Μετά οπό επανειλημμένα ερωτήματα ενδιαφερομένων, που

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετά οπό επανειλημμένα ερωτήματα ενδιαφερομένων, που"

Transcript

1 Ο Μ Ο ΙΠ Ο ϊ ίλ!α ΦΟΡΤΗΓΏΝ. Y i i U ti'< N ια ρλλ.4 Λ Α ί. * *& & % :i Ti-! 3 ο / ϋ ά 7 ρ τ A P iü. fípqt ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ. Κ. : Πληροφορίες: Α. Νεαμονιτάκη Τηλ. : Fax : ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ I Παττάγου, 27 Οκτωβρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. Φ 400/ 58394/6182 ΠΡΟΣ : Ό λ ες τις Ν.Α της χώρας Δ/νσεις Μετ/ρών - Επικ/νιών (για την ενημέρωση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχων ) ΚΟΙΝ : Ο Φ Α Ε ίθχ : ΘΕΜΑ : Μέγιστες αποδεκτές μάζες φορτωμένων οχημάτων (μικτό). Μετά οπό επανειλημμένα ερωτήματα ενδιαφερομένων, που αφορούν τα βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων που διενεργούν εθνικές κοι διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο του αποσπάσματος του ΦΕΚ 267/Α/ , στο οποίο δημοσιεύθηκε το Π.Δ 327/2000 (Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 1161/1977 «Περί των μεγίστων ορίω' ορίων διαστάσεων ' και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών»). Η αναφερόμενη στο κείμενο του Π.Δ κοινοτική οδηγία 96/53/ΕΚ, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ 77/1998 (ΦΕΚ 71/ ), όπως ισχύει. Στο αυτό Π.Δ και ειδικότερα στο Παράρτημα I, (φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ι) αναφέρονται μεταξύ των άλλων οι οριακές τιμές των βαρών για τους συνδυασμούς οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε όλλο κράτος - μέλος της Ε. Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω επιτρέπεται η κυκλοφορία ορθρωτών ή συρμών με πέντε ή έξι άξονες, που εκτελούν εθνι κές και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας ή σε όλλο κράτος της Ε.Ε με μέγιστη αποδεκτή μαζρ φορτωμένου οχήματος (μικτό) μέχρι χιλιόγραμμα. Ειδικότερα αρθρωτό όχημα που αποτελείται από τριαξονικό τράκτορα με διαξονικό ή τριαξονικό ημιρυμ/νο που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτιο ποδιών στις περιπτώσεις συνδυασμένης μεταφοράς ή ΜΑΜΦΟ ανέρχεται σε χιλιόγραμμα

2 Κατά τον έλεγχο των αλλοδαπών φ ορτηγών στη χώρα μας και σε περίπτωση διαπίστωσης μετά από ζύγιση της υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, θα επιβάλλετε τις κυρώσεις της περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3446/2006. Παρακαλούμε για. την ενημέρωση όλων των συναδέλφων που συμμετέχουν στους ελέγχους των Μικτών Κλιμακίων της χώρας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εσωτερική Διάνου ή : 1- Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Τμήμα Οδικών Μεταφορών 2. Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων 3. Α, Νεαμονιτάκη

3 <noozg7oei2uoooctz 3843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΕΥΧΟ Σ ΠΡΩΤΟ ΙΑΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 326. Συμπλήρωση του ΠΔ 1/1986 "Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου... "327. Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 1161/1977 Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών... ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 326 Συμπλήρωση του ΠΔ 1/1986 Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου*. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας ύπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 4 εδ. πρώτο του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α' 137). β) Του ΠΔ 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων!, του Υ πουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ Α"). γ) Του εδ. β' της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997 "Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμώντης χώρας και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ Α' 124). δ) Της ΥΑ ΔΔΟ/Φ /4724/ Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Αιγαίου'(ΦΕΚ 651 B722.S.2000). ε) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα' (ΦΕΚ 137 Κ). όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 20Β1/1992 'Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/19Β7 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών Kat λοιπών ε- παγγελμαπών και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 154 Α') και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν ( 1) ηροκαλείται δαπάνη εις βά^οςτου τακτικού προϋπολογισμού! για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικό έτη. 3. Τρ/υπ αριθμ. 496/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου "-ρ τη Επικρατείας, μετά απ< από πρόταση του Πρωθυπουργοϋς αποφασίζουμε: f Αρθρο 1 Μετά το εδ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 1/198^ προστίθενται τα εδ.ι', ια. ιβ'. ιγ',,ιδ' και ιε' ως ακο λούθως: 0 Η επιχορήγηση, καθώς επίσης η ηθική, η οικονομική και με ρποιοδήποτε άλλο τρόπο ενίσχυση νομικώ ν προσώπων, ή φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της η μεδαπής ή της αλλοδαπής γιο δραστηριότητες του που α φορούν το Αιγαίο.! ια) Η οργάνωση, καθώς καΐι η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, σεμιναρίων^ συμποσίων και διαλέξεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με αντικείμενο το χώρο του Αιγαίου. Με απόφαση τών Υπουργών Αιγαίου και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. 11 ιβ) Η θεσμοθέτηση και χορήγηση βραβείων ή υλικών α μοιβών σε φυσικά ή νομική Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προβολή του χώρου του Αιγαίου- I, 11 ιγ) Η παραγωγή η αναπαραγωγή εκδόσεων, τηλεοπτικών παραγωγών, Ο.Ο. και άλλω ν οπτπκοακουστικών μέσων για ττ^ν Προβολή του χώρου του Αιγαίου. ιδ) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ίδρυση νομικών προσώπων για την υ λοποίηση σκοπών σχετικών ρεί τις αρμοδιότητες του Υ πουργείου Αιγαίου, 1 ιε) Η αναθεση μελετών καιίυπηρεσιών, η προμήθεια α γαθών καδ ώς και η ανάθεσηίεκτέλεσης δημοσίων έργων κοτά τις κείμενες διατάξεις. 2. Η περίπτωση στστ του εδ, ε και η περίπτωση εε' του εδ. ή της παρ. 3 του άρθρου'.2του ΠΔ 1/1986 καταργού- «ο, I I Αρθρο 2 1. α) Το Υπουργείο Αιγαίου διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας για κάθε Λ.,. -,,,', γ Τ, -,1, ^ 5Γ θέμα που υτ άγεται στην αρμοδιότητά του και ειδικότε- ρα:

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΚΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΖ (ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) <α την ανέγερση, μερική ή ολική κατεδάφιση, επι-,υή, προσθήκη και κάθε είδους οικοδομική εργασία για ηρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς, κηρυγμένους ή μη οικισμούς ή παραδοσιακά κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, έστω και εάν δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας. ϋ) για όλες τις ανωτέρω εργασίες σε κτίριο που. κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου. μπορείναχαρακτηρισθεί ως διατηρητέο ή βρίσκεται σε άμεση σχέση με κτίριο που έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο. ϋί) για κτίρια που έχουν όψη σε αρχαιολογικούς χώρους σε μνημεία ή ανεγείρονται σε οικόπεδα που έχουν άμεση σχέση με διστηρηγέο κτίσμα ή βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών. ιν) για κτίρια που έχουν όψη σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους' ή βρίσκονται μέσα σε αυτές. ν) επί ενστάσεων κατά της κρίσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας επί των ανωτέρω θεμάτων, για τις ο- ίίες αποφαίνεται η ΕΠΑΕ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό το Ανώτατο Πολεοδσμικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο ^\ΠΑΣ) σε δεύτερο βαθμό ή για όσες περιπτώσεις παραπέμπονται προςτην ΕΠΑΕ από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και αφορούν τα ανωτέρω θέματα. β> Το Υπουργείο Αιγαίου ελέγχει και ασκεί εποπτεία κατά τις φάσεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (ανέγερση. επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση, κλπ.) επίτηςτηρήσεως των όρων της εκδοθείσης οικοδομικής αδείας για την πιστή εφαρμογή της μορφολογίας του κτιρίου σε οικισμούς. κηρυγμένους ή μη, ως παραδοσιακούς ή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους εντός της Περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου και παραπέμπει με αιτιολογημένη εισήγηση ως προς τις διαπιστωμένες παραβάσεις στην αρμόδια υ πηρεσία της Πολεοδομίας. γ) Το Υπουργείο Αιγαίου διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς την ΕΠΑΕ και προς τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε νομού για κάθε έργο υποδομής από δημόσιους, ιδιωτικούς ή άλλους φορείς και κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων οδών. πλατειών, λιμένων, κρηπιδωμένων, κλπ. στους αναγνωρισμένους με σχετικά ΠΔ ως παραδοσιακούς οικισμούς ή ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού ^Κλους. στα νησιά που υπάγονται στην περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου, κατά τρόπον ώστε αυτό να εκτελείται χωρίς Υα αλλοιώνεται η υπάρχουσα αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία του Αιγαιοπελαγίτικσυ χώρου. 2. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του Οργανισμού του Υπουργείου Αιγαίου οι αρμοδιότητες του άρθρου αυτού ασκούνται από το ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και ε κτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙ ( 327 Τροποποίηση ων διατάξεων τόυ Π.Δ1 1161Μ977 "Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων καί βαρών των αυτό κινήτων ετχηράτων, αρθρωτών οχημρτων, ρυμουλκούμενών υπό c υτοκινήτων και συρμώγ". ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχόντας υπόψη: Ι.ΤιςδιατάξεΙς: α. Του άρθρου 53 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με T0 Ν. 2696/1999 πρρί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" (ΦΕΚ5^/Α/1999). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Ό ρ γανα " (ΦΕΚ 137/Α/19Β5) που προστέθηκε με το άρθρο 27Vou Ν. 2081/1992 (Φ0^ 154/Α/1992). γ.του Π.Δ. 1161/1977 Περίτων μεγίστων ορίων διοστάσεων και βαρώ ν των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών ο χημάτων. ρύμου Γούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών (ΦΕΚ 380/Α/ ), όπως αυτό ιηχύει σήμερα. δ. Του Π.Δ. ~Πϊ 1998 'Προσαρμογή τίρς Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25η ; Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδίκά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα. των μέγι'ρτων επιτρεπόμενι^διαστάσεων σπς ε- θνικέςκαι διεθνείς μεταφορές καιτωνίμέγιστων επιτρεπόμενων βαρών σ φ διεθνείς μεταφορές" (ΦΕΚ 71/Α/1998). 2. Γο γεγονός απ από τις διατάξεις τρυ Διατάγματος αυτού δεν προκολειται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. ' 3. Την μεαριθμ[5 231/2000 γνωμοδέίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών, Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο i 1. Στην παράγραφο 2. του άρθρου 2του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 38 0/Α/ ), όπως αυτό ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση στ η οποία έχει ως εξής;' στ. Η επί των δημοσίων οδών κυκλοφορία αρθρωτών ο χημάτων ή συρμών, με πέντε ή έξι άγονες, που εκτελούν εθνικές ευπορευυατικές μεταφορές; ολικού φορτίου μέχρι σαράντα χιλιάδων (40.000) χιλιόγραμμων. Για τις επί μέρους επιτρεπόμενες φορτύίεις, που αφορούν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων που συγκροτούν τα αρθρωτά οχήματα ή τους συρμούς και των αξόνων τους ή ομάδων αξόνων, ιάχύουν οι οριακές π - μές της εκάστοτεkgyúouaoc κοινοτίκόο Οδηγίας, με την οποία καθοριζοντάιτα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρητων ο δικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές. i 2. κγίσχύς του διατάγματος αυτού,αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του ποα^ντος. Αθΐ]να, 2Β Νοεμβρίοι 2000\ Ο ΠΡρε&ΡΟΣ ΤΗΣ ih M O ífw ría ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ I ο ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ nepisamof^tot XQPOTAZJAÍ ΚΑΙ ΔΗΜ ΟΣ«Ν ΕΡΓΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑΛΙΩΤΗΣ I ΜΕΤΑΟΟΡΩΝ Και ΕΠΙΚΟΙΝηΚΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ (2) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

5 ΙΙΛΡΑΡΤΗΜ Λ I ΜΕΠ5ΓΓΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ Λ ΐΛ ΐΑ ΕΙΣ ΚΑΘΩΣ Κλ ) ΣΥΝΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μέγιστες επιτρεπόμενες διιΐγπώρεις Γων οχημάτων που αναφέροντβι στη άρ#ρο 1 παράγραιρυς 1 ητοιχείο α) 1.1. ΜκγισΐΟ μήκυς: μηχανοκίνητο Οχημα εκτός από λεωφορείο 2,00 ρυμοιλκούμενο 12,00 αρθρωτό όχημα οδικός συρμός 18,75 '209/ ) αρθρωτό λεωφορείο 18,75 ιη λεωφορείο μβ 2 άξονας λεωφορείο με περισσοτέρους από 2 άξονες λεωφορείο + ρυμουλκούμενο Μέγιστο πλάτκ: α) Όχτιμιι οποιοσδήποτε τύπο» 2,55 ιτ β) Υπερκατασκευές οχημάτων με κλιματισμό 2,60 ιη 1.3. Μ έγιστο ύψος (όχημα οκοιοϋδήποτε τόπον) 4.00 οι 1.4. Στις αναψερόμενες στα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 και 4.4 διαστάσεις σομπεριλαμβήνονται οι κινητές υπερκατασκευές και οι τυποποιημένες σοσκκυασίες φορτίον, όπος τη εμπορευματοκιβώτια ΜΙ 1.4α. Πάν σι; λεωφορείο προσαρτάται προαοαφαιρυόμενο τμήμα, όπως κουτιά για σκι, το μέγιστο μήκος το» οχήματος. περιλπμΐίανομένου του -Ι πρόσθετου τμήματος, Λκν πρέπει νιι υπερβαίνει το μέγιστο μήκος που προβλέπεται στο σημείο 1.1 '/ ) 1.5. Κάθε όχημα με κινητήρα ή (Πινδυασμός οχημήτιιιν που κινείται πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί κυκλική διαδρομή που να ορίζεται από εξαπερική ακτίνα 12,50 ηι και από εσωτκρική ακτίνιι 5,30 ιη

6 YMJ i.su..υμπλ/ί/ιωμντικάς αηαίτήπας για ίεωφο- Miia Όταν το ^cuxpopcio είναι σταομκιιμένο. ορίζιται κατακύρυψο Γ,πίπςδο εψαπτόμονο στην πλευρά του οχήματος και με κατεύθυνση προς το οξιητερικό του κύκλου χαράσσοντας γραμμή επί του εδάφους. Στην πςρίπτγπση αρθρωτού λειυφορίίου. τα δύο άκαμπτα τμήματα ευθυγραμμίζονται με το επίπκδο Οταν το λκοκρορείο εισέρχεται, από ευθύγριιμμη πορεία. εντός της κυκλικής cmipavcíu? sou περιγρά- <?ετιϊλ στο σημείο 1.5, κβνάνα σημείο του δεν δύνπχαι να βξάχει άν<» των 0.60 m από αυτό το κατακόρυφο επίπεδο Γίδ. 223/04 (Α' 209/4. U 1.6. Μ έγιστη απόσταση μεταξύ του άξονα του πύρυνι ζϊύξης και του οπισθίου άκρου του ημιρυμουλκουμένου 12,00 i 1.7. Μέγιστη απόσταση μι'.τρουμένη παράλληλα πμος το διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το απώτατο ίμπρόσοιο εξωτερικό σημείο ίου χώρου φόρτοοσης πίσω από το θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλκούμγ.νου το» συνδυασμού, μείυν τη ν. απόσταση μεταξύ του οπισθίου άκρου του ρυμουλκού και του εμπροσθίου άκρου του ρυμοιιλκουμένηυ 15,65 m 1.8 Μέγιστη απόσταση μετρουμανη παράλληλα προς το διαμήκη άξον«του οδικού συρμού από το απώτατο ομπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου ιρύρτωσης πίσ«από το θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλκουμένου του σννδυασμού m Μίγιατο επιτρεπόμενο οχημάτων (σ* τόνους) 2.1. Οχήματα non a/iotckmh' μίρος ον\ό\>α- Ομηύ οχημάτων Διαξονικό ρυμουλκούμε^ 18» Τριαξονικό ρυμουλκούμε«; 24 I 2.2. Σονίνασμνί οχημάτων Οδικοί συρμοί με πέντε ή έξι άξονες α) Διαξονικό όχημα fie κινητήρα με τριαξονικό ρυμουλκούμευο 40 ι β) Τριαξονικό όχημα μ«κινητήρα με διαξονικό ή τριαξονικό ρυμουλκούμιϊνο 4 0 1

7 Αρθρωτά οχήμιιτα με πέντε ή έξι άξενες « η) Λιαξονικό όχημα μο κινητήρα με τριαξονικύ ημιρυμοηλκούμενο β) Τρναξοννκό όχημα με κινητήρα μϋ διιιξονικό ή τρ'σξονικό ημιρομουλκούμκνο γΐ Τριαζονιι«ι όχημα με κινητήρα μο διαξονικό ή τριαξονικό ημιρυμοιιλκούμενο που φέρει, σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, εμπορευματοκιβώτιο ΙδΟ 40 ποδφν Τετραξονικοϊ οδικοί συρμοί αποτελούμίνοι ϋκ6 διαξονικύ όχημα με κινητήρα και ιιπό διαξονικύ ριιμσυλκυνμενο Τετραξονικά αραροοτά οχήματα που αποτελούνται από διακονικό όχημα με κινητήρα και από Λιαξυ^ικό ημιρ«- μουλκούμκνρ, αν η απόσταση των αξόνων του ημιρυμουλκούμενου: Είναι ίση 1.3 m και 1,8 m προς ή μεγαλύτερη από ίση προς ή μικρότερη από 40 I 40 ι 44 I 36 I 36 t Είναι μεγαλύτερη από 1,8 m 2.3 Οχήμηια ;<C κινητήρα 30 t + 2 ίι'ινοι ανοχής όταν τηρούνται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τοο οχήματος με κινητήρα (16 Ιτόνοι) και με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ίου δίδυμου (ιξονα του ημιρυμσυλκούμενο» (20 τόνοι) κ«ι ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά χΐϊ.ι αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες) προς αυτές, σε κοινοτικό επίπεδο, κατά ιον ορισμό τον παραρτήματος ΪΙ 2.3 I Διαξονικύ οχήματα με κινητήρα Τριαξονικά οχήματα με κινητήρ«ι Τετραξονικά οχήματα με κινητήρα μκ δοο κατευθυντήριους άξονας Τμιαζονικά αρβ/ηΐηλ λιχυφοραα IX ( 25 I 26 τ< νοι όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις (αναγνωρισμένες α>ς ισοδύναμες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο, κατά τον ορ σμύ του παραρτήματος II, είτβ σε περ.πτώσεις όπου κάθε κινητήριος Αξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο Πάρος σε vafis άξονα 3κν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους 32 «ύτιιν ο κινητήριος άξονας είναι οξοπλι- Ομένος I με διπλά ελαστικά ναι αναρτήσεις πεπιεσμένοι! αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυ^ές σε κοινοτικό επίπεδο, κατά τον ορισμό ίου παικιρτήματος II, είτε σε περιπτώσεις όπου κάθε κινητήριος άξονας (είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα 6«ν υπκρβπίνει τους 9,5 τόνους 28 t

8 Μί-γκττο Eaitpsiîôucvn Ράρος avù άξονα tu>v οχημάτων που ανκφίρονται (Tto άρβρο 1 παράγραφος 1 στοίχε iu Ρ) (σε τόνοιις) Απλ/η ύζονυς Απλός μη Κινητήριος άγονος 10 t 3.2. Ιδυμπι άζι neç ρ0)ΐ01ιλκηιιμί\κυν και ημφνμ ΟνΧχοι,μί nu ν Το σύνολο tou ανά άξονα βάρους των διδύμιμν αξόνων δεν πρδπει να υπερβαίνει, ην η απόσταση (d) ανάμεσα στους άξονι:ς «(ναι: Μικρότερη ππό 1,0 m (d < 1,0) Ίση ή μεγαλύτερη από 1,0 m και μικρότερη από 1.3 m (1,0 d < 1,3) Ίση ή μεγαλύτερη από 1,3 ιπ un μικρότερη από 1,R m (1.3 d < 1,8) Ίση ή μεγαλύτερη από 1,8 m (1,8 5 tl) Τρίδυμοι àtovcç pv/iovl/coofdmiv ναι ημφυμθ\>λκουμ(μυν Το σύνολο του ανά άξονα βάρους των τριδύμων αξόνων δεν «ρέπει να υπερftulvei, αν η απόσταση (d) μεταξύ των αξόνων ε(ναι: Μικρότερη ή!ιτη με 1,3 m (d 1,3) Μεγαλύτερη αηύ 1,3 ιη και μικρότερη ή ίοη με 1.4 m (1,3 <d S Ι,β) Κινητήριος άξονικ. l i t 16 t 18 t 20 t 21 t 24 I Κινητήριος άξονας των οχημάτων που ύναφέρονται στα σημεία και Κινητήριος άξονας των οχημάτων που ανηφίριιντιη στα σημεία 2.2.3, 2.2.4, 2.3 και ,3 t Λίόυμηι ονες νχημάτων μκ κινητήρα Το σύνολο τοιι ιινά άξονα βάρους τι»ν διδύμων αξόνων δΐ'.ν πρέπει vu υπερβαίνει. uv η απόσταση (ιΐ) μεταξύ των αξόνων: Είναι μικρότερη από 1.0 m (d < 1,0 m) Είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,0 m και μικρότερη από 1,3 m (1,(> m ώ d < 1,3 m) Κίναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1.3 m και μικρότερη από 1.8 m (1,3 m <. d < 1,8 m) 11,5 l 16 t 18 l 19 t όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστι*ά και με αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή ηναρτήίτι'.ις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτγ;ς σε κοινοτικό Επίπεδο, κατά τον ορισμό τιίιι παραρτήματος Π. είτε σε περιπτώσεις όπου κάϋί κινητήριος άξονας I είναι εξοπλισμένος με διπλή Γ.λ η α τιώ nui το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δίεν ιιπβρβαίνει τους 9.5 τόνους

9 4 Συναφή χαρακτηριστικά τον οχημάτων ίΐυιι ανοιρίμονται στο άρο(>ο 1 καμάγμαι^ος 1 στηιχίΐο Ρ) 4.1. Οχή/ιατα αποιουόήποτι τύηου Το βάρος που φέρει ο κινητήριος άξονας ή οι κινητήριοι άξονες ενός οχήματος ή κνός συνδυασμού οχημπτων δον πρέπει νη «ναι μικρότερο από το 25 % το» συνολικού βάρους του έμφορτου οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων όταν χρησιμοποιούνται για δικονϊίς μεταφορές 4.2. Οδικοί Φΐ/ψοί Η απόσταση ανάμεσα στον οπίσθιο άξονα ενός οχήματος μι; κινητήρα και τον εμπρόσθιο άξονα ενός ρυμοολκουμένου δεν πρέπει να βίυαι μικρότερη από 3,00 πι 4.3. Μ γιον/ αιπραΐνμΐΐο βά/κκ οι συνάρτηση μι: ν> μεταξόνιο Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σ* τόνριις ενός τετραξονικού οχήματος με κινητήρα δεν μπορει να υπκρραινει το πενταπλάαιο της απόστασης σε μέτρα μεταξύ των πκραίων αξόνων του οχήματος 4 4. ΗμφυμουΑκούμκνα Η οριζόντια προβολή Της απόστασης μκτπξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και οποιοσδήποτε σημείου τοι> έμπροσθεν άκρου του ημιρυμουλκουμένοιι δεν πρέπει να υπερβαίνει τυ 2.04 η

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρα 94 (παρ. 2 και 4), 186 (Τομέας Ε και Η εδάφιο 21), 204 (Πρώτο Εδάφιο και Τομέας Δ), 205 (παρ. 1 και 2), 210 (παρ. 1 και Τομέας Γ), 282 (παρ. 1), 283 (παρ. 3), 286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4258 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 10 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και διόρθωση της υπ αριθμ. 6997/146/ 30.1.2008 (ΦΕΚ 147/τ.Β/30.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα