Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 20"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. 521/2004 Αρ. 3853, Αριθμός 521 Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1993 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 20 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27 πς Ιουνίου. 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία κα; επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών» (ΕΕ L 196 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι την «Οδηγία 2001/59/ΕΚ» (EEL 225 της , σ. 1), (β) «Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 15 ης ' Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (ΕΕ L 230 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι, την «Οδηγία 2003/82/ΕΚ», (γ) «Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31 ηζ Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» (ΕΕ L 200 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι την «Οδηγία 2001/60/ΕΚ», (ΕΕ L 22.6 της , σ. 5).

2 4847 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 1(1) του χορηγούνται από το άρθρο 20 του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993, εκδίδει τους ακόλουθους.'κανονισμούς... Σϋνοτπικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (Ι): , Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ώς οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 1993 και 2000 (που στο εξής θα αναφέρρνται ως «οι βασικοί κανονισμοί») καιοι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 1993 μέχρι ''' Προσθήκη νέου κανονισμού. 2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, του ακόλουθου Κανονισμού 8Α: «Διαδικασία διεξαγωγής δοκιμών. 8Α.-(1) Τα πειράματα ή οι δοκιμές για σκοπούς ' έρευνας ή ανάπτυξης, που συνεπάγονται.την ελευθέρωση στο περιβάλλον μη εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος εκτελούνται μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί έγκριση από την αρμόδια αρχή. για διενέργεια δοκιμών υπό ελεγχόμενες συνθήκες, και για περιορισμένες ποσότητες και περιοχές. (2) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την έναρξη του πειράματος' ή της δοκιμής. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να καταστεί δυνατή η στάθμιση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων ή ζώων ή των πιθανών συνεπειών'για το περιβάλλον. Σε περίπτωση

3 4848 που τα προτεινόμενα πειράματα ή δοκιμές "\ που αναφέρονται στην παράγραφο (1) ενδέχεται να έχουν επιβλαβή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή μη. αποδεκτή δυσμενή επίδραση στο περιβάλλον, η αρμόδια αρχή είτε απαγορεύει την έρευνα, είτε την επιτρέπει, με την επιφύλαξη όλων των προϋποθέσεων που κρίνει αναγκαίες για την πρόληψη των κινδύνων αυτών.,' ".. ' (3) Οι διατάξεις της παραγράφου (2) δεν ισχύουν σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει αναγνωρίσει στον αιτητή το δικαίωμα διεξαγωγής ορισμένων πειραμάτων και δοκιμών και έχει ορίσει τους όρους υπό τους οποίους οφείλουν να διεξάγονται τα εν λόγω πειράματα και δοκιμές. (4) Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν ισχύουν για τα πειράματα ή τις δοκιμές που αφορούν, τη σκόπιμη απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.». Τροττοττοίηση του 3. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται Κανονισμού 10 ως ακολούθως: των βασικών κανονισμών. (α) Η υποπαράγραφος (ε) της παραγράφου (1) τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «ή υγειονομική ή οικιακή ή άλλη χρήση» (πρώτη γραμμή) (β) υε τη διαγραφή της υποπαραγράφου (πζ)

4 ,4849 (γ). με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (ιστ) ;. των ακόλουθων υποπαραγράφων: «(ιζ) το είδος δράσης (κατηγορία χρήσης) του.φυτοπροστατευτικού προϊόντος (π.χ. εντομοκτόνο, ρυθμιστής ανάπτυξης, ζιζανιοκτόνο κ.λπ.) (ιη) τη μορφή του σκευάσματος (π.χ. βρέξιμη σκόνη, γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα κ.λπ.)-. (ιθ) τα διαστήματα που πρέπει να τηρούνται μεταξύ της εφαρμογής και της σποράς ή της φύτευσης της συγκεκριμένης καλλιέργειας ή των επακόλουθων καλλιεργειών- (κ) όπου χρειάζεται, το χρονικό διάστημα ασφαλείας που πρέπει να τηρείται για κάθε χρήση μεταξύ της εφαρμογής και της σποράς ή της φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας, της σποράς ή της φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας, της σποράς ή της φύτευσης επακολουθουσών καλλιεργειών, της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοσθεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν, της χρήσης ή της κατανάλωσης- (κα) τις ενδείξεις για τη φύση των ειδικών κινδύνων για τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον, με τυποποιημένες φράσεις, κατάλληλα επιλεγμένες μεταξύ των φράσεων του Παράρτημα ι. Παραρτήματος Ι

5 4850 Παράρτημα II. (κβ) τις προφυλάξεις για την προστασία του ανθρώπου, των ζώων ή του περιβάλλοντος, με τυποποιημένες φράσεις κατάλληλα επιλεγμένες μεταξύ των φράσεων του Παραρτήματος II (κγ) εάν το προϊόν συνοδεύεται από φυλλάδιο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2), τη φράση: «Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση» (κδ) οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας (κε) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται από το Συμβούλιο ως απαραίτητο υπό τις περιστάσεις.». " (δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (3) (ε) με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων μετά την παράγραφο (2): «(3) Οι ενδείξεις που ορίζονται στις υποπαραγράφους (ια), (ιβ) και (κ) της παραγράφου (1), δυνατό να αναγράφονται σε χωριστό φυλλάδιο που συνοδεύει τη συσκευασία, εφόσον ο διαθέσιμος χώρος επί της συσκευασίας είναι πολύ περιορισμένος. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, το φυλλάδιο αυτό θεωρείται ως τμήμα της ετικέτας.

6 4851. (4) Η ετικέτα της συσκευασίας ενός φϋτοπροστάτευτικόύ προϊόντος: οεν μπορεί σε - καμία περίπτωση να. φέρει ενδείξεις όπως "μη τοξικό", "αβλαβές" ή άλλα παρόμοια. Ωστόσο, η ετικέτα μπορεί να περιλαμβάνει ενδείξεις που δηλώνουν ότι το φυτοπροστατεϋτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά την εποχή δραστηριότητας των μελισσών ή άλλων ειδών - μη στόχων, ή κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών'ή των ζιζανίων, ή άλλες παρόμοιες ενδείξεις που αποσκοπούν στην προστασία των μελισσών ή άλλων ειδών - μη στόχων, εάν η έγκριση αναφέρει ρητά ότι το εν λόγω φυτοπροστατεϋτικό προϊόν εφαρμοζόμενο κατά την εποχή δραστηριότητας των μελισσών ή των άλλων συγκεκριμένων οργανισμών αποτελεί αμελητέο κίνδυνο για αυτούς. (5) Οτιδήποτε αναγράφεται πάνω στην ετικέτα πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή εκ των προτέρων.».

7 4852 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ! (ΚάνονΓσμός 10) ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α. Φράσεις Κινδύνου R R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση ν R2 Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλη πηγή αναφλέξεως R3 Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλη πηγή αναφλέξεως R4 Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις R5 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη R6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα R7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά R8 Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά R9 Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά R10 Εύφλεκτο R11 Πολύ εύφλεκτο R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο R13 Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο R14 Αντιδρά βίαια με νερό " R15 Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια R16 Εκρηκτικό όταν αναμειχθεί με οξειδωτικές ουσίες R17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα R18 Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα / εκρηκτικά μίγματα ατμού - αέρος R19 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται R21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R23 Τοξικό όταν εισπνέεται R24 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται R27 Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης R29 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια R30 Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια R32 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων R34 Προκαλεί εγκαύματα R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα R36 Ερεθίζει τα μάτια R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα R38 Ερεθίζει το δέρμα R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων / " R41- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.-

8 4853 R42 R43 R44 R45 R46 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63.R64 R66 R67 R68 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται...',. ' Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς ; Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Τοξικό για τη χλωρίδα Τοξικό για τη πανίδα Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους Τοξικό για τις μέλισσες Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος Μπορεί να εξασθενήσει.τη γονιμότητα Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη Πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων Β. Συνδυασμός των R Φράσεων R14/15: Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια πολύ εύφλεκτα R15/29: Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, πολύ εύφλεκτα αέρια R20/21: Επιβλαβές, όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R20/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R20/21/22: Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R21/22: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R23/24: Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R23/25: Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R23/24/25: Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R24/25: Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R26/27: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R26/28: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R26/27/28: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R27/28: Πολύ τοξικό σε επαφή με το'δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R36/37:. Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα

9 4854 R36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα / R36/37/38: Ερεθίζει τα μάτια, το αναττνέυστικόσύστημα και το δέρμα R37/38: Ερεθίζει το ανάπνεμστικό σύστημα και το δέρμα R39/23: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν έισττνέεται R39/24: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα R39/25: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών. μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης R39/23/24: Τοξικό: κίνδυνος πολύ' σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R39/23/25: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R39/24/25: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R39/23/24/25: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R39/26: R39/27: Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεταγ Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα R39/28: Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης R39/26/27: Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται. και σε επαφή με το δέρμα R39/26/28: Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R39/27/28: Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R39/26/27/28: Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R42/43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω της εισπνοής και σέ επαφή με το δέρμα R48/20: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται R48/21: Επιβλαβές:'κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα R48/22: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης R48/20/21: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R48/20/22: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R48/21/22: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R48/20/21/22: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R48/23: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται R48/24: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα. '

10 4855 R48/25: R48/23/24: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης V Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R48/23/25: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R48/24/25: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R48/23/24/25: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R51/53: Τοξικό για" τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R68/20: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται R68/21: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα R68/22: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης R68/20/21: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα R68/20/22: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης R68/21/22: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R68/20/21/22: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης Γ. Φράσεις για ειδικούς κινδύνους για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον 1. Τυποποιημένες φράσεις για ειδικούς κινδύνους. 1Α. Ειδικοί κίνδυνοι για τους ανθρώπους (RSh) RSh 1: RSh 2:.RSh 3: Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα. 1 Β. Ειδικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον (RSe)

11 Κριτήρια χρήσης για τις τυποποιημένες φράσεις που αφορούν ειδικούς κινδύνους 2.1. Κριτήρια χρήσης των τυποποιημένων φράσεων για τους ανθρώπους RSh 1: Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια. Η φράση πρέπει να χρησιμοποιείται εφόσον η δοκιμή ερεθισμού των οφθαλμών, σύμφωνα με το Παράρτημα III, μέρος Α σημείο του Νόμου, προκάλεσε στα ζώα που υποβλήθηκαν στη δοκιμή έκδηλα συμπτώματα συστηματικής τοξικότητας (π.χ. σε σχέση με την αναστολή χοληνεστεράσης) ή θνησιμότητα, που μπορεί να αποδοθεί στην απορρόφηση της δραστικής ουσίας μέσω των βλεννογόνων υμένων του ματιού. Η φράση πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν αποδείξεις για συστηματική τοξικότητα στους ανθρώπους ύστερα από επαφή με τους οφθαλμούς. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να'διευκρινίζεται η προστασία των οφθαλμών, όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παραρτήματος V. RSh 2: Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση. Η φράση πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις από πειραματικά συστήματα ή τεκμηριωμένη ανθρώπινη, έκθεση ότι τα προϊόντα έχουν φωτοευαισθητοποιητικές συνέπειες. Η φράση πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για τα προϊόντα που περιέχουν μία συγκεκριμένη δραστική ουσία ή ένα βασικό συστατικό που έχει φωτοευαισθητοποιητικές συνέπειες στους ανθρώπους, εάν τό προϊόν περιέχει το εν λόγω φωτοευαισθητοποιητικό συστατικό σε συγκέντρωση 1 % (w/w) ή υψηλότερη. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να διευκρινίζονται τα μέτρα προστασίας, όπως αναφέρεται στις γενικές διατάξεις του Παραρτήματος V. RSh 3: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτιαη επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα. Η φράση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με τη μορφή υγροποιημένου αερίου, εφόσον είναι αναγκαίο (π.χ. παρασκευάσματα μεθυλοβρομιδίου). Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να διευκρινίζονται τα μέτρα προστασίας, όπως αναφέρεται στις γενικές διατάξεις του παραρτήματος V. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα R34 ή R35 σύμφωνα με τον περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμών του δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η φράση αυτή Κριτήρια χρήσης για τις τυποποιημένες φράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον.

12 4857 ilapapthma II (Κανονισμός 10) ΦΡΑΣΕίΣ ΓΙΑ TON ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Α. Φράσεις για τον Ασφαλή Χειρισμό S 51 Να φυλάσσεται κλειδωμένο 52 Μακριά από παιδιά 53 Να. φυλάσσεται σε δροσερό μέρος 54 Μακριά από κατοικημένους χώρους 55 Να διατηρείται το περιεχόμενο σε... (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 56 Διατηρείται σε ατμόσφαιρα...(το είδος του.αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 57 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο 58 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία 59 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος 512 Μη διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλεισμένο 513 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 514 Μακριά από... (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή) S15 Μακριά από θερμότητα 516 Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα ν 517 Μακριά από καύσιμα υλικά 518 Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά 520 Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε 521 Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε 522 Μην αναπνέετε την σκόνη 523 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 524 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα 525 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 526 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή 527 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί 528 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή) 529 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση 530 Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό S33 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 535 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί. μέ ασφαλή τρόπο (εξειδικεύεται από τον παραγωγό) 536 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (εξειδικεύεται κατά περίπτωση) 537 Να φοράτε κατάλληλα γάντια (εξειδικεύεται κατά περίπτωση) 538 ' Σε περίπτωση ανεπαρκούς, αερισμού, χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή 539 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας μαπών / προσώπου (εξειδικεύεται

13 4858 S40 S41 S42 S43 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S56 S57 S59 S60 SS1 S62 κατά περίπτωση) ;. _ Για τον καθαρισμό του δαπέδου και ;όλών των αντικειμένων πού έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε... (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή) ' ' l. i. : ' 1 Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς..'-' Κατά τη διάρκεια ϋποκαπνισμού ή ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον κατασκευαστή) (εξειδικεύεται κατά περίπτωση) Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε.., (αναφέρεται το ακριβώς είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει' τον κίνδυνο, προστίθεται: «Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό») Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους... C (καθορίζεται από τον παραγωγό) Να διατηρείται υγρό με... (το κατάλληλο υγρό καθορίζεται από τον παραγωγό) Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο Να μην αναμιχθεί με... (καθορίζεται από τον παραγωγό) Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο Δεν συνίσταται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό / προμηθευτή για ανάκτηση / ανακύκλωση Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν. κατά τη διάθεση τους, επικίνδυνα απόβλητα Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του S1/2: S3/7: S3/9/14: S3/9/14/49: S3/9/49: Β. Συνδυασμός των S φράσεων Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από... (ασύμβατα υλικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή) Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από... (ασύμβατα υλικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή) Δίατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος _ '.. *. -

14 4859 S3/14: Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από...(ασύμβατα υλικό που Καθορίζονταιαττό.τον κατασκευαστή) S7/8:.Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την. ".. υγρασία '.:. '. ' S7/9: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος S7/47: Διατηρείται το δοχείο καλά κλεισμένο και σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους... C (να καθοριστεί από τον παραγωγό) S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε S24/25: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια S29/56: Μη αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο ττεριέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων S36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου S36/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου S37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου S47/49: Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους C (προσδιορίζεται από τον παραγωγό) Γ. Φράσεις για προληπτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος 1. Όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα με την ακόλουθη φράση η οποία συμπληρώνεται από το κείμενο που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση, εφόσον είναι αναγκαίο: SP 1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επκρανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.] 2. Ειδικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας 2.1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας για τους χειριστές (SPo) Γενικές διατάξεις 1. Τα κράτη μέλη μπορο.ύν να καθορίσουν την κατάλληλη πρjστατεuτiκή ενδυμασία για τους χειριστές και να καθορίσουν επίσης ειδικά στοιχεία της ενδυμασίας αυτής (π,χ. φόρμες, ποδιές, γάντια, ανθεκτικά παπούτσια, λαστιχένιες μπότες, προστατευτικές μάσκες προσώπου, προσωπίδες, προστατευτικά γυαλιά, καπέλα, κουκούλες ή αναπνευστήρες συγκεκριμένου τύπου). Τα εν λόγω συμπληρωματικά προστατευτικά μέτρα εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των τυποποιημένων φράσεων της οδηγίας 1999/45/ΕΚ.

15 4860,2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίσουν επίσης τις ειδικές εργασίες οι οποίες απαιτούν ειδική προστατευτική ενδυμασία όπως η μείξη, η φόρτωση, ο χειρισμός του μη αραιωμένου προϊόντος, η εφαρμογή, ο ψεκασμός του αραιωμένου προϊόντος, ο χειρισμός υλικών που έχουν υποστεί επεξεργασία με φυτοφάρμακα πρόσφατα όπως τα φυτά, το χώμα ή η είσοδος σε ζώνες όπου έχει χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακο πρόσφατα. 3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν προδιαγραφές για μηχανικά συστήματα ελέγχου, όπως: - τη χρήση κλειστού συστήματος μεταφοράς κατά τη μεταφορά φυτοφαρμάκων από το δοχείο που περιέχει το προϊόν έως τη δεξαμενή του ψεκαστήρα, - ο χειριστής πρέπει να εργάζεται μέσα σε κλειστό θάλαμο [με κλιματισμό / σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα] κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, - τα μηχανικά συστήματα ελέγχου μπορούν να αντικαταστήσουν την προστατευτική ενδυμασία εάν παρέχουν ίσο ή υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Ειδικές διατάξεις SPo 1: Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό. SPo 2: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. SPo 3: Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισττνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης. SPo 4: Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας. SPo 5: Να αερίσετε τους χώρους / τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν' φυτοφάρμακα [πλήρως / ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος / μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

16 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για το περιβάλλον (SPe) SPe 1: Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά / τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει. (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα,). SPe 2: Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά / τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες,). SPe 3: Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς / μη στοχευόμενα φυτά / μη στοχευόμενα αρθρόποδα / έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη / σώματα επιφανειακών υδάτων]. SPe 4: Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς / μη στοχευόμενα φυτά] να ΜΠ ν χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής. SPe 5: Για να προστατέψετε [πουλιά / άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. SPe 6: Για να προστατέψετε [πουλιά / άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί. κατά λάθος.

17 4862 SPe 7: Νά μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών. SPe 8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες, Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. / Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. / Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί ("αναφέρατε το xpovoj μετά τη χρήση. / Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. / Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. / Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το xpovoj Προληπτικά μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με ορθές γεωργικές πρακτικές SPa 1: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (Va προσδιοριστεί η συχνότητα,) φορές Ειδικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για φάρμακα κατά των τρωκτικών (SPr) SPr 1: Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά. SPr 2: Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκπκό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης. SPr 3: Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε. όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

18 Κριτήρια χρήσης των τυποποιημένων φράσεων για τα ειδικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας 3.1. Εισαγωγή '"' Γενικά, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιτρέπεται νά χρησιμοποιούνται μόνον για τις ειδικές χρήσεις εκείνες που είναι αποδεκτές με βάση αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα VI του Νόμου. Όσον είναι δυνατόν, τα ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να αντιστοιχούν στα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων με βάση τις ενιαίες αρχές και θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτούνται μέτρα άμβλυνσης του. κινδύνου προκειμένου να. αποφευχθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα Κριτήρια χρήσης των τυποποιημένων φράσεων για προληπτικά μέτρα ασφαλείας των χειριστών SPo 1: Ύστερα από επαφή με το δέρμα. Αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό. Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν συστατικά τα οποία είναι δυνατόν να αντιδράσουν βίαια με το νερό, όπως κυανιούχα άλατα ή φωσφορούχο αργίλιο. SPo 2: Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. Η χρήση της πρότασης αυτής συνιστάται όταν για την προστασία των χειριστών απαιτούνται προστατευτικές ενδυμασίες. Είναι υποχρεωτική για όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατηγορίας Τ ή Τ+. SPo 3: Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης. Η πρόταση αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για υποκαπνισμούς στις περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτική η χρήση αναπνευστικής προσωπίδας.

19 4864 SPo 4: To δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας. Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες είναι δυνατόν να αντιδράσουν βίαια με νερό ή με υγρό αέρα, όπως π.χ. το φωσφορούχο αργίλιο, ή που μπορούν να υποστούν αυτανάφλεξη όπως π.χ. (διαλκυλεν-) διθειοκαρβαμιδικών προϊόντων. Η πρόταση αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πτητικά προϊόντα κατηγορίας R20, R23 ή R26. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις θα πρέπει να ζητηθεί ή γνώμη ειδικού προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον οι ιδιότητες του παρασκευάσματος είναι τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο τον χειριστή. SPo 5: Να αερίσετε τους χώρους / τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως / ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος / μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε. Η φράση μπορεί ν.α χρησιμοποιηθεί για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια ή σε άλλους κλειστούς χώρους, όπως οι αποθήκες Κριτήρια χρήσης τυποποιημένων φράσεων για προληπτικά μέτρα ασφαλείας του περιβάλλοντος ' ;: SPe 1: Για να προστατέψετε [τά υπόγεια νερά / τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει [προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως] περισσότερο από [να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα]. Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται για προϊόντα φυτοπροστασίας για τα οποία η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές δείχνει για μια ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις ότι απαιτούνται μέτρα ελαχιστοποίησης της συσσώρευσης στο' έδαφος, επιπτώσεις σε γαιοσκώληκες ή άλλους οργανισμούς που ζουν στο έδαφος ή εδαφική μικροχλωρίδά ή / και μόλυνση υπόγειων υδάτων. SPe 2: Πα να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά / τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες). Η πρόταση αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο άμβλυνσης του κινδύνου προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση υπόγειων υδάτων ή επιφανειακών υδάτων σε συνθήκες επικινδυνότητας (π.χ. σε συνδυασμό με τον τύπο του εδάφους, την τοπογραφία ή για αποστραγγιζόμενα εδάφη) και εφόσον η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές δείξει πως για μια ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις απαιτούνται μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. *.

20 4865 SPe 3: Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς / μη στοχευόμενα φυτά / μη στοχευόμενα αρθρόποδα / έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη / σώματα επιφανειακών υδάτων]. Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται για να προστατέψει μη στοχευόμενα φυτά, μη στοχευόμενα αρθρόποδα ή / και υδρόβιους οργανισμούς, εφόσον η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές δείξει πως για μια ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις απαιτούνται μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. SPe 4: Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς / μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος φυτοπροστασίας, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν την πρόταση αυτή προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απορροής για να προστατέψουν υδρόβιους οργανισμούς ή μη στοχευόμενα φυτά. SPe 5: Για να προστατέψετε [πουλιά / άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.. Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται σε προϊόντα φυτοπροστασίας σέ κόκκους ή σφαιρίδια που πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να προστατευθούν πουλιά ή άγρια θηλαστικά. SPe 6: Για να προστατέψετε [πουλιά / άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος

21 4866 Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται για προϊόντα φυτοπροστασίας σε κόκκους ή σφαιρίδια προκειμένου να αποφευχθεί ή κατανάλωστή τους από πουλιά ή άγρια θηλαστικά. Συστήνεται η χρήση της για όλα τα στερεά σκευάσματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούναδιάλυτα. "'"/ ' " ' / " ί ". "' "' SPe 7ν Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών. Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται όταν η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές δείξει πως για μια ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις απαιτείται τέτοιο μέτρο άμβλυνσης των επιπτώσεων. SPe 8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για Va προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. / Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. / Απομακρύνετε ή καλύψετε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά την χρήση. / Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. /Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. / Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο). Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται σε προϊόντα φυτοπροστασίας για τα οποία η αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές έχει δείξει πως για μια ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις απαιτούνται τέτοια μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για να προστατευθούν οι μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης. Ανάλογα με τον τρόπο ι χρήσης του προϊόντος φυτοπροστασίας και τις λοιπές σχετικές εθνικές κανονιστικές, διατάξεις, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν νά χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη πρόταση προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για να προστατέψουν τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης και τους γόνους τους.

22 Κριτήρια χρήσης τυποποιημένων φράσεων για προληπτικά μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με ορθές γεωργικές πρακτικές SPa 1: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει [προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως] περισσότερο από [να προσδιοριστεί η συχνότητα] φορές. Η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται όταν ρ περιορισμός αυτός φαίνεται αναγκαίος προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ανάπτυξης αντίστασης Κριτήρια χρήσης τυποποιημένων φράσεων για ειδικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας για φάρμακα κατά των τρωκτικών SPr 1: Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των χειριστών, η πρόταση θα πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο στην ετικέτα έτσι ώστε να αποφεύγεται όσον είναι δυνατόν η κακή χρήση. SPr 2: Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης. ' - Η πρόταση αυτή πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο στην ετικέτα προκειμένου να αποκλεισθεί όσον είναι δυνατόν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης. SPr 3: Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά άπό την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών. Προκειμένου να αποφευχθούν δευτερογενείς δηλητηριάσεις ζώων, η πρόταση αυτή χρησιμοποιείται σε όλα τα φάρμακα κατά των τρωκτικών που περιέχουν αντιπηκτικά ως δραστικές ουσίες.»

ΦΡΑΣΕΙΣ S ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ S ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ S ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που περιέχονται επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται τα γράμματα R και S και ένα αριθμός. Ο συνδυασμός των γραμμάτων αυτών με τους αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις R Επισήμανση κινδύνων

Φράσεις R Επισήμανση κινδύνων Φράσεις R Επισήμανση κινδύνων Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που περιέχονται επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται τα γράμματα R και S και ένα αριθμός. Ο συνδυασμός των γραμμάτων αυτών με τους αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 3249/36964 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13636/159185 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΔΑ: 7Τ32Β-Β3Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-7 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 3962/40916 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΔΑ:7Μ34Β-ΠΣΦ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 ΑΔΑ:7Μ34Β-ΠΣΦ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΔΑ:7Μ34Β-ΠΣΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-12 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 4333/42639 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 4 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-7Η1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-7Η1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-7Η1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 618/8322 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής Μαΐου 2008

Παράρτημα. Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής Μαΐου 2008 Παράρτημα Όροι έγκρισης του σκευάσματος Mocap 10G με αριθμό εγγραφής 2306. 12 Μαΐου 2008 Κάτοχος εγγραφής: Bayer CropScience SA, France Εμπορικό Όνομα: Mocap 10G Μορφή: Κοκκώδες (G) Εγγυημένη σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7

R 100 ROCA pregno Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση ειδικός εµποτιστής για δάπεδα από πέτρα, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. 3719/39910 πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

2-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 6929/75935 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 κιλό 70 WG. Delan ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ. Περιεχόμενο: Dithianon (ντιθιανόν) Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1 κιλό 70 WG. Delan ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ. Περιεχόμενο: Dithianon (ντιθιανόν) Βρέξιμοι κόκκοι (WG) Delan 70 WG Dithianon (ντιθιανόν) Βρέξιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο, θεραπευτική δράση. Αρ. Άδειας: 60565/09-11-2016 Περιεχόμενο: ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CUPROFIX ULTRA 40 WG

CUPROFIX ULTRA 40 WG CUPROFIX ULTRA 40 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CUPROFIX ULTRA 40 WG Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 - - 7 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ: 3716/43694 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Wing - P 25/21.25 EC Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Αρ. Άδειας: 70032/13.03.2013 Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών

Διαβάστε περισσότερα

GR80230494A. Proteus 110 OD Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β

GR80230494A. Proteus 110 OD Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β GR80230494A 1L Proteus 110 OD Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρύτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 4086/41749 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Insignia 20 WG. Pyraclostrobin (πυρακλόστρομπιν) Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Insignia 20 WG. Pyraclostrobin (πυρακλόστρομπιν) Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG) Insignia 20 WG Pyraclostrobin (πυρακλόστρομπιν) Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν την ελιά και τα εσπεριδοειδή. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-1ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-1ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΒ-1ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3948/40871 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 4085/41748 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 / 3 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 / 3 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 / 3 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 13342/155427 π.ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cabrio Team 6.7/12 WG

Cabrio Team 6.7/12 WG Cabrio Team 6.7/12 WG Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπίν/ντιμεθομόρφ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dimethomorph, για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.10.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 3111/35647 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) NIMROD 25 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Code No.: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: NIMROD 25 EC Bupirimate R-10828.DPD.NPF Makhteshim

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl

Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Βοηθητικές ουσίες 44,84% β/β. Pirimiphosmethyl L1002954 GREC/10S PPE4043973 Pirimiphos-methyl (πιριμιφός μεθύλ) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 1114/26-2-80 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Pirimiphosmethyl 50% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 11556/115262 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) BASAMID GR 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: BASAMID GR. Dazomet Απολυμαντικό εδάφους/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

120 ml. Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator). ΚΙΝΔΥΝΟΣ

120 ml. Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator). ΚΙΝΔΥΝΟΣ 120 ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003 Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/o Βοηθ. ουσίες: 47% β/β Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 399/5269 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Seabor Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέεται εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου. L1009280 GREC/4T PPE4051451 48 SL Dicamba (ντικάμπα) (χημική ομάδα βενζοϊκά παράγωγα) Πυκνό διάλυμα (SL) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 70077/20-03-14 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Dicamba 48% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 121215 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ: 10170/113425ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ: 10170/113425ΠΕ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-11 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ: 10170/113425ΠΕ TΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΥΡIMAΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) Προϊόν : COPPER OXYCHLORIDE 38,25 SC Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) Προϊόν : COPPER OXYCHLORIDE 38,25 SC Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 6/2005 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER OXYCHLORIDE 38,25 SC Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : COURE FLOW 38,25

Διαβάστε περισσότερα

120 κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003

120 κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003 120 κ.εκ. Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/o Βοηθ. ουσίες: 47% β/β Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

S 720 CORRIDOR basic Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Έτοιµο προς χρήση καλυπτικό πόρων και προϊόν βάσης για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν: MYCLOBUTANIL-DGA Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Ημερομηνία : Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν: MYCLOBUTANIL-DGA Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 19-06-2007 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν: MYCLOBUTANIL-DGA Έκδοση : 1 24 EC 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : MYCLOBUTANIL Εμπορικό όνομα : MYCLOBUTANIL-DGA

Διαβάστε περισσότερα

1 L ΚΙΝΔΥΝΟΣ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

1 L ΚΙΝΔΥΝΟΣ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 1 L Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : BRIX IN Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Περιέχει ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Talendo 20 EC. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Kαθ. βάρος: 100 κ. ε κ. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo 20 EC. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Kαθ. βάρος: 100 κ. ε κ. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: 021285 K-31260 (12 pages) 21/02/12 14:56 Page2 K-31260/31202 - GREECE - PAGE 2 (BASE) ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Οταν το

Διαβάστε περισσότερα

MEPIQUAT CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 SL

MEPIQUAT CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 SL MEPIQUAT CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MEPIQUAT CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 SL Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) BEETUP COMPACT SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: BEETUP COMPACT SC Χημική ονομασία: Phenmedipham Desmedipham Τύπος προϊόντος και χρήση: Ζιζανιοκτόνο/

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) Προϊόν : HEXYTHIAZOX 10 WP Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) Προϊόν : HEXYTHIAZOX 10 WP Έκδοση : Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 16/11/2006 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : HEXYTHIAZOX 10 WP Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : HEXYTHIAZOX - ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5

G 433 Aktiv Ηµεροµηνία έκδοσης: Σελίδες 1 από 5 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23. 6. 2008 Σελίδες 1 από 5 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Καθαριστικό προϊόν που µπορεί να αραιωθεί µε νερό, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-8 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 8595/95935 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 72 WP

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 72 WP VONDOZEB 72 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: VONDOZEB 72 WP Magnese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt [C 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. Περιγραφή 1.1. Ανάγνωση Ετικέτας Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του σκευάσματος και ακολουθείτε τις οδηγίες κατά τη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικά τις συστάσεις ασφάλειας. Κάθε συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όνομα προϊόντος SOUS COUCHE AVANT LASURE BOIS NOIRCIS Χρήσεις / Εφαρμογές Προστασία ξύλου Προμηθευτής V33 s.a. Rue Croix Bernard La Muyre F-39210 DOMBLANS CEDEX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25.06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 13455/156767 Π.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004

4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 493 4463 Κ.Δ.Π. 493/2004 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211 1205570. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) GOLTIX 70 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: GOLTIX 70 WG Metamitron Ζιζανιοκτόνο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Σήµανση(*) ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ: Στερεές ή υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα που αντιδρούν εξώθερµα µε ταυτόχρονη απότοµη έκλυση µεγάλου όγκου αερίων, ακόµη και χωρίς την παρουσία ατµοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκληθεί αναρρόφηση. Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα