ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι οι ακόλουθοι: Σχετικότητα πτυχίου/διπλώματος με την Πληροφορική Βαθμός πτυχίου/διπλώματος Συστατικές επιστολές Επαγγελματική εμπειρία Επίδοση σε κομβικές περιοχές της Πληροφορικής Ανταπόκριση στη συνέντευξη 2. Πώς πιστοποιείται η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας; Για την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας απαιτείται (τουλάχιστον) η κατοχή πτυχίου Advanced του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Πανεπιστημίου του Michigan ή πιστοποίηση TOEFL (79+) ή άλλο αντίστοιχο και ισότιμο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν κατέχουν κάποιο από τα παραπάνω μπορεί να κληθούν να εξετασθούν ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 3. Είμαι απόφοιτος Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ευελπίδων, Ικάρων, Δοκίμων κλπ.) ή των Ακαδημιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μπορώ να υποβάλω αίτηση; Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση. 4. Τι ισχύει για τους αποφοίτους ΤΕΙ; Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών γνωστικών αντικειμένων (ενδεικτικά, Τμήμα Αυτοματισμού, Τμήμα Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης κλπ.). Όλοι οι απόφοιτοι ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τους. Α- πόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ που δεν είναι συναφή με την Πληροφορική δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής. 5. Είμαι απόφοιτος Τμήματος Πληροφορικής κάποιου ΑΕΙ του εξωτερικού. Μπορώ να κάνω αίτηση; Μπορείτε, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσετε βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου/διπλώματός σας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 1 Οι απαντήσεις αυτές δεν αποτελούν τμήμα ούτε του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ, ούτε του Οδηγού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίοι κατισχύουν σε κάθε περίπτωση. 1

2 6. Μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος που δεν έχει πάρει ακόμη το πτυχίο του; Ναι, μπορεί. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει, μαζί με την αίτηση του, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «δέχεται να γίνει δεκτός στο ΠΜΣ, εφόσον μέχρι την έναρξη των μαθημάτων έχει ολοκληρώσει τις ουσιαστικές προπτυχιακές του εκκρεμότητες». 7. Πόσοι φοιτητές επιλέγονται, κάθε χρόνο, για να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ; Καθένα από τα δύο τμήματα του ΠΜΣ δικαιούται να δεχθεί μέχρι 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές το χρόνο. Κατά κανόνα, όμως, ο αριθμός όσων γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι μικρότερος αυτού του ανώτατου αριθμού. Τα τελευταία χρόνια, στο ΠΜΣ εγγράφονται περίπου 50 φοιτητές το χρόνο, σχεδόν ισομερώς κατανεμημένοι στα δύο Τμήματά του. 8. Υπάρχει ποσοστό υποψηφίων που γίνονται δεκτοί ανά ίδρυμα (π.χ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ.) ή ανά είδος εξειδίκευσης (π.χ. Πληροφορικοί, Μαθηματικοί κλπ.); Όχι. Η επιλογή γίνεται από ενιαίο κατάλογο, μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. 9. Είμαι απόφοιτος Τμήματος Πληροφορικής ενός ΑΕΙ και ο βαθμός του πτυχίου μου είναι «Άριστα». Μπορώ να θεωρήσω ότι θα γίνω σίγουρα δεκτός; Για την τελική επιλογή λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες. Άρα, η επιλογή σας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 10. Είχα κάνει και πέρυσι αίτηση και δεν έγινα δεκτός. Θέλω να ξανακάνω αίτηση και φέτος. Τι πρέπει να κάνω; Πρέπει να υποβάλλετε αίτηση και πάλι. Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε χρήση των δικαιολογητικών που καταθέσατε την προηγούμενη χρονιά. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ζητήσετε έγκαιρα από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 και Λευκάδας 33, 7 ος όροφος, τηλ ή 645) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλετε μαζί με τη νέα σας αίτηση. 11. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ; Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται, κατά προτεραιότητα, από μέλη ΔΕΠ κάποιου Πανεπιστημίου ή από επιστήμονες που γνωρίζουν επαρκώς τις επιστημονικές ή/και επαγγελματικές δυνατότητες ή/και επιδόσεις του υποψηφίου. 12. Τις συστατικές επιστολές τις καταθέτω με την αίτησή μου ή φροντίζω να αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία; Είναι σκόπιμο οι επιστολές να κατατίθενται μαζί με την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή οι επιστολές πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, όπου αναφέρονται το όνομα του υποψηφίου και του συστήνοντος. Εάν οι επιστολές καταστεί αναγκαίο να σταλούν α- πευθείας στη Γραμματεία, τότε ο υποψήφιος πρέπει να φροντίσει, με ευθύνη του, ώστε να φθάσουν έγκαιρα και - σε κάθε περίπτωση - πριν από τη μέρα της συνέντευξης. 13. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να ακολουθούν, υποχρεωτικά, το πρότυπο που υ- πάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ; Είναι χρήσιμο να το ακολουθούν, αλλά δεν είναι απαραίτητο. 2

3 14. Πότε γίνονται οι συνεντεύξεις; ΠΦ: Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται περί τα μέσα Ιουνίου. ΜΦ: Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. 15. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη συνέντευξη; Η συνέντευξη πραγματοποιείται ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής μελών ΔΕΠ. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Επιτροπή αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τον αναλυτικό τρόπο σκέψης κάθε υποψήφιου, το πόσο καλά έχει κατανοήσει αυτό που δηλώνει ότι θέλει να σπουδάσουν κλπ. 16. Αν την μέρα που έχω κληθεί για συνέντευξη δεν μπορώ να παρευρεθώ για κάποιο σοβαρό λόγο (πχ. απουσιάζω στο εξωτερικό κλπ.). Τι πρέπει να κάνω; Αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο δεν μπορείτε να προσέλθετε τη μέρα και ώρα που έχετε κληθεί για συνέντευξη, πρέπει έγκαιρα (τουλάχιστον 3 μέρες πριν τη συνέντευξη) να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ ή 645 ή στο ή για να εξετασθούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες - σε κάθε περίπτωση - ούτε εγγυημένες είναι, ούτε αποτελούν υποχρέωση του ΠΜΣ. 17. Τι θα συμβεί αν υποβάλλω αίτηση και - για οποιονδήποτε λόγο - δεν προσέλθω στη συνέντευξη; Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όσους προεπιλεγούν (με βάση το φάκελο της υποψηφιότητάς τους) διότι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ. Αν κάποιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε δεν γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ. 18. Πότε ανακοινώνοναι τα τελικά αποτελέσματα; Περίπου 5-7 μέρες μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων. 19. Αν δεν γίνω δεκτός στο ΠΜΣ μπορεί να μου επιστραφούν τα δικαιολογητικά μου; Η Γραμματεία του ΠΜΣ τηρεί τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων δεν έγιναν δεκτοί, για ένα τουλάχιστον ημερολογιακό έτος μετά την ημερομηνία κατάθεσης της υποψηφιότητάς τους. Β. Διαδικασίες εγγραφής στο ΠΜΣ 20. Η εγγραφή στο ΠΜΣ γίνεται αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων; ΠΦ: Στους επιτυχόντες φοιτητές παρέχεται προθεσμία περίπου ημερών για να καταβάλλουν ποσό και να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο αριθμός των επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση των κατοχυρώσεων ολοκληρώνεται περί τα μεσα Ιουλίου. ΜΦ: Στους επιτυχόντες φοιτητές παρέχεται προθεσμία περίπου 4-5 ημερών, για να καταβάλλουν ποσό και να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο αριθμός των επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κα- 3

4 τάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση των κατοχυρώσεων ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. 21. Ποια είναι η χρηματική εισφορά για την παρακολούθηση του ΠΜΣ; Tο ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Συνεπώς, η παρακολούθησή του συνεπάγεται την καταβολή από κάθε φοιτητή χρηματικής συνεισφοράς, ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη των διδακτικών, λειτουργικών και λοιπών εξόδων του ΠΜΣ. ΠΦ: Η ανταποδοτική συνεισφορά, για τους εισαγόμενους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3-4 δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 1.000, καταβάλλεται το μήνα Ιούλιο και αφορά την κατοχύρωση της θέσης του υποψήφιου στο ΠΜΣ. Η δόση αυτή δεν επιστρέφεται σε καμμία περίπτωση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα. ΜΦ: Η ανταποδοτική συνεισφορά, για τους εισαγόμενους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 4 ισόποσες δόσεις των Η πρώτη δόση, ύψους 2.000, καταβάλλεται το μήνα Σεπτέμβριο και αφορά την κατοχύρωση της θέσης του υποψηφίου στο ΠΜΣ. Η δόση αυτή δεν επιστρέφεται σε καμμία περίπτωση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα. Γ. Άλλα φοιτητικά θέματα 22. Παρέχονται υποτροφίες κι αν ναι, με βάση ποια κριτήρια; ΠΦ: Παρέχονται υποτροφίες σε σχετικά περιορισμένο αριθμό φοιτητών (συνήθως 3-5), με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση τους στα μαθήματα των δύο εξαμήνων. Το ύψος κάθε υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αντισταθμιστικής εισφοράς. ΜΦ: Με απόφαση του ΟΠΑ, δεν παρέχονται υποτροφίες στους φοιτητές των τμημάτων μερικής φοίτησης. Πάντως, επειδή το τμήμα αφορά και εργαζομένους, υπάρχει δυνατοτητα επιδότησης των σπουδών τους μέσω του ειδικού λογαριασμού (ΛΑΕΚ, 0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις. 23. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων; Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις/φροντιστήρια/εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Απουσία κάποιου φοιτητή από περισσότερες από το 30% των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος συνεπάγεται την αυτόματη αποτυχία του στο μάθημα αυτό. 24. Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων επιλογής; ΠΦ: Οι φοιτητές καλούνται να προεπιλέξουν τα μαθήματα επιλογής που προτιμούν α- μέσως μετά το πέρας των δύο πρώτων εβδομάδων διδασκαλίας του εξαμήνου. Η τελική απόφαση ανήκει στο Διευθυντή του ΠΜΣ και λαμβάνεται με βάση τις κατά περίπτωση ανάγκες του ΠΜΣ, καθώς και τις επιδόσεις, κλίσεις κλπ. κάθε φοιτητή. ΜΦ: Στο τέλος του 1 ου έτους σπουδών οι φοιτητές καλούνται να προεπιλέξουν τα μαθήματα επιλογής που προτιμούν (τα οποία θα διδαχθούν στο 2 ο έτος). Η τελική απόφαση ανήκει στο Διευθυντή του ΠΜΣ και λαμβάνεται με βάση τις κατά περίπτωση ανάγκες του ΠΜΣ, καθώς και τις επιδόσεις, κλίσεις κλπ. κάθε φοιτητή. 4

5 25. Μπορώ να αλλάξω κάποιο μάθημα επιλογής; ΠΦ: Ένας φοιτητής δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή μόνο ενός από τα μαθήματα που επέλεξε, το αργότερο κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής βδομάδας. ΜΦ: Ένας φοιτητής δικαιούται να ζητήσει την αλλαγή μόνο ενός από τα μαθήματα που επέλεξε, το αργότερο 10 μέρες πριν την έναρξη του μαθήματος. Η αλλαγή μαθήματος επιλογής προϋποθέτει την εξής διαδικασία: α) Ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία σχετικό αίτημα, αναφέροντας την αλλαγή που επιθυμεί και τους λόγους που επικαλείται. β) Η Γραμματεία ενημερώνει αμελλητί τους εμπλεκόμενους διδάσκοντες και ζητεί τη γνώμη τους μέσα σε σύντομη προθεσμία. γ) Αν οι εμπλεκόμενοι διδάσκοντες δεν διαφωνήσουν, τότε η αλλαγή είναι δυνατή και ενημερώνονται οι διδάσκοντες, ο φοιτητής και ο Διευθυντής του ΠΜΣ. δ) Η αλλαγή ενδέχεται να μην εγκριθεί αν ο Διευθυντής του ΠΜΣ διαπιστώσει ότι με αυτή ενδεχομένως παρεμποδισθεί η ομαλή λειτουργία του ΠΜΣ (πχ. ο αριθμός των φοιτητών που απομένουν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα είναι ανεπαρκής). 26. Πώς επιλέγονται τα θέματα της διπλωματικής εργασίας; Οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας κυρίως και κατά προτεραιότητα μεταξύ των θεμάτων που έχουν προταθεί από τους διδάσκοντες. Η ανάθεση του θέματος εγκρίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και το Διευθυντή του ΠΜΣ. ΠΦ: Με την ολοκλήρωση των 2 εξαμήνων ακολουθεί χρονική περίοδος 5 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. ΜΦ: Η διπλωματική εργασία εκπονείται παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων του 2 ου έτους σπουδών. Οι διπλωματικές εργασίες αξιολογούνται σε δύο χρονικές περιόδους, τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο. Κάθε φοιτητής, σε συνεννόηση με τον ε- πιβλέποντα της εργασίας του, επιλέγει μόνο μία από αυτές. Ως κατάθεση εργασίας ορίζεται η διαβίβασή της (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στους δύο αξιολογητές και η σχετική ενημέρωση της Γραμματείας. Οι εργασίες πρέπει να παρουσιασθούν και να αξιολογηθούν. Η παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών γίνεται δημόσια, σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο επιβλέπων. 27. Υπάρχει η δυνατότητα να αναστείλω τη φοίτηση μου στο ΠΜΣ; Η αναστολή της φοίτησης ενός φοιτητή είναι δυνατή, κατ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. σοβαροί λόγοι υγείας), μετά από στοιχειοθετημένη αίτησή του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής. Ο χρόνος αναστολής της φοίτησης ενός φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τον (1) χρόνο. 28. Σε τι γλώσσα πραγματοποιούνται τα μαθήματα; Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, καθώς ορισμένες διαλέξεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν από αλλοδαπούς καθηγητές. 29. Ποιες πρόσθετες υπηρεσίες δικαιούμαι ως μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ; 5

6 (α). Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου σε ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ. Παιδείας Η αίτηση εγκρίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. (β). Στους φοιτητές παραδίδεται φοιτητική ταυτότητα, η οποία εξασφαλίζει δυνατοτητα πρόσβασης στους χώρους και δανεισμού από τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ. (γ). Οι φοιτητές δικαιούνται προσωπικό βιβλιάριο υγείας. Προκειμένου να το λάβουν πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση, όπου βεβαιώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1. Εισαγωγή στην on-line βάση 1. Ο φοιτητής εισέρχεται στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα