Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα"

Transcript

1 GRECO Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Στρασβούργο, 21 Ιουνίου 2013 Εμπιστευτικό GRECO RC-ΙΙΙ (2013), 13Ε Ενδιάμεση έκθεση Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα «Ποινικοποιήσεις (ETS 173 και 191, GPC 2)» *** «Διαφάνεια στη Χρηματοδότηση των Κομμάτων» Εγκρίθηκε από τη GRECO κατά την 60ή Σύνοδο της Ολομέλειας (Στρασβούργο, 17 έως 21 Ιουνίου 2013) 1

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έκθεση του Τρίτου Κύκλου Αξιολόγησης για την Ελλάδα εγκρίθηκε κατά την 47 η Σύνοδο της Ολομέλειας της GRECO (7-11 Ιούνιου 2010) και δημοσιοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2010, κατόπιν εξουσιοδότησης από την Ελλάδα (GRECO Eval III Rep (2009) 9E, Θέμα I και Θέμα II). 2. Όπως απαιτείται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της GRECO, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν Έκθεση Προόδου σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την υλοποίηση των συστάσεων. Η GRECO επέλεξε τη Γεωργία και τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διορίσουν Εισηγητές για τη διαδικασία συμμόρφωσης. Οι Εισηγητές που διορίστηκαν ήταν ο κ. Nino SARISHVILI, Επικεφαλής της Μονάδας Έρευνας και Ανάλυσης, του Τμήματος Ανάλυσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για λογαριασμό της Γεωργίας, και η κα. Jane LEY, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ, για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Εισηγητές επικουρήθηκαν από τη Γραμματεία της GRECO για τη σύνταξη της Έκθεσης Συμμόρφωσης. 3. Η Έκθεση Συμμόρφωσης, η οποία υιοθετήθηκε από τη GRECO κατά την 56 η Σύνοδο της Ολομέλειας (Στρασβούργο, Ιουνίου 2012), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είχε υλοποιήσει ικανοποιητικά μόνο μία από τις είκοσι επτά συστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης του Τρίτου Κύκλου. Εν όψει του αποτελέσματος αυτού, η GRECO χαρακτήρισε το σημερινό, πολύ χαμηλό, επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση με τις συστάσεις ως «συνολικά μη ικανοποιητικό», κατά την έννοια του Κανόνα 31, παράγραφος 8.3 του Εσωτερικού Κανονισμού. Η GRECO αποφάσισε, ακολούθως, να εφαρμόσει τον Κανόνα 32, σχετικά με τα μέλη που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση (Αμοιβαίας) 2

3 Αξιολόγησης και ζήτησε από τον Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των συστάσεων που εκκρεμούν (δηλαδή των συστάσεων i-viii, x και xi σε σχέση με το Θέμα Ι, και των συστάσεων i-xvi σε σχέση με το Θέμα ii) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (i) του εν λόγω Κανόνα. 4. Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης αξιολογεί την περαιτέρω υλοποίηση των συστάσεων που εκκρεμούν, μετά την έγκριση της Έκθεσης Συμμόρφωσης, και πραγματοποιεί μια συνολική εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης της Ελλάδας αναφορικά με τις συστάσεις. II. ΑΝΑΛΥΣΗ Θέμα Ι: Ενοχοποιήσεις 5. Υπενθυμίζεται ότι η GRECO απηύθυνε, στην Έκθεση Αξιολόγησης, 11 συστάσεις προς την Ελλάδα, σε σχέση με το Θέμα I. Μια από αυτές - η σύσταση ix - εκτιμήθηκε στην Έκθεση Συμμόρφωσης ότι υλοποιήθηκε ικανοποιητικά. Η συμμόρφωση με τις υπόλοιπες συστάσεις εξετάζεται στη συνέχεια. Συστάσεις i-ii, iv-v, vii-viii και x-xi. 6. Η GRECO συνέστησε: - να ενοποιηθούν όλες οι συναφείς διατάξεις για τη δωροδοκία και την προσφορά για άσκηση επιρροής, κατά προτίμηση εντός του Ποινικού Κώδικα (σύσταση i), - να διασφαλιστεί ότι τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας στο δημόσιο τομέα καλύπτουν όλες τις πράξεις / παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός δημοσίου υπαλλήλου, είτε αυτές εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του δημοσίου υπαλλήλου είτε όχι (σύσταση ii), - να ποινικοποιηθεί ευρύτερα η δωροδοκία ημεδαπών, αλλοδαπών και διεθνών δικαστών, διαιτητών και ενόρκων, σύμφωνα με τα άρθρα 3

4 2, 3, 5, 11 της Συνθήκης Ποινικού Δικαίου (ETS 173), καθώς και τα άρθρα 2 έως 6 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της (ETS 191), ιδίως όσον αφορά στους μεσάζοντες, τους τρίτους δικαιούχους και το αντικείμενο των ενεργειών / παραλείψεων του λήπτη του δώρου (σύσταση iv), - να ποινικοποιηθεί ευρύτερα η δωροδοκία ημεδαπών, αλλοδαπών και διεθνών μελών δημοσίων συνελεύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 10 της Συνθήκης Ποινικού Δικαίου (ETS 173), ιδίως όσον αφορά όσον αφορά στην «παροχή» και τη «λήψη» αθέμιτων ωφελημάτων, στους μεσαζόντες, τους τρίτους δικαιούχους και το εύρος των πράξεων / παραλείψεων του δωρολήπτη (σύσταση v), - να διασφαλιστεί ότι η δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων, δικαστών, μελών δημοσίων συνελεύσεων, διαιτητών και ενόρκων θα ποινικοποιηθεί, όσον αφορά στους δωρολήπτες από οποιοδήποτε τρίτο Κράτος, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της Συνθήκης Ποινικού Δικαίου (ETS 173) και τα άρθρα 4 και 6 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της (ETS 191) (σύσταση vii), -να ποινικοποιηθεί η προσφορά για άσκηση επιρροής με ενοποιημένο τρόπο, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 της Συνθήκης Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά (ETS 173), ιδίως όσον αφορά στα στοιχεία της αθέμιτης επιρροής, της ενεργητικής πλευράς της προσφοράς για άσκηση επιρροής, της ζήτησης αθέμιτων ωφελημάτων, άυλων ωφελημάτων, τους διαμεσολαβητές και τους τρίτους δικαιούχους. - να καταργηθεί η ειδική παραγραφή για τη δίωξη των μελών της κυβέρνησης και των πρώην μελών της κυβέρνησης (σύσταση x), - να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αποκλείει ρητά την εφαρμογή του άρθρου 30 (2) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σχετικά με την αναβολή ή την αναστολή της δίωξης «πολιτικών πράξεων» και «αδικημάτων μέσω των οποίων μπορούν να 4

5 διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του Κράτους», για όλα τα αδικήματα δωροδοκίας ημεδαπών και αλλοδαπών (σύσταση xi). 7. Με την εξαίρεση των συστάσεων iii και vi, οι ελληνικές αρχές δεν παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που έλαβαν όσον αφορά στις μεμονωμένες συστάσεις που εκκρεμούν. Αντ αυτού, αναφέρουν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκάλεσε, το Νοέμβριο του 2012, μια ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με ξεκάθαρο σκοπό την εναρμόνιση όλων των εκκρεμών συστάσεων της GRECO, συμπεριλαμβανόμενης και της πλήρους αναθεώρησης των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης και τη διατύπωση συστάσεων για μια συνολική εθνική στρατηγική με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η επιτροπή αναμένεται να εκπονήσει το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2013 ένα νέο σχέδιο Ποινικού Κώδικα και μια τελική έκθεση έως το Σεπτέμβριο του Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών της, η επιτροπή επέλεξε να συγκεντρώσει όλες τις διατάξεις περί διαφθοράς στον Ποινικό Κώδικα και, παράλληλα να εξαλείψει τους διάφορους νόμους κύρωσης διεθνών επίσημων πράξεων για τη διαφθορά, στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η επιτροπή θεωρεί ότι η επιλογή αυτή θα διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ενάργεια των σχετικών διατάξεων για όλους τους επαγγελματίες του χώρου. 8. Εν τω μεταξύ, τα άρθρα 235, 236 και 237 του Ποινικού Κώδικα, περί ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας των εθνικών δημοσίων υπαλλήλων και δωροδοκίας των δικαστών, τροποποιήθηκαν με τον νόμο 4055/2012, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2012 και το Νόμο 4139/2013, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαρτίου Ο πρώτος νόμος αύξησε την αξία των οικονομικών ωφελημάτων από σε ευρώ - ενεργοποιώντας την υλοποίηση 5

6 αυστηρότερων ποινών. Ο τελευταίος νόμος προσέθεσε υποχρεωτικές χρηματικές ποινές, οι οποίες κυμαίνονται από έως ευρώ, παράλληλα με τις ποινές φυλάκισης, για όλα αυτά τα αδικήματα δωροδοκίας και εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη το θεσμό του Εισαγγελέα για Εγκλήματα Διαφθοράς, ο οποίος έχει εκτεταμένες δυνατότητες όσον αφορά στη διερεύνηση και τη δίωξη της διαφθοράς. Πρόβλεψη έχει γίνει επίσης στο νόμο ως προς την ταχεία διενέργεια της ανάκρισης - η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την ανάθεση υπόθεσης - και την εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς. 9. Οι αρχές προσθέτουν ότι μια ημερίδα με θέμα «Διαφάνεια - καταπολέμηση της διαφθοράς» πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 28 Νοεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή των Μελών του Κοινοβουλίου και εκπροσώπων των κεντρικών οργάνων που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δηλαδή του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Επίτροπου του Κράτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Ειδικού Γραμματέα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και του Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Διαφάνειας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αυτής, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο έργο τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς και διατύπωσαν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς. 6

7 10. Η GRECO λαμβάνει υπόψη τις γενικές πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω, και θεωρεί ότι, με την εξαίρεση των συστάσεων iii και vi, οι οποίες θα εξεταστούν μεμονωμένα στη συνέχεια, δεν υφίσταται ανάγκη ανάλυσης των συστάσεων που εκκρεμούν μία προς μία. Όσον αφορά στις συστάσεις i-ii, iv-v, viiviii και x-xi, η GRECO υπενθυμίζει ότι, στην Έκθεση Συμμόρφωσης, οι ελληνικές αρχές είχαν δώσει πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου του Ποινικού Κώδικα, πράγμα το οποίο επέτρεψε στη GRECO να θεωρήσει, τουλάχιστον ορισμένες συστάσεις, ως εν μέρει υλοποιηθείσες. Επρόκειτο, ιδιαίτερα, για την περίπτωση της σύστασης i, η οποία ζητούσε την ενοποίηση των διατάξεων περί δωροδοκίας και προσφοράς για άσκηση επιρροής εντός του Ποινικού Κώδικα, των συστάσεων iv, v και vii περί δωροδοκίας ημεδαπών, αλλοδαπών και διεθνών δικαστών, διαιτητών, ενόρκων και μελών δημοσίων συνελεύσεων, καθώς και της σύστασης viii για την προσφορά για άσκηση επιρροής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, η Ελλάδα έλαβε μέτρα στο νέο σχέδιο του Ποινικού Κώδικα, προκειμένου να αρθούν ορισμένες από τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από τη GRECO στην Έκθεση Αξιολόγησης. Ωστόσο, λόγω της τότε πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, το σχέδιο του Ποινικού Κώδικα δεν κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο. Όσον αφορά στη σύσταση ii, οι εξηγήσεις που δόθηκαν για την πρόθεση των συντακτών του σχεδίου του Ποινικού Κώδικα, να μην θεωρούν δωροδοκία τις πράξεις / παραλείψεις ενός λειτουργού εκτός του πεδίου της αρμοδιότητάς του, θεωρήθηκαν από τη GRECO ότι δεν ανταποκρίνονται στα επισημαινόμενα με τη σύσταση. Όσον αφορά στη σύσταση x, η GRECO σημείωσε με ενδιαφέρον ότι σε κάποιους πρώην υπουργούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της ψευδούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, πλην όμως η ειδική 7

8 παραγραφή για τη δίωξη των μελών και πρώην μελών της κυβέρνησης εξακολουθούσε να παραμένει σε ισχύ. Τέλος, σχετικά με τη σύσταση xi, δεν είχαν ληφθεί μέτρα. 11. Η GRECO επικροτεί τη σύσταση της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και την πρόθεση των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν την ποινική νομοθεσία, με σκοπό την εναρμόνιση όλων των συστάσεων που εκκρεμούν. Ωστόσο, η πρόθεση αυτή είχε ήδη αναφερθεί στην Έκθεση Συμμόρφωσης και η GRECO εκφράζει τη λύπη της για το ότι το σχέδιο του Ποινικού Κώδικα δεν έχει, ακόμη, κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί μόνο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη πρόοδος στην υλοποίηση των συστάσεων i-ii, iv-v, vii-viii και x-xi. 12. Η GRECO καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συστάσεις i, iv, v, vii και viii παραμένουν εν μέρει υλοποιηθείσες και ότι οι συστάσεις ii, iii, vi, x και xi δεν έχουν υλοποιηθεί. Σύσταση iii. 13. Η GRECO πρότεινε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπως η έκδοση εγκυκλίων ή η εκπαίδευση, ώστε να καταστεί σαφές ή να υπενθυμιστεί στους ενδιαφερόμενους ότι τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας είναι αυτόνομα και δεν απαιτούν, κατ ανάγκη, συμφωνία μεταξύ των μερών. 14. Η GRECO υπενθυμίζει ότι είχε αξιολογήσει την εν λόγω σύσταση ως μη υλοποιηθείσα στην Έκθεση Συμμόρφωσης, καθώς δεν είχαν ληφθεί μέτρα από τις ελληνικές αρχές για το ζήτημα αυτό. 15. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν τώρα ότι δύο αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου (οι αποφάσεις 1202/2011 και 253/2012) έχουν αποσαφηνίσει το γεγονός ότι τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας δεν απαιτούν συμφωνία μεταξύ των μερών. Υπενθυμίζουν ότι, στην ελληνική έννομη τάξη, μια από τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι και η ερμηνεία του δικαίου και η εναρμόνιση της νομολογίας. 8

9 16. Επισημαίνουν, επίσης, ότι η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργάνωσε, από την 31η Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2013, σεμινάριο με θέμα «Η ποινική διαχείριση της διαφθοράς - δυνατότητες και περιορισμοί», με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και καθηγητών Νομικής. Εξέτασε όλες τις πτυχές των αδικημάτων δωροδοκίας, και οι συστάσεις της GRECO ήταν το θέμα μιας από τις παρουσιάσεις. 17. Η GRECO λαμβάνει υπόψη της τις δοθείσες πληροφορίες. Συμφωνεί ότι οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι οποίες παρατίθενται από τις ελληνικές αρχές καθιερώνουν ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των μερών, ως μία από τις προϋποθέσεις για τη διάπραξη του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας. Το συμπέρασμα αυτό ωστόσο, συνάγεται έμμεσα, καθώς δεν αναφέρεται ρητά στις αποφάσεις ότι δεν είναι αναγκαία μια τέτοια συμφωνία και ότι τα αδικήματα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας είναι αυτόνομα. Όσον αφορά στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, η GRECO εκτιμά ότι αυτό δεν αρκεί για την εκπλήρωση των στόχων της σύστασης. Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και αυτά θα έπρεπε να στρέφονται επίσης - αν όχι κυρίως - προς την αστυνομία και την εισαγγελική αρχή, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση και τη δίωξη των αδικημάτων δωροδοκίας. Η GRECO ενθαρρύνει, συνεπώς, τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για παροχή διευκρινίσεων, με την έννοια που ζητείται από τη σύσταση. 18. Η GRECO συμπεραίνει ότι η σύσταση iii έχει υλοποιηθεί εν μέρει. Σύσταση vi. 19. Η GRECO συνέστησε να διενεργηθεί ορθή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων που αφορούν στη δωροδοκία και την προσφορά για άσκηση επιρροής. 9

10 20. Η GRECO υπενθυμίζει ότι είχε, επίσης, αξιολογήσει τη σύσταση αυτή ως μη υλοποιηθείσα στην Έκθεση Συμμόρφωσης, λόγω μη ανάληψης οποιασδήποτε ενέργειας από τις αρχές για την αντιμετώπισή της. 21. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι η Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας για το έτος 2012 δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 Απριλίου Αυτή κατέδειξε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των ποινικών διώξεων για αδικήματα διαφθοράς, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις στη νομοθεσία. Η αποτελεσματικότητα των ερευνών για αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά έχει βελτιωθεί, δεδομένου ότι τα εγκλήματα διαφθοράς μπορούν, τώρα, να αναφέρονται ανώνυμα, μέσω ή τηλεφώνου. Όλες οι αναφερόμενες πληροφορίες ή καταγγελίες διαβιβάζονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος διενεργεί έρευνα. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο αριθμός των αναφορών έχει αυξηθεί κατά 30,33% σε σχέση με τα στοιχεία του 2011, και ο αριθμός των αναφορών σχετικά με δωροδοκίες δημοσίων υπαλλήλων έχει αυξηθεί κατά 94,64%. 22. Οι αρχές προσθέτουν ότι εγκρίθηκε, τον Ιανουάριο του 2013, ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς και ότι αυτό δίνει έμφαση σε νέους παράγοντες και στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με το νόμο 4152/2013 θεσπίστηκε ένας Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, ως ανεξάρτητη αρχή, ο οποίος διορίζεται από τον Πρωθυπουργό για πέντε έτη και υποβάλει εκθέσεις στον ίδιο και το Κοινοβούλιο. Ο Εθνικός Συντονιστής επικουρείται από εννεαμελές Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο τον καθοδηγεί σε επίπεδο πολιτικής, καθώς και από μια Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, τον Προϊστάμενο της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών, 10

11 τον Εισαγγελέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, τον Προϊστάμενο Του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το Συνήγορο του Πολίτη, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας. Καθήκον της Συντονιστικής Επιτροπής είναι να διασφαλίζει το συντονισμό των πολιτικών, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, σε λειτουργικό επίπεδο. Ο πρώτος Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο κ. Ιωάννης Τέντες, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διορίστηκε το Μάιο του Ως ενιαία αρχή, με πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, η αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι να συντονίζει τη συνεχή δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να επανεξετάζει συνεχώς την αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων και ενεργειών που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό και να διασφαλίζει την ορθή και άμεση λογοδοσία, συμπεριλαμβανόμενων και των ποινικών κυρώσεων, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. 23. Η GRECO επικροτεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διερεύνησης των αδικημάτων διαφθοράς - μεταξύ των οποίων και η θέσπιση του Εισαγγελέα για τα Εγκλήματα Διαφθοράς και οι ρυθμίσεις για ταχύτερη διερεύνηση οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 21 - καθώς και την αναφερόμενη αύξηση των καταγγελιών. Τούτων λεχθέντων, η Ετήσια Έκθεση που προαναφέρθηκε επικεντρώνεται στη δραστηριότητα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, το οποίο δεν ασχολείται μόνο με υποθέσεις δωροδοκίας και προσφοράς για άσκηση επιρροής. Η GRECO χαιρετίζει επίσης τη θέσπιση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, του οποίου η δράση ελπίζουμε ότι θα βελτιώσει, στο μέλλον, την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον αναγκαίο συντονισμό 11

12 μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Είναι, όμως, πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της δράσης του. Εν τω μεταξύ, δεν φαίνεται ότι έχει πραγματοποιηθεί ορθή αξιολόγηση των διατάξεων περί δωροδοκίας και της προσφοράς για άσκηση επιρροής, όπως ζητείται από τη σύσταση. 24. Η GRECO υπενθυμίζει, επίσης, ότι η σύσταση αυτή είχε γίνει ως απάντηση στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν κεντρικά διαθέσιμα δεδομένα ή στατιστικά στοιχεία σχετικά με υποθέσεις που αφορούν δωροδοκία, ούτε μελέτες σχετικά με πιθανούς παράγοντες που παρακωλύουν την αποτελεσματικότητα των διατάξεων περί δωροδοκίας και προσφοράς για άσκηση επιρροής, όπως η απουσία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση, η έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, η υπερβολική βραδύτητα του συστήματος της δικαιοσύνης και η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου που είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς. Ακόμη και αν ορισμένοι από τους παράγοντες αυτούς μπορεί να έχουν αντιμετωπιστεί από τα μέτρα που αναφέρθηκαν από τις ελληνικές αρχές, αυτά δεν ανταποκρίνονται στα επισημαινόμενα από τη σύσταση. 25. Η GRECO συμπεραίνει ότι η σύσταση vi εκκρεμεί προς υλοποίηση. Θέμα II: Διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων 26. Υπενθυμίζεται ότι η GRECO, στην Έκθεση Αξιολόγησης, απηύθυνε 16 συστάσεις προς την Ελλάδα, σε σχέση με το Θέμα II. Όλες αυτές οι συστάσεις θεωρήθηκαν μη υλοποιηθείσες και εξετάζονται στη συνέχεια. Συστάσεις i-xvi. 27. Η GRECO συνέστησε την επέκταση της οικονομικής περιόδου αναφοράς που ισχύει για τις προεκλογικές εκστρατείες, έτσι ώστε να καταγράφεται, με ακρίβεια και πληρότητα, η οικονομική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής (σύσταση i), 12

13 (i) να καταργηθεί η δυνατότητα χρήσης ανώνυμων κουπονιών για τις δωρεές προς πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς και υποψηφίους και (ii) να θεσπισθεί η υποχρέωση να γίνονται με τραπεζικό έμβασμα όλες οι δωρεές οι οποίες υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο προς πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς και, ενδεχομένως, υποψηφίους προς εκλογή, (σύσταση ii), να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δάνεια που χορηγούνται σε πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς και υποψηφίους δεν θα χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κανόνων πολιτικής χρηματοδότησης, εξακριβώνοντας, ιδίως, αν τα δάνεια επιστρέφονται σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκαν (σύσταση iii), να διασφαλιστεί ότι όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε είδος προς πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς, μέλη του ελληνικού και του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων και υποψηφίους προς εκλογή (πλην της εθελοντικής εργασίας από μη επαγγελματίες) έχουν δεόντως ταυτοποιηθεί και πλήρως καταγραφεί, στην αγοραία αξία τους, τόσο όσον αφορά στις λειτουργικές δραστηριότητες κομμάτων και συνασπισμών, όσο και ως προς τις προεκλογικές εκστρατείες (σύσταση iv), να απεικονίζεται ορθά σε κομματικούς λογαριασμούς η αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι αποσπώνται για τη συνδρομή των μελών του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να βεβαιώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό (σύσταση v), να αυξηθεί η διαφάνεια των λογαριασμών και των δραστηριοτήτων των οντοτήτων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με πολιτικά κόμματα, ή είναι, άλλως, υπό τον έλεγχό τους (σύσταση vi), να θεσπιστούν απαιτήσεις για την έγκαιρη δημοσίευση των ιδιωτικών δωρεών προς πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς και υποψηφίους, πάνω από ένα ορισμένο ελάχιστο όριο (σύσταση vii), 13

14 να αυξηθεί σημαντικά η διαφάνεια της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, ιδίως (i) καθιστώντας εμφανή την οικονομική στήριξη από πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς προς υποψηφίους σε τοπικές και περιφερειακές εκλογές και (ii) θεσπίζοντας απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσιότητας για όλους τους υποψηφίους προς εκλογή ή τους καταλόγους υποψηφίων σε όλα τα επίπεδα (σύσταση viii), να διευκολυνθεί η εύκολη πρόσβαση του κοινού σε δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών (σύσταση ix), να διασφαλιστεί ο ανεξάρτητος έλεγχος όσον αφορά στην υποχρέωση των πολιτικών κόμματων να τηρούν βιβλία και λογαριασμούς (σύσταση x), να ενισχυθεί σημαντικά η ανεξαρτησία της Επιτροπής Ελέγχου από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς (σύσταση xi), να διασφαλιστεί μια πιο ουσιαστική και συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών εγγράφων των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών και των υποψηφίων (σύσταση xii), (i) να διασφαλιστεί η δημοσίευση και η εύκολη πρόσβαση του κοινού στις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου, συμπεριλαμβανόμενων και των προσαρτημάτων που περιέχουν τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών και (ii) να θεσπιστεί η δυνατότητα για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να εκφράζουν και να δημοσιεύουν αποκλίνουσες απόψεις ή απόψεις μειοψηφίας σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής (σύσταση xiii), να διασφαλιστεί ότι οι φάκελοι θα μπορούν να ανοίγουν εκ νέου όταν έρχονται στο φως νέες πληροφορίες και να τροποποιηθούν οι κανόνες σχετικά με τη διατήρηση, κατά περίπτωση, των οικονομικών εγγράφων από τα κόμματα, τους συνασπισμούς, τους υποψηφίους, καθώς και από την ίδια την Επιτροπή Ελέγχου (σύσταση xiv), να διασφαλιστεί ότι η πολιτική χρηματοδότηση σε υπο-εθνικό επίπεδο υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητο και αποτελεσματικό μηχανισμό 14

15 ελέγχου, κατά προτίμηση υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου (σύσταση xv), (i) να θεσπισθεί η υποχρέωση της Επιτροπής Ελέγχου και των ελεγκτών να αναφέρουν τις εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων, σχετικά με την πολιτική χρηματοδότησης, στις αρχές επιβολής του νόμου και (ii) να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός με τον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων πολιτικής χρηματοδότησης λειτουργεί αποτελεσματικά στην πράξη (σύσταση xvi). 28. Οι ελληνικές αρχές δεν παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέτρα που ελήφθησαν σε σχέση με κάθε επιμέρους σύσταση που εκκρεμεί. Αντ αυτού, αναφέρουν ότι η νομοθετική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί εντός του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ρητή εντολή να μεταρρυθμίσει τις νομοθετικές διατάξεις περί χρηματοδότησης των κόμματων, ώστε να συμμορφωθούν με τις συστάσεις της GRECO, δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες της και κανένα νέο σχέδιο νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων δεν είναι ακόμη διαθέσιμο. 29. Οι ελληνικές αρχές υπογραμμίζουν, επίσης, ότι ένα πρώτο βήμα για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων επιτεύχθηκε με το νόμο 3870/2010 περί «Εκλογικών δαπανών των συνασπισμών και των υποψηφίων και του ελέγχου τους στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες των συνασπισμών και των υποψηφίων στις εν λόγω εκλογές. Καθιερώνει απαγορεύσεις και όρια για τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες και προβλέπει την υποχρέωση, για τους συνασπισμούς και τους υποψηφίους σε εκλογές σε δήμους με πληθυσμό άνω των κατοίκων, να αποκαλύπτουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους σε μια κεντρική βάση 15

16 δεδομένων η οποία τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτή η ηλεκτρονική βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη στο κοινό 1. Επιπλέον, οι εκλεγέντες νομάρχες, αντινομάρχες, δήμαρχοι και τα μέλη των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών, έναν αναλυτικό κατάλογο των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών, με τα συνοδευτικά τους δικαιολογητικά. Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται μια επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου της εν λόγω περιφέρειας, έναν Εφέτη, ένα μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης της Μονάδας Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) της περιφέρειας. Συνεπικουρείται από πέντε αποσπασμένους υπαλλήλους της περιφέρειας. Η επιτροπή εξετάζει την οικονομική κατάσταση των εκλεγμένων συνασπισμών και υποψηφίων, εντός πέντε και δέκα μηνών από την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, αντίστοιχα, εξετάζοντας τα υποβληθέντα έγγραφα και ζητώντας, εάν απαιτείται, πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων. Ο νόμος προβλέπει, επίσης, κυρώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από διοικητικά πρόστιμα ύψους έως ευρώ, έως φυλάκιση και έκπτωση από το δικαίωμα του υποψηφίου από τον εκλογικό κατάλογο λόγω παράβασης των διατάξεών του. Τα διοικητικά πρόστιμα και η έκπτωση από το δικαίωμα αποφασίζονται από την επιτροπή, ενώ η ποινή φυλάκισης επιβάλλεται από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο. 30. Η GRECO λαμβάνει υπόψη τις γενικές πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω, και θεωρεί ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, δεν υφίσταται ανάγκη ανάλυσης της κατάστασης των εκκρεμών συστάσεων μία προς μία. Υπενθυμίζει ότι η αναφορά στην προετοιμασία ενός νέου 16

17 σχεδίου νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων είχε ήδη γίνει στην Έκθεση Συμμόρφωσης και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόοδος στο θέμα αυτό φαίνεται να είναι αργή. Από την άλλη πλευρά, επικροτεί την ψήφιση του νόμου 3870/2010, ο οποίος φαίνεται να περιλαμβάνει μέτρα που προσθέτουν ένα βαθμό διαφάνειας στη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως ζητήθηκε εν μέρει από τη σύσταση vii και από το δεύτερο μέρος της σύστασης viii. Τούτων λεχθέντων, δεν είναι εντελώς σαφές εάν τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη του πρώτου στόχου της σύστασης viii, δηλαδή να καταστεί εμφανέστερη η οικονομική στήριξη των πολιτικών κομμάτων προς συνασπισμούς και υποψηφίους, στις εκλογές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η GRECO καλεί τις ελληνικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση κάθε εκκρεμούσας σύστασης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συστάσεις vii και viii έχουν υλοποιηθεί εν μέρει και ότι οι συστάσεις i-vi και ix-xvi εξακολουθούν να μην έχουν υλοποιηθεί. iii. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 31. Εν όψει των ανωτέρω, η GRECO συμπεραίνει ότι έχει επιτευχθεί ελάχιστη πρόοδος εκ μέρους της Ελλάδας, όσον αφορά στην υλοποίηση των συστάσεων που διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν υλοποιηθεί εν μέρει στην Έκθεση Συμμόρφωσης του Τρίτου Κύκλου. Σε σχέση με το Θέμα I - Ποινικοποιήσεις, οι συστάσεις i, iii, iv, v, vii και viii έχουν υλοποιηθεί εν μέρει και οι συστάσεις ii, vi, x και xi, παραμένουν μη υλοποιηθείσες. Όσον αφορά στο Θέμα ΙΙ - Διαφάνεια της Χρηματοδότησης των Κομμάτων, οι συστάσεις vii και viii έχουν υλοποιηθεί εν μέρει και οι συστάσεις i-vi και ix-xvi δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη. 17

18 32. GRECO σημειώνει ότι έχουν γίνει κάποια βήματα για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις συστάσεις. Όσον αφορά στο Θέμα Ι, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα αδικήματα της δωροδοκίας δεν απαιτούν συμφωνία μεταξύ των μερών και έχουν ληφθεί μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διερεύνησης των αδικημάτων διαφθοράς. Όσον αφορά στο Θέμα II, η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για τις προεκλογικές εκστρατείες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θεσπίζει ένα βαθμό διαφάνειας όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των εκστρατειών. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις περί καλών προθέσεων σχετικά με την εκπόνηση νέας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση όλων των συστάσεων που εκκρεμούν σε σχέση και με τα δύο θέματα - δηλώσεις που έγιναν ήδη κατά το χρόνο υιοθέτησης της Έκθεσης Συμμόρφωσης - δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιο συγκεκριμένα στοιχεία ως προς το περιεχόμενο της σχεδιαζόμενης νομοθεσίας από ό,τι τότε. Η GRECO εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόοδος της εκπόνησης αυτής της νέας νομοθεσίας παραμένει αργή και καλεί τις ελληνικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση ώστε να μεταφράσουν τις καλές τους προθέσεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. 33. Ενόψει των ανωτέρω, και παρά τις κάποιες πρώτες θετικές ενδείξεις σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων στο μέλλον, η GRECO συμπεραίνει ότι το τρέχον επίπεδο συμμόρφωσης με τις συστάσεις παραμένει «συνολικά μη ικανοποιητικό», κατά την έννοια του Κανόνα 31, παράγραφος 8.3 του Εσωτερικού Κανονισμού. 34. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 (i) του Κανόνα 32 (αναθεωρημένη), του Εσωτερικού Κανονισμού, η GRECO ζητά από την Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη GRECO να υποβάλει μια έκθεση σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την υλοποίηση των συστάσεων που εκκρεμούν (δηλαδή των συστάσεων i-viii και x-xi 18

19 σχετικά με το Θέμα Ι και των συστάσεων i-xvi σχετικά με το Θέμα II) μέχρι τις 31 Μαρτίου Σύμφωνα με τον Κανόνα 32 (αναθεωρημένο), παράγραφος 2, εδάφιο (ii α), η GRECO δίνει εντολή στον Πρόεδρό της να αποστείλει μια επιστολή - με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της Καταστατικής Επιτροπής - προς την Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ελλάδας, εφιστώντας την προσοχή της για τη μη συμμόρφωση με τις σχετικές συστάσεις και την ανάγκη να αναληφθεί αποφασιστική δράση, με στόχο την επίτευξη απτής προόδου, το συντομότερο δυνατό. 36. Τέλος, η GRECO καλεί τις ελληνικές αρχές να εγκρίνουν, το συντομότερο δυνατό, τη δημοσίευση της έκθεσης, να μεταφράσουν την έκθεση στην εθνική γλώσσα και να δημοσιοποιήσουν τη μετάφραση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4768

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4768 GRECO Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Στρασβούργο, 22 Ιουνίου 2012 Δημόσιας χρήσης Greco-RC ΙΙΙ (2012) 10E Τρίτος Γύρος Αξιολόγησης Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα «Ποινικοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 7-6-2013 Αρ. Πρωτ. 11757 Πληρ.: Μαρία Φυτά, Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3870/2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτήθηκε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα,

3. Επειδή η διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων 1 και η διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων που δεν αποδεικνύονται από την ταυτότητα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Νοέμβριος 2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Δημήτριος Αντ. Νικολάου Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - EΚΛOΓlKO. Προς 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ 30-DEC-2014 14:50 FROM-AREIOS PAGOS 2106411513 Τ-730 Ρ.00Ι/015 F-S72 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Α l' ΠΟΛΠ'ΚΟ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ1νση: Λ. Αλεξάνδρας 121 11522 Αθήνα ΠληροφΟΡίες: ΚΩ Μ. Ψαραύτη - κα Ε. Κοl

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Διευθύντρια 2106988650 / F. 2106988586 e-mail: asylo@asylo.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα