ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832"

Transcript

1 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ιοικήσεων 2. Αποκεντρωµένες ιοικήσεις Ταχ. /νση : Σταδίου 27 της χώρας Τ.Κ. : Αθήνα /νσεις ιοίκησης Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήµα, Ελένη Παυλή Τηλέφωνο : , FAX : Αριθµ. Εγκυκλίου :17 ΘΕΜΑ: Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ α βαθµού µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 Όπως ήδη γνωρίζετε µε το άρθρο 51 παρ. 1δ του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 6 του ν. 3979/2011, οι πάγιες διατάξεις του άρθρου πρώτου (άρθρα 85 και 86 Υ.Κ.) του ν. 3839/2010 για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων εφαρµόζονται και στους ΟΤΑ α βαθµού. Πλέον µε τον ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α ) και ειδικότερα µε το άρθρο 3 αυτού, οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 επεκτείνονται και στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ, καθιστώντας εφεξής και έως την εφαρµογή 1

2 των πάγιων διατάξεων του εν λόγω νόµου, δυνατή την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και στους φορείς αυτούς. Εξυπακούεται ότι η εφαρµογή των ανωτέρω προϋποθέτει ότι αφενός τα οικεία Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου 5 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, έχουν ήδη συγκροτηθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης και αφετέρου ότι οι φορείς έχουν καταρτίσει νέους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας µετά το Πρόγραµµα «Καλλικράτης». Ακολούθως περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων βάσει των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3839/2010, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 4024/2011 : α. ιαδικασία επιλογής: Οι φορείς θα πρέπει να προκηρύξουν τις θέσεις για την επιλογή των προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τµηµάτων. Κατ αρχήν θα επιλεγούν προϊστάµενοι διευθύνσεων και στη συνέχεια θα επιλεγούν προϊστάµενοι τµηµάτων. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων θα πρέπει οι ιευθύνσεις Προσωπικού/ ιοικητικού να ακολουθήσουν διαδοχικά τις παρακάτω ενέργειες: - Έκδοση απόφασης-προκήρυξης θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων - Συλλογή αιτήσεων υποψηφιότητας - Υποβολή ερωτήµατος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων Η έκδοση απόφασης-προκήρυξης των θέσεων προϊσταµένων όλων των οργανικών µονάδων αποτελεί την πρώτη ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί η ιοίκηση για την επιλογή αυτών. 2

3 Η απόφαση αυτή εκδίδεται µε υπογραφή του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου. Με την απόφαση προκήρυξη προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων της οικείας υπηρεσίας και καλούνται όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση οι υπάλληλοι που επιθυµούν να κριθούν, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στo άρθρο 10 του ν. 4024/2011, µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης. Στην απόφαση προκήρυξη τίθεται αποκλειστική προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων δέκα (10) εργάσιµων ηµερών. Η ηµεροµηνία έναρξης της ανωτέρω προθεσµίας ορίζεται στην απόφαση-προκήρυξη των θέσεων. Η απόφαση προκήρυξη τοιχοκολλάται στους συνήθεις χώρους (πίνακες) ανακοινώσεων της κεντρικής υπηρεσίας, καθώς και σε όλα τα καταστήµατα της οικείας υπηρεσίας µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του υπαλλήλου που την ενήργησε και ενός τουλάχιστον µάρτυρα. Η απόφαση-προκήρυξη κοινοποιείται µε µέριµνα της ιεύθυνσης ιοικητικού/προσωπικού σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται. Η αίτηση υποψηφιότητας του υπαλλήλου υποβάλλεται στη ιεύθυνση ιοικητικού/προσωπικού της οικείας υπηρεσίας και αναφέρει την επιθυµία του να κριθεί ως προϊστάµενος για τις θέσεις που προκηρύσσονται µε την ανωτέρω απόφαση. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα το περιεχόµενο του οποίου πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου. Η αίτηση και το βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να υποβληθούν µε συστηµένη επιστολή εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας (επισυνάπτεται υπόδειγµα του βιογραφικού σηµειώµατος). Εν συνεχεία υποβάλλεται ερώτηµα από τη ιεύθυνση ιοικητικού/προσωπικού για µεν τις θέσεις προϊσταµένων Γενικών ιευθύνσεων που προκηρύσσονται µε τη σχετική απόφαση προς τη 3

4 Γραµµατεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, για δε τις θέσεις των υπόλοιπων προϊσταµένων οργανικών µονάδων στο οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο. Μαζί µε το ερώτηµα υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση η απόφαση προκήρυξη µε το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων των υπαλλήλων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις µαζί µε τα βιογραφικά τους σηµειώµατα και φωτοαντίγραφο των οικείων οργανικών διατάξεων. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας, το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίµηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν µε την ως άνω διαδικασία τοποθετούνται σε οργανικές µονάδες αντίστοιχου επιπέδου µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου και υπηρετούν µέχρι την επιλογή των προϊσταµένων από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο και τα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια µε τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, και του άρθρου 10 του ν. 4024/2011. β. Προϋποθέσεις επιλογής: Για την επιλογή προϊσταµένων κατά τις µεταβατικές διατάξεις επισηµαίνονται τα εξής: Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρµογή του προβλεπόµενου στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 συστήµατος αξιολόγησης, ισχύουν οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ως άνω νόµου µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης έχουν ως εξής : 4

5 Βαθµός ικαίωµα ε ιλογής σε θέση ευθύνης ε ι έδου Εφόσον σωρευτικά: Προϋ οθέσεις Γενικής ιεύθυνσης έχουν ασκήσει καθήκοντα ροϊσταµένου οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης ανήκουν στην κατηγορία ροσω ικού ΠΕ. Α Εφόσον σωρευτικά: ιεύθυνσης ή Τµήµατος έχουν ασκήσει καθήκοντα ροϊσταµένου οργανικής µονάδας ε ι έδου Τµήµατος, εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης και ανήκουν στις κατηγορίες ροσω ικού ΠΕ ή ΤΕ. Β Γενικής ιεύθυνσης ή ιεύθυνσης Τµήµατος Εφόσον σωρευτικά: έχουν ασκήσει καθήκοντα ροϊσταµένου οργανικής µονάδας ε ι έδου Τµήµατος εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης και ιεύθυνσης εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου Γενικής ιεύθυνσης ανήκουν στην κατηγορία ροσω ικού ΠΕ εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου Γενικής ιεύθυνσης και κατηγορίες ροσω ικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης. Εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ροσω ικού ΠΕ ή ΤΕ ή Ε. Γ ιεύθυνσης ή Τµήµατος Εφόσον σωρευτικά: ανήκουν στις κατηγορίες ροσω ικού ΠΕ ή ΤΕ ή Ε εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου Τµήµατος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης και έχουν ασκήσει καθήκοντα ροϊσταµένου Τµήµατος εφόσον ρόκειται να ε ιλεγούν ως ροϊστάµενοι οργανικής µονάδας ε ι έδου ιεύθυνσης. Τµήµατος Εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή Ε. 5

6 Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Βαθµού Γ, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Γ. Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου ιεύθυνσης και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Βαθµού Β, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Β. Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ιεύθυνσης και ανήκουν σε βαθµό κατώτερο του Α, µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθµό Α. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις τότε µπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι µε τον αµέσως κατώτερο βαθµό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι µε τον αµέσως µετά από αυτόν κατώτερο βαθµό. εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστηµα που υπολείπεται είναι µικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά. εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής µονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του 6

7 Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Η ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται υπόψη και για τη µοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. εν επιτρέπεται να συµµετέχουν ως υποψήφιοι υπάλληλοι άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π... ή Ο.Τ.Α. Υπάλληλοι που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4024/2011 πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 87 του ν. 3584/2007 διατηρούν το δικαίωµα τους αυτό και για το χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του ν. 4024/2011 ανεξάρτητα από το βαθµό κατάταξής τους. Σε περίπτωση δε που επιλεγούν ως προϊστάµενοι οργανικών µονάδων θα καταταγούν, κατ εφαρµογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, ως εξής : α) Στο βαθµό Γ, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος β) Στο βαθµό Β, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου ιεύθυνσης γ) Στο βαθµό Α, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ιεύθυνσης. ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ρύθµιση αφορά στην περίπτωση επιλογής προϊσταµένων από τα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής 7

8 προϊσταµένων οργανικών µονάδων και όχι στη περίπτωση ορισµού αυτών ως αναπληρωτών σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Για την ορθή εφαρµογή της ανωτέρω ρύθµισης, µε την Ι Α /Φ.31.17/882/οικ.21500/ εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, είχαν δοθεί οδηγίες στους φορείς προκειµένου οι οικείες υπηρεσίες ιοικητικού- Προσωπικού να καταρτίσουν παράλληλα µε την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθµούς κατ εφαρµογή του ν. 4024/2011, πίνακες κατά επίπεδο θέσης ευθύνης, στους οποίους θα περιλαµβάνονταν οι υπάλληλοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3584/2007. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν έχουν καταρτίσει τους ανωτέρω πίνακες κατά επίπεδο θέσης ευθύνης κρίνεται σκόπιµο να προβούν στην κατάρτιση αυτών προς διευκόλυνσή τους κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων. γ. Κριτήρια επιλογής: Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατ εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων είναι τα προβλεπόµενα στο άρθρο 85 (πάγιες διατάξεις) του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, µε εξαίρεση τα κριτήρια της υπηρεσιακής αξιολόγησης (Εκθέσεις Αξιολόγησης), της συνέντευξης και της γραπτής εξέτασης. Ειδικότερα τα κριτήρια καθώς και τα µόρια µε τα οποία θα µοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι τα εξής: 8

9 α) Ε αγγελµατικά Τεχνικά ροσόντα Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Προϊστάµενος ιεύθυνσης ή Υ οδιεύθυνσης Προϊστάµενος Τµήµατος Βασικός τίτλος σ ουδών εύτερος τίτλος σ ουδών (της ίδιας εκ αιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σ ουδών ) ιδακτορικό δί λωµα Μετα τυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας Ε ιτυχής α οφοίτηση α ό την Ε.Σ... ή Ε.Σ.Τ.Α. Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε. Γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ε.Ε. Ε ιµόρφωση α ό το Ε.Κ...Α. ή άλλες σχολές του ηµοσίου, Πανε ιστήµια, ΤΕΙ, το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή το ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης βαθµός τυχίου ε ί συντελεστή 25 βαθµός τυχίου ε ί συντελεστή 7 αριθµός µορίων 200 (µε συνάφεια) 100 (χωρίς συνάφεια) 160 (µε συνάφεια) 80 (χωρίς συνάφεια) (άριστη) 50 ( ολύ καλή) 30 (καλή) 50 (άριστη) 30 ( ολύ καλή) µέχρι 50 (1 µόριο ανά ηµέρα ε ιµόρφωσης) βαθµός τυχίου ε ί συντελεστή 25 (για τους υ αλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) βαθµός α ολυτηρίου ε ί συντελεστή 6 (για τους υ αλλήλους κατηγορίας Ε) βαθµός τυχίου ε ί συντελεστή 7 (για τους υ αλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) βαθµός α ολυτηρίου ε ί συντελεστή 2 (για τους υ αλλήλους κατηγορίας Ε) Στο σηµείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής : Η µοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών εξάγεται αφού ο βαθµός του εν λόγω τίτλου πολλαπλασιαστεί µε το συντελεστή 25, προκειµένου για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και µε το συντελεστή 6 προκειµένου για υπαλλήλους κατηγορίας Ε. Στις περιπτώσεις 9

10 υπαλλήλων που υπηρετούν βάσει ειδικών διατάξεων στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ και κατέχουν τυπικό προσόν κατηγορίας Ε, δηλ. απολυτήριο Λυκείου, προκειµένου να υπολογιστεί η µοριοδότηση του τίτλου που κατέχουν, πρέπει ο βαθµός του απολυτηρίου Λυκείου να πολλαπλασιαστεί µε το συντελεστή 6. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους σπουδών αντιστοιχία βαθµολογικής κλίµακας µε αυτή της ηµεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος (άρθρο 8 του ν. 3328/2005). Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο βαθµός του τίτλου είναι ο ελάχιστος της βαθµολογικής κλίµακας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, δηλ. ο βαθµός πέντε (5), όπως άλλωστε ισχύει και για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π. Για τους ηµεδαπούς τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν µόνο αξιολογικό χαρακτηρισµό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), εφόσον δεν έχει προσκοµιστεί από τον υποψήφιο υπάλληλο βαθµολογία, θα θεωρηθεί ότι έχει βαθµολογηθεί µε τη βάση της αντίστοιχης αξιολογικής κλίµακας της Σχολής που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαµβάνεται υπόψη µόνο όταν είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών, σύµφωνα µε το ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση). Για παράδειγµα, για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ θα λαµβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος είτε το δεύτερο πτυχίο πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης είτε πτυχίο τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. ιευκρινίζεται ότι η µοριοδότηση του βαθµού του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών, εξάγεται αφού πολλαπλασιαστεί ο βαθµός του εν λόγω τίτλου µε το συντελεστή 7 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και µε το συντελεστή 2 για τους υπαλλήλους κατηγορίας Ε. Τίτλοι σπουδών πέραν των δύο (2) δεν µοριοδοτούνται. 10

11 Όσον αφορά στη µοριοδότηση των ξένων γλωσσών επισηµαίνεται ότι µοριοδοτούνται αθροιστικά µέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες, είτε πρόκειται για γλώσσες των χωρών µελών της Ε.Ε. είτε πρόκειται για γλώσσες των χωρών εκτός Ε.Ε. Στις περιπτώσεις γνώσης άνω των δύο ξένων γλωσσών θα λαµβάνεται υπόψη κατά τη µοριοδότηση ο καλύτερος συνδυασµός µορίων υπέρ του υπαλλήλου. ηλαδή, στην περίπτωση που υπάλληλος γνωρίζει τρεις (3) ξένες γλώσσες, λαµβάνεται υπόψη ο καλύτερος συνδυασµός µορίων σχετικά µε το ποιες είναι οι δύο (2) γλώσσες που θα ληφθούν υπόψη και θα µοριοδοτηθούν. Ο καθορισµός του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις περιπτώσεις, όπου σύµφωνα µε τις οργανικές διατάξεις προβλέπεται, ότι για την πλήρωση θέσεων συγκεκριµένου κλάδου απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας σε συγκεκριµένο επίπεδο, τεκµαίρεται ότι ο υπάλληλος που εντάχθηκε και υπηρετεί στον εν λόγω κλάδο γνωρίζει την ξένη γλώσσα στο επίπεδο αυτό. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και µεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώµατα ή µεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ... ή Ε.Σ.Τ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν µε τα περισσότερα µόρια, καθώς και το 1/3 των µορίων του άλλου ή των άλλων προσόντων. Για τη βαθµολογία του κριτηρίου της επιµόρφωσης, λαµβάνονται υπόψη τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης της τελευταίας εικοσαετίας, του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ...Α.) ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του ηµοσίου καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 11

12 ηµόσιας ιοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης. Στην πιστοποιηµένη επιµόρφωση που µοριοδοτείται περιλαµβάνονται και τα πιστοποιητικά επιµόρφωσης του Ε.Κ...Α ή άλλων σχολών επιµόρφωσης του ηµοσίου που έχουν αποκτηθεί µέχρι τις (ηµεροµηνία έναρξης πιστοποιηµένης επιµόρφωσης του Ε.Κ...Α.). Μετά την ηµεροµηνία αυτή λαµβάνεται υπόψη µόνο η πιστοποιηµένη επιµόρφωση. Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση του υπαλλήλου µοριοδοτείται µε ένα (1) µόριο ανά ηµέρα επιµόρφωσης. Στην περίπτωση που η επιµόρφωση στη σχετική βεβαίωση υπολογίζεται σε ώρες και δεδοµένου ότι στο ΙΝΕΠ κάθε ηµέρα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε επτά (7) ώρες, θα πρέπει να υπολογιστεί το σύνολο των ωρών επιµόρφωσης του υπαλλήλου και στη συνέχεια αυτό το σύνολο να αναχθεί στον αντίστοιχο αριθµό ηµερών. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό αν το δεκαδικό ψηφίο είναι µεγαλύτερο του πέντε. β) Εργασιακή ιοικητική εµ ειρία Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Προϊστάµενος ιεύθυνσης ή Υ οδιεύθυνσης Προϊστάµενος Τµήµατος Χρόνος υ ηρεσίας Χρόνος υ ηρεσίας σε θέση ροϊσταµένου γεν. διεύθυνσης Χρόνος υ ηρεσίας σε θέση ροϊσταµένου διεύθυνσης ή υ οδιεύθυνσης Χρόνος υ ηρεσίας σε θέση ροϊσταµένου τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου αριθµός µορίων µέχρι 300 ( 10 µόρια για κάθε έτος υ ηρεσίας µε ανώτατο όριο τα 30 έτη) µέχρι 380 ( 2,11 µόρια για κάθε µήνα µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες) µέχρι 300 ( 1,67 µόρια για κάθε µήνα µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες) µέχρι 200 ( 1,11 µόρια για κάθε µήνα µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες) 12

13 Στο σηµείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής : Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται µέχρι την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στην εκάστοτε απόφαση - προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης. Από το χρόνο αυτό αφαιρείται και δεν θα µοριοδοτείται ο χρόνος που δεν υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου (άρθρο 91 του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Στο χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊστάµενου οργανικής µονάδας δεν υπολογίζονται µόνο τα χρονικά διαστήµατα που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήµατα που αφορούν την µε οιονδήποτε νόµιµο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρµοδίου οργάνου. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την δηµοσίευση του νόµου αυτού, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης ή τµήµατος, θα ληφθεί υπόψη κατά τη µοριοδότηση ως χρόνος προϊσταµένου διεύθυνσης ή τµήµατος, αντίστοιχα. Επίσης, ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισµούς λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος και µοριοδοτείται αντιστοίχως. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ιεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου ιεύθυνσης και µοριοδοτείται αναλόγως. 13

14 Στην περίπτωση που υπάλληλος έχει απαλλαγεί µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου από τα καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας πριν τη λήξη της θητείας του για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, το χρονικό διάστηµα που άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα προϊσταµένου µέχρι την απαλλαγή του δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τη µοριοδότηση. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης, Προϊσταµένου ιεύθυνσης και Προϊσταµένου Τµήµατος υπολογίζονται µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες και δεν µπορεί να υπερβεί τα 380 µόρια. Η συνολική βαθµολογία των κριτηρίων της οµάδας αυτής εξάγεται µε προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. γ) Ικανότητες δεξιότητες Προϊστάµενος Γενικής ιεύθυνσης Προϊστάµενος ιεύθυνσης ή Υ οδιεύθυνσης Προϊστάµενος Τµήµατος Ειδικές δραστηριότητες (συγγραφικό έργο, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες, διενέργεια Ε Ε ή ανάκρισης, εκ ροσώ ηση σε συµβούλια, ε ιτρο ές ή οµάδες εργασίας, µέλη.σ., Πρόεδροι, ιοικητές κλ. ) Ηθική αµοιβή του ε αίνου ή το µετάλλιο διακεκριµένων ράξεων εφόσον σχετίζονται µε το αντικείµενο της υ ηρεσίας Αρνητική βαθµολόγηση (συστηµατικά ε αναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδεις και ειθαρχικές οινές) αριθµός µορίων µέχρι µείωση µέχρι

15 Στο σηµείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής : Την τελική βαθµολογία του κριτηρίου των ειδικών δραστηριοτήτων αποτελεί ο µέσος όρος του βαθµού των µελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η συνολική βαθµολογία των κριτηρίων της οµάδας αυτής εξάγεται µε προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι συστηµατικά επαναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδειες και οι πειθαρχικές ποινές λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο και το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, τα οποία µειώνουν κατά την κρίση των µελών τους τη βαθµολογία των υποψηφίων µέχρι 100 µόρια, ανάλογα µε τον αριθµό των αναρρωτικών αδειών και τη βαρύτητα ή τον αριθµό των πειθαρχικών ποινών. Η µοριοδότηση και των τριών οµάδων κριτηρίων, πλην του κριτηρίου ειδικές δραστηριότητες καθώς και της αρνητικής βαθµολόγησης, γίνεται καταρχήν από τις ιευθύνσεις ιοικητικού/προσωπικού µε βάση τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων. Η κατά τα ανωτέρω µοριοδότηση αποτυπώνεται σε ειδικό έντυπο σηµείωµα (Σχέδιο Α και Β ) και κοινοποιείται µε τη φροντίδα των υπηρεσιών ιοικητικού/προσωπικού στους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους προκειµένου να λάβουν γνώση, τάσσοντας προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών ώστε αυτοί να υποβάλουν αίτηµα για διόρθωση σε περίπτωση αµφισβήτησης της µοριοδότησής τους. Στην περίπτωση που η αρµόδια ιεύθυνση ιοικητικού/προσωπικού κάνει αποδεκτό το αίτηµα του υπαλλήλου διορθώνει το αντίστοιχο έντυπο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα του υπαλλήλου επισυνάπτεται στο ειδικό έντυπο σηµείωµα µαζί µε τις αντιρρήσεις της υπηρεσίας, τίθεται υπόψη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου το οποίο και αποφαίνεται επ αυτού. 15

16 Σε κάθε περίπτωση αρµόδιο να επιληφθεί και να οριστικοποιήσει την µοριοδότηση των υπαλλήλων είναι το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο, αντίστοιχα, στο οποίο και διαβιβάζονται τα ανωτέρω ειδικά έντυπα σηµειώµατα των υποψηφίων µαζί µε το προσωπικό µητρώο τους. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει της βαθµολογίας που λαµβάνουν από τις τρεις οµάδες των κριτηρίων και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Αν τα µέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου από προσωπική γνώση διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας, µπορούν µε πλήρως αιτιολογηµένη οµόφωνη απόφασή τους να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του µε βάση τη βαθµολογία που συγκέντρωσε. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η πληρότητα των στοιχείων των ατοµικών φακέλων των υπαλλήλων, οι υπηρεσίες καλούνται να ενηµερώσουν άµεσα τους υπαλλήλους που κατέχουν ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς τίτλους σπουδών, χωρίς βαθµολογία σε δεκάβαθµη κλίµακα, να εξασφαλίσουν τη σχετική βαθµολογική αντιστοιχία. Τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα εγκύκλιο που αφορούν στην επιλογή προϊσταµένων γενικής διεύθυνσης θα τύχουν εφαρµογής µετά τη συγκρότηση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οπότε και θα ακολουθήσουν ειδικότερες οδηγίες. Λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος, καθώς από το 2009 και εντεύθεν δεν έχουν γίνει επιλογές προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ α βαθµού, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε (και µε ) τους δήµους χωρικής σας αρµοδιότητας για την πιστή και άµεση 16

17 εφαρµογή των αναφεροµένων στην παρούσα εγκύκλιο, επισηµαίνοντάς τους την υποχρέωσή τους για ενηµέρωση και ανάλογη εφαρµογή και από τους εποπτευόµενους φορείς τους. Προς τούτο το αρµόδιο προς διορισµό όργανο των ΟΤΑ α βαθµού πρέπει να αποστείλει στο οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο τους ατοµικούς φακέλους των υπαλλήλων, δεδοµένου ότι η µη αποστολή τους συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος. Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι παρέλκει η περαιτέρω εξέταση ερωτηµάτων που εκκρεµούν στην υπηρεσία µας αναφορικά µε την επιλογή προϊσταµένων στους ΟΤΑ Α Βαθµού. Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στη ιστοσελίδα στη διαδροµή : Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αυτοδιοίκηση / Εγκύκλιοι Αποφάσεις Συχνές Ερωτήσεις - ΟΤΑ Α Βαθµού / Κώδικας Κατάστασης ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων ΚΚ ΚΥ / Εγκύκλιοι, καθώς και στο «ΙΑΥΓΕΙΑ». Το Υπουργείο Εσωτερικών παραµένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 17

18 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 2. ΚΕ Ε 3. ΠΟΕ ΟΤΑ 4. ΠΟΠ - ΟΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα - Γραφείο Γενικού ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης - /νσή µας (6) Επισυναπτόµενα : - Υπόδειγµα απόφασης προκήρυξης των θέσεων προϊσταµένων ιευθύνσεων - Υπόδειγµα απόφασης προκήρυξης των θέσεων προϊσταµένων Τµηµάτων - Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος - Σχέδιο Α - Σχέδιο Β 18

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα