Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη ΑΘΗΝΑ 09

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 Copyright ΜαρίαΣυμεωνάκη,2009. Μεεπιφύλαξηπαντόςδικαιώματος.Allrightsreserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπόμηκερδοσκοπικό,εκπαιδευτικήςήερευνητικήςφύσης,υπότηνπροϋπόθεσηνααναφέρεταιη πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίαςγιακερδοσκοπικόσκοπόπρέπεινααπευθύνονταιπροςτονσυγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Παντείου ΠανεπιστημίουΚοινωνικώνκαιΠολιτικώνΕπιστημών.

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Μεθοδολογία...8 Παρουσίασητωναποτελεσμάτων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα... 22

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 Εισαγωγή Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεθοδολογία και ΕφαρμογέςστηνΚοινωνικήΠολιτική»(ΦΕΚ262/ ,ΥπουργικήΑπόφασηυπ αριθ /Β7), από το οποίο έχουν ήδη αποφοιτήσει 28 άτομα, ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (18 άτομα το ακ. έτος και 10 άτομα το ακ. έτος ). Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής έχει ωςαντικείμενοτηνανάδειξηκαιτημελέτητηςδιεπιστημονικότηταςτωνζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βαθύτερη γνώσητωνμεθοδολογικώνεργαλείωνκαιτωνεφαρμογώνπουπροκύπτουνγιατην άσκησηκοινωνικήςπολιτικής. ΌπωςαναφέρεταικαιστονοδηγόσπουδώντουΠ.Μ.Σ.οστόχοςτουείναιδιττός: 1. Πρώτος στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε ζητήματα μεθοδολογίας κοινωνικών ερευνών, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με εκτεταμένη χρήση Η/Υ (πληροφορικήκαιτωνσχετικώνπακέτων,spssκ.ά.)και 2. Δεύτερος στόχος είναι η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία και απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κλπ.) με τρόπο ώστε να αποκτήσουντηνικανότητανακατανοούνκαιναερμηνεύουντηνύπαρξηκαι την εξέλιξη των προβλημάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής, καθώς

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 καινασχεδιάζουνκαιναεκπονούντόσοτηνέρευναόσοκαιναπροτείνουν την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτωντους. ΤοΠ.Μ.Σ.οδηγείστηναπόκτησηγνώσεωνστηνΚοινωνικήΠολιτικήκαισεαυτήτη βάση αρθρώνεται και το πρόγραμμα σπουδών. Έτσι τα δύο πρώτα εξάμηνα αφιερώνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα ενώ το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και εξειδίκευσης σε επιμέρους ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Οι σπουδές καλύπτουν δύο ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή τέσσερα εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα, το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων από τους οποίουςεπιλέγεταιοέναςανάλογαμετιςπροτιμήσειςτωνφοιτητώνκαιτοτέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας από κάθε φοιτητή. Ταμαθήματα,ηδιδακτικήκαιερευνητικήαπασχόληση,οιπρακτικέςασκήσειςκαι οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομήτωνκατάτοάρθρο3τίτλωνορίζονταιωςεξής: Στο Α και Β εξάμηνο σπουδών προσφέρεται κοινός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων μεεξαίρεσηταμαθήματα«θεωρίεςαγοράςεργασίας»και«κοινωνική θεωρίακαικοινωνικήπολιτική»απόταοποίαθαεπιλέγεταιτοέναανάλογαμετην επιλογή του κύκλου μαθημάτων του Γ εξαμήνου (Πίνακας 1). Στο Γ εξάμηνο σπουδώνυπάρχουνδύοκύκλοιμαθημάτων.οιφοιτητέςθαεπιλέγουντονέναναπό τους δύο κύκλους και τα τέσσερα από τα πέντε προσφερόμενα μαθήματα του κύκλου. Παρόλα αυτά, στις περιπτώσεις όπου οι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουντηδιπλωματικήτουςεργασίασεένααντικείμενοπουάπτεταικαιτων δύο κύκλων μαθημάτων, μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από τον κύκλο της επιλογής τους και ένα μάθημα από τον άλλο κύκλο. Οι κύκλοι μαθημάτων και τα προσφερόμεναμαθήματαφαίνονταιστονπίνακα2.

6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ1 Προσφερόμεναμαθήματακατάτο1οέτοςΠ.Μ.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ 1oΈτοςΣπουδών Α εξάμηνο ΤίτλοςΜαθήματος ΣτατιστικέςμέθοδοιστηνκοινωνικήέρευναΙ Σχεδιασμόςδειγματοληπτικώνκοινωνικώνερευνών Σχεδιασμόςπρογραμμάτωνκοινωνικήςπολιτικής Επιστημολογίακαιμέθοδοικοινωνικώνεπιστημών 1oΈτοςΣπουδών Β εξάμηνο ΤίτλοςΜαθήματος ΣτατιστικέςμέθοδοιστηνκοινωνικήέρευναΙΙ Ποιοτικέςμέθοδοιστηνκοινωνικήέρευνα Αξιολόγησηπρογραμμάτωνκοινωνικήςπολιτικής ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΠΙΛΟΓΗΣ 1oΈτοςΣπουδών Β εξάμηνο ΤίτλοςΜαθήματος Θεωρίεςαγοράςεργασίας Κοινωνικήθεωρίακαικοινωνικήπολιτική ΠΙΝΑΚΑΣ2 Προσφερόμεναμαθήματακατάτο2οέτοςΠ.Μ.Σ. ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΑΙΚΥΚΛΟΙΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2oΈτοςΣπουδών Γ εξάμηνο Α κύκλοςμαθημάτων:εργασίακαιπολιτικέςαπασχόλησης ΤίτλοςΜαθήματος Κοινωνικήοικονομίακαιεφαρμογέςστηναπασχόληση Σχεδιασμόςκαιαξιολόγησηπολιτικώναπασχόλησης Νέεςτεχνολογίες,οργάνωσητηςεργασίαςκαιπολιτικέςεκπαίδευσης κατάρτισης Εργασιακέςσχέσειςκαινέαεργασιακάπρότυπα

7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 Μεθοδολογίακαιμέτρησηεισοδηματικώνανισοτήτωνκαιφτώχειας Β κύκλοςμαθημάτων:κοινωνικήπροστασίακαικοινωνικήσυνοχή ΤίτλοςΜαθήματος Μεθοδολογικέςπροσεγγίσειςτηςκοινωνικήςσυνοχήςκαιτηςκοινωνικήςένταξης Μέθοδοικαιεφαρμογέςδημογραφικήςανάλυσης Κύκλοςζωής,απασχόλησηκαικοινωνικήπροστασία:μέθοδοικαιεφαρμογές Μεθοδολογικέςπροσεγγίσειςτωνανισοτήτωνκαιτηςκοινωνικήςσυνοχήςστην ύπαιθροχώρα Σχεδιασμόςκαιαξιολόγησητωνπολιτικώνισότηταςτωνφύλων ΣτοΔ εξάμηνογίνεταιηεκπόνησητηςδιπλωματικήςεργασίαςκαιηυποστήριξήτης στοπλαίσιοειδικούσεμιναρίου. ΜετάτηνολοκλήρωσηδύοχρόνωνλειτουργίαςτουΠ.Μ.Σ.ηΣυντονιστικήΕπιτροπή (Σ.Ε.) του προγράμματος προχώρησε στην αξιολόγησή του, σύμφωνα με την απόφασητηςγενικήςσυνέλευσηςειδικήςσύνθεσης(γ.σ.ε.σ.,22/10/2008).ηέκθεση αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. που λειτούργησε κατά τα ακαδημαϊκά έτη και διατίθεταιστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση: esaxiologhsh% pdf Ιδιαίτερη σημασία και στην παρούσα αξιολόγηση δόθηκε στην εύρεση των παραγόντων που θα μπορούσαν να συντελέσουν στη βελτίωση του Π.Μ.Σ. συνολικά.επιμέρουςσκοπόςήτανηεξακρίβωσητουκατάπόσονηοργάνωσηκαιη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ανταποκρίνονται στους υιοθετημένους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούςσκοπούςτουπαντείουπανεπιστημίου,αλλάκαισυμβαδίζουνμετα μεθοδολογικάπρότυπακαιτιςεξελίξειςτωνεπιστημώνπουθεραπεύει.κάτωαπό αυτότοπρίσμααξιολογήθηκανοιβασικέςσυνιστώσεςτουπ.μ.σ.καιανιχνεύτηκαν νέα στοιχεία που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην πορεία του. Στο παρόν κείμενοεπιχειρείταιμίαανάλυσητωναπαντήσεωντωνφοιτητών/τριώντουπ.μ.σ.

8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ΣτονΠίνακα3παρουσιάζεταιοαριθμόςτωναιτήσεων,οιπροσφερόμενεςθέσεις,οι εισακτέοικαιοιαπόφοιτοιτουπ.μ.σ.γιαταακαδημαϊκάέτη και ΠΙΝΑΚΑΣ3 Αριθμός αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών)καιαποφοίτωνστοπ.μ.σ. ΤίτλοςΠ.Μ.Σ.:«ΜεθοδολογίακαιεφαρμογέςστηνΚοινωνικήΠολιτική» Αιτήσεις(α+β) 38 (α)πτυχιούχοιτουτμήματος 20 (β)πτυχιούχοιάλλωντμημάτων 18 Εγγραφέντες(α+β) 14 (α)πτυχιούχοιτουτμήματος 9 (β)πτυχιούχοιάλλωντμημάτων 5 Προσφερόμενεςθέσεις 20 Απόφοιτοι 10 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, από τους εγγραφέντες στο Π.Μ.Σ. αποφοίτησαν συνολικά10άτομα.τρειςφοιτητέςαπότουςεγγραφέντεςδενανταποκρίθηκανστις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται στον κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακούπρογράμματοςκαιμίαφοιτήτριααποχώρησεκατόπιναιτήσεώςτης, καθότι δεν μπορούσε τελικά να ανταπεξέλθει στις υποχρεωτικές παρουσίες παρακολούθησηςτωνμαθημάτων. Μεθοδολογία Όπως ήδη αναφέρθηκε, σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης και ο προσδιορισμός των βημάτων που μπορούν να οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκεσετέσσεραστάδια,ταοποίααποτελούνταιαπόεπιμέρουςφάσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Η αξιολόγηση ήταν αθροιστική (ή αλλιώς

9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ανακεφαλαιωτική) που σημαίνει ότι διενεργήθηκε μετά το πέρας του προγράμματοςκαιχρησιμεύειστησυνόψισηαυτούπουέχουμεπετύχει.ησυλλογή αθροιστικώνπληροφοριώνβοηθάειστηνεύρεσηπιθανώναιτιών«αποτυχίας»και στηνεξέτασητηςβελτίωσητηςκατάστασης. ΣΧΗΜΑ1 Επισκόπησητηςδιαδικασίαςαξιολόγησης Στην παρούσα αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (22/10/2008). Το ερωτηματολόγιο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί και στην πρώτη αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα(συνολικά 10). Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου η Σ.Ε. ακολούθησε τους γενικούς κανόνες περί συγγραφήςερωτηματολογίων(robson,2008),αφούμελέτησεερωτηματολόγιαπου έχουνσυνταχθείγιααντίστοιχοσκοπό,τόσοστηνελλάδα,όσοκαιστοεξωτερικό.η Επιτροπή έκρινε ως καταλληλότερο το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί

10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 στο King s College London (KCL), University of London και παρατίθεται στην ηλεκτρονικήδιέυθυνση: Το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν ανώνυμα 7 φοιτητές/φοιτήτριες(από τους 10) παρατίθεται στο Παράρτημα (σελ. 23) και ζητά από τους φοιτητές/τριες να αξιολογήσουντουςεξήςβασικούςάξονεςτουπ.μ.σ.: Περιεχόμενοκαιακαδημαϊκόεπίπεδοτουπρογράμματος. Στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν σ αυτόν τον άξονα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να αξιολογήσουν συνολικά το πρόγραμμα και το ακαδημαϊκό επίπεδότου. ΑκαδημαϊκόεπίπεδοτωνφοιτητώνκαιεμπειρίααπότοΠ.Μ.Σ. Ο άξονας αυτός αξιολογεί την άποψη των φοιτητών για το ακαδημαϊκό επίπεδο των συμφοιτητών τους. Στις απαντήσεις των φοιτητών μπορεί να ανιχνευτείηάποψήτουςγιατοντρόποεισαγωγήςτωνφοιτητώνστοπ.μ.σ., γιατακριτήριακαιτιςπροϋποθέσειςεισαγωγήςτους. Διδακτικόπροσωπικόκαιδιδασκαλία. Ένασημαντικόσημείοπουεξετάζεταιείναιηεπαφήτωνκαθηγητώνμετους φοιτητές, η διαθεσιμότητά τους, καθώς και το αν ενεργοποιούσαν τους φοιτητέςκατάτηδιάρκειατουμαθήματος.επιπλέονεξετάζεταικατάπόσοη διδασκαλία ήταν κατανοητή, με σωστό ρυθμό, ενδιαφέρουσα, καλά οργανωμένηκαιυποστηριζόταναπόοπτικο ακουστικάμέσα. Ηεπίβλεψητηςδιπλωματικήςεργασίας. Στις ερωτήσεις του επόμενου άξονα εξετάζεται η ποιότητα της επίβλεψης της διπλωματικής εργασίας των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται από τους φοιτητές να διευκρινίσουν αν η επίβλεψη των διπλωματικών τους εργασιώνήτανδιαρκής,επαρκήςκαιικανοποιητική. ΠροτάσειςβελτίωσηςτουΠ.Μ.Σ. Οτελευταίοςάξοναςαποτελούμενοςαπότιςτέσσεριςτελευταίεςερωτήσεις, προσπαθεί να αποτυπώσει τα αρνητικά και θετικά στοιχεία του

11 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 προγράμματος, ζητώντας από τους φοιτητές να κατονομάσουν το στοιχείο που δεν θα επιθυμούσαν να αλλάξει στο Π.Μ.Σ. και εκείνο που θα ήθελαν περισσότερο να αλλάξει. Επιπλέον εξετάζεται η απόψη των φοιτητών σχετικά με το ποια πεδία θα έπρεπε να προστεθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή να αναπτυχθούν περισσότερο, και ποια να αφαιρεθούν ή να αναπτυχθούνλιγότερο. Παρουσίασητωναποτελεσμάτων Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από την προσεκτική ανάγνωση των απαντήσεων του συνόλου των φοιτητών που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα της Σ.Ε. και κατέθεσαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγιάτουςστηγραμματείατουτμήματος. Περιεχόμενοκαιακαδημαϊκόεπίπεδοτουπρογράμματος. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών οι φοιτητές αξιολογούν το Π.Μ.Σ. ως πολύ καλό ή καλό. Πιο συγκεκριμένα 5/7 φοιτητές αναφέρουν ότι το Π.Μ.Σ. ήταν καλό και 2/7 ότι ήταν πολύ καλό. Σημειώνεται ότι, όπως φαίνεται και από το ερωτηματολόγιο, οι επιπλέον επιλογές ήταν «μέτριο»,«κακό»και«πολύκακό». ΟιφοιτητέςενγένειαναφέρουνότιτοΠ.Μ.Σ.εξειδικεύεισωστάτουςφοιτητέςσε μεθοδολογικάθέματατωνπεδίωντηςκοινωνικήςπολιτικής,αναπτύσσεισύγχρονες τεχνικές και μεθόδους, είναι καλά οργανωμένο και επιπλέον υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα μεταξύ διδασκόντων και των φοιτητών. Ως σημαντικό στοιχείο αναφέρεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του, όπως και ο μικρός αριθμός φοιτητών που εισάγονται. Σημειώνεται επιπλέον ότι το αντικείμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. είχε πολύ ενδιαφέρον. Επίσης αναφέρεται ότι επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσηανυπήρχανπερισσότερεςεφαρμογέςσεπραγματικάπροβλήματα.

12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 Επίσης, σχετικά με το ακαδημαϊκό επίπεδο του Π.Μ.Σ., 5/7 πιστεύουν ότι ήταν ανάλογοτωνπροσδοκιώντους,ενώδύοάτοματονίζουνότιδενήταν,υποννοώντας ότιήτανκαλύτερο.αυτοίαναφέρουνότιτοπεριεχόμενοήτανυψηλότεροαπόαυτό πουπερίμεναν,ταθέματαπουαναπτύχθηκανήτανσύγχρονακαιγι αυτότολόγο πολύ χρήσιμα και ότι γενικά το Π.Μ.Σ. ήταν αρκετά εξειδικευμένο και αυστηρό. Ένας φοιτητής/τρια αναφέρει ότι ναι μεν ήταν καλό, αλλά θα περίμενε ένα μεγαλύτεροβαθμόδυσκολίας.δύοαπότουςφοιτητές/τριεςπουαναφέρουνότιτο Π.Μ.Σ ήταν αυτό που περιμέναν, εξηγούν ότι κρίνοντας από τους διδάσκοντες, το επίπεδοήταντοαναμενόμενο. Το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. κρίθηκε από όλους τους ερωτώμενους κατάλληλο και ικανοποιητικόκαλύπτονταςπολλάδιαφορετικάπεδίατηςκοινωνικήςπολιτικής.η δομή του προγράμματος ήταν σωστή, αλλά το περιεχόμενό του πρέπει να παρουσιάζει μεγαλύτερη συνοχή (1/7), καθότι η εξειδίκευσή του δεν είναι τόσο ξεκάθαρη(2/7). ΑκαδημαϊκόεπίπεδοτωνφοιτητώνκαιεμπειρίααπότοΠ.Μ.Σ. Τοακαδημαϊκόεπίπεδοτωνσυμφοιτητώντουςκρίθηκεως πολύκαλό (2/7),ως καλό (3/7) και ως μέτριο (2/7). Αναφέρεται ότι το επίπεδο των συμφοιτητών ήταν υψηλό με πολλές δυνατότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος (2/7). Άλλοι αναφέρουν ότι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει υψηλότερο επίπεδο φοιτητών (1/7), ενώ επιπλέον αναφέρεταιότιησυμπεριφοράκάποιωνφοιτητώνήτανανάρμοστη,εντόςκαιεκτός μαθημάτων (1/7). Δύο άτομα επίσης θέτουν το ζήτημα της γνώσης των Η/Υ (βασικώνενοτήτωντουεcdl)καιτωνβασικώνστοιχείωντουspss. ΗεμπειρίασυμμετοχήςστοΠ.Μ.Σ.αξιολογείταιως πολύικανοποιητική (1/7)και ως αρκετά ικανοποιητική (6/7). Ειδικότερα οι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι το Π.Μ.Σ.συνετέλεσεστηδιεύρυνσητωνεπιστημονικώντουςοριζόντωνκαιγνώσεων,

13 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 συνέβαλε ουσιαστικά στην εκμάθηση νέων τεχνικών και μεθοδολογιών και στη σύνδεσημεταξύτηςθεωρίαςκαιτηςπράξης.επίσης,δύοάτομααναφέρουνότιτο Π.Μ.Σ. ήταν αρκετά δύσκολο και πιεστικό ως προς τους χρόνους παράδοσης των εργασιών και της διπλωματικής εργασίας και ότι γενικά θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγεταιηαγωνίακαιηπίεσητωνεξετάσεων(1/7). Διδακτικόπροσωπικόκαιδιδασκαλία. Όλοι οι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι οι καθηγητές είχαν καλή επαφή με τους φοιτητές στη διάρκεια του μαθήματος, και ότι ήταν διαθέσιμοι στους φοιτητές εκτόςμαθημάτων.οι6/7λένεότιοικαθηγητέςενεργοποιούσαντουςφοιτητέςστη διάρκειατουμαθήματος,ενώένας/μίαυποστηρίζειότιαυτόδενσυνέβαινε. Ειδικότερααναφέρεταιότιόποτεχρειάστηκε,οικαθηγητέςήτανπάνταεκείγιανα βοηθήσουν, έδειχναν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους, είχαν υπομονή και γενικά υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Τονίζουν ιδιαίτερα, όπως φαίνεται και από τις απαντήσειςστιςερωτήσειςπουσυνθέτουντοντελευταίοάξονα,ότιηάριστησχέση τωνκαθηγητώνμετουςφοιτητέςκαιτοενδιαφέροντουςείναιαπόταθετικότερα στοιχείατουπ.μ.σ.καιένααπόαυτάπουδενθαήθελαννααλλάξει.μεαυτόντον τρόπο ακόμη και μαθήματα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας γινόταν κατανοητά και ενδιαφέροντα. Οιφοιτητές/τριεςυποστηρίζουνότιηδιδασκαλίαήτανκατανοητή.Έναςαναφέρει ότιδενήτανκαιέναςλέεικαιναικαιόχι.επιπλέον,6/7υποστηρίζουνότιγινότανμε σωστόρυθμό,7/7ότιήτανενδιαφέρουσα,7/7ότιήτανκαλάοργανωμένηκαι7/7 ότιυποστηριζόταναπόοπτικό ακουστικάμέσα.

14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 Ηεπίβλεψητηςδιπλωματικήςεργασίας. Τοσύνολοτωνφοιτητώναναφέρειότιηεπίβλεψητηςδιπλωματικήςεργασίαςήταν διαρκής (5/7), ότι ήταν επαρκής (5/7) και 4/7 ότι ήταν ικανοποιητική. Γενικά υποστηρίζουν ότι οι καθηγητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βοήθησαν τους φοιτητέςτουςώστεναολοκληρώσουνμίααξιόλογηδιπλωματικήεργασίακαιήταν πάντοτεδιαθέσιμοι.επίσηςαναφέρουνότιοοδηγόςσυγγραφήςτουςβοήθησενα ολοκληρώσουν μία αξιόλογη εργασία και να γλιτώσουν πολύτιμο χρόνο. Δύο φοιτητές/τριεςαναφέρουνότιηεπίβλεψήτουςθαμπορούσεναήτανκαικαλύτερη. Ένας/μία από αυτούς αναφέρει ότι η επίβλεψή του/της επικεντρώθηκε σε λεπτομέρειες (σημεία στίξης, κλπ) χωρίς να γίνεται ουσιαστική δουλειά στο αντικείμενο.οδεύτερος/ηυποστηρίζειότιτογεγονόςότιέμενεεκτόςαθήναςδεν τον/τη βοήθησε στο να είναι διαρκής και ικανοποιητική η εκπόνηση της διπλωματικήςτου/τηςεργασίας. ΠροτάσειςβελτίωσηςτουΠ.Μ.Σ. Στην ενότητα αυτή ζητήθηκε από τους φοιτητές να υποδείξουν αυτό που δεν θα ήθελαν να αλλάξει στο Π.Μ.Σ. Το σημεία που ανέδειξαν οι απαντήσεις των φοιτητώνείναιταεξής: η εκπόνηση εργασιών στο Γ Εξάμηνο (3/7), η οποία βοήθησε πολύ τους φοιτητές στην εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και γενικότερα τουςενεργοποίησε, ταμαθήματατηςστατιστικής(1/7), οσυνδυασμόςτωνποσοτικώνκαιτωνποιοτικώνμεθόδωνέρευνας,άρακαι τααντίστοιχαμαθήματα(1/7), η καλή σχέση των καθηγητών και των φοιτητών, η οποία συμβάλλει στην ενεργοποίηση των φοιτητών (συζήτηση θεμάτων, ύλης μαθημάτων και θεμάτωντωνεργασιών)(1/7),και Τοεπιστημονικόπροσωπικό(1/7).

15 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 Όσον αφορά τα πράγματα που θα επιθυμούσαν περισσότερο να αλλάξουν στο Π.Μ.Σ.: να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης στο Α και Β εξάμηνο (3/7). Ίσως στα μαθήματα που απαιτούνται και εβδομαδιαίες εργασίες να υπάρχει συμψηφισμός της βαθμολογίας τους και της βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων(2/7), το γεγονός ότι όταν κάποιος αποτυγχάνει στις εξετάσεις των μαθημάτων (έστω και ένα), πρέπει να επαναλάβει το έτος, ακόμη και τις εισαγωγικές εξετάσεις(1/7), τοπ.μ.σ.πρέπειναέχειδικήτουγραμματειακήυποστήριξη(1/7), τοωράριο(1/7),και να υπάρξουν περισσότερα πρακτικά μαθήματα που να συνδέονται με τις ανάγκεςτιςαγοράςεργασίας(1/7). Ως προς τα πεδία που θα επιθυμούσαν οι φοιτητές να προστεθούν ή να αναπτυχθούνπερισσότερο,αναφέρονται: να δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των διδασκόμενων τεχνικών (2/7), ΥγείακαιΔημόσιαΔιοίκηση(1/7), ΜΜΕ(1/7), ο Σχεδιασμός και η Αξιολόγηση προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής να συνδεθείκαιμεεργασίεςστοβ Έτοςσεκάποιουςφορείς(1/7),και ναδοθείπερισσότερηέμφασησταμαθήματασχετικάμετοspss(1/7). Επιπλέον,έναςφοιτητής/τριααναφέρεικάτιπουδενσχετίζεταιμετοθέμα(ότιθα έπρεπε το Πανεπιστήμιο να τους βοηθά, ώστε όταν απευθύνονται σε κάποιους φορείς για την εργασία τους να μην αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Επίσης, να

16 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 δίνεται δωρεάν βιβλιογραφία και αναλώσιμα για να μην επιβαρύνονται οικονομικά). Ως προς τον προσδιορισμό των πεδίων που θα επιθυμούσαν να αφαιρεθούν ή να αναπτυχθούνλιγότεροστοπ.μ.σ.: Δύοφοιτητές/τριεςλένεότιείναιικανοποιητικόωςέχει(2/7), Ναμηνυπάρχουνσυνδιδασκαλίες(1/7), Να αναπτυχθούν περισσότερο σύγχρονες τεχνικές που έχουν ζήτηση στην αγοράεργασίας(cost benefitanalysis,swotanalysis,κλπ)(1/7), ΤομάθηματηςΕπιστημολογίαςναδίνεταιστιςΕισαγωγικέςΕξετάσειςκαιόχι στοα Έτος(1/7), ΝααλλάξειοτρόποςδιδασκαλίαςτωνμαθημάτωνΚοινωνικήςΘεωρίας.Να υπάρχειδυνατότηταεκπόνησηςεργασίας(1/7), Οιαπουσίεςκαιοιδιαγραφές(1/7),και Νααναπτυχθούνλιγότεροταθεωρητικάμαθήματα(1/7). Συμπεράσματα Όπως προκύπτει από την προηγούμενη ανάλυση μπορούμε να ισχυριστούμε ότι επιτεύχθηκανενγένειοιαρχικοίστόχοιπουεπεδίωκετομεταπτυχιακόπρόγραμμα και δόθηκε η ζητούμενη έµφαση στη βαθύτερη γνώση των µεθοδολογικών εργαλείων και των εφαρµογών που προκύπτουν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.βασιζόμενοιστιςαπαντήσειςτωνφοιτητώνθαμπορούσαμεναπούμεότι μιαπεραιτέρωανάπτυξητεχνικώνκαιμεθοδολογιώνμεέμφασησεσυγκεκριμένες εφαρμογές στα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής θα αξιοποιούσε επιπλέον το προαναφερθένθετικόσημείο.φαίνεταιότιαυτόπουενδιαφέρειπερισσότεροτους φοιτητέςείναιοιεφαρμογέςσεπραγματικάπροβλήματακαιηπρακτικήεφαρμογή των διδασκόμενων τεχνικών. Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο, η δομή και οργάνωση

17 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 του Π.Μ.Σ. κινούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα και μπορούν να ενισχυθούν περισσότερο,ώστενααξιοποιηθείπεραιτέρωηήδηθετικήτουαποτίμηση. Μεβάσητιςαπαντήσειςτωνφοιτητώντοεξεταστικόσύστημαχρήζειβελτίωσης.Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες εργασίες στο Α Έτος, των οποίων οι βαθμολογίεςθασυνεκτιμούντανστηντελικήβαθμολογίατωνμαθημάτων,ώστενα εξασκηθούν οι φοιτητές στη συγγραφή εργασιών ακόμη περισσότερο. Ως προς τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών, τα κριτήρια είναι αρκετά αυστηρά, αλλά ίσως θα μπορούσε να ζητείται η γνώση των βασικών ενοτήτων του ECDL και του SPSS, ώστεναπετύχουμεέναακόμηυψηλότεροεπίπεδοφοιτητών,πουθαμπορούννα ανταπεξέλθουνπιοάνεταστιςαπαιτήσειςτουπ.μ.σ.τοδιδακτικόπροσωπικότου Π.Μ.Σ. και οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τους φοιτητές είναι ένα από τα πολύ θετικάστοιχείατουπ.μ.σ. Ως προς το περιεχόμενο μία υπόδειξη των φοιτητών είναι η μείωση των καθαρά θεωρητικών μαθημάτων και η αντίστοιχη ενίσχυση των πιο εφαρμοσμένων, δεδομένουότιαυτάταιριάζουνπερισσότερομετηφύσητουπ.μ.σ. Ανεπιχειρήσουμεμιαανάλυσητωνσημείωναυτώνβασιζόμενοιστιςβασικέςιδέες τηςswotanalysisθαεντοπίζαμεστιςαπαντήσειςτωνφοιτητώνενδεχόμενα: Δυνατά σημεία (Strengths): τα οποία πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε. Αδύνατα σημεία (Weaknesses): τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, ή να αποφύγουμε. Ευκαιρίες (Opportunities): τις οποίες πρέπει να διευρύνουμε, ή να εκμεταλλευτούμε,και Απειλές (Τhreats): τις οποίες πρέπει να υπολογίσουμε και να λάβουμε υπόψημας.

18 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ΤαδυνατάκαιαδύναμασημείασχετίζονταιμετοεσωτερικόπεριβάλλοντουΠ.Μ.Σ. καιοιαπειλέςκαιοιευκαιρίεςμετοεξωτερικόπεριβάλλον,όπωςφαίνεταικαιαπό τονπίνακα2. ΠΙΝΑΚΑΣ2 Εσωτερικό Περιβάλλον ΑνάλυσησημείωνγιατοΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Δυνατάσημεία Πλεονεκτήματαπουείναι υπόέλεγχο Αδύνατασημεία Μειονεκτήματαπουείναι υπόέλεγχο Εξωτερικό Περιβάλλον Ευκαιρίες Ενδεχόμενεςδυνατότητες που παρέχει το περιβάλλον και δενείναιυπόέλεγχο Απειλές Ενδεχόμενοι κίνδυνοι που προέρχονταιαπότο περιβάλλονκαιδενείναι υπόέλεγχο ΤοσύνολοτωνσημείωνεισέρχεταιστονπίνακαSWOT,όπωςφαίνεταιστοΣχήμα2. Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής αποτυπώνεται η όψη της υφιστάμενης κατάστασηςκαιαναλύονταιταθετικάκαιαρνητικάστοιχείατουπ.μ.σ.ωςπροςτο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του προγράμματος. Ο πίνακας αυτός μπορεί ναβοηθήσειστονπροσδιορισμότωνσημείωνπουχρήζουνβελτίωσης.

19 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ΣΧΗΜΑ2 ΕΙΣΟΔΟΣΣΗΜΕΙΩΝΣΤΟΝΠΙΝΑΚΑSWOT

20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ΠΙΝΑΚΑΣ2 ΠΙΝΑΚΑΣSWOTγιατοΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Δυνατάσημεία Αδύνατασημεία Ευκαιρίες Απειλές Αξιόλογοδιδακτικό προσωπικό Πολύκαλέςσχέσεις καθηγητών φοιτητών Αρκετάυψηλό ακαδημαϊκό περιεχόμενο Ανάπτυξησύγχρονων μεθόδωνκαι τεχνολογιών Καλόεπίπεδοτων φοιτητών Καλήεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών Καλήδομήτου προγράμματος Τρόποςεξέτασηςτων μαθημάτωντουα και Β εξαμήνου Γραμματειακή υποστήριξη Θεωρητικάμαθήματα Απουσίαπρακτικής εφαρμογήςτων διδασκόμενων τεχνικών Επανάληψητουέτους (καιτωνεισαγωγικών εξετάσεων)μετάαπό αποτυχίαστις εξετάσειςτων μαθημάτων ΤομόνοΠ.Μ.Σ.που προσφέρεικάτιτέτοιο στηνελλάδα Ελλείψειςσε υποδομές Περιορισμένοιπόροι Περιορισμένη πρόσβασησε τεχνολογικούς εξοπλισμούς

21 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 Βιβλιογραφία Κ.Κασιμάτη,ΚοινωνικόςΣχεδιασμόςκαιΑξιολόγηση,Aθήνα(Gutenberg)2002. J.Bell,ΜεθοδολογικόςΣχεδιασμόςΠαιδαγωγικήςκαιΚοινωνικήςΈρευνας,μτφρ.Α. Ρήγα,Αθήνα(Gutenberg)2001. J.Herman L.MorrisandC.Fitz Gibbon,Evaluator shandbook,california(sage) M.O.Patton,HowtouseQualitativeMethodsinEvaluation,(Sage)1987. M.Patton,Utilization FocusedEvaluation,(Sage)1997. C.Robson,Ηέρευνατουπραγματικούκόσμου,μτφρ.Β.Νταλάκου,Κ.Βασιλικού. επιμ.κ.μιχαλοπούλου,αθήνα(gutenberg)2007. P.Rossi H.Freeman,Evaluation:ASystematicApproach,BaverlyHills(Sage)1993. B.Stecher W.Davis,HowtofocusanEvaluation,(Sage)1987.

22 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

23 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 Ερωτηματολόγιο 1. Πώς αξιολογείτε συνολικά το Π.Μ.Σ.; Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό Πολύ κακό Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 2. Ήταν το ακαδηµαϊκό επίπεδο του Π.Μ.Σ. αυτό που περιµένατε; Ναι Όχι Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά:..

24 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Ήταν το περιεχόµενο το κατάλληλο; Ναι Όχι Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 4. Πώς αξιολογείτε το ακαδηµαϊκό επίπεδο των συµφοιτητών: Πολύ καλό Καλό Μέτριο Κακό Πολύ κακό Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά:

25 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Η εµπειρία σας από το Π.Μ.Σ. ήταν: Πολύ ικανοποιητική Αρκετά (ικανοποιητική) Λίγο (ικανοποιητική) Καθόλου Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: Διδασκαλία και έλεγχος ποιότητας 6. Πιστεύετε ότι οι καθηγητές: Έχουν καλή επαφή µε τους φοιτητές στη διάρκεια του µαθήµατος: Ναι Όχι Είναι διαθέσιµοι στους φοιτητές εκτός µαθηµάτων: Όχι Ενεργοποιούν τους φοιτητές στη διάρκεια του µαθήµατος: Όχι Ναι Ναι Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά:

26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Κατά τη γνώµη σας η διδασκαλία ήταν εν γένει Κατανοητή Ναι Όχι Με σωστό ρυθµό Ναι Όχι Ενδιαφέρουσα Ναι Όχι Καλά οργανωµένη Ναι Όχι Υποστηριζόταν από οπτικό-ακουστικά µέσα Ναι Όχι Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά: 8. Η επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας ήταν: Διαρκής Ναι Όχι Επαρκής Ναι Όχι Ικανοποιητική Ναι Όχι Παρακαλώ σχολιάστε σχετικά:

27 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Παρακαλούµε προσδιορίστε κάτι που δεν θα θέλατε να αλλάξει στο Π.Μ.Σ. 10. Παρακαλούµε προσδιορίστε αυτό που θα θέλατε περισσότερο να αλλάξει στο Π.Μ.Σ.

28 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Υπάρχουν κάποια θέµατα τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να προστεθούν στο πρόγραµµα ή να αναπτυχθούν περισσότερο; 12. Υπάρχουν κάποια θέµατα τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν ή να αναπτυχθούν λιγότερο;

29 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 29

30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠ.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 30

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα