Αθήνα, 16 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 16 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας , Αθήνα Τηλ.: , -382, -383, -384, -368 Fax : Δικτυακός τόπος: Για την εγκύκλιο: Διοίκηση/Επικαιρότητα Για το πρόγραμμα υπολογισμού μοριοδότησης: (Eπίκαιρα Θέματα) Αθήνα, 16 Απριλίου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ ΠΡΟΣ : 1. Όλα τα Υπουργεία Δ/νσεις Διοικητικού 2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Δ/νσεις Διοικητικού 3. Όλες τις Περιφέρειες Δ/νσεις Διοικητικού 4. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Διοικητικού 5. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. Σταδίου 27, Αθήνα ΚΟΙΝ.: 1. Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 2. Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 3. Γραφεία Νομαρχών 4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 5. Ε.Ν.Α.Ε ΘΕΜΑ: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α / ) Σας γνωστοποιούμε ότι την 29 η δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α / ) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.».

2 Με τις διατάξεις των άρθρων πρώτο έως και τέταρτο του νόμου αυτού επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα όργανα επιλογής προϊσταμένων, στις προϋποθέσεις καθώς και στη μοριοδότηση των κριτηρίων που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». Επίσης στις διατάξεις του άρθρου πέμπτου ρυθμίζονται οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού. Από τις επιμέρους διατάξεις παρατηρούμε τα ακόλουθα: Με το Άρθρο Πρώτο του ν.3839/2010 αντικαθίστανται τα άρθρα 84 έως 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), που αφορούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και την αναπλήρωση αυτών. Ειδικότερα: Άρθρο 84 Προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α εφόσον έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή εφόσον έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δέκα οκτώ (18) έτη και έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος του οποίου το χρονικό διάστημα για την αυτοδίκαιη απόλυσή του από την υπηρεσία είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος και, εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β

3 τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για επιλογή σε θέση προϊσταμένου τμήματος, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υ.Κ., δηλαδή παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης (π.χ. παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις κλπ). Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Καθίσταται σαφές ότι, οι υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, δεν επιτρέπεται να έχουν κριθεί ένοχοι για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιλογή προϊσταμένου πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις των οικείων οργανισμών των υπηρεσιών, με τους οποίους καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ, κρίνονται μόνο ως προϊστάμενοι Τμημάτων. Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής: Για την εφαρμογή των ανωτέρω η έννοια του όρου «έχουν διατελέσει προϊστάμενοι ή έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην

4 άσκηση των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, όπως η νόμιμη αναπλήρωση, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου (Άρθρο Τέταρτο παρ.3 του ν.3839/2010). Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος (όπως απόσπαση στο Συνήγορο του Πολίτη ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στις Διαχειριστικές Αρχές ή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. κ.ά.) λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει (Άρθρο Τέταρτο παρ. 1 και 2 του ν.3839/2010). Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ δεν μπορούν πλέον βάσει των νέων ρυθμίσεων του άρθρου 84 του Υ.Κ. να επιλεγούν ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ακόμη και αν οι οικείες οργανικές τους διατάξεις το προβλέπουν και αυτό γιατί κατισχύουν οι νεώτερες ρυθμίσεις του ν.3839/2010 που τροποποίησαν τον Υ.Κ. Όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (πχ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.) και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ. Άρθρο 85 Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων Καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε τρεις (3) ομάδες που αφορούν: α) στα Επαγγελματικά-Τεχνικά προσόντα, β) στην Εργασιακή-Διοικητική εμπειρία και γ) στις Ικανότητες- Δεξιότητες των υπαλλήλων τα οποία αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων. Ειδικότερα τα κριτήρια που θεσμοθετούνται ανά ομάδα και η μοριοδότηση του καθενός από αυτά είναι:

5 α) Επαγγελματικά Τεχνικά προσόντα Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης Τμήματος Βασικός τίτλος σπουδών Δεύτερος τίτλος σπουδών (της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών ) Διδακτορικό δίπλωμα Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας Επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε. Γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ε.Ε. Επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλες σχολές του Δημοσίου, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης αριθμός μορίων βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 25 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) βαθμός πτυχίου βαθμός επί συντελεστή 25 απολυτηρίου επί συντελεστή 6 (για βαθμός πτυχίου επί συντελεστή (με συνάφεια) 100 (χωρίς συνάφεια) 160 (με συνάφεια) 80 (χωρίς συνάφεια) (άριστη) 50 (πολύ καλή) 30 (καλή) 50 (άριστη) 30 (πολύ καλή) τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ) βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 7 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) βαθμός απολυτηρίου επί συντελεστή 2 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ) μέχρι 50 (1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή των άλλων προσόντων. Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες.

6 β) Εργασιακή Διοικητική εμπειρία Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης Τμήματος Χρόνος υπηρεσίας Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γεν. διεύθυνσης Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου αριθμός μορίων μέχρι 300 ( 10 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 30 έτη) μέχρι 380 ( 2,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες) μέχρι 300 ( 1,67 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες) μέχρι 200 ( 1,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια. γ) Ικανότητες δεξιότητες Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης Τμήματος αριθμός μορίων Υπηρεσιακή αξιολόγηση μέχρι 300 ( μέσος όρος για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6) Ειδικές δραστηριότητες (συγγραφικό έργο, εισηγήσεις, μέχρι 80 ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, διενέργεια ΕΔΕ ή ανάκρισης, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές κλπ. ) Ηθική αμοιβή του επαίνου ή το 70 μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας Συνέντευξη (τρεις θεματικές ενότητες. Η κάθε μέχρι ενότητα βαθμολογείται ξεχωριστά. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος. ) μέχρι 350 Γραπτή Εξέταση {βαθμός εξέτασης (0-100) επί συντελεστή 3,5} Αρνητική βαθμολόγηση (συστηματικά μείωση μέχρι 100 επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και πειθαρχικές ποινές)

7 Τα βασικά χαρακτηριστικά των ως άνω ρυθμίσεων είναι τα εξής: Επαναπροσδιορίζεται η βαρύτητα των κριτηρίων και δίδεται έμφαση στα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων που αφορούν τα επαγγελματικά τεχνικά προσόντα, δηλαδή τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, ξένες γλώσσες, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία των κριτηρίων της ομάδας εργασιακή διοικητική εμπειρία (συνολικός χρόνος υπηρεσίας και χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας). Η διενέργεια της συνέντευξης γίνεται πλέον από συμβούλια αυξημένου κύρους (ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π.) και εξειδικεύεται το περιεχόμενο σε τρεις θεματικές ενότητες που βαθμολογούνται ξεχωριστά. Προβλέπεται η διαδικασία διενέργειάς της, καθώς και η αιτιολόγηση του βαθμού της από κάθε μέλος του συμβουλίου ξεχωριστά. Επίσης, το περιεχόμενο της συνέντευξης θα αναγράφεται συνοπτικά στα πρακτικά του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο χωριστά θα αιτιολογείται από το κάθε μέλος, προκειμένου η βαθμολόγηση να είναι αντικειμενική και αιτιολογημένη και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να ελεγχθεί από τον ακυρωτικό δικαστή. Στη συνέντευξη, μπορεί να παρίστανται και οι λοιποί συνυποψήφιοι. Ειδικά κατά τη συνέντευξη υποψηφίου για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να παρίσταται και ένας εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ. Για την επιλογή προϊσταμένων όλων των επιπέδων (Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων) προβλέπεται η γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. και θα έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών. Η εισαγωγή γραπτής εξέτασης αποτελεί σημαντική καινοτομία του εν λόγω νόμου, και αποτελεί ένα αξιοκρατικό κριτήριο διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας του, όσο και της συνθετικής και αναλυτικής του σκέψης, προσόντα απαραίτητα για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Άρθρο 86 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων Οι βασικές αλλαγές οι οποίες αφορούν στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων βάσει του ως άνω άρθρου (πάγιες διατάξεις) είναι οι εξής: Η θητεία των προϊσταμένων όλων των επιπέδων αυξάνει από τρία (3) σε πέντε (5) έτη, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνέχεια της Διοίκησης και η αποσύνδεσή της από την οποιαδήποτε κυβερνητική θητεία. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων εκδίδεται απόφαση προκήρυξη, με την οποία τίθεται

8 αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υποβολή αίτησης. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Με τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3528/2007 ίσχυε ότι, αίτηση του υπαλλήλου υποβάλλεται μόνο για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή μόνο για τις περιπτώσεις κάλυψης θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος που κενώθηκε πριν τη λήξη της θητείας του. Με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται η υποβολή αίτησης σε όλες τις περιπτώσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Σκοπός της διάταξης είναι να κρίνονται μόνο εκείνοι που επιθυμούν πράγματι να ασκήσουν τα καθήκοντα ευθύνης προϊσταμένου και όχι όλοι όσοι πληρούν μεν τις προϋποθέσεις αλλά ενδεχομένως δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για όλα τα επίπεδα προϊσταμένων οργανικών μονάδων συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου. Αν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή των Σ.Ε.Π. διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μπορούν με πλήρως αιτιολογημένη ομόφωνη απόφασή τους να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του με βάση τη βαθμολογία (μόρια) που συγκέντρωσε. Όμοια απόφαση αποκλεισμού από την επιλογή μπορεί να λάβουν και τα υπηρεσιακά συμβούλια, αν από προσωπική γνώση και αντίληψη των μελών τους, κρίνουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία πέντε (5) ετών (παρ.4 του άρθρου 86). Η τοποθέτηση σε θέσεις της ίδιας αρχής γίνεται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.3528/2007).

9 Άρθρο 87 Αναπλήρωση προϊσταμένων Με το άρθρο 87 ρυθμίζεται η αναπλήρωση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ειδικότερα όσον αφορά την αναπλήρωση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων (παρ. 1) ορίζεται ότι ο αναπληρωτής θα πρέπει να υπηρετεί σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, σε αντίθεση με το Ν.3528/2007 που δεν προέβλεπε αυτή την προϋπόθεση, με αποτέλεσμα να ορίζονται αναπληρωτές σε θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, υπάλληλοι που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των οικείων οργανικών διατάξεων. Με το Άρθρο Δεύτερο αντικαθίστανται τα άρθρα 157 έως 162 του Υ.Κ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ).Με τα άρθρα αυτά ρυθμίζονται τα θέματα της συγκρότησης των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, των αρμοδιοτήτων τους, της θητείας, καθώς και της λειτουργίας των συμβουλίων αυτών. Ειδικότερα: Άρθρο 157 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) Με το άρθρο 157 συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π και του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. Με τη σύσταση του οργάνου αυτού διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αξιοκρατία στις επιλογές των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δεδομένου ότι τα μέλη του Συμβουλίου αυτού, ως μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που προτείνονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία και το κύρος του οργάνου. Η συμμετοχή του βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη στο Συμβούλιο αποτελεί εγγύηση για αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων, δεδομένου ότι, λόγω των αρμοδιοτήτων της Αρχής ο βοηθός συνήγορος γνωρίζει τις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης και θα συμβάλλει στην επιλογή των πλέον κατάλληλων στελεχών. Άρθρο 158 Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) Με το άρθρο 158 προβλέπεται η σύσταση σε κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια, Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), αρμόδιων για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αντίστοιχα.

10 Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από: - τρεις (3) προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται από την οικεία υπηρεσία και ένας (1) από άλλη δημόσια υπηρεσία ή ν.π.δ.δ. και - δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α. Με την διάταξη του ως άνω άρθρου, ανατίθεται η επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων σε προϊσταμένους του ανώτατου ιεραρχικού επιπέδου της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι, ως επιλεγμένοι από ένα αντικειμενικό και υψηλού κύρους συμβούλιο, όπως είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π., διασφαλίζουν την αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων. Άρθρο 159 Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.) Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 159 προβλέπεται νέα συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων καθώς για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υπαλλήλων πλην των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και αποτελούνται από προϊσταμένους Διευθύνσεων και όχι υπαλλήλους που τοποθετούνται από τον αρμόδιο Υπουργό σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, εκ της ιδιότητάς τους ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως προέβλεπε το άρθρο 159 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.). Ειδικότερα, τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταμελή και αποτελούνται από: α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α. Άρθρο 160 Θητεία Με το άρθρο 160 καθορίζεται διετής θητεία για τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π., των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η οποία αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τον ορισμό τους. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή των πάγιων διατάξεων η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την , ενώ η θητεία των μελών των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

11 Άρθρο 161 Εκπροσώπηση των φύλων Με το άρθρο 161 επαναλαμβάνεται ο πάγιος κανόνας για την εκπροσώπηση των δυο φύλων στα υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τον οποίο, ο αριθμός των οριζομένων από την υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των οριζομένων μελών. Άρθρο 162 Λειτουργία Στις διατάξεις του άρθρου 162 περιγράφεται η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, θέματα απαρτίας και λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υπογραφής των πρακτικών το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του διμήνου από τη συνεδρίαση κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση, με σκοπό να ολοκληρώνονται εντός συντόμου χρόνου οι διαδικασίες στα συμβούλια και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Επίσης προβλέπεται η καταχώρηση στα πρακτικά της γνώμης της μειοψηφίας. Για τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και για την επιλογή προϊσταμένων βάσει των παγίων διατάξεων του Υ.Κ. όπως διαμορφώθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν.3839/2010 θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος με τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες. Με το Άρθρο Τρίτο προστίθεται παράγραφος (11) στο τέλος του άρθρου 163 του Υ.Κ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α / ), σύμφωνα με την οποία το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται ως αρμόδιο όργανο και για τον πειθαρχικό έλεγχο των ανωτάτων υπαλλήλων του δημοσίου και των ν.π.δ.δ. Με τη διάταξη αυτή δηλαδή ορίζεται ότι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και για την πειθαρχική δίωξη των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το Άρθρο Πέμπτο (Μεταβατικές Διατάξεις) αφορά τη συγκρότηση των οργάνων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής τους στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στις πάγιες ρυθμίσεις του νόμου. Με την παρούσα εγκύκλιο θέτουμε υπόψη σας τις οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την ομαλή μετάβαση από το ισχύον σύστημα στο νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων του Δημοσίου.

12 Άρθρο Πέμπτο Μεταβατικές Διατάξεις Mε τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου ρυθμίζεται το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την , ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3839/2010, μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων επιλογής προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π.) και την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων. Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των ιεραρχικών βαθμίδων, είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε με βάση ειδικές διατάξεις (π.χ. προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Ανεξάρτητων Αρχών, Διαχειριστικών Αρχών κ.ά.). Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων διοίκησης που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία. Σημειώνεται βέβαια ότι, οι ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι κατά τη δημοσίευση του νόμου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. Αντίθετα, τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν νομιμοποιούνται να συνεδριάζουν με την υφιστάμενη, κατά τη δημοσίευση του νόμου, συγκρότηση, μέχρι την εκ νέου συγκρότηση και τον ορισμό των μελών τους. Εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας, τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων και οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ενόψει των ανωτέρω, οι υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ.) θα πρέπει να προβούν στις άμεσες ενέργειες που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα. Οι εν λόγω ενέργειες δεν αφορούν τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας. Α. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων (παρ. 4 του Άρθρου Πέμπτου) Δεδομένου ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν συσταθεί με προγενέστερες διατάξεις (Ν.2683/1999 ή Ν.3528/2007) θα εκδοθεί μόνο απόφαση συγκρότησής τους, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση σύστασής τους. Τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά το μεταβατικό στάδιο είναι πενταμελή (5μελή) και αποτελούνται από:

13 α) τρεις (3) υπαλλήλους με βαθμό Α, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α. Οι αποφάσεις συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπενθυμίζεται ότι, τα όργανα που εκδίδουν τις αποφάσεις συγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είναι: - Ο οικείος Υπουργός για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπουργείων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύει. - Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας για το υπηρεσιακό συμβούλιο της οικείας περιφέρειας, καθώς και των υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η εποπτεία των οποίων έχει περιέλθει σ αυτόν. Β. Έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης εκδίδεται η απόφαση ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδίδεται, - προκειμένου για τα υπουργεία, από τον οικείο Υπουργό, - προκειμένου για τις Περιφέρειες από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και - προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από το διοικητικό συμβούλιο του ν.π.δ.δ. Το αρμόδιο όργανο ορίζει τα τρία (3) τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου από τους δέκα (10) υπαλλήλους με βαθμό Α, οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν. Σημειώνουμε ότι το αρμόδιο όργανο δεν υποχρεούται να ορίσει ως μέλη του συμβουλίου τους πρώτους τρεις (3) υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης, αλλά εκείνους που κρίνει ως πλέον κατάλληλους για να ασκήσουν καθήκοντα μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου, ανάμεσα στους δέκα (10) υπαλλήλους με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

14 Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω υπάλληλοι δεν απαιτείται να υπηρετούν σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Στο σύνολο των δέκα (10) περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις που είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία. Στην περίπτωση που οριστούν τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβούλιου, διακόπτεται η απόσπασή τους και επιστρέφουν στην υπηρεσία τους, δεδομένου ότι θα τοποθετηθούν εκ της ιδιότητάς τους αυτής ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. Επίσης, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης δεν λογίζεται μόνο ο χρόνος που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου. Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί σε θέση προϊσταμένου στις περιπτώσεις αναπλήρωσης πρέπει να είναι συνεχές και όχι διακεκομμένο ώστε να μην αθροίζονται τμηματικά ημέρες κατά τις οποίες ασκήθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε περιπτώσεις π.χ ασθένειας, κανονικής άδειας του προϊσταμένου, κ.α. Το δε χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός, δεδομένου ότι ο μήνας λαμβάνεται ως το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο μοριοδοτείται στο κριτήριο της εργασιακής διοικητικής εμπειρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1β), 2β) και 3β) του αρ.85 του ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο. Ωστόσο, προκειμένου για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, δεν θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων που, βάσει ειδικών διατάξεων, λογίζεται ως χρόνος (πλασματικός) άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, αλλά μόνο ο χρόνος πραγματικής άσκησης των καθηκόντων αυτών και τούτο διότι, η διάταξη της παρ. 4 περιπτ. α του Άρθρου Πέμπτου αναφέρεται στην άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Άλλωστε οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου του παρόντος νόμου δεν παραπέμπουν στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο πέμπτο). Εάν στην υπηρεσία δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι, προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των δέκα (10) υπαλλήλων με τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση βέβαια να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι μπορούν, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, να επιλεγούν σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης.

15 Στην περίπτωση όπου στην οικεία υπηρεσία υπάρχουν τρεις (3) συνολικά Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις, ορίζονται και τα τρία (3) τακτικά μέλη από τους υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο αριθμός των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων είναι μικρότερος των τριών ορίζονται ισάριθμα των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων τακτικά μέλη από την οικεία υπηρεσία και τα υπολειπόμενα μέλη θα αναζητηθούν από άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι υπάλληλοι που θα προέρχονται από άλλη υπηρεσία θα πρέπει να έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. Τέλος, στην περίπτωση που δεν επαρκούν ούτε οι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας, ούτε οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του ίδιου νομού, για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου τότε, λαμβάνονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού. Και στην περίπτωση αυτή, οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. Αιρετά μέλη Τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου θα αποτελέσουν τα αιρετά μέλη και των υπηρεσιακών συμβουλίων της μεταβατικής περιόδου, έως την 31 η Δεκεμβρίου 2010 που λήγει η θητεία τους. Ως αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων από την 1 η Ιανουαρίου 2011 θα οριστούν, με νέα απόφαση, οι υπάλληλοι που θα αναδειχτούν από τις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν βάσει της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/ (ΦΕΚ 684 Β ) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει. Αναπληρωματικά μέλη Τα υπηρεσιακά συμβούλια θα λειτουργήσουν στην αρχή με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά των τακτικών μελών. Με την ανωτέρω σύνθεση τα υπηρεσιακά συμβούλια θα προβούν μόνο στην επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων. Στη συνέχεια, από τους επιλεγέντες προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης θα οριστούν με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου οι τρεις (3) αναπληρωτές των τακτικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων. Θητεία μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, που θα συγκροτηθούν κατά τη μεταβατική περίοδο, θα λήξει αυτοδίκαια με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του νόμου, όπως προβλέπεται στο α εδάφιο της παρ. 4 του Άρθρου Πέμπτου.

16 Τοποθέτηση σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης Οι υπάλληλοι που θα οριστούν ως τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου κατά τις μεταβατικές διατάξεις, τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων όχι για μια πλήρη θητεία, αλλά μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης από τα Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους, από την τοποθέτησή τους. (τρία τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου). Σημειώνεται ότι, οι υπάλληλοι που θα ορισθούν ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου αλλά προέρχονται από άλλη δημόσια υπηρεσία, δεν τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης εκ της ιδιότητάς τους αυτής. Βεβαίως δεν αποκλείεται τα εν λόγω μέλη να έχουν επιλεγεί ή να επιλεγούν στις υπηρεσίες τους ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης. Εκπροσώπηση των φύλων Επισημαίνεται ότι με την απόφαση συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο φύλων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 161 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3839/2010. Έτσι, στα υπηρεσιακά συμβούλια το κάθε φύλο θα πρέπει να εκπροσωπείται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Το ένα εκ των δύο ως άνω οριζομένων μελών, πρέπει να οριστεί ως τακτικό μέλος και το άλλο ως αναπληρωματικό προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης και να δοθεί η δυνατότητα έμπρακτης συμμετοχής και των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό ως μέλους του Υ.Σ. Δηλαδή, στην περίπτωση που σε μια υπηρεσία και οι δέκα (10) υπάλληλοι βαθμού Α οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης είναι του ιδίου φύλου, η υπηρεσία αυτή δεν θα αναζητήσει υπαλλήλους του άλλου φύλου, ανάμεσα σε άλλους υπαλλήλους διατελέσαντες προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Τμήματος ούτε σε υπαλλήλους άλλης υπηρεσίας, προκειμένου να εφαρμόσει την ποσόστωση του ενός τρίτου (1/3) για την εκπροσώπηση των φύλων.

17 Γ. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων βάσει των μεταβατικών διατάξεων Για διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού Προσωπικού η Υπηρεσία μας έχει ετοιμάσει Ειδικό Πρόγραμμα Μοριοδότησης των υποψηφίων για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, το οποίο είναι διαθέσιμο για όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να το αναζητήσουν στην ιστοσελίδα μας ( στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ». Στο ίδιο σημείο υπάρχουν και οι απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας για την υποστήριξη του προγράμματος αυτού. α. Διαδικασία επιλογής: Ευθύς ως οριστούν τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να προκηρυχθούν οι θέσεις για την επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Κατ αρχήν θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων, όπου προβλέπονται και στη συνέχεια θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων. Παράλληλα θα προωθηθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Ειδικότερα για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων θα πρέπει οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού να ακολουθήσουν διαδοχικά τις παρακάτω ενέργειες: - Έκδοση απόφασης-προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας - Υποβολή ερωτήματος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων Η έκδοση απόφασης-προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων αποτελεί την πρώτη ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί η Διοίκηση για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με υπογραφή του αρμοδίου Υπουργού για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Υπουργείων και Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, του μονομελούς οργάνου της Διοίκησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Ν.Π.Δ.Δ., του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Περιφερειών.

18 Με την απόφαση προκήρυξη καταρχήν προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της οικείας υπηρεσίας και καλούνται όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση οι υπάλληλοι που επιθυμούν να κριθούν, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 5 του Άρθρου Πέμπτου. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων που πρόκειται να καλυφθούν με επιλογή, δηλ. εάν σε μία υπηρεσία υπάρχουν δέκα (10) Διευθύνσεις και στις τρεις (3) έχουν ήδη τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι οι υπάλληλοι που ορίστηκαν ως τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου προκηρύσσονται οι υπόλοιπες επτά (7) Διευθύνσεις. Στην απόφαση προκήρυξη τίθεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών και προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, δίνεται η δυνατότητα να ορισθεί μεγαλύτερη προθεσμία, που θα είναι και αυτή αποκλειστική και η οποία μπορεί να καθορισθεί το πολύ έως είκοσι (20) εργάσιμες μέρες. Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω προθεσμίας ορίζεται στην απόφασηπροκήρυξη των θέσεων. Η απόφαση προκήρυξη τοιχοκολλάται στους συνήθεις χώρους (πίνακες) ανακοινώσεων της κεντρικής υπηρεσίας, καθώς και σε όλα τα καταστήματα της οικείας υπηρεσίας με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του υπαλλήλου που την ενήργησε και ενός τουλάχιστον μάρτυρα. Η απόφαση-προκήρυξη κοινοποιείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται. Η αίτηση υποψηφιότητας του υπαλλήλου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της οικείας υπηρεσίας και αναφέρει την επιθυμία του να κριθεί ως προϊστάμενος για τις θέσεις που προκηρύσσονται με την ανωτέρω απόφαση. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα). Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν με συστημένη επιστολή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Στις υπηρεσίες που διαθέτουν περιφερειακές οργανικές μονάδες, οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν να κριθούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ενός συγκεκριμένου νομού ή περισσότερων νομών. Εν συνεχεία υποβάλλεται ερώτημα από τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού για μεν τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που προκηρύσσονται με τη σχετική απόφαση προς τη Γραμματεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για δε τις θέσεις των υπόλοιπων προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. Μαζί με το ερώτημα υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση η απόφαση προκήρυξη με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων των υπαλλήλων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις μαζί

19 με τα βιογραφικά τους σημειώματα και φωτοαντίγραφο των οικείων οργανικών διατάξεων. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν με την ως άνω διαδικασία τοποθετούνται σε οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου με απόφαση του οικείου οργάνου όχι για μια πλήρη θητεία, αλλά μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους. β. Προϋποθέσεις επιλογής: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι υπάλληλοι προκειμένου να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 84 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο (βλέπε σελ. 2-3 της παρούσας εγκυκλίου). Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κατά τις μεταβατικές διατάξεις: για να επιλεγεί υποψήφιος σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πρέπει το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα για την αυτοδίκαιη απόλυσή του από την υπηρεσία να μην είναι μικρότερο του ενός (1) έτους κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι υπάλληλοι άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ. Οι προϋποθέσεις επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

20 γ. Κριτήρια επιλογής: Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων κατ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 (πάγιες διατάξεις) του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο, με εξαίρεση τα κριτήρια της υπηρεσιακής αξιολόγησης (Εκθέσεις Αξιολόγησης), της συνέντευξης και της γραπτής εξέτασης. Ειδικότερα τα κριτήρια καθώς και τα μόρια με τα οποία θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι τα εξής: α) Επαγγελματικά Τεχνικά προσόντα Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης Τμήματος Βασικός τίτλος σπουδών Δεύτερος τίτλος σπουδών (της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών ) Διδακτορικό δίπλωμα Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας Επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε. Γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ε.Ε. αριθμός μορίων βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 25 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) βαθμός πτυχίου βαθμός επί συντελεστή 25 απολυτηρίου επί συντελεστή 6 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ) βαθμός πτυχίου επί συντελεστή (με συνάφεια) 100 (χωρίς συνάφεια) 160 (με συνάφεια) 80 (χωρίς συνάφεια) (άριστη) 50 (πολύ καλή) 30 (καλή) 50 (άριστη) 30 (πολύ καλή) βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 7 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) βαθμός απολυτηρίου επί συντελεστή 2 (για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ)

21 Επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλες σχολές του Δημοσίου, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μέχρι 50 (1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης) Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής : Η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών εξάγεται αφού ο βαθμός του εν λόγω τίτλου πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 25, προκειμένου για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και με το συντελεστή 6 προκειμένου για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν βάσει ειδικών διατάξεων στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ και κατέχουν τυπικό προσόν κατηγορίας ΔΕ, δηλ. απολυτήριο Λυκείου, προκειμένου να υπολογιστεί η μοριοδότηση του τίτλου που κατέχουν, πρέπει ο βαθμός του απολυτηρίου Λυκείου να πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 6. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους σπουδών αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας με αυτή της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του ν. 3328/2005). Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο βαθμός του τίτλου είναι ο ελάχιστος της βαθμολογικής κλίμακας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. ο βαθμός πέντε (5), όπως άλλωστε ισχύει και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Για τους ημεδαπούς τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν μόνο αξιολογικό χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς, καλώς), εφόσον δεν έχει προσκομιστεί από τον υποψήφιο υπάλληλο βαθμολογία, θα θεωρηθεί ότι έχει βαθμολογηθεί με τη βάση της αντίστοιχης αξιολογικής κλίμακας της Σχολής που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση). Για παράδειγμα, για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ θα λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος είτε το δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είτε πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι η μοριοδότηση του βαθμού του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, εξάγεται αφού πολλαπλασιαστεί ο βαθμός του εν λόγω τίτλου με το συντελεστή 7 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και με το συντελεστή 2 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ. Τίτλοι σπουδών πέραν των δύο (2) δεν μοριοδοτούνται. Όσον αφορά στη μοριοδότηση των ξένων γλωσσών επισημαίνεται ότι μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες, είτε πρόκειται για

22 γλώσσες των χωρών μελών της Ε.Ε. είτε πρόκειται για γλώσσες των χωρών εκτός Ε.Ε. Στις περιπτώσεις γνώσης άνω των δύο ξένων γλωσσών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη μοριοδότηση ο καλύτερος συνδυασμός μορίων υπέρ του υπαλλήλου. Δηλαδή, στην περίπτωση που υπάλληλος γνωρίζει τρεις (3) ξένες γλώσσες, λαμβάνεται υπόψη ο καλύτερος συνδυασμός μορίων σχετικά με το ποιες είναι οι δύο (2) γλώσσες που θα ληφθούν υπόψη και θα μοριοδοτηθούν. Ο καθορισμός του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις περιπτώσεις, όπου σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις προβλέπεται, ότι για την πλήρωση θέσεων συγκεκριμένου κλάδου απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας σε συγκεκριμένο επίπεδο, τεκμαίρεται ότι ο υπάλληλος που εντάχθηκε και υπηρετεί στον εν λόγω κλάδο γνωρίζει την ξένη γλώσσα στο επίπεδο αυτό. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή των άλλων προσόντων. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της επιμόρφωσης, λαμβάνονται υπόψη τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης της τελευταίας εικοσαετίας, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι τις (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Μετά την ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο η πιστοποιημένη επιμόρφωση. Η πιστοποιημένη επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης. Στην περίπτωση που η επιμόρφωση στη σχετική βεβαίωση υπολογίζεται σε ώρες και δεδομένου ότι στο ΙΝΕΠ κάθε ημέρα διδασκαλίας αντιστοιχεί σε επτά (7) ώρες, θα πρέπει να υπολογιστεί το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης του υπαλλήλου και στη συνέχεια αυτό το σύνολο να αναχθεί στον αντίστοιχο αριθμό ημερών. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό αν το δεκαδικό ψηφίο είναι μεγαλύτερο του πέντε.

23 β) Εργασιακή Διοικητική εμπειρία Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης Τμήματος Χρόνος υπηρεσίας Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου γεν. διεύθυνσης Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης Χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου αριθμός μορίων μέχρι 300 ( 10 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 30 έτη) μέχρι 380 ( 2,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες) μέχρι 300 ( 1,67 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες) μέχρι 200 ( 1,11 μόρια για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 180 μήνες) Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής : Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στην εκάστοτε απόφαση - προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης. Από το χρόνο αυτό αφαιρείται και δεν θα μοριοδοτείται ο χρόνος που δεν υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου (άρθρο 89 του Υπαλληλικού Κώδικα). Στο χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊστάμενου οργανικής μονάδας δεν υπολογίζονται μόνο τα χρονικά διαστήματα που ο υπάλληλος άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα ύστερα από επιλογή από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος, θα ληφθεί υπόψη κατά τη μοριοδότηση ως χρόνος προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος, αντίστοιχα. Επίσης, ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος και μοριοδοτείται αντιστοίχως. Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και μοριοδοτείται αναλόγως. Στην περίπτωση που υπάλληλος έχει απαλλαγεί με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου από τα καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας πριν τη λήξη της θητείας του για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, το χρονικό διάστημα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ α' βαθµού µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010

ΘΕΜΑ: Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ α' βαθµού µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Τ. Κ. : 10183 Αθήνα Πληροφορίες: Ιωάννα Τζήµα, Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΧ-Λ4Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18.11.2011

ΑΔΑ: 457ΒΧ-Λ4Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18.11.2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

21/12/2007 ΤΗΛ: ,

21/12/2007 ΤΗΛ: , 21/12/2007 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα:«νέο σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κ. Τραντάλη ΤΗΛ.: 210 3291414 Αθήνα, 18.03.2014 FAX : 210 3291461 Αριθμ. Πρωτ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κ. Τραντάλη ΤΗΛ.: 210 3291414 Αθήνα, 18.03.2014 FAX : 210 3291461 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΙΚΗΣ 4, 102 48 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3291200, FAX: 210 3221772 ------------ ----------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12277 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη:

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη: Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, το σχέδιο απόφασης για την προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Παλαμά

Θέμα: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Παλαμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Παλαμάς 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 1872 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΧ-Ε0Ζ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΔΑ: 45ΟΓΧ-Ε0Ζ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35. 30/1562/οικ. 20835 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων Μονιμοποίηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων Μονιμοποίηση ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Κηφισιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 61333 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποστολίδου Παν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132007219 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμμ. Μπενάκη 3 14562 Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 305 /2013. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων του Δήμου Ερετρίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια 4 06-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 6.111.- Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1 Ταχ.Κωδ. : 340

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 147 /2013

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά Α Π Ο Φ Α Σ Η 147 /2013 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγιά 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:233 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. : 40003- ΑΓΙΑ Τηλ. : 2494350122 Α Π Ο Φ Α Σ Η 147 /2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: , Δευτέρα, 26 Mαρτίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: , Δευτέρα, 26 Mαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Δευτέρα, 26 Mαρτίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η - 091 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1066040 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Τηλ ,-991 Fax:

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Τηλ ,-991 Fax: ΑΔΑ: ΩΣΟΑΗ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νεάπολη 08/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4823 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ Σταδιοδρομίας & Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΙ-Θ58. Αθήνα, 28/1/2013 Αριθ. πρωτ.: 16.1/290

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΙ-Θ58. Αθήνα, 28/1/2013 Αριθ. πρωτ.: 16.1/290 Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285120, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης Αθήνα, 28/1/2013 Αριθ. πρωτ.: 16.1/290 Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3528/2007) ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3528/2007) ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3528/2007) ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο πρώτο Τα άρθρα 84 έως 86 του Κεφαλαίου Δ του Μέρους Δ του Κώδικα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΛΦΗ - ΞΒΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137970 ΕΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΩΦΑΩΗ ΠΨ3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔΓ 1086912 ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔΓ 1086912 ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394, -378,-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086914 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086914 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ.

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ. Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΩΝ. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Τηλ.& fax :2231032177, Κιν. 6974499891-6978520351- 6976860551, Web

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, 8. 4. 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.2890/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. : Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 29 Μαρτίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3839 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 8 Απριλίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.πρωτ.: 1041353/976 /0001Α 1. I. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Φ: 14 II. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒ45Η Δ6Χ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1044379 ΕΞ 2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30983 13 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2922 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 2190/94 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης". ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 28/ΤΕΥΧΟΣ Α'/ 3-3-94 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω :

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση

Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση Κεφάλαιο Α-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή. Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής 1.Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 87515 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ηµ/νία Γέννησης Αριθµός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ηµ/νία ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3731/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 263Α Μέγεθος κειμένου: 6070,427 KB N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα