«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική Οδός [Νότια Παράπλευρος] & Ποσειδώνος), διοργανώνει µέσω του ελληνικού καταστήµατος E-Shop της επίσηµης δικτυακής σελίδας της (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια - Διαγωνισµό (εφεξής «Διαγωνισµός»), µε τίτλο «2 ΧΡΟΝΙΑ SHOP.MATFASHION.COM», µε έπαθλο µία (1) διαµονή τριών (3) διανυκτερεύσεων, για δύο (2) άτοµα, στο ξενοδοχείο MYKONIAN MARE (εφεξής «Ξενοδοχείο») της περιοχής Αγίου Στεφάνου της νήσου Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισµός των όρων συµµετοχής του κάθε ενδιαφεροµένου στο Διαγωνισµό και της ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισµού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να µειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισµού ή και να µαταιώνει το Διαγωνισµό καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Διαγωνισµού ή/και τις ηµεροµηνίες, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, µετά από σχετική δηµοσίευση στο δικτυακό τόπο αυτής Κάθε τέτοια µεταβολή θα είναι δεσµευτική για κάθε συµµετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 2. Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, που διαµένει είτε στην ηµεδαπή (εντός της Ελληνικής Επικράτειας) είτε στην αλλοδαπή, έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται συµµετοχής στο Διαγωνισµό οι εργαζόµενοι και τα στελέχη της Διοργανώτριας MAT FASHION, οι εργαζόµενοι του Ξενοδοχείου και τα στελέχη της επιχείρησης MYKONIAN MARE, οι σύζυγοι και συγγενείς τους α και β βαθµού και τα πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 3. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συµµετοχής θα βρίσκονται, καθ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισµού (όπως ορίζεται στον όρο 4), αναρτηµένοι και διαρκώς ενηµερωµένοι στην επίσηµη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στη διάθεσή όποιου ενδιαφεροµένου ή συµµετέχοντα

2 επιθυµεί να τους διαβάσει. Επίσης, µε επιµέλεια της Διοργανώτριας, οι παρόντες αναλυτικοί όροι συµµετοχής έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο Αθηνών Μαρία Γκατζάρου - Τοµαρά (Φειδίου 11, Αθήνα). Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει, µε έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. 4. Ο Διαγωνισµός θα διαρκέσει από την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 και ώρα 00:00πµ (εφεξής «Έναρξη Διαγωνισµού») έως τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και ώρα 23:59µµ (εφεξής «Λήξη Διαγωνισµού»). Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, καµία συµµετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. 5. Για τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό απαιτείται η αγορά προϊόντων της Διοργανώτριας και ειδικότερα, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν, αποκλειστικά µέσω του Ελληνικού καταστήµατος E-Shop της Διοργανώτριας, στην επίσηµη δικτυακή σελίδα της (Internet) shop.matfashion.com, παραγγελία αγοράς προϊόντων της Διοργανώτριας ελάχιστης αξίας ογδόντα ευρώ (80,00 ), συµπεριλαµβανοµένων στην αξία αυτή του Φ.Π.Α. και των εξόδων αποστολής τούτων (των προϊόντων) στον παραλήπτη τους. Η παραγγελία, όπως αυτή θα έχει καταχωρηθεί από τους ίδιους τους συµµετέχοντες και υπό την προϋπόθεση παραλαβής και εξόφλησής της από τον ενδιαφερόµενο, θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά µε τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό του συµµετέχοντος, ο οποίος µπαίνει αυτοµάτως στην κλήρωση για τη διεκδίκηση του επάθλου και σύµφωνα µε τους κατωτέρω ειδικότερα αναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις. Έγκυρες θεωρούνται οι παραγγελίες αγοράς προϊόντων της ανωτέρω αξίας που θα πραγµατοποιηθούν κατά τα στο παρόν αναφερόµενα, θα συνοδεύονται κατά την καταχώρησή τους από όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και θα παραληφθούν και εξοφληθούν από τον ενδιαφερόµενο, εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισµού. Κατ εξαίρεση θεωρούνται έγκυρες οι παραγγελίες αγοράς προϊόντων κατά τα ανωτέρω, που θα πραγµατοποιηθούν από την 24 Ιουνίου 2014 έως και τη λήξη του Διαγωνισµού (23/6/2014 και ώρα 23:59µµ), µε την προυπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί και εξόφληθεί από τον ενδιαφερόµενο το αργότερο έως την ηµέρα διαεξαγωγής της κλήρωσης (26/6/2014). Κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα πολλαπλών συµµετοχών. Προς διευκρίνιση και άρση κάθε πιθανής αµφισβήτησης ως προς τον τρόπο και τον αριθµό συµµετοχών των

3 διαγωνιζοµένων, παρατίθενται τα ακόλουθα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραδείγµατα, ήτοι : εάν κάποιος πραγµατοποιήσει για παράδειγµα, τρεις (3) διαφορετικές αγορές αξίας εκάστης εξ αυτών ποσού ογδόντα ευρώ (80,00 ), συµπεριλαµβανοµένων του Φ.Π.Α. και των εξόδων αποστολής των προϊόντων στον παραλήπτη τους (ήτοι, συνολική αξία αγορών 80,00 Χ 3 αγορές = 240,00 ), θα έχει τρεις (3) συµµετοχές στην κλήρωση, δηλαδή όσες διαφορετικές αγορές άνω των 80,00 πραγµατοποιήσει, τόσες θα είναι και οι συµµετοχές του στο Διαγωνισµό. Αν πραγµατοποιήσει µία (1) αγορά αξίας 240,00, θα έχει αυτοµάτως τρεις (3) συµµετοχές στην κλήρωση του Διαγωνισµού, αν πραγµατοποιήσει αγορές αξίας 160,00, θα έχει αυτοµάτως δύο (2) συµµετοχές στην κλήρωση του Διαγωνισµού κ.ο.κ., ενώ αν πραγµατοποιήσει αγορά ή αγορές συνολικής αξίας, για παράδειγµα 140,00, θα έχει δικαίωµα µίας (1) συµµετοχής στην κλήρωση του Διαγωνισµού. Αν ο ενδιαφερόµενος προβεί σε δύο (2) παραγγελίες αγοράς προϊόντων αξίας εκάστης εξ αυτών 40,00, δεν θα συµµετάσχει στην κλήρωση του Διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος προβεί σε αλλαγή ενός ή και περισσοτέρων αγορασθέντων προϊόντων, θα πρέπει η αξία της νέας αγοράς (αλλαγής του προϊόντος µε άλλο προϊόν) να συµπληρώσει τη διαφορά της αλλαγής ώστε πάντοτε το σύνολο της (αρχικής) παραγγελίας να είναι τουλάχιστον αξίας 80,00. Τέλος, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας, σε µη παραλαβή αυτής ή/και άρνηση εξόφλησής της ή ακόµα και σε ολική ή και µερική επιστροφή κάποιων εκ των αγορασθέντων προϊόντων και το υπόλοιπο της αξίας της αγοράς στην περίπτωση αυτή είναι µικρότερο των 80,00, τότε δεν συµµετέχει στην κλήρωση του Διαγωνισµού. 6. Ο νικητής του επάθλου του Διαγωνισµού θα ανακηρυχθεί κατά την ηλεκτρονική κλήρωση (µε χρήση τεχνικών-ηλεκτρονικών µέσων που θα εξασφαλίσει η Διοργανώτρια και τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναµία παρέµβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή), που θα διεξαχθεί την 26 η Ιουνίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00µµ, στο κατάστηµα λιανικής, ΜΑΤ FASHION, στην Κηφισιά Αττικής (Κολοκοτρώνη 9), παρουσία και της Συµβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γκατζάρου Τοµαρά ή σε περίπτωση κωλύµατος, του νοµίµου αναπληρωτή της. Στη κλήρωση θα λάβουν µέρος οι συµµετέχοντες

4 που έχουν συµµετάσχει στο Διαγωνισµό κατά έγκυρο τρόπο σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά έναν (1) νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το έπαθλο και έναν (1) επιλαχόντα νικητή. Κάθε µεταβολή στην ηµεροµηνία, τοποθεσία και ώρα της κλήρωσης θα δηµοσιεύεται εγκαίρως στην επίσηµη ιστοσελίδα (Internet) της Διοργανώτριας. Τα ονοµατεπώνυµα του νικητή και του επιλαχόντα νικητή θα ανακοινωθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και στο λογαριασµό της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Twitter. 7. Το έπαθλο του Διαγωνισµού είναι µία (1) διαµονή τριών (3) διανυκτερεύσεων, για δύο (2) άτοµα, σε κατηγορία δωµατίου Premium Suite, µε θέα θάλασσα και µε ιδιωτική κολυµβητική δεξαµενή, στο ξενοδοχείο MYKONIAN MARE, στην περιοχή Άγιος Στέφανος της νήσου Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων, συµπεριλαµβανοµένου πρωινού γεύµατος. Το έπαθλο περιλαµβάνει τη δωρεάν παραλαβή κατά την άφιξη του νικητή στο λιµάνι ή στο αεροδρόµιο της Μυκόνου και τη µεταφορά του στο Ξενοδοχείο καθώς και τη µεταφορά του νικητή κατά την αναχώρησή του από το Ξενοδοχείο στο λιµάνι ή και στο αεροδρόµιο της Μυκόνου, µε φροντίδα και επιµέλεια του Ξενοδοχείου. Το έπαθλο δεν περιλαµβάνει το κόστος εισιτηρίων (µεταφοράς) προς και από το νησί της Μυκόνου καθώς επίσης και οιαδήποτε άλλα έξοδα διαµονής του νικητή στο νησί της Μυκόνου, έξοδα τα οποία βαρύνουν το νικητή του επάθλου. Οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης από το νικητή του επάθλου ορίζονται, είτε για το χρονικό διάστηµα από την 8/8/2014 (ηµεροµηνία άφιξης, check in στο Ξενοδοχείο στις 15.00µµ) έως την 11/8/2014 (ηµεροµηνία αναχώρησης, check out από το Ξενοδοχείο στις 12.00µµ), είτε για το χρονικό διάστηµα από την 11/8/2014 (ηµεροµηνία άφιξης, check-in στο Ξενοδοχείο στις 15:00µµ) έως την 14/8/2014 (ηµεροµηνία αναχώρησης, check out από το Ξενοδοχείο στις 12:00µµ). Ο νικητής του επάθλου δύναται να επιλέξει ανάµεσα στις δύο (2) κατά τα ανωτέρω ηµεροµηνίες ή και σε άλλες πιθανές, ανάλογα όµως µε τη διαθεσιµότητα του Ξενοδοχείου και κατόπιν συνεννόησης και συµφωνίας µε τη διεύθυνση αυτού. Το έπαθλο του Διαγωνισµού είναι συγκεκριµένο, προσωπικό, και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του µε άλλη υπηρεσία ή προϊόν ή η εξαργύρωσή του σε χρήµα σε οποιαδήποτε τιµή. Διευκρινίζεται πως όλοι οι προβλεπόµενοι από την

5 εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία φόροι αλλά και κάθε έξοδο και µετακίνηση µεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του επάθλου, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το νικητή. 8. Η Διοργανώτρια θα ενηµερώσει το νικητή του Διαγωνισµού σχετικά µε την ανάδειξή του άµεσα και πάντως το αργότερο εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της αντίστοιχης κλήρωσης, για τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παραλαβής του επάθλου. Η ενηµέρωση του νικητή θα γίνει µέσω συγχαρητήριας επιστολής της Διοργανώτριας που θα του αποσταλεί ηλεκτρονικά (µε αίτηµα αποστολής αποδεικτικού ανάγνωσης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά τη συµµετοχή του στο Διαγωνισµό. Ο νικητής θα παραλάβει από τη Διοργανώτρια την επιβεβαίωση της κράτησής του, στο όνοµα που αυτός (ο νικητής) θα έχει δηλώσει στη Διοργανώτρια µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας, εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσής του από τη Διοργανώτρια. Εάν ο νικητής δεν εµφανισθεί ή δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προθεσµίας (των 3 ηµερών από της ενηµέρωσής του για την ανάδειξή του από τη Διοργανώτρια), η συµµετοχή του θεωρείται άκυρη και στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία ενηµέρωσης του επιλαχόντα νικητή για την ανάδειξή του, κατά τον ίδιο ως ανωτέρω τρόπο και χρόνο αναφέρονται. Σε περίπτωση που και ο επιλαχών νικητής δεν εµφανισθεί ή δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, το έπαθλο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης του επάθλου. 9. Για την παραλαβή του επάθλου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νικητή, της απόδειξης αγορών του σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και της συγχαρητήριας επιστολής της Διοργανώτριας. Η παραλαβή του επάθλου από τρίτους θα γίνεται µε την προσκόµιση επιπλέον έγγραφης εξουσιοδότησης (φέρουσας το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνοµικό Τµήµα) του νικητή. Ο νικητής, κατά την παραλαβή του επάθλου, θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού. Σε περίπτωση µη έγκυρης συµµετοχής ή άρνησης ή µη παραλαβής του επάθλου από τον αρχικό νικητή, το έπαθλο το κερδίζει ο επιλαχών νικητής. Σε περίπτωση που και η συµµετοχή του επιλαχόντα νικητή είναι άκυρη ή αυτός το αρνηθεί ή δεν

6 το παραλάβει, το έπαθλο ακυρώνεται. Οι συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή και ανακοίνωση των ονοµάτων των νικητών, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα Μ.Μ.Ε., της Διοργανώτριας επιφυλασσοµένης εαυτόν το δικαίωµα να δηµοσιεύσει και χρησιµοποιήσει για διαφηµιστικού σκοπούς, τα ονόµατα ή/και φωτογραφίες, φιλµ, βίντεο, DVD κλπ ηλεκτρονικών µέσων των νικητών. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιµοποιεί και να δηµοσιεύει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την απονοµή και την κλήρωση του επάθλου για διαφηµιστικούς σκοπούς, η δε συµµετοχή καθενός ενδιαφεροµένου στο Διαγωνισµό συνεπάγεται αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευµατικών δικαιωµάτων ατελώς. 10. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό αποτελεί επίσηµη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συµµετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωµα, οικονοµικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας. 11. Τα στοιχεία των συµµετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά και µόνο για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδοµένων. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό συνιστά ανεπιφύλαχτη συναίνεση των συµµετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητή του Διαγωνισµού και η διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα της Διοργανώτριας ενεργειών. Κάθε συµµετέχων έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που τον αφορούν και µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα του Ν.2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), επικοινωνώντας εγγράφως µε τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση των γραφείων της έδρας της και υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα κατά τα ανωτέρω. 12. Όλα τα σχόλια, οι εικόνες (visuals), τα videos και κάθε είδους υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο και σε οποιοδήποτε άλλο µέσο επικοινωνίας από οιονδήποτε χρήστη µε αφορµή τον παρόντα διαγωνισµό δεν απηχεί και δεν εκφράζει τις θέσεις και τις επιχειρηµατικές αρχές της Διοργανώτριας, των υπαλλήλων της και των προµηθευτών της. Η Διοργανώτρια δεν υποστηρίζει

7 ούτε εγγυάται την ακρίβεια οποιαδήποτε δήλωσης που γίνεται µε αφορµή το Διαγωνισµό, δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο των φωτογραφιών και video και δε συνυπογράφει το περιεχόµενό τους. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζοµένων, άρνηση του νικητή ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνοµά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νοµιµοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού επάθλου ή να το ανακαλέσει. 13. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού ακόµα και αυτό της αξιοποίησης του επάθλου, µπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους : α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση, β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, γ) σε περίπτωση που ο νικητής, αν και ενηµερώθηκε όπως προβλέπεται στο παρόν από τη Διοργανώτρια, δεν εµφανισθεί εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα ώστε να παραλάβει το έπαθλο, δ) σε περίπτωση αποκλεισµού της συµµετοχής του νικητή, το δικαίωµά του στο έπαθλο το αποκτά ο επιλαχών νικητής. 14. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συµπεριφορά κάποιου συµµετέχοντος κριθεί (ακόµη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνοµη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωµα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισµό ακόµη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί ο νικητής και ο επιλαχών νικητή ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του επάθλου τους. Σε περίπτωση δε που έχει παραδοθεί στον νικητή ή στον επιλαχόντα νικητή το έπαθλο, η Διοργανώτρια θα δικαιούται εντός 15 ηµερών από την παράδοση αυτού, να διεκδικήσει την επιστροφή του επάθλου από το νικητή ή τον επιλαχόντα νικητή, µε έξοδα του ιδίου, εντός πέντε (5) ηµερών από τη σχετική ειδοποίησή του. 15. Η Διοργανώτρια και το ξενοδοχείο MYKONIAN MARE, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη αυτών δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθµό που αποκλεισµός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόµο, για οποιαδήποτε άµεση, έµµεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζηµία προέρχεται από ή συνδέεται µε την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου Διαγωνισµού.

8 16. Μετά τη λήξη του Διαγωνισµού καθώς και της διανοµής και αξιοποίησης του επάθλου κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Ξενοδοχείου παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαµβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συµµετεχόντων. 17. Οι συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα του επάθλου καθώς και για οποιαδήποτε ζηµιά ή/και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή µετάθεση της ηµεροµηνίας παραλαβής του επάθλου) για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωµατική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζηµία ή/και δαπάνη τυχόν υποστούν οι συµµετέχοντες και δη ο νικητής από και κατά την πραγµατοποίηση του Διαγωνισµού (άλλως ρητώς παραιτούνται µε το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωµα ή/και αξίωση). 18. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνισµού, θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αµέλεια. 19. Οι συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας MAT FASHION. 20. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισµού, αποκλειστικά αρµόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρµόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MAT FASHION Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΟΝΕΔΑΣ

9 Συναινώ όπως η Διοργανώτρια MAT FASHION εντάξει τα παραπάνω στοιχεία µου, σε αρχείο προσωπικών δεδοµένων, τηρούµενο σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε σκοπό την ανάδειξη νικητή του παρόντος Διαγωνισµού και τη διαφηµιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενηµέρωσή µου ταχυδροµικώς, µέσω , τηλεφωνικώς ή µε γραπτά µηνύµατα για νέα ή προσφορές των προϊόντων της. Συναινώ στην εκ µέρους της MAT FASHION παροχή δικαιώµατος πρόσβασης στα τηρούµενα στοιχεία µου, προς συνεργαζόµενες µε αυτήν επιχειρήσεις για τους ίδιους σκοπούς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Γνωρίζω ότι έχω δικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδοµένα του αρχείου που µε αφορούν σύµφωνα µε τα άρθρα του Ν.2472/1997.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος

ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο ήµο Ηρακλείου Κρήτης, στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα