ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτι σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τον πε ριορισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδι κας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α / ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων και του Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλί ου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέ σιμων ημερών των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανά πτυξης Π.Ε.Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτο κινήτων ανά έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαί ου, επιμερισμός αυτών σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ, διαφορές του αριθμού αυτού ως προς τις υφιστάμενες άδειες κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 85 του Ν. 4070/ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας... 5 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ωδείου... 6 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας... 7 Ανάθεση οικονομικών αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστή ριξης του Κ.Ε.Α.Ο... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ1 (1) Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τον περιορισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό ρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α / ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 55 και του άρθρου 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό ρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α / ). γ) του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α ) «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. δ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α / ). ε) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α / ). 2. Την αριθμ /Γ1/ , απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 100 τ.υ.ο.δ.δ/ Α.Δ.Α.: ΒΜΛΟ465ΦΘ3 63Γ).

2 11498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την αριθμ. πρωτ /Γ1/ απόφαση διο ρισμού της ΕΛΕΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 252/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ ΑΔΑ: ΩΥΡΒ465ΦΘ3 ΘΜΚ). 4. Την αριθμ. Υ95 / Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητι κής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο (ΦΕΚ 299/ τ.β / ), αποφασίζουμε: Εξαιρούμε τη ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ..Χ ), δικηγόρο (Α.Μ:026782) η οποία διορί στηκε από και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σε θέση Ειδικού Συμβούλου, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι δείας και Θρησκευμάτων, Δημητρίου Χασάπη, από τον περιορισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α / ) και της επιτρέ πουμε από τον διορισμό της στην παραπάνω θέση να ασκεί, παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβού λου στο Πολιτικό Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το επάγγελμα του δικηγόρου. Μαρούσι, 27 Μαΐου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ F Αριθμ. 4030/55011 (2) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων και του Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλί ου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α 200), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ) Του άρθρου 3 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α 20), «Σύσταση και μετονομασία των Υπουργείων, μεταφορά της Γενι κής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 2. Την αριθμ. Υ103/ (ΦΕΚ Β 309) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ178/ (ΦΕΚ Β 845) όμοια απόφαση. 3. Την αριθμ. 3084/42647/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 270) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.». 4. Την αριθμ. 733/100506/ (ΦΕΚ Β 2346) απόφα ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων και του Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.». 5. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ Β 684) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 6. Την αριθμ. 195/Θέμα 1 ο / απόφαση εισή γηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων και του Γενικού Διευθυντή του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων και του Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβου λίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ., ως εξής: 1) Στην Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ειρήνη Κα τσινοπούλου του Γεωργίου, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στα αντικείμενα των Διευθύνσεων: α) Τεχνικών Ελέγχων. β) Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς. 2) Στην Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Άννα Μα ρία Γιάντση του Μιχαήλ, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στα αντικείμενα των Δι ευθύνσεων: α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, β) Πληροφορικής. 3) Στο Γενικό Διευθυντή Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Γεώργιο Αποστολάκη του Μιχαήλ, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στα αντικείμενα: α) Της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υπο στήριξης, εκτός των θεμάτων, που άπτονται του προ ϋπολογισμού και των δαπανών του Οργανισμού, στα οποία ασκεί εποπτεία ο Πρόεδρος Δ.Σ. β) Του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη. γ) Των έξι (6) Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε θέματα αρμοδιότητας των ανωτέρω. 4) Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις οι Αντιπρόεδροι Δ.Σ. ασκούν εποπτεία σε θέματα, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες, που έχουν ανατεθεί σ αυτούς. Για τα ανωτέρω θέματα, όπου απαιτείται η υπογρα φή του Προέδρου Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εισήγησης των, καθ ύλην, αρμοδίων Αντιπροέδρων Γενικού Διευθυντή Δ.Σ.. II. Η αριθμ. 733/100506/ (ΦΕΚ Β 2346) υπουρ γική απόφαση, καταργείται. Αθήνα, 28 Μαΐου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ (3) Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολογώ εργασιακή εφεδρεία και άλ λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως αντικα ταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρ. 176 παρ. 1 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/ ). 3. Τις διατάξεις του άρ. 29 του Ν.3528/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α ). 5. Τις διατάξεις της με αριθ / απόφα σης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθη κε η τροποποίηση του Π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β / , όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β / ). 6. Την υπ αριθ. οικ. 2/78400/0022/ (ΑΔΑ: 4577Η 5ΕΤ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ). 7. Την υπ αριθ. οικ.17480/9512/ απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αττικής, περί καθορισμού του ωραρίου εργα σίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 457 B / ). 8. Το υπ αριθ. 644/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφω να με το οποίο δηλώνεται η ανάγκη εργασίας νυκτερι νής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων της για το έτος 2015 και αναλύονται οι λόγοι καθώς και οι απαιτούμενες ώρες. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν για τον έλεγχο της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές και τον έλεγχο των επιχειρήσεων που λειτουρ γούν κατά τις νυχτερινές ώρες, βάσει των διατάξεων του Ν.4177/ Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ θεισών αναγκών έχει προβλεφθεί πίστωση για το έτος 2015, συνολικού ποσού 5.000, στον φορέα ΚΑΕ και αφορά την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Περι φέρειας Αττικής. 10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 4.141,77 σύμφωνα με το υπ αριθ / έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, που θα καλυφθεί από τις εγκε κριμένες πιστώσεις του φορέα ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2015, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ή/και καθ υπέρβαση αυτής για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, έως και , ως ακολούθως: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙ ΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΣΥ ΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑ ΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2015: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙ ΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΣΥ ΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑ ΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2015: ,77 Ειδικά, στην καθ υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτε ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο. Αθήνα, 25 Μαΐου 2015 Η Περιφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ F Αριθμ /389 (4) Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινή των ανά έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επι μερισμός αυτών σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ, διαφορές του αριθμού αυτού ως προς τις υφιστά μενες άδειες κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 137/10 (ΦΕΚ 230/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», 3. Την με αριθμό 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω τοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την 119/2014 όμοια απόφασή του, για την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού της Π.Β. Αιγαίου, την 3271/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το από 8/10/2014 πρακτικό Ορκωμοσίας της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, 4. Την με αριθ. πρωτ /2411/ (ΦΕΚ 627 τ.υ.ο.δ.δ./ ) απόφαση της Περιφερειάρχη Β. Αι γαίου «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης», 5. Την με αριθ. πρωτ /2456/ (ΦΕΚ 2769/ Β / ) απόφαση της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», 6. Την 28/3/ απόφαση του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευ θύνσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», 7. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α / ) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει,

4 11500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Τις με αριθμό 87/ και 114/ αποφά σεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, «Εφαρμογή του άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 σχετικά με τις έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (TAXI) στην Περιφέ ρεια Βορείου Αιγαίου» περιλήψεις των οποίων δημοσι εύθηκαν στο ΦΕΚ 2753/Β / , 9. Την 6373/74/ (ΑΔΑ: ΩΖ4Μ7ΛΩ 4ΔΜ) «Πρό σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012», 10. Την αριθ απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 3465/Β /2012), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΓΠ 191 απόφαση (ΦΕΚ 698/Β / ). 11. Την από 16/4/2015 επιστολή της Ελληνικής Στατι στικής Αρχής. 12. Το πρακτικό της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 27206/343/ απόφαση του Αντιπεριφερει άρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ:62Α27ΛΩ 5ΜΟ) και υποβλήθηκε με το 29661/387/ έγγραφο της Γενικής Διεύ θυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε: Ι) Ο βασικός συντελεστής Σi, του μαθηματικού τύπου της παρ.2 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012, κατά τον υπολογισμό του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις έδρες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, παραμένει στην τιμή ένα και μισό (1,5) όπως ορίζεται στην παρ 1, του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012. II) Καθορίζουμε στην στήλη 3 του πίνακα που ακολου θεί, για τις έδρες της στήλης 2 των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που καταγράφηκαν και ονομάσθηκαν με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου 114/2012 (ΦΕΚ 2753/Β/ ), το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, όπως αυτός προκύπτει από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.4070/2012. Ο αριθμός αυτός επιμερίζεται για κάθε έδρα, σε κατηγορίες αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, στις στήλες 4,5 και 6 αντίστοιχα. Αναγράφεται στις στήλες 7,8 και 9 του πίνακα, ο υφι στάμενος αντιστοίχως, κατά τον χρόνο πριν τον υπο λογισμό, αριθμών αδειών για κάθε κατηγορία και έδρα. Στις στήλες 10, 11 και 12 υπολογίζονται οι διαφορές των αδειών προς χορήγηση ή αντικατάσταση, σε σχέση με τον οριζόμενο μέγιστο αριθμό και τον υφιστάμενο για κάθε κατηγορία ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ): (, ) A/A 114/2012 : (+ -) (+ -) (+ -)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6 11502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επεξήγηση για τις στήλες 10, 11 και 12 του πίνακα: Το πρόσημο μείον ( ) ή το μηδέν (0) έχει την έννοια ότι ο υφιστάμενος αριθμός αδειών υπερβαίνει ή είναι ίσος αντίστοιχα με τον αναλογούντα, μετά τον επιμερισμό, αριθμό αδειών της κατηγορίας αυτής. Οι υπάρχουσες επί πλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, ούτε συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών, σύμφω να με την παρ. 5 του άρθρου 85 του Νόμου 4070/2012. Το πρόσημο συν (+) έχει την έννοια ότι ο υφιστάμενος αριθμός αδειών υπολείπεται του αναλογούντος, μετά τον επιμερισμό, αριθμού των αδειών της κατηγορίας αυτής. Είναι δυνατή η χορήγηση νέας άδειας της εν λόγω και μόνο κατηγορίας και έδρας ή η μετατροπή υφισταμένης από άλλη κατηγορία της ίδιας έδρας. Σε όποια έδρα του πίνακα υπάρχει η επισήμανση «μόνο μετατροπή» είναι δυνατή η μετατροπή μόνο σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, υφισταμένης αδείας από άλλη κατηγορία της ίδιας έδρας, κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012. Ill) Οι υφιστάμενες δύο άδειες ΕΙΔΜΙΣΘ, ανά μία στον Νομό Χίου και Σάμου, για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, που είχαν χορηγηθεί με προγενέστε ρες του Ν.4070/2012 διατάξεις, χαρακτηρίζονται Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα υποκατηγορίας ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ και λειτουρ γούν σύμφωνα με τις σχετικές για την κατηγορία αυτή διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν, πλην των διατάξεων περί έδρας, σε εφαρμογή της παρ. 5α του άρθρου 111 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4070/2012 και του άρ θρου 31 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α /2014). Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της. Από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η 9053/172/ (ΦΕΚ 685/Β / ) όμοια απόφασή μας, που ρύθμιζε διαφορετικά το θέμα. Μυτιλήνη, 27 Μαΐου 2015 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 104/2015 (5) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1α και 2α, του Ν.4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την αριθμ: 10826/ εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου Κούργια Ευάγγελου του Νικόλαου, που κα τετέθη στο Δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ: 10991/ βεβαίωση του Προϊ σταμένου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπη ρεσιών του Δήμου Αλμυρού, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Κούργιας Ευάγγελος του Νικολάου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε Βαθμό και το 1o Μισθολογικό Κλιμάκιο. 4. Την υπ αριθμ: 11001/ βεβαίωση της Οικο νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού, για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του Δήμου Κούργια Ευάγγελου του Νικόλαου, σε οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 1o. Αλμυρός, 22 Μαΐου 2015 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΣΕΡΙΔΗΣ F Αριθμ. απόφ. 681/2015 (6) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ωδείου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α). Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 75 παρ. I τομέας στ, του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι νοτήτων», όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α / ), «Νέα Αρ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του άρθρου 75 παρ. 1ζ του Ν. 3852/ Του Ν. 299/1976, (ΦΕΚ 90/τ.Α /1976), «Περί ρυθμίσεων θεμάτων αφορούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων». 4. Του Β. δ/τος 16/1966, (ΦΕΚ 7/τ.Α /1966), «Περί ιδρύ σεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων». 5. Της υπ αριθ /1216/ ΚΥΑ ΥΠΠΟ/οικ. (ΦΕΚ 693/τ.Β / ). 6. Του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003, (ΦΕΚ 302/τ.Α / ) «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμα σίας και άλλες διατάξεις. 7. Της υπ αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/2004 (ΦΕΚ 1595/τ.Β / ) Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προ διαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευ τηρίου». Β). Την υπ αριθ. πρωτ. 5069/ αίτηση του ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΡΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου. Γ) Τα υπ αριθ. 1 και 2/ και 04/05/2015 πρακτι κά της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων. Δ). Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Στον ΜΠΕΛΛΟ ΑΡΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ γεν με Α.Δ.Τ. ΑΖ κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Μαυρουδί ου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Άδεια Ίδρυσης και Λει τουργίας Ωδείου με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 67 στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δή μου Ηγουμενίτσας και επί οικήματος, το εμβαδόν του οποίου απεικονίζεται στο συναπτόμενο στην παρούσα θεωρημένο σχεδιάγραμμα κάτοψης υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Α. 1. Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. 2. Ισχύει επ αόριστων. 3. Οι κάτοχοί της οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και άλλες διατάξεις που αναφέρονται στην λειτουργία του Ωδείου και στη μη όχληση των περιοίκων. Β. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή ματα: i. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν θεσης με τμήματα: 1. Ωδικής. 2. Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων. 3. Αρμονίας. 4. Αντίστιξης. 5. Φυγής. ii. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. Πληκτών. 2. Εγχόρδων. 3. Πνευστών. 4. Κλασικής κιθάρας. iii. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. Μονωδίας. 2. Μελοδραματικής. Ηγουμενίτσα, 26 Μαΐου 2015 Ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ Αριθμ. απόφ. 612 (7) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2Α του Ν. 4325/2015 (Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέ μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 2. Την από 19/5/2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλή λου Καγιούλη Ιωάννη του Χαράλαμπου που κατετέθη στο δήμο μας. 3. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της προ ϊσταμένης του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του δήμου, με την οποία βεβαιώ νεται ότι ο Καγιούλης Ιωάννης του Χαράλαμπου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Στ βαθμό και αμειβόταν με το μισθολογικό κλιμάκιο του Στ βαθμού. 4. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της οικονο μικής υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων για την ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε: Την κατάταξη από του υπαλλήλου του Δήμου Καγιούλη Ιωάννη του Χαράλαμπου, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό ΣΤ και μισθολογικό κλιμάκιο του Στ βαθμού. Θήβα, 22 Μαΐου 2015 Ο Δήμαρχος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ F Αριθμ. 090/10 (8) Ανάθεση οικονομικών αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικο νομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης του Κ.Ε.Α.Ο. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/ τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100/τ.Α / ). 1.2 Του Π.δ/τος 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α / ) περί του «Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε ων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ τ.α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα σίας και άλλες διατάξεις» Του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) 1.5 Του άρθρου 6 της Φ /34047/1007/ (ΦΕΚ Β 3073/ ) απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2. Την αναγκαιότητα ανάθεσης της άσκησης αρμο διοτήτων σε όργανα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλι στικών Οφειλών για την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας του. 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι σμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

8 11504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικο νομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγω νισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος ή απλή συλλογή προσφορών) ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) αξίας μέχρι Ευρώ κατά είδος: για προμήθειες ειδών, εφόσον κατά το χρόνο δια πίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, οι καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Στέγασης, Τεχνικής Υποστήριξης κ.λπ.) βεβαιώσουν εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν είναι διαθέσιμα. για παροχή υπηρεσιών, εφόσον κατά το χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αι τήματος, οι καθ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ βεβαιώσουν εγγράφως ότι οι αιτούμενες υπηρεσίες δεν παρέχονται από αυτές. β) Έγκριση εφάπαξ παγίων μηνιαίων πιστώσεων μέχρι του ποσού των Ευρώ για δαπάνες της Κεντρι κής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ και Ευρώ για δαπάνες των Περιφερειακών ΚΕΑΟ επιπέδου Διεύθυνσης (Α και Β Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά, Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης) καθώς επίσης και του ύψους της κατά περίπτωση δαπάνης από τις πάγιες πιστώσεις γ) Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500 Ευρώ για τρέχουσες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις. Αθήνα, 26 Μαΐου 2015 Ο Διοικητής ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3107 19 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κα ταναλωτή κατά τις προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3149 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβεβαίωση μεταβίβασης της υπ αριθμ. Υ4ε/24478/ 17.04.2014 άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 723 2 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα