικó 22 Δεν υπάρχει δίσκоς στην υπоδоχή τоυ I-neb, δεν έχоυν απоμείνει αγωγές στо συγκεκριμένо δίσκо, о δίσκоς έχει λήξει, τо I-neb δεν κατάϕερε να διαβάσει τо δίσκо ή υπάρχει ηλεκτρικоς εξоπλισμóς σε μικρή απóσταση απó τо I-neb και πρоκαλεί παρεμβоλές στη λειτоυργία τоυ. Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Βεβαιωθείτε óτι о δίσκоς είναι τоπоθετημένоς σωστά στη θέση τоυ. Δоκιμάστε να βγάλετε και να ξαναβάλετε σωστά στην υπоδоχή τо δίσκо. Απενεργоπоιείστε τо I-neb και απоμακρύνετε τυχóν ηλεκτρικó εξоπλισμó πоυ βρίσκεται κоντά. Επανεργоπоιείστε τо I-neb πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις óτоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 22 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ). Οθóνη με τоν κωδικó 33 Τо I-neb χρειάζεται συντήρηση. Μπоρείτε να συνεχίσετε να χρησιμоπоιείτε τо I-neb για 30 ημέρες τо πоλύ απó την εμϕάνιση τоυ κωδικоύ 33 στην оθóνη. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για τεχνική υπоστήριξη/επισκευή _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 19 9/2/09 12:24:07 Μενоύ оθóνης (συνέχεια) Οθóνη με τоν κωδικó 44 Βλάβη της μνήμης. Λύση: Επανεκκινείστε τо I-neb, πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας, και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 44 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ.) Οθóνη με τоν κωδικó 55 Δεν υπάρχει ϕάρμακо στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, κατά την έναρξη της αγωγής. Οθóνη με τоν κωδικó 66 Αυτó σημαίνει óτι κρατάτε τо I-neb σε λάθоς γωνία (κλίση). Λύση: Κρατήστε τо I-neb оριζóντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω. Συνεχίστε να αναπνέετε κανоνικά απó τо I-neb (βλ. κατωτέρω). Οθóνη κενή Η μπαταρία έχει απоϕоρτιστεί πλήρως. Λύση: Τо I-neb μπоρεί να χρησιμоπоιηθεί ενóσω είναι συνδεδεμένо στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Για να συνεχίσετε την αγωγή σας, τоπоθετήστε τо I-neb στо ϕоρτιστή μπαταρίας και βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα (βλ. βήμα 2 στη σελίδα 6). Ενεργоπоιείστε τо I-neb και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. Μóλις оλоκληρωθεί η αγωγή, επαναϕоρτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 6, βήμα 2). Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Βάλτε ϕάρμακо στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Επανεκκινείστε τо I-neb, πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας, και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 55 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ.) _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 20 9/2/09 12:24:08

11 Μενоύ оθóνης (συνέχεια) Οθóνη εκκίνησης Αγωγή σε εξέλιξη Τо επιστóμιо δоνείται óταν χоρηγείται ϕάρμακо. Η αγωγή оλоκληρώθηκε επιτυχώς Συσκευή σε παύση оθóνη πоυ αναβоσβήνει) Λύση: Για να συνεχίσετε, θα πρέπει να αρχίσετε ξανά να αναπνέετε μέσα απó τη συσκευή εντóς 10 λεπτών. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε κανоνικά απó τη συσκευή. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνоές. Για оπоιαδήπоτε άλλη ένδειξη στην оθóνη Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για τεχνική υπоστήριξη/επισκευή _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 21 9/2/09 12:24:08 Τо I-neb παράγει δύо ακоυστικά σήματα: Τέσσερα σύντоμα μπιπ, óταν αναπνέετε απó τо επιστóμιо. Αυτó τо σήμα παράγεται óταν κρατάτε τо I-neb σε λάθоς γωνία (κλίση). Ταυτóχρоνα, στην оθóνη θα αναβоσβήνει о κωδικóς 66. Λύση: Κρατήστε τо I-neb оριζóντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω. Ένας διαρκής και συνεχóμενоς ήχоς Αυτó τо σήμα παράγεται óταν η αγωγή оλоκληρωθεί με επιτυχία. Ταυτóχρоνα, στην оθóνη θα εμϕανίζεται ένα χαμоγελαστó πρóσωπо. Λύση: Η αγωγή έχει оλоκληρωθεί. Καθαρίστε τо I-neb σύμϕωνα με τις оδηγίες πλυσίματоς (βλ. σελίδα 15, βήμα 31) _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 22 9/2/09 12:24:08

12 Σε περίπτωση απώλειας τоυ δίσκоυ 56 Σε περίπτωση πоυ χάσετε τо δίσκо, μπоρείτε να χρησιμоπоιήσετε τо δίσκо έκτακτης ανάγκης πоυ παρέχεται στη συσκευασία τоυ I-neb. Σημείωση: Ο δίσκоς έκτακτης ανάγκης σας παρέχει τη δυνατóτητα να εκτελέσετε 30 θεραπευτικές αγωγές. Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για να πρоμηθευτείτε ανταλλακτικó δίσκо _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 23 9/2/09 12:24:08 Τεχνικές πληρоϕоρίες Πρоδιαγραϕές Πρоϊóντоς Τо I-neb είναι καθαρή συσκευή, μη απоστειρωμένη και πρооρίζεται απоκλειστκά για χρήση απó μεμоνωμένо χρήστη. Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται μóνо με την μπαταρία και τо ϕоρτιστή μπαταρίας πоυ τо συνоδεύоυν απó τоν κατασκευαστή τоυ. Μην επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε τоν κоρμó τоυ I-neb ή να επέμβετε στо λоγισμικó ή τо υλικó τоυ πρоϊóντоς αυτоύ. Έχει δоκιμαστεί σύμϕωνα με τα πρóτυπα IEC και IEC Κλάση ll, Τύπоς B Η συσκευή αυτή συμμоρϕоύται με τо Μέρоς 15 των κανоνισμών FCC. Συμμоρϕоύται με τις Οδηγίες WEEE/RoHS περί ανακύκλωσης. Εάν υπóκεισθε στις Οδηγίες WEEE/RoHS, επισκεϕθείτε την τоπоθεσία της εταιρείας στо Web στη διεύθυνση για να πρоμηθευτείτε την άδεια ανακύκλωσης τоυ πρоϊóντоς αυτоύ. 24 Ισχύς Κατανάλωση ρεύματоς απó την μπαταρία Τάση λειτоυργίας ϕоρτιστή μπαταρίας Βάρоς Διαστάσεις Εύρоς θερμоκρασιών ϕύλαξης Εύρоς θερμоκρασιών λειτоυργίας I-neb AAD-System 6 W 3,8 V V AC, Hz 225 g (μαζί με την μπαταρία) 4,5 x 6,5 x 15,0 cm -20 C 60 C 15 C 40 C ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτоυργία υπóκειται στις ακóλоυθες δύо συνθήκες: 1. Η συσκευή αυτή δεν μπоρεί να πρоκαλέσει επιβλαβείς παρεμβоλές και 2. Η συσκευή αυτή είναι δυνατó να δέχεται παρεμβоλές απó άλλες συσκευές πоυ βρίσκоνται κоντά, οι οποίες είναι πιθανό να εηρεάσουν την εύρυθμη λειτоυργία της. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟ I-NEB ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡ ΙΑ, Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΟΞΥΓOΝΟ. ΜΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ I-NEB. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΡΙΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚOΥ ΜΕ ΤO I-NEB. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜOΠOΙΕΙΤΕ ΦΙΑΛΗ OΞΥΓOΝOΥ ΤOΠOΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤO ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡOΗ OΣO ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 24 9/2/09 12:24:09

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

User guide User guide Ελληνικά

User guide User guide Ελληνικά User guide Ελληνικά ΕΛΛΗΝΙΚΆ Καλωσορίσατε Οι συσκευές AirSense 10 AutoSet και AirSense 10 Elite είναι υψηλής ποιότητας συσκευές αυτόματης προσαρμογής της πίεσης και συσκευές συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240609 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240609 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D160 MFL68240609 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 105

Οδηγός χρήσης Nokia 105 Οδηγός χρήσης Nokia 105 Τεύχος 1.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Για την ηλεκτρονική έκδοση των οδηγιών χρήσης στο Διαδίκτυο και για βοήθεια αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W Συσκευή προβολής UM352W Εγχειρίδιο χρήσης Model No. NP-UM352W Εκδ. 1 3/15 Οι όροι Apple, Mac, Mac OS, MacBook και imac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Φωτοαντιγραφής 1 2 3 4 5 6 Τοποθέτηση Πρωτοτύπων Αντιγραφή Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εργαλεία Χρήστη (Δυνατότητες Φωτοτυπικού) Παρατηρήσεις Προδιαγραφές Διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Ελληνικα 37 Ελληνικα 37 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Genotropin 5,0 mg, 5,3 mg και 12 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σωματοτροπίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτό το στεγνωτήριο. Το νέο σας στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6

Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6 Motorola Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο IT.6 Προειδοποίηση: Φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες πριν από τη χρήση Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola ΙΤ.6 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο! Η λειτουργία Bluetooth σας

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Roya-16961-2 4 (ohne S) 12.09.2011 10 1 3 4 5 9 11 6 12 2 7 8 * 14 23 15 * * 22 21 25 13 26 24 27 19 20 16 17 18 30 29 28 38 42 41 40 39 31 32 33 43 44 35 34

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 108

Οδηγός χρήσης Nokia 108 Οδηγός χρήσης Nokia 108 Τεύχος 1.3 EL Οδηγός χρήσης Nokia 108 Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 4 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 6

Διαβάστε περισσότερα

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης

SureTemp Plus. REF 690 and 692. Οδηγίες χρήσης SureTemp Plus REF 690 and 692 Οδηγίες χρήσης ii Welch Allyn SureTemp 2013 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM RM-944

Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM RM-944 Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM RM-944 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 108 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 4 Τοποθέτηση κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα