ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας. Για την παραχώρηση άδειας από το ΥΠΠ απαιτείται η γνωµοδότηση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ). Για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενοι ερευνητές (φυσικά πρόσωπα ή οργανισµοί) καλούνται να συµπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (www.keea.pi.ac.cy). Η ορθή συµπλήρωση της αίτησης κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διεξαγωγή της έρευνας θα γίνεται µε σεβασµό σε βασικές αρχές ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας. Το ΚΕΕΑ καλείται να µελετήσει κάθε αίτηση και να υποβάλει γραπτή γνωµοδότηση προς την αρµόδια Διεύθυνση του ΥΠΠ (Δηµοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής), η οποία, στη συνέχεια, κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους ερευνητές. Ρόλος του ΚΕΕΑ Το ΚΕΕΑ είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων για διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία Δηµοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, µε σκοπό τη διασφάλιση της διεξαγωγής της έρευνας σε πλαίσιο διεθνώς αναγνωρισµένων αρχών ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας. Το ΚΕΕΑ είναι, επίσης, υπεύθυνο για τη διασφάλιση του σεβασµού των δικαιωµάτων και την προστασία των συµφερόντων των συµµετεχόντων στην έρευνα, από τον ερευνητή. Το ΚΕΕΑ δεν είναι υπεύθυνο για την πρωτοτυπία µιας έρευνας, ούτε για τη σηµαντικότητα και αναγκαιότητά της, ούτε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο σχεδιασµό της ερευνητικής της µεθοδολογίας. Κατά συνέπεια, το ΚΕΕΑ δεν είναι υπεύθυνο για την εγκυρότητα και αξιοπιστία µιας έρευνας. Ωστόσο, αν υπάρχουν τυχόν λάθη, προβλήµατα ή αβλεψίες στα ερευνητικά εργαλεία, οι λειτουργοί του ΚΕΕΑ µπορούν να ζητήσουν από τους ερευνητές να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις. 1

2 Διαδικασία υποβολής αίτησης Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (www.keea.pi.ac.cy). Αναλυτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης δίνονται σε ξεχωριστό έντυπο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι όπως µελετήσουν προσεχτικά τις οδηγίες, προτού συµπληρώσουν και υποβάλουν την αίτηση. Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από την υποβολή των σχετικών εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν στην έρευνα. Η αίτηση δεν αξιολογείται αν δεν είναι πλήρης. Στην κάθε αίτηση το σύστηµα δίνει αυτόµατα ένα κωδικό αναφοράς, ο οποίος και αποτελεί την ταυτότητα της κάθε έρευνας. Σε περίπτωση επικοινωνίας µε το ΚΕΕΑ, οι ερευνητές θα πρέπει να κάνουν χρήση του κωδικού αυτού. Μετά την υποβολή της αίτησης, το ΚΕΕΑ προβαίνει σε µελέτη και αξιολόγηση της αίτησης µέσα σε περίοδο 10 εργάσιµων ηµερών. Στη συνέχεια συντάσσει έκθεση αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, την οποία αποστέλλει στην αρµόδια Διεύθυνση του ΥΠΠ (Δηµοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής). Τέλος η Διεύθυνση ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για την έγκριση του αιτήµατός τους. Το ΚΕΕΑ δεν δύναται να δώσει απευθείας ανατροφοδότηση ή πιθανή έγκριση διεξαγωγής έρευνας στους ενδιαφερόµενους 1. Η τελική χορήγηση άδειας για διεξαγωγή έρευνας συνιστά αυτόµατα δέσµευση του ερευνητή για: (α) πιστή εφαρµογή του εγκριθέντος Αναλυτικού Σχεδίου Έρευνας (ΑΣΕ) που έχει υποβληθεί στο ΚΕΕΑ και (β) κοινοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων στο ΥΠΠ. Όσον αφορά στο πρώτο, το ΥΠΠ επιτηρεί και διασφαλίζει ότι η ερευνητική διαδικασία υλοποιείται σύµφωνα µε το ΑΣΕ που έχει εγκριθεί, µέσω των διευθύνσεων των σχολείων που εµπλέκονται στην έρευνα. Συνεπώς, οι διευθυντές των σχολείων αναλαµβάνουν την ευθύνη για την υλοποίηση της έρευνας, όπως αυτή περιγράφεται στο ΑΣΕ. Οι ερευνητές υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στους διευθυντές των σχολείων την απόφαση της Διεύθυνσης του ΥΠΠ µαζί µε την γνωµοδότηση του ΚΕΕΑ. Αναφορικά µε το δεύτερο, σε εύλογο χρονικό διάστηµα 1 Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΕΑ σχετικά µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής τους. 2

3 µετά την ολοκλήρωση της έρευνας και σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που υποβάλλει ο ερευνητής, αναµένεται η υποβολή από τον ερευνητή Συνοπτικού Δελτίου Έρευνας (ΣΔΕ) σε ηλεκτρονική µορφή (βλ. επισυναπτόµενο έντυπο ΣΔΕ). Το ΣΔΕ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ, ώστε να είναι προσβάσιµο από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης για διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία Η αίτηση για εξασφάλιση άδειας για διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία αποτελείται από δύο µέρη: Α. Προσωπικά στοιχεία του ερευνητή Β. Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας (ΑΣΕ) Μερος Α : Προσωπικά στοιχεία του ερευνητή/ερευνήτριας Στο πρώτο µέρος ο ερευνητής καλείται να συµπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Ονοµατεπώνυµο. 2. Ιδιότητα (π.χ. ακαδηµαϊκός, εκπαιδευτικός υποψήφιος διδάκτορας, µεταπτυχιακός φοιτητής κτλ.). 3. Μέλη της ερευνητικής οµάδας και την ιδιότητά τους. Εδώ χρειάζεται να δηλωθούν άτοµα τα οποία έχουν εµπλακεί στο σχεδιασµό της ερευνητικής µελέτης ή/και άτοµα που πρόκειται να εµπλακούν στη διεκπεραίωση της έρευνας. 4. Επιστηµονικό φορέα ή φορέα χρηµατοδότησης του ερευνητικού έργου. Εδώ χρειάζεται να συµπληρωθεί το όνοµα του επιστηµονικού φορέα στα πλαίσια του οποίου εκπονείται η έρευνα (π.χ. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Χ στα πλαίσια µεταπτυχιακής εργασίαςδιπλωµατικής/διδακτορικής διατριβής) ή/και το όνοµα του φορέα χρηµατοδότησης της έρευνας (π.χ. Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας). 5. Διεύθυνση ή τις Διευθύνσεις του ΥΠΠ στις οποίες υπάγονται οι σχολικές µονάδες, στις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα. 6. Ταχυδροµική διεύθυνση ερευνητή. 7. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ερευνητή. 8. Τηλέφωνα επικοινωνίας ερευνητή. 9. Αριθµό τηλεοµοιότυπου ερευνητή. 3

4 Μέρος Β : Αναλυτικό σχέδιο έρευνας Στο δεύτερο µέρος οι ερευνητές καλούνται να δώσουν σύντοµες, σαφείς και περιεκτικές περιγραφές του περιεχοµένου της έρευνας (τµήµα Α ), της προτεινόµενης µεθοδολογίας (τµήµα Β ), των χρονοδιαγραµµάτων της έρευνας (τµήµα Γ ) καθώς και των διαδικασιών στις οποίες προτίθενται να προβούν για την αντιµετώπιση ζητηµάτων ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας (τµήµα Δ ). Στο δεύτερο µέρος οι ερευνητές καλούνται, επίσης, να επισυνάψουν όλο το συνοδευτικό υλικό της αίτησής τους, όπως για παράδειγµα τα ερευνητικά εργαλεία (τµήµα Ε ). Στο τµήµα Α (Περιεχόµενο της Έρευνας) οι ερευνητές καλούνται να: Α1. Διατυπώσουν µε σαφήνεια τον τίτλο της έρευνας. Ο τίτλος πρέπει να ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο του σκοπού της έρευνας και να είναι σαφής, πλήρης και συνοπτικός. Α2. Διατυπώσουν τον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήµατα. Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήµατα/υποθέσεις της έρευνας θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις υπό µελέτη µεταβλητές και το δείγµα της έρευνας µε σαφή και συνοπτικό τρόπο. Α3. Τεκµηριώσουν τη σηµαντικότητα και την αναγκαιότητα της έρευνας. Οι ερευνητές καλούνται να κάνουν µια σύντοµη αναφορά στη χρησιµότητα της έρευνας (στο πλαίσιο της κυπριακής εκπαίδευσης, αλλά και ευρύτερα στην παιδαγωγική επιστήµη) και στη δυνατότητα διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. Στο τµήµα Β (Μεθοδολογία της Έρευνας) οι ερευνητές καλούνται να: Β1. Περιγράψουν σύντοµα την προτεινόµενη µεθοδολογία της έρευνας µε έµφαση στη διαδικασία συλλογής δεδοµένων που θα ακολουθηθεί. Σηµαντικό κριτήριο είναι η διαδικασία να ανταποκρίνεται στην ερευνητική δεοντολογία (προστασία προσωπικών δεδοµένων, αποφυγή έκθεσης των συµµετεχόντων σε ακατάλληλα για την ηλικία τους ερεθίσµατα κλπ) και να υιοθετούνται οι αντίστοιχες πρακτικές (π.χ. χρειάζεται γραπτή συναίνεση των γονέων για συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από µαθητές). 4

5 Β2. Περιγράψουν τη δειγµατοληπτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Εδώ κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στα κριτήρια και στον τρόπο επιλογής του δείγµατος της έρευνας καθώς και στα ονόµατα των συγκεκριµένων σχολικών µονάδων/τµηµάτων που θα εµπλακούν στην ερευνητική διαδικασία. Β3. Περιγράψουν σύντοµα τα ερευνητικά εργαλεία που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν (π.χ. ερωτηµατολόγια, πρωτόκολλα συνεντεύξεων, έντυπα παρατήρησης κλπ). Σε περίπτωση που τα ερευνητικά εργαλεία προέρχονται από µετάφραση ή προσαρµογή υφιστάµενων εργαλείων, χρειάζεται να κατατίθεται και το πρωτότυπο και η σχετική αναφορά/πηγές. Στην περίπτωση που τα εργαλεία είναι σταθµισµένα ή τίθενται θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright) για τη χρήση τους (π.χ. Wisc - III) θα πρέπει να υποβάλλεται πλήρης βιβλιογραφική αναφορά και περιγραφή τους. Πέραν από τα θέµατα δεοντολογίας που αναφέρονται στο σηµείο Β1, δύο άλλα σηµαντικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δίνεται βαρύτητα είναι η χρήση κατάλληλης γλώσσας που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των συµµετεχόντων, καθώς και η έκταση των εργαλείων. Όλα τα ερευνητικά εργαλεία είναι απαραίτητο να επισυναφθούν στο σηµείο Ε2. Β4. Προσδιορίσουν τον αναµενόµενο χρόνο απασχόλησης των συµµετεχόντων για τους σκοπούς της έρευνας. Εδώ πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή των διδακτικών περιόδων απασχόλησης των ατόµων (π.χ. εκπαιδευτικών/µαθητών) που θα εµπλακούν στην ερευνητική διαδικασία. Στο τµήµα Γ (Χρονοδιάγραµµα) οι ερευνητές καλούνται να: Γ1. Αναφέρουν τη χρονική περίοδο κατά την οποία προγραµµατίζεται να διεξαχθεί η έρευνα στα σχολεία καθώς και ο αναµενόµενος χρόνος υποβολής του ΣΔΕ στο ΚΕΕΑ. Στο τµήµα Δ (Θέµατα ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας) οι ερευνητές καλούνται να: Δ1α. Συµπληρώσουν τον πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει διαδικασίες για την αντιµετώπιση θεµάτων ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας που πιθανόν να προκύπτουν από τη διεξαγωγή της έρευνας. Εδώ θα πρέπει να συµπληρωθούν ΟΛΕΣ 5

6 οι δηλώσεις, επιλέγοντας την κατάλληλη απάντηση («ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ»). Δ1β. Αιτιολογήσουν όποιες αρνητικές απαντήσεις («ΟΧΙ») δόθηκαν στα σηµεία του προηγούµενου σταδίου Δ1α. Δ2. Αναφέρουν διαδικασίες/µέτρα που λήφθηκαν για την αντιµετώπιση άλλων θέµατων ηθικής και δεοντολογίας που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή της έρευνας και δεν αναφέρθηκαν στο στάδιο Δ1. Στο τµήµα Ε οι ερευνητές καλούνται να επισυνάψουν όλο το συνοδευτικό υλικό της αίτησής τους. Συγκεκριµένα: E1. Στις περιπτώσεις αιτήσεων για έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια προπτυχιακής ή µεταπτυχιακής εργασίας/διπλωµατικής, πρέπει οπωσδήποτε να επισυναφθεί (σε αρχείο pdf) ενυπόγραφη βεβαίωση από τον ακαδηµαϊκό υπεύθυνο που να δηλώνει ότι εγκρίνει το περιεχόµενο της αίτησης που υποβάλλεται στο ΥΠΠ για έγκριση. E2. Θα πρέπει, επίσης, να επισυναφθούν ΟΛΑ τα ερευνητικά εργαλεία που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν στα πλαίσια της έρευνας. Επικοινωνία Οι ερευνητές µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οποιαδήποτε ερωτήµατα/απορίες που µπορεί να προκύψουν σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους στη διεύθυνση 6

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου.

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την πλέον σηµαντική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα