Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012"

Transcript

1 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,95 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό Μείον: Αποσβέσεις , , , ,51 ( μετοχές των 6,00 ΕΥΡΩ) , ,51 1. Καταβεβλημένο , ,00 ΙΙ. ιαφορά από έκδοση μετοχων και ομολογιών υπέρ το άρτιο Γ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1. ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ,00 0,00 Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΙΙ. ιαφορές Αναπροσαρμογής 1. Γήπεδα - Οικόπεδα , ,55 1. ιαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων , ,42 2. ιαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 2. Κτίρια , ,64 περιουσιακών στοιχείων , ,00 Μείον: Αποσβέσεις , , , , , ,42 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια , ,78 1. Τακτικό αποθεματικό , ,15 Μείον : Zημία από πώληση ή υποτίμηση ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ χρεογράφων προς συμψηφισμό , ,64 2. Αποθεματικά Καταστατικού , ,41 1. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων , ,79 3. Ειδικά Αποθεματικά , ,58 2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης , ,93 5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων , ,50 Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων , , , ,69 5β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο 571,45 571,45 4. Ενυπόθηκα και λοιπά δανεια , ,96 6. Φορολογηθέν Απόθεμα ως Περ. 8 Ν. 2579/ , ,61 5. άνεια σε ασφαλισμένους ζωής , ,07 6. Καταθέσεις προθεσμίας , , , , , ,13 V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο , ,73 Σύνολο επενδύσεων ( ΓΙ+ΓΙΙΙ) , ,91 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑΙΙΙ+AIV+AV) , ,79 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ , ,01 Εταιρίας Αντασφαλιστών Σύνολο χρήσεως Εταιρίας Αντασφαλιστών Σύνολο χρήσεως Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Ι. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1. Χρεώστες ασφαλίστρων , ,94 1. Μαθηματικές προβλέψεις , , , , , ,53 Μείον: Προβλέψεις , , , ,91 1α.Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφαλιστρα , , , , , ,28 2. Πράκτορες & συνεργάτες πωλήσεων-λογ/σμοί τρεχούμενοι , ,24 2. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις , , , , , ,82 3. Αντασφαλιστές , ,06 3. Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφές ,69 0, , , , , , , , , , ,11 ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 6. Γραμμάτια εισπρακτέα 6.170, ,22 1. Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα , , , , , ,88 7α) Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες , ,83 3. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις , , , , , ,41 8. Επισφαλείς-Επίδικοι χρεώστες ασφαλίστρων , , , , , , , ,29 Μείον: Προβλέψεις ,33 0, ,84 0,00 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (ΓΙ+ΓII) , , , , , , , ,26. ΑΣΦ/ΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΙΝ ΥΝΟ , , , ,01 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,49 1. Αντασφαλιζόμενοι , ,20 3.Λοιπές προβλέψεις 5.825, , , , , ,45 ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Χρεώστες διάφοροι , ,87 Ι.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ , ,87 1. Αντασφαλιστές , ,45 Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ) , ,33 2. ικαιούχοι προμηθειών παραγωγής , ,65 3. Πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων-λογ/σμοί τρεχούμενοι , ,10 ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,20 Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 1. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,22 Μείον : Αποσβέσεις , , , ,97 1. Αντασφαλιζόμενοι , ,68 2. Μεταφορικά μέσα , , , ,68 Μείον: Αποσβέσεις , , , ,50 V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,47 1. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη , ,75 ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,59 1. Ταμείο , ,12 4. Πιστωτές διάφοροι , ,00 3. Καταθέσεις όψεως , , , , , ,49 Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ) , ,96 Σύνολο υποχρεώσεων (ZI+ΖΙΙ+ZV) , ,22 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Προμήθειες παραγωγής επόμενων χρήσεων , ,58 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων , ,46 3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων , ,82 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 1.589, ,58 4. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , , , ,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε+ΣΤ+Ζ) , ,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+ +Ε+Ζ+Η) , ,33 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων , ,82 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων , ,82 ασφαλειών ασφαλειών 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως ,32 0,00 8. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως ,32 0, , , , ,82 Σημειώσεις : 1) H εταιρία εκπληρεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο υποχρεώσεις της για Ασφαλιστική Τοποθέτηση. 2) Οι φορολογικές Αρχές δεν έχουν ελέγξει τη χρήση 2010 καθώς και τις χρήσεις 2006,έως και 2009 της απορροφηθείσας GENERALI LIFE A.E.A.Z.Η χρήση του 2011 ελέγχθηκε από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ A. ΕΣΟ Α κλειόμενης χρήσεως προηγούμενης χρήσεως εδουλευμένα ασφάλιστρα α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα , ,10 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , , , ,30 γ) Μαθηματικές προβλέψεις κλειόμενης χρήσεως , ,81 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,72 δ) Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως , ,91 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,90 2. Εσοδα επενδύσεων αα) Έσοδα από ακίνητα 2.713, ,81 ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις , , , ,26 δ) Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,46 ε) Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης για διαφορές αποτιήσεως επενδύσεων που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο , ,37 3.Μη ρευστοποιηθήσες υπεραξίες επενδύσεων για λογ/σμο ασφαλισμένων ζωής που φερουν τον επενδυτικό κίνδυνο , , , ,89 4. ικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών , ,34 Σύνολο Εσόδων , ,96 Β. ΕΞΟ Α 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις , ,24 Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , , , ,78 β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειομένης χρήσεως , ,82 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,12 γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως , ,52 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,71 7. Συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων β) Προβλέψεις για συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων κλειόμενης χρήσεως , ,48 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών 0, , , ,51 γ) Προβλέψεις για συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων προηγούμενης χρήσεως , ,68 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,98 8. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,92 β+γ) Έμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,94 Λοιπές αμοιβές-παροχές τρίτων , ,70 ιάφορα έξοδα , ,84 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,97 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως , , , , , ,11 δ) Μείον: Προμήθειες απο αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους , , , ,55 9. Έξοδα επενδύσεων α) Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων , ,99 β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων , ,81 δ) Ζημίες απο ρευστοποίηση επενδύσεων , , , , ιαφορές αποτιμήσεως στην τρέχουσα αξία επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο , ,01 Σύνολο Εξόδων , ,93 Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής (Α-Β) , ,03

3 A. ΕΣΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Κλειόμενης χρήσεως Προηγούμενης χρήσεως εδουλευμένα ασφάλιστρα α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα , ,58 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , , , ,14 γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειόμενης χρήσεως , ,76 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,59 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγούμενης χρήσεως , ,32 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,75 2. Έσοδα επενδύσεων ββ) Έσοδα απο λοιπές επενδύσεις , , , ,09 δ) Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,41 3. ικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών , ,50 Σύνολο Εσόδων , ,66 Β. ΕΞΟ Α 4. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις αα) Μικτά (συνολικά) ποσά , ,67 ββ) Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , , , ,63 β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειομένης χρήσεως , ,94 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,63 γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως , ,82 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,47 7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,05 β+γ) 'Εμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,87 Λοιπές αμοιβές - παροχές τρίτων , ,97 Φόροι - Τέλη , ,33 ιάφορα έξοδα , ,44 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,54 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως , , , , , ,72 δ) Μείον : Προμήθειες απο αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους , , , ,11 8. 'Εξοδα επενδύσεων α) Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων , ,55 β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων , ,44 γ) Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,15 Σύνολο Εξόδων , ,73 Αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών (Α-Β) , ,93

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ A. ΕΣΟ Α κλειομένης χρήσεως προηγούμενης χρήσεως εδουλευμένα ασφάλιστρα α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα , ,33 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , , , ,02 γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειόμενης χρήσεως , ,78 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,23 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγούμενης χρήσεως , ,22 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,94 2. Έσοδα επενδύσεων α) Έσοδα από συμμετοχές αα) Έσοδα από ακίνητα 0,00 0,00 ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις , , , ,26 δ) Κέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,63 3. ικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών , ,19 Σύνολο Εσόδων , ,76 Β. ΕΞΟ Α 4. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις αα) Μικτά (συνολικά) ποσά , ,35 ββ) Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , , , ,38 β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειομένης χρήσεως , ,34 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,97 γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως , ,70 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,87 7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,98 β+γ) 'Εμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,22 Λοιπές αμοιβές - παροχές τρίτων , ,24 Φόροι - Τέλη , ,03 ιάφορα έξοδα , ,14 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,40 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως , , , , , ,30 δ) Μείον : Προμήθειες απο αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους , , , ,54 8. 'Εξοδα επενδύσεων α) Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων , ,28 β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων , ,93 γ) Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,40 Σύνολο Εξόδων , ,81 Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών (Α-Β) , ,95

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως , ,04 I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων , ,37 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) ασφαλίσεων ζωής , ,03 Μικτά αποτελέσματα ασφαλίσεων ζημιών , ,88 - Κλαδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων , ,95 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0, ,00 - Λοιπών κλάδων ζημιών , ,93 Σύνολο , ,67 ΜΕΙΟΝ Σύνολο μικτών αποτελεσμάτων (κερδών) , ,91 1. Φόρος εισοδήματος , ,35 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , ,14 Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών , ,13 Κέρδη προς διάθεση , ,16 Σύνολο , ,04 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό Αποθεματικό ,00 0,00 Zημία από πώληση ή υποτίμηση χρεογράφων, μεταφερθείσα στον ειδικό υπολογαριασμό του τακτικού αποθεματικού " Ζημία από πώληση χρεογράφων " , ,89 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,54 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (αποθεματικό άρθρου 38 Ν.2238/94) , ,00 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,99 8. Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον , ,73 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , , , ,16 Ολικά αποτελέσματα (ΚΕΡ Η) εκμεταλλεύσεως , ,36 ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,70 2. Έκτακτα κέρδη 145, ,98 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.397, ,91 4. Έσοδα από προβλέψεις πρ.χρήσεων ,04 0, , ,59 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , ,40 2. Έκτακτες ζημίες , ,76 3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων , ,17 4.Πρόβλεψη υποτίμησης επενδύσεων 0, ,99 5.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους , , , , , ,73 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) , ,37 ΙΙΙ. Αποσβέσεις Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,51 ΜΕΙΟΝ : Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος , , , ,67 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) προ φόρων , ,04 Αθήνα, 30/04/2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΥΠΟ ΙΕΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. Σ. ΑΝ ΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓ.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. Ν. ΣΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ. Β. ΝΑΝΟΣ Α..Τ. ΑΕ Α..Τ. ΑΕ Α..Τ. ΑΚ Α..Τ.ΑΗ ΑΡ.Α.ΟΕΕ ΤΑΞΗ Α'

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης εκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνίαα αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα σ με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις τ εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε σ απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τον έλεγχόό μας. ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτησηη εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγησηη της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωσηη της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την τ οικονομική θέση της Εταιρείας «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 εκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε τηνν ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.ν.2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συμβουλίουυ με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 31 Μαΐου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431) Ernst & Young (Hellas) Α.Ε Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε.Ε.. 107) 11 ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση Αττικής

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα