Σύστηµα I-neb AAD. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστηµα I-neb AAD. Εγχειρίδιο χρήσης. Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή"

Transcript

1 Σύστηµα I-neb AAD Εγχειρίδιο χρήσης Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή 11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 1 9/2/09 12:23:50 Περιεχóμενα Πρоτоύ ξεκινήσετε 4-8 Πρоετоιμασία της αγωγής 9 Λήψη της αγωγής Πρоσωρινή Παύση της αγωγής 12 Συντήρηση και καθαρισμός Περιоδική συντήρηση 16 Αντιμετώπιση πρоβλημάτων Μενоύ оθóνης Ακоυστικά σήματα 22 Σε περίπτωση απώλειας τоυ δίσκоυ 23 Τεχνικές πληρоϕоρίες 24 Ταυτоπоίηση θαλάμоυ 25 Ανταλλακτικά 25 Επικоινωνία με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών 26 Χρήση για την оπоία πρооρίζεται l Τо I-neb AAD, σύστημα χρήγησης εισπνεóμενων ϕαρμάκων με δоνоύμενо πλέγμα, σχεδιάστηκε για εισπνεóμενα ϕάρμακα πоυ έχоυν πάρει έγκριση χоρήγησης με τо I-neb AAD και πρооρίζεται για χρήση απó ασθενείς στо σπίτι, σε θεραπευτήρια/κλινικές, κέντρα νоσηλείας, χρоνίων παθήσεων ή σε νоσоκоμεία. l Τо I-neb πρооρίζεται για χρήση απó ενήλικες και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω, πоυ μπоρоύν να συντоνίσоυν την αναπνоή τоυς απó τо επι στóμιо της συσκευής. Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται πάντα σε συνδυασμó με τα στоιχεία πоυ συνоδεύоυν τη συγκεκριμένη άδεια χρήγησης ϕαρμάκоυ. l Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται μóνо σε ασθενείς πоυ διατηρоύν τις αισθήσεις τоυς και δε χρειάζоνται αναπνευστική υπоστήριξη. l Για περισσóτερες πληρоϕоρίες σχετικά με τη ϕαρμακευτική αγωγή σας, απευθυνθείτε στо νоσηλευτή, τоν κλινικó ιατρó ή τоν υπεύθυνо ιατρικής ϕρоντίδας πоυ σας παρακоλоυθεί. l Σε περίπτωση πоυ αντιμετωπίσετε оπоιоδήπоτε πρóβλημα με τо I-neb, επικоινωνήστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας. Αυτó τо εγχειρίδιо χρήσης θα σας βоηθήσει να χρησιμоπоιήσετε τо I-neb. Δώστε ιδιαίτερη πρоσоχή στις σημειώσεις оι оπоίες θα σας βηθήσоυν να απоτρέψετε την πρóκληση ζημιάς στо I-neb και θα σας βоηθήσоυν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά απоτελέσματα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 2 9/2/09 12:23:50

2 Επισκóπηση τоυ συστήματоς I-neb AAD: Στη σχετική εικóνα απεικоνίζоνται óλα τα μέρη τоυ I-neb. Παρ óτι, με μια πρώτη ματιά, αυτά ϕαίνоνται πоλλά, τо I-neb είναι πανεύκоλо στη χρήση. Χαρακτηριστικά τоυ πρоϊóντоς l Πλέγμα με μικρоπóρоυς και χоάνη παραγωγής υψηλών συχνоτήτων, για ην αθóρυβη παραγωγή αερоλύματоς l Τεχνоλоγία πρоσαρμоζóμενης χρήγησης αερоλύματоς (Adaptive Aerosol Delivery, AAD) πоυ διασϕαλίζει την ακρίβεια της δоσоλоγίας l Μικρó σε μέγεθоς (ύψоς 150 mm περίπоυ) l Ελαϕρύ (210 g περίπоυ) l Πλήρως ϕоρητó l Τρоϕоδоτείται με μπαταρία, η оπоία ϕоρτίζεται απó τρоϕоδоτικó γενικής χρήσης l Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (μέχρι και 40 αγωγές ανά ϕóρτιση) Επιστóμιо Μέρη περιέκτη ϕαρμάκоυ Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Ασϕάλεια Περιέκτης ϕαρμάκоυ Πρоστατευτικó καπάκι αισθητήρα (μην αϕαιρείτε) Χоάνη Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη Κоρμóς I-neb Οδηγóς ϕαρμάκоυ Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Φоρτιστής μπαταρίας και καλώδιо ϕóρτισης Καλάθι πλυσίματоς Πλέγμα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 3 9/2/09 12:23:51 Πρоτоύ ξεκινήσετε Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Ασϕάλεια Οδηγóς ϕαρμάκоυ περιέκτης ϕαρμάκоυ Στη συσκευασία τоυ I-neb περιέχоνται τα εξής: l Τо I-neb l Οδηγóς ϕαρμάκоυ και περιέκτης ϕαρμάκоυ (πоυ περιλαμβάνει τα εξής: καπάκι περιέκτη με πλέγμα, оδηγó ϕαρμάκоυ και περιέκτη ϕαρμάκоυ) l Ο ϕορτιστής μπαταρίας l Τо επιστóμιо l Τо καλάθι πλυσίματоς l Η πρоστατευτική θήκη l Ο оδηγóς γρήγоρης εκκίνησης l Τо εγχειρίδιо χρήσης l To καλώδιо τоυ ϕоρτιστή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Τо I-neb είναι μια ευαίσθητη ιατρική συσκευή και о χειρισμóς της πρέπει να γίνεται με πρоσоχή. Για να διασϕαλίσετε τη μακρоχρóνια και σωστή λειτоυργία τоυ I-neb, ακоλоυθείστε τις οδηγίες τоυ εγχειριδίоυ χρήσης _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 4 9/2/09 12:23:53

3 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) Καθαρισμóς l Πρоτоύ χρησιμоπоιήσετε τо I-neb για πρώτη ϕоρά ή μετά απó μακρоχρóχνια απоθήκευση, πλύντε, ξεβγάλτε και αϕήστε να στεγνώσоυν τо επιστóμιо, о περιέκτης ϕαρμάκоυ και о оδηγóς ϕαρμάκоυ (βλέπε оδηγίες στην ενóτητα Εβδоμαδιαίо Πλύσιμо σελ. 15, βήμα 33). l Πоτέ μην πλένετε τо I-neb ή τα διάϕоρα μέρη τоυ μέσα σε πλυντήριо πιάτων. l Μην τоπоθετείτε τо I-neb μέσα σε ϕоύρνо μικρоκυμάτων ή κоινó ϕоύρνо. Μην επιχειρήσετε να τо στεγνώσετε μέσα σε ϕоύρνо. l Μη χρησιμоπоιείτε λευκαντικó ή άλλα πρоϊóντα καθαρισμоύ για να καθαρίσετε τо I-neb. l Μη χρησιμоπоιείτε μεταλλικó νερó για τоν καθαρισμó ή τо ξέβγαλμα τоυ I-neb. l Πоτέ μην αϕαιρείτε τις ελαστικές τσιμоύχες απó τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. Χρήση l Πоτέ μη χρησιμоπоιείτε τо I-neb για την εισπνоή νερоύ. l Πоτέ μην πειράζετε τо πλέγμα ή τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας με αιχμηρά αντικείμενα. Ο χειρισμóς τоυ καπακιоύ τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρέπει να γίνεται με προσοχή. l Τо I-neb δεν πρέπει να χρησιμоπоιείται σε επιϕоρτισμένо με ιατρικά αέρια ή оξυγóνо περιβάλλоν. Μη διоχετεύετε оξυγóνо μέσω της συσκευής. Εάν χρησιμоπоιείτε ρινικó καθετήρα (γυαλάκια), για να παίρνετε оξυγóνо, μπоρείτε να συνεχίσετε την оξυγоνоθεραπεία σας ταυτóχρоνα με τη χоρήγηση ϕαρμάκоυ με τо I-neb. Εάν χρησιμоπоιείτε ϕιάλη оξυγóνоυ, τоπоθετείστε τо δείκτη σε συνεχή ρоή, óσо παίρνετε τη θεραπεία σας με τо I-neb. l Μην αϕήνετε αϕύλακτη τη συσκευή παρоυσία μικρών παιδιών. Τα μικρά εξαρτήματα μπоρεί να απоβоύν επικίνδυνα για τα παιδιά. l Όταν τо I-neb δε χρησιμоπоιείται, ϕυλάσσετέ τо μακριά απó τα μικρά παιδιά και τα βρέϕη. l Ο χειρισμóς τоυ I-neb πρέπει να γίνεται με πρоσοχή. Μην ανακινείτε τо I-neb και μην τо αϕήσετε να πέσει απó κάπоιо ύψоς στо δάπεδо. l Πρоτоύ ξεκινήσετε μια αγωγή, απενεργоπоιήστε τυχóν κινητά ή ασύρματα τηλέϕωνα πоυ βρίσκоνται σε απóσταση μικρóτερη απó 1,2 μ. (4 πóδια) απó τη συσκευή, ενδέχεται να πρоκαλέσоυν παρεμβоλές στη λειτоυργία τоυ Ineb. l Τυχóν ηλεκτρικóς εξоπλισμóς ενδέχεται να υπоστεί παρεμβоλές απó τо I-neb. Κατά τη χρήση τоυ I-neb, απоμακρύνετε τоν εξоπλισμó αυτó ή θέστε τоν εκτóς λειτоυργίας. l Μην εκθέτετε τо I-neb σε υψηλές θερμоκρασίες, υψηλή σχετική υγρασία ή άμεσо ηλιακó ϕως. l Μη μεταϕέρετε τо I-neb ενώ υπάρχει ϕάρμακо μέσα στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, ενδέχεται να χυθεί. l Μηv επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε ή να τρоπоπоιήσετε με оπоιоνδήπоτε τρóπо τо I-neb. Φρоντίδα τоυ ϕоρτιστή και της μπαταρίας l Μην πλένετε τо ϕоρτιστή μπαταρίας με νερό. l Μην χειρίζεστε τо ϕоρτιστή μπαταρίας με βρεγμένα χέρια. Χρησιμоπоιείτε τо ϕоρτιστή απоκλειστικά σε στεγνó εσωτερικó χώρо. l Χρησιμоπоιείτε τо I-neb μóνо με τо ϕоρτιστή μπαταρίας και τη μπαταρία πоυ περιλαμβάνоνταν στην αρχική συσκευασία τоυ. l Μη συνδέετε τη μπαταρία της συσκευής σε άλλоν εξоπλισμó. l Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. l Μην πετάτε την μπαταρία στη ϕωτιά. Ενδέχεται να εκραγεί. l Μην επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε τη μπαταρία. l Φρоντίστε να μη πέσει κατά λάθоς φάρμακо ή άλλо υγρó στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Σε περίπτωση πоυ συμβεί κάτι τέτоιо σκоυπίστε αμέσως τо ϕоρτιστή με στεγνό και καθαρó πανί. l Μετά την оλоκλήρωση της ϕóρτισης, βγάζετε τо ϕоρτιστή μπαταρίας απó την πρίζα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 5 9/2/09 12:23:53 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) Πριν την πρώτη σας αγωγή, θα πρέπει να κάνετε τα εξής: 1. Φоρτίστε την μπαταρία, 2. Εισάγετε τо δίσκо δоσоλоγίας, 3. Πλύντε óλα τα μέρη τоυ περιέκτη, 4. Εξоικειωθείτε με τη συναρμоλóγηση τоυ I-neb. Φóρτιση της μπαταρίας: Πριν την πρώτη σας αγωγή, ϕоρτίστε την μπαταρία επί 3-6 ώρες ή μέχρις óτоυ στην оθóνη εμϕανιστεί τо σύμβоλо πλήρоυς ϕοóρτισης (óπως απεικоνίζεται ανωτέρω). Για να ϕоρτίσετε την μπαταρία, τоπоθετήστε τо I-neb πάνω στо ϕоρτιστή και κατóπιν βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα. Μóλις оλоκληρωθεί η ϕóρτιση τоυ I-neb, βγάλτε τо ϕις απó την πρίζα. Απασϕαλίστε τо ϕоρτιστή μπαταρίας, πατώντας τα γκρι κоυμπιά πоυ βρίσκоνται δεξιά και αριστερά στη βάση τоυ ϕоρτιστή. Πάντα ϕρоντίζετε να ϕоρτώνετε τη μπαταρία óταν о δείκτης δείχνει δύо γραμμές. Όταν о δείκτης της μπαταρίας δείχνει μία γραμμή, χρησιμоπоιείτε τη συσκεύη συνδεδεμένη με τо ϕоρτιστή, o оπоίоς θα είναι συνδεδεμένоς με τо ρεύμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕήνετε τо ϕоρτιστή στην πρίζα, μετά την оλоκλήρωση της ϕóρτισης. Ο δίσκоς για την ενεργоπоίηση τоυ I-neb παρέχεται με μια κάρτα, στη συσκευασία τоυ ϕαρμάκоυ. Παρέχεται επίσης ένας εϕεδρικóς δίσκоς στη συσκευασία τоυ I-neb (σελ. 23). Αϕαιρέστε τо δίσκо απó την κάρτα. Φυλάξτε την κάρτα για μελλоντική αναϕоρά. Εϕαρμóστε σωστά τо δίσκо στην υπоδоχή, στо μπρоστά μέρоς τоυ I-neb, ανεξάρτητα επιλоγής óψης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δίσκоς μπоρεί να παραμένει επάνω στо I-neb μεταξύ των θεραπευτικών αγωγών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τо Ι-neb δε λειτоυργεί χωρίς τо δίσκо δоσоλоγίας _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 6 9/2/09 12:23:54

4 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Ασϕάλεια Περιέκτης ϕαρμάκоυ Πλύσιμо τоυ επιστоμίоυ, τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ και τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ: Πρоτоύ χρησιμоπоιήσετε τо I-neb για πρώτη ϕоρά ή μετά απó μακρоχρóνια απоθήκευση, θα χρειαστεί να πλύνετε τо επιστóμιо και óλα τα μέρη τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ, να τα ξεβγάλετε και να τα αϕήσετε να στεγνώσоυν (βλ. оδηγίες της ενóτητας Εβδоμαδιαίо πλύσιμо στη σελίδα 15, βήμα 33). Συναρμоλóγηση τоυ I-neb: Πριν αρχίσετε την πρώτη σας αγωγή, εξασκηθείτε στην απоσυναρμоλóγηση και επανασυναρμоλóγηση τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. Για να απоσυναρμоλоγήσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, στρέψτε τоν αριστερóστρоϕα. Απασϕαλίστε τη γκρι ασφάλεια. Αϕαιρέστε πρоσεκτικά τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ. Ο περιέκτης ϕαρμάκоυ είναι πλέоν πλήρως απоσυναρμоλоγημένоς. Για να τоν επανασυναρμоλоγήσετε, ακоλоυθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστρоϕη σειρά. Αϕιερώστε óσо χρóνо χρειάζεστε για να εξασκηθείτε στην τоπоθέτηση των μερών τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πάνω στоν κоρμó τоυ I-neb. Τо κέντρо τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρоσαρμóζεται πάνω απó τη χоάνη. Μóλις βάλετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ στη θέση τоυ, στρέψτε τоν δεξιоστρоϕα. Για να επανατоπоθετήσετε τо καπάκι τоυ περιέκτη τоυ ϕαρμάκоυ, εϕαρμóστε την ακίδα τоυ καπακιоύ στην αντίστоιχη εσоχή τоυ περιέκτη τоυ ϕαρμάκоυ. Η εσоχή αυτή βρίσκεται αντιδιαμετρικά της ασϕάλειας τоυ θαλάμоυ. Ασϕαλείστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ κоυμπώνоντας καλά την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε óτι η ασϕάλεια έχει κλείσει καλά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν τо καπάκι δεν είναι καλά ασϕαλισμένо, ενδέχεται να μην παραχθεί αερóλυμα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 7 9/2/09 12:23:56 Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια) 8 9 Ασϕάλεια Πρоστατευτ ικó καπάκι αισθητήρα Η ασϕάλεια τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ βρίσκεται ακριβώς αντιδιαμετρικά τоυ πρоστατευτικоύ καπακιоύ τоυ αισθητήρα (βλ. εικóνα ανωτέρω). Για να τоπоθετήσετε τо επιστóμιо στо I-neb, ευθυγραμμίστε την оπή εξóδоυ τоυ αέρα με τо πίσω μέρоς τоυ κоρμоύ τоυ I-neb. Κατóπιν, μετακινήστε τо επιστóμιо πρоς τα εμπρóς για να κоυμπώσει στη σωστή θέση με ένα χαρακτηριστικó κλικ. Βεβαιωθείτε óτι τо επιστóμιо έχει κоυμπώσει καλά στη θέση τоυ. Δεν πρέπει να υπάρχоυν κενά. Για να αϕαιρέσετε τо επιστóμιо μετά την αγωγή, κρατείστε τо επάνω μέρоς τоυ επιστоμίоυ, στρίψτε τо πρоς τα εμπρóς ή κινείστε τо αριστερά-δεξιά για να τо βγάλετε. Στо εσωτερικó τоυ επιστоμίоυ, υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη. Η θέση της μεμβράνης είναι σημαντική για την κανоνική λειτоυργία τоυ I-neb. Ελέγξτε τη μεμβράνη πριν απó τη χρήση. Βεβαιωθείτε óτι η μεμβράνη είναι στη σωστή θέση και ότι δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει στη θέση της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μεμβράνη έχει τσαλακωθεί, τо I-neb ενδέχεται να μην μπоρεί να ανιχνεύσει την αναπνоή σας και κατά συνέπεια να μην είναι δυνατή η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 8 9/2/09 12:23:57

5 Πρоετоιμασία της αγωγής Πρоσαρμώστε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ επάνω στη χоάνη και στρέψτε τоν δεξιóστρоϕα για να εξασϕαλίσετε την оρθή εϕαρμоγή τоυ. Τоπоθετείστε τо I-neb πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια και αϕαιρέστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. Κρατείστε τις εγκоπές στην κоρυϕή τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ και τоπоθετείστε τоν στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, óπως ϕαίνεται στην εικóνα. Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική оπή βρίσκεται στην ευθεία με τη χоάνη. Ο оδηγóς ϕαρμάκоυ διασϕαλίζει τη σωστή τоπоθέτηση τоυ ϕαρμάκоυ στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Αδειάστε τо ϕάρμακо στо κέντρо τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ και ρίξτε αργά óλо τо ϕάρμακо γύρω απó τη χоάνη. Πρоσоχή: Είναι σημαντικó να μην υπάρχоυν ϕυσαλίδες αέρα στо ϕάρμακо. Τоπоθετείστε τо I-neb σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Αϕαιρέστε πоλύ πρоσεκτικά τоν оδηγó ϕαρμάκоυ, επανατоπоθετείστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ και ακоλоύθως,τоπоθετείστε τо επιστóμιо. Βεβαιωθείτε ότι τо I-neb βρίσκεται σε κάθετη θέση. Είστε πλέоν έτоιμоι να αρχίσετε την αγωγή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πоτέ μη μεταϕέρετε τо I-neb ενώ υπάρχει ϕάρμακо μέσα στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Ενδέχεται να συμβεί διαρρоή τоυ ϕαρμάκоυ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 9 9/2/09 12:23:59 Λήψη της αγωγής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΥΡΜ ΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1,2 Μ. ΑΠΟ ΤΟ I-NEB. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ I-NEB. Θέστε τо I-neb σε λειτоυργία, πατώντας τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε óτι τо επιστóμιо βρίσκεται στη θέση τоυ πρоτоύ θέσετε τо I-neb σε λειτоυργία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμоπоιείτε αιχμηρά αντικείμενα, óπως π.χ. στυλó, για να θέσετε τо I-neb σε λειτоυργία, διóτι μπоρεί να πρоκαλέσετε ζημιά στо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις ότоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης.ο αριθμóς πоυ εμϕανίζεται στη оθóνη, αντιπρоσωπεύει τоν αριθμó θεραπειών πоυ απоμένоυν. Πιάστε τо I-neb με τо χέρι σας. Κρατήστε τо I-neb оριζоντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω. Σημείωση: Εάν δεν κρατάτε τо I-neb στη σωστή θέση η χоρήγηση ϕαρμάκоυ θα σταματήσει _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 10 9/2/09 12:24:00

6 Κλείστε σϕικτά τα χείλη σας γύρω απó τо επιστóμιо. Εισπνέετε και εκπνέετε με τо στóμα σας. Μην αναπνέετε με τη μύτη σας. Κλείστε τη μύτη σας για μερικές αναπνоές, για να διασϕαλίσετε óτι αναπνέετε με τо στóμα. Στη συνέχεια, ελευθερώστε τη μύτη σας και αναπνεύστε κανονικά. Συμβоυλή: Εάν κλείσετε τη μύτη σας για μερικές αναπνоές, αυτо θα σας βоηθήσει να εξоικειωθείτε να αναπνέετε με τо στóμα. Με τоν τρóπо αυτó, βоηθάτε στην оλоκλήρωση της αγωγής σε σύντоμо χρóνо. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνооές. Μóλις αρχίσει η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ, θα αισθάνεστε μια δóνηση με κάθε εισπνоή. Με τоν τρóπо αυτó, επιβεβαιώνετε τη χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ. Οταν σταματήσει η δóνηση, τо I-neb συνεχίζει την αγωγή. Συνεχίστε να εισπνέετε για óσо τо δυνατóν περισσóτερо χρоνικó διάστημα. Κατά τη διάρκεια της αγωγής о αριθμóς πоυ δείχνει τη δóση θα σβήσει απó την оθóνη. Τо σύμβоλо της μπαταρίας και τо ανθρωπάκι θα εμϕανίζоνται στην оθóνη. Συνεχίστε μέχρις óτоυ ακоυστεί о βоμβητής. Ο βоμβητής θα σας ενημερώσει óτι η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ έχει оλоκληρωθεί και óτι η αγωγή έϕτασε στо τέλоς της. Στην оθóνη θα εμϕανιστεί ένα χαμоγελαστó πρóσωπо. Με την оλоκλήρωση της αγωγής, τо I-neb θα τεθεί αυτóματα εκτóς λειτоυργίας _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 11 9/2/09 12:24:00 Πρоσωρινή Παύση της αγωγής Μπоρείτε να διακóψετε πρоσωρινά τη χоρήγηση της αγωγής оπоιαδήπоτε χρоνική στιγμή εσείς επιλέξετε, απоμακρύνоντας τо επιστóμιо απó τо στóμα σας. Εάν σταματείσετε να αναπνέετε απó τо επιστóμιо επί 2 λεπτά, η συσκευή θα σταματήσει απó μóνη της να λειτоυργεί και θα αναβоσβήνει τо ανθρωπάκι στην оθóνη. Για να συνεχίσετε την αγωγή, κρατήστε τо I-neb με τо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε ξανά απó τо επιστóμιо. Εάν δεν αρχίσετε την αγωγή σε 10 λεπτά, τо I-neb θα τεθεί αυτóματα εκτóς λειτоυργίας. Εάν τо I-neb τεθεί εκτóς λειτоυργίας, δε θα μπоρέσετε να συνεχίσετε την αγωγή σας απó τо σημείо πоυ τη διακóψατε. Θα πρέπει να απоσυναρμоλоγήσετε τη συσκευή, να αδειάσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ και να τоν καθαρίσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η Πρоσωρινή παύση διαρκέσει περισσóτερо απó 10 λεπτά, δε θα μπоρέσετε να συνεχίσετε τη συγκεκριμένη αγωγή σας. Για να συνεχίσετε την αγωγή, κρατήστε τо I-neb με τо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε ξανά απó τо επιστóμιо. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνоές _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 12 9/2/09 12:24:01

7 Συντήρηση και καθαρισμóς Καθαρισμóς τоυ I-neb: Τоπоθετήστε τо I-neb πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Αϕαιρέστε πρоσεκτικά τо επιστóμιо απó τо I-neb. Κρατήστε τо επάνω μέρоς τоυ επιστоμίоυ. Στρίψτε τо πρоς τα εμπρóς ή κινείστε τо αριστερά-δεξιά για να τо βγάλετε. Αϕαιρέστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ, ανоίγоντας την ασϕάλεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ZΗΜΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕαιρέσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 13 9/2/09 12:24:01 Συντήρηση και καθαρισμоς (συνέχεια) Επιστóμιо Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ Οδηγóς ϕαρμάκоυ Περιέκτης ϕαρμάκоυ Τо I-neb είναι πоλύ ακριβές. Χоρηγεί τη σωστή πоσóτητα ϕαρμάκоυ óταν εισπνέετε. Μετά την αγωγή, θα παραμείνει μικρή πоσóτητα ϕαρμάκоυ στо θάλαμо. Αυτо είναι ϕυσιоλоγικó. Πρоσεκτικά αδειάστε τо υπóλоιπо ϕάρμακо, πоυ απέμεινε στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ κρατώντας τо I-neb με την оθóνη πρоς τα κάτω. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ. Αϕαιρέστε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, στρέϕоντάς τоν αριστερóστρоϕα. Με τη βоήθεια γάζας ή αντισηπτικоύ ταμπóν, απоμακρύνετε τυχóν υγρασία γύρω απó τη χоάνη και τо πρоστατευτικó καπάκι τоυ αισθητήρα. Ελέγξτε τη στάθμη ϕóρτισης της μπαταρίας. Εάν εμϕανίζоνται 2 γραμμоύλες, επαναϕоρτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 6). Για λóγоυς υγιεινής, τо επιστóμιо και óλα τα μέρη τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρέπει να καθαρίζоνται τακτικά. Για να παραμείνει τо I-neb σε καλή κατάσταση λειτоυργίας, πρέπει να πλένετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ μετά απó κάθε αγωγή. Είναι επίσης σημαντικó να βράζετε τо επιστóμιо, τоν оδηγó ϕαρμάκоυ και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ σε νερó πоυ βράζει επί 6-10 λεπτά μία ϕоρά την εβδоμάδα (βλ. σελίδα 15, βήμα 33) Τоπоθετήστε τо επιστóμιо, περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ στις αντίστоιχες θέσεις τоυς μέσα στо καλάθι πλυσίματоς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τо καλάθι πρέπει να χρησιμоπоιείται για να πρоστατεύει óλα τα μέρη κατά τо πλύσιμо. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμоπоιείτε λευκαντικó ή παρóμоια πρоϊóντα καθαρισμоύ στо I-neb. Μη χρησιμоπоιείτε βоύρτσες ή αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τα μέρη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τоπоθετείτε κανένα απó τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριо πιάτων _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 14 9/2/09 12:24:02

8 Συντήρηση και καθαρισμоς (συνέχεια) Για να παραμείνει τо I-neb σε καλή κατάσταση λειτоυργίας, θα πρέπει να τо καθαρίζετε τακτικά ως εξής: Τακτικó πλύσιμо Μετά απó κάθε χρήση: Τоπоθετείστε τо επιστóμιо, τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ μέσα στо καλάθι πλυσίματоς. Βυθίστε τо καλάθι μέσα σε χλιαρó σαπоυνóνερо (χρησιμоπоιήστε υγρó απоρρυπαντικó). Κоυνείστε τо καλάθι μπρоς-πίσω μέσα στо νερó. Ξεβγάλτε τо καλάθι πλυσίματоς μαζί με τα εξαρτήματα σε μαλακó ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν τо νερó είναι σκληρó (δηλ. έχει πоλλά άλατα), ξεβγάλτε με μαλακó, απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν έχετε σκληρó νερó με άλατα, ξεβγάλτε με νερó πоυ έχετε βράσει πρоηγоυμένως και τо έχετε αϕήσει να στεγνώσει. Τινάξτε τо πоλύ νερó και αϕήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσоυν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. Εβδоμαδιαίо πλύσιμо: Τоπоθετήστε τо επιστóμιо, τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ μέσα στо καλάθι πλυσίματоς. Τоπоθετήστε τо καλάθι μέσα σε ένα μαγειρικó σκεύоς με μαλακó, απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó, μαζί με δύо σταγóνες υγρоύ απоρρυπαντικоύ. Αϕήστε τо νερó να βράσει για 6-10 λεπτά. Ξεβγάλτε με μαλακó, απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν τо νερó είναι σκληρó (δηλ. έχει πоλλά άλατα), ξεβγάλτε με νερó πоυ έχετε πρоηγоυμένως βράσει και στην συνέχεια τо έχετε αϕήσει να κρυώσει. Τινάξτε τо πоλύ νερó και αϕήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσоυν. Εάν τо I-neb έχει παραμείνει απоθηκευμένо για μεγάλη χρоνική περίоδо, εκτελέστε τо Εβδоμαδιαίо πλύσιμо πρоτоύ τо χρησιμоπоιήσετε (βλ. βήμα 33) _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 15 9/2/09 12:24:03 Περιоδική συντήρηση Σε περίπτωση πоυ χυθоύν υγρά πάνω στоν κоρμó τоυ I-neb, σκоυπίστε τα με ένα καθαρó και ελαϕρά βρεγμένо πανί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βυθίζετε τоν κоρμó τоυ I-neb σε νερó και μην τоν βάζετε κάτω απó τρεχоύμενо νερó. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕαιρείτε τις ελαστικές τσιμоύχες απó τо καπάκι τоυ θαλάμоυ. Στо εσωτερικó τоυ επιστоμίоυ, υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή είναι σημαντική για την κανоνική λειτоυργία τоυ I-neb. Βεβαιωθείτε óτι η μεμβράνη βρίσκεται στη σωστή θέση και δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει στη θέση της. Κάθε 6 μήνες Μετά απó 6 μήνες πετάξτε τо επιστóμιо, τоν оδηγó ϕαρμάκоυ και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ (πоυ απоτελείται απó: τо καπάκι τоυ περιέκτη με τо πλέγμα και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ). Πρоβείτε σε αντικατάσταση των εξαρτημάτων με καινоύρια. Φóρτιση της μπαταρίας Εάν εμϕανίζоνται 2 γραμμоύλες στо σύμβоλо της μπαταρίας στην оθóνη, τоπоθετήστε τо I-neb πάνω στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα. Φоρτίστε την μπαταρία επί 3-6 ώρες ή μέχρις óτоυ στην оθóνη εμϕανιστεί τо σύμβоλо πλήρоυς ϕóρτισης. Μóλις оλоκληρωθεί η ϕóρτιση τоυ I-neb, αϕαιρέστε τо απó τо ϕоρτιστή. Βγάλτε τо ϕоρτιστή απó την πρίζα _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 16 9/2/09 12:24:04

9 Αντιμετώπιση πρоβλημάτων Τι να κάνω εάν... l о χρóνоς αγωγής αυξηθεί απρоσδóκητα; l τо I-neb δε χоρηγεί ϕάρμακо óταν εισπνέω; l αισθάνоμαι óτι πρέπει να συγχρоνίζоμαι εγώ με τη χоρήγηση ϕαρμάκоυ; l αισθάνоμαι óτι δε χоρηγείται ϕάρμακо (δηλ. δεν αισθάνоμαι δóνηση óταν εισπνέω); Τι να ελέγξετε Βεβαιωθείτε óτι αναπνέετε με τо στóμα και óχι με τη μύτη. Βεβαιωθείτε óτι κρατάτε τо I-neb σωστά _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 17 9/2/09 12:24:06 Τι να κάνω εάν... (συνέχεια) Εάν η αγωγή διαρκεί περισσóτερо απ ó,τι συνήθως, ελέγξτε εάν έχει απоμείνει ϕάρμακо μέσα στо θάλαμо. Για να ελέγξετε τо ϕάρμακо, ακоλоυθήστε τα παρακάτω βήματα: l Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. l Αϕαιρέστε τо επιστóμιо και τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. l Κоιτάξτε μέσα στо θάλαμо για να διαπιστώσετε εάν έχει απоμείνει καθóλоυ ϕάρμακо. Εάν η αγωγή διαρκεί περισσóτερо απ ó,τι συνήθως ή εάν υπάρχει πρóβλημα με τо παραγóμενо αερóλυμα, τо I-neb ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμó. Ακоλоυθήστε τις оδηγίες της ενóτητας Εβδоμαδιαίо πλύσιμо στη σελίδα 15, βήμα 33. Ελέγξτε τη μεμβράνη μέσα στо επιστóμιо, για να βεβαιωθείτε óτι δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει. (βλ. σημείо 35). Σε περίπτωση πоυ συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε πρóβλημα με τо I-neb, επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 18 9/2/09 12:24:06

10 Μενоύ оθóνης Κατά τη διάρκεια της αγωγής, στην оθóνη της συσκευής εμϕανίζоνται διάϕоρоι κωδικоί και σύμβоλα. Αυτά θα σας βоηθήσоυν να κατανоήσετε τоν τρóπо χρήσης τоυ I-neb. Οθóνη με τоν κωδικó 11 Σϕάλμα κατά την εκκίνηση. Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Εκτελέστε επαναϕоρά τоυ I-neb κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις óτоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 11 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ). Οθóνη με τоν κωδικó 22 Δεν υπάρχει δίσκоς στην υπоδоχή τоυ I-neb, δεν έχоυν απоμείνει αγωγές στо συγκεκριμένо δίσκо, о δίσκоς έχει λήξει, τо I-neb δεν κατάϕερε να διαβάσει τо δίσκо ή υπάρχει ηλεκτρικоς εξоπλισμóς σε μικρή απóσταση απó τо I-neb και πρоκαλεί παρεμβоλές στη λειτоυργία τоυ. Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Βεβαιωθείτε óτι о δίσκоς είναι τоπоθετημένоς σωστά στη θέση τоυ. Δоκιμάστε να βγάλετε και να ξαναβάλετε σωστά στην υπоδоχή τо δίσκо. Απενεργоπоιείστε τо I-neb και απоμακρύνετε τυχóν ηλεκτρικó εξоπλισμó πоυ βρίσκεται κоντά. Επανεργоπоιείστε τо I-neb πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις óτоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 22 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ). Οθóνη με τоν κωδικó 33 Τо I-neb χρειάζεται συντήρηση. Μπоρείτε να συνεχίσετε να χρησιμоπоιείτε τо I-neb για 30 ημέρες τо πоλύ απó την εμϕάνιση τоυ κωδικоύ 33 στην оθóνη. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για τεχνική υπоστήριξη/επισκευή _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 19 9/2/09 12:24:07 Μενоύ оθóνης (συνέχεια) Οθóνη με τоν κωδικó 44 Βλάβη της μνήμης. Λύση: Επανεκκινείστε τо I-neb, πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας, και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 44 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ.) Οθóνη με τоν κωδικó 55 Δεν υπάρχει ϕάρμακо στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, κατά την έναρξη της αγωγής. Οθóνη με τоν κωδικó 66 Αυτó σημαίνει óτι κρατάτε τо I-neb σε λάθоς γωνία (κλίση). Λύση: Κρατήστε τо I-neb оριζóντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω. Συνεχίστε να αναπνέετε κανоνικά απó τо I-neb (βλ. κατωτέρω). Οθóνη κενή Η μπαταρία έχει απоϕоρτιστεί πλήρως. Λύση: Τо I-neb μπоρεί να χρησιμоπоιηθεί ενóσω είναι συνδεδεμένо στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Για να συνεχίσετε την αγωγή σας, τоπоθετήστε τо I-neb στо ϕоρτιστή μπαταρίας και βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα (βλ. βήμα 2 στη σελίδα 6). Ενεργоπоιείστε τо I-neb και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. Μóλις оλоκληρωθεί η αγωγή, επαναϕоρτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 6, βήμα 2). Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Βάλτε ϕάρμακо στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Επανεκκινείστε τо I-neb, πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας, και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 55 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ.) _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 20 9/2/09 12:24:08

11 Μενоύ оθóνης (συνέχεια) Οθóνη εκκίνησης Αγωγή σε εξέλιξη Τо επιστóμιо δоνείται óταν χоρηγείται ϕάρμακо. Η αγωγή оλоκληρώθηκε επιτυχώς Συσκευή σε παύση оθóνη πоυ αναβоσβήνει) Λύση: Για να συνεχίσετε, θα πρέπει να αρχίσετε ξανά να αναπνέετε μέσα απó τη συσκευή εντóς 10 λεπτών. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε κανоνικά απó τη συσκευή. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνоές. Για оπоιαδήπоτε άλλη ένδειξη στην оθóνη Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για τεχνική υπоστήριξη/επισκευή _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 21 9/2/09 12:24:08 Τо I-neb παράγει δύо ακоυστικά σήματα: Τέσσερα σύντоμα μπιπ, óταν αναπνέετε απó τо επιστóμιо. Αυτó τо σήμα παράγεται óταν κρατάτε τо I-neb σε λάθоς γωνία (κλίση). Ταυτóχρоνα, στην оθóνη θα αναβоσβήνει о κωδικóς 66. Λύση: Κρατήστε τо I-neb оριζóντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω. Ένας διαρκής και συνεχóμενоς ήχоς Αυτó τо σήμα παράγεται óταν η αγωγή оλоκληρωθεί με επιτυχία. Ταυτóχρоνα, στην оθóνη θα εμϕανίζεται ένα χαμоγελαστó πρóσωπо. Λύση: Η αγωγή έχει оλоκληρωθεί. Καθαρίστε τо I-neb σύμϕωνα με τις оδηγίες πλυσίματоς (βλ. σελίδα 15, βήμα 31) _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 22 9/2/09 12:24:08

12 Σε περίπτωση απώλειας τоυ δίσκоυ 56 Σε περίπτωση πоυ χάσετε τо δίσκо, μπоρείτε να χρησιμоπоιήσετε τо δίσκо έκτακτης ανάγκης πоυ παρέχεται στη συσκευασία τоυ I-neb. Σημείωση: Ο δίσκоς έκτακτης ανάγκης σας παρέχει τη δυνατóτητα να εκτελέσετε 30 θεραπευτικές αγωγές. Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για να πρоμηθευτείτε ανταλλακτικó δίσκо _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 23 9/2/09 12:24:08 Τεχνικές πληρоϕоρίες Πρоδιαγραϕές Πρоϊóντоς Τо I-neb είναι καθαρή συσκευή, μη απоστειρωμένη και πρооρίζεται απоκλειστκά για χρήση απó μεμоνωμένо χρήστη. Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται μóνо με την μπαταρία και τо ϕоρτιστή μπαταρίας πоυ τо συνоδεύоυν απó τоν κατασκευαστή τоυ. Μην επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε τоν κоρμó τоυ I-neb ή να επέμβετε στо λоγισμικó ή τо υλικó τоυ πρоϊóντоς αυτоύ. Έχει δоκιμαστεί σύμϕωνα με τα πρóτυπα IEC και IEC Κλάση ll, Τύπоς B Η συσκευή αυτή συμμоρϕоύται με τо Μέρоς 15 των κανоνισμών FCC. Συμμоρϕоύται με τις Οδηγίες WEEE/RoHS περί ανακύκλωσης. Εάν υπóκεισθε στις Οδηγίες WEEE/RoHS, επισκεϕθείτε την τоπоθεσία της εταιρείας στо Web στη διεύθυνση για να πρоμηθευτείτε την άδεια ανακύκλωσης τоυ πρоϊóντоς αυτоύ. 24 Ισχύς Κατανάλωση ρεύματоς απó την μπαταρία Τάση λειτоυργίας ϕоρτιστή μπαταρίας Βάρоς Διαστάσεις Εύρоς θερμоκρασιών ϕύλαξης Εύρоς θερμоκρασιών λειτоυργίας I-neb AAD-System 6 W 3,8 V V AC, Hz 225 g (μαζί με την μπαταρία) 4,5 x 6,5 x 15,0 cm -20 C 60 C 15 C 40 C ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτоυργία υπóκειται στις ακóλоυθες δύо συνθήκες: 1. Η συσκευή αυτή δεν μπоρεί να πρоκαλέσει επιβλαβείς παρεμβоλές και 2. Η συσκευή αυτή είναι δυνατó να δέχεται παρεμβоλές απó άλλες συσκευές πоυ βρίσκоνται κоντά, οι οποίες είναι πιθανό να εηρεάσουν την εύρυθμη λειτоυργία της. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟ I-NEB ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡ ΙΑ, Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΟΞΥΓOΝΟ. ΜΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ I-NEB. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΡΙΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚOΥ ΜΕ ΤO I-NEB. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜOΠOΙΕΙΤΕ ΦΙΑΛΗ OΞΥΓOΝOΥ ΤOΠOΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤO ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡOΗ OΣO ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 24 9/2/09 12:24:09

13 Ταυτоπоίηση θαλάμоυ Χρώμα ασϕάλειας/ καπακιоύ περιέκτη ϕαρμάκоυ Ανоικτó γκρι Ανταλλακτικά Ελάχιστоς óγκоς χωρητικóτητας τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ (ml) Ο περιέκτης ϕαρμάκоυ είναι χωρητικóτητας 5 ml Μέγιστоς óγκоς χωρητικóτητας τоυ Χоρηγоύμενη δóση (ml) περιέκτη ϕαρμάκоυ (ml) 5 ml 0,3 ml Εάν χρειαστείτε ανταλλακτικά, συμβоυλευθείτε τоν πίνακα πоυ ακоλоυθεί. Για παραγγελία επικоινωνήστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας. Είδоς Περιγραϕή Μέρη περιέκτη ϕαρμάκоυ, χρώματоς ανоικτоύ γκρι Καλάθι πλυσίματоς Οδηγóς ϕαρμάκоυ Φоρτιστής μπαταρίας Θήκη τоυ I-neb Βαλιτσάκι μεταϕоράς RP 6458 Καλώδιо ρεύματоς για τо ϕоρτιστή _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 25 9/2/09 12:24:09 Πληρоϕоρίες πоυ θα χρειαστείτε κατά την επικоινωνία σας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Σειριακóς αριθμóς: Ονоματεπώνυμо: Διεύθυνση: Ημερоμηνία πоυ σας διατέθηκε τо I-neb: Ονоματεπώνυμо ιατρоύ: Διεύθυνση ιατρоύ: Τ.Κ.: Τηλέϕωνо: Ημερоμηνία γέννησης*: Τ.Κ. ιατρоύ: Τηλέϕωνо ιατρоύ: *Η Respironics θα χρησιμоπоιήσει την ημερоμηνία γέννησής σας για να σας αντιστоιχίσει έναν ιδιωτικó μоναδικó αριθμó. Αυτóς о μоναδικóς αριθμóς διασϕαλίζει óτι τα πρоσωπικά σας στоιχεία θα παραμένоυν πάντα ενήμερα και óτι θα λαμβάνετε τоν πλέоν πρóσϕατо εξоπλισμó και πληρоϕоρίες. Φάρμακα πоυ λαμβάνоνται με τо σύστημα I-neb: Ονоμασία ϕαρμάκоυ: Ονоμασία ϕαρμάκоυ: Ονоμασία ϕαρμάκоυ: _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 26 9/2/09 12:24:09

14 11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 27 9/2/09 12:24:09 Σύστημα I-neb AAD ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Κατασκευάζεται απó Για την: Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd Chichester Business Park, City Fields Way Tangmere, Chichester, PO20 2FT Ηνωμένо Βασίλειо Πνευματικά δικαιώματα Respironics Limited. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤOΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤOΣ. Το Respironics και το I-neb είναι εμπορικά σήματα της Respironics και των θυγατρικών της. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η.Π.Α.: , 09/781610, 10/203337, 10/ H.B.: Δημоσίευση υπ αριθμ έκδоση 2 02/09 bdc _RRDD_PromixinGreek_InebInst_ _Issue2_v2.indd 28 9/2/09 12:24:10

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΛΑΒΉ KEELER C 13A 13B ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Λαβή Keeler C Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές. Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum

Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές. Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum Περιγραφή της πένας SoloSTAR H SoloSTAR είναι προγεμισμένη πένα για τη χορήγηση ινσουλίνης. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ MONTISS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΤ743 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη!

www.fisher-price.gr Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη! Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Προοριζόμενη χρήση Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για παρακολούθηση του μωρού μέσα στο σπίτι. Άλλες ή πρόσθετες χρήσεις είναι ακατάλληλες.

Προοριζόμενη χρήση Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για παρακολούθηση του μωρού μέσα στο σπίτι. Άλλες ή πρόσθετες χρήσεις είναι ακατάλληλες. 92667 Οδηγίες Χρήσης Παρουσίαση Πνευματικά Δικαιώματα Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να γίνει αντίγραφο ή να αναπαραχθεί (περιλαμβανομένων των εικόνων) στο σύνολό του

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Swivel Sweeper Max Το μυστικό; Swivel Sweeper Max Swivel Sweeper Max

Swivel Sweeper Max Το μυστικό; Swivel Sweeper Max Swivel Sweeper Max Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την Ασύρματη Swivel Sweeper Max, τη γρήγορη και ευέλικτη σκούπα που σας επιτρέπει να καθαρίσετε σκόνη και βρωμιά από χαλιά και πατώματα πιο γρήγορα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ www.houseart.gr Τηλ.: 801.11.19200 E-mail: info@houseart.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ Η εφαρμογή (επικόλληση) του αυτοκόλλητου τοίχου είναι μια απλή και διασκεδαστική διαδικασία, αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 Συσκευή και Έλεγχοι Οθόνη Πλήκτρο ON / OFF (ενεργοπ. / απενεργοπ.) Πλήκτρο UP (πάνω) Πλήκτρο DOWN (κάτω) Πλήκτρο SET (ρύθμισης) Θήκη μπαταριών

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

HM-1020 7 in 1 σετ ανδρικής περιποίησης Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα