ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

2 Σε ένα πρόγραμμα κατά την εκτέλεση του ένα ερώτημα SQL μπορεί δυναμικά να παίρνει διαφορετικές παραμέτρους μπορεί να πάρει πολλές παραμέτρους oι παράμετροι δηλώνονται με? Στις παραμέτρους περνάμε τιμές με τις μεθόδους set Επειδή ένα PreparedStatement είναι προμεταγλωτισμένο είναι γρηγορότερο. Η PreparedStatement είναι υποκλάση της Statement και γι αυτό κληρονομεί όλη τη λειτουργικότητα της. Οι δύο μέθοδοι που μελετήσαμε στην Statement υπερφορτώνονται στην PreparedStatement και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά χωρίς παραμέτρους executequery executeupdate Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 2

3 PreparedStatement pstmt = con.preparestatement( "UPDATE table4 SET m =? WHERE x =?"); όπου m και l δύο long μεταβλητές. pstmt.setlong(1, ); pstmt.setlong(2, ); int rowcount = 0 pstmt.setstring(1, "Hi"); for (int i = 0; i < 10; i++) { pstmt.setint(2, i); rowcount = pstmt.executeupdate(); } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 3

4 1. import java.sql.*; 2. class Jdbc_mini_update2_db2 3. { 4. static String driverclassname = " org.postgresql.driver " ; 5. static String url = "jdbc:postgresql://aetos.it.teithe.gr:5432/dblab6" ; 6. static Connection dbconnection = null; 7. static PreparedStatement prestatement = null; 8. public static void main (String[] argv) throws Exception 9. { 10. Class.forName (driverclassname); 11. dbconnection = DriverManager.getConnection (url, "db399", "07O17"); String updatestring = "UPDATE Sailors " "SET rating =? " "WHERE age >?"; 16. prestatement = dbconnection.preparestatement(updatestring); 17. prestatement.setint(1,20); 18. prestatement.setint(2,35); 19. int n = prestatement.executeupdate(); 20. System.out.println(n + " records updated"); 21. prestatement.close(); 22. dbconnection.close(); 23. } 24. } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 4

5 1. import java.sql.*; 2. import java.io.*; 3. class Jdbc_mini_insert2_db2 4. { 5. static String driverclassname = " org.postgresql.driver " ; 6. static String url = "jdbc:postgresql://aetos.it.teithe.gr:5432/dblab6" ; 7. static Connection dbconnection = null; 8. public static void main (String[] argv) throws Exception 9. { 10. Class.forName (driverclassname); 11. dbconnection = DriverManager.getConnection (url, "db399", "07O17"); 12. PreparedStatement insertboats; 13. String insertstring = "insert into Boats (bid, bname, color) values (?,?,?)"; 14. insertboats = dbconnection.preparestatement(insertstring); 15. int[] BoatBid = {105, 106, 107}; 16. String[] BoatBname = {"Maria", "Sofia", "George }; 17. String[] BoatColor = {"red", "green", "blue"}; 18. for(int i=0; i < 3; i++){ 19. insertboats.setint(1, BoatBid[i]); 20. insertboats.setstring(2, BoatBname[i]); 21. insertboats.setstring(3, BoatColor[i]); 22. insertboats.executeupdate(); 23. } 24. BufferedReader keyboard = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 5

6 25. int boatbid2 = 0; 26. String temp2 = ""; 27. String boatbname2 = ""; 28. String boatcolor2 = ""; 29. while(boatbid2!= 999) { 30. System.out.print("Enter boad code : "); 31. temp2 = keyboard.readline(); 32. boatbid2 = Integer.parseInt(temp2); 33. if (boatbid2!= 999) { 34. System.out.print("Enter boad name : "); 35. boatbname2 = keyboard.readline(); 36. System.out.print("Enter boad color: "); 37. boatcolor2 = keyboard.readline(); 38. insertboats.setint(1, boatbid2); 39. insertboats.setstring(2, boatbname2); 40. insertboats.setstring(3, boatcolor2); 41. insertboats.executeupdate(); 42. } 43. } 44. insertboats.close(); 45. dbconnection.close(); 46. } 47. } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 6

7 Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ταυτόχρονα σε όσες πηγές δεδομένων χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα driver ανά DBMS και ένα url ανά πηγή. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 7

8 1. import java.sql.*; 2. class Jdbc_two_drivers { 3. static String driverclassname1 = " org.postgresql.driver" ; 4. static String driverclassname2 = "com.ibm.db2.jcc.db2driver" ; 5. static String url1 = " jdbc:postgresql://aetos.it.teithe.gr:5432/dblab6"; 6. static String url2 = " jdbc:db2:// :50000/db2lab" ; 7. static Connection dbconnection1 = null; 8. static Connection dbconnection2 = null; 9. static Statement statement1 = null; 10. static Statement statement2 = null; 11. static ResultSet rs1 = null; 12. static ResultSet rs2 = null; 13. public static void main (String[] argv) throws Exception { 14. Class.forName (driverclassname1); 15. dbconnection1 = DriverManager.getConnection (url1, "db399", "07Ο17"); 16. statement1 = dbconnection1.createstatement(); 17. Class.forName (driverclassname2); 18. dbconnection2 = DriverManager.getConnection (url2, db399", "07Ο17"); 19. statement2 = dbconnection2.createstatement(); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 8

9 20. statement1.executeupdate("insert into Sailors (sid, sname, rating, age) values (22, 'Dustin', 7, 45.0)"); 21. statement1.executeupdate("insert into Boats(bid, bname, color) values (101, 'Interlake', 'blue')"); 22. statement1.executeupdate("insert into Reserves(sid, bid, day1) values (22, 101, '10/10/1998')"); 23. statement2.executeupdate("insert into Sailors (sid, sname, rating, age) values (22, 'Dustin', 7, 45.0)"); 24. statement2.executeupdate("insert into Boats(bid, bname, color) values (101, 'Interlake', 'blue')"); 25. statement2.executeupdate("insert into Reserves(sid, bid, day1) values (22, 101, '10/10/1998')"); 26. statement1.close(); 27. dbconnection1.close(); 28. statement2.close(); 29. dbconnection2.close(); 30. } 31. } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 9

10 2o παράδειγμα Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 10

11 1. import java.sql.*; 2. class Jdbc_two_drivers 3. { 4. static String driverclassname1 = " org.postgresql.driver" ; 5. static String driverclassname2 = "com.ibm.db2.jcc.db2driver" ; 6. static String url1 = " jdbc:postgresql://aetos.it.teithe.gr:5432/dblab4"; 7. static String url2 = " jdbc:db2:// :50000/db2lab1" ; 8. static Connection dbconnection1 = null; 9. static Connection dbconnection2 = null; 10. static Statement statement1 = null; 11. static Statement statement2 = null; 12. static ResultSet rs1 = null; 13. static ResultSet rs2 = null; 14. public static void main (String[] argv) throws Exception 15. { 16. Class.forName (driverclassname1); 17. dbconnection1 = DriverManager.getConnection (url1, db320", 66Y91"); 18. statement1 = dbconnection1.createstatement(); 19. Class.forName (driverclassname2); 20. dbconnection2 = DriverManager.getConnection (url2, db320", 66Y91"); 21. statement2 = dbconnection2.createstatement(); 22. String selectstring1 = "SELECT sid, sname " "From Sailors"; 24. String selectstring2 = "SELECT sid" "From Reserves R, Boats B" "Where R.bid = B.Bid and B.color = red "; Έστω ο πίνακας Sailor βρίσκεται στο url1 και οι πίνακες reserves και boats βρίσκονται στο url2. Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 11

12 27. rs2 = statement2.executequery(selectstring2); 28. while(rs2.next()) { 29. int reserves_sid = rs2.getint( sid"); 30. rs1 = statement1.executequery(selectstring1); 31. while(rs1.next()) { 32. int sailors_sid = rs1.getint( sid"); 33. if (sailors_sid == reserves_sid) { 34. String sailors_sname = rs1.getstring( sname"); 35. System.out.println("sailors name: " + sailors_sname); 36. } 37. } 38. } 39. statement1.close(); 40. dbconnection1.close(); 41. statement2.close(); 42. dbconnection2.close(); 43. } 44. } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 12

13 Κάθε αντικείμενο SQLException περιέχει τα παρακάτω είδη πληροφορίας: Μία περιγραφή του σφάλματος. Eνα αντικείμενο String και χρησιμοποιείται ως Java Exception message. Mε τη μέθοδο getmessage μπορούμε να το διαβάσουμε SQLState SQLException.getSQLState SQLError geterrorcode getnextexception Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 13

14 try { } catch(sqlexception ex) { ex.getmessage ex.getsqlstate ex.geterrorcode ()); ex = ex.getnextexception(); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 14

15 1. import java.sql.*; 2. public class Jdbc_dblab2_create { 3. static String driverclassname = "com.ibm.db2.jcc.db2driver" ; 4. static String url = "jdbc:db2:// :50000/db2lab" ; 5. static String username = "db397"; 6. static String passwd = "85J93"; 7. static Connection dbconnection = null; 8. static Statement statement = null; public static void main (String[] argv) throws Exception { 11. Class.forName (driverclassname); 12. dbconnection = DriverManager.getConnection (url, username, passwd); 13. statement = dbconnection.createstatement(); 14. try { 15. statement.executeupdate("drop TABLE PARTICIPATES"); 16. statement.executeupdate("drop TABLE HELPS"); 17. statement.executeupdate("drop TABLE GAMES"); 18. statement.executeupdate("drop TABLE ATHLETE"); 19. statement.executeupdate("drop TABLE SPORT"); 20. statement.executeupdate("drop TABLE TRAINER"); 21. statement.executeupdate("drop TABLE JUDGE"); 22. statement.executeupdate("drop TABLE STADIUM"); 23. statement.executeupdate("drop TABLE VOLUNTEER"); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 15

16 24. } catch(sqlexception ex) { 25. System.out.println("\n -- SQL Exception --- \n"); 26. while(ex!= null) { 27. System.out.println("Message: " + ex.getmessage()); 28. System.out.println("SQLState: " + ex.getsqlstate()); 29. System.out.println("ErrorCode: " + ex.geterrorcode()); 30. ex = ex.getnextexception(); 31. System.out.println(""); 32. } } 33. statement.close(); dbconnection.close(); 34. } } run: -- SQL Exception --- Message: DB2 SQL error: SQLCODE: -204, SQLSTATE: 42704, SQLERRMC: DB397.PARTICIPATES SQLState: ErrorCode: -204 BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds) Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 16

17 2o παράδειγμα Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 17

18 1. import java.sql.*; 2. public class CreateCoffees { 3. static String driverclassname = "com.ibm.db2.jcc.db2driver" ; 4. static String url = "jdbc:db2:// :50000/db2lab"; 5. static Connection con; 6. static String createstring; 7. static Statement stmt; 8. public static void main (String[] argv) throws Exception { 9. try { 10. Class.forName(driverClassName); 11. con = DriverManager.getConnection(url, "mylogin", "mypassword"); 12. stmt = con.createstatement(); 13. createstring = "create table COFFEES (COF_NAME VARCHAR(32), SUP_ID INTEGER, " "PRICE FLOAT, SALES INTEGER, TOTAL INTEGER)"; 15. stmt.executeupdate(createstring); stmt.close(); con.close(); 16. } catch(sqlexception ex) { 17. System.err.print("ClassNotFoundException: "); 18. System.err.println(ex.getMessage()); 19. System.out.println("Message: " + ex.getmessage()); 20. System.out.println("SQLState: " + ex.getsqlstate()); 21. System.out.println("ErrorCode: " + ex.geterrorcode()); 22. } 23. } 24. } run: ClassNotFoundException: Connection authorization failure occurred. Reason: User ID or password invalid. Message: Connection authorization failure occurred. Reason: User ID or password invalid. SQLState: null ErrorCode: BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds) Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 18

19 SQLWarning δίνει πληροφορίες σχετικά με προειδοποιήσεις της βάσης. Κάθε SQLWarning αντικείμενο περιέχει τα παρακάτω: Μία περιγραφή SQLState SQLerror next SQLWarning Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 19

20 1. Statement stmt = con.createstatement(); 2. ResultSet rs = stmt.executequery("select COF_NAME from COFFEES"); 3. SQLWarning warning = stmt.getwarnings(); 4. if (warning!= null) { 5. System.out.println("\n---Warning---\n"); 6. while (warning!= null) { 7. System.out.println("Message: " + warning.getmessage()); 8. System.out.println("SQLState: " + warning.getsqlstate()); 9. System.out.print("Vendor error code: "); 10. System.out.println(warning.getErrorCode()); 11. System.out.println(""); 12. warning = warning.getnextwarning(); 13. } 14. } 15. while (rs.next()) { 16. String coffeename = rs.getstring("cof_name"); 17. System.out.println("Coffees available at the Coffee Break: "); 18. System.out.println(" " + coffeename); 19. SQLWarning warn = rs.getwarnings(); 20. if (warn!= null) { 21. System.out.println("\n---Warning---\n"); 22. while (warn!= null) { 23. System.out.println("Message: " + warn.getmessage()); 24. System.out.println("SQLState: " + warn.getsqlstate()); 25. System.out.print("Vendor error code: "); 26. System.out.println(warn.getErrorCode()); 27. System.out.println(""); 28. warn = warn.getnextwarning(); 29. } 30. } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 20

21 Με χρήση του scroll ο δρομέας του resultset μπορεί να κινηθεί ευέλικτα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και με βήμα που ορίζεται από τον προγραμματιστή ή τον χρήστη. Πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο ResultSet που υποστηρίζει την ιδιότητα scroll. Statement stmt = con.createstatement( ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); ResultSet srs = stmt.executequery("select SNAME " + "FROM SAILORS"); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 21

22 TYPE_FORWARD_ONLY Μόνο μπροστά TYPE_SCROLL_INSENSITIVE όσο ο δρομέας είναι ανοιχτός δεν γίνονται οι αλλαγές στη βάση TYPE_SCROLL_SENSITIVE όσο ο δρομέας είναι ανοιχτός γίνονται οι αλλαγές στη βάση CONCUR_READ_ONLY Μόνο για ανάγνωση CONCUR_UPDATABLE Ανανεώσιμη default TYPE_FORWARD_ONLY, CONCUR_READ_ONLY Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 22

23 next Previous first Last afterlast beforefirst (προσοχή δεν δουλεύει στην IBM DB2) absolute no relative no getrow Δίνει τη θέση του δρομέα Παράδειγμα srs.absolute(4); int rownum = srs.getrow(); // θέση 4 srs.relative(-3); rownum = srs.getrow(); // θέση 1 srs.relative(2); rownum = srs.getrow(); // θέση 3 Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 23

24 isfirst, islast, isbeforefirst isafterlast if (!srs.isafterlast()) { String name = srs.getstring("cof_name"); float price = srs.getfloat("price"); System.out.println(name + " " + price); } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 24

25 Statement stmt = con.createstatement( ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); ResultSet srs = stmt.executequery( "SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES"); srs.afterlast(); float price while (srs.previous()) { } String name = srs.getstring("cof_name"); price = srs.getfloat("price"); System.out.println(name + " " + price); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 25

26 1. package newpackage; 2. import java.sql.*; 3. public class Jdbc_mini_select_scroll_various_postgres1 { 4. static String driverclassname = "org.postgresql.driver" ; 5. static String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres" ; 6. static Connection dbconnection = null; 7. static Statement statement = null; 8. static ResultSet rs = null; 9. public static void main (String[] argv) throws Exception 10. { 11. Class.forName (driverclassname); 12. dbconnection = DriverManager.getConnection (url, "postgres", "postgres"); 13. statement = dbconnection.createstatement(resultset.type_scroll_sensitive, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 26

27 14. String selectstring = "SELECT sid, sname, rating, age " "From Sailors " "Order by sid"; 17. rs = statement.executequery(selectstring); 18. rs.first(); 19. System.out.println("sid sname rating age " ); 20. rs.absolute(6); 21. int id = rs.getint("sid"); 22. String name = rs.getstring("sname"); 23. int vrating = rs.getint("rating"); 24. float vage = rs.getfloat("age"); 25. System.out.println("absolute 6"); 26. System.out.println( id + " " + name + " " + vrating + " " + vage ); 27. rs.relative(-3); 28. id = rs.getint("sid"); 29. name = rs.getstring("sname"); 30. vrating = rs.getint("rating"); 31. vage = rs.getfloat("age"); 32. System.out.println("relative -3"); 33. System.out.println( id + " " + name + " " + vrating + " " + vage ); Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 27

28 34. rs.relative(2); 35. id = rs.getint("sid"); 36. name = rs.getstring("sname"); 37. vrating = rs.getint("rating"); 38. vage = rs.getfloat("age"); 39. System.out.println("relative 2"); 40. System.out.println( id + " " + name + " " + vrating + " " + vage ); 41. rs.beforefirst(); 42. System.out.println("before first"); 43. rs.beforefirst(); 44. while(rs.next()) { 45. id = rs.getint("sid"); 46. name = rs.getstring("sname"); 47. vrating = rs.getint("rating"); 48. vage = rs.getfloat("age"); 49. System.out.println( id + " " + name + " " + vrating + " " + vage ); 50. } 51. statement.close(); 52. dbconnection.close(); 53. } 54. } Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 28

29 run: sid sname rating age absolute 6 64 Horatio relative Lubber relative 2 58 Rusty before first 22 Dustin Brutus Lubber Andy Rusty Horatio Zorba Horatio Art Bob BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds) Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 29

30 ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη Windows Native εφαρμογής για την διαχείριση ενός Joomla Site

Ανάπτυξη Windows Native εφαρμογής για την διαχείριση ενός Joomla Site Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής Ανάπτυξη Windows Native εφαρμογής για την διαχείριση ενός Joomla Site Ζησιάδης Μιλτιάδης 04/2611 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Πούλακας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής Στην ελληνική This publication has been developed in the framework of the project DBTech VET Teachers (DBTech VET). Code: 2012-1-FI1-LEO05-09365.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ζητείται να αναπτύξετε λογισμικό ελέγχου για τον Πίνακα Αναχωρήσεων ενός αεροδρομίου ακολουθώντας τη διεργασία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Περιπτώσεις χρήσης (ΠΧ) συστήματος Video Club Ένα σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση «Video Club» περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου TRACER Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-72-942 Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου Ενότητα Εργασίας: Π1.1: State of the Art Αριθμός Παραδοτέου: 1.1 Συντονιστής: Π. Κατσαρός (Α.Π.Θ.) Συντελεστές: SENSE, AUTH, FORTH,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C#

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Δημήτρης Ηλίας Γκανάτσιος Υπεύθυνος ακαδημαϊκών προγραμμάτων, Microsoft Hellas v-digkan@microsoft.com twitter.com/dgkanatsios facebook.com/dgkanatsios Version: 0.2.0.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C#

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Κατανεµηµένη Αντικειµενοστρεφής Τεχνολογία Ιανουάριος 2004 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Άσκηση 1 Να γραφτεί ένα πρόγραµµα που να εµφανίζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1)

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1) Αντικείμενα (Objects) στην Java Αντικείμενα στη Java Παύλος Εφραιμίδης Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του δημιουργεί αντικείμενα τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - GOOGLE ANDROID SDK

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - GOOGLE ANDROID SDK ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - GOOGLE ANDROID SDK Παράσχος Βασίλης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διπλωματική Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (PORTAL) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ" ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (PORTAL) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (PORTAL) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα

Δρακωνάκης Κωνσταντίνος Πτυχιακή Εργασία 2014-2015 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δρακωνάκης Κωνσταντίνος Πτυχιακή Εργασία 2014-2015 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Android Εφαρμογής για πρόβλεψη τιμών μετοχών ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΕ PC ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή εξόρυξης δεδομένων από τον παγκόσμιο ιστό και μοντελοποίησή του

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 5 Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα