ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ"

Transcript

1 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Άρθρο 27 Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων (άρθ. 11 περιπτ. Δ Ν.1566/85) Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα: 1. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. 2. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 3. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 4. Διευθύνει τους εκπαιδευτικούς και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης (primus inter pares). Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ αυτούς. 5. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ.4 του παρόντος. Άρθρο 28 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων Ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος σχολείου της Πρωτοβάθμιας και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Ειδικότερα: 1. Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. 2. Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. 3. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. 4. Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών. 5. Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου. 6. Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία. 7. Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. 8. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής ενημερώνει και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του και, σε περίπτωση μετάθεσης, τους διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία 1

2 "επί αποδείξει". 9. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εκκαθαριστής αποδοχών του προσωπικού του σχολείου του και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται εκπαιδευτικός που τον βοηθάει στο συγκεκριμένο έργο. 10. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 11. Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση. 12. Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές, καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ' αυτούς. 13. Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο. 14. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. 15. Οι Διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων στις κοινές συνεδριάσεις των συλλόγων λαμβάνουν υπόψη όσα περιγράφονται στο άρθρο 39 παρ. 14 του παρόντος. Άρθρο 29 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: 1. Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό. 2. Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του. 3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. 4. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 5. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. 6. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 9. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό. 10. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων. 11. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων. 12. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 13. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. Εάν όμως κάποιοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου. 2

3 14. Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος. 15. Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης. Άρθρο 30 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: 1. Σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ' αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσής τους. 2. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. 3. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο. 4. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε παραγωγικές επιχειρήσεις. 5. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Άρθρο 31 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με τους μαθητές Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: 1. Συγκροτεί τον αριθμό των τμημάτων κάθε τάξης, όπως η νομοθεσία προβλέπει, και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 2. Υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και συνυπογράφουν ως συνυπεύθυνοι, ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι διδάσκοντες, εφόσον απαιτείται. 3. Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας. 4. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. 6. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών και διδασκόντων. 7. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη. 8. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια. 9. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου. Άρθρο 32 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: 1. Καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισηγήσεις των οργάνων 3

4 που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 51 του Ν. 1566/ Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο. 3. Δίνει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει. Άρθρο 33 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υποδιευθυντώντων σχολικών μονάδων (άρθρο 11 περίπτ. Δ Ν. 1566/85) Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του. Βοηθάει το Διευθυντή στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Ειδικότερα ο Υποδιευθυντής: 1. Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες. 2. Συνεργάζεται με το Διευθυντή και τον βοηθά για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 3. Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου. 4. Συντάσσει τα απογραφικά δελτία συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές. 5. Καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του. 6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε συνεργασία με τον διδάσκοντα που ορίζει ο Σύλλογος. 7. Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και καλή λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισμού του σχολείου. 8. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και μαθητικών εκλογών. 9 Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή. 10. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση επειδή ο Υποδιευθυντής αναλαμβάνει πλήρες διδακτικό ωράριο δεν του ανατίθεται ειδικό διοικητικό έργο. Ο Υποδιευθυντής συνεπικουρεί το Διευθυντή στην άσκηση του έργου του. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1. Ο διευθυντής εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις του, παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των καθηγητών. 2. Ενημερώνει το σύλλογο των καθηγητών σχετικά με τους νόμους, τις διαταγές και τις αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου ασκεί εποπτεία και έχει ευθύνη για την τήρησή τους. 3. Φροντίζει ώστε να τηρούνται πάντοτε ενημερωμένα τα υπηρεσιακά βιβλία και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου. 4. Υπογράφει όλους τους τίτλους σπουδών, ως υπεύθυνος, και συνυπογράφουν, ως συνυπεύθυνοι, ο υποδιευθυντής και ο καθηγητής που συνέταξε τον τίτλο, εφόσον δεν υπάρχει γραμματέας. 4

5 5. Βεβαιώνει τη γνησιότητα των τίτλων που έχουν εκδοθεί από το σχολείο του, και ζητεί την επαλήθευση της γνησιότητας τίτλων άλλων σχολείων, όταν υπάρχουν υπόνοιες για τη γνησιότητά τους. 6. Εγκρίνει μετεγγραφές μαθητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχει ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου. 7. Μεριμνά για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας και φροντίζει για την καθημερινή ενημέρωση των βιβλίων διδασκόμενης ύλης από τους καθηγητές. 8. Φροντίζει να τροποποιεί το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας, ώστε να καλύπτονται τα κενά σε περιπτώσεις έκτακτης απουσίας καθηγητών. 9. Εισηγείται στην προϊσταμένη αρχή την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε καθηγητές που το επιθυμούν, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. 10. Είναι υπεύθυνος για την καταχώριση της βαθμολογίας των μαθητών στα σχετικά βιβλία και όταν κατά την κρίση του επιβάλλεται, καλεί γονείς ή κηδεμόνες και τους ενημερώνει σε θέματα για τα οποία θεωρεί απαραίτητη την απευθείας προσωπική τους ενημέρωση. 11. Οταν συμβαίνει να υπάρχουν μαθητές που έχουν λόγους απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από εισήγηση του σχολιάτρου συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου, την οποία υπογράφουν ο ίδιος, ο σχολίατρος και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. 12. Εχει την ευθύνη για την υγιεινή κατάσταση των χώρων του διδακτηρίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού. Σε περίπτωση που παρουσιασθεί κρούσμα μεταδοτικής ασθένειας το αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενο της Διευθύνσεως ή του Γραφείου. 13. Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή του διδακτηρίου και των σχολικών επίπλων και σκευών καθώς επίσης και για την προμήθεια των αναγκαίων μέσων εξοπλισμού και των εποπτικών οργάνων. 14. Μετέχει ως μέλος στην επιτροπή μισθώσεως οικημάτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του σχολείου και θεωρεί τις καταστάσεις πληρωμής των μισθωμάτων,στις περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτικό να τις θεωρεί άλλη προϊσταμένη αρχή. 15. Είναι εκκαθαριστής των αποδοχών του προσωπικού του σχολείου, υπεύθυνος για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων και για την τήρηση των νόμων που διέπουν τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων και εφόσον δεν υπάρχει γραμματεύς στο σχολείο, βοηθείται από καθηγητή, που τον ορίζει ο σύλλογος. 16. Προτείνει το διορισμό ή την απόλυση του προσωπικού Γ' κατηγορίας του σχολείου του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 17. Συγκροτεί με πράξη του τις διάφορες επιτροπές εξετάσεων, συνεργάζεται με τους αρμόδιους καθηγητές για τον ορισμό των θεμάτων, των επιτηρητών κ.τ.λ. και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων. 18. Τηρεί φακέλους υπηρεσιακών μεταβολών των καθηγητών του σχολείου του, τους οποίους σε περίπτωση μετάθεσης αποστέλλει στα νέα σχολεία τους «επί αποδείξει». 5

6 19. Μεριμνά, ύστερα από συνεννόηση με το μαθητικό συμβούλιο, ώστε να διατίθεται ειδικός χώρος σε κεντρικό σημείο του σχολείου, τον οποίο θα χρησιμοποιούν οι μαθητικές κοινότητες για ανακοινώσεις σχετικές με μαθητικά θέματα. 20. Ανακοινώνει εγκαίρως στους μαθητές το περιεχόμενο εγκυκλίων, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα, που τους αφορούν. Οι καθηγητές που διδάσκουν στα σχολεία Μ.Ε. (Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΣ) έχουν τα εξής ειδικά καθήκοντα. 1. Προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο και εφαρμόζουν πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς να παραβιάζουν ούτε την ώρα ενάρξεως ούτε την ώρα λήξεως του μαθήματος. 2. Καταγράφουν χωρίς καθυστέρηση τη διδασκόμενη ύλη στα σχετικά βιβλία και ελέγχουν με προσοχή τις απουσίες των μαθητών, υπογράφοντας το ημερήσιο δελτίο απουσιών. 3. Είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την πειθαρχία και την τάξη κατά την ώρα της διδασκαλίας και δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών από την αίθουσα, παρά μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης. 4. Μπορούν να καλούν γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, να συζητούν μαζί τους και να τους ενημερώνουν για την φοίτηση, τη συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών, γνωστοποιώντας το και στη διεύθυνση του σχολείου. 5. Οταν είναι εφημερεύοντες παραμένουν στο σχολείο μέχρι τέλους της λειτουργίας του και εφαρμόζουν όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του συλλόγου των καθηγητών. 6. Ενημερώνονται και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα και τις σχετικές αποφάσεις και αναλαμβάνουν τις πρόσθετες εργασίες του σχολείου, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο της συλλογικής αντιμετωπίσεως των προβλημάτων. α) Σύλλογος διδασκόντων καθηγητών. 1. Οι διδάσκοντες σε κάθε σχολείο Μ.Ε. (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ) καθηγητές όλων των κλάδων, των βαθμών και των μισθολογικών κλιμακίων, που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, απαρτίζουν το σύλλογο των καθηγητών του σχολείου. 2. Ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και ανά μία στο τέλος κάθε τριμήνου, και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο διευθυντής ή με έγγραφό τους - όπου θα αναφέρεται το θέμα και ο εισηγητής - το 1 / 3 των μελών του συλλόγου. 3. Ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ των εκτάκτων συνεδριάσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 20 ημερών, εκτός αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του συλλόγου, λόγω έκτακτης ανάγκης. 4. Οι συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, τακτικές και έκτακτες, γίνονται εκτός διδασκαλίας μαθημάτων και τα θέματα εισηγείται ο διευθυντής ή άλλος εισηγητής, που τον ορίζει ο διευθυντής. 5. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών προεδρεύει ο διευθυντής ή όταν αυτός κωλύεται, ο υποδιευθυντής. Σε περίπτωση απουσίας και του υποδιευθυντή προεδρεύει ο αρχαιότερος καθηγητής. 6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα που προτείνεται για συζήτηση ανήκει σύμφωνα με το νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα. 6

7 7. Η πρόσκληση των μελών του συλλόγου και η γνωστοποίηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως στις τακτικές συνεδριάσεις γίνεται γραπτή μία τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως. Δεν απαιτείται πρόσκληση των μελών, όταν πρόκειται να συνεχιστεί συζήτηση, που είχε διακοπεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε οριστεί η ημερομηνία για επανάληψή της. 8. Πριν από την έναρξη της συζητήσεως στις τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα, εφόσον το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του συλλόγου. 9. Για να είναι έγκυρη η απόφαση του συλλόγου των καθηγητών απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη, με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. 10. Κάθε απόφαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου και πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Καταχωρίζεται επίσης περιληπτικά η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. 11. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία είναι επιτρεπτή εφόσον προβλέπεται από σχετική διάταξη ή την αποφασίζει η πλειοψηφία των παρόντων μελών του συλλόγου. 12. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη του συλλόγου. 13. Ο σύλλογος των διδασκόντων ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά των μελών του συλλόγου των καθηγητών. Η απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 14. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών μπορουν να παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου εκπρόσωποι των μαθητών. 15. Ο σύλλογος των καθηγητών έχει ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική του Κράτους. 16. Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση (κάθε χρόνο) και κάθε φορά που θα χρειασθεί αποφασίζει για την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων, τον ορισμό των καθηγητών συμβούλων κατάταξη ή τμήμα, την κατανομή των εργασιών του σχολείου μεταξύ των μελών του, καθώς και τα σχετικά με την εφημερία των καθηγητών, εκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Μετά την κατανομή ή την ανακατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων ο σύλλογος των διδασκόντων με απόφαση, δια του διευθυντού του σχολείου, έχει την ευθύνη της ενημερώσεως όλων των αρμοδίων διοικητικών οργάνων πάνω σε κάθε λεπτομέρεια, όπως μειωμένο ωράριο, ανάθεση υπερωριακής εργασίας, υπεραριθμία καθηγητών κ.τ.λ. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με σχετικό έγγραφο του σχολείου στο οποίο απαραιτήτως αναφέρεται η πράξη με την οποία ο σύλλογος των διδασκόντων αντιμετώπισε το θέμα. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση πρυτανεύει η αρχή της εξυπηρετήσεως των συμφερόντων των μαθητών, του σχολείου και της υπηρεσίας. 17. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές και στο τέλος του διδακτικού έτους, αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα. 18. Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, όπως επίσης και για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε ανεξέταση ή απόρριψή τους στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει καταχωρισθεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 19. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών ή περιπάτων των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων. 7

8 20. Ορίζει εκπροσώπους του, οι οποίοι σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων, παρακολουθούν και ελέγχουν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων. 21. Ορίζει καθηγητή - σύμβουλο για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση εντύπων από τη συντακτική επιτροπή της μαθητικής κοινότητος. 22. Αποφασίζει για την τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σε μόνιμη και σταθερή βάση και εκτός ωρών διδασκαλίας, σχετικά με τη φοίτηση, την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών. 23. Μπορεί να πραγματοποιεί, μετά από απόφασή του, κοινές συνεδριάσεις με το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και με συμμετοχή του προέδρου του Μ.Σ. για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να προσκαλείται και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοικήσεως, εφόσον τούτο κρίνεται από το Σύλλογο των καθηγητών απαραίτητο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1. Κατά τις θερινές διακοπές το Γραφείο κάθε σχολείου λειτουργεί μίαν ημέρα κάθε εβδομάδα η οποία ορίζεται με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ανακοινώνεται στην πινακίδα ανακοινώσεων. Την ημέρα αυτή ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός κάθε σχολείου οριζόμενος από τον Διευθυντή, προ της λήξεως του διδακτικού έτους είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος και ασκεί εκτάκτως αρμοδιότητες διευθυντού του σχολείου, υπογράφων άντ' αυτού κάθε έγγραφο και τίτλο. Εάν είναι υπηρεσία περισσότεροι του ενός, καθήκοντα διευθυντού ασκεί ο ανώτερος βαθμολογικά ή σε ισόβαθμους ο αρχαιότερος. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας του γραφείου συμπίπτει με ημέρα αργίας, το γραφείο λειτουργεί την επομένη εργάσιμη ημέρα. 1. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες. 2. Συνυπογράφει τους τίτλους που χορηγεί το σχολείο και βεβαιώνει τη γνησιότητα τίτλων άλλων σχολείων, των οποίων έχει γίνει επαλήθευση. 3. Εχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της συντάξεως και της αποστολής των δελτίων κινήσεως προσωπικού και των στατιστικών πινάκων σε συνεργασία με καθηγητές, που τους ορίζει ο σύλλογος των καθηγητών, εκτός αν υπάρχει γραμματεύς στο σχολείο. 4. Καταρτίζει το πρόγραμμα εφημερευόντων. σε συνεργασία με το σύλλογο των καθηγητών και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του. 5. Ενημερώνεται στην αλληλογραφία του σχολείου και φροντίζει για την προώθηση ή την αρχειοθέτηση των εγγράφων. 6. Είναι ο εισηγητής για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών με βάση πάντοτε τα συγκεκριμένα στοιχεία των ατομικών τους δελτίων και τη γνώμη των καθηγητών - συμβούλων της τάξης. Είναι αυτονόητο ότι κατά την εισήγηση για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών, εκτός από τα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα ατομικά τους δελτία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όλα τα υπάρχοντα στοιχεία στο βιβλίο κυρώσεων και στις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί με πράξεις του συλλόγου των καθηγητών. 7. Εισηγείται στο σύλλογο των καθηγητών ή στο διευθυντή τις πιθανές λύσεις προβλημάτων, που έχουν επισημανθεί κατά τις συνεδριάσεις των συμβουλίων της τάξεως. 8. Φροντίζει για την έγκαιρη παραλαβή και διανομή των διδακτικών βιβλίων και γενικά για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, που έχουν σχέση με την όσο γίνεται, πιο εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 8

9 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοείται η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Η αξιολόγηση αυτή αφορά όλους τους τύπους και μορφές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3. Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η επάρκεια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η απόδοση των σχολικών μονάδων, καθώς και γενικότερα η αποτελεσματικότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 4. Η ως άνω αξιολόγηση διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Α. Εσωτερική Αξιολόγηση α ) Η εσωτερική αξιολόγηση ασκείται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων, τους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας. β) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για τη σχολική μονάδα, την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Σε όσες σχολικές μονάδες δεν έχει ορισθεί Διευθυντής ή ο Διευθυντής κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάσσονται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή. γ) Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων συντάσσουν αξιολογική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, για τους Διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Ο προϊστάμενος διεύθυνσης συντάσσει επίσης αξιολογική έκθεση για τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης και για τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Ο Σχολικός Σύμβουλος υποστηρίζει το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του και συντάσσει αξιολογική έκθεση για θέματα που αφορούν την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί Σχολικός Σύμβουλος ή αυτός που έχει ορισθεί κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάσσονται από τον αναπληρωτή του. Β. Εξωτερική Αξιολόγηση α) Η εξωτερική αξιολόγηση ασκείται από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.) β) Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μονίμων αξιολογητών, ΠΕ κατηγορίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.Η εγγραφή μαθητού στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο πραγματοποιείται από τότεπου αποκτά το δικαίωμα φοίτησης. 2.Το δικαίωμα αυτό αποκτά ο μαθητής είτε με τίτλο ισχυρό για εγγραφή χωρίς εξετάσεις ή ύστερα από εξετάσεις, όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 9

10 3.Ως εγγραφή νοείται η μοναδική και πρώτη καταχώρηση των στοιχείων του μαθητή που προβλέπονται από το άρθρο 10 των Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 294/79, στοατομικό δελτίο του και στο Μητρώο μαθητών του σχολείου. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Εγγραφές στα Γυμνάσια και Λύκεια γίνονται μόνο για τους μαθητές οι οποίοι για πρώτη φορά θα φοιτήσουν στη Α' (πρώτη) τάξη. 1.Για την εγγραφή μαθητή στην Α' τάξη των Γυμνασίων, που έχουν έδρα εκτός των αστικών κέντρων, ο γονέας κάθε μαθητή καταθέτει μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο, στο Δημοτικό σχολείο, στην Στ'' τάξη του οποίου φοιτά, σχετική δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια που λειτουργούν εκτός των αστικών κέντρων της περιοχής. Οι δηλώσεις αυτές παραμένουν στο Δημοτικό σχολείο. Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου τα απολυτήρια μαζί με ονομαστική κατάσταση διαβιβάζονται στο Γυμνάσιο του προορισμού τους με απόδειξη. 2.Μαθητές που αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο τα προηγούμενα σχολικά έτη και επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Γυμνασίου καταθέτουν το απολυτήριο που έχουν στα χέρια τους στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν. 3.Για την εγγραφή στην Α' τάξη των Γυμνασίων που λειτουργούν στα αστικά κέντρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, πλην όμως η διαβίβαση των τίτλων στα Γυμνάσια γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Προϊστάμενων Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. και Α/θμιας Εκπ/σης με την οποία ορίζεται ποιων Δημοτικών σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε Γυμνάσιο. Ο περιοριστικός αυτός όρος δεν ισχύει για εγγραφή σε Ιδιωτικά Γυμνάσια των αστικών κέντρων. 4.Για την εγγραφή μαθητών στην Α' τάξη Λυκείου οι τίτλοι απόλυσης των μαθητών του Γυμνασίου διαβιβάζονται στο αντίστοιχο Λύκειο υπηρεσιακά και με απόδειξη. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντίστοιχο Λύκειο τότε οι τίτλοι αυτοί διαβιβάζονται στο Λύκειο της προτίμησής τους εφόσον έχει έδρα εκτός των αστικών κέντρων, για δε την εγγραφή σε Λύκειο που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79. 5.Για την εγγραφή στην Α' τάξη του Λυκείου των μαθητών που προέρχονται από Ιδιωτικά Γυμνάσια η διαβίβαση των τίτλων γίνεται στο Ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης τους ή στο πλησιέστερο προς την μόνιμη κατοικία τους Λύκειο των αστικών κέντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 104/79 και με σχετική δήλωση του γονέα. 6.Μαθητές κάτοχοι τίτλων ξένων σχολείων που λειτουργούν στην αλλοδαπή εγγράφονται στα σχολεία σύμφωνα με τις Ειδικές διατάξεις που ισχύουν γι'αυτά (Π.Δ.155/78). 7.Με τον όρο ''αστικά κέντρα'' νοούνται οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 8.Εγγραφές μαθητών μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή αυτή. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέσα σε 10 ημέρες, από αυτή, η εκπρόθεσμη εγγραφή υπόκειται στην έγκριση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. Εγγραφή μαθητή μετά τη 10η ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων δεν επιτρέπεται. 9.Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εγγραφής οι απουσίες των μαθητών λογίζονται στο ακέραιο και καταχωρούνται στο βιβλίο φοίτησης. 10.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων ο οικείος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει 10

11 οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, την εκπρόθεσμη εγγραφή μαθητών που προέρχονται από ξένα ή αναγνωρισμένα Ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην αλλοδαπή εφόσον έχουν το δικαίωμα αυτό κατά τις ειδικές για κάθε περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. Για τους μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν ισχύει η διάταξη 9 του άρθρου αυτού. 11.Για την πρώτη εγγραφή μαθητών στα εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια απαιτείται δήλωση του εργοδότη ή βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η δήλωση του εργοδότη θεωρείται από την αστυνομική αρχή ή το Διευθυντή του εσπερινού σχολείου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί για το γνήσιο της υπογραφής. Προκειμένου για μαθητές που ασκούν δικό τους επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση της αστυνομικής αρχής με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί δικό του επάγγελμα, βιοποριστικά (και παρ. 6, άρθ. 1Ε/327/8, παρ. 14 άρθρο 5 ΣΤ5/71/ κοινή απόφαση των Υπουργείων Προεδρίας και Παιδείας για τα Τ.Ε.Λ. και τις Τ.Ε.Σ.) 12.Με την παραλαβή των τίτλων που διαβιβάζονται υπηρεσιακά οι Διευθυντές των σχολείων προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην καταχώρηση των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 10 στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο Μαθητών. 13.Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις. ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (Π.Δ. 155/78, άρθρο 12) 1.1. Μαθητές νομίμως λειτουργούντων ιδιωτικών ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για την εγγραφή τους ή μετεγγραφή τους σε αντίστοιχο δημόσιο σχολείο του εσωτερικού ή ανεγνωρισμένου του εξωτερικού ως και για την απόκτηση τίτλου σπουδών ισοτίμου των δημοσίων σχολείων, υποβάλλονται σε κατατακτήρια εξέταση, προαγωγική ή απολυτήρια, που διεξάγεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εξέταση αυτή γίνεται και από τον σύλλογο των διδασκόντων ανεγνωρισμένου ελληνικού σχολείου του εξωτερικού, μετά από έγκριση, κατά περίπτωση, από την Υπηρεσία Εκπ/σεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ Οι χορηγούμενοι από τα δημόσια σχολεία Γενικής Εκπαιδεύσεως της Κύπρου τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους χορηγούμενους από τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία του εσωτερικού. Για τους μαθητές των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων της Κύπρου ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 9) 1.Για τους μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο ή Λύκειο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 8 ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου, μέχρι την προηγούμενη από την έναρξη των μαθημάτων ημέρα, στο οποίο εγγράφεται για πρώτη φορά για να δηλώσει ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή. 2.Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κηδεμόνες των μαθητών που ήδη είναι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 10) 1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό δελτίο ενός μαθητή κατά την πρώτη εγγραφή σε ένα σχολείο και κατά τη διάρκεια φοίτησης του σ' αυτό είναι: Στοιχεία ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επάγγελμα πατέρα, έτος γεννήσεως. Δήμος ή Κοινότητα στον οποίο είναι γραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα. 11

12 Στοιχεία εισόδου: Το είδος του τίτλου εγγραφής. Στοιχεία επίδοσης: Αναλυτική και γενική κατά μάθημα βαθμολογία ροφορική και γραπτή και το ετήσιο αποτέλεσμα. Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής: Σύνολο απουσιών κατά τρίμηνο, επιβαλλόμενες ποινές ή διακρίσεις τιμητικές, μετά από πράξη αρμοδίου οργάνου. Στοιχεία εξόδου: Το είδος του τίτλου βάσει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται μαθητής. (Π.Δ. 294/79, άρθρο 9, παρ. 2γ). Στοιχεία κηδεμόνος: Επώνυμο, Ονομα και διεύθυνση του κηδεμόνος. (Ατομικό δελτίο μόνο). ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ (Π.Δ. 104/79, άρθρο 11) Οι κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος Π.Δ. εγγραφόμενοι στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο εντάσσονται σε τάξεις ως ακολούθως: 1.Στην Α' τάξη όσοι έχουν τίτλο ισχυρό από δημοτικό σχολείο, οι μη προαχθέντες από τάξη αυτή στη Β', και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη. 2.Στη Β'τάξη όσοι προήχθησαν από την Α'τάξη, όσοι δεν προήχθησαν από την τάξη αυτή στην Γ'τάξη, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη. 3.Στη Γ'τάξη όσοι προήχθησαν από την Β'τάξη, όσοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή, και όσοι μετεγγράφησαν από άλλο σχολείο για αυτή την τάξη. 4.Στην Δ'τάξη των εσπερινών σχολείων όσοι προήχθησαν από την Γ'τάξη των εσπερινών σχολείων, όσοι μετεγγράφην από άλλο σχολείο για την τάξη αυτή, και όσοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη αυτή. 5.Οσοι μετεγγράφονται από εσπερινό σε ημερήσιο εντάσσονται σε τάξεις σύμφωνα με προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του παρόντος Π.Δ. (ΥΠΕΠΘ-Ε3/327/ ΦΕΚ 268Β'/84) Αρθρο 2 Περιπτώσεις εγγραφών Εκτός των μαθητών που φοιτούν στα ΤΕΛ ή στις ΤΕΣ και προαγόμενα εγγράφονται στην επόμενη τάξη,εγγράφονται: Αρθρο 3 Δικαιολογητικά εγγραφής Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Για όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, πλην των περιπτώσεων Α(1γ,2δ,3γ) και Β(1γ και ε), επικυρομένο αντίγραφο (και όχι απλό φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του απολυτηρίου ή πτυχίου. Για την περίπτωση Α'(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στο λύκειο του τίτλου εγγραφής στην τεχνική και επαγγ/κή σχολή. Για την περίπτωση Β(1γ) απαιτείται η υπηρεσιακή διαβίβαση στη σχολή του ατομικού δελτίου του μαθητή (Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α'). Για τις περιπτώσεις Α'(2δ,3γ) και Β(1ε) απαιτείται πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή απο το λύκειο στο οποίο ειναι τελειόφοιτος. Στις περιπτώσεις εγγραφής του προηγούμενου άρθρου αν έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο γενικού ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής) αυτός επιστρέφεται αν ζητηθεί με αίτηση αφού κρατηθεί επικυρωμένο αντίγραφο (όχι απο φωτοαντίγραφο ή φωτοτυπία) του τίτλου απο τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, δίχως ο μαθητής να 12

13 διαγράφεται. Για την επιστροφή του τίτλου υπογράφει σε ειδικό βιβλίο του σχολείου ο κηδεμόνας αν ειναι ανήλικος ο μαθητής ή ο ίδιος ο μαθητής όταν ειναι ενήλικος. β) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Π.Δ. 294/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 952/80. γ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ου μαθητή ή του ίδιου αν ειναι ενήλικος για τον τύπο του λυκείου τον τομέα το τμήμα ή την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει σε κάθε περίπτωση. δ) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας ειναι γραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 294/79. Η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα αν δεν προκύπτει απο τα αναφερόμενα στοιχεία λαμβάνεται απο την αστυνομική ταυτότητα ή έγγραφη δήλωση του κηδεμόνα Αρθρο 4 Εγγραφές Ελλήνων μαθητών ξένων σχολικών μονάδων που λειτουργούν στην αλλοδαπή. 1. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο σχολείο γενικής εκπ/σης που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται ως τις 31 Οκτωβρίου στις σχολικές μονάδες Μέσης ΤΕΕ, μετά τη λήψη της ισοτιμίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης αυτής και με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 του Π.Δ. 639/82 ΦΕΚ 130Α'. 2. Ελληνες ή Ελληνες το γένος μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους κατάστασης σε ξένο τεχνικό ή επαγγελματικό σχολείο που λειτουργεί στην αλλοδαπή μπορούν να εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος σε αντίστοιχη τάξη των σχολικών μονάδων της μέσης ΤΕΕ που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας απο το συμβούλιο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ε.Π.Λ) και ΓΕΝΙΚΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 1.Απόφοιτος Ε.Π.Λ. μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ'τάξης Τ.Ε.Λ. αντίστοιχο προς τον κύκλο της Β'τάξης του Ε.Π.Λ. που παρακολούθησε. 2.Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου εγγράφεται στη Β'τάξη Ε.Π.Λ. μόνο προκειμένου να παρακολουθήσει στη Γ'τάξη τμήμα κλάδου προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. 3.Η αντιστοιχία μεταξύ κύκλων Β'τάξης Ε.Π.Λ. και Τομέων Β'Τ.Ε.Λ. καθορίζεται με την Υ.Α /64/Γ2/4010/ Απόφοιτος Γ'Ε.Π.Λ., ανεξάρτητα από τον κύκλο που είχε φοιτήσει στη Β'Λυκείου, μπορεί να εγγραφεί σε τμήμα Γ'τάξης Τ.Ε.Λ., που αντιστοιχεί στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πληροφορικής. 5.Μαθητής που μετεγγράφεται από την Β'τάξη Γενικού ή Κλασικού Λυκείου στη Β'τάξη Ε.Π.Λ. δεν επιτρέπεται να μετεγγραφεί εκ νέου στη Γ'τάξη Γενικού ή κλασικού Λυκείου. 13

14 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 12 1.Οι μαθητές φοιτούν σε σχολείο στη περιοχή της μονίμου κατοικίας τους. 2.Σε πόλεις που λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία, η περιοχή του σχολείου,όπως και ο ανώτατος αριθμός των φοιτώντων μαθητών τους καθορίζονται με απόφαση του Προϊστάμενου Δ/νσης ή Γραφείου Δ/θμιας Εκπ/σης. Η περιοχή του σχολείου καθορίζεται με απόφαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εάν δεν μπορεί να την καθορίσει μόνο ένας Προϊστάμενος. 3.Εάν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών υπερβεί την δυνατότητα κάποιου σχολείου, ο οικείος Προϊστάμενος μπορεί να άρει την υπεραριθμία των μαθητών με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών. Εάν η άρση της υπεραριθμίας δεν μπορεί να συντελεστεί στην ίδια εκπαιδευτική περιφέρεια, τότε αποφασίζει το ΠΥΣΔΕ. Λαμβάνεται υπόψη και η επιθυμία των γονέων των μαθητών. ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ. 104/79, άρθρο 13 1.Κηδεμόνας ανήλικου μαθητή είναι ο πατέρας ή η μητέρα του και όταν λείπουν ή νόμου κωλυόμενου αυτός που κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα έχει την επιμέλεια του ή από πρόσωπο, που κατά περίπτωση ή μόνιμα εξουσιοδοτείται και είναι ενήλικο μέλος της οικογένειας. 2.Όταν ο κηδεμόνας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως και κατοικεί μόνιμα στην έδρα του σχολείου με δήλωση πουπροβλέπεται από το άρθρο 8 του Π.Δ. 1599/86. 3.Όπου αναφέρεται ο κηδεμόνας, νοείται ο αντιπρόσωπος που ορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των Π.Δ. 104/79 και 294/79. 4.Κανένα στοιχείο δε γνωστοποιείται ούτε παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του μαθητή ή άλλο συγγενικό πρόσωπό κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. Συνοπτική παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εισαγωγή.1" Πλησιάζουμε με γοργούς ρυθμούς προς το Ένα έτος ορόσημο για πολλούς και διάφορους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας μας. Αφετηρία όλων των εξελίξεων αποτελεί ο τομέας της Εκπαίδευσης, ένας τομέας με τις περισσότερες και πολυποίκιλες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μία έντονη κινητικότητα στην εισαγωγή και εφαρμογή Κοινοτικών Προγραμμάτων στον τομέα της Εκπαίδευσης / Κατάρτισης. Η ύπαρξη όλων αυτών των προγραμμάτων επιβεβαιώνει την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Νέα Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση όλων των κρατών μελών της. Όμως, όπως αναφέρει ο Ζακ Σαντέρ δεν αρκεί να υπάρχουν προγράμματα, αλλά πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και διάφανη λειτουργία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί, μέσα από τα διάφορα προγράμματα που ανακοινώνει, να προετοιμάσει τους νέους από όλα τα κράτη - μέλη για το ρόλο του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολίτη, προωθώντας την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την αναγνώριση των κοινών αξιών, αλλά σεβόμενη παράλληλα τα εθνικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά. Μέσα από την μελέτη αυτή θα προσπαθήσω να προσεγγίσω την εικόνα του σχολείου που διαμορφώνεται κάτω από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, συμβουλευόμενος διάφορες μελέτες και άρθρα που κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί. 14

15 Συνοπτική παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση, θέσπισε μία σειρά από κοινοτικά προγράμματα για νέους. Πρόκειται για προγράμματα που έχουν στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων, προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα για την επαγγελματική ζωή. Η εφαρμογή των πρώτων προγραμμάτων εκτός από τα θετικά αποτελέσματα ανέδειξε και κάποιες προβληματικές καταστάσεις, με πρώτο το γεγονός ότι δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση όλων των νέων στα προγράμματα αυτά. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης είχαν και ειδικές κατηγορίες νέων, όπως εκείνοι που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, εκείνοι που δεν έλαβαν ολοκληρωμένη αρχική κατάρτιση και ακόμη ενήλικες, πτυχιούχοι και μη, εργαζόμενοι και άνεργοι, άνδρες και γυναίκες, που ήθελαν να επανεκπαιδευθούν και να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες. Προγράμματα Εκπαίδευσης.3" ΣΩΚΡΑΤΗΣ.4" Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει τη συνεργασία Πανεπιστημίων και σχολείων των κρατών - μελών υποστηρίζοντας την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων μελέτης και εργασίας και την κινητικότητα και ανταλλαγή επισκέψεων εργασίας φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών και καθηγητών. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα όλης αυτής της δραστηριότητας είναι: να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης να διαδοθούν οι γλώσσες των κρατών - μελών να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και τις τεχνολογίες. Τελικός στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η προετοιμασία των νέων να ζήσουν σε μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από πολιτισμική και γλωσσική ιδιομορφία. Το πρόγραμμα αυτό αφορά φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, οργανισμούς και φορείς και ιδιαίτερα αφορά τον μετακινούμενο μαθητικό πληθυσμό, τους νέους και τις νέες, που εξαιτίας αντικειμενικών ή υποκειμενικών δυσχερειών έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ERASMUS.5" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την κινητικότητα σπουδαστών και φοιτητών. Δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές, μέσω υποτροφιών, να πραγματοποιούν μέρος των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους - μέλους. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να μετακινούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιώντας μέρος των σπουδών τους σε διαφορετικά Πανεπιστήμια έτσι ώστε να εμπλουτίζεται η εμπειρία τους στο χώρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15

16 LINGUA.6" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την προώθηση της διδασκαλίας και της εκμάθησης των γλωσσών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο διδασκόμενες και διαδεδομένες γλώσσες. Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των ξένων γλωσσών και η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι, εργαζόμενοι και ενήλικες να μαθαίνουν τις γλώσσες των κρατών - μελών της Ένωσης. COMETT.7" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων με αντικείμενο την κατάρτιση στον τομέα των τεχνολογιών. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της κατάρτισης στον τομέα των τεχνολογιών μέσα από συμπράξεις πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, ώστε οι τεχνολογίες να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. ARION.8" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά επισκέψεις μελέτης ειδικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες οι ειδικοί μελετητές των εκπαιδευτικών ζητημάτων μέσα από επισκέψεις σε άλλα κράτη - μέλη. IMPACT.9" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης στην Ευρώπη. Στόχος του προγράμματος είναι να προωθηθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης στην Ευρώπη και να χρησιμοποιηθούν προς εξυπηρέτηση των υπολοίπων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. NARIC.10" Πρόκειται για ένα κοινοτικό δίκτυο μεταξύ των Εθνικών Κέντρων Πληροφοριών για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση των Διπλωμάτων. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων των κρατών - μελών πάνω σε θέματα αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων και διπλωμάτων που χορηγούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας, αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης των κρατών - μελών. JEAN MONNET.11" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προώθησης της διδασκαλίας θεμάτων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσα στα πανεπιστήμια. Στόχος του προγράμματος είναι να εισαχθεί στα πανεπιστήμια των κρατών - μελών η μελέτη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσα από τη διδασκαλία του ευρωπαϊκού δικαίου, της ευρωπαϊκής οικονομίας και πολιτικής και της ιστορίας της οικοδόμησης της ενωμένης Ευρώπης. 16

17 ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.12" Το πρόγραμμα αυτό αφορά την κοινοτική πολιτική συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλαγών νέων από κράτη - μέλη της Ένωσης με τρίτες χώρες. Στόχος του προγράμματος είναι να διαδοθεί η δυνατότητα σε νέους Ευρωπαίους ηλικίας 15 έως 25 ετών να πάρουν μέρος σε ανταλλαγές και σε κοινά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση και αλληλεγγύη. TEMPUS.13" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την διευρωπαϊκή κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού μεταξύ των κρατών - μελών της Ένωσης και των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στόχος του προγράμματος είναι η συμμετοχή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών που προαναφέρθηκαν σε κοινοτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών αυτών και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. ΕΥΡΥΔΙΚΗ.14" Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκή δίκτυο πληροφοριών, που αφορούν την εκπαίδευση. Στόχος του δικτύου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών μελών και η υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Συνοπτική παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κατάρτισης LEONARDO DA VINCI.16" Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο στους σπουδαστές και γενικότερα στους νέους που λαμβάνουν αρχική κατάρτιση, όσο και στους εργαζόμενους που επιθυμούν να λαμβάνουν συνεχή κατάρτιση. Μία από τις κεντρικές του ιδέες είναι η δια βίου εκπαίδευση, πράγμα που σημαίνει ότι η αρχική και η συνεχής κατάρτιση δεν πρέπει να αποτελούν μεμονωμένες φάσεις στην ανάπτυξη του ατόμου, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία διαρκής διαδικασία, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου και ταυτόχρονα στην επαγγελματική του ένταξη και εξέλιξη. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να επιτρέψει στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους να επιβληθούν και όχι να υποταχθούν στις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις. Η κατάρτιση θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τη νέα τεχνολογία και παράλληλα θα προσφέρει μία ευκαιρία σε όλους εκείνους που δεν κατόρθωσαν να αποκτήσουν μία θέση στην κοινωνία, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ολοκληρωθούν ως άτομα, μέσα από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα. FORCE.17" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη της διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης και ενεργοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει στην πράξει και να καταδείξει την χρησιμότητα της διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. 17

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 27 Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Άρθρο 28 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων

Άρθρο 27 Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Άρθρο 28 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Ημερομηνία εκτύπωσης: 25-10-2017 Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/542-nomothesia-kathikontologio-dieyuhntes-ypodieyuhntes.html ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/ Φ.353.1/324/105657/ 1/2002)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/ Φ.353.1/324/105657/ 1/2002) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Έναρξη Προ-οργάνωση Σκοπός και Στόχοι Κυρίως θέμα Αποκαλύψεις Εισαγωγική Παρουσίαση 1 Γενικά καθήκοντα διευθυντή 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α10645/ΓΔ4. ΦΕΚ 120 τ Β. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υ.Α10645/ΓΔ4. ΦΕΚ 120 τ Β. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υ.Α10645/ΓΔ4 ΦΕΚ 120 τ Β 23 Ιανουαρίου 2018 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κεφάλαιο Α' Σχολικό Έτος, Διδακτικό Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 36 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 36 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 36 -Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε -ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους »

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, 22-06-09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών σας ευχόμαστε: αποδοτική συνεργασία και κάθε πρόοδο στο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ : ** ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ : Γ2/13324/ ΥΠΕΠΘ 1 ΦΕΚ 206 Β 1.- ( 5 ) ( 1 ) ***** Η

ΥΠΕΠΘ : ** ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ : Γ2/13324/ ΥΠΕΠΘ 1 ΦΕΚ 206 Β 1.- ( 5 ) ( 1 ) ***** Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Έγκριση μετακινήσεων μαθητών και καθηγητών στα πλαίσια οργανωμένων Εκδηλώσεων του Σχολείου ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιες Διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές εργασίες που μπορείτε ή πρέπει να κάνετε στο σχολείο μας και αφορούν μαθητές, γονείς και παλαιούς μαθητές. Α) Παραλαβή απολυτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2 www.xenesglosses.eu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 2012-2013 Αρ.Πρωτ.72765/Γ2/28-06-2012/ΥΠΘΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25 Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ 10-09-2015, άρθρα 18 και 25 ΘΕΜΑ:«Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες» http://dipe-a.thess.sch.gr/news/anakoin/2015b/leitorugia%20sxolikon%20monadon_10-09-

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. kmanitaras Σελίδα 1

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. kmanitaras Σελίδα 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, που αποτελείται: σύλλογο των διδασκόντων, το ΔΣ του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 25/0/208 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ.ΠΥΣΔΕ/Η/0389 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / Γ2/ (ΦΕΚ 2769/Β/ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / Γ2/ (ΦΕΚ 2769/Β/ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 129287/ Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Διοικητήριο, Κοζάνη 50100 Τηλέφωνο: 2461026279 FAX : 2461047236 E-MAIL: mail@dideekdr@sch.gr Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Γενικές Πληροφορίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Γενικές Πληροφορίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Σχολική Μονάδα: 3ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τις θέσεις των τομεαρχών του Ε.Κ. Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος Λήξη σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ : «Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος Λήξη σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2013 Α.Π.: 111646/Α2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου»

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» 2 o Συνέδριο Διευθυντών Κύπρου «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» «Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος ΕΠΚ Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Περικλειδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ Λάρισα 16-10-2018 Ο /ντής Β/θµιας Εκπ/σης Λάρισας EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές Στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων

Ανάθεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές Στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Ανάθεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές Στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Ι. Επί του ερωτήματος. "Με αφορμή αποφάσεις και εγκύκλιους, που έχουν τον τελευταίο καιρό εκδοθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Δ / Ν Σ Η Π Ρ Ω Τ / Θ Μ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ/ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ/ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ/ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σε απάντηση του από 12/12/2014 ερωτήματος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ --- Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 35-39, Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο Αρ. Πρωτ.: 1.1/16512

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο Αρ. Πρωτ.: 1.1/16512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μονοφατσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΥΡΓΟΣ 17 / 10 / 2018 Αριθ. Πρωτ.: 13327

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΥΡΓΟΣ 17 / 10 / 2018 Αριθ. Πρωτ.: 13327 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσθήκη Του 2 ου ΓΕΛ Μεσολογγίου. Ι.Π. Μεσολογγίου 23/10/2015 Αριθ. πρωτ. ΦΕ 7 B/10020

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσθήκη Του 2 ου ΓΕΛ Μεσολογγίου. Ι.Π. Μεσολογγίου 23/10/2015 Αριθ. πρωτ. ΦΕ 7 B/10020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σχολικού Συνεταιρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου. Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σχολικού Συνεταιρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου. Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σχολικού Συνεταιρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ιδρύεται σήμερα 5/10/2017 Σχολικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Σχολικός Συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών»

Θέμα: «Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας»

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών σε ΣΜΕΑΕ της Β/βαθμιας Εκπαίδευσης

1. Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών σε ΣΜΕΑΕ της Β/βαθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ / Γ7 ΦΕΚ τ. Β 2985/ Βαθ. Προτερ.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ:

Αρ. Πρωτ / Γ7 ΦΕΚ τ. Β 2985/ Βαθ. Προτερ.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις:

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ)

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / 97293 / Γ1 / 7-9 - 2007 / ΥΠΕΠΘ) 1. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Από 22 Μαΐου 2019 έως τις 17 Ιουνίου 2019 οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Από 22 Μαΐου 2019 έως τις 17 Ιουνίου 2019 οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21-5-2019 Από 22 Μαΐου 2019 έως τις 17 Ιουνίου 2019 οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα