Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας"

Transcript

1 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας «ΔΕΣΜΗ» Προγραμμάτων για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: 1. Εισαγωγή και Προσέγγιση Το Κεφάλαιο περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των ακόλουθων θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό των νέων Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (εφεξής ΙΠΕ) και άπτονται σε νομικά ζητήματα: Νομικά θέματα (θέματα συμμετοχής δικαιούχων, ετοιμασία νομικών εγγράφων, θέματα επίλυσης διαφορών με δικαιούχους / επιβολής κυρώσεων). Θέματα συμβατότητας με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Κρατικές Ενισχύσεις και λοιπές εθνικές νομοθεσίες. Θέματα βιοηθικής και πειραμάτων σε ζώα. Θέματα διάχυσης γνώσης, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και ανοικτής πρόσβασης. Θέματα που αφορούν στην ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ίσης μεταχείρισης, δεοντολογίας σε θέματα έρευνας, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προστασίας περιβάλλοντος, κτλ. Για τον καταρτισμό των προκαταρκτικών εισηγήσεων του ΙΠΕ, μελετήθηκε σημαντικός αριθμός εγγράφων όπως: Υφιστάμενα νομικά έγγραφα του Ιδρύματος όπως προηγούμενες Προκηρύξεις Προγραμμάτων, «Πρότυπο» Συμβολαίου Διαχείρισης Έργου, Εγκύκλιος Διαχείρισης, Κανονισμός Κυρώσεων, Κανονισμός Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Νομικά Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Κανονισμοί Κρατικών Ενισχύσεων. Αποτελέσματα προηγούμενης Δημόσιας Διαβούλευσης του Ιδρύματος (Νοέμβριος 2014) καθώς επίσης και σχόλια που υποβλήθηκαν στο ΙΠΕ σε προγενέστερο στάδιο. Στο πλαίσιο του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνονται υπόψη οι προκαταρκτικές εισηγήσεις του ΙΠΕ αναφορικά με όλα τα οριζόντια θέματα ενώ παράλληλα προβλέπεται στενή συνεργασία με το νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος για την ετοιμασία των νομικών κειμένων και την περαιτέρω διερεύνηση συγκεκριμένων νομικών θεμάτων καθώς επίσης και με άλλες 1

2 αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της συμβατότητας της Προκήρυξης των Προγραμμάτων του Ιδρύματος με διάφορες εθνικές νομοθεσίες και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων. Συγκεκριμένα, αναμένεται η συνεργασία με τις πιο κάτω αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες για τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων: 1. Διαχειριστική Αρχή Διαρθρωτικών Ταμείων 2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μη διάκριση 3. Υπουργείο Γεωργίας Προστασία του Περιβάλλοντος 4. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 5. Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 6. Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 2

3 2. Επιλογές Προτάσεων και Εισηγήσεων κατά την Εσωτερική Προπαρασκευή Στο πλαίσιο του παρόντος Κεφαλαίου μελετήθηκαν διάφορες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις για σημαντικό αριθμό ζητημάτων υπό το πρίσμα: (α) της συμβατότητας με εθνικούς κανονισμούς / νομοθεσίες, (β) των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της εφαρμογής της κάθε λύσης, (γ) της προηγούμενης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από το ΙΠΕ στο πλαίσιο των προηγούμενων Προκηρύξεων Προγραμμάτων, και (δ) των νομικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν από το ΙΠΕ και τους δικαιούχους στην περίπτωση υιοθέτησής τους. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι πιο κάτω εισηγήσεις οι οποίες, στο παρόν στάδιο, δεν προκρίνονται στη Δημόσια Διαβούλευση είτε γιατί απορρίφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασής τους ή χρήζουν περαιτέρω νομικής διερεύνησης: ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Εξετάστηκε το ενδεχόμενο ο κάθε Δικαιούχος (Ανάδοχος Φορέας και Συνεργαζόμενοι Φορείς) να είναι νομικά υπεύθυνος για την υλοποίηση του Έργου και του προϋπολογισμού που του αντιστοιχεί και να συμβάλει στην ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του Έργου (δηλαδή έχει νομική ευθύνη και αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στο Συμβόλαιο που υπογράφεται). Ο ρόλος του Ανάδοχου Φορέα και του Συντονιστή του Έργου θα παρέμενε όπως ίσχυει μέχρι σήμερα με τη διαφορά ότι σε περίπτωση που τεθεί θέμα νομικής ευθύνης τότε θα αφορά τον άμεσα εμπλεκόμενο Φορέα. Η λύση αυτή συζητήθηκε εκτενώς δεδομένου ότι είναι μία πιο «δίκαιη» προσέγγιση αφενός πρακτικά όσον αφορά στο «βάρος» που επωμίζεται ο Ανάδοχος Φορέας ο οποίος μέχρι τώρα αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για όλο το Δίκτυο Συνεργασίας, και αφετέρου ηθικά, δεδομένου ότι τη νομική ευθύνη σε περίπτωση παράβασης των όρων του Συμβολαίου, και συνεπώς των επιπτώσεων, θα έχει ο άμεσα εμπλεκόμενος Φορέας. Ωστόσο, η λύση αυτή στο παρόν στάδιο από τη μία κρίνεται ως ιδιαίτερα πολύπλοκη στην εφαρμογή της, και από την άλλη συνεπάγεται πολλούς κινδύνους, κυρίως για τους πιο κάτω λόγους: i. Θα ήταν απαραίτητη η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας όλων των Φορέων του Δικτύου Συνεργασίας και θα απαιτείτο η υποβολή ξεχωριστών τραπεζικών εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση που αναλογεί σε κάθε Φορέα του Δικτύου Συνεργασίας ο οποίος εμφανίζει χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, αυξάνοντας έτσι το βαθμό πολυπλοκότητας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και της συμμετοχής των Φορέων σε Προγράμματα του Ιδρύματος. 3

4 Σημειώνεται επίσης ότι κρίνεται ότι ο Ανάδοχος Φορέας δεν θα ήταν ορθό να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και να βεβαιώνει την «καλή» πιστοληπτική ικανότητα άλλων Φορέων. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 η νομική ευθύνη ανήκει σε όλους τους δικαιούχους (Συνεργαζόμενους Φορείς), ενώ η πιστοληπτική ικανότητα ελέγχεται μόνο στον Ανάδοχο Φορέα και όταν ο προϋπολογισμός του Έργου είναι άνω των 500,000 Ευρώ. Στο στάδιο της υποβολής της Πρότασης ο Συντονιστής του Έργου βεβαιώνει ότι ο κάθε συμμετέχοντας έχει την πιστοληπτική και επιχειρησιακή ικανότητα να συμμετέχει στο Έργο («the Coordinator hereby declares that each applicant has confirmed: they have the financial and operational capacity to carry out the proposed action»). ii. Δύναται να υπάρξει ανάγκη για άμεση επικοινωνία του ΙΠΕ με όλους τους Φορείς του Δικτύου Συνεργασίας για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου δεδομένου ότι όλοι οι Φορείς του Δικτύου Συνεργασίας θα είναι συμβαλλόμενα μέρη του Συμβολαίου. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διασφαλίζεται από το ΙΠΕ η άμεση και ορθή ενημέρωση όλων των Φορέων του Δικτύου Συνεργασίας για αποφάσεις και διαδικασίες για την αποφυγή προβλημάτων και παρεκκλίσεις από το Συμβόλαιο, αυξάνοντας υπέρμετρα το διοικητικό κόστος για το ΙΠΕ και το Δίκτυο Συνεργασίας. iii. Στην περίπτωση άρνησης επιστροφής χρηματοδότησης προς το ΙΠΕ θα πρέπει να ληφθούν πολλαπλά νομικά μέτρα (σε κάθε Μέλος του Δικτύου Συνεργασίας ξεχωριστά και εφόσον έχει αποδειχθεί ότι φέρουν ευθύνη), αυξάνοντας το κόστος διαχείρισης του ΙΠΕ και τον αριθμό των οφειλετών προς το ΙΠΕ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Η ανάγκη για τερματισμό ενός Έργου προκύπτει σε διάφορες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα η μη τήρηση των όρων του Συμβολαίων, η μη υλοποίηση του Έργου βάσει αποτελέσματος Επιστημονικής Αξιολόγησης, υπόνοια ή και διαπίστωση διάπραξης αντιδεοντολογικών ενεργειών, υποβολή παραπλανητικών ή ψευδών στοιχείων, κτλ. 4

5 Αρχικά είχε συζητηθεί όπως ο τερματισμός των Έργων γίνεται, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, από το ΙΠΕ το οποίο είναι ο χρηματοδοτικός οργανισμός. Ακολούθως η εισήγηση αυτή εγκαταλείφτηκε γιατί θεωρήθηκε ως «άδικη» για τους συμμετέχοντες οι οποίοι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν στο ΙΠΕ τον τερματισμό του Έργου, ως τη βέλτιστη λύση (π.χ. δεν είναι δυνατή η υλοποίηση του Έργου για λόγους / παράγοντες οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου του Δικτύου Συνεργασίας, λόγοι ανωτέρας βίας, κτλ.). ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο τα αποτελέσματα της Επιστημονικής Αξιολόγησης (έκτακτης και δειγματοληπτικής αξιολόγησης) να κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρείται ότι θα λειτουργήσει ως εργαλείο ανάδειξης και προβολής των επιστημονικά αξιόλογων αποτελεσμάτων που παράγουν τα χρηματοδοτούμενα Έργα, και αντίστροφα την καταγραφή των Έργων που δεν υλοποιήθηκαν ορθά και πλήρως καθώς και των Φορέων που είχαν την ευθύνη υλοποίησής τους. Στην τελευταία περίπτωση, η εν λόγω κοινοποίηση θα μπορούσε να αποτελεί και μέσο αποτροπής της υλοποίησης χαμηλής ποιότητας ερευνητικών έργων. Η ιδέα αυτή απαιτεί περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία αφού μπορεί να τίθενται και θέματα εμπιστευτικότητας της έρευνας που διεξάγεται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το Έργο είναι σε εξέλιξη. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ Έχει κατά καιρούς τεθεί το θέμα της ύπαρξης ενός ανεξάρτητου από το ΙΠΕ οργάνου το οποίο θα εξετάζει θέματα τερματισμού έργων ή κυρώσεων. Με δεδομένο ότι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΙΠΕ δεν μπορεί να είναι άλλο από το ΔΣ, τέθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου συμβουλευτικού σώματος το οποίο θα γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ πριν την λήψη τελικής απόφασης για τον τερματισμό Συμβολαίων Έργων και την επιβολή κυρώσεων (στις περιπτώσεις αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς / δόλου). Το θέμα αυτό συζητήθηκε εκτενώς αλλά φαίνεται δύσκολο να υιοθετηθεί στο παρόν στάδιο γιατί: (α) δεν πρέπει να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων λόγω της σύνθεσης του Συμβουλευτικού Σώματος, (β) πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (γ) το εν λόγω Σώμα θα επωμίζεται με ένα τεράστιο φόρτο μελέτης και ετοιμασίας της γνωμοδότησής προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ, (δ) το Σώμα δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει εις βάθος τους 5

6 εσωτερικούς κανονισμούς / διαδικασίες του Ιδρύματος, (ε) θα δημιουργηθούν τεράστιες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην ολοκλήρωση εξέτασης υποθέσεων, και (στ) ενδεχόμενα να δημιουργηθούν τριβές στην περίπτωση που οι τελικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διαφέρουν από τις γνωμοδοτικές εκθέσεις του Σώματος. ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δεδομένης της ανάγκης του Ιδρύματος για εξασφάλιση της δυνατότητας διαχείρισης της προκαταβολής χρηματοδότησης από πλευράς Ανάδοχων Φορέων ζητείται, στις περιπτώσεις που η πιστοληπτική ικανότητα του Ανάδοχου Φορέα κρίνεται ως μη επαρκής, η καταβολή τραπεζικής εγγύησης η οποία καλύπτει το ύψος της προκαταβολής. Σε περιπτώσεις που η πιστοληπτική ικανότητα του Ανάδοχου Φορέα δεν κρινόταν ως ικανοποιητική δινόταν, μέχρι τώρα, η επιλογή καταβολής μικρότερης προκαταβολής (10% επί της χρηματοδότησης ΙΠΕ) με τις ακόλουθες ρυθμίσεις όσον αφορά στην καταβολή των υπολοίπων δόσεων: (α) στο πλαίσιο της ΔΕΣΜΗΣ του 2008 υπήρχε πρόνοια για καταβολή εξαμηνιαίων μικρών δόσεων με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη βάση των πραγματοποιημένων επιλέξιμων δαπανών, και (β) στο πλαίσιο της ΔΕΣΜΗΣ η καταβολή ενδιάμεσης και τελικής δόση με βάση τις πραγματοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες. Και οι δύο (2) πιο πάνω εναλλακτικές λύσεις δημιούργησαν πολλαπλά προβλήματα κατά την υλοποίηση των Έργων καθώς και αυξημένο διαχειριστικό φόρτο τόσο για τους ερευνητές όσο και για το Ίδρυμα. Η εμπειρία αυτή οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις πρέπει να εγκαταλειφθούν και η υποβολή τραπεζικής εγγύησης θεωρηθεί προϋπόθεση για την καταβολή της προκαταβολής, στις περιπτώσεις που Φορέας δεν πληροί τα κριτήρια του πιστοληπτικού ελέγχου. 6

7 3. Λύσεις και Εισηγήσεις που Προκρίνονται στη Δημόσια Διαβούλευση Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης πολλών διαφορετικών εισηγήσεων και εσωτερικής προπαρασκευής, το ΙΠΕ κατέληξε στις πιο κάτω λύσεις οι οποίες τίθενται προς γνωμοδότηση από την Ερευνητική Κοινότητα. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι πιο κάτω εισηγήσεις: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 1. Το Συμβόλαιο Έργου, το Τεχνικό Μέρος (Περιγραφή Έργου και Προϋπολογισμός), η Εγκύκλιος Διαχείρισης, ο Κανονισμός Κυρώσεων καθώς και τα λοιπά Παραρτήματα για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενοποιούνται σε ένα κείμενο, το οποίο ονομάζεται το Συμβόλαιο Έργου ή Συμφωνητικό Έργου. 2. Η Εγκύκλιος θα είναι κοινή για όλα τα Προγράμματα του ΙΠΕ και θα εξειδικεύεται στη βάση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. 3. Στο Συμβόλαιο θα περιγράφεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ανάδοχου Φορέα, του Συντονιστή Έργου και των μελών του Δικτύου Συνεργασίας. 4. Ως Παράρτημα στο Συμβόλαιο θα υπάρχουν οι εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες και η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 5. Μόνο το ελληνικό κείμενο (ενοποιημένο Συμβόλαιο με Εγκύκλιο Διαχείρισης, Κανονισμό Κυρώσεων και Κανονισμό για Προσωπικά Δεδομένα) θα είναι νομικά δεσμευτικό (στην περίπτωση που αποφασισθεί ότι τα νομικά κείμενα θα είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). 6. Στο Συμβόλαιο θα περιγράφονται με σαφήνεια τα ακόλουθα: I. Διαδικασία τροποποίησης του Συμβολαίου: πότε μπορεί να γίνει τροποποίηση Συμβολαίου (π.χ αλλαγή μέλους του Δικτύου Συνεργασίας, Δραστηριοτήτων, Προϋπολογισμού, κτλ) και ποια διαδικασία θα ακολουθείται από το ΙΠΕ και τον Ανάδοχο Φορέα. II. Διαδικασία παγοποίησης του Έργου: πότε αυτή επιβάλλεται, η διάρκειά της, πως επηρεάζονται οι πληρωμές, το χρονικό περιθώριο αποστολής επιπρόσθετων στοιχείων και εάν θα έχει το Δίκτυο Συνεργασίας το δικαίωμα να συνεχίζει δραστηριότητες με δικό του ρίσκο μέχρι την εξέταση του θέματος από το ΙΠΕ. Στη διαδικασία που θα ακολουθείται πρέπει να περιγράφεται ο λόγος επιβολής της παγοποίησης: παγοποίηση καταβολής δόσης λόγω ελλιπών στοιχείων, μέχρι την υποβολή στοιχείων θα επηρεάζονται οι ενενήντα (90) ημέρες για πληρωμή. 7

8 III. IV. ΔΕΣΜΗ ΙΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ παγοποίηση η οποία οφείλεται σε λόγους οι οποίοι είναι εκτός του εύρους ελέγχου του Δικτύου Συνεργασίας (μετά από σχετικό αίτημα του Ανάδοχου Φορέα). παγοποίηση υλοποίησης του Έργου και πληρωμής λόγω υπόνοιας για αντιεπιστημονική, αντιδεοντολογική συμπεριφορά, δόλο, κτλ μέχρι διερεύνησης του θέματος. Διαδικασία τερματισμού του Έργου: θα περιγράφεται αναλυτικά πότε τερματίζεται ένα Έργο και ποιες είναι οι συνέπειες του τερματισμού. Περιορισμοί οι οποίοι πηγάζουν από τους Κανονισμούς Κρατικών Ενισχύσεων: θα περιγράφονται οι περιορισμοί και οι ευθύνες των Φορέων όπως αυτοί προκύπτουν από τις Κρατικές Ενισχύσεις π.χ. απαγόρευση χρηματοδότησης προβληματικών επιχειρήσεων (εξαίρεση αποτελούν οι χρηματοδοτήσεις Ήσσονος Σημασίας), ευθύνες Ερευνητικών Φορέων, σώρευση ενισχύσεων, κτλ. V. Ενημέρωση του ΙΠΕ: υποχρέωση για ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής οποιονδήποτε στοιχείων τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο συμμετοχής ενός δικαιούχου στο Έργο (π.χ. μέγεθος, κύκλος εργασιών, εξαγορά/συγχώνευση, χρεωκοπία, κτλ). 7. Προστασία του ΙΠΕ στην περίπτωση ζημιάς προς τρίτους/καταστροφής: θα υπάρχει ειδική πρόνοια για προστασία του ΙΠΕ στην περίπτωση ζημιάς προς τρίτους/καταστροφής κτλ από πλευράς του Δικτύου Συνεργασίας (ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη). 8. Τα Θέματα Ανοικτής Πρόσβασης θα καλύπτονται σε ειδικό άρθρο στο Συμβόλαιο και στην Προκήρυξη Προγραμμάτων του ΙΠΕ. Συγκεκριμένα, για Φορείς οι οποίοι έχουν ήδη τη σχετική υποδομή οι δημοσιεύσεις πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά σε ανοικτή πρόσβαση ενώ για τους υπόλοιπους φορείς θα υπάρχει σύσταση η οποία θα γίνεται υποχρέωση μετά τη δημιουργία εθνικής υποδομής (το κόστος δημοσίευσης θα είναι επιλέξιμη δαπάνη στον προϋπολογισμό). Θα μελετηθεί επίσης εσωτερικά η δυνατότητα δημιουργίας Ανοικτής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Αιτήσεων) για κάλυψη του κόστους δημοσίευσης (σε περιπτώσεις Ανοικτής Πρόσβασης) η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα από χρηματοδοτούμενο Έργο το οποίο ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί (και έτσι δεν είναι εφικτή η κάλυψη του κόστους βάσει του Συμβολαίου του). 9. Τα Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα καλύπτονται σε ειδικό άρθρο στο Συμβόλαιο και στην Προκήρυξη Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα στην Προκήρυξη και στο Συμβόλαιο σε ειδικό άρθρο «Αξιοποίηση και Διάχυση Γνώσης Κυριότητα Γνώσης και Διανοητικής Ιδιοκτησίας» θα γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες προϋποθέσεις, 8

9 από πλευράς Κρατικών Ενισχύσεων, για την πώληση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 10. Θα υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο (συστάσεις) στο Συμβόλαιο και στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων όσον αφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας Ερευνητών (Code of Conduct for Researchers). Θα γίνεται σύσταση για λήψη όλων των μέτρων για υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Ερευνητών (European Charter for Researchers) και του Κώδικα Δεοντολογίας των Ερευνητών (σε αντιστοιχία με σχετικό Άρθρο στο Annotated Model Grant Agreement (Άρθρο 32). 11. Θα ρυθμίζονται σε ειδικό άρθρο (συστάσεις) στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων του ΙΠΕ και στο Συμβόλαιο τα Θέματα Ισότητας Φύλου (Gender Issues). Θα γίνεται σύσταση όπως οι δικαιούχοι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και ότι θα λαμβάνονται υπόψη τα θέματα φύλου σε σχέση με το ερευνητικό περιεχόμενο του Έργου και τη σύσταση του Δικτύου Συνεργασίας. 12. Θα γίνεται αναφορά με συγκεκριμένο άρθρο στην Προκήρυξη Προγραμμάτων και στο Συμβόλαιο για θέματα ηθικής και προστασίας περιβάλλοντος. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1. Οι αποφάσεις για τερματισμό του Έργου και επιστροφή της χρηματοδότησης θα λαμβάνονται από τη Διεύθυνση του ΙΠΕ (όταν οι λόγοι τερματισμού δεν αφορούν σε δόλο / αντιδεοντολογική συμπεριφορά) και δεν αποτελούν κυρώσεις. Στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η επιβολή κυρώσεων, η Διεύθυνση του ΙΠΕ προωθεί το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Ο τερματισμός του Έργου μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία από το ΙΠΕ, ως ο χρηματοδοτικός οργανισμός και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μετά από αίτημα από τον Ανάδοχο Φορέα προς το ΙΠΕ. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές, ο ΣΕ θα υποβάλλει αίτημα στο ΙΠΕ το οποίο θα εξετάζεται. Στην περίπτωση τερματισμού Έργου λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) ή λόγω ενεργειών τρίτων που δεν ενέπιπταν στον έλεγχο του Ανάδοχου Φορέα / Συνεργαζόμενου Φορέα / προσώπου που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Έργου, δύναται να μην ζητηθεί από το ΙΠΕ η επιστροφή όλης της χρηματοδότησης αλλά μόνο μέρος αυτής. 3. Το ΙΠΕ θα διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τον τερματισμό της συμμετοχής ενός εταίρου από το Δίκτυο Συνεργασίας (π.χ από στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία παρακολούθησης Έργων, αίτημα του Δικτύου Συνεργασίας, και επιβολή κυρώσεων (αν εφαρμόζεται). 9

10 Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται αίτημα προς το ΙΠΕ για αντικατάσταση του εν λόγω εταίρου ή για ανάληψη των εργασιών του εταίρου που αποχώρησε από το Δίκτυο Συνεργασίας από άλλον δικαιούχο χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το ΙΠΕ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 1. Με βάση την υφιστάμενη διαδικασία που ακολουθείται στο Ίδρυμα και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις όπου χρηματοδοτούμενο Έργο είτε: (α) δεν υλοποιείται επιστημονικά ορθά από τον Ανάδοχο Φορέα ή/και Συνεργαζόμενο Φορέα ή/και πρόσωπο που έχει την ευθύνη εκτέλεσης του Έργου (με βάση τη διαδικασία παρακολούθησης Έργων, αποτέλεσμα επιστημονικής αξιολόγησης), (β) ο Ανάδοχος Φορέας ή/και Συνεργαζόμενος Φορέας ή/και πρόσωπο που έχει την ευθύνη εκτέλεσης του Έργου δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους εθνικούς κανονισμούς / νομοθεσίες και (γ) ο Ανάδοχος Φορέας ή/και Συνεργαζόμενος Φορέας ή/και πρόσωπο που έχει την ευθύνη εκτέλεσης του Έργου έχει προβεί σε επιστημονικά αντιδεοντολογικές ενέργειες ή/και έχει υποβάλει ψευδή, παραπλανητικά στοιχεία το ΙΠΕ, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Επιτροπή Εξέτασης Ειδικών Θεμάτων Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος) προβαίνει στην εξέταση του θέματος για επιβολή κυρώσεων, μετά τη σχετική υποβολή των απόψεων / θέσεων του εμπλεκόμενου Δικτύου Συνεργασίας. 2. Με βάση τον υφιστάμενο Κανονισμό Κυρώσεων, οι κυρώσεις περιλαμβάνουν τον τερματισμό του Έργου και απαίτηση επιστροφής όλης ή μέρους της χρηματοδότησης του ΙΠΕ (αναλόγως του λόγου επιβολής της κύρωσης) και ενδεχόμενα την επιπλέον επιβολή στέρησης δικαιώματος για συμμετοχή Πρόταση ή Έργο μέχρι δέκα (10) έτη. Σημειώνεται ότι, η επιβολή κυρώσεων, είναι απαραίτητη διαδικασία σε ένα σύστημα χρηματοδοτήσεων ούτως ώστε να τιμωρούνται ενέργειες όπως αυτές που περιγράφονται πιο πάνω και να αποτρέπεται η διασπάθιση δημοσίου χρήματος. 3. Με βάση την εισήγηση η οποία προκρίνεται, στην περίπτωση που υπάρχει υπόνοια για δόλο ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά τότε το θέμα θα προωθείται από τη Διεύθυνση του Ιδρύματος στο Διοικητικό Συμβούλιο για εφ όλης της ύλης εξέταση. Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις που αφορούν σε μη ορθή και επιστημονικά πλήρη υλοποίηση του Έργου, θα εξετάζονται από τη Διεύθυνση του Ιδρύματος και στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η επιβολή κυρώσεων το θέμα θα προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 10

11 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ θα συνεχίσει να είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο θα εξετάζει την επιβολή κυρώσεων. Συναφώς αναφέρεται ότι πριν την επιβολή κυρώσεων τα εμπλεκόμενα μέρη θα καλούνται να εκφράσουν τις θέσεις τους (όπως ισχύει και σήμερα). Στις περιπτώσεις αυτές, πέραν του τερματισμού του Έργου και της επιστροφής του συνόλου της χρηματοδότησης, θα μπορούν να επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: I. Αποκλεισμός της συμμετοχής Ανάδοχου Φορέα ή/και Συνεργαζόμενου Φορέα ή/και προσώπου που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Έργου σε προτάσεις έργων, μέτρα / δράσεις και άλλες πρωτοβουλίες μέχρι πέντε (5) έτη και όχι μέχρι δέκα (10) έτη όπως ίσχυε μέχρι σήμερα λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πενταετής αποκλεισμός θεωρείται ικανοποιητική κύρωση. II. Τερματισμός όλων των χρηματοδοτούμενων Έργων στα οποία ο Φορέας είναι Ανάδοχος ή της συμμετοχής του σε μέτρα / δράσεις και άλλες πρωτοβουλίες, ενώ στην περίπτωση που ο Φορέας είναι Συνεργαζόμενος τότε ζητείται ο τερματισμός της συμμετοχής του από χρηματοδοτούμενα Έργα, μέτρα / δράσεις και άλλες πρωτοβουλίες του ΙΠΕ, και η αντικατάσταση του. III. Στην περίπτωση όπου Έργο έχει τερματισθεί λόγω πλημμελούς διαχείρισης του Ανάδοχου Φορέα ή/και Συνεργαζόμενου Φορέα ή/και προσώπου που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Έργου και παρατηρηθεί από τον ίδιο Ανάδοχο Φορέα ή/και Συνεργαζόμενο Φορέα ή/και πρόσωπο που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Έργου το ίδιο ή παρόμοιο περιστατικό πλημμελούς διαχείρισης σε άλλο χρηματοδοτούμενο από το ΙΠΕ Έργο, τότε μπορεί να επιβληθεί αποκλεισμός της συμμετοχής του Ανάδοχου Φορέα ή/και Συνεργαζόμενου Φορέα ή/και προσώπου που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Έργου σε προτάσεις έργων, μέτρα / δράσεις και άλλες πρωτοβουλίες μέχρι πέντε (5) έτη. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΤΕΛΩΣ/ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΘΩΣ Σημειώνεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα και πριν τη δεύτερη φάση δημοσίου διαλόγου για το σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων, θα μελετηθεί περαιτέρω ο τρόπος χειρισμού των Έργων όπου διαπιστώνεται η μη επιστημονικά ορθή και πλήρης υλοποίηση η οποία μπορεί να οδηγεί σε: (α) μη λήψη μέτρων με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο αλλά την επιβολή μέτρων με έμμεσο οικονομικό αντίκτυπο (π.χ. δημοσιοποίηση αποτελέσματος επιστημονικής αξιολόγησης), (β) επιστροφή μέρους της χρηματοδότησης στο Ίδρυμα, (γ) τερματισμός έργου και επιστροφή όλης της 11

12 χρηματοδότησης στο Ίδρυμα, και (δ) προώθηση του θέματος προς εξέταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιβολή κυρώσεων. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Το ΙΠΕ επικοινωνεί, κατά κανόνα, με τον Ανάδοχο Φορέα, το Συντονιστή Έργου και τον Οικονομικό Υπεύθυνο του Έργου (Financial Officer) του Ανάδοχου Φορέα, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν σχετικά τα Μέλη του Δικτύου Συνεργασίας. 2. Το Συμβόλαιο θα προνοεί την κοινοποίηση των ονομάτων των Φορέων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Η ανακοίνωση θα γίνεται στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ και θα αναφέρει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του Έργου, τους εμπλεκόμενους Φορείς, την ημερομηνία επιβολής της κύρωσης και τη διάρκεια ισχύος της. Αυτό θα βοηθήσει στην ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας ούτως ώστε να μην υποβάλλονται προτάσεις στις οποίες να συμμετέχει Φορέας για τον οποίο έχει επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα / πρωτοβουλίες του ΙΠΕ. ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία νομοτυπικού ελέγχου των χαρακτηριστικών των Φορέων η οποία θα ελέγχει πριν την υποβολή των προτάσεων, το νομικό καθεστώς των Φορέων (π.χ επιχείρηση, ερευνητικός οργανισμός, κοινωφελής οργανισμός, το μέγεθος επιχειρήσεων βάσει οικονομικών καταστάσεων), για την κατάταξή τους στις κατηγορίες δικαιούχων. Ακολούθως θα παρέχεται αριθμός εγγραφής (registration number) για τον κάθε φορέα. Σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό υποβάλλονται, εκτός από την ηλεκτρονική συμπλήρωση στοιχείων: (α) οι οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων ετών, (β) καταστατικό, (γ) πιστοποιητικά εγγραφής, (δ) η Δήλωση για τα χαρακτηριστικά της ΜμΕ (έντυπο που ήδη χρησιμοποιείται από το ΙΠΕ), (ε) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι προβληματική επιχείρηση, και (στ) επιλογή NACE code. 2. Ο αιτητής θα ενημερώνεται επίσης ότι στην περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία τα οποία έχει δηλώσει οφείλει να ενημερώσει το ΙΠΕ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι, θα γίνεται επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων των Φορέων και στο στάδιο της Διαπραγμάτευσης. 3. Για τον έλεγχο της συμβατότητας των Ερευνητικών Φορέων θα ζητείται εκτός της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των στοιχείων το Καταστατικό του Φορέα, το Ιδρυτικό Έγγραφο, το Πιστοποιητικό Εγγραφής και το Πιστοποιητικό των Μετόχων (βλέπε σχετική Ενότητα πιο κάτω). 12

13 4. O έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας θα γίνεται, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, στο στάδιο της Διαπραγμάτευσης και θα αφορά μόνο Ανάδοχους Φορείς (εξαιρούνται οι ΕΦ και Δημόσιοι Φορείς) και εφόσον ο προϋπολογισμός του Έργου είναι πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα αποφασισθεί, ενώ προηγουμένως ίσχυε γενικά για τους Ανάδοχους Φορείς του ιδιωτικού τομέα. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ειδικό εργαλείο το οποίο θα αξιολογεί μέσω διαφόρων κριτηρίων την πιστοληπτική ικανότητα των Φορέων. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της πιστοληπτικής αξιολόγησης θα λαμβάνονται μέτρα, όπως η καταβολή τραπεζικής εγγύησης ίσης με το ποσό της προκαταβολής. Σημειώνεται επίσης, ότι στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων της ΔΕΣΜΗΣ , ως εναλλακτική λύση της καταβολής τραπεζικής εγγύησης είχε δοθεί η καταβολή μικρότερης προκαταβολής της τάξης του 10%. Από την εμπειρία που συσσωρεύθηκε στο Ίδρυμα, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εναλλακτική λύση δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στο Δίκτυο Συνεργασίας αφού έπρεπε να φέρουν εις πέρας ένα Ερευνητικό Έργο με σχεδόν ασήμαντη προκαταβολή και σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων το πρόβλημα αυτό είχε δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα ρευστότητας στους Φορείς του Δικτύου Συνεργασίας. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1. Οι προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο με χρηματοδότηση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) και εφόσον δεν έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο των 200,000 Ευρώ ανά τριετία. Σημειώνεται ότι, για τις επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας το ανώτατο όριο ανά τριετία ορίζεται στις 15,000 Ευρώ και για τις επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στις 30,000 Ευρώ. 2. Βάσει των Κανονισμών Κρατικών Ενισχύσεων δεν επιτρέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων από τον τομέα της αλιείας / υδατοκαλλιέργειας σε Έργα Έρευνας (ως δικαιούχος, Ανάδοχος Φορέας ή Μέλος του Δικτύου Συνεργασίας). Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν ως υπεργολάβοι (μπορεί να αυξηθεί το ανώτατο όριο υπεργολαβίας στην περίπτωση συμμετοχής αυτών των επιχειρήσεων). Για δραστηριότητες καινοτομίας δεν τίθεται περιορισμός. Οι επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας μπορούν να συμμετέχουν σε Έργα Έρευνας και Καινοτομίας χωρίς περιορισμούς. 13

14 3. Στα έντυπα υποβολής Προτάσεων πρέπει να υπάρχει ειδικό Μέρος στο οποίο να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα συμμετοχής των Μεγάλων Επιχειρήσεων στο Έργο (δεν θα αξιολογείται από τους εξωτερικούς κριτές) αλλά θα ελέγχεται στο στάδιο της Διαπραγμάτευσης ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. 4. Στο στάδιο της Διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, θα επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του Φορέα τα οποία έχουν δηλωθεί στο στάδιο του νομοτυπικού ελέγχου για επιβεβαίωση της κατηγορίας των δικαιούχων (κρατικές ενισχύσεις). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1. Θα συνεχίσει να υπάρχει η κατηγορία Ερευνητικών Φορέων (εφεξής ΕΦ) οι οποίοι θα μπορούν να τυγχάνουν χρηματοδότησης 100% (θα εξαιρούνται από τις κρατικές ενισχύσεις). Ο ορισμός θα βασισθεί στο σχετικό Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει εξειδικευμένο εργαστήριο με Φορείς οι οποίοι εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της ΔΕΣΜΗΣ 2008 και της ΔΕΣΜΗΣ για να συζητηθούν περαιτέρω οι όροι και κανονισμοί οι οποίοι θα ισχύουν για την εν λόγω κατηγορία Φορέων. 2. Ο έλεγχος της συμβατότητας των ΕΦ, κατά κανόνα, θα γίνεται πριν την υποβολή των προτάσεων ούτως ώστε οι Φορείς να γνωρίζουν εκ των προτέρων την κατηγορία δικαιούχων στην οποία εμπίπτουν. Στην περίπτωση που σε Πρόταση περιλαμβάνεται ΕΦ ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί πριν από την υποβολή της πρότασης τότε ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται μέχρι το στάδιο της διαπραγμάτευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για τον έλεγχο συμβατότητας πριν την υποβολή της Πρότασης. 3. Θα λειτουργεί ειδική Επιτροπή εντός ΙΠΕ η οποία θα εξετάζει τη συμβατότητα Φορέων με τον ορισμό των ΕΦ. 4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης προς εξέταση για έλεγχο της συμβατότητας με τον ορισμό των ΕΦ θα έχουν μόνο εγχώριοι Φορείς. 5. Ο έλεγχος της συμβατότητας θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία θα περιληφθούν στην Προκήρυξη (θα συζητηθούν και θα οριστικοποιηθούν σε εξειδικευμένο εργαστήρι) τα οποία θα εξετάζονται μέσα από τα νομικά έγγραφα του Φορέα (Καταστατικό, Ιδρυτική Πράξη, Πιστοποιητικά Εγγραφής, Πιστοποιητικά Μετόχων). 14

15 4. Αναφορές Πηγών και Εγγράφων 1. Προκήρυξη ΔΕΣΜΗΣ 2008 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. 2. Προκήρυξη ΔΕΣΜΗΣ του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. 3. «Πρότυπο» Συμβολαίου Διαχείρισης Έργων ΔΕΣΜΗΣ 2008 και «Πρότυπο» Συμβολαίου Διαχείρισης Έργων ΔΕΣΜΗΣ Εγκύκλιος Διαχείρισης Έργων ΔΕΣΜΗΣ 2008 και Έργων ΔΕΣΜΗΣ Κανονισμός Κυρώσεων του ΙΠΕ. 6. Κανονισμός Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΙΠΕ. 7. ΗΟ2020 Annotated Model Grant Agreement: General Model Grant Agreement. 8. Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία ΕΚ 2014/C 198/01 9. Κανονισμός της ΕΕ 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά. 10. Αποτελέσματα προηγούμενης Δημόσιας Διαβούλευσης του Ιδρύματος (Νοέμβριος 2014) καθώς επίσης και σχολίων που υποβλήθηκαν στο ΙΠΕ σε προγενέστερο στάδιο τα οποία αφορούν σε νομικά θέματα. 15

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ηµερ. ηµοσίευσης Καταληκτική Ηµεροµηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2014» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0514 23

Διαβάστε περισσότερα

UΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ. «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2015» Ημερ. Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία

UΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ. «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2015» Ημερ. Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία UΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 0BΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1BΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ημερ. Δημοσίευσης Καταληκτική Ημερομηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2015» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0415 2 Απριλίου 2015 15 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Α Π Λ Α Ι Σ Ι Α Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1 I. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου Για τη διευκόλυνση των ικαιούχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42341-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK To παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 4 η εκεμβρίου 2014, κατόπιν σειράς επαφών του Προέδρου της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα