Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă"

Transcript

1 HUAWEI G630 Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă

2 První pohled na telefon Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon HUAWEI Ascend G630. Než začnete, podíváme se na váš nový telefon. Konektor náhlavní soupravy Sluchátko Senzor světla Přední fotoaparát Indikátor stavu Tlačítko hlasitosti Tlačítko napájení Návrat Domů Nabídka Mikrofon Konektor mikro USB 1

3 Instalace Při instalaci postupujte podle pokynů na následujících obrázcích. Potom stiskněte a přidržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu. Přidržením stisknutého tlačítka napájení po dobu minimálně 10 sekund restartujete telefon. 1 Sejměte kryt baterie. 2 Vložte kartu micro-sim. 3 Otevřete kryt karty microsd. Zatlačte kryt karty microsd směrem k horní části telefonu, aby se uvolnil. Odklopte otevřený kryt karty microsd. 2

4 4 Vložte kartu microsd do slotu. 5 Připevněte kryt karty microsd. Zavřete kryt karty microsd. Zatlačte kryt karty microsd zpět do jeho původní polohy. 6 Vraťte kryt baterie na místo. 7 Nabijte telefon. 3

5 Více informací Pokud chcete úplnou uživatelskou příručku, přejděte na a hledejte HUAWEI Ascend G630. Chcete se dozvědět více o uživatelském rozhraní Huawei Emotion? Nejnovější informace najdete na stránce Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku. Bezpečnostní informace Tato část obsahuje důležité informace o provozu přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte. Elektronický přístroj Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení. Rušení lékařských přístrojů Poraďte se s lékařem i výrobcem vámi používané zdravotní pomůcky a zjistěte, zda telefon neruší činnost lékařských přístrojů. Řiďte se nařízeními vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Nepoužívejte přístroj, kde je to zakázáno. 4

6 Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit funkčnost naslouchadel a kardiostimulátorů. Více informací získáte u poskytovatele služeb. Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse. Ochrana sluchu při použití náhlavní soupravy Neposlouchejte při vysoké hlasitosti delší dobu - zabráníte tak možnému poškození sluchu. Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Toto riziko snížíte zeslabením hlasitosti náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň. Vysoká hlasitost při jízdě může rozptylovat a zvyšuje riziko nehody. Oblasti s hořlavinami a výbušninami Přístroj nepoužívejte v místě uskladnění hořlavin a výbušnin, například na čerpací stanici, ve skladišti oleje nebo v chemickém závodě. Používání přístroje v tomto prostředí zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Dodržujte navíc pokyny uvedené v textu nebo zobrazené symboly. Přístroj neukládejte ani nepřepravujte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami. 5

7 Bezpečnost dopravy Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Z důvodu rizika úrazu nepoužívejte bezdrátové zařízení během řízení. Věnujte se řízení. Vaší prvořadou odpovědností je řídit bezpečně. Přístroj za jízdy nedržte. Použijte příslušenství handsfree. Pokud musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejdříve bezpečně zastavte u krajnice a zaparkujte vozidlo. Vysokofrekvenční radiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace poskytne výrobce vozidla. V motorovém vozidle neumisťujte přístroj na airbag, ani do místa dosahu aktivovaného airbagu. Pokud tak učiníte, mohutná síla při nafukování airbagu vás může zranit. Nepoužívejte přístroj při letu v letadle nebo bezprostředně před nástupem do letadla. Používání bezdrátových zařízení v letadle může rušit bezdrátové sítě, což může být nezákonné a představuje nebezpečí pro provoz letadla. Provozní prostředí Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu. 6

8 Chcete-li chránit přístroj před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem, nepoužívejte jej během bouřky. Ideální provozní teplota je 0 C až 35 C. Ideální skladovací teplota je -20 C až 70 C. Extrémní teplo nebo chlad může přístroj nebo příslušenství poškodit. Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu světlu (například na přístrojové desce vozidla). Chcete-li chránit přístroj nebo příslušenství před vznícením a jeho uživatele před úrazem elektrickým proudem, chraňte je před deštěm a vlhkostí. Uchovávejte přístroj z dosahu zdroje tepla a ohně, jakým je např. topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohřívač vody, radiátor nebo svíčka. Do blízkosti sluchátka nebo reproduktoru neukládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout, což může následně vést ke zranění. Přístroj nebo aplikace přestaňte na chvíli používat, pokud je přístroj přehřátý. Je-li kůže delší dobu vystavena přehřátému přístroji, mohou se objevit příznaky nízkoteplotních popálenin, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace. Blesk fotoaparátu přístroje nesměrujte přímo do očí lidí ani domácích zvířat. Jinak může dojít k dočasné ztrátě zraku nebo poškození očí. Nedotýkejte se antény přístroje. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace. 7

9 Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do přístroje nebo příslušenství kousaly nebo je cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu. Dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních. Bezpečnost dětí S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Hraní děti s přístrojem nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Přístroj obsahuje oddělitelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj a jeho příslušenství nejsou určeny pro používání dětmi. Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Příslušenství Neschválený nebo kompatibilní síťový adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím. Vybírejte pouze příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného příslušenství může vést ke zrušení záruky, porušení místních předpisů a zákonů a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce. Používejte pouze tyto uvedené síťové adaptéry či napájecí zdroje: HUAWEI: HW U2W, HW E2W, HW A2W, HW B2W. 8

10 Bezpečnostní zásady pro práci s nabíječkou U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i z přístroje. Nabíječku chraňte před pádem či nárazem. Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Pokračování v používání může vést k úrazu elektrickým proudem, ke zkratování nebo požáru. Nabíječku neodpojujte vytažením napájecího kabelu a nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky vlhkýma rukama. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud byla nabíječka vystavena působení vody, jiných kapalin nebo nadměrné vlhkosti, nechte ji překontrolovat v autorizovaném servisním středisku. Ujistěte se, že nabíječka splňuje požadavky klauzule 2.5 předpisů IEC /EN /UL a že je testována a schválena v souladu se státními nebo místními standardy. Přístroj připojujte k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo u nich byl proveden program shody s USB-IF. 9

11 Bezpečnostní zásady pro práci s baterií Póly baterie nepřikládejte k vodivým materiálům, jako jsou např. klíče, šperky nebo jiné kovové předměty. Může dojít ke zkratu baterie s následným zraněním či popálením. Baterii chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Neumísťujte ji na nebo do topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky či radiátory. Baterie mohou při přehřátí explodovat. Nepokoušejte se baterii upravit nebo předělat, vsunovat do ní cizí předměty, ponořovat ji do vody nebo ji vystavovat působení vody či jiné kapaliny. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečným situacím. V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby elektrolyt nepřišel do styku s pokožkou a nevnikl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem. Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně přestaňte přístroj používat a baterii vyjměte. Další používání může vést k vytečení baterie, požáru nebo výbuchu. Baterii neodhazujte do ohně, protože může dojít k explozi. Poškozené baterie mohou také explodovat. 10

12 Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávné používání baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jiné nebezpečné situaci. Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do baterie kousaly nebo ji cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu. Baterii nerozbíjejte, neprorážejte ani ji nevystavujte velkému vnějšímu tlaku. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu nebo přehřátí. Přístroj ani baterii nevystavujte žádnému nárazu. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, může dojít k jejich poškození. Pokud se doba pohotovostního režimu přístroje výrazně zkracuje, baterii vyměňte. Přístroj má zabudovanou baterii, kterou nelze vyjmout. Nepokoušejte se baterii vyjmout, jinak se přístroj může poškodit. Výměnu baterie v přístroji přenechejte autorizovanému servisnímu středisku. Čištění a údržba Přístroj i příslušenství udržujte suché. Nepokoušejte se jej vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě nebo fénem. Přístroj ani příslušenství nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu. Tyto vnější podmínky mohou rušivě zasahovat do správné funkce, což může vést k požáru nebo výbuchu. Zabraňte nárazu, který může vést k poruše přístroje, přehřátí, požáru nebo výbuchu. 11

13 Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončete všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely. K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují nebezpečí vzniku požáru. Přístroj i příslušenství očistěte čistým, měkkým a suchým hadříkem. Do blízkosti přístroje nepokládejte na delší dobu magnetické karty, jako jsou kreditní a telefonní karty. V opačném případě se mohou karty s magnetickým pruhem poškodit. Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Jinak zanikne záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc či opravu. Pokud při nárazu dojde k popraskání obrazovky přístroje, okamžitě přístroj přestaňte používat. Nedotýkejte se rozbitých částí a ani se je nepokoušejte odstranit. Okamžitě kontaktujte autorizované servisní středisko. Tísňová volání Dostupnost tísňového volání je otázkou kvality používané mobilní sítě, koncepce služeb poskytovatele a místních zákonů a předpisů. V kritické komunikaci, jako je například nutnost lékařského zásahu, se nikdy nespoléhejte výhradně na přístroj. 12

14 Informace o likvidaci a recyklaci Tento symbol (včetně nebo bez plné čáry) na přístroji, na bateriích (je-li součástí dodávky) a/nebo na obalu naznačuje, že přístroj a jeho elektrické příslušenství (např. náhlavní souprava, adaptér nebo kabel) a baterie nesmí být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Tyto položky nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad a musí být předány do certifikovaného sběrného střediska, kde budou recyklovány, nebo správně zlikvidovány. Podrobnější informace o recyklaci přístroje nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, společnost zajišťující svoz domovního odpadu, příp. obchod. Likvidace přístroje a baterií (jsou-li součástí dodávky) je předmětem přepracovaného znění směrnice OEEZ (2012/ 19/EU) a směrnice o bateriích (směrnice 2006/66/ES). Důvodem ke třídění elektroodpadu a baterií od ostatního odpadu je, co nejvíce omezit negativní dopady všech nebezpečných látek na životní prostředí a lidské zdraví. Omezení nebezpečných látek Tento přístroj splňuje nařízení REACH [Nařízení (ES) č. 1907/2006] a přepracované znění směrnice RoHS (2011/ 65/EU). Baterie (jsou-li součástí dodávky) splňují směrnici o bateriích (2006/66/ES). Aktuální informace o shodě se směrnicemi REACH a RoHS naleznete na stránkách Prohlášení o shodě s předpisy EU Provoz při nošení na těle Přístroj splňuje požadavky na vysokofrekvenční zařízení při použití v blízkosti ucha nebo ve vzdálenosti X.X cm od těla. Ujistěte se, že příslušenství tohoto přístroje, jako je např. obal nebo pouzdro, není tvořeno kovovými částmi. 13

15 Přístroj udržujte mimo tělo, aby byly splněny uvedené požadavky na vzdálenost. Informace o certifikátech (SAR) Tento přístroj splňuje směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento přístroj je nízkonapěťový rádiový přijímač a vysílač. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám, které jsou dány mezinárodními předpisy. Tyto předpisy vyvinula nezávislá vědecká organizace Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a obsahují bezpečnostní opatření navržená k zajištění bezpečnosti pro všechny uživatele bez ohledu na jejich věk či zdraví. Jednotkou měření pro množství energie rádiové frekvence absorbované tělem při používání zařízení je specifická míra absorpce (SAR). Hodnota SAR je určena při nejvyšší certifikované hladině energie v laboratorních podmínkách, ale skutečná hladina SAR při provozu může být výrazně pod touto hodnotou. Důvodem je to, že přístroj je nastaven na používání minimální energie potřebné k dosažení sítě. Limit SAR, který byl rovněž přijat v Evropě, je 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento přístroj je v souladu s tímto limitem. Nejvyšší hodnota SAR zaznamenaná pro tento typ zařízení v rámci zkoušek pro použití v blízkosti ucha je X.XXX W/kg, resp.x.xxx W/kg při správném nošení na těle. Prohlášení Společnost Huawei Technologies Co., Ltd. tímto potvrzuje, že tento přístroj je v souladu s hlavními požadavky a dalšími relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES a směrnice 2011/65/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce 14

16 Součástí produktu je následující označení: Tento přístroj může být provozován ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v místě, kde je přístroj používán. V závislosti na lokální síti může být používání tohoto přístroje omezeno. Omezení v pásmu 2,4 GHz: Norsko: Tato část se netýká zeměpisné plochy o poloměru 20 km od středu osady Ny-Ålesund. Dodržování předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC) Provoz při nošení na těle Přístroj splňuje požadavky na vysokofrekvenční zařízení při použití v blízkosti ucha nebo ve vzdálenosti X.X cm od těla. Ujistěte se, že příslušenství tohoto přístroje, jako je např. obal nebo pouzdro, není tvořeno kovovými částmi. Přístroj udržujte mimo tělo, aby byly splněny uvedené požadavky na vzdálenost. Informace o certifikátech (SAR) Tento přístroj je také navržen tak, aby splňoval požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené Federální komisí pro komunikaci (FCC) (USA). Ve Spojených státech je limit SAR stanoven na 1,6 W/kg zprůměrováno na gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR u tohoto typu přístroje nahlášená Federální komisi pro komunikaci uvedený limit splňovala. Nejvyšší hodnota SAR nahlášená Federální komisi pro komunikaci (FCC) pro tento typ přístroje pro použití v blízkosti ucha je X.XX W/kg, při správném nošení na těle 15

17 je X.XX W/kg a při používání funkce Wi-Fi hotspotu je X.XX W/kg. Prohlášení Federální komise pro komunikaci (FCC) Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 pravidel FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obydlených oblastech. Dané zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není nainstalováno a využíváno v souladu s pokyny, může rušit rádiovou komunikaci. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento přístroj ruší rozhlasový nebo televizní příjem což lze určit vypnutím a zapnutím přístroje uživatel se může pokusit odstranit rušení některou z následujících metod: --Změňte orientaci přijímající antény nebo ji přemístěte. --Zvětšete vzdálenosti mezi přístrojem a přijímačem. --Zapojte přístroj do zásuvky jiného okruhu, než do kterého je zapojen přijímač. --Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným technikem v oblasti rozhlasu a televize. Tento přístroj splňuje nařízení Federální komise pro komunikaci (FCC), část 15. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Tento přístroj nesmí působit škodlivé rušení a (2) tento přístroj se musí vyrovnat s jakýmkoliv rušením včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. Upozornění: Jakékoliv změny nebo úpravy tohoto přístroje, které nejsou výslovně schváleny společností Huawei Technologies Co., Ltd. z hlediska shody, mohou zrušit práva uživatele provozovat toto zařízení. 16

18 Osobní údaje a bezpečnost dat Používání některých funkcí nebo aplikací třetích stran ve vašem zařízení může mít za následek ztrátu vašich osobních údajů a dat nebo jejich zpřístupnění jiným osobám. K ochraně osobních a důvěrných údajů je doporučeno několik opatření. Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití zařízení. Nastavte zamykání obrazovky a vytvořte pro její odemknutí heslo nebo odemykací vzor. Pravidelně zálohujte osobní údaje na kartě SIM/UIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Pokud začnete používat jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní údaje ve starém zařízení. Pokud máte obavu, že by příchozí zprávy nebo e- maily od neznámých osob mohly obsahovat viry, můžete je odstranit bez jejich otevření. Pokud pomocí zařízení prohlížíte Internet, vyhýbejte se webovým stránkám, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Pomůže vám to vyhnout se krádeži osobních údajů. Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypněte je. Nainstalujte a upgradujte bezpečnostní software a pravidelně kontrolujte přítomnost virů. 17

19 Aplikace třetích stran získávejte z legitimních zdrojů. Kontrolujte, zda stažené aplikace třetích stran neobsahují viry. Nainstalujte bezpečnostní software a aktualizace vydané společností Huawei nebo poskytovateli třetích stran. Některé aplikace vyžadují a přenášejí informace o pozici. Díky tomu může být třetí strana schopná sdílet informace o vaší pozici. Vaše zařízení může poskytovat detekční a diagnostické informace nezávislým poskytovatelům aplikací. Nezávislý dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produktů a služeb. Pokud máte obavy v souvislosti s bezpečností osobních údajů a dat, zašlete zprávu na adresu Právní upozornění Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen společnost Huawei ). Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně 18

20 analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv. Ochranné známky a oprávnění, a jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Logotyp a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence. Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků. Upozornění Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě. Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili. Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti. Prohlášení o softwaru třetích stran Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na 19

21 software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran. Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran. Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci. Tento produkt je založen na platformě Android s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost. 20

22 VYLOUČENÍ ZÁRUK VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE TAK, JAK JE. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNě UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVěDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVěSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ. MAXIMÁLNÍ ODPOVěDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVěDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NěMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU. Dovozní a vývozní omezení Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence. Zásady ochrany osobních údajů Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu 21

23 Το τηλέφωνό σας με μια ματιά Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το smartphone HUAWEI Ascend G630. Πριν ξεκινήσετε, ας ρίξουμε μια ματιά στο καινούργιο σας τηλέφωνο. Υποδοχή ακουστικών Ακουστικό Αισθητήρας φωτός Μπροστινή κάμερα Ένδειξη κατάστασης Κουμπί έντασης Κουμπί λειτουργίας Επιστροφή Αρχική οθόνη Μενού Μικρόφωνο Θύρα micro USB 22

24 Εγκατάσταση Ακολουθήστε τις οδηγίες στις παρακάτω εικόνες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Στη συνέχεια πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για επανεκκίνηση του τηλεφώνου. 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας. 2 Τοποθετήστε την κάρτα micro-sim. 3 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας microsd. Σπρώξτε το κάλυμμα της κάρτας microsd προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου για να το ανοίξετε. Γυρίστε το κάλυμμα της κάρτας microsd ανοιχτό. 23

25 4 Τοποθετήστε την κάρτα microsd στην υποδοχή. 5 Στερεώστε το κάλυμμα της κάρτας microsd. Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας microsd. Σπρώξτε το κάλυμμα της κάρτας microsd για να το τοποθετήσετε στην αρχική του θέση. 6 Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας. 7 Φορτίστε το τηλέφωνο. 24

26 Περισσότερες πληροφορίες Για τον πλήρη οδηγό χρήσης, μεταβείτε στο και πραγματοποιήστε αναζήτηση για HUAWEI Ascend G630. Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Huawei Emotion UI; Επισκεφτείτε τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες. Αυτός ο οδηγός είναι μόνο ενημερωτικός. Το πραγματικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων του χρώματος, του μεγέθους και της διάταξης οθόνης, ενδέχεται να διαφέρει. Όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτόν τον οδηγό δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Πληροφορίες ασφαλείας Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας. Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής. ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Ηλεκτρονική συσκευή Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν απαγορεύεται η χρήση της. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η χρήση της ενέχει κίνδυνο ή προκαλεί παρεμβολές σε ηλεκτρονικές συσκευές. Παρεμβολή σε ιατρικό εξοπλισμό Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε αν η λειτουργία του τηλεφώνου σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας. Τηρείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται από τα νοσοκομεία και τις εγκαταστάσεις 25

27 ιατρικής περίθαλψης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της. Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ακουστικών βοηθημάτων ή βηματοδοτών. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής της υπηρεσίας σας για περισσότερες πληροφορίες. Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ μιας συσκευής και ενός βηματοδότη, ώστε να αποφεύγονται πιθανές παρεμβολές με το βηματοδότη. Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, τοποθετήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του βηματοδότη και μην την τοποθετείτε στη μπροστινή σας τσέπη. Προστασία της ακοής σας, όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά Για την αποφυγή ενδεχόμενης βλάβης της ακοής, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη της ακοής σας. Για τη μείωση αυτού του κινδύνου, μειώστε την ένταση των ακουστικών σας σε ένα ασφαλές και άνετο επίπεδο. Η έκθεση σε υψηλές εντάσεις, ενώ οδηγείτε, μπορεί να προκαλέσει διάσπαση προσοχής και αύξηση του κινδύνου ατυχήματος. Περιοχές με εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου είναι αποθηκευμένα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά (για παράδειγμα, σε πρατήριο βενζίνης, αποθήκη πετρελαίου ή εγκατάσταση χημικών). Η χρήση της συσκευής σας σε αυτά τα περιβάλλοντα αυξάνει τον κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς. Επίσης, ακολουθήστε 26

28 τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο κείμενο ή στα σύμβολα. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή σε κουτιά με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά. Ασφάλεια κυκλοφορίας Κατά τη χρήση της συσκευής, οφείλετε να τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Για την αποφυγή ατυχημάτων, μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη συσκευή ενώ οδηγείτε. Συγκεντρωθείτε στην οδήγηση. Η πρώτη σας ευθύνη είναι η ασφαλής οδήγηση. Μην κρατάτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ανοικτής συνομιλίας. Όταν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να απαντήσετε σε μια κλήση, σταματήστε στην άκρη του δρόμου και παρκάρετε πρώτα το αυτοκίνητο. Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα των οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του οχήματος. Μέσα στο όχημα, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή ανοίγματος του αερόσακου. Αυτό μπορεί να σας τραυματίσει λόγω της ισχυρής ισχύος που ασκείται όταν φουσκώνει ο αερόσακος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών ή αμέσως μετά την επιβίβαση. Η χρήση ασύρματων συσκευών σε έναν αεροσκάφος ενδέχεται να διαταράξει τα ασύρματα δίκτυα, να δημιουργήσει κίνδυνο στη λειτουργία του αεροσκάφους ή να είναι παράνομη. 27

29 Περιβάλλον λειτουργίας Αποφύγετε τα σκονισμένα, υγρά ή βρώμικα περιβάλλοντα. Αποφύγετε τα μαγνητικά πεδία. Η χρήση της συσκευής σε αυτά τα περιβάλλοντα ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες κυκλώματος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε καταιγίδες, για να προστατέψετε τη συσκευή σας από οποιονδήποτε κίνδυνο που προκαλείται από κεραυνούς. Οι ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας είναι 0 C έως 35 C. Οι ιδανικές θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι -20 C έως 70 C. Η υπερβολική ζέστη ή το υπερβολικό κρύο μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή ή τα εξαρτήματά σας. Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο ηλιακό φως (όπως στο ταμπλό του αυτοκινήτου) για εκτεταμένες περιόδους. Για να προστατέψετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά σας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αποφύγετε τη βροχή και την υγρασία. ιατηρήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και φωτιάς, όπως καλοριφέρ, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι, βραστήρες, σόμπες ή κεριά. Μην τοποθετείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, κοντά στο ακουστικό ή στο ηχείο. Το ακουστικό ενδέχεται να προσελκύσει αυτά τα αντικείμενα και να οδηγήσει σε τραυματισμό. Σταματήστε τη χρήση της συσκευής ή των εφαρμογών σας για λίγο, αν υπερθερμανθεί η συσκευή σας. Αν το δέρμα σας εκτεθεί σε μια συσκευή που έχει υπερθερμανθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παρουσιαστούν συμπτώματα εγκαυμάτων από χαμηλή θερμοκρασία, όπως κόκκινα σημάδια και σκούρα χρωμάτωση. 28

30 Μη χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας της συσκευής σας απευθείας στα μάτια ατόμων ή κατοικίδιων. ιαφορετικά, ενδέχεται να παρουσιαστεί προσωρινή απώλεια της όρασης ή βλάβη στα μάτια. Μην αγγίζετε την κεραία της συσκευής. ιαφορετικά, η ποιότητα της επικοινωνίας ενδέχεται να μειωθεί. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε κατοικίδια να δαγκώνουν ή να πιπιλίζουν τη συσκευή ή τα εξαρτήματα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φθορά ή σε έκρηξη. Να τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και να σέβεστε το απόρρητο και τα νομικά δικαιώματα των άλλων. Ασφάλεια των παιδιών Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις προφυλάξεις που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών. Το να αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της μπορεί να είναι επικίνδυνο. Η συσκευή περιλαμβάνει αποσπώμενα μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού. Να διατηρούνται μακριά από παιδιά. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Εξαρτήματα Η χρήση μη εγκεκριμένου ή ασύμβατου προσαρμογέα ρεύματος, φορτιστή ή μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους. Επιλέξτε αποκλειστικά εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτό το μοντέλο από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση άλλων τύπων εξαρτημάτων ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση, να 29

31 παραβιάσει τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους και να καταστεί επικίνδυνη. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εξαρτημάτων στην περιοχή σας. Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρακάτω Φορτιστές/AC προσαρμογείς: HUAWEI: HW U2W, HW E2W, HW A2W, HW B2W. Ασφάλεια φορτιστή Για συνδεόμενες συσκευές, η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στις συσκευές και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην ρίχνετε κάτω ή χτυπάτε το φορτιστή. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά (για παράδειγμα, το εσωτερικό του είναι εκτεθειμένο ή σπασμένο) ή είναι χαλαρό το βύσμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του. Η συνεχιζόμενη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, για να αποσυνδέσετε το φορτιστή. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το φορτιστή με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργίες ή ηλεκτροπληξία. Αν ο φορτιστής σας έχει εκτεθεί σε νερό ή σε άλλα υγρά ή σε εκτεταμένη υγρασία, πηγαίνετέ τον σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επιθεώρηση. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής πληροί τις απαιτήσεις του Όρου 2.5 του προτύπου IEC /EN / 30

32 UL και ότι έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα εθνικά ή τοπικά πρότυπα. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε προϊόντα που φέρουν το λογότυπο USB-IF ή που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα συμμόρφωσης USB-IF. Ασφάλεια μπαταρίας Μην συνδέετε τους πόλους της μπαταρίας με αγωγούς, όπως κλειδιά, κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά υλικά. Αυτό μπορεί να βραχυκυκλώσει την μπαταρία και να προκαλέσει τραυματισμούς ή εγκαύματα. ιατηρήστε την μπαταρία μακριά από την υπερβολική ζέστη και το ηλιακό φως. Μην την τοποθετείτε πάνω ή μέσα σε θερμαινόμενες συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, φούρνους ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες μπορούν να εκραγούν, αν υπερθερμανθούν. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να ανακατασκευάσετε την μπαταρία, να τοποθετήσετε ξένα αντικείμενα σε αυτήν ή να τη βυθίσετε ή να την εκθέσετε στο νερό ή σε άλλα υγρά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη ή σε άλλους κινδύνους. Αν παρουσιαστούν διαρροές στην μπαταρία, διασφαλίστε ότι ο ηλεκτρολύτης δεν θα έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Αν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Στην περίπτωση παραμόρφωσης της μπαταρίας, αλλαγής χρώματος ή υπερθέρμανσης κατά τη φόρτιση ή την αποθήκευση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και αφαιρέστε την μπαταρία. Η συνεχιζόμενη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε διαρροή της μπαταρίας, πυρκαγιά ή έκρηξη. 31

33 Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Οι κατεστραμμένες μπαταρίες μπορούν επίσης να εκραγούν. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η χρήση ακατάλληλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη ή σε άλλους κινδύνους. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε κατοικίδια να δαγκώνουν ή να πιπιλίζουν την μπαταρία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φθορά ή σε έκρηξη. Μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία και μην την εκθέτετε σε υψηλή εξωτερική πίεση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα ή σε υπερθέρμανση. Μην ρίχνετε κάτω τη συσκευή ή την μπαταρία. Αν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ιδιαίτερα σε μια σκληρή επιφάνεια, μπορεί να καταστραφεί. Αν ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, αντικαταστήστε την μπαταρία. Η συσκευή έχει μια ενσωματωμένη μπαταρία που δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Καθαρισμός και συντήρηση ιατηρήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στεγνά. Μην επιχειρήσετε να τα στεγνώσετε με μια πηγή εξωτερικής θερμότητας, όπως φούρνος μικροκυμάτων ή σεσουάρ μαλλιών. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα σε υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό κρύο. Αυτά τα περιβάλλοντα ενδέχεται να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. 32

34 Αποφύγετε σύγκρουση η οποία ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες της συσκευής, υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη. Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, τερματίστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που συνδέονται σε αυτήν. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, σκόνη ή άλλα χημικά μέσα (όπως οινόπνευμα και βενζίνη) για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων της. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα εξαρτήματα ή να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής και τα εξαρτήματα. Μην τοποθετείτε κάρτες μαγνητικών ταινιών, όπως πιστωτικές κάρτες και τηλεφωνικές κάρτες κοντά στη συσκευή για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν φθορές στις κάρτες μαγνητικών ταινιών. Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση και αποδεσμεύει τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή επιδιόρθωση. Αν η οθόνη της συσκευής σπάσει μετά από σύγκρουση, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής. Μην αγγίξετε ή επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα σπασμένα μέρη. Επικοινωνήστε έγκαιρα με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Η διαθεσιμότητα κλήσεων έκτακτης ανάγκης υπόκειται στην ποιότητα του δικτύου για κινητά, την πολιτική του 33

35 φορέα παροχής της υπηρεσίας και σε τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Ποτέ να μην βασίζεστε αποκλειστικά στη συσκευή σας για επικοινωνία κρίσιμης σημασίας, όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη. Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση Αυτό το σύμβολο (με ή χωρίς τη συμπαγή γραμμή) στη συσκευή, τις μπαταρίες (εφόσον συμπεριλαμβάνονται) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι η συσκευή και τα ηλεκτρικά της εξαρτήματα (για παράδειγμα, τα ακουστικά, ο φορτιστής ή το καλώδιο) και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά σκουπίδια. Αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ως αταξινόμητα δημοτικά απορρίμματα και θα πρέπει να μεταφέρονται σε ένα πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή για κατάλληλη απόρριψη. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας δήμο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών σκουπιδιών ή το κατάστημα λιανικής. Η απόρριψη της συσκευής και των μπαταριών (εφόσον συμπεριλαμβάνονται) υπόκειται στην Αναδιατυπωμένη Οδηγία ΑΗΗΕ (Οδηγία 2012/19/EΕ) και στην Οδηγία Μπαταριών (Οδηγία 2006/66/EΚ). Ο σκοπός διαχωρισμού των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των μπαταριών από τα υπόλοιπα απορρίμματα είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ενδεχόμενη παρουσία επικίνδυνων ουσιών. Μείωση των επικίνδυνων ουσιών Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται προς τον Κανονισμό REACH [Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006] και την Ενημερωμένη Οδηγία RoHS (Οδηγία 2011/65/EΕ). Οι μπαταρίες (εφόσον περιλαμβάνονται) συμμορφώνονται προς την Οδηγία Μπαταριών (Οδηγία 2006/66/EΚ). Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση 34

36 REACH και RoHS, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ Λειτουργία συσκευής φερόμενης στο σώμα Η συσκευή συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση X.X cm από το σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως το περίβλημα και η θήκη συσκευής, δεν περιλαμβάνουν μεταλλικά στοιχεία. ιατηρήστε τη συσκευή μακριά από το σώμα σας για να ικανοποιείται η απαίτηση της απόστασης. Πληροφορίες πιστοποίησης (SAR) Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για έκθεση σε ραδιοκύματα. Η συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης χαμηλών επιπέδων ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων. Όπως συνιστάται από τις διεθνείς οδηγίες, η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα. Αυτές οι οδηγίες έχουν συνταχθεί από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ιεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες) και περιλαμβάνουν μέτρα ασφαλείας τα οποία σχεδιάστηκαν για τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των χρηστών, ανεξαρτήτως ηλικίας και υγείας. Ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) είναι ένας δείκτης για τη μέτρηση της ποσότητας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα κατά τη χρήση μιας συσκευής. Η τιμή του SAR ορίζεται με βάση το υψηλότερο επίπεδο ισχύος που έχει διαπιστωθεί σε συνθήκες εργαστηρίου, αλλά το πραγματικό επίπεδο του SAR κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτήν την τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται για πρόσβαση στο δίκτυο. Το όριο του SAR που υιοθετείται από την Ευρώπη, είναι 2,0 W/kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια ιστού και η 35

37 υψηλότερη τιμή SAR για αυτήν τη συσκευή συμμορφώνεται προς αυτό το όριο. Η υψηλότερη τιμή του SAR για το συγκεκριμένο τύπο συσκευής που έχει υποβληθεί σε δοκιμές στο αυτί είναι X.XXX W/kg και για λειτουργία με τη συσκευή φερόμενη στο σώμα είναι X.XXX W/kg. ήλωση ια του παρόντος, η Huawei Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/ 5/EΚ και της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ. Για να δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Η παρακάτω επισήμανση περιλαμβάνεται στο προϊόν: Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Να τηρούνται οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί των περιοχών όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης, ανάλογα με το τοπικό δίκτυο. Περιορισμοί στη ζώνη 2,4 GHz: Νορβηγία: Αυτή η υποενότητα δεν ισχύει για τη γεωγραφική περιοχή εντός ακτίνας 20 χλμ. από το κέντρο του Ny-Ålesund. Συμμόρφωση κανονισμού FCC Λειτουργία συσκευής φερόμενης στο σώμα Η συσκευή συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση X.X cm από το σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως το περίβλημα και η θήκη συσκευής, δεν περιλαμβάνουν μεταλλικά στοιχεία. ιατηρήστε τη συσκευή μακριά από το σώμα σας για να ικανοποιείται η απαίτηση της απόστασης. 36

38 Πληροφορίες πιστοποίησης (SAR) Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί επίσης ώστε να πληροί τις απαιτήσεις για έκθεση σε ραδιοκύματα που τέθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal Communications Commission - Η.Π.Α.). Επίσης, το όριο του SAR που υιοθετείται από την Ευρώπη, είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο ανά ένα γραμμάριο ιστού. Η υψηλότερη τιμή SAR που αναφέρθηκε στην FCC για το συγκεκριμένο τύπο συσκευής συμμορφώνεται με αυτό το όριο. Η υψηλότερη τιμή SAR που αναφέρθηκε στην FCC για το συγκεκριμένο τύπο συσκευής, όταν χρησιμοποιείται στο αυτί είναι X.XX W/kg και για λειτουργία με τη συσκευή φερόμενη στο σώμα είναι X.XX W/kg και όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία σημείου πρόσβασης Wi-Fi είναι X.XX W/Kg. ήλωση FCC Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν είναι εγκατεστημένος και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή πράγματι προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: --Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή μετακινώντας την κεραία λήψης. --Αυξάνοντας την απόσταση που χωρίζει τον εξοπλισμό από το δέκτη. --Συνδέοντας τον εξοπλισμό σε διαφορετική πρίζα ή κύκλωμα σε σύγκριση με το δέκτη. 37

39 --Συμβουλευόμενος τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Προσοχή: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Huawei Technologies Co., Ltd. για συμμόρφωση μπορούν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη χρήση του εξοπλισμού. Προσωπικά στοιχεία και ασφάλεια δεδομένων Η χρήση κάποιων λειτουργιών ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων ή τη δυνατότητα πρόσβασης άλλων σε αυτά. Συνιστώνται αρκετά μέτρα για να συμβάλουν στην προστασία των προσωπικών και απόρρητων στοιχείων σας. Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε ασφαλή χώρο, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ρυθμίστε την οθόνη της συσκευής σας να κλειδώνει και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για να την ανοίγετε. Κατά διαστήματα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών στοιχείων που διατηρείτε στην κάρτα SIM/UIM, την κάρτα μνήμης ή έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη της συσκευής σας. Εάν αλλάξετε τη συσκευή σας με άλλη, βεβαιωθείτε ότι μεταφέρατε ή διαγράψατε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία από την προηγούμενη. 38

40 Εάν ανησυχείτε για ιούς όταν λαμβάνετε μηνύματα ή e- mail από αγνώστους, μπορείτε να τα διαγράφετε χωρίς να τα ανοίγετε. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για περιήγηση στο διαδίκτυο, αποφεύγετε ιστότοπους που μπορεί να αποτελούν απειλή κλοπής των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως το Wi-Fi tether ή το Bluetooth, καθορίστε κωδικούς πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όταν δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι υπηρεσίες, απενεργοποιείτε τις. Εγκαταστήστε ή αναβαθμίστε το λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή και πραγματοποιείτε τακτικά ανίχνευση για ιούς. Βεβαιωθείτε ότι προμηθεύεστε εφαρμογές τρίτων από νόμιμη πηγή. Οι εφαρμογές τρίτων που έχουν ληφθεί πρέπει να ανιχνεύονται για ιούς. Εγκαταστήστε λογισμικό ασφαλείας ή ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που έχουν εκδοθεί από τη Huawei ή από τρίτους παροχείς εφαρμογών. Κάποιες εφαρμογές απαιτούν και μεταδίδουν πληροφορίες τοποθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος τρίτος ίσως είναι σε θέση να μοιραστεί τις πληροφορίες της τοποθεσίας σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να παρέχει πληροφορίες ανίχνευσης και διάγνωσης σε τρίτους παροχείς εφαρμογών. Οι τρίτοι παροχείς εφαρμογών χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Εάν προβληματίζεστε σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων, επικοινωνήστε με το 39

41 Νομική σημείωση Πνευματικά δικαιώματα Huawei Technologies Co., Ltd Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση τμήματος του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Huawei Technologies Co., Ltd. και των θυγατρικών της ("Huawei"). Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei και ενδεχόμενων χορηγών άδειας χρήσης. Οι πελάτες απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγουν, διανέμουν, τροποποιούν, πραγματοποιούν αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αντίστροφη ανάλυση, μίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση άδειας του δεδομένου λογισμικού, εκτός εάν τέτοιου είδους περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τέτοιου είδους ενέργειες εγκρίνονται από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Εμπορικά σήματα και άδειες Τα, και είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd. Η επωνυμία Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η επωνυμία και τα λογότυπα Bluetooth είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Huawei Technologies Co., Ltd. γίνεται βάσει αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 40

42 Γνωστοποίηση Κάποιες λειτουργίες του προϊόντος και των εξαρτημάτων του που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως μπορεί να μην ενεργοποιηθούν ή να περιορίζονται από τοπικούς φορείς δικτύου ή παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Κατά συνέπεια, οι περιγραφές στο παρόν μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή στα εξαρτήματα που αγοράζετε. Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας ή προδιαγραφών περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη. ήλωση λογισμικού τρίτων Η Huawei δεν είναι κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και των εφαρμογών τρίτων που συνοδεύουν το παρόν προϊόν. Επομένως, η Huawei δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για αυτό το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει υποστήριξη σε πελάτες που κάνουν χρήση λογισμικού και εφαρμογών τρίτων ούτε φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις λειτουργίες αυτών. Οι υπηρεσίες λογισμικού και εφαρμογών τρίτων μπορούν να διακοπούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή και η Huawei δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω δικτύου ή εργαλείων εκπομπής εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου της Huawei. Στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλώνεται ρητά πως η Huawei δεν παρέχει αποζημίωση ούτε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή για τη διακοπή ή τον τερματισμό περιεχομένου ή υπηρεσιών τρίτων. Η Huawei δεν είναι υπεύθυνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά οποιουδήποτε λογισμικού έχει εγκατασταθεί σε αυτό το προϊόν ή για έργα τρίτων που έχουν μεταφορτωθεί ή ληφθεί σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ. Οι πελάτες φέρουν την 41

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης HUAWEI MediaPad M1 8.0 με μια ματιά Συγχαρητήρια για την αγορά του HUAWEI MediaPad M1 8.0. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά Περιεχόμενα συσκευασίας Κινητό τηλέφωνο Φορτιστής Μπαταρία Σετ ακουστικών κεφαλής Καλώδιο USB Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το τηλέφωνο με μια ματιά Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

DAGGER DG550 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

DAGGER DG550 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DAGGER DG550 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DAGGER DG550 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟ σύστημα για συσκευές βαρηκοΐας Εγγύηση Επικοινωνήστε με τον ειδικό στην ακουστική υγεία ή με τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Γνωριμία με το τηλέφωνό σας Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτού του smartphone της HUAWEI. Πρώτα, ας δούμε μερικά βασικά σημεία: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ-ΜΥΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λεπίδα για τη μύτη Διακόπτης ON/OFF Κυρίως σώμα Λεπίδα για φαβορίτες Κεφαλή Βούρτσα Σχ.1 Θέση μπαταρίας Θήκη ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξεκινώντας. Γνωριμία με το Color Band A2

1. Ξεκινώντας. Γνωριμία με το Color Band A2 1. Ξεκινώντας Γνωριμία με το Color Band A2 Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του κουτιού είναι πλήρη. Το κουτί θα πρέπει να περιέχει 1 Color Band A2, 1 βάση φόρτισης, 1 καλώδιο φόρτισης και 1 οδηγό χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT SPORT BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT SPORT BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT SPORT BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT Sport ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ CLUB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ CLUB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.030 DJ CLUB 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.030 DJ CLUB... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6 Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SPRK APP 1 ΒΑΡΥ ΤΜΗΜΑ 5 δευτ. 2 3 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ SPHERO. ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΤΟ SPHERO ΚΟΙΜΑΤΑΙ. ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY BLUETOOTH CAR TRANSMITTER

ENERGY BLUETOOTH CAR TRANSMITTER ENERGY BLUETOOTH CAR TRANSMITTER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Bluetth Car Transmitter. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. FM transmitter για το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

LEAF. Εγχειρίδιο χρήσης

LEAF. Εγχειρίδιο χρήσης LEAF Εγχειρίδιο χρήσης Το LEAF είναι ένα μόνιτορ ύπνου, κίνησης και στρες. Μπορεί να φορεθεί ως κολιέ, βραχιόλι ή κλπ. Συγχρονίζεται με την εφαρμογή LEAF και όλα τα δεδομένα μεταφέρονται ασύρματα. Ο αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Mi Bluetooth Speaker

Mi Bluetooth Speaker Mi Bluetooth Speaker Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας Εισαγωγή και Υποστήριξη Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000 www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT1 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 MF667 USB Modem Σύντομος Οδηγός Χρήσης ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 URL: http://www.zte.com.cn ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Copyright 2012 ZTE CORPORATION.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

2 Ανοίξτε τον υπολογιστή. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C

2 Ανοίξτε τον υπολογιστή. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C Πληροφορίες προϊόντος J A B C E F H K D G Ποντίκι A: Τροχός κύλισης και τρίτο πλήκτρο (πατήστε για αυτόµατη κύλιση) Κάτω τροχός κύλισης: LED χαµηλής ισχύος µπαταρίας (αναβοσβήνει) B: εξί πλήκτρο C: Αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

PlayStation Camera. Εγχειρίδιο χρήσης CUH-ZEY

PlayStation Camera. Εγχειρίδιο χρήσης CUH-ZEY PlayStation Camera Εγχειρίδιο χρήσης CUH-ZEY2 7028417 EL Πριν από τη χρήση ˎˎΔιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

MHR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MHR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ λαδιού Μοντέλο: MHR-20025 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Ελληνικά

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Ελληνικά IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Ελληνικά ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) Διαβάστε και τηρήστε αυτές τις σημαντικές οδηγίες προϊόντος + ασφάλειας και φυλάξτε τις για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Εγχειρίδιο χρήσης BT55 Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Δήλωση 2 Συμμόρφωση 2 Φροντίδα του περιβάλλοντος 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Τοποθετήστε τις µπαταρίες

1 Τοποθετήστε τις µπαταρίες Πληροφορίες προϊόντος A B C F D E G H I J K Ποντίκι A: Τροχός κύλισης και τρίτο πλήκτρο LED χαµηλής ισχύος µπαταρίας (αναβοσβήνει) B: εξί πλήκτρο C: Αριστερό πλήκτρο D: Πλήκτρο περιήγησης πίσω E: Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

32,17 ; Λ Εγχειρίδιο χρήσης 11 7

32,17 ; Λ Εγχειρίδιο χρήσης 11 7 Λ Εγχειρίδιο χρήσης 11 7 VIVAX Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν VIVAX. Οι Οδηγίες Χρήσης παρέχουν τις πιο αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Smartphone σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης USB Οδηγίες χρήσης Ένας φορτιστής που παραμένει στην πρίζα μπορεί να καταναλώνει ρεύμα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή. Ο έξυπνος σταθμός φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα