Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου"

Transcript

1 Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Προσχέδιο Οδηγού Εφαρμογής Νοέμβριος 2015 Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Ταυτότητα και Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών Νομικό πλαίσιο Ορισμοί Υπεύθυνη Αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Μορφή ενίσχυσης και Καθεστώς Εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγούμενες ενισχύσεις Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Εφαρμογή του Σχεδίου Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ) Προϋπολογισμός Πρόσκλησης Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στο Σχέδιο Όρια Προϋπολογισμού Επένδυσης και Επιλέξιμες Επενδύσεις Ίδια Συμμετοχή και Ελάχιστη ίδια συμμετοχή Έναρξη Επιλεξιμότητας Επένδυσης Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( De Minimis ) Επιλέξιμες Επενδύσεις Άξονας Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Άξονας Β: Επιλέξιμες επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταλυμάτων Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Δυνητικοί Δικαιούχοι Επιλέξιμοι Φορείς Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών Σελίδα 2 από 62

3 9.1.1 Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( De Minimis ) Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων Έντυπα Υποβολής Επενδυτικών προτάσεων Άξονας Α Έντυπα Αξιολόγησης Άξονα Α Έντυπα Σταδίου Α «Προαξιολόγηση» Έντυπα Σταδίου Β «Αξιολόγηση» Αξιολόγηση Αιτήσεων Διαδικασία Αξιολόγησης Στάδιο Α «Προαξιολόγηση Αιτήσεων» Διαδικασία Αξιολόγησης Στάδιο Β «Αξιολόγηση Αιτήσεων» Βαθμολόγηση επενδυτικών προτάσεων Έγκριση Επενδυτικών Προτάσεων Άξονα Α Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Άξονας Β Έντυπα Αξιολόγησης Άξονα Β Έντυπα Αξιολόγησης Σταδίου Α «Προαξιολόγηση» Έντυπα Σταδίου Β «Αξιολόγηση» Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Διαδικασία Αξιολόγησης Στάδιο Α «Προαξιολόγηση» Διαδικασία Αξιολόγησης Στάδιο Β «Αξιολόγηση» Έγκριση Επενδυτικών Προτάσεων Άξονα Β Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Άξονας Γ Έντυπα Αξιολόγησης Άξονα Γ Αξιολόγηση Αιτήσεων Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Σελίδα 3 από 62

4 Τόπος Υποβολής και Παραλαβής Αιτήσεων Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Ενημέρωση Σύναψη Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης Υλοποίηση Έργου και Δημόσια Χρηματοδότηση Επιπλέον προϋποθέσεις για την καταβολή χορηγίας Υποχρεώσεις Δικαιούχου Προθεσμίες έναρξης και ολοκλήρωσης των έργων Χρονική Δέσμευση Λειτουργίας της Επιχείρησης Εξελεγμένοι Λογαριασμοί Υποβολή Απαραίτητα Έγγραφα Μεταβίβαση ή εκμίσθωση παγίων Μεταβολή εταιρικής σύνθεσης Δικαιούχου Εκμίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης Περιοχή λειτουργίας Έργου/ Επένδυσης Κατάσταση στοιχείων ενεργητικού Τήρηση Νομοθεσίας, Κανονισμών και Διαδικασιών Κυρώσεις Απαγόρευση Σώρευσης Ψευδή Στοιχεία Ενδιάμεσες και Τελικές Επαληθεύσεις Τροποποιήσεις Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης Τροποποιήσεις Χρονοδιαγράμματος Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Ενστάσεις Ερμηνεία και Τροποποιήσεις του Σχεδίου Παραρτήματα Σελίδα 4 από 62

5 1. Εισαγωγή 1.1. Ταυτότητα και Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών O Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ακολουθεί μία ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της χώρας, η οποία έχει αναθεωρηθεί βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης και αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τουρισμού και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του τομέα. Επιμέρους διαστάσεις της Στρατηγικής αυτής θα ενισχυθούν μέσω των ΕΔΕΤ , στη βάση της επιλεξιμότητας των Ταμείων και της διαθεσιμότητας των αναγκαίων πόρων. Μέσω του παρόντος σχεδίου επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, με την παροχή ενισχύσεων που στόχο έχουν να αμβλύνουν τους περιορισμούς της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν, μεταξύ άλλων, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Με την επικεντρωμένη στήριξη υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (winter sun), τη στήριξη επενδύσεων για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός καθώς και τη στήριξη για εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση ειδικών ενδιαφερόντων, επιδιώκεται η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η βελτίωση της ποιότητας και σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, η επέκταση του σε νέες αγορές, και η στήριξη παρεμφερών προς τον τουρισμό κλάδων της οικονομίας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΗΤΑΣ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ ΑΠ 1: «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΠ (3α): «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων» ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣ (3α.2): «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού Σελίδα 5 από 62

6 προϊόντος» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ και θα διατεθεί μέσω τουλάχιστον δυο (2) ξεχωριστών κύκλων προκήρυξης υποβολής επενδυτικών προτάσεων ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νομικό πλαίσιο Η νομική βάση για την παροχή των ενισχύσεων του παρόντος Σχεδίου αποτελείται από τα εξής κείμενα αναφοράς: Περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 έως Περί ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως Κανονισμός 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Κανονισμός 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το στόχο «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Εκτελεστικός Κανονισμός 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και Σελίδα 6 από 62

7 διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. Κανονισμός της ΕΕ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17 ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ). Σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης των ως άνω αναφερόμενων Κοινοτικών Κανονισμών, εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, οι ορισμοί λαμβάνουν τη σημασία που αναφέρεται εδώ: «Αρχική Επένδυση» Κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της 17 ης Ιουνίου 2014 ως «αρχική επένδυση» νοείται: επένδυση σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και η οποία σχετίζεται με: 1) τη δημιουργία νέας εγκατάστασης 2) την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης 3) τη διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα τα οποία δεν παράγονταν προηγουμένως από την εγκατάσταση ή 4) τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υφιστάμενης εγκατάστασης, ή την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται άμεσα με μια εγκατάσταση υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί, και η οποία αγοράζεται από επενδυτή ο οποίος δεν συνδέεται με τον πωλητή. Η απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης δεν χαρακτηρίζεται ως αρχική επένδυση. Σελίδα 7 από 62

8 «Απόφαση Απένταξης Έργου» Κατά την έννοια των Κατευθυντήριων Γραμμών- Διαδικασίες Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις, η απόφαση Απένταξης Έργου εκδίδεται στην περίπτωση που, μετά από την έκδοση Απόφασης Ένταξης, κριθεί ότι το έργο πρέπει να απενταχθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε. «Δημόσια Δαπάνη» Κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/2013,κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αφορά τα ΕΔΕΤ, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημοσίων αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου και, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ, σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι. «Διαχειριστική Αρχή» Κατά την έννοια του άρθρου 125 του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ, η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είναι η Υπηρεσία η οποία ορίζεται από το Κράτος-Μέλος και έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. ΔΑ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς που θα συγχρηματοδοτηθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο, έχει οριστεί η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ). Σελίδα 8 από 62

9 «Δικαιούχος» Κατά την έννοια του Άρθρου 107 της Συνθήκης, Δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. «Ένταση Ενίσχυσης» Κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, ως Ένταση Ενίσχυσης νοείται το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. «Ελάχιστη ίδια Συμμετοχή» Κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, ως Ελάχιστη Ίδια Συμμετοχή νοείται η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης που πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. «Έναρξη των εργασιών επενδυτικού σχεδίου» Κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της 17 ης Ιουνίου 2014 ως «έναρξη των εργασιών» νοείται είτε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την επένδυση, είτε η πρώτη επίσημη δέσμευση της επιχείρησης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλη δέσμευση που καθιστά την επένδυση μη αναστρέψιμη, ανάλογα με το ποια ενέργεια λαμβάνει χώρα πρώτη χρονικά. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η αγορά γης, η διαδικασία απόκτησης αδειών και η διεξαγωγή προκαταρκτικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. «Ενδιάμεσος Οργανισμός» Κατά την έννοια των Άρθρων 2 (18) του Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013, Ενδιάμεσος Οργανισμός (ΕΟ) ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Σελίδα 9 από 62

10 «Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας» (De minimis) Κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013, ως «Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας» θεωρούνται οι Χαμηλού ύψους ενισχύσεις που δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. «Επιχείρηση» Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. «Επιτροπή Αξιολόγησης» Ως «Επιτροπή Αξιολόγησης» νοείται η ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων του Σχεδίου. «Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων» Ως «Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων» νοείται η επιτροπή που θα αναλάβει την εξέταση και λήψη απόφασης αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων από αιτητές των οποίων οι επενδυτικές προτάσεις απορρίφθηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης. «Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Κατά την έννοια του (ΕΚ) Κανονισμού 1303/2014 ως ΜΜΕ νοούνται Επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ορισμού των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ L 124/ ). Σελίδα 10 από 62

11 «Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου» Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου όπως αυτή επαληθεύεται από τον Ενδιάμεσο Οργανισμό. «Σχέδιο» Αναφέρεται στο Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων» Ως «Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων» νοείται ο κατάλογος των περιοχών που έχουν οριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και έχουν λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Κύπρο εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Ιούνιο 2013 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 23 Ιούλιου 2014 (2013/C 209/1). «Χαρακτήρας Κινήτρου» Κατά την έννοια του Άρθρου 19 του Κανονισμού ΕΚ651/2014 θα πρέπει (από τις Μεγάλες Επιχειρήσεις) να αποδεικνύεται ότι πληρείται τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια: (α) ουσιώδης αύξηση του μεγέθους του σχεδίου/της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, (β) ουσιώδης αύξηση του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου/της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, (γ) ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το σχέδιο/τη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, (δ) ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου /δραστηριότητας (ε) το επενδυτικό σχέδιο καθ εαυτό δεν θα υλοποιηθεί στην συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Σελίδα 11 από 62

12 3. Υπεύθυνη Αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), ο οποίος εκτελεί χρέη Ενδιαμέσου Οργανισμού (ΕΟ) και αναλαμβάνει τα εξής: ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Σχέδιο. Για το σκοπό αυτό θα λειτουργήσει ειδικό Γραφείο Υποστήριξης / Πληροφόρησης (Helpdesk), διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και ανάληψη δράσεων δημοσιότητας του Σχεδίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΑ, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, καθώς και η διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής προς τους Δικαιούχους, έλεγχος και πιστοποίηση των δαπανών και της φυσικής προόδου των επενδυτικών έργων, έλεγχος της συμμόρφωσης των Δικαιούχων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές. 4. Μορφή ενίσχυσης και Καθεστώς Εφαρμογής του Σχεδίου Οι ενισχύσεις του παρόντος Σχεδίου χορηγούνται αποκλειστικά υπό τη μορφή κρατικής ενίσχυσης (επιχορήγησης) υπολογιζόμενης ως ποσοστό επί του πραγματικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. 4.1 Χορηγούμενες ενισχύσεις Για την εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου ισχύει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων με ισχύ από 1/7/2014 έως 31/12/2020 και ο Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής της 18 ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ. 3 της Συνθήκης Προσχώρησης, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καθώς και οι επενδύσεις στις περιοχές αυτές, δεν καλύπτονται από το παρόν Σχέδιο και δε δύναται να υποβληθεί αίτηση Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Εφαρμογή του Σχεδίου Για την εφαρμογή των Αξόνων Α και Β του παρόντος Σχεδίου ισχύει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων με ισχύ από 1/7/2014 έως 31/12/2020. Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για Σελίδα 12 από 62

13 ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ παρατίθενται στο Παράρτημα XIΙ. Το ύψος της έντασης της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 1: Χορηγούμενες ενισχύσεις ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών των επενδύσεων στους Άξονες Α και Β Χορηγούμενες ενισχύσεις ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών των επενδύσεων στους Άξονες Α και Β Επιλέξιμες Περιοχές εντός Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Περιοχές εκτός Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Μικρή 30% 20% Μέγεθος επιχείρησης Μεσαία 20% 10% Μεγάλη 10% κατ ανώτατο 1 Το ύψος της χορηγίας που θα παραχωρείται θα κυμαίνεται από το 10% μέχρι το 30%. Το ποσοστό αυτό, καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, τη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, ενώ νοείται ότι ο προϋπολογισμός θα κειμένεται στο πλαίσιο των προκαθορισμένων επιλέξιμων ορίων κάθε τύπου επένδυσης. Ειδικά, για τις οριζόμενες ως Μεγάλες Επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποδεικνύεται ο «Χαρακτήρας Κινήτρου», όπως ορίζεται στον Κανονισμό ΕΚ 651/ Οι επενδύσεις που θα αφορούν σε περιοχές που βρίσκονται εκτός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων θα δύνανται ενίσχυσης με βάση τον Κανόνα Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), βλ Σελίδα 13 από 62

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( de minimis ) Ο Κανονισμός 1407/2013 εφαρμόζεται ως ακολούθως - Στις επενδύσεις του Άξονα Γ ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησηςς. Το ανώτατο ύψος χορηγίας ανέρχεται στα ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης το 70% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. - Στις επενδύσεις του Άξονα Α και Β από Μεγάλες Επιχειρήσεις : o Εκτός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. o Εντός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων οι οποίες δεν αποδεικνύουν τον «Χαρακτήρα Κινήτρου». 5. Προϋπολογισμός Πρόσκλησης Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την παροχή χορηγιών κατά την 1 η Προκήρυξη του Σχεδίου κατανέμεται ακολούθως στους τρείς (3) Άξονες και τους επιμέρους τύπους επιλέξιμων επενδύσεων: Πίνακας 2: Κατηγορίες Επιλέξιμων Επενδύσεων ανά Άξονα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΑΞΟΝΑΣ Α: Επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, για τη δημιουργία νέων έργων και υποδομών Α1 Συνεδριακά Κέντρα Α2 Α3 Υποδομές Αθλητικού Τουρισμού Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης Υποδομές Αθλητικού και Συνεδριακού Τουρισμού - Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης, και Συνεδριακά Κέντρα εντός και εκτός Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Α Σελίδα 14 από 62

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΑΞΟΝΑΣ Β Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων ΑΞΟΝΑΣ Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Γ1 Συνεδριακοί Χώροι εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Γ2 Αθλητικές Εγκαταστάσεις για ποδόσφαιρο, κολύμβηση και ποδηλασία Γ3 Εκσυγχρονισμός και Εμπλουτισμός εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ Γ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ Α+Β+Γ Στην περίπτωση αδιάθετων ποσών σε: - Οποιαδήποτε από τις Κατηγορίες των Αξόνων Α και Γ, τα ποσά κατανέμονται ισόποσα στις υπόλοιπες Κατηγορίες του ίδιου Άξονα. Μετά τις πιο πάνω κατανομές και εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό σε: - Οποιονδήποτε από τους Άξονες Α και Β, το ποσό μεταφέρεται στον Άξονα Γ και κατανέμεται ισόποσα στις Κατηγορίες του. - Στον Άξονα Γ το ποσό θα μεταφέρεται στους Άξονες Α και Β, με προτεραιότητα τον Άξονα Α, και κατανέμονται ισόποσα στις Κατηγορίες του. 6. Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στο Σχέδιο 6.1 Όρια Προϋπολογισμού Επένδυσης και Επιλέξιμες Επενδύσεις Τα κατώτατα και ανώτατα όρια για κάθε κατηγορία/τύπο επιλέξιμης επένδυσης καθορίζονται ως εξής: Σελίδα 15 από 62

16 Πίνακας 3: Όρια Προϋπολογισμού Επένδυσης και Επιλέξιμες Επενδύσεις του Άξονα Α ΑΞΟΝΑΣ Α Επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, για τη δημιουργία νέων έργων και υποδομών ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) Α1 Συνεδριακά Κέντρα Α2 Υποδομές Αθλητικού Τουρισμού Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης Υποδομές Αθλητικού και Συνεδριακού Τουρισμού - Αθλητικά και Α3 Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης, και Συνεδριακά Κέντρα εντός και εκτός Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Στην περίπτωση του Συνεδριακού Κέντρου - Άξονας Α1, το μέγιστο ύψος Χορηγίας καθορίζεται στα Πίνακας 4: Όρια Προϋπολογισμού Επένδυσης και Επιλέξιμες Επενδύσεις του Άξονα Β ΑΞΟΝΑΣ Β Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Δυναμικότητα μονάδας σε κλίνες ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) Β1 Μέχρι 49 κλίνες Β2 Από 50 έως 99 κλίνες Β3 Από 100 έως 199 κλίνες Β4 Από 200 έως 399 κλίνες Β5 Άνω των 399 κλινών Σελίδα 16 από 62

17 Πίνακας 5: Όρια Προϋπολογισμού Επένδυσης και Επιλέξιμες Επενδύσεις του Άξονα Γ ΑΞΟΝΑΣ Γ Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Γ1 Γ2 Γ3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Συνεδριακοί Χώροι εντός Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αθλητικές Εγκαταστάσεις για ποδόσφαιρο, κολύμβηση, ποδηλασία Εκσυγχρονισμός και Εμπλουτισμός εντός Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης, προκύψει επιλέξιμος προϋπολογισμός χαμηλότερος από το «Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης», αυτό δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης νοουμένου ότι η μείωση αυτή δεν είναι μεγαλύτερη από το 20% του Προϋπολογισμού που θα υποδεικνύεται από τον αιτητή στην Αίτηση της επενδυτικής του πρότασης. Αντίθετα, τα όρια σε σχέση με το «Μέγιστο ύψος επένδυσης» δεν αποτελούν προϋπόθεση είτε επιλεξιμότητας, είτε αξιολόγησης. Η αίτηση θα αξιολογηθεί ακόμα και αν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης υπερβαίνει το «Μέγιστο ύψος επένδυσης». Η επενδυτική πρόταση θα παραμένει επιλέξιμη, αλλά η ενίσχυση θα υπολογίζεται με βάση το «Μέγιστο ύψος επένδυσης» και το υπόλοιπο από τη Δημόσια Δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από την επιχείρηση. 6.2 Ίδια Συμμετοχή και Ελάχιστη ίδια συμμετοχή Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Δαπάνης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του έργου αποτελεί την «Ίδια Συμμετοχή», η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η Ίδια Συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε με ίδιους πόρους (κεφάλαια) και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Σελίδα 17 από 62

18 6.3 Έναρξη Επιλεξιμότητας Επένδυσης Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Για τους Άξονες Α και Β, επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδύσεις που εφαρμόζουν τον ορισμό «Έναρξη εργασιών» όπως παρουσιάζεται στην παρ. 2 του Σχεδίου. Σε περίπτωση «Έναρξης εργασιών επενδυτικού σχεδίου» πριν από την υποβολή της Αίτησης στο Στάδιο Α, η επένδυση στην ολότητά της καθίσταται μη επιλέξιμη για χρηματοδότηση και η αίτηση απορρίπτεται. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων οι οποίες υποβάλλουν προτάσεις στα πλαίσια των Αξόνων Α & Β με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, αλλά κατά το στάδιο της αξιολόγησης δεν αποδεικνύουν τον «Χαρακτήρα Κινήτρου» και λαμβάνουν ενίσχυση με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( De Minimis ) Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( De Minimis ) Για τον Άξονα Γ, η επιλεξιμότητα των επενδύσεων τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου 7. Επιλέξιμες Επενδύσεις Άξονας Α: Επιλέξιμες επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος Ο Άξονας αφορά στη δημιουργία αυτόνομων λειτουργικά εμπλουτιστικών έργων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών των τμημάτων αγοράς του Συνεδριακού και Αθλητικού τουρισμού, οι οποίες πληρούν κατ ελάχιστον τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV Α του παρόντος εγγράφου. Ο Άξονας περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία Α1: Συνεδριακά Κέντρα Αφορά στη δημιουργία αυτόνομων λειτουργικά Συνεδριακών Κέντρων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα IV Α1. Σελίδα 18 από 62

19 Κατηγορία Α2: Υποδομές Αθλητικού Τουρισμού Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης Αφορά στη δημιουργία αυτόνομων Αθλητικών και Προπονητικών Κέντρων Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα IV Α2. Κατηγορία Α3:Υποδομές Αθλητικού και Συνεδριακού Τουρισμού Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης και Συνεδριακά Κέντρα εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Αφορούν επενδύσεις εκτός γηπέδων Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Κατηγορίας Α3 του Άξονα Α, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου (1000 μ) από τη ξενοδοχειακή επιχείρηση που διαχειρίζεται ο Αιτητής και για την οποία προτείνεται να γίνει η επένδυση. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, ορίζονται στο Παράρτημα IV Α Άξονας Β: Επιλέξιμες επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων σε υφιστάμενες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV Β του παρόντος εγγράφου Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Ο Άξονας Γ αφορά παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό, τον εμπλουτισμό, την επέκταση, καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ο Άξονας περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία Γ.1: Συνεδριακοί Χώροι εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αφορά σε παρεμβάσεις ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού ή/και επέκτασης υφιστάμενων αιθουσών συνεδριακών εγκαταστάσεων εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV Γ1 του παρόντος εγγράφου. Σελίδα 19 από 62

20 Κατηγορία Γ2: Αθλητικές Εγκαταστάσεις για ποδόσφαιρο, κολύμβηση και ποδηλασία Αφορά σε παρεμβάσεις Ανακαίνισης, Εκσυγχρονισμού, ή/και επέκτασης υφιστάμενων αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, κολύμβηση και ποδηλασία, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV Γ2 του παρόντος εγγράφου. Κατηγορία Γ3: Εκσυγχρονισμός και Εμπλουτισμός εντός Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Αφορά σε παρεμβάσεις οι οποίες υποχρεωτικά καλύπτουν τμήμα των προτεινόμενων εργασιών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV Γ3 του παρόντος εγγράφου. Υποχρεωτικά οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν τόσο σε εκσυγχρονισμό, όσο και σε εμπλουτισμό εκτός από τις περιπτώσεις ξενοδοχείων 5 αστέρων όπου ενισχύονται μόνο επενδύσεις για τη δημιουργία νέων εμπλουτιστικών έργων. 8. Δυνητικοί Δικαιούχοι 8.1 Επιλέξιμοι Φορείς Επιλέξιμοι Φορείς (Δικαιούχοι) είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άξονας Α: - Σε ότι αφορά τις κατηγορίες Α1 και Α2: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις. - Σε ότι αφορά την κατηγορία Α3: Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης διαχειρίζονται τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα που αφορά η επενδυτική πρόταση. Άξονας Β: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης διαχειρίζονται τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα που αφορά η επενδυτική πρόταση, και που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις, πρέπει να κατατάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες και Τάξεις: Ξενοδοχεία 1 έως 4 αστέρων. Οργανωμένα Διαμερίσματα Πολυτελείας και Α & Β τάξης. Τουριστικά Χωριά Πολυτελείας και Α & Β τάξης. Σελίδα 20 από 62

21 Άξονας Γ: Γ1: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα. Γ2: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου, κολύμβησης και ποδηλασίας. Γ3: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της αίτησης διαχειρίζονται ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα που αφορά η επενδυτική πρόταση, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια λειτουργίας, των πιο κάτω κατηγοριών και Τάξεων: Ξενοδοχεία 1 έως 4 αστέρων. Οργανωμένα Διαμερίσματα Πολυτελείας και Α & Β τάξης. Τουριστικά Χωριά Πολυτελείας και Α & Β τάξης. Ξενοδοχεία 5 αστέρων δύναται να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο για τη συγχρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν τη δημιουργία νέων εμπλουτιστικών έργων. 8.2 Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια εγκρίνονται στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου, να πληρούν όλα τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Επίσης, πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης, στους σκοπούς της επιχείρησης όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της ή άλλα επίσημα νόμιμα δικαιολογητικά, να περιλαμβάνεται η δραστηριοποίηση στον τομέα του τουρισμού, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή η ειδικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία παρέχεται ενίσχυση. 9. Επιλέξιμες Δαπάνες Οι επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν και τις τρεις (3) κατηγορίες δαπανών: ΓΕΔ1, ΓΕΔ2 και ΓΕΔ3. Πίνακας 6: Γενικές Κατηγορίες Δαπανών ανά Άξονα Γενική κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Άξονας Α Άξονας Β Άξονας Γ ΓΕΔ1: Κατασκευή, Επέκταση, Βελτίωση και Σελίδα 21 από 62

22 Γενική κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Άξονας Α Άξονας Β Άξονας Γ Εκσυγχρονισμός στα Κτίρια, στις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο: Οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών. Οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ειδικές εγκαταστάσεις και γενική διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημιουργία κατασκευών, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου και ειδικές εγκαταστάσεις που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και διευκολύνουν την προσβασιμότητα αυτών. Οικοδομικές εργασίες, εγκαταστάσεις και άλλες δράσεις που στοχεύουν ή συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας όπως πχ. αναβάθμιση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης/ψύξης, αντικατάσταση πλαισίων ή/και υαλοπινάκων με νέα βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, θερμομόνωση κτιρίων, εγκαταστάσεις για έλεγχο και διαχείριση αποβλήτων, χρήση ηλεκτρικών οικονομικών λαμπτήρων νέας γενιάς κλπ. Παρεμβάσεις για ΑμεΑ Παρεμβάσεις για ΑμεΑ ΓΕΔ.2: Μηχανήματα και Εξοπλισμός : Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού (έπιπλα και λοιπού εξοπλισμού) συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται) Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης όπως πχ. συστήματα τηλεχειρισμού, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, κεντρικό σύστημα ήχου και εικόνας, αυτόματες κλειδαριές, συστήματα τηλεπικοινωνίας και τηλεφωνικά κέντρα κλπ. Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής όπως πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και δικτύωσης Αγορά, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξυπηρέτηση ΑμεΑ ΓΕΔ 3 Αμοιβές Συμβούλων Προκαταρκτικές Μελέτες Αποκλειστικά για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Δαπάνες για προκαταρκτικές μελέτες Διευκολύνσεις για ΑμεΑ Διευκολύνσεις για ΑμεΑ Αποκλειστικά αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Σελίδα 22 από 62

23 Γενική κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Άξονας Α Άξονας Β Άξονας Γ συμπεριλαμβανομένων και των οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας, παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων κλπ) που έχουν σχέση με τις οικοδομικές ή άλλες εργασίες, καθώς και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της επένδυσης, ύψους μέχρι το 8% του συνολικού επιλέξιμου κόστους για επένδυση προϋπολογισμού μέχρι και 6% για το τμήμα του προϋπολογισμού που ξεπερνά το όριο αυτό. Μηχανικών ή άλλων Συμβούλων που θα πραγματοποιηθούν για την επίβλεψη, παρακολούθησή και τον ποιοτικό έλεγχο της επενδυτικής πρότασης. Και για τους τρεις (3) παραπάνω Άξονες δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: Το κόστος απόκτησης της γης και λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου. Οι λειτουργικές δαπάνες και τα αναλώσιμα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ. Η αγορά ή ενοικίαση έργων τέχνης ή και άλλων πολύτιμων αντικειμένων/ εκθεμάτων. Η δημιουργία νέων κλινών. Οι δαπάνες δύναται να περιλαμβάνουν ενέργειες πέραν των υποχρεωτικών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση της τήρησης των προβλεπομένων από την νομοθεσία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και υγιεινής και ασφάλειας. 9.1 Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Οι δαπάνες για έργα των Αξόνων Α και Β που πραγματοποιούνται στο διάστημα από την υποβολή της Αίτησης στο Στάδιο Α «Προαξιολόγηση Αιτήσεων», μέχρι και την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης θεωρούνται επιλέξιμες για το Σχέδιο. Ο αιτητής με δική του ευθύνη μπορεί να προβεί σε «έναρξη εργασιών επενδυτικού σχεδίου» όπως αυτή ορίζεται στην Παράγραφο 2, κατόπιν της υποβολής της Αίτησης στο Στάδιο Α και εφόσον έχει παραληφθεί από τον ΚΟΤ. Σελίδα 23 από 62

24 Οι πιο πάνω προϋποθέσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων οι οποίες υποβάλλουν προτάσεις στα πλαίσια των Αξόνων Α & Β με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, αλλά κατά το στάδιο της αξιολόγησης δεν αποδεικνύουν τον «Χαρακτήρα Κινήτρου», και λαμβάνουν ενίσχυση με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( De Minimis ) Επενδύσεις που ενισχύονται με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( De Minimis ) Οι δαπάνες των παρεμβάσεων του Άξονα Γ καθίστανται επιλέξιμες όταν έχουν ξεκινήσει μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου. 10. Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων 10.1Έντυπα Υποβολής Επενδυτικών προτάσεων Οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε πρότυπα έντυπα αίτησης που έχουν διαμορφωθεί από τον ΕΟ ειδικά για το σκοπό αυτό, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα. Η Δέσμη Εγγράφων για την Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής της Επενδυτικής Πρότασης (Δέσμη Εγγράφων Αίτησης), στο Σχέδιο που απαιτείται να υποβληθεί, διαφέρει ανά Άξονα και Κατηγορία όπως επίσης και για κάθε στάδιο αξιολόγησης, όπου εφαρμόζεται. Τα πρότυπα έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Σχεδίου και του Οργανισμού Άξονας Α Η υποβολή Δέσμης Εγγράφων Αίτησης στον Άξονα Α, θα πραγματοποιηθεί σε δυο (2) Στάδια ώστε να αντιστοιχεί στα στάδια που θα ακολουθηθούν για την αξιολόγηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη Δέσμη Εγγράφων Αίτησης που αντιστοιχεί σε κάθε Στάδιο και σε κάθε κατηγορία που ανήκει η επενδυτική τους πρόταση. Σελίδα 24 από 62

25 Έντυπα Αξιολόγησης Άξονα Α Έντυπα Σταδίου Α «Προαξιολόγηση» Η Δέσμη Εγγράφων Αίτησης που θα υποβληθεί στο Στάδιο Α «Προαξιολόγηση», περιλαμβάνει όλα τα έντυπα και δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Πίνακας 7: Απαραίτητα Δικαιολογητικά/ Έγγραφα Στάδιο Α (ΑΞΟΝΑΣ Α) Α/α Δικαιολογητικά και Έγγραφα Κατηγορία Επένδυσης Αριθμός Πρότυπου Εντύπου 1 Έντυπο «Αίτηση Προαξιολόγησης» με τα Α1 Εντυπο.., Παράρτημα. βασικά κύρια χαρακτηριστικά της επένδυσης και της επιχείρησης. Α2 Εντυπο., Παράρτημα. Α3 Εντυπο.., Παράρτημα 2 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή αντίστοιχου Οργάνου της Επιχείρησης, όπου: - Εγκρίνεται η συμμετοχή της επιχείρησης στο Σχέδιο - Το ύψος του προϋπολογισμού της αίτησης - Η αποδοχή όλων των όρων του Σχεδίου. 3 Έντυπο, υπογεγραμμένο από τον Ελεγκτή της επιχείρησης, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης για την προηγούμενη τριετία. 4 Βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον Ελεγκτή της επιχείρησης, αναφορικά με την ιδιότητα της ως μη προβληματική. Α1 Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Α1 Α2 Έντυπο, Παράρτημα. Έντυπο, Παράρτημα.. Έντυπο, Παράρτημα.. Έντυπο., Παράρτημα..: Έντυπο., Παράρτημα Έντυπο.., Παράρτημα.. Έντυπο. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Α3 Έντυπο.. Σελίδα 25 από 62

26 Α/α Δικαιολογητικά και Έγγραφα Κατηγορία Επένδυσης Αριθμός Πρότυπου Εντύπου Παράρτημα 5 Επιστολή Κατάταξης Κατηγορίας της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης για την Κατηγορίας 6 Τίτλοι κυριότητας ακινήτου. Εάν το ακίνητο (εγκαταστάσεις ή γη) δεν ανήκει στην επιχείρηση που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση: Α3 Α1 Α2 - γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για την προτεινόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη, και - χαρτοσημασμένο ενοικιαστήριο συμβόλαιο διάρκειας τη στιγμή της αίτησης τουλάχιστον 10 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως και 3 εκατ. και 15 ετών για επενδύσεις με επιλέξιμο προϋπολογισμό άνω των 3 εκατ.. 7 Πλήρης σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σε κλίμακα 1:100 για την προτεινόμενη επένδυση. Α3 Α1 Α2 Έντυπο Παράρτημα. Έντυπο.. Παράρτημα.. 8 Υπεύθυνη Δήλωση Αρχιτέκτονα Έντυπο 6 9 Kατόψεις με όλων των τύπων διάταξης (π.χ. theatre style, classroom style, reception, U- shaped, banquet) 10 Φωτογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εάν υπάρχουν. Α3 A1 Α3 A2 A3 Έντυπο.. Παράρτημα. Σελίδα 26 από 62

27 Α/α Δικαιολογητικά και Έγγραφα Κατηγορία Επένδυσης Αριθμός Πρότυπου Εντύπου 11 Φωτογραφική αποτύπωση, σε περίπτωση ανέγερσης αυθύπαρκτου έργου φωτογραφίες του γηπέδου. Να επισυνάπτεται τοπογραφικό σχέδιο με ένδειξη των σημείων φωτογράφισης. 12 Χάρτης ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 5000 ή μεγαλύτερης, όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η θέση του γηπέδου/εγκαταστάσεων και η χιλιομετρική απόσταση από υφιστάμενα ξενοδοχειακά καταλύματα. A2 A3 A2 A3 Η πιο πάνω Δέσμη Εγγράφων Αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί σε 2 αντίτυπα. Το ένα από τα δύο αντίτυπα Δέσμης θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το αντίτυπο αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb). Τόσο το πρωτότυπο, όσο και το αντίτυπο της πιο πάνω Δέσμης Εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστούς φακέλους. Τα έγγραφα κάθε φακέλου θα πρέπει να είναι δεμένα, αριθμημένα και ομαδοποιημένα σε διακριτές ενότητες. Ο κάθε φάκελος θα πρέπει να έχει πίνακα περιεχομένων με αντιστοιχία των σελίδων της κάθε ενότητας. Κανένα πεδίο των προτύπων εντύπων δύναται να αλλοιωθεί. Το Έντυπο «Αίτηση Προαξιολόγησης» θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο στην Ελληνική γλώσσα Έντυπα Σταδίου Β «Αξιολόγηση» Στο Στάδιο Β «Αξιολόγηση», δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αιτητές οι οποίοι θα έχουν ενημερωθεί από τον ΕΟ ότι η αίτησή τους προαξιολογήθηκε θετικά στο Στάδιο Α. Προκειμένου να υποβληθεί η Δέσμη Δέσμης Εγγράφων Αίτησης του Σταδίου Β θα δοθεί χρονικό περιθώριο 12 εβδομάδων. Η Δέσμη Εγγράφων της Αίτησης του Σταδίου Β πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Σελίδα 27 από 62

28 Πίνακας 8: Απαραίτητα Δικαιολογητικά / Συνοδευτικά Έγγραφα - Στάδιο Β (ΑΞΟΝΑΣ Α) Α/α Δικαιολογητικά και Έγγραφα Κατηγορία Επένδυσης Αριθμός Εντύπου Πρότυπου 1 Έντυπο «Αίτηση Αξιολόγησης» με τα κύρια χαρακτηριστικά της επένδυσης και της επιχείρησης. 2 Επιχειρηματικό πλάνο της Επένδυσης, στοιχεία και πληροφορίες που η αιτήτρια επιχείρηση κρίνει σκόπιμο ότι αποδεικνύουν ή υποβοηθούν στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας και στην υποστήριξη της προτεινόμενης επένδυσης, π.χ. επιστολές προθέσεων ή συμφωνίες με εταιρείες τουρισμού για πελατεία ή άλλα παρόμοια υποστηρικτικά έγγραφα. Το έντυπο, θα υπογράφεται από τον Μελετητή ή τον Ελεγκτή της επιχείρησης. Α1 Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα 3 Αντίγραφα Πιστοποιητικού Σύστασης, Καταστατικού, Α1 Έντυπο.. Παράρτημα Πιστοποιητικού Μετόχων, Πιστοποιητικού των Διευθυντών και Γραμματέων Πιστοποιητικού Έγγραφής καθώς οποιοδήποτε άλλο νόμιμο παραστατικό που τεκμηριώνει το προφίλ / καθεστώς της επιχείρησης. Α2 Έντυπο.. Παράρτημα Τα έγγραφα απαιτείται όπως πιστοποιούνται ως ακριβή αντίγραφα από τον Ελεγκτή της Α3 Έντυπο.. Παράρτημα επιχείρησης. 4 Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ελάχιστης «ίδιας συμμετοχής». Αποδεκτά θα γίνονται: - Έγκριση από Τράπεζα για ήδη Α1 Έντυπο.. Παράρτημα Σελίδα 28 από 62

29 Α/α Δικαιολογητικά και Έγγραφα Κατηγορία Επένδυσης Αριθμός Εντύπου Πρότυπου εγκεκριμένο Δάνειο στην οποία να περιλαμβάνονται οι βασικοί όροι χορήγησης του δανείου και τουλάχιστον: Ύψος δανείου, Επιτόκιο, Διάρκεια, Περίοδο χάριτος. - Βεβαίωση από Τράπεζα για δυνατότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής από ίδια κεφάλαια στο όνομα της εταιρείας (τραπεζικά διαθέσιμα). - Εξαμηνιαία κίνηση λογαριασμού (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέρα του ενός μηνός από την υποβολή της Δέσμης Εγγράφων Αίτησης) 5 Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της υπόλοιπης ίδιας συμμετοχής. Αποδεκτά θα γίνονται: - Έγκριση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τράπεζα για Δάνειο στην οποία να περιλαμβάνονται οι βασικοί όροι χορήγησης του δανείου και τουλάχιστον: Ύψος δανείου, Επιτόκιο, Διάρκεια, Περίοδο χάριτος. - Βεβαίωση από Τράπεζα για δυνατότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής από ίδια κεφάλαια στο όνομα της επιχείρησης (τραπεζικά διαθέσιμα). - Εξαμηνιαία κίνηση λογαριασμού (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέρα του ενός μηνός από την υποβολή της Δέσμης Έγγραφων Αίτησης) 6 Υπεύθυνη Δήλωση Δέσμευσης της επιχείρησης υπογραμμένης από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (αφορά δεσμεύσεις της επιχείρησης) Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο.. Παράρτημα Έντυπο. Παράρτημα. Έντυπο. Παράρτημα. Έντυπο. Παράρτημα 7 Έντυπο Επιχείρησης υπογραμμένης από τον Α1 Έντυπο. Παράρτημα Σελίδα 29 από 62

30 Α/α Δικαιολογητικά και Έγγραφα Κατηγορία Επένδυσης Αριθμός Εντύπου Πρότυπου Νόμιμο Εκπρόσωπο (αφορά την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης) 8 Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03). 9 Έκθεση Τεκμηρίωσης των Μεγάλων Επιχειρήσεων ότι αποδεικνύεται ο χαρακτήρας κινήτρου κατά την έννοια του Άρθρου 19 του Κανονισμού 651/2014. ΕΚ 10 Προσφορά εργολάβου που αφορούν τις προτεινόμενες κατασκευαστικές εργασίες συνοδευόμενες από αναφορά/δήλωση του αρχιτέκτονα/μηχανικού του έργου για τη επιλεγείσα προσφορά, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εργολάβος για το έργο. Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει εργολάβος του έργου, τις σχετικές προσφορές που αφορούν τις προτεινόμενες κατασκευαστικές εργασίες και επίσης τις σχετικές προσφορές που αφορούν την αγορά των προτεινόμενων υλικών που έχουν σχέση με την κατασκευή του έργου. 11 Προσφορά προμηθευτή για εξοπλισμό που αφορά την προτεινόμενη επένδυση. 12 Πολεοδομική άδεια, εφόσον απαιτείται, με συνημμένους τους εκδοθέντες όρους, ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια. Συνοδευόμενη με πλήρης σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σε κλίμακα 1:100 Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Α1 Α2 Α3 Α1. Έντυπο. Παράρτημα. Έντυπο. Παράρτημα.. Έντυπο. Παράρτημα. Έντυπο. Παράρτημα. Έντυπο Παράρτημα Σελίδα 30 από 62

31 Α/α Δικαιολογητικά και Έγγραφα Κατηγορία για την προτεινόμενη επένδυση. Επένδυσης Αριθμός Εντύπου Πρότυπου 13 Πολεοδομική Άδεια συνοδευόμενη από τους σχετικούς Όρους και σχέδια. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την εκάστοτε Πολεοδομική Αρχή. Τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: Α2 A3 Κάτοψη γενικής διάταξης χωροταξικό σχέδιο όπου θα καθορίζονται η διαμόρφωση του χώρου, η προσπέλαση από δημόσιο δρόμο, η προτεινόμενη περίφραξη κλπ Κατόψεις 1:100 Όψεις και δύο(2) τομές σε κλίμακα 1: Ακουστική μελέτη A1 15 Πιστοποιητικό καταλληλότητας νερού για την άρδευση του χορτοτάπητα Α2 A3 Τα Έντυπα θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς αλλοιώσεις των πεδίων τους. Η πιο πάνω Δέσμη Εγγράφων Αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί σε 2 αντίτυπα. Το ένα από τα δύο αντίτυπα Δέσμης θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το αντίτυπο αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb). Τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίτυπο της πιο πάνω δέσμης εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστούς φακέλους. Τα έγγραφα κάθε φακέλου θα πρέπει να είναι δεμένα, αριθμημένα και ομαδοποιημένα σε διακριτές ενότητες. Ο κάθε φάκελος θα πρέπει να έχει πίνακα περιεχομένων με αντιστοιχία των σελίδων της κάθε ενότητας Αξιολόγηση Αιτήσεων Η Αξιολόγηση των Αιτήσεων για επενδυτικές προτάσεις στον Άξονα Α θα πραγματοποιηθεί σε δύο Στάδια. Το Στάδιο Α θα αφορά την Προαξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και το Στάδιο Β την Αξιολόγηση των επιτυχουσών προτάσεων στο Στάδιο Α. Σελίδα 31 από 62

32 Διαδικασία Αξιολόγησης Στάδιο Α «Προαξιολόγηση Αιτήσεων» Θα εξετάζεται η ικανοποίηση των πιο κάτω προϋποθέσεων: Α. Τυπικές προϋποθέσεις 1. Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας. 2. Η πρόταση έχει υποβληθεί στα πρότυπα έντυπα και περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα Τα πρότυπα έντυπα της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα είναι πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα. Β. Επιλεξιμότητα 1 Η πρόταση δυνητικά εμπίπτει στις κατηγορίες Α1, Α2 και Α3. 2 Ο αιτητής εμπίπτει στους δυνητικούς δικαιούχους που καθορίζονται στην προκήρυξη. 3 Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στις επιλέξιμες περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο Σχέδιο. 4 Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι στα πλαίσια των καθορισμένων ορίων. 5 Συμβατότητα της χρονικής περιόδου έναρξης εργασιών και ολοκλήρωσης του έργου με του όρους του Σχεδίου. 6 Τεκμηρίωση της ελάχιστης ίδιας συμμετοχής καθώς και το υπόλοιπο ποσό της ίδιας συμμετοχής που αφορά το μέρος του προϋπολογισμού της επένδυσης που δεν αφορά σε Δημόσια Δαπάνη. Το Έντυπο «Αίτηση Προαξιολόγησης» πρέπει να υποβληθεί πλήρως συμπληρωμένο, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται. Στη περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε από τα έγγραφα δεν έχει υποβληθεί, θα δίδεται η δυνατότητα στους αιτητές μετά από έγγραφη ειδοποίηση, να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών όλα τα μη υποβληθέντα έγγραφα. Αν δεν υποβληθούν τα έγγραφα εντός του προκαθορισμένου χρόνου αναφοράς η αίτηση απορρίπτεται. Δύναται, πριν τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών να υποβληθεί αίτημα παράτασης υποβολής των εγγράφων, με μέγιστη διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Σελίδα 32 από 62

33 Οι πληροφορίες που θα περιληφθούν στο Έντυπο «Αίτηση Αξιολόγησης» και που αφορούν στοιχεία που είναι κοινά με το Έντυπο Προαξιολόγησης που υποβλήθηκε στο Στάδιο Α θα πρέπει να μην διαφέρουν μεταξύ τους. Οι Αιτήσεις που στο Στάδιο Α αξιολογούνται θετικά προχωρούν στο Στάδιο Β μετά από σχετική ενημέρωση από τον ΕΟ. Η θετική αξιολόγηση του Σταδίου Α Προαξιολόγηση δεν σημαίνει αυτόματα και την έγκριση της επενδυτικής πρότασης. Όπου διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται όλες οι πρόνοιες του Σταδίου Α «Προαξιολόγηση Αιτήσεων», η Αίτηση απορρίπτεται Διαδικασία Αξιολόγησης Στάδιο Β «Αξιολόγηση Αιτήσεων» Το Στάδιο Β αφορά στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων οι οποίες έχουν ικανοποιήσει τους όρους του Σταδίου Α. Επίσης, εξετάζεται η ικανοποίηση τυπικών προϋποθέσεων, η κανονικότητα, επιλεξιμότητα και πληρότητά τους. Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν με τη μέθοδο της Βαθμολογικής Συγκριτικής Αξιολόγησης και θα ιεραρχηθούν. Η Αξιολόγηση στο Στάδιο Β θα πραγματοποιείται για κάθε μια από τις τρείς (3) Κατηγορίες Α1, Α2 και Α3 του Άξονα ξεχωριστά. Η αξιολόγηση θα γίνεται μεταξύ των επενδυτικών προτάσεων της κάθε Κατηγορίας - του Άξονα και όχι μεταξύ επενδυτικών προτάσεων που εμπίπτουν σε διαφορετική κατηγορία. Εξετάζονται τα πιο κάτω: Α. Τυπικές προϋποθέσεις 1. Η πρόταση έχει υποβληθεί εντός της τεθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας. 2. Η πρόταση έχει υποβληθεί στα πρότυπα έντυπα και περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα 8. 3 Τα πρότυπα έντυπα της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα είναι πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα. 4 Συμβατότητα των στοιχείων που παρουσιάζονται στο Έντυπο Αξιολόγησης της δέσμης εγγράφων του Σταδίου αυτού με τα στοιχεία που θα περιλήφθηκαν στο Έντυπο Προαξιολόγησης της δέσμης εγγράφων της αίτησης που υποβλήθηκε στο Στάδιο Α. Σελίδα 33 από 62

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Το Σχέδιο ενδέχεται να συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Δεκέμβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ Με κύρια επιδίωξη τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους. Ε. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ΚΑΔ - Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Προσχέδιο Οδηγού Εφαρμογής Δεκέμβριος 2016 Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη. Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη. Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 2020 Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας & Νεανικής Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Οι επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ. ενίσχυση. και μεσαίων. από από 45% Περιεχόμενα. Ενίσχυσης Περίοδος. Ποσοστά. Νέων. τουριστικών

ΕΝΙΣΧΥΣΗ. ενίσχυση. και μεσαίων. από από 45% Περιεχόμενα. Ενίσχυσης Περίοδος. Ποσοστά. Νέων. τουριστικών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: β(1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 30/07/2008

Αρ. Φακ.: β(1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 30/07/2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.:4.2.2.21.10.1.2β(1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 30/07/2008 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 15-09-2017 Αρ. Πρωτ: 4476/492/Α3 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Παράταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν

EEO GROUP Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν Αναβάθμιση πολύ μικρ ών & μικρ ών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων το υς στις νέες αγορές Περιληπτικό Ενημερωτικό Σημείωμα Δικαιούχοι Επιλέξιμες Δαπάνες Σημαντικά σημεία Υφιστάμενες και νέες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω:

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου το πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Business & Information Technology

Business & Information Technology ΕΣΠΑ 2007-2013 Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (ΠΕΠ 2013) Ενίσχυσης Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Συνολικού Ύψους 456 εκατ. Ευρώ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΙΣ 14/01/2013) Ημερομηνίες Υποβολής Φακέλων:

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσ

Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσ Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3196 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2016 Κυριακοπούλου Δήμητρα Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ

N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ N.3908/2011 & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 08 09 2017 Αρ. Πρωτ: 4345/465/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/17-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02.

Αρ. Φακ.: α (1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 16/02/2009. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 01/5.1(α)/1/02. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.: 4.2.2.21.10.1.1α (1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 16/02/2009 ΠΡΟΣ: Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Δικαιούχοι των Υποδράσεων μπορεί να είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2

Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2 Επιλέξιμες δαπάνες στις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του μέτρου 19.2 Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων εκτός των Υποδράσεων 19.2.1.1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 3332399

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 29.08.2017 Α.Π.: 4119/416

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.20 11:28:28 EEST Reason: Location: Athens : 76446537-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150 Ημερομηνία: 22-03-2017

Διαβάστε περισσότερα