Αθήνα Αρ. Πρωτ. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα Αρ. Πρωτ. :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 2016 Αρ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ. Κωδ. : TELEFAX : Πληροφορίες : Μ. Μητσέλου Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 και της παρ.2.α. του άρθρου 20 του ν. 3937/2011 (Α 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 1

2 Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α 114). 4. Την υπ αριθμ. Υ31/ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β 2183) 5. Το πρόγραμμα «Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638), που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας 6. Τα συμπεράσματα της μελέτης «Νανόχηνα, η κατάσταση του είδους σήμερα» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE10 NAT/GR/ Τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής «Φύση 2000» 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Αποφασίζουμε Άρθρο 1 Εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)για τη νανόχηνα (Anser erythropus) σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση Άρθρο 2 Σκοπός-Στόχοι Σκοπός του ΕΣΔ για τη νανόχηνα, είναι η συμβολή στην προστασία, την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και την αποκατάσταση του φιννοσκανδικού πληθυσμού του είδους στις περιοχές που διαχειμάζει στη χώρα μας. Στόχος του ΕΣΔ είναι ι η λήψη μέτρων εποπτείας, ενίσχυσης και προστασίας των ενδιαιτημάτων, για τη διατήρηση του αριθμού των ατόμων στη βέλτιστη κατάσταση με την εξασφάλιση ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιότητας βιοτόπων στις περιοχές στάθμευσης και διαχείμασης και στις διαδρομές μετακίνησης. Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΣΔ περιλαμβάνονται στους παρακάτω άξονες: 1. Πληθυσμιακή διατήρηση Διατήρηση του αριθμού των διαχειμαζόντων ατόμων νανόχηνας χωρίς απώλειες μέσω της δημιουργίας ασφαλούς μεταναστευτικού διαδρόμου μεταξύ των περιοχών εφαρμογής του ΕΣΔ. 2. Προστασία ενδιαιτημάτων Διαχείριση των ενδιαιτημάτων που μόνιμα ή περιστασιακά επισκέπτεται το είδος, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητά τους. Οι νανόχηνες πρέπει να αποχωρούν από την Ελλάδα σε άριστη φυσική κατάσταση, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχημένης αναπαραγωγής και συμβάλλοντας έτσι στην ανάσχεση της πληθυσμιακής πτώσης του είδους και στη σταθεροποίηση του πληθυσμού. 3. Θεσμικό πλαίσιο α. Τροποποίηση ή συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εκ λάθους θανάτωσης, μολυβδίασης και γενετικής μόλυνσης του είδους. 2

3 β. Βελτίωση του νομικού πλαισίου που εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων διατήρησης. 4. Παρακολούθηση και έρευνα α. Συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης του είδους β. Συστηματική Παρακολούθηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, της ποιότητας των ενδιαιτημάτων και της κατανομής του πληθυσμού του είδους στο Δέλτα Έβρου. γ. Συμπλήρωση των κενών του χάρτη της μεταναστευτικής διαδρομής και της οικολογίας του είδους. 5. Επικοινωνία και εκπαίδευση α. Ενημέρωση του προσωπικού των δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, και των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, σε θέματα που αφορούν την προστασία του είδους στις περιοχές εφαρμογής. β. Σταθερή προβολή της ανάγκης για τη διαφύλαξη του είδους από τους εμπλεκόμενους φορείς. γ. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία του είδους. Άρθρο 3 Έννοιες-Ορισμοί Περιοχές Εφαρμογής: Εθνικό Πάρκο έλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( έλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας), Εθνικό Πάρκο Υγρότοπου Κερκίνης, Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας Βόλβης. Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς: Οι Δημόσιες Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) στις περιοχές εφαρμογής, καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς που συνδέονται με τις προτεινόμενες δράσεις/ μέτρα του παρόντος ΕΣΔ Άρθρο 4 Παρακολούθηση - εποπτεία του ΕΣΔ Για το σκοπό της παρακολούθησης και εποπτείας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) συστήνεται ομάδα εργασίας ως ακολούθως: 1. Εκπρόσωπο του τμήματος βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών της διεύθυνσης προστασίας βιοποικιλότητας, εδάφους και διαχείρισης αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2. Εκπρόσωπο του τμήματος δασικών προστατευόμενων περιοχών και δασικής αναψυχής της διεύθυνσης διαχείρισης δασών και δασικού περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 3. Εκπρόσωπο του τμήματος διαχείρισης άγριας ζωής και θήρας της διεύθυνσης διαχείρισης δασών & δασικού περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 4. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) 5. Εκπρόσωποι των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 6. Εκπρόσωποι των Τοπικών Δασικών Υπηρεσιών της Οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Άρθρο 5 Αξιολόγηση του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης 3

4 Το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα είναι 5 έτη. Διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα μέτρα ή εφαρμογή νέων μέτρων είναι εφικτές μέσα στην περίοδο εφαρμογής του ΕΣΔ σε περίπτωση απρόβλεπτων αλλαγών στα ισχύοντα δεδομένα ή για λόγους ανωτέρας βίας. Κάθε έτος η Ομάδα Εργασίας συντάσσει αναφορά στην οποία περιλαμβάνονται: - Τα πληθυσμιακά στοιχεία και οι τάσεις για κάθε περιοχή όπως προκύπτουν από το σχέδιο παρακολούθησης που εφαρμόζεται, - Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων και - Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους και οι προτάσεις βελτίωσης τους με παράθεση του χρονοδιαγράμματος για τις προγραμματισμένες δράσεις του επόμενου έτους. Στο τέλος της χρονικής περιόδου εφαρμογής του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης καταρτίζεται συνολική αναφορά αποτίμησής του. Στην αναφορά αποτίμησης συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μέτρων που εφαρμόστηκαν με τους στόχους που έχουν τεθεί, προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και η αναγκαιότητα ή μη αναθεώρησής του. Άρθρο 6 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα που ακολουθούν. Άρθρο 7 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2016 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέτρα για την επίτευξη των στόχων Είναι άμεση ανάγκη να ληφθούν μέτρα σε όλες τις χώρες όπου αναπαράγεται, σταθμεύει ή διαχειμάζει ο φιννοσκανδικός πληθυσμός της νανόχηνας. Λόγω του ιδιαίτερα μικρού πληθυσμού της, κάθε απώλεια είναι κρίσιμη καθώς επιδρά καθοριστικά στις συνολικές προσπάθειες ανάκαμψης του πληθυσμού. Ως μέτρα προτεραιότητας στην Ελλάδα θεωρούνται : όσα αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απώλειας ατόμων Νανόχηνας κατά τη διαχείμαση τους στη Χώρα, μέτρα για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων διατροφής και διαβίωσης της, καθώς και η θέσπιση του απαραίτητου νομικού και διοικητικού πλαισίου παρακολούθηση και έρευνα επικοινωνία και εκπαίδευση Ειδικότερα για τα μέτρα προτεραιότητας σημαντικά είναι: 1. Η πληθυσμιακή διατήρηση που επιτυγχάνεται με: α. Εντατικοποίηση περιπολιών/ελέγχων/εποπτείας Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στο μέγιστο βαθμό διαφύλαξης του είδους με την αποφυγή της εκ λάθους θανάτωσης και τη δημιουργία ασφαλέστερου μεταναστευτικού διαδρόμου. Η εντατικοποίηση επιτυγχάνεται μέσω του αποτελεσματικότερου συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων κατά τη φύλαξη στις περιοχές εφαρμογής για το είδος. Τα λαμβανόμενα μέτρα φύλαξης, εποπτείας και ελέγχου της θήρας περιλαμβάνονται στα Τοπικά Σχέδια Δράσης (ΥΑ αριθ /1685, /1686 και /1687 (ΦΕΚ 1278Β /2015) όπως ισχύουν). β. Περιορισμό κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής(ΚΑΖ) «Δέλτα Έβρου» και ρύθμιση δραστηριοτήτων για περιορισμό όχλησης Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου κρίνεται αναγκαία η ανανέωση της απόφασης απαγόρευσης της κυκλοφορίας διερχόμενων οχημάτων στο Κ.Α.Ζ Δέλτα του Έβρου με το πέρας της χρονικής περιόδου ισχύος της. Σημαντικός κρίνεται επίσης ο περιορισμός της όχλησης στις περιοχές εφαρμογής του ΕΣΔ, με οδηγίες και προδιαγραφές που θα εκδοθούν από τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και θα καθορίζουν την επισκεψιμότητα και το επίπεδο πίεσης από τις ασκούμενες δραστηριότητες στην περιοχή. Τέλος είναι απαραίτητη η σχετική με το θέμα ενημέρωση των χρηστών γης (όπως επισκεπτών, αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, κυνηγών κ.λπ.). 2. Η προστασία ενδιαιτημάτων του είδους με: α. Ορθή διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής της νανόχηνας Για αυτό το σκοπό η βόσκηση εντός των περιοχών εφαρμογής που παρατηρείται η νανόχηνα, θα πρέπει ασκείται βάση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.4264/2014 (Α 118) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγχρόνως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διαχειριστικά μέτρα που προτείνονται στην «Ειδική Μελέτη Βελτίωσης και Διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην περιοχή του Δέλτα Έβρου» τα οποία αποσκοπούν: 5

6 αα. στην εξισορρόπηση της βοσκοφόρτωσης σε όλες τις βοσκόμενες επιφάνειες των υγρών λιβαδιών, με σκοπό την ομοιόμορφη χρήση και διαχείρισή τους. ββ. στην υλοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων βλάστησης, με τον έλεγχο της ανεπιθύμητης αλοφυτικής βλάστησης, για να αξιοποιηθεί πληρέστερα η βοσκήσιμη ύλη σε όλη την επιφάνεια των υγρολίβαδων) για τις ανάγκες της άγριας πανίδας, αλλά και των διατροφικών αναγκών των αγροτικών ζώων που βόσκουν στην περιοχή. β. Επέκταση ενδιαιτήματος διατροφής της νανόχηνας Η ενίσχυση της παρουσίας χειμερινών αγρωστωδών ή πλατύφυλλων ποών σε κατάλληλες γεωργικές γαίες εντός των περιοχών εφαρμογής, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα μετακίνησης του πληθυσμού του είδους σε λιγότερο ασφαλείς περιοχές σε περιόδους περιορισμένης διαθεσιμότητας τροφής. Επίσης μπορεί να οδηγήσει στην αποσυμφόρηση περιοχών που σήμερα αποτελούν ενδιαιτήματα και δημοφιλείς περιοχές διαχείμασης του είδους. Οι κατάλληλες γεωργικές πρακτικές καθώς και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στις γεωργικές γαίες των περιοχών εφαρμογής προκύπτουν από τα Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών εφαρμογής, τα οποία θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου 7.1 «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργία σε προστατευόμενες περιοχές», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας , (2014GR06RDNP001). 3. Νομικό και διοικητικό θεσμικό πλαίσιο α. Ανανέωση απαγόρευσης θήρευσης ασπρομέτωπης χήνας στις περιοχές εφαρμογής του ΕΣΔ Για την αποφυγή της εκ λάθους θανάτωσης της Νανόχηνας είναι σκόπιμη η ετήσια ανανέωση της ισχύουσας απαγόρευσης θήρευσης της ασπρομέτωπης χήνας όπως προβλέφθηκε στην ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β' 415). β. Ο σαφής προσδιορισμός των ορίων υγροτοπικών περιοχών απαγόρευσης χρήσης μολύβδινων σκαγιών Στο πλαίσιο της προστασίας της Νανόχηνας και των υπολοίπων υδροβίων πτηνών, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 της ΚΥΑ Η.Π /1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ Β 1495) «απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για τη θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα» Για το σαφή προσδιορισμό των ορίων των περιοχών απαγόρευσης της χρησιμοποίησης σκαγιών μολύβδου είναι ανάγκη να εκδοθεί Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ) από τα αρμόδια Δασαρχεία (ή τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία). γ. Επέκταση απαγόρευσης χρήσης μολύβδινων σκαγιών για τη θήρα όλων των ειδών πανίδας εντός πάσης φύσεως υγροτοπικών συστημάτων Η επέκταση της απαγόρευσης χρήσης μολύβδινων σκαγιών για τη θήρα όλων των ειδών πανίδας εντός πάσης φύσεως υγροτοπικών συστημάτων μέσω κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης θα αποτρέψει την κατάποση μολύβδινων σκαγιών από τα υδρόβια πτηνά. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μέτρου θα παρακολουθείται με δειγματοληπτικές συλλογές καλύκων στη διάρκεια κάθε κυνηγετικής περιόδου. 6

7 δ. Έλεγχος εμπορίου - διακίνησης ατόμων του είδους Για την αποφυγή του ενδεχομένου γενετικής μόλυνσης της νανόχηνας από άτομα προερχόμενα από εκτροφεία/πάρκα/ιδιωτικές συλλογές, να ελέγχεται η μεταφορά, κατοχή, διακίνηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ε. Διεθνής συνεργασία Η διεθνής δικτύωση και συνεργασία είναι απαραίτητη για τις δράσεις παρακολούθησης και διατήρησης του φιννοσκανδικού πληθυσμού της νανόχηνας, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση των μεταναστευτικών του μετακινήσεων, των περιοχών στάθμευσης και των ζητημάτων διατήρησης που προκύπτουν. 4. Η παρακολούθηση και έρευνα α. Αξιολόγηση σημασίας περιοχής «Κάλαβος» του Δέλτα Έβρου για τη νανόχηνα Λόγω της σημαντικότητας της περιοχής «Κάλαβος» του Δέλτα Έβρου για της χήνες θα διερευνηθεί η σημασία της περιοχής αυτής ως ενδιαίτημα διατροφής για τη νανόχηνα μέσω της συστηματικότερης, για διάστημα πέντε ετών, παρακολούθησής της, ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται εντατικότερα προληπτικά μέτρα εποπτείας και ελέγχου για την παρακολούθηση και κατανομή των χηνών κατά τη διάρκεια της θηρευτικής περιόδου και μετά τη λήξη της. Η σημασία της περιοχής αυτής για τη νανόχηνα θα αξιολογείται κάθε έτος και συνολικά μετά το πέρας της πενταετούς παρακολούθησης της κατανομής της. Η λήψη αποφάσεων για τον περιορισμό ή και την αποδέσμευση της κυνηγετικής δραστηριότητας στην εν λόγω περιοχή, θα γίνεται επί τη βάση των συμπερασμάτων και της αξιολόγησης των κινδύνων, στο πλαίσιο εφαρμογής των Τοπικών Σχεδίων Δράσης καθώς και των ειδικότερων στοιχείων εμφάνισης και καταγραφής ατόμων νανόχηνας στην περιοχή «Κάλαβος». β. Διερεύνηση δυνατοτήτων επαναφοράς των ενδιαιτημάτων που η Νανόχηνα έχει εγκαταλείψει Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ) αποτελούσε περιοχή που επισκέπτονταν συστηματικά το είδος. Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη να πραγματοποιηθεί έρευνα: αα. για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εγκατάλειψη της περιοχής ως ενδιαίτημα για τις νανόχηνες ββ. για να καταγραφούν οι απαραίτητες ενέργειες και τα διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να μετατραπούν ξανά αυτές οι περιοχές κατάλληλες για το είδος. γ. Συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού των ατόμων του είδους Για τη συλλογή των απαραίτητων πληθυσμιακών δεδομένων αλλά και για την κάλυψη του κενού της γνώσης ως προς τη στάθμευση του κοπαδιού ή μέρους του κοπαδιού της νανόχηνας κατά τη χρονική περίοδο που δεν παρατηρείται σε καμία από τις γνωστές περιοχές διαχείμασης είναι αναγκαία η συστηματική και συντονισμένη παρακολούθηση του είδους. δ. Παρακολούθηση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων Η παρακολούθηση της παραγωγής και της ποιότητας της βοσκήσιμης ύλης, των παραμέτρων ποιότητας του εδάφους και της ποιότητας των υδάτων ανά τακτά χρονικά 7

8 διαστήματα είναι κρίσιμη, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρα η δυνατότητα λήψης κατάλληλων μέτρων, που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των ενδιαιτημάτων διατροφής της νανόχηνας. Η παρακολούθηση της παραγωγής και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων διατροφής της νανόχηνας είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται τουλάχιστον στα Εθνικά Πάρκα του υγροτόπου Κερκίνης και Δέλτα Έβρου, ενώ η παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων σε όλες τις περιοχές εφαρμογής. Για την ορθολογική διαχείριση των εδαφικών πόρων απαιτείται η παρακολούθηση της αλατότητας στην περιοχή διαχείμασης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Έβρου καθώς και η διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπου Κερκίνης. ε. Καταγραφή της κυνηγετικής δραστηριότητας στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου και στο ΕΠΑΜΑΘ. Κρίνεται αναγκαία η συστηματική καταγραφή της κυνηγετικής δραστηριότητας που αφορά τα υδρόβια/παρυδάτια πτηνά, με παράλληλη αξιοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για τη προστασία των προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στις περιοχές εφαρμογής, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εκ λάθους θανάτωσης νανόχηνας. Η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων μεταξύ των ετών θα επιτρέψει την αξιολόγηση του μέτρου απαγόρευσης θήρας της ασπρομέτωπης χήνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την τυχόν παράνομη θανάτωση των υδρόβιων πτηνών. στ. Καταγραφή και παρακολούθηση σημείων κινδύνου για σύγκρουση χηνόμορφων με καλώδια μεταφοράς και διανομής ενέργειας Τα χηνόμορφα είναι ιδιαίτερα ευπαθή στις συγκρούσεις με καλώδια δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κρίνεται σκόπιμο να καταγραφούν τα σημεία στα οποία υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης των χηνόμορφων προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας. Στα σημεία υψηλού κινδύνου οφείλουν να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της απειλής. 5. Η επικοινωνία και εκπαίδευση α. Διεξαγωγή σεμιναρίων για βελτίωση της φύλαξης Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου της κυνηγετικής δραστηριότητας συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού, τόσο της Δασοφυλακής όσο και των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, σε θέματα νομοθεσίας και αναγνώρισης των υδρόβιων πτηνών. Για την επίτευξη των παραπάνω να καθιερωθεί η ετήσια διοργάνωση ημερίδας/σεμιναρίου που θα περιλαμβάνει οδηγίες αναγνώρισης των πτηνών, οδηγίες ασφάλειας κατά τη φύλαξη, ενημέρωση της κείμενης νομοθεσίας και άλλα σχετικά θέματα. Σκοπός της ημερίδας είναι να δώσει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, τεκμηρίωσης και βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού των εμπλεκόμενων στη φύλαξη φορέων και την περαιτέρω αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Τοπικών Σχεδίων Δράσης. β. Ενημέρωση της κυνηγετικής κοινότητας Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί η διεξαγωγή ημερίδων που θα απευθύνονται στην κυνηγετική κοινότητα και η παραγωγή και διανομή του απαραίτητου ενημερωτικού υλικού για την αναγνώριση της νανόχηνας και των υπόλοιπων υδρόβιων πτηνών. Οι ημερίδες θα 8

9 έχουν ως βασικό αντικείμενο την αναγνώριση των υδρόβιων πτηνών, την ασφαλή άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας, την ενημέρωση για την κείμενη νομοθεσία και άλλα σχετικά θέματα. Το ενημερωτικό υλικό που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο του LIFE10NAT/ GR000638, μπορεί να συνοδεύει την κυνηγετική άδεια που εκδίδουν οι κυνηγοί κάθε έτος τουλάχιστον στις περιοχές εφαρμογής του ΕΣΔ. Επίσης είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε ευδιάκριτα σημεία ώστε οι κυνηγοί να είναι ενήμεροι για τα όρια των περιοχών στις οποίες ισχύουν απαγορεύσεις (απαγόρευση κυκλοφορίας εντός ΚΑΖ «Δέλτα Έβρου», απαγόρευση χρήσης μολύβδινων σκαγιών, απαγόρευση θήρας χήνας). Ενημερωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στο πεδίο από τους φορείς οι οποίοι περιπολούν/εποπτεύουν τις περιοχές εφαρμογής. γ. Ενημέρωση κοινού και ομάδων ενδιαφέροντος Για την παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τη νανόχηνα, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας θα επικαιροποιείται και μετά τη λήξη του προγράμματος. Tο ενημερωτικό υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE10NAT/GR/ θα είναι διαθέσιμο και μετά το πέρας αυτού στα Κέντρα Πληροφόρησης/ έδρα των ΦΔΠΠ στις περιοχές όπου απαντά η νανόχηνα. Οι δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος. Συνεργικά με τα προαναφερόμενα πραγματοποιηθούν διαλέξεις στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων τμημάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης με βιολογικό/περιβαλλοντικό και παιδαγωγικό αντικείμενο με στόχο την ενημέρωση των σπουδαστών/φοιτητών. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας: Ανάλυση Άμεσα Εμπλεκόμενων: οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το είδος και η σύνδεσή τους με τις κύριες δράσεις/μέτρα που προτείνονται στο ΕΣΔ Άμεσα Εμπλεκόμενοι Κυνηγετικές Οργανώσεις (σε τοπικό, κυρίως, επίπεδο) Φύλακες Θήρας Κυνηγετικών Οργανώσεων Βοσκοί Κτηνοτρόφοι (ιδιοκτήτες) Αγρότες Δ/νσεις Δασών, Δασαρχεία Φορείς Διαχείρισης (ΖΕΠ/περιοχές Natura 2000) Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Πανεπιστήμια /Ακαδημαϊκά Ιδρύματα/Ερευνητικοί φορείς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εκπαιδευτική κοινότητα/κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αστυνομία Περιφέρειες (Τομείς περιβάλλοντος) ΔΕΔΔΗΕ Δράσεις/Μέτρα* Κ, Ο, Ε, ΚΚ, ΒΦ, ΚΔ Δ ΒΕ Μ, Κ, Ε, ΒΦ, Δ, Ο, Ζ, ΕΔ, Ε, Η, Ο, Δ, Π, ΕΠ, Ν, ΚΔ, ΚΚ, ΕΚ, ΒΦ, ΒΕ, Κ, Ν, ΚΚ, ΕΚ, ΟΕ, ΔΣ ΕΚ, ΔΣ ΒΕ Κ, Μ, Ζ, ΕΔ, ΒΕ, ΟΕ ΕΚ Ε Δ Η (ΒΕ) Βελτίωση ή επέκταση ενδιαιτήματος διατροφής, (ΒΦ) Διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων για βελτίωση φύλαξης, (Δ) Ορθολογική διαχείριση ενδιαιτημάτων διατροφής, (ΔΣ) Διεθνής συνεργασία, (Ε) Εντατικοποίηση Περιπολιών/ Ελέγχων, (ΕΔ) Έλεγχος εμπορίου-διακίνησης ατόμων του είδους, (ΕΚ) Ενημέρωση κοινού και ομάδων ενδιαφέροντος, (ΕΠ) Διερεύνηση δυνατοτήτων επαναφοράς των ενδιαιτημάτων που η Νανόχηνα έχει εγκαταλείψει, (Ν) Συστηματική παρακολούθηση Νανόχηνας από τους ΦΔΠΠ, (Ζ) Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγιού Ασπρομέτωπης Χήνας στις πέντε ΖΕΠ, (Η) Καταγραφή και παρακολούθηση σημείων κινδύνου για σύγκρουση χηνόμορφων με καλώδια μεταφοράς και διανομής ενέργειας, (Κ) Αξιολόγηση σημασίας περιοχής «Κάλαβος» του Δέλτα Έβρου για τη Νανόχηνα, (ΚΔ) Καταγραφή κυνηγετικής δραστηριότητας, (ΚΚ) Ενημέρωση κυνηγετικής κοινότητας, (Μ) Σαφής προσδιορισμός των ορίων υγροτοπικών περιοχών απαγόρευσης χρήσης μολύβδινων σκαγιών, (Ο) Περιορισμός κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων στο ΚΑΖ «Δέλτα Έβρου» και ρύθμιση δραστηριοτήτων για περιορισμό όχλησης, (ΟΕ) Σύσταση Διαρκούς Ομάδας Εργασίας, (Π) Παρακολούθηση ποιότητας ενδιαιτημάτων 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΣΤΟΧΟΣ 1: Πληθυσμιακή Διατήρηση ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ* Εντατικοποίηση περιπολιών/ελέγχων Φύλαξη της μεταναστευτικής διαδρομής μεταξύ των περιοχών εφαρμογής Συνεργασία Δασοφυλακής- Φυλάκων Θήρας Κυνηγετικών οργανώσεων για συντονισμό περιπολιών/ελέγχων. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ** ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*** Απαραίτητη Σε εξέλιξη Δ/νσεις Δασών ΚΟΣΤΟΣ ( ) / ανά περιοχή/ έτος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ Υψηλή Σε εξέλιξη Δ/νσεις Δασών 0 - Πληθυσμιακή Διατήρηση Περιορισμός κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων στο ΚΑΖ «Δέλτα Έβρου» και ρύθμιση δραστηριοτήτων για περιορισμό όχλησης Ανανέωση Απαγόρευσης διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο εντός του ΚΑΖ «Δέλτα Έβρου». Καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην περιοχή και έκδοση προδιαγραφών και σχετικών οδηγιών ορθής πρακτικής Υψηλή Μεσαία Δ/νση Δασών 0 - Χαμηλή Βραχεία Δ/νσεις Δασών 400 1

12 ΣΤΟΧΟΣ 2: Προστασία Ενδιαιτημάτων ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ Ορθή διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής της νανόχηνας λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες που έχουν ήδη συνταχθεί για αυτά και τις οικολογικές απαιτήσεις του είδους. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ * Υψηλή ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ** Βραχεία ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*** Αποκεντρωμένη Διοίκηση. - Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Κόστος ορίζεται σε ετήσια βάση ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ Επιχειρησιακά προγράμματα Προστασία ενδιαιτημάτων Ορθή διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής της νανόχηνας Καταγραφή των νόμιμων χρηστών των ενδιαιτημάτων της νανόχηνας. Παροχή κινήτρου σε αγρότες για καλλιέργεια χειμερινών αγρωστωδών ή πλατύφυλλων ποών εντός των περιοχών εφαρμογής. Χαμηλή Βραχεία ΦΔΠΠ 400/έτος Χαμηλή Βραχεία ΥΠΑΑΤ 1 1 ΠΑΑ Κατάλληλη διαχείριση γεωργικών γαιών εντός των περιοχών εφαρμογής. Χαμηλή Βραχεία ΥΠΑΑΤ 2 2 ΠΑΑ Το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων ορίζεται από το μέτρο όπως και το του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , με κωδικό 2014GR06RDNP Το ύψος καθορίζεται από Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης, όπως αυτά περιγράφονται στο Μέτρο 7.1 «Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργία σε προστατευόμενες περιοχές», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας , με κωδικό 2014GR06RDNP001. 2

13 ΣΤΟΧΟΣ 3: Πολιτική και Νομοθεσία ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ* Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγιού ασπρομέτωπης χήνας στις περιοχές εφαρμογής Ανανέωση της απαγόρευσης θήρευσης ασπρομέτωπης χήνας στις περιοχές εφαρμογής ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ** ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*** ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ Υψηλή Άμεση ΥΠΕΝ 0 - Προσδιορισμός ορίων περιοχών απαγόρευσης χρήσης μολύβδινων σκαγιών Οριοθέτηση υγροτοπικών οικοσυστημάτων στις περιοχές που έχει παρατηρηθεί η νανόχηνα μέσω ΔΑΔ, μετά από πρόταση της Δασικής υπηρεσίας. Μεσαία Άμεση ΥΠΕΝ 0 - Πολιτική και Νομοθεσία Επέκταση της απαγόρευσης χρησιμοποίησης μολύβδινων σκαγιών για τη θήρα όλων των ειδών σε υγροτοπικά οικοσυστήματα μέσω νομοθετικής ρύθμισης Μεσαία Άμεση Δ/νσεις Δασών Δασαρχεία Δασαρχεία ΦΔΠΠ - - Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας μέτρου μέσω συλλογής καλύκων. Χαμηλή Σε εξέλιξη ΦΔΠΠ 400/έτος Έλεγχος εμπορίουδιακίνησης ατόμων του είδους Έλεγχος εμπορίου μέσω Εθνικής Νομοθεσίας. Χαμηλή Μακρά ΥΠΕΝ 0-3

14 Διεθνής συνεργασία Συντήρηση δικτύου φορέων και ατόμων που ασχολούνται με την παρακολούθηση και διατήρηση του είδους. Μεσαία Άμεση ΥΠΕΝ 0 Πολιτική και Νομοθεσία 4

15 ΣΤΟΧΟΣ 4: Παρακολούθηση και Έρευνα ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ * ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ** ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*** ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ Αποφάσεις σχετικά με τη θήρα στην περιοχή «Κάλαβος» του Δέλτα Έβρου στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Δράσης. Υψηλή Άμεση ΥΠΕΝ - - Παρακολούθηση και έρευνα Αξιολόγηση σημασίας περιοχής «Κάλαβος» του Δέλτα Έβρου για τη νανόχηνα Συστηματική πενταετής παρακολούθηση κατανομής χηνών πριν και μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου από μικτά κλιμάκια κυν.οργανώσεων/ περιβαλλοντικών οργανώσεων/φδππ. Υψηλή Άμεση ΦΔΠΠ 5.000/ έτος ταμείο Αξιολόγηση σημασίας περιοχής «Κάλαβος» για τη Νανόχηνα Υψηλή Μεσαία Δ/νσεις Δασών 0 - Διερεύνηση δυνατοτήτων επαναφοράς των ενδιαιτημάτων που η νανόχηνα έχει εγκαταλείψει Έρευνα στο ΕΠΑΜΑΘ σχετικά με τα απαιτούμενα διαχειριστικά μέτρα για την επαναφορά των ενδιαιτημάτων σε κατάλληλη κατάσταση για το είδος. Χαμηλή Βραχεία ΦΔΠΠ Συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού των ατόμων του είδους Επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού της νανόχηνας. Υψηλή Σε εξέλιξη ΕΟΕ / έτος 5

16 Παρακολούθηση και έρευνα Συστηματική έρευνα για την εύρεση όλων των θέσεων διαχείμασης της νανόχηνας στην Ελλάδα. Μεσαία Βραχεία ΕΟΕ 1.000/ έτος ταμείο Παρακολούθηση της επάρκειας τροφής (παραγωγής βοσκήσιμης ύλης) ώστε να προληφθεί έγκαιρα τυχόν μειωμένη ποσότητα τροφής για τις νανόχηνες στα Εθνικά Πάρκα υγροτόπου Κερκίνης και Δέλτα Έβρου Μεσαία Βραχεία ΦΔΠΠ 400/έτος Παρακολούθηση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων Παρακολούθηση της θρεπτικής αξίας της τροφής (ποιότητα βοσκήσιμης ύλης) στα ενδιαιτήματα διατροφής στα Εθνικά Πάρκα υγροτόπου Κερκίνης και Δέλτα Έβρου Χαμηλή Βραχεία ΦΔΠΠ 280/έτος Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις περιοχές εφαρμογής Χαμηλή Μακρά ΦΔΠΠ 300/έτος Παρακολούθηση και έρευνα Παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας του εδάφους (αλατότητα - Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου/ ποσότητα φερτών υλικών- Εθνικό Πάρκο υγροτόπου Κερκίνης) Χαμηλή Μακρά ΦΔΠΠ 200/ έτος Παρακολούθηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στο εθνικό πάρκο Δέλτα του Έβρου και στο Εθνικό πάρκο Υγροτόπου Κερκίνης Καταγραφή του αριθμού των κυνηγών, της κατανομής τους και των θηρευμένων ειδών μέσω δειγματοληπτικών εξορμήσεων κατά της διάρκειας της κυνηγετικής περιόδου. Μεσαία Σε εξέλιξη Δ/νσεις Δασών - - 6

17 Καταγραφή και παρακολούθηση σημείων κινδύνου για σύγκρουση χηνόμορφων με καλώδια μεταφοράς και διανομής ενέργειας Καταγραφή και παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων για σύγκρουση των χηνών με καλώδια μεταφοράς και διανομής ενέργειας κατά μήκος των μεταναστατευτικών διαδρόμων. Χαμηλή Βραχεία ΦΔΠΠ 500 7

18 ΣΤΟΧΟΣ 5: Επικοινωνία και Εκπαίδευση ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ * ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ** ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*** ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ Διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων για βελτίωση της φύλαξης Πραγματοποίηση ημερίδων αναγνώρισης υδρόβιων πτηνών και νομοθεσίας για Δασοφυλακή και Φυλάκων Θήρας Κυνηγετικών οργανώσεων τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Υψηλή Σε εξέλιξη Δ/νσεις Δασών 2.000/ έτος Επικοινωνία και εκπαίδευση Ενημέρωση της κυνηγετικής κοινότητας Σεμινάρια αναγνώρισης υδρόβιων πτηνών, ενημέρωσης σε θέματα ασφάλειας και κείμενης νομοθεσίας για κυνηγούς. Παραγωγή έντυπου υλικού αναγνώρισης Νανόχηνας (5.000 αντίτυπα). Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού μαζί με την κυνηγετική άδεια από Δασαρχεία και κυνηγετικούς συλλόγους ή/και στο πεδίο στις περιοχές εφαρμογής Υψηλή Σε εξέλιξη Δ/νσεις Δασών 2.000/ έτος Υψηλή Σε εξέλιξη ΥΠΕΝ 1000 Μεσαία Άμεση Δ/νσεις Δασών 0 - Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. Μεσαία Άμεση Δ/νσεις Δασών Επικοινωνία και εκπαίδευση Ενημέρωση κοινού και ομάδων ενδιαφέροντος Ανανέωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,της ΕΟΕ για τη Νανόχηνα και μετά τη λήξη του προγράμματος. Χαμηλή Σε εξέλιξη ΕΟΕ - - 8

19 Διάθεση ενημερωτικού υλικού του Προγράμματος σε θέσεις-στόχος. Χαμηλή Σε εξέλιξη ΦΔΠΠ ΕΟΕ 0 - Υλοποίηση δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη βόρεια Ελλάδα. Χαμηλή Μακρά Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 0 - Ένταξη διαλέξεων στο πρόγραμμα σπουδών περιβαλλοντικών/βιολογικών/ παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Χαμηλή Βραχεία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΤΕΙ 0 - *Προτεραιότητα Απαραίτητη= Δράση που είναι απαραίτητη για την αποφυγή μεγάλη μείωσης του υποπληθυσμού, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνισή του. Υψηλή= Δράση που είναι απαραίτητη για την αποφυγή μείωσης μεγαλύτερης του 20% του υποπληθυσμού σε λιγότερο από 20 χρόνια. Μεσαία= Δράση που είναι απαραίτητη για την αποφυγή μείωσης μικρότερης του 20% του υποπληθυσμού σε λιγότερο από 20 χρόνια. Χαμηλή= Δράση που θα έχει μικρή επίδραση στον υποπληθυσμό. **Χρονική κλίμακα Άμεση= δράση που ολοκληρώνεται μέσα στο επόμενο έτος Βραχεία=1-3 έτη Μεσαία=1-5 έτη Μακρά=1-10 έτη Σε εξέλιξη= υλοποιείται αυτήν τη στιγμή και θα συνεχίσει Ολοκληρωμένη= ολοκληρώθηκε κατά την προετοιμασία του ΕΣΔ ***Υπεύθυνος συντονισμού δράσης, Συμμετέχοντες Φορείς και Υπηρεσίες Όταν δεν υπάρχει Δασαρχείο υπεύθυνη υπηρεσία είναι η αρμόδια Δ/νση Δασών 9

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45087 25 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3762 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43235/1053 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ 2016 στην Ελλάδα Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα συντάχθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα :

Αθήνα: Θεσσαλονίκη: ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 16/115 Θέμα : ΠΡΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Α.Π. Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περ/ντος Τμήμα Γ Τηλ.: 2102124712, Fax:2105242596 Email: diaxeirisi.dason@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 / 5 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. :124377/1686 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ &Φ.Π /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΩΝ ΚΑΙ Φ.Π ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Πληροφορίες :Δ. Μπαρέλος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο :26810 71919 Fax :26810 42855 Άρτα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.:796 ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού»

ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού» Ταχ. Δ/νση :Δημ. Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47 100-Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Fax :26810 23593 Πληροφορίες :Δημήτρης Μπαρέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Άρτα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophronpercnopterus) στην Ελλάδα»

Θέμα:Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophronpercnopterus) στην Ελλάδα» 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000, Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα Προς τον Αν. Υπουργό ΥΠΕΝ κ Σ. Φάμελλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017 Θέμα:Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης After-LIFE

Σχέδιο Δράσης After-LIFE Πρόγραμμα LIFE+10 NAT/GR/000638 «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά!

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά! Και επίσημα πιστώνονται 145 εκατ. ευρώ περίπου για πληρωμές σε βιολογικά, νιτρορύπανση και γενικά όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, δικαιούχων έως και το 2009. Συνολικά εξασφαλίσθηκαν 850 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5951 7 Μαρτίου 017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 701 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ/6648/Δ4 Πρόγραμμα σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.27 15:57:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ7Φ34653Ο7-ΡΞ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 130547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 02.03.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 995/25186 ΦΕΚ 683/09.03.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax :

Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. :11526, Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή Τηλέφωνο : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 130464 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 9 2013 Αρ. πρωτ.: 10.850/786/Φ/Α.15/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/oικ /ΦΝ 393

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ. ΔΝΣγ/oικ /ΦΝ 393 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΦΕΚ: 99/Β /24-01-2017 Αθήνα: 17-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 1773/48032 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 1773/48032 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 03 /03/2016 Αριθ. πρωτ. : 590 ΦΕΚ : 777/B/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές. ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.20 15:47:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΚΛ4653Ο7-ΔΧ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2012 Ιανουάριος 2013 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΦ-7Μ9 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΦ-7Μ9 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30.5.13 Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6965915,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Αριθ. Πρωτ: ΝΟ/ΟΛ/00/07/58/οικ. 8055

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΩΔ7Ι4653ΟΞ-Υ0Ι Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Αριθ. Πρωτ: ΝΟ/ΟΛ/00/07/58/οικ. 8055 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΣΕΠ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ολοήμερο Νηπιαγωγείο- ΑΠ 1" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης Ολοήμερο Νηπιαγωγείο- ΑΠ 1 με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) Του Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 174).

β) Του Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 174). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΔΑ: Αθήνα, 28/3/2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 : http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report_green_week_en.pdf

NATURA 2000 : http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report_green_week_en.pdf Πρόταση για έναν Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχεδιασµό για το κυνήγι στην Ελλάδα Η Ορνιθολογική, ως η µόνη περιβαλλοντική οργάνωση της Ελλάδας µε αποκλειστικό στόχο την προστασία των πουλιών και των βιότοπών τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 06 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΦ-5ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΦ-5ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ Αθήνα, 19 / 10 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 130604 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43913 17 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3656 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 110285/ΔΤΒΝ 1851/Τμ. A/Φ.15 Δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/01/2013. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/01/2013. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΑΔΑ: ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.:160 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λυκούργου 17 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 15624/563 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα