ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ TMHMA ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τηλέφ Φ. 604/24/0911 Σ. 587 Πειραιάς, 26 Mαι 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ TMHMA ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 81390 Φ. 604/24/0911 Σ. 587 Πειραιάς, 26 Mαι 14"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ Γραφείο Διαδικτύου ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ TMHMA ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τηλέφ Φ. 604/24/0911 Σ. 587 Πειραιάς, 26 Mαι 14 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ : Δημοσίευση Απαιτήσεων Προμήθειας Υλικών /Εκτέλεσης Εργασιών ΕΠ. Φ. 604/9/06/Σ.51097/14 Ιουλ 06/ΓΕΝ Σε εκτέλεση σχετικού αιτείται μεριμνήσετε για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ του εβδομαδιαίου πίνακα εργασιών για την προμήθεια ιστίων και εξοπλισμού του Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ της ΣΝΔ σύμφωνα με Παράρτημα «Α», των τεχνικών προδιαγραφών αυτών σύμφωνα με Παράρτημα «Β», καθώς και του πιστοποιητικού καταμέτρησης σύμφωνα με Παράρτημα «Γ». Ακριβές αντίγραφο Υποναύαρχος Γ. Λεβέντης ΠΝ Διοικητής Υπχος (Ε) Χ. Μαραβέλιας ΠΝ Αξιωματικός Γεν. Γραμ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» : Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών ΣΝΔ. «Β» : Τεχνικές Προδιαγραφές Ιστίων και Εξοπλισμού Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ. «Γ» : Πιστοποιητικό καταμέτρησης Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ.

2 Παράρτημα «Α» στο (ΑΔ) Φ. 604/24/0911/Σ.587/26 Μαι 14 / ΣΝΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΙΩΝ ΣΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ / ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΝΑΑ Ζ ΜΑΙ 14/ΚΕΦΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΙΩΝ Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ α. Μία (1) genoa Νο 1. ΑΔΑ: ΒΙΙ76-ΙΝ3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ως συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. β. Ένα (1) storm jib. γ. Ένα μπαλόνι S-3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ α. Ένα (1) Gemini προτόνου. β. Ένα (1) ανεμόμετρο. Ως συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. γ. Δύο (2) φρένα σκότων/μανταριών. δ. Δύο (2) ράουλα. ε. Ιστιοπλοϊκά Σχοινιά ΓΕΝΙΚΑ 1. Οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη εταιρία οφείλει να επισκεφτεί το Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ πριν καταθέσει προσφορά. 2. Το ποσό της προσφοράς να μην ξεπερνάει: α. Τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10000,00 ) συνολικά για τα ιστία. β. Τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3000,00 ) για το gemini προτόνου. γ. Τα χίλια ευρώ (1000,00 ) για το ανεμόμετρο. δ. Τα τετρακόσια ευρώ (400,00 ) συνολικά για τα φρένα σκότων / μανταριών. ε. Τα τετρακόσια ευρώ(400,00 ) συνολικά για τα ράουλα. στ. Τα χίλια ευρώ (1000,00 ) για ιστιοπλοϊκά σχοινιά. Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες κρατήσεων (Φ.Ε. 4%, ΥΠΕΡ ΤΑΝ 6,144%, 0,1036% υπέρ Ενιαίας Αρχής Προστασίας Συμβάσεων. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2198/94 θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος. Επιπλέον να αναγράφονται ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών. Οι τελικές τιμές δεν θα βαρύνονται με ΦΠΑ. Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται το λεμβαρχείο ΝΔΑ (Μικρολίμανο). Α-1

3 Παράρτημα «Α» στο (ΑΔ) Φ. 604/24/0911/Σ.587/26 Μαι 14 / ΣΝΔ ΑΔΑ: ΒΙΙ76-ΙΝ3 Στην προσφορά να αναγράφεται ΙΒΑΝ λογαριασμού του προμηθευτή καθώς και η τράπεζα που ανήκει. 3. Ισχύς των προσφορών : Τρεις (3) μήνες τουλάχιστον. 4. Κριτήριο επιλογής μειοδότη θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή για όλα τα ιστία και η χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καθενός από τα υλικά εξοπλισμού καθώς και η πλήρης αποδοχή όλων των προδιαγραφών (Τεχνική Προδιαγραφή) ανωτέρου πίνακα. 5. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος μαζί με το τιμολόγιο να προσκομίσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά / πιστοποιητικά: α. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει ότι το αντικείμενο απασχόλησης της μειοδότριας εταιρίας είναι το αυτό με το αντικείμενο της προμήθειας. β. Εν ισχύ πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερη η μειοδότρια εταιρία ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. γ. Εν ισχύ πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερη η μειοδότρια εταιρία ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις της. δ. Εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 6. Η έναρξη των εργασιών από την μειοδότρια εταιρία, θα γίνει άμεσα από την υπογραφή της συμβάσεως και θα ολοκληρωθούν οπωσδήποτε έως την 1 η Ιουλίου Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του για την παράδοση των εργασιών, θα εφαρμόζονται κατ αναλογία οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του Π.Δ 118/ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να αποστείλουν ενσφράγιστη προσφορά (μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις ανωτέρω παραγράφου (5) στο ΤΓΝΑ/ΣΝΔ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αναφερόμενη ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 8. Η διεύθυνση αποστολής των ενσφράγιστων προσφορών είναι: ΤΓΝΑ/ΣΝΔ, Τέρμα Λεωφόρος Χατζηκυριακού Πειραιάς, Τ.Κ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Πλωτάρχη (Ε) Δ. Σουβαλτζή ΠΝ στο Για την ακρίβεια Πλωτάρχης (Ε) Δ. Σουβαλτζής ΠΝ Α-2

4 Παράρτημα «Β» στο έγγραφο (ΑΔ) Φ. 604/24/0911/Σ. 587/26 Mαι 14 / ΣΝΔ AΔA: 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΗ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ Η παρούσα προδιαγραφή προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό τα είδη ιστίων και του εξοπλισμού προς προμήθεια καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών. 2. ΕΙΔΗ ΙΣΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: I/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ: α. Μία (1) genoa Νο 1 medium - heavy (wr knots) σύμφωνα με sail plan πιστοποιητικού το οποίο επισυνάπτεται. β. Ένα(1) storm jib σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ORC. γ. Ένα(1) μπαλόνι S-3 (heavy reacher) σύμφωνα με sail plan πιστοποιητικού το οποίο επισυνάπτεται. ΟΛΑ ΤΑ ΙΣΤΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Σχεδιασμός: Από υπολογιστή με λογισμικό σύγχρονο, ειδικό για την κατασκευή ιστίων. Είδος υφάσματος: Dacron (πολυεστερικό). Ραφή: Ειδικές για τη χρήση ραπτομηχανές τελευταίας τεχνολογίας και πολυεστερικές κλωστές αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία. Εξαρτήματα ιστίων και ραφή (ισχύει για όλα τα πανιά): Ακτινωτές ενισχύσεις όπου είναι απαραίτητο, πολυεστερικές μπανέλες, σχοινιά πολυεστερικά ή dyneema, ανάλογα την χρήση τους, δαγκάνες κρυφού (clam-cleat) αλουμινίου, φινίρισμα με πολυεστερικό ιμάντα ή δέρμα, πρεσσαριστά ανοξείδωτα μπουντούζια, αυτοκόλλητες ταινίες ένδειξης βάθους (trim lines), μαλάκια (tell tales) και σάκο μεταφοράς. Genoa: Με γραντί για gemini. Storm jib: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού ORC. Μπαλόνι: Τύπου reacher κατασκευασμένο από ύφασμα spinnaker (polyester ή nylon) 1,50-2,2 oz χρώματος λευκού και λογότυπο της ΣΝΔ (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί) διαστάσεων τουλάχιστο 1,5 Χ 2,5 μέτρα χρώματος μπλε τυπωμένο με ανεξίτηλα χρώματα. 4. ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ: α. Ένα (1) Gemini προτόνου. β. Ένα (1) ανεμόμετρο. γ. Δύο (2) φρένα σκότων/μανταριών. δ. Δύο (2) ράουλα. ε. Σχοινιά 5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Gemini: Διαστάσεις σύμφωνα με sail plan Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ και πάχους συρματοσχοίνου 12 mm, με τερματικό στην κορυφή και στη βάση του προτόνου καθώς και τροφοδοτικό

5 (feeder x1 & prefeeder x2). ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή του. Ανεμόμετρο: Σταθερού τύπου με ενδείξεις έντασης ανέμου, διεύθυνσης ανέμου και διεύθυνσης φαινόμενου ανέμου. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή του.(και στην κορυφή του ιστού και στο σκάφος). Φρένα σκότων/μανταριών: Δύο (2) μονά φρένα βαρέως τύπου για σχοινί πάχους 8-14 mm. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ράουλα: Δύο (2) ράουλα βάσης ιστού για μαντάρι genoa /μπαλονιού.υπολογισμός φορτίων σύμφωνα με πιστοποιητικό καταμέτρησης σκάφους. Ελάχιστη διάμετρος: 70 mm και να δέχεται σχοινί πάχους mm. Ωφέλιμο φορτίο χρήσης πάνω από 1500 kgr και φορτίο θραύσης πάνω από τρεις (3) τόννους. Σχοινιά: Ιστιοπλοϊκά σχοινιά για αγωνιστική χρήση ως μαντάρια μπαλονιού και genoa, μήκους εκατόν είκοσι μέτρων (120 m.), πάχους δώδεκα χιλιοστών (12 mm), με όριο θραύσης επτά τόνους (7 tn) και όριο ελαστικότητας λιγότερο από 1,5 %. Εξωτερικό κάλυμμα από ίνες υψηλής αντοχής, αντηλιακής και αντιδιαβρωτικής προστασίας πλέξης 32 και πάνω και εσωτερικό από ίνες τύπου τύπου dynema, spectra.τα εν λόγω σχοινιά να συνοδεύονται από αποδεικτικά των προδιαγραφών τους. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ημερομηνία παράδοσης των ιστίων καθορίζεται η 1 η Ιουλίου Σε τυχούσα αδικαιολόγητη καθυστέρηση πέραν την 1 η Ιουλίου 2014 προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07. Ο συντάξας Πλωτάρχης (Ε) Δ. Σουβαλτζής ΠΝ

6 2013 ORC Club Certificate Rating Office Hellenic Sailing Federation Offshore Committee Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Certificate Number Issued On 17/07/2013 ORC Ref GRE VPP Ver Valid until 01/03/2014 BOAT Name SOROCOS Sail Nr A-234 CLASS Class DROMOR 48 Designer BOB MILLER Builder DROMOR YACHTS Series 08/1974 Age Date 04/1984 Age Allowance 0,488% COMMENTS GPH 634,1 HULL Data File A234.dxt LOA 14,730 m Of f set File Dromor48.off MB 3,902 m Displacement kg Draf t 2,252 m IMS Div ision Cruiser/Racer Dynamic All. 0,548% Fwd Accom. Yes Construction Solid Fiber Rigging No Aramid Core No Crew Arm Ex Carbon Rudder No IMS L 12,208 Wetted Area 42,40 m² VCGM -0,089 Crew Weight Declared kg Def ault* 946 kg Non Manual Pwr No Special Scoring D. Hand OSN Non Spin. OSN N/S Perf. Line ToD 610,5 638,8 30,7 Sails Lim itations Genoas 3 Jibs 2 ToT 0,9829 0,9392 0,685 Spinnakers 3 Dacron Sails Spinnaker configuration Sy mmetric: Yes 148,09 Asy mmetric: No Code Zero: No Spin. Pole: Yes PROPELLER Installation Shaft Ty pe Solid 3 blades SCORING OPTIONS PRD 0,440 PIPA 0,0251 OFFSHORE COASTAL / LONG DISTANCE CENTERBOARD N/A INSHORE WINDWARD / LEEWARD Time On Distance 608,1 695,6 Stability LPS (Estimated): 120,5 Stability Index: 130,8 OSR Category : 0 Ow ner Time On Time 0,9867 0,9704 PLT PLD PLT PLD Performance Line 0,761 58,1 0, ,1 Low Medium High Low Medium High Triple Number 0,8975 1,2132 1,4092 0,6828 0,9529 1,1663 Offshore Racing Congress 2013

7 2013 ORC Club Certificate Appendix BOAT Name SOROCOS Sail Nr A-234 Certificate Number Issued On 17/07/2013 TIME ALLOWANCES Wind Velocity 6 kt 8 kt 10 kt 12 kt 14 kt 16 kt 20 kt Beat VMG 1124,1 919,7 816,5 751,1 707,0 678,5 651, ,1 597,4 527,7 486,2 467,4 457,2 447, ,6 560,6 494,9 463,3 449,0 441,5 433, ,5 529,7 472,9 448,6 435,6 426,1 414, ,4 535,5 475,3 450,1 436,3 425,9 408, ,0 541,0 471,1 442,2 425,7 412,2 399, ,4 558,8 481,6 447,8 430,5 416,3 389, ,8 620,8 531,0 473,2 445,9 429,7 401, ,1 724,5 607,7 529,7 476,7 448,9 418,7 Run VMG 1074,0 836,5 700,2 608,4 539,3 488,1 438,2 Selected Courses Windward / Leeward 1099,1 878,1 758,4 679,7 623,1 583,3 544,6 Circular Random 895,5 714,3 614,2 554,0 515,9 490,8 461,0 Ocean for PCS 956,3 746,6 627,4 553,3 504,5 470,6 426,2 Non Spinnaker 952,7 754,8 644,5 577,2 533,9 505,0 469,9 Velocity Prediction in Knots for True Wind Speeds Wind Velocity 6 kt 8 kt 10 kt 12 kt 14 kt 16 kt 20 kt Beat Angles 45,7 43,8 43,6 44,5 43,5 42,3 41,3 Beat VMG 3,20 3,91 4,41 4,79 5,09 5,31 5, ,03 6,03 6,82 7,40 7,70 7,87 8, ,40 6,42 7,27 7,77 8,02 8,15 8, ,72 6,80 7,61 8,02 8,26 8,45 8, ,67 6,72 7,57 8,00 8,25 8,45 8, ,44 6,65 7,64 8,14 8,46 8,73 9, ,27 6,44 7,47 8,04 8,36 8,65 9, ,68 5,80 6,78 7,61 8,07 8,38 8, ,87 4,97 5,92 6,80 7,55 8,02 8,60 Run VMG 3,35 4,30 5,14 5,92 6,68 7,38 8,22 Gybe Angles 143,8 148,5 153,6 160,6 167,6 173,6 179,0 Of f shore Racing Congress 2013

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 3 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ International Measurement System (IMS) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ OFFSHORE RACING

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC IMS ORCi ORC Club IRC Γιάννης Καλατζής Αρχικαταμετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Υ. ΦΑΡΩΝ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 07 18/2/2015 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/12 I IPK. : 1 2 0 2 1 6 0 0 3 HE>IHE@FU: 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΒΙΞΡ6-Ε0Η -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/01/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ Ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 528.455,00, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ Ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 528.455,00, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Ε' ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ε2 ΤΜΗΜΑ : ΙI Τηλ. : 210 6551691 Φ. 602.3/29/282535 ΚΟΙΝ. : Ως Πίνακας Αποδεκτών Σ. 2535 ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:. ΠΡΟΣ: 115 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KOIN.: 115ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚΣΕΩΝ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ.: 2821005040-2-5 Φ.830/ΑΔ.2423 Σ.821 Σούδα, 28 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40527 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

141/17-08-2010). 163/04-09-2009).

141/17-08-2010). 163/04-09-2009). ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 4/14 για την Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού (Παντελόνι Θερινό Εξόδου) Φύλλα ιακήρυξης : 43 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Τηλ(Εσωτ)-6140 Φ.800/111/3137 Σ. 715 Πύργος, 3 Ιουλ. 15 ΘΕΜΑ : Οικονομικά (Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002833705 2015-06-09

15PROC002833705 2015-06-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.M: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λασσαίας 1 Α,713 05 Ηράκλειο Πληροφορίες: Γ.Τζιρίτα Τηλ:2810.529.168-fax:2810.529.125

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα