Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012"

Transcript

1 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,70 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό Μείον: Αποσβέσεις , , , ,38 ( μετοχές των 6,00 ΕΥΡΩ) , ,38 1. Καταβεβλημένο , ,00 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχων και ομολογιών υπέρ το άρτιο Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , ,00 Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής 1. Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών 1. Γήπεδα - Οικόπεδα , ,65 και χρεογράφων , ,42 2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 2. Κτίρια , ,70 περιουσιακών στοιχείων , ,40 Μείον: Αποσβέσεις , , , , , ,82 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια , ,07 1. Τακτικό αποθεματικό , ,15 Μείον : Zημία από πώληση ή υποτίμηση χρεογράφων ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ προς συμψηφισμό , ,69 2. Αποθεματικά Καταστατικού , ,41 1. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων , ,07 3. Ειδικά Αποθεματικά , ,58 2. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης , ,32 5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων , ,50 Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων 0, , , ,53 5β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο 571,45 571,45 4. Ενυπόθηκα και λοιπά δανεια , ,46 6. Φορολογηθέν Απόθεμα ως Περ. 8 Ν. 2579/ , ,61 5. Δάνεια σε ασφαλισμένους ζωής , ,27 6. Καταθέσεις προθεσμίας , , , , , ,61 V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , ,12 Σύνολο επενδύσεων ( ΓΙ+ΓΙΙΙ) , ,68 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ , ,97 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV) , ,09 Δ. Εταιρίας Αντασφαλιστών Σύνολο χρήσεως Εταιρίας Αντασφαλιστών Σύνολο χρήσεως Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 1. Χρεώστες ασφαλίστρων , ,17 1. Μαθηματικές προβλέψεις , , , , , ,06 1α.Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα Μείον: Προβλέψεις , , , ,63 ασφαλιστρα , , , , , ,86 2. Πράκτορες & συνεργάτες πωλήσεων-λογ/σμοί τρεχούμενοι , ,16 2. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις , , , , , ,29 3. Αντασφαλιστές , ,13 3. Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφές ,09 0, , ,69 0, , , , , , , ,90 ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 6. Γραμμάτια εισπρακτέα 1.280, ,85 1. Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα , , , , , ,04 7α) Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες , ,46 3. Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις , , , , , ,24 8. Επισφαλείς-Επίδικοι χρεώστες ασφαλίστρων , , , , , , , ,28 Μείον: Προβλέψεις ,13 0, ,33 0,00 Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (ΓΙ+ΓII) , , , , , , , ,23 Δ. ΑΣΦ/ΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ , , , ,97 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , ,45 1. Αντασφαλιζόμενοι , ,26 3.Λοιπές προβλέψεις 1.313, , , , , ,95 ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 1. Χρεώστες διάφοροι , ,61 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,61 1. Αντασφαλιστές , ,97 Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙ+ΕΙΙΙ) , ,10 2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής , ,34 3. Πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων-λογ/σμοί τρεχούμενοι , ,91 ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,22 Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 1. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,73 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μείον : Αποσβέσεις , , , ,91 1. Αντασφαλιζόμενοι , ,19 2. Μεταφορικά μέσα , , , ,19 Μείον: Αποσβέσεις , , , ,28 V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,19 1. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη , ,10 ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,19 1. Ταμείο , ,16 4. Πιστωτές διάφοροι , ,13 3. Καταθέσεις όψεως , , , , , ,50 Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ) , ,69 Σύνολο υποχρεώσεων (ZI+ΖΙΙ+ZV) , ,83 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Προμήθειες παραγωγής επόμενων χρήσεων , ,02 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων , ,37 3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων , ,18 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 2.236, ,08 4. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , , , ,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ) , ,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η) , ,47 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων , ,15 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων , ,15 ασφαλειών ασφαλειών 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , ,32 8. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , , , , , ,47 Σημειώσεις : 1) H εταιρία εκπληρεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο υποχρεώσεις της για Ασφαλιστική Τοποθέτηση. 2) Οι χρήση 2010 της Generali Hellas AAE καθώς και οι χρήσεις 2006 έως και 2009 της αποροφηθείσας Generali Life A.E.A.Z. δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη.o έλεγχος για τη χρήση 2011 και 2012 πραγματοποιήθηκε από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) A. ΕΣΟΔΑ κλειόμενης χρήσεως προηγούμενης χρήσεως Δεδουλευμένα ασφάλιστρα α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα , ,76 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , , , ,08 γ) Μαθηματικές προβλέψεις κλειόμενης χρήσεως , ,92 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,94 δ) Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσεως , ,81 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,86 2. Εσοδα επενδύσεων αα) Έσοδα από ακίνητα 2.645, ,08 ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις , , , ,66 δ) Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,48 ε) Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης για διαφορές αποτιήσεως επενδύσεων που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο , ,01 3.Μη ρευστοποιηθήσες υπεραξίες επενδύσεων για λογ/σμο ασφαλισμένων ζωής που φερουν τον επενδυτικό κίνδυνο , , , ,52 4. Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών , ,85 Σύνολο Εσόδων , ,72 Β. ΕΞΟΔΑ 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις , ,72 Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , , , ,90 β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειομένης χρήσεως , ,29 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,36 γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως , ,82 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,14 7. Συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων β) Προβλέψεις για συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων κλειόμενης χρήσεως , ,69 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών 0,00 0, , ,69 γ) Προβλέψεις για συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές ασφαλίστρων προηγούμενης χρήσεως , ,48 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών 0, , , , , , ,82 8. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,59 β+γ) Έμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,48 Λοιπές αμοιβές-παροχές τρίτων , ,08 Φοροι-τέλη ,09 0,00 Διάφορα έξοδα , ,94 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,62 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως , , , , , ,53 δ) Μείον: Προμήθειες απο αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους , , , ,81 9. Έξοδα επενδύσεων α) Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων , ,17 β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων 0, ,77 δ) Ζημίες απο ρευστοποίηση επενδύσεων , , , , Διαφορές αποτιμήσεως στην τρέχουσα αξία επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο , ,97 Σύνολο Εξόδων , ,15 Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζωής (Α-Β) , ,57

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) A. ΕΣΟΔΑ Κλειόμενης χρήσεως Προηγούμενης χρήσεως Δεδουλευμένα ασφάλιστρα α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα , ,12 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , , , ,19 γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειόμενης χρήσεως , ,64 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,41 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγούμενης χρήσεως , ,76 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,37 2. Έσοδα επενδύσεων αα) Έσοδα από ακίνητα 722,95 0,00 ββ) Έσοδα απο λοιπές επενδύσεις , , , ,98 δ) Κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,70 3. Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών , ,75 Σύνολο Εσόδων , ,82 Β. ΕΞΟΔΑ 4. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις αα) Μικτά (συνολικά) ποσά , ,26 ββ) Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , , , ,14 β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειομένης χρήσεως , ,99 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,32 γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως , ,94 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,83 7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,95 β+γ) 'Εμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,88 Λοιπές αμοιβές - παροχές τρίτων , ,08 Φόροι - Τέλη , ,59 Διάφορα έξοδα , ,97 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,22 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως , , , , , ,04 δ) Μείον : Προμήθειες απο αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους , , , ,65 8. 'Εξοδα επενδύσεων α) Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων , ,44 β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων 0, ,45 γ) Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,21 Σύνολο Εξόδων , ,69 Αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών (Α-Β) , ,13

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειομένης χρήσεως προηγούμενης χρήσεως A. ΕΣΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα ασφάλιστρα α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα , ,03 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , , , ,76 γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ κλειόμενης χρήσεως , ,57 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,07 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και κινδύνους σε ισχύ προηγούμενης χρήσεως , ,78 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,92 2. Έσοδα επενδύσεων α) Έσοδα από συμμετοχές αα) Έσοδα από ακίνητα 300,85 0,00 ββ) Έσοδα από λοιπές επενδύσεις , , , ,25 δ) Κέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,38 3. Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών , ,11 Σύνολο Εσόδων , ,41 Β. ΕΞΟΔΑ 4. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις αα) Μικτά (συνολικά) ποσά , ,36 ββ) Μείον : Αναλογία Αντασφαλιστών , , , ,76 β) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες κλειομένης χρήσεως , ,71 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , ,84 γ) Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες προηγούμενης χρήσεως , ,34 Μείον : Συμμετοχή Αντασφαλιστών , , , , , , , ,63 7. Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών α) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα , ,63 β+γ) 'Εμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,31 Λοιπές αμοιβές - παροχές τρίτων , ,52 Φόροι - Τέλη 9.169, ,46 Διάφορα έξοδα , ,09 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,99 Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως , , , , , ,39 δ) Μείον : Προμήθειες απο αντασφαλιστές και συμμετοχή στα κέρδη τους , , , ,09 8. 'Εξοδα επενδύσεων α) Έξοδα διαχειρίσεως των επενδύσεων , ,39 β) Προβλέψεις υποτιμήσεως επενδύσεων 0, ,78 γ) Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων , , , ,44 Σύνολο Εξόδων , ,16 Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων ζημιών (Α-Β) , ,25

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως , ,44 I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων , ,73 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) ασφαλίσεων ζωής , ,57 Μικτά αποτελέσματα ασφαλίσεων ζημιών , ,38 - Κλαδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων , ,25 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 - Λοιπών κλάδων ζημιών , ,13 Σύνολο , ,17 ΜΕΙΟΝ Σύνολο μικτών αποτελεσμάτων (κερδών) , ,95 1. Φόρος εισοδήματος , ,23 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , ,54 Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών , ,17 Κέρδη προς διάθεση , ,40 Σύνολο , ,12 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό Αποθεματικό , ,00 Zημία από πώληση ή υποτίμηση χρεογράφων, μεταφερθείσα στον ειδικό υπολογαριασμό του τακτικού αποθεματικού " Ζημία από πώληση χρεογράφων " , ,18 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,74 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (αποθεματικό άρθρου 38 Ν.2238/94) 0, ,34 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,73 8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον , ,12 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , , , ,40 Ολικά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) εκμεταλλεύσεως , ,47 ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,68 2. Έκτακτα κέρδη 3.632,59 145,54 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , ,32 4. Έσοδα από προβλέψεις πρ.χρήσεων , , , ,58 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.956, ,81 2. Έκτακτες ζημίες 0, ,32 3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 5.742, ,44 5.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους , , , , , ,43 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) , ,04 ΙΙΙ. Αποσβέσεις Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,83 ΜΕΙΟΝ : Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,13 0, , ,60 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) προ φόρων , ,44 Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. Σ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓ. Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. Ν. ΣΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ. Β. ΝΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ.ΑΗ ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ ΤΑΞΗ Α'

6 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43 γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43 γ του κωδ. Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ Ernst & Young (HELLAS) AE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (ΑΜ ΣΟΕΛ 107) 11ο ΧΛΜ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας Μεταμόρφωση Αττικής

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31 ALICO ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 METLIFE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10 Γ.Ε.Μ.Η. 918601000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΔΑ: ΒΛΩ5469071-ΗΗΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. χρήσεως 2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόµ.χρήσεως 2001 Ποσά προηγ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι ΚΟ Ποσά κλειόµ.χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα