Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16"

Transcript

1 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α. 11/13 Κωδ. είδους TM315

2 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 1. Εισαγωγή 1 A. Προοριζόµενη χρήση για το IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) 1 B. Περιορισµοί χρήσης προϊόντος 1 C. Διαδικασία καθαρισµού in vitro διαγνωστικού οργάνου 1 D. Προδιαγραφές in vitro διαγνωστικού οργάνου 2 E. Στοιχεία προϊόντος 2 F. Έλεγχος 3 G. Προφυλάξεις 4 H. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις (Συνθήκες λειτουργίας, µεταφοράς και αποθήκευσης) 5 2. Επισκόπηση υλικού 5 3. Αποσυσκευασία και εγκατάσταση του in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 7 A. Αποσυσκευασία 7 B. Αφαίρεση ειδικών βιδών στερέωσης για µεταφορά της διάταξης µαγνητικών ράβδων/πλατφόρµας ράβδου εµβόλων 8 C. Τοποθέτηση λαµπτήρα UV 9 D. Λογισµικό Maxwell Sample Track 9 E. Ρυθµίσεις λειτουργίας 9 4. Λειτουργία υλικού Λειτουργία του in vitro διαγνωστικού οργάνου. 14 A. Ρύθµιση λειτουργιών 14 B. Ρύθµιση δειγµάτων και συλλογή δεδοµένων εισαγωγής 15 C. Εκτέλεση λειτουργίας καθαρισµού δείγµατος 18 D. Επεξεργασία µε ακτινοβολία UV µετά την εκτέλεση µιας λειτουργίας Αναφορές λειτουργίας 19 A. Μεταφορά αρχείου δεδοµένων κατά τη λήξη µιας λειτουργίας 19 B. Μεταφορά αρχείου δεδοµένων σε µεταγενέστερο χρόνο 20 C. Διαχείριση αρχείου δεδοµένων 20 B. Αλλαγή διαµόρφωσης υλικού του οργάνου Καθαρισμός και συντήρηση 24 A. Γενική φροντίδα 24 B. Καθαρισµός υλικού 24 C. Αντιµετώπιση διαρροών 24 D. Απολύµανση µε τη χρήση του λαµπτήρα UV 25 E. Αντικατάσταση του λαµπτήρα UV 25 F. Περιοδική συντήρηση Αντιμετώπιση προβλημάτων Εγγυήσεις, συμβάσεις συντήρησης και σχετικά προϊόντα 30 A. Πληροφορίες εγγύησης 30 B. Επιλογές εγγύησης και συµβάσεων συντήρησης 31 C. Σχετικά προϊόντα και εξαρτήµατα του οργάνου Παράρτημα I 33 A. Ενηµέρωση λογισµικού firmware 33 B. Συντήρηση 33 C. Επιστροφή οργάνου 34 D. Απόρριψη του οργάνου Παράρτημα ΙΙ: Μέθοδοι έρευνας 36 A. Επιλογή µεθόδων έρευνας (µόνο για ερευνητική χρήση) 36 B. Μέθοδοι έρευνας προγραµµατισµένες εκ των προτέρων 36 C. Επιλογή µεθόδων έρευνας που καθορίζεται από το χρήστη (µόνο για ερευνητική χρήση) 38 D. Μέθοδος οµογενοποίησης 42 E. Σχετικά προϊόντα έρευνας Πιστοποιητικό απολύμανσης Αλλαγή παραμέτρων διαμόρφωσης 20 A. Αλλαγή υλικού 20

3 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 1. Εισαγωγή A. Προοριζόμενη χρήση για το IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) Το IVD Instrument προορίζεται για χρήση ως αξεσουάρ IVD, όταν χρησιµοποιείται σε λειτουργία IVD µαζί µε το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) ή µε το Viral Total Nucleic Acid Purfication System (Αρ. Κατ. AS1155). Το όργανο χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το Maxwell 16 Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) για την εκτέλεση της αυτοµατοποιηµένης αποµόνωσης γενωµικού DNA από ανθρώπινο ολικό αίµα ή από δείγµατα αδρής στιβάδας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν δείγµατα που συλλέγονται σε σωληνάρια συλλογής αίµατος που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε EDTA, ηπαρίνη ή κιτρικό άλας. Το όργανο χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το Viral Total Nucleic Acid Purification System (Αρ. Κατ. AS1155) για την εκτέλεση της αυτόµατης αποµόνωσης ιικού συνολικού νουκλεϊκού οξέος από ανθρώπινο πλάσµα ή δείγµατα ορού. Το νουκλεϊκό οξύ που αποµονώθηκε µε χρήση του in vitro διαγνωστικού οργάνου είναι κατάλληλο για την εκτέλεση άµεσης ανάλυσης downstream µε τυπικές µεθόδους ενίσχυσης. Οι µέθοδοι αυτές περιλαµβάνουν διαφορετικές εξετάσεις αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) για in vitro διαγνωστικούς σκοπούς. Το in vitro διαγνωστικό όργανο δεν προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο συγκεκριµένης in vitro διαγνωστικής εξέτασης. Το in vitro διαγνωστικό όργανο προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση. Τα διαγνωστικά αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τη χρήση νουκλεϊκού οξέος το οποίο υποβλήθηκε σε καθαρισµό µε το σύστηµα αυτό πρέπει να ερµηνεύονται σε συνδυασµό µε άλλα κλινικά ή εργαστηριακά δεδοµένα. Το in vitro διαγνωστικό όργανο προορίζεται για χρήση µόνο στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωµένο Βασίλειο. B. Περιορισμοί χρήσης προϊόντος Το in vitro διαγνωστικό όργανο δεν προορίζεται για χρήση µε κλινικά δείγµατα από σωµατικά υγρά ή ιστούς, εκτός του αίµατος, του πλάσµατος ή του ορού. Δεν προορίζεται για χρήση µε δείγµατα µη ανθρώπινης προέλευσης. Η απόδοση του IVD Instrument όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) έχει αξιολογηθεί µέσω της αποµόνωσης DNA από δείγµατα ολικού αίµατος των 300µl ή από δείγµατα 250 µl αδρής στιβάδας παρασκευασµένα από 2,5ml ολόκληρου αίµατος το οποίο έχει ληφθεί από υγιή άτοµα µε µέτρηση λευκών αιµοσφαιρίων (WBC) η οποία κυµαίνεται από 4,2 106 έως 1,2 107 WBC/ml. Η απόδοση του IVD Instrument και του Viral Total Nucleic Acid Purification System (Αρ. Κατ. AS1155) έχει αξιολογηθεί µέσω της αποµόνωσης ιικού συνολικού νουκλεϊκού οξέος από δείγµατα πλάσµατος 300µl τα οποία περιέχουν τον ιό ο οποίος κυµαίνεται από 10,000 αντίγραφα έως 1 εκατοµµύριο αντίγραφα/ml του δείγµατος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών απόδοσης που απαιτούνται για την εκτέλεση διαγνωστικών εφαρµογών downstream. Στις διαγνωστικές εφαρµογές downstream πρέπει να συµπεριλαµβάνονται οροί ελέγχου που περιέχουν νουκλεϊκό οξύ το οποίο υποβλήθηκε σε καθαρισµό µε το in vitro διαγνωστικό όργανο. Με το in vitro διαγνωστικό όργανο δεν διεξάγεται ενεργή παρακολούθηση των δειγµάτων. Το λογισµικό Maxwell Sample Track παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να αντιστοιχίσει τους κατάλληλους κωδικούς ταυτοποίησης στο φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης που χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένο δείγµα µόνο για την παρακολούθηση του δείγµατος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δειγµάτων. Η εναρµόνιση µε την Οδηγία της ΕΕ 98/79/ΕΚ για in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές έχει αποδειχθεί για, και εφαρµόζεται µόνο για, χρήση του IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) στην κατάσταση IVD σε συνδυασµό µε το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015) ή µε το Viral Total Nucleic Acid Purfication System (Αρ. Κατ. AS1155). C. Διαδικασία καθαρισμού in vitro διαγνωστικού οργάνου Με το IVD Instrument παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης αυτόµατου καθαρισµού νουκλεϊκού οξέος από έως και 16 δείγµατα, χρησιµοποιώντας τη διαδικασία λύσης για την απελευθέρωση νουκλεϊκού οξέος και δεσµεύοντας νουκλεϊκό οξύ σε παραµαγνητικά σωµατίδια ως βασική αρχή διαχωρισµού. Διαθέτει δύο λειτουργίες για διαφορετικούς όγκους έκπλυσης. Η κατάσταση Standard Elution Volume (SEV), η οποία χρησιµοποιείται για το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015), επιτρέπει την ανάλυση σε όγκο των 300µl. Η κατάσταση Low Elution Volume (LEV), η οποία χρησιµοποιείται για το Viral Total Nucleic Acid Purification System (Αρ. Κατ. AS1115), επιτρέπει την ανάλυση σε όγκο των 50µl. Το IVD 1

4 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Instrument παρέχει υψηλής καθαρότητας νουκλεϊκού οξέος το οποίο είναι συµβατό µε τις τυποποιηµένες µεθόδους ενίσχυσης. Τα αυτόµατα βήµατα που εκτελούνται µε το in vitro διαγνωστικό όργανο περιλαµβάνουν: Λύση δείγµατος παρουσία χαοτροπικού παράγοντα, απορρυπαντικού και/ή αλκοόλης Δέσµευση νουκλεϊκών οξέων σε παραµαγνητικά σωµατίδια Αποµάκρυνση του δεσµευµένου σε σωµατίδια νουκλεϊκού οξέος από άλλα κυτταρικά στοιχεία Έκπλυση του προϊόντος Το όργανο διαθέτει οθόνη αφής για την πλοήγηση, τον προγραµµατισµό και τη λειτουργία του οργάνου. Διαθέτει επίσης λαµπτήρα UV για τη διευκόλυνση της απολύµανσης. Το in vitro διαγνωστικό όργανο Maxwell 16, σε συνδυασµό µε το λογισµικό Maxwell Sample Track, έχει τη δυνατότητα καταγραφής και παροχής δεδοµένων λειτουργίας. Διαθέτει µια θύρα USB που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευής ανάγνωσης γραµµοκωδίκων, µε την οποία είναι δυνατή η εισαγωγή πληροφοριών δειγµάτων και αντιδραστηρίων χρησιµοποιώντας γραµµοκώδικες. Με το IVD Instrument είναι δυνατή η αναφορά των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί για κάθε λειτουργία και η αποστολή της σε Η/Υ. Ο χρήστης επιλέγει το πρωτόκολλο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, συλλέγει τις πληροφορίες γραµµοκώδικα που έχουν επιλεγεί (προαιρετικά) και τοποθετεί τα δείγµατα στα φυσίγγια αντιδραστηρίων. Τα φυσίγγια τοποθετούνται στο µηχάνηµα και η θύρα κλείνει. Στη συνέχεια, ο χρήστης ξεκινάει τη λειτουργία, µε την οποία εκτελείται αυτόµατα το πρωτόκολλο. Η θερµοκρασία έκπλυσης των δειγµάτων ρυθµίζεται από ένα σύστηµα θέρµανσης που ελέγχεται από το πρωτόκολλο. Το Maxwell Sample Track είναι ένα πρόγραµµα επικοινωνιών µε το οποίο είναι δυνατή η λήψη και εκτύπωση των δεδοµένων λειτουργίας (βλ. Τεχνικό εγχειρίδιο, κωδ. TM314). Χαρακτηριστικά in vitro διαγνωστικού οργάνου Συµβατό µε τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία 98/79/EΚ για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro Οδηγία 2004/108/ΕΚ σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα Οδηγία 2006/95/ΕΚ σχετικά µε τη χαµηλή τάση Λειτουργία συστήµατος εύκολη στη χρήση και τη συντήρηση, που προτυποποιεί τη ροή εργασιών για την προετοιµασία δείγµατος νουκλεϊκού οξέος σε κλινικό εργαστήριο. Ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη Ελεγχόµενο σύστηµα µέσω πολυγλωσσικής οθόνης LCD. Λαµπτήρας UV για διευκόλυνση της απολύµανσης του οργάνου Λειτουργία αναφοράς Διατίθεται προαιρετικά το λογισµικό Maxwell Sample Track D. Προδιαγραφές in vitro διαγνωστικού οργάνου Χρόνος επεξεργασίας: ανάλογα µε τον τύπο δείγµατος και τη µέθοδο που χρησιµοποιείται, λιγότερο από 60 λεπτά. Αριθµός δειγµάτων: έως 16 Βάρος: 19,4kg (42,7lb) Διαστάσεις (Π Β Υ): 325,5 438,2 326,5mm (12,8 17,3 12,9 ίντσες) Απαιτήσεις ισχύος: VAC, 50/60Hz, 2,1A Ασφάλεια: Ασφάλεια 3A µε χρονοκαθυστέρηση Λαµπτήρας UV: Μέση διάρκεια ζωής περίπ ώρες, µήκος 134,5mm, διάµετρος 15,5mm, 4,5W, ένταση 0,17A, 29V, φασµατική κορυφή 253,7, έξοδος UV 0,8W. E. Στοιχεία προϊόντος Τα όργανα της σειράς AS3050 Maxwell περιλαµβάνουν: 1 in vitro διαγνωστικό όργανο 1 καλώδιο τροφοδοσίας 1 λαµπτήρας UV 1 κάρτα SD 1 συσκευασία συσκευής ανάγνωσης κάρτας SD (περιέχει τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD και το καλώδιο) 1 CD που περιέχει το τεχνικό εγχειρίδιο 1 Οδηγό γρήγορης εκκίνησης 1 Συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων 1 CD που περιέχει το λογισµικό Sample Track και το σχετικό εγχειρίδιο 1 Καλώδιο RS-232 για αναβαθµίσεις λογισµικού firmware ή εξαγωγή δεδοµένων στο σειριακό εκτυπωτή 2

5 Includes: 1 Maxwell 16 Instrument 1 Power Cable 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades 1 CD Containing the Technical Manual 1 Quick Start Guide In Vitro Diagnostic Medical Device Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Germany 1 Προσαρµογέα RS-232/USB για εξαγωγή δεδοµένων σε Product Η/Υ F. Έλεγχος Μετά την παραλαβή του in vitro Cat.# διαγνωστικού οργάνου 1 Maxwell υποδοχέας 16 Clinical φυσιγγίων SEV Hardware SEV Kit, ελέγξτε προσεκτικά AS2250 τη συσκευασία, ώστε 1 Required µαγνητικός for configuration υποδοχέας of έκπλυσης the Maxwell SEV να βεβαιωθείτε ότι συµπεριλαµβάνονται όλα τα 16 Instrument in SEV (standard elution volume) format for εξαρτήµατα και ότι το όργανο δεν έχει υποστεί ζηµιές 1 clinical υποδοχέα use. Includes: φυσιγγίων LEV κατά τη µεταφορά. Αν κάποιο εξάρτηµα έχει υποστεί 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly ζηµιά, επικοινωνήστε µε την τεχνική υπηρεσία της 1 Maxwell 16 Cartridge In Vitro Diagnostic Rack Promega. Τα τυπικά παρελκόµενα εµφανίζονται στην 1 Maxwell 16 Magnetic Medical Device Elution Rack Εικόνα 1. MDSS GmbH Symbol Key Schiffgraben Hannover, Germany Symbol Explanation Symbol Explanation Το Maxwell IVD Instrument παρέχεται προρυθµισµένο στην κατάσταση IVD µαζί µε το σύστηµα LEV. πίνακα 1. Επεξηγήσεις In συμβόλων. Vitro Diagnostic Medical Authorized Representative Device Σύμβολο Επεξήγηση In Vitro Diagnostic In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή Medical Device Conformité Européenne Ευρωπαϊκή συµµόρφωση 6006TA Consult your local Promega Representative regarding instrument disposal! Σηµαντικό Important Catalog number Κατασκευαστής Manufacturer SN Serial number Εξουσιοδοτηµένος MDSS GmbH Schiffgraben αντιπρόσωπος 41 εικόνα 1. Εξαρτήματα IVD. Στα στοιχεία που Hannover, Germany εµφανίζονται περιλαµβάνονται τα εξής: καλώδιο συσκευής In Vitro Diagnostic 2800 Woods Hollow Road Madison, Συµβουλευτείτε WI USA έναν Toll Free in USA Phone ανάγνωσης Fax γραµµοκωδίκων, συσκευή ανάγνωσης Medical Device Part# TM300 αντιπρόσωπο της Promega γραµµοκωδίκων, υποδοχέας Printed φυσιγγίων in USA. SEV και LEV, υποδοχέας In Vitro Diagnostic Page 6 στην περιοχή σας σχετικά µε έκπλυσης SEV, καλώδιο τροφοδοσίας, 2/08λαµπτήρας UV, συσκευή Medical Device την απόρριψη του οργάνου ανάγνωσης κάρτας SD και καλώδιο, κάρτα SD, καλώδιο προσαρµογέα RS-232/USB, καλώδιο RS-232. Δεν απεικονίζονται: Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, CD που περιέχει το τεχνικό Αριθµός καταλόγου εγχειρίδιο και CD που περιέχει το λογισµικό Sample Track. Η συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων και το καλώδιό της παρέχονται σε ξεχωριστή συσκευασία. SN Σειριακός αριθµός 6687TA.eps 6006TA 8090TC 3

6 G. Προφυλάξεις Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. πίνακα 2. Σύμβολα και σημάνσεις ασφάλειας. Σύμβολο Επεξήγηση Κίνδυνος. Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 8252MA Προειδοποίηση. Κίνδυνος τραυµατισµού του χειριστή ή κίνδυνος όσον αφορά την ασφάλεια του οργάνου ή τον περιβάλλοντα χώρο. Προειδοποίηση. Κίνδυνος σύνθλιψης. Προειδοποίηση. Θερµή επιφάνεια. Κίνδυνος εγκαυµάτων. Προειδοποίηση. Κίνδυνος ανύψωσης. Προειδοποίηση. Βιολογικός κίνδυνος. Προειδοποίηση. Κίνδυνος ακτινοβολίας UV. Μην κοιτάτε απευθείας το λαµπτήρα UV. Προειδοποίηση. Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια του χειρισµού. 5294MA.eps 5295MA.eps 6422MA Προειδοποίηση. Είναι απαραίτητη η κατανόηση και τήρηση όλων των νόµων σχετικά µε την ασφαλή και σωστή απόρριψη ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτηµάτων. Επικοινωνήστε µε έναν αντιπρόσωπο της Promega στην περιοχή σας για την απόρριψη του οργάνου. Τηρείτε τις απαιτήσεις του ιδρύµατός σας σχετικά µε την απόρριψη 6687TA.eps των εξαρτηµάτων. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα µονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο φορέα για τον έλεγχο της συµµόρφωσης, µπορεί να ακυρώσουν το δικαίωµα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός αυτός έχει σχεδιαστεί και δοκιµαστεί σύµφωνα µε το πρότυπο CISPR 11, κλάση Α. Σε εσωτερικό περιβάλλον το προϊόν αυτό ενδέχεται να Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου προκαλέσει παρεµβολές από ραδιοσυχνότητες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να λάβετε µέτρα για τη µείωση των παρεµβολών. Μη χρησιµοποιείτε την παρούσα συσκευή σε µικρή απόσταση από πηγές ισχυρής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. αθωράκιστες πηγές εκούσιας εκποµπής ραδιοσυχνοτήτων), καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία της. Μη χρησιµοποιείτε το παρόν όργανο για άλλες χρήσεις πέρα από εκείνη για την οποία προορίζεται. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν από τον καθαρισµό ή την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ρουτίνας. Μην αποσυναρµολογείτε τη µονάδα. Μην αγνοείτε τον αισθητήρα της θύρας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυµατισµός από τα κινούµενα µέρη. Βεβαιωθείτε ότι τα φυσίγγια, οι σωλήνες έκπλυσης και τα έµβολα είναι σταθερά τοποθετηµένα στη σωστή θέση και µε το σωστό προσανατολισµό. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο όργανο. Μετά από την εκτέλεση κάθε λειτουργίας, ελέγχετε αν τα έµβολα έχουν αφαιρεθεί πλήρως από τις µαγνητικές ράβδους πριν πατήσετε τα κουµπιά Run/Stop, για να επεκτείνετε την πλατφόρµα. Χρησιµοποιείτε µόνο τα φυσίγγια και τα έµβολα της Promega, που έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε την κατάλληλη διαµόρφωση υλικού του οργάνου. Μην επαναχρησιµοποιείτε τα φυσίγγια, τα έµβολα ή τους σωλήνες έκπλυσης. Φοράτε γάντια κατά το χειρισµό του λαµπτήρα UV, για παράδειγµα, κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση του λαµπτήρα. Μη χρησιµοποιείτε το λαµπτήρα UV αν η θύρα του οργάνου είναι ανοικτή. Χρησιµοποιείτε µόνο λαµπτήρες UV οι οποίοι παρέχονται από την Promega (Αρ. Κατ. SP1080). Αν ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται µε διαφορετικό τρόπο από εκείνον που ορίζεται από την Promega, ενδέχεται να αλλοιωθεί η προστασία που παρέχεται από τον εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα χέρια σας από την πλατφόρµα του οργάνου κατά τη µετακίνησή της εντός και εκτός του οργάνου. Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, η µονάδα θερµαινόµενης έκπλυσης στο µπροστινό µέρος της πλατφόρµας θερµαίνεται υπερβολικά. Μην αγγίζετε. Για να αποφευχθεί τυχόν µυϊκή καταπόνηση ή οι τραυµατισµοί στη µέση, κατά την αφαίρεση ή την επανατοποθέτηση του οργάνου χρησιµοποιείτε βοηθήµατα και κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης. Το 4

7 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου in vitro διαγνωστικό όργανο ζυγίζει 19,4kg (42,7lb) και ο χειρισµός του πρέπει να πραγµατοποιείται από δύο άτοµα. Ο εξοπλισµός µπορεί να ενέχει κινδύνους λόγω της χρήσης χηµικών και βιολογικά επικίνδυνων ουσιών. Ο λαµπτήρας UV περιέχει υδράργυρο και η απόρριψή του πρέπει να πραγµατοποιείται µε κατάλληλο τρόπο. Για την απόρριψη ενός λαµπτήρα, τηρείτε τις απαιτήσεις του ιδρύµατός σας για τον καθαρισµό και την απόρριψη του υδραργύρου. H. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις (Συνθήκες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης) Απαιτήσεις ισχύος: VAC, 50 60Hz, 2,1A Θερµοκρασία: 5 40 C Υγρασία: σχετική υγρασία έως 80% Το in vitro διαγνωστικό όργανο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Σκουπίζετε αµέσως τις διαρροές. Τοποθετείτε το όργανο σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφευχθεί η µείωση της αναµενόµενης διάρκειας ζωής του οργάνου, η θέση στην οποία τοποθετείται πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: Τοποθετήστε το όργανο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε τους χώρους όπου συγκεντρώνεται σκόνη. Επιλέξτε ένα χώρο που αερίζεται επαρκώς και δεν είναι εκτεθειµένος σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε τις θορυβώδεις πηγές ηλεκτρικής ισχύος (π.χ. γεννήτριες ισχύος). Μην τοποθετείτε το όργανο σε χώρο που παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις θερµοκρασίας ή υψηλά επίπεδα υγρασίας. Τοποθετήστε το όργανο µε τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αποσύνδεσή του από την πηγή ισχύος. Μη τοποθετείτε το όργανο δίπλα σε πηγές θερµότητας. Μη χρησιµοποιείτε το όργανο κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά. Μην τοποθετείτε το όργανο κοντά σε άλλα ηλεκτρικά ευαίσθητα όργανα. 2. Επισκόπηση υλικού Στις εικόνες 2 και 3 απεικονίζεται η πρόσοψη του IVD Instrument. εικόνα 2. Πρόσοψη του in vitro διαγνωστικού οργάνου. 5

8 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Σειριακή θύρα Θύρα USB Υποδοχή κάρτας SD εικόνα 3. Οθόνη αφής και πληκτρολόγιο για χρήση κατά την πλοήγηση στις διάφορες οθόνες του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Το πληκτρολόγιο και η οθόνη διαθέτουν τις ίδιες επιλογές κουµπιών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα δύο σετ κουµπιών για πλοήγηση εντός της ίδιας οθόνης αλλά και µεταξύ των οθονών. Με τα κουµπιά Back και Run/Stop είναι δυνατή η πλοήγηση µεταξύ οθονών. Τα κουµπιά Up και Down προορίζονται για πλοήγηση εντός της ίδιας οθόνης. Διακόπτης Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης Σύνδεση τροφοδοσίας Ετικέτα εικόνα 4. Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης στο πίσω μέρος του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Δίπλα στο διακόπτη ενεργοποίησης υπάρχει µια ασφάλεια 3 amp µε χρονοκαθυστέρηση. Στην εικόνα αυτή εµφανίζεται το πίσω µέρος του οργάνου µε το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. 8081TB εικόνα 5. Θύρες επικοινωνίας στο πλάι του οργάνου. Σε αυτήν την πλάγια όψη απεικονίζονται οι θύρες επικοινωνίας του οργάνου. Η θύρα USB χρησιµοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής ανάγνωσης γραµµοκωδίκων. Η σειριακή θύρα RS-232 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση σε Η/Υ χρησιµοποιώντας το καλώδιο RS-232 που παρέχεται. Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει θύρα RS-232, περιλαµβάνεται ένας συνδετήρας Tripp Lite που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σύνδεση του in vitro διαγνωστικού οργάνου σε θύρα USB σε υπολογιστή χρησιµοποιώντας τον προσαρµογέα που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο RS-232. Η θύρα συνδετήρα USB προορίζεται για τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων και επιτρέπει µόνο την εισαγωγή δεδοµένων γραµµοκώδικα στο in vitro διαγνωστικό όργανο. Συνδέστε το βύσµα USB από τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων στο όργανο χρησιµοποιώντας τη θύρα αυτή. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή δεδοµένων από αυτή τη θύρα συνδετήρα. Σημείωση: Μη συνδέετε έναν υπολογιστή ή εκτυπωτή στη θύρα USB. Η υποδοχή κάρτας SD χρησιµοποιείται για την ενηµέρωση λογισµικού firmware. Μαζί µε το in vitro διαγνωστικό όργανο παρέχεται µια κενή κάρτα SD. Η κάρτα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά λογισµικού firmware στο in vitro διαγνωστικό όργανο από έναν Η/Υ (βλ. ενότητα 11.A). Συνιστάται η διατήρηση της κάρτας SD στο όργανο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειάς της. 6

9 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου A. Διαμόρφωση τυπικού όγκου έκπλυσης (SEV) Ευθύγραμμες διατάξεις ολίσθησης διαµόρφωση LEV, ο υποδοχέας φυσιγγίων δειγµάτων που περιέχει τα φυσίγγια LEV βρίσκεται πάνω στην πλατφόρµα (ο υποδοχέας δεν απεικονίζεται). Διάταξη μαγνητικών ράβδων Orientation of the Magnetic Rod Assembly Ράβδος εμβόλων Front Back Τυπικές μαγνητικές ράβδοι B. Διαμόρφωση χαμηλού όγκου έκπλυσης (LEV) Ευθύγραμμες διατάξεις ολίσθησης Ράβδος εμβόλων 9514TC Προσαρμογέας ράβδου εμβόλων LEV Γ. Πλατφόρμα Maxwell 16 Μαγνητικές ράβδοι LEV εικόνα 7. Προσανατολισμός διάταξης μαγνητικών ράβδων Προσανατολισµός της διάταξης µαγνητικών ράβδων, µε οπές τοποθέτησης βιδών προς το πίσω µέρος του οργάνου. Υποδοχές φυσιγγίων αντιδραστηρίων Υποδοχές σωλήνων θερμαινόμενης έκπλυσης εικόνα 6. Στοιχεία και πλατφόρμα μαγνητικής διάταξης. Στην εικόνα 6 απεικονίζονται τα στοιχεία υλικού στο εσωτερικό του µηχανήµατος. Η διάταξη µαγνητικών ράβδων ποικίλλει ανάλογα µε τη διαµόρφωση (SEV ή LEV). Στον πίνακα Α, εικόνα 6, απεικονίζεται η διαµόρφωση υλικού SEV υποδεικνύοντας τις διατάξεις ολίσθησης µε τις οποίες είναι δυνατή η µετακίνηση των εµβόλων προς τα πάνω και προς τα κάτω, τη διάταξη µαγνητικών ράβδων που συγκρατεί τους µαγνήτες στη θέση τους και τη ράβδο εµβόλων που περιέχει τις µαγνητικές ράβδους. Στον πίνακα Β, εικόνα 6, απεικονίζεται η διαµόρφωση υλικού LEV, στην οποία περιλαµβάνεται ένας προσαρµογέας που συγκρατεί τις µαγνητικές ράβδους LEV και τη ράβδο εµβόλων LEV. Στον πίνακα Γ, εικόνα 6, απεικονίζεται η πλατφόρµα υποδεικνύοντας τις υποδοχές στις οποίες τοποθετούνται τα φυσίγγια SEV και οι σωλήνες έκπλυσης. Στη 5182TD Στην εικόνα 7 απεικονίζεται ο σωστός προσανατολισµός της διάταξης µαγνητικών ράβδων. Οι οπές για την τοποθέτηση βιδών είναι στραµµένες προς το πίσω µέρος του οργάνου και οι µαγνητικές ράβδοι είναι τοποθετηµένες προς την πρόσοψη του οργάνου. Αν πρέπει να αφαιρέσετε τη διάταξη ράβδων για να την καθαρίσετε (βλ. ενότητα 8) και να την επανατοποθετήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατηρήσει αυτόν τον προσανατολισµό. 3. Αποσυσκευασία και εγκατάσταση του in vitro διαγνωστικού οργάνου A. Αποσυσκευασία 1. Αφαιρέστε τη συσκευασία των εξαρτηµάτων, το καλώδιο τροφοδοσίας και το πακέτο τεκµηρίωσης από το κιβώτιο µεταφοράς. Σύρετε το όργανο έξω από τη συσκευασία. Σημείωση: Κατά την αφαίρεση του οργάνου από τη συσκευασία, µη το σηκώνετε κρατώντας το από τη λαβή της θύρας. 2. Αφαιρέστε τη συσκευασία από αφρώδες υλικό από τα πλάγια του οργάνου καθώς και το διαφανές πλαστικό κάλυµµα. 3. Ελέγξτε εάν έχουν συµπεριληφθεί όλα τα εξαρτήµατα (Εικόνα 1). 7

10 Symbol Key 1 Maxwell 16 Instrument 1 Power Cable Symbol Explanation Symbol Explanation 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades 1 CD Containing the Technical Manual In Vitro Diagnostic Medical 1 Quick Start Guide Authorized Representative Device! 4. Τοποθετήστε το in vitro διαγνωστικό όργανο Product B. Αφαίρεση ειδικών βιδών στερέωσης για μεταφορά της σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, σε καλά αεριζόµενο χώρο χωρίς σκόνη. Αν είναι δυνατό, Consult Maxwell your 16 διάταξης local Clinical μαγνητικών Promega SEV Hardware ράβδων/πλατφόρμας Kit ράβδου εμβόλων Conformité µετακινήστε Européenne το όργανο µακριά από την άκρη της Representative Required for 1. regarding configuration Βεβαιωθείτε of the ότι Maxwell το όργανο 16 είναι Instrument απενεργοποιηµένο in SEV (standard elution volume) form επιφάνειας, για να αποφευχθεί τυχόν ακούσια instrument clinical use. και δεν είναι συνδεδεµένο στην πρίζα. disposal Includes: πρόσκρουση στην ανοικτή θύρα. 1 Standard 2. Η διάταξη Magnetic µαγνητικών Rod/Plunger ράβδων, Bar Assembly η ράβδος εµβόλων 1 Maxwell και η 16 πλατφόρµα Cartridge Rack στερεώνονται στη θέση τους κατά Σημαντικό. Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας σε Important Catalog number 1 Maxwell τη µεταφορά, 16 Magnetic για Elution να αποφευχθεί Rack η µετακίνηση και περίπτωση που το όργανο πρέπει να επιστραφεί αργότερα για συντήρηση ή επισκευή. Manufacturer Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Conformité Printed in USA. Européenne 2/08 SN πρόκληση ζηµιάς στα µέρη αυτά. Σημείωση: Αν ενεργοποιήσατε το όργανο πριν από Symbol Key την αφαίρεση των ειδικών βιδών στερέωσης για µεταφορά, θα ακούσετε τους κινητήρες να Serial Symbol number εκπέµπουν Explanation έναν ήχο τριβής στην Symbol προσπάθειά τους Explanation να εκτελέσουν βαθµονόµηση του οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε άµεσα το όργανο, In Vitro Diagnostic Medical αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφαιρέστε τις Authorized Representative Device! ειδικές βίδες στερέωσης για µεταφορά. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα προκληθεί µόνιµη βλάβη στο όργανο. Manufacturer SN In Vitro Diagnostic Medical Device MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Ger 3. Ανοίξτε τη θύρα του οργάνου και εντοπίστε τιςconsult your local Promega ειδικές βίδες στερέωσης για µεταφορά της διάταξης Representative regarding µαγνητικών ράβδων/ράβδου εµβόλων και της instrument disposal πλατφόρµας, που είναι επισηµασµένες µε κόκκινα αυτοκόλλητα (εικόνες 8 και 9). Αφαιρέστε τις. Σημαντικό. Φυλάξτε τις ειδικές βίδες στερέωσης για Important Catalog number µεταφορά, σε περίπτωση που το όργανο πρέπει να επιστραφεί αργότερα για συντήρηση ή επισκευή. Άνω ειδικές βίδες στερέωσης για μεταφορά Serial number 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Part# TM300 Pri Page TA εικόνα 8. Άνω ειδικές βίδες στερέωσης για μεταφορά. Ράβδος εμβόλων Μαγνητικές ράβδοι Πεταλούδες στερέωσης Πλατφόρμα 8249TA εικόνα 9. Πεταλούδες στερέωσης πλατφόρμας για μεταφορά. 8

11 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου C. Τοποθέτηση λαμπτήρα UV Για να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση βλάβης στο λαµπτήρα UV, φοράτε γάντια µην αγγίζετε το λαµπτήρα µε γυµνά χέρια. Η λιπαρότητα των χεριών σας µπορεί να αλλοιώσει το λαµπτήρα και να µειώσει τη διάρκεια ζωής του. Αφαιρέστε το λαµπτήρα UV από τη συσκευασία και το περιτύλιγµά του. Ο λαµπτήρας ενδέχεται να κροταλίζει αν τον κουνήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εντοπίστε την υποδοχή του λαµπτήρα UV που βρίσκεται στην οροφή του οργάνου, µόλις ανοίξετε τη θύρα. Ωθήστε το λαµπτήρα στην υποδοχή (βλ. εικόνα 11). Περιστρέψτε το λαµπτήρα κατά ένα τέταρτο της στροφής, µέχρι να εφαρµόσει στη θέση του. Η µέση διάρκεια ζωής του λαµπτήρα UV είναι 3000 ώρες. Το in vitro διαγνωστικό όργανο σας προειδοποιεί όταν ο συνολικός χρόνος χρήσης του λαµπτήρα UV φτάσει τις 2950 ώρες. Στο σηµείο αυτό, συνιστάται η αντικατάσταση του λαµπτήρα. Μπορείτε να προµηθευτείτε λαµπτήρες αντικατάστασης από την Promega (Αρ. Κατ. SP1080). Λαμπτήρας UV εικόνα 10. Λαμπτήρας UV συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος. Για να αντικαταστήσετε το λαµπτήρα, εντοπίστε το χρησιµοποιηµένο λαµπτήρα στην υποδοχή λαµπτήρα UV που βρίσκεται στην οροφή του οργάνου, µόλις ανοίξετε τη θύρα (βλ. εικόνα 11). Φορέστε γάντια µην αγγίζετε το λαµπτήρα µε γυµνά χέρια. Περιστρέψτε το λαµπτήρα κατά ένα τέταρτο της στροφής, µέχρι να είναι δυνατή η ολίσθησή του προς τα έξω. Τοποθετήστε το νέο λαµπτήρα στην υποδοχή λαµπτήρα UV και περιστρέψτε κατά ένα τέταρτο της στροφής, µέχρι να εφαρµόσει στη θέση του. Το in vitro διαγνωστικό όργανο που διαθέτετε είναι πλέον έτοιµο για λειτουργία. D. Λογισμικό Maxwell Sample Track Για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Maxwell Sample Track, πρέπει να φορτώσετε το λογισµικό σε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος µε το in vitro διαγνωστικό όργανο. Για περισσότερες πληροφορίες, 8086TA ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο που παρέχεται µαζί µε το λογισµικό. Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό, τοποθετήστε το CD που περιέχει το λογισµικό Maxwell Sample Track στη µονάδα CD του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το πρόγραµµα Maxwell Sample Track ελέγχει αν τα προγράµµατα Microsoft Windows Installer, έκδοση 3.1 και το Microsoft.NET Framework, έκδοση 2.0 είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή σας. Αν είναι απαραίτητο, το πρόγραµµα εγκατάστασης Maxwell Sample Track θα σας καθοδηγήσει κατά την εγκατάσταση των εφαρµογών αυτών, που παρέχονται στο CD του Maxwell Sample Track. Όταν φορτώσετε το λογισµικό, συνδέστε τον υπολογιστή στη θύρα RS-232 του in vitro διαγνωστικού οργάνου χρησιµοποιώντας το καλώδιο RS-232. Μη συνδέετε τον υπολογιστή σας στη θύρα USB του in vitro διαγνωστικού οργάνου. Αν ο υπολογιστής δεν διαθέτει θύρα RS-232, χρησιµοποιήστε τον προσαρµογέα Tripp Lite που παρέχεται, για να συνδέσετε τη θύρα USB του υπολογιστή στο καλώδιο RS-232. Για να χρησιµοποιήσετε τον προσαρµογέα Tripp Lite, πρέπει προηγουµένως να φορτώσετε τον οδηγό από το mini disk που περιέχεται στη συσκευασία του Tripp Lite. Τοποθετήστε το mini disk στη µονάδα CD του υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του Tripp Lite. Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων στη θύρα USB, στο πλάι του οργάνου. E. Ρυθμίσεις λειτουργίας Χρήση της οθόνης αφής Σημείωση: Στις παρακάτω οδηγίες ρύθµισης και χρήσης της οθόνης αφής, τα ονόµατα των οθονών εµφανίζονται σε έντονη γραφή και οι επιλογές που εµφανίζονται στην οθόνη σε πλάγια γραφή. Η οθόνη αφής του in vitro διαγνωστικού οργάνου παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ενεργοποίησης επιλογών. Οι περισσότερες οθόνες περιλαµβάνουν µια σειρά κουµπιών πλοήγησης που παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να µετακινείται εύκολα µε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω µεταξύ των επιλογών. Τα κουµπιά στην οθόνη αφής είναι ίδια µε εκείνα του πληκτρολογίου (βλ. εικόνα 3) και εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες. Η ενεργοποίηση των επιλογών µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε σετ κουµπιών. Το κουµπί Run/Stop βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης αφής. Ενεργοποίηση του οργάνου Μετά την αφαίρεση των ειδικών βιδών στερέωσης για µεταφορά και όλων των υλικών συσκευασίας, την τοποθέτηση του λαµπτήρα UV και των περιφερειακών εξαρτηµάτων, µπορείτε να συνδέσετε το όργανο στην 9

12 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης. Ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται δίπλα στη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, στο πίσω µέρος του οργάνου (εικόνα 4). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω µέρος του in vitro διαγνωστικού οργάνου και το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα τοίχου. Για τις απαιτήσεις ισχύος, βλ. ενότητα 1.Η. Ενεργοποιήστε το όργανο χρησιµοποιώντας το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης. Κάθε φορά που το όργανο ενεργοποιείται, εκτελείται έλεγχος αυτοδιάγνωσης πριν από την εµφάνιση της οθόνης Αρχική. Η πλατφόρµα, η ράβδος εµβόλων και η διάταξη µαγνητικών ράβδων µετακινούνται, ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία τους και η ακτινοβολία UV ενεργοποιείται στιγµιαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί ο λαµπτήρας. Διαδικασία απενεργοποίησης: Απενεργοποιήστε το όργανο, χρησιµοποιώντας το διακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, που βρίσκεται στο πίσω µέρος του οργάνου (εικόνα 4). Αποσυνδέστε το όργανο από την πρίζα. Αν πρέπει να αποθηκεύσετε το όργανο, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει το όργανο υπό τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. Βλ. ενότητα 1.Η. Διαμόρφωση του οργάνου χρησιμοποιώντας το Maxwell Wizard Το Maxwell Wizard τίθεται σε λειτουργία την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το όργανο και σας καθοδηγεί κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης. Ο οδηγός αυτός σας βοηθάει να ρυθµίσετε τη διαµόρφωση οργάνου, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης µπορείτε να ρυθµίσετε τις παρακάτω παραµέτρους: Γλώσσα, ρυθµίσεις οθόνης αφής, ηµεροµηνία/ώρα, επιλογές λειτουργίας λαµπτήρα UV, παρακολούθηση δείγµατος, όνοµα οργάνου και εγκεκριµένοι χρήστες. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις αργότερα, αν απαιτείται (βλ. ενότητα 7.Β). Στον οδηγό εµφανίζονται οι παρακάτω οθόνες επιλογών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάλληλη επιλογή, όπως απαιτείται. 1. Γλώσσες. Η γλώσσα προεπιλογής είναι τα Αγγλικά. Αν θέλετε να αλλάξετε γλώσσα, επιλέξτε από τη λίστα στην οθόνη Επιλογή γλώσσας. Ενδέχεται να χρειαστεί να µετακινηθείτε µε κύλιση προς τα κάτω µέχρι την επιθυµητή επιλογή. Μετά την επιλογή γλώσσας, πατήστε το κουµπί Run/Stop. εικόνα 11. Οθόνη «Επιλογή γλώσσας». Μετά την επιλογή γλώσσας, πατήστε το κουµπί Run/Stop. 2. Οθόνη αφής. Πρέπει να εκτελέσετε βαθµονόµηση της οθόνης αφής µετά τη µεταφορά. εικόνα 12. Βαθμονόμηση της οθόνης αφής. Για να εκτελέσετε βαθµονόµηση της οθόνης αγγίξτε τα σύµβολα «+» µε τη σειρά που εµφανίζονται. Εµφανίζεται µια οθόνη επιβεβαίωσης. 8285TA 8205TA 10

13 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου κάθε κύκλο λειτουργίας ή µετά την εκκίνηση του οργάνου ή ακόµα µπορείτε να τον ρυθµίσετε ώστε να παραµένει απενεργοποιηµένος. Ο χρόνος επεξεργασίας µπορεί να ρυθµιστεί σε διαστήµατα των 10 λεπτών για έως και 10 ώρες. Η συνιστώµενη διάρκεια επεξεργασίας UV είναι τουλάχιστον 1 ώρα. Μπορείτε επίσης να tm qxp 3/31/2009 1:00 PM Page 6 ενεργοποιήσετε το λαµπτήρα UV από το µενού «Εγκατάσταση» (βλ. ενότητα 8.Δ). εικόνα 13. Οθόνη επιβεβαίωσης για την οθόνη αφής. Αγγίξτε και τα τέσσερα πλαίσια. Αν αλλάξουν χρώµα όλα, I.D. Product Components and Symbol Key πατήστε το κουµπί Run/Stop στο πληκτρολόγιο του οργάνου. Αν δεν αλλάξουν όλα χρώµα, πατήστε το κουµπί Product πίσω βέλους, επαναλάβετε τη βαθµονόµηση και επιβεβαιώστε. Maxwell 16 Clinical Instrument Includes: 8206TA Το µήνυµα"επιτυχής επαναρρύθμιση οθόνης αφής" In Vitro Diagnostic 1 Maxwell υποδεικνύει ότι η βαθµονόµηση εκτελέστηκε µε 16 Instrument Medical Device επιτυχία και µπορείτε να συνεχίσετε στο επόµενο 1 Power Cable βήµα του οδηγού. 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades MDSS GmbH 1 CD Containing εικόνα 15. Οθόνη the Technical «Ρυθμίσεις Manual UV». Επιλέξτε την επιθυµητή Schiffgraben Ημερομηνία/ώρα. Επιλέξτε την οθόνη Ημ/νία/ώρα 1 Quick επιλογή Start Guide στην οθόνη UV και στη συνέχεια ρυθµίστε το χρόνο Hannover, Ger για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. για επεξεργασία UV. Στις αρχικές οθόνες επιλέξτε τη µορφή ηµεροµηνίας και ώρας. Στην τελική οθόνη Ρύθμιση ημ/νίας/ώρας, Product 5. Παρακολ. Δείγματος Αν επιλέξετε «Επιλογές ρυθµίστε την τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία. Με την Maxwell 16 Clinical παρακολούθησης-ενεργοποίηση», SEV Hardware Kit µπορείτε να ενεργοποίηση κάθε επιλογής οθόνης εµφανίζεται επιλέξετε τις παραµέτρους αναφοράς λειτουργίας Required for configuration ένα πληκτρολόγιο για την προσθήκη αριθµητικών για παρακολούθηση of the Maxwell στην 16 οθόνη Instrument Επιλογές in SEV (standard elution volume) form clinical use. Includes: τιµών. γραμμοκωδίκων. 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly 1 Maxwell 16 Cartridge Rack 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack 8208TA Symbol Key Symbol Explanation Symbol Explanation In Vitro Diagnostic Medical Device Authorized Representative εικόνα 14. Οθόνη «Ρύθμιση ημ/νίας/ώρας». 4. Λαμπτήρας UV. Μπορείτε να προγραµµατίσετε το in vitro διαγνωστικό όργανο ώστε να ενεργοποιεί αυτόµατα το λαµπτήρα UV. Μπορείτε να τον ρυθµίσετε ώστε να ενεργοποιείται µετά από 8207TA! Conformité εικόνα Européenne 16. Οθόνη «Επιλογές γραμμοκωδίκων». Ενεργοποιήστε τις επιλογές που πρόκειται να συµπεριληφθούν στην αναφορά. Consult your local Promega Representative regarding instrument disposal Σημαντικό. Οι επιλογές που έχετε ενεργοποιήσει Important Catalog number πρέπει να καταχωρηθούν κατά τη διάρκεια της ρύθµισης λειτουργίας. Οι επιλογές που δεν έχετε ενεργοποιήσει εµφανίζονται στην οθόνη «Εισαγωγή Γραµοκώδικα» κατά τη διάρκεια της ρύθµισης Manufacturer Serial number SN 8209TA 11

14 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου λειτουργίας (ενότητα 5), αλλά δεν µπορείτε να εκτελέσετε σάρωση των δεδοµένων γραµµοκώδικα για τις επιλογές αυτές. 6. Όνομα in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16. Με την επιλογή αυτή παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να αντιστοιχίσει ένα µοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο για το in vitro διαγνωστικό όργανο, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ταυτοποίηση του οργάνου στις αναφορές. εικόνα 17. Οθόνη «Όνομα μονάδας». Αγγίζοντας την οθόνη για να εισάγετε το όνοµα ενός οργάνου, εµφανίζεται ένα πληκτρολόγιο για να προσθέσετε ένα µοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο. 7. Ρύθμιση χρήστη και PIN. Η επιλογή αυτή αποτελεί εργαλείο ασφάλειας για την προσθήκη εγκεκριµένων χρηστών και των αντίστοιχων προσωπικών αριθµών αναγνώρισης (PIN). Με την επιλογή αυτή οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να προσθέτουν ένα PIN όταν χρησιµοποιούν το όργανο. Εάν επιλέξετε "Ναι", εµφανίζεται η οθόνη Επιλογή χρηστών. Αρχικά, στην οθόνη εµφανίζονται µόνο αριθµοί. Επιλέξτε έναν αριθµό και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Run/Stop. 8210TA Στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη, επιλέξτε Επεξ./Προσθ. χρήστη, πατήστε το κουµπί Run/Stop και προσθέστε το όνοµα χρήστη χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Σημείωση: Το όνοµα χρήστη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 χαρακτήρες. Μετά την προσθήκη του ονόµατος χρήστη, πατήστε το κουµπί Run/Stop. Στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη εµφανίζεται ξανά ο οδηγός. Μπορείτε να προσθέσετε ένα PIN για κάθε χρήστη για λόγους ασφάλειας. Με την προστασία µέσω PIN ο χρήστης υποχρεούται να εισάγει ένα PIN για την εκτέλεση της λειτουργίας καθαρισµού. Το PIN αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Η λίστα των χρηστών και των αντίστοιχων PIN µπορεί να τροποποιηθεί, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.Β. Διατηρείτε µια ξεχωριστή λίστα όλων των χρηστών και των αντίστοιχων PIN, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ξεχάσει το PIN. Στη χαιρετιστήρια επιστολή που σας έχει σταλεί µαζί µε το όργανο, περιλαµβάνεται ένα κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, ο οποίος χρησιµοποιείται για πρόσβαση σε όλες τις επιλογές που προστατεύονται µε PIN. Αν χάσετε το PIN διαχειριστή που σας δόθηκε, επικοινωνήστε µε την τεχνική υπηρεσία της Promega. Για να προσθέσετε ένα PIN, επιλέξτε Επεξ./Προσθ. PIN στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη. Εµφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Προσθέστε το επιθυµητό PIN και πατήστε το κουµπί Run/Stop. Επιβεβαιώστε το PIN και πατήστε το κουµπί Run/Stop. Αν στην οθόνη Ρυθμ. χρήστη επιλέξετε Έξοδ., µεταβαίνετε στην οθόνη Ολοκλήρωση ρύθμισης χρήστη στην οποία µπορείτε να επιλέξετε την προσθήκη περισσότερων χρηστών. Αν επιλέξετε Ναι εµφανίζεται ξανά η οθόνη Επιλογή χρηστών, στην οποία επισηµαίνεται ο χρήστης που προσθέσατε. Επιλέξτε έναν άλλο αριθµό και επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε άλλο χρήστη και PIN. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου προσθέσετε όλους τους χρήστες και τα PIN. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουµπί Έξοδ. στην οθόνη Ολοκλήρωση ρύθμισης χρήστη. Επιλέξτε Όχι για να τερµατίσετε τη λειτουργία του οδηγού. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 χρήστες. εικόνα 18. Οθόνη «Ρυθμ. χρήστη» 8211TA Ο οδηγός θα σας ενηµερώσει ότι η λειτουργία του έχει ολοκληρωθεί και θα εκτελεστεί επανεκκίνηση του οργάνου. Κατά την επανεκκίνηση του οργάνου, εκτελείται έλεγχος αυτοδιάγνωσης πριν από την εµφάνιση της οθόνης Αρχική. Η πλατφόρµα, η ράβδος εµβόλων και η διάταξη µαγνητικών ράβδων µετακινούνται, ώστε να ελεγχθεί η βαθµονόµηση και η ακτινοβολία UV ενεργοποιείται στιγµιαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί ο λαµπτήρας. 12

15 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack Symbol Key Symbol Explanation Symbol Explanation Κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου, στην οθόνη In Vitro Diagnostic Medical εµφανίζεται η έκδοση του λογισµικού firmware. Αν είναι Authorized Representative Device απαραίτητη η αναβάθµιση σε νέα έκδοση λογισµικού firmware, ανατρέξτε στην Ενότητα 11. Αν έχετε επιλέξει να τίθεται σε λειτουργία ο λαµπτήρας Consult your local Promega UV κάθε Conformité φορά που ενεργοποιείται το όργανο, ο Representative regarding λαµπτήρας Européenne UV θα ανάψει και θα λειτουργήσει γιαinstrument disposal συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Έχετε την επιλογή να ακυρώσετε τη διαδικασία αυτή. Σημαντικό. Μην ανοίγετε τη θύρα αν ο λαµπτήρας Important Catalog number UV είναι αναµµένος. Ο λαµπτήρας UV δεν λειτουργεί µε τη θύρα ανοικτή.! Η οθόνη Αρχική περιλαµβάνει επιλογές µενού µε τις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες SN Manufacturer Serial numberεικόνα 20. Οθόνη «Διαμόρφ.». Από την οθόνη που είναι διαθέσιµες για το όργανο και στην οποία αυτή, έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες για αλλαγή των εµφανίζεται η λειτουργία υλικού (SEV ή LEV). ρυθµίσεων υλικού (Υλικό) και λογισµικού firmware (Διαμόρφωση) (βλ. ενότητα 7). Επίσης, από την οθόνη αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία του λαµπτήρα UV (UV ανοικτό: ενότητα 8). Με την οθόνη αυτή παρέχεται πρόσβαση στις λειτουργίες συντήρησης (Λειτ. συντήρησης, ενότητα 11.B). oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Επίσης, από την οθόνη αυτή µπορείτε να ρυθµίσετε τα πρωτόκολλα Printed χρήστη, in USA. επιλέγοντας Πρωτόκ. χρήστη. 2/08 εικόνα 19. Οθόνη «Αρχική». Με την επιλογή Λειτουργία µπορείτε να ρυθµίσετε και να εκτελέσετε τη λειτουργία καθαρισµού (βλ. ενότητα 5). Με την επιλογή Μεταφορά δεδομένων µπορείτε να µεταφέρετε δεδοµένα λειτουργίας από το όργανο σε έναν υπολογιστή, αν χρησιµοποιείτε το λογισµικό Maxwell Sample Track (βλ. ενότητα 6) ή να διαγράψετε δεδοµένα λειτουργίας από το όργανο. Με την επιλογή Ρύθμιση εµφανίζεται η οθόνη Διαμόρφ.. Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 8212TB 4. Λειτουργία υλικού Η λειτουργία υλικού που επιλέγετε για κάθε λειτουργία εξαρτάται από το πρωτόκολλο καθαρισµού που χρησιµοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την απαιτούµενη ρύθµιση της λειτουργίας υλικού, ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο ή εγχειρίδιο για το Blood DNA Purification System ή το Viral Total Nucleic Acid Purification System. Η υπάρχουσα ρύθµιση λειτουργίας υλικού (SEV ή LEV) εµφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης Αρχική. Στο όργανο εµφανίζεται η λειτουργία υλικού που έχετε εισάγει, αλλά δεν ανιχνεύεται το υλικό που έχετε εγκαταστήσει. Ελέγχετε πάντα αν το υλικό που έχετε εγκαταστήσει αντιστοιχεί στην ένδειξη που εµφανίζεται στην οθόνη Αρχική. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό και η λειτουργία υλικού είναι κατάλληλα για το κιτ καθαρισµού που χρησιµοποιείτε. Αν το υλικό που έχετε εγκαταστήσει δεν είναι σωστό για το κιτ που χρησιµοποιείτε, αφαιρέστε τη διάταξη µαγνητικών ράβδων που έχετε τοποθετήσει και αντικαταστήστε την µε την κατάλληλη διάταξη µαγνητικών ράβδων (βλ. ενότητα 7.Α). Αν το υλικό που έχετε εγκαταστήσει δεν αντιστοιχεί στη λειτουργία υλικού που εµφανίζεται, απενεργοποιήστε το µηχάνηµα και εγκαταστήστε το κατάλληλο υλικό µε το µηχάνηµα απενεργοποιηµένο. Κατά την ενεργοποίηση του µηχανήµατος µετά την εγκατάσταση, το υλικό που έχετε εγκαταστήσει θα αντιστοιχεί στη λειτουργία υλικού που εµφανίζεται στην οθόνη Αρχική. 8213TA 13

16 clinical use. Includes: 1 CD Containing the Technical Manual Schiffgraben 1 Power 41 Cable 1 Quick Standard Start Magnetic Guide Rod/Plunger Bar Assembly 1 Maxwell Hannover, RS-232 Cable Germany for Firmware Upgrades MDSS GmbH 16 Cartridge Rack 1 CD Containing the Technical Manual Schiffgraben 41 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack Τεχνικό εγχειρίδιο 1 Quick Start in Guide vitro διαγνωστικού οργάνου30175 Hannover, Ger Product Cat.# Maxwell Symbol Key 16 Clinical SEV Hardware Kit AS2250 Product Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) format for clinical Symbol 5. use. Λειτουργία Includes: Explanation του in vitro διαγνωστικού Symbol οργάνου Maxwell Explanation Maxwell 16 Clinical SEV Hardware Kit 1 Standard 16. Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) form 1A. Maxwell Ρύθμιση λειτουργιών 16 Cartridge Rack clinical use. Includes: In Vitro Diagnostic Medical 1 Maxwell Authorized Representative Ρύθμιση 16 Device κύκλου Magnetic λειτουργίας Elution Rack 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly σε λειτουργία SEV 1 Maxwell Ελέγξτε αν στην οθόνη Αρχική εµφανίζεται η ένδειξη 16 Cartridge Rack 1 Maxwell Symbol Key SEV και αν είναι εγκατεστηµένο το υλικό SEV. Επιλέξτε 16 Magnetic Elution Rack Λειτουργία. Αν έχετε διαµορφώσει το όργανο ώστε Consult να your local Promega καταγράφει Conformité Symbol Explanation τους χρήστες, εµφανίζεται Symbol µια λίστα µε Representative Explanation όλα Symbol Keyregarding τα ονόµατα Européenne χρηστών που προσθέσατε. Επιλέξτε τον instrument disposal κατάλληλο χρήστη και προσθέστε το αντίστοιχο PINSymbol Explanation Symbol Explanation (εφόσον απαιτείται). MDSS GmbH In Vitro Diagnostic Medical Authorized Representative Σημαντικό. Device Η εναρµόνιση µε την Οδηγία της ΕΕ! Important Catalog number 98/79/ΕΚ για in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές In Vitro Diagnostic Medical Authorized Representative έχει αποδειχθεί για, και εφαρµόζεται χρήση του, το Device εικόνα 22. Οθόνη «Επαλήθευση». IVD Instrument (Αρ. Κατ. AS3050) στην Consult your local Promega Conformité κατάσταση IVD σε συνδυασµό µε το Maxwell Representative 16 regarding Européenne Blood Manufacturer DNA Purification System (Αρ. Κατ. SNAS1015) Serial instrument ή number disposal 3. Αν εµφανίζεται το σωστό πρωτόκολλο, πατήστε Consult το your local Promega κουµπί Conformité Run/Stop. Εµφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση µε το Viral Total Nucleic Acid Purfication Representative regarding SEV. Η Européenne θύρα του οργάνου ανοίγει και η πλατφόρµα System (Αρ. Κατ. AS1155). instrument disposal επεκτείνεται, έτοιµη για την τοποθέτηση των Σημαντικό. Το όργανο διατίθεται ρυθµισµένο σε! Important Catalog number δειγµάτων. λειτουργία IVD. Επίσης στο όργανο περιλαµβάνονται µέθοδοι έρευνας που έχουν φορτωθεί εκ των Σημαντικό. Στο σηµείο αυτό, µπορείτε να συνεχίσετε προτέρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε! Important Catalog number ακολουθώντας διαφορετικές διαδροµές, ανάλογα µε oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax τον τρόπο πρόσβασης στις µεθόδους έρευνας είναι τις επιλογές αναφοράς δεδοµένων λειτουργίας που Printed in USA. διαθέσιµες Manufacturer στην ενότητα 12. SN Serial number χρησιµοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, 2/08 βλ. ενότητα 5.Β. Για οδηγίες σχετικά µε την έναρξη της λειτουργίας, Manufacturerπροχωρήστε στην Ενότητα 5.Γ. Serial number 1. Μπορείτε να επιλέξετε µεθόδους καθαρισµού του DNA από δείγµατα αίµατος ή αδρής στιβάδας χρησιµοποιώντας το Blood DNA Purification System (Αρ. Κατ. AS1015). Επιλέξτε το επιθυµητό πρωτόκολλο στην οθόνη αφής και πατήστε το κουµπί Run/Stop. oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA Woods Hollow εµφανίζεται Road Madison, WI µια 2/ λίστα USA µε Toll όλα Free in τα USA ονόµατα χρηστών. Phone Fax Part# TM300 Page 6 SN Medical Device Ρύθμιση κύκλου λειτουργίας σε λειτουργία LEV 1. Ελέγξτε αν στην οθόνη Αρχική εµφανίζεται η ένδειξη LEV και αν είναι εγκατεστηµένο το υλικό LEV. Επιλέξτε Λειτουργία. Αν έχετε διαµορφώσει το όργανο ώστε να καταγράφει τους χρήστες, Επιλέξτε τον κατάλληλο χρήστη και πληκτρολογήστε το αντίστοιχο PIN, εφόσον απαιτείται. Πατήστε το κουµπί Run/Stop. Η επιλογή «Ιό» είναι διαθέσιµη. 8315TB 8214TA Pri εικόνα 21. Οθόνη «Επιλογή πρωτοκ. IVD» για τη λειτουργία SEV. 2. Στην οθόνη Επαλήθευση υποδεικνύεται το πρωτόκολλο που έχει επιλεγεί. 8216TA εικόνα 23. Οθόνη «Eπιλογή πρωτοκ. IVD» για τη λειτουργία LEV. 14

17 Maxwell 16 Clinical Instrument AS2050 Includes: In Vitro Diagnostic In Vitro Diagnostic Medical 1 Maxwell Authorized Representative 16 Instrument Medical Device Device 1 Power Cable Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades MDSS GmbH 1 CD Containing the Technical Manual Schiffgraben 41 Consult your local Promega Conformité 1 Quick Start Guide Hannover, Germany Representative regarding 2. Πατήστε το κουµπί Run/Stop. Στην οθόνη Τα έµβολα Européenne είναι τοποθετηµένα στον κατάλληλο θάλαµο, instrument disposal Επαλήθευση υποδεικνύεται το πρωτόκολλο που όπως υποδεικνύεται στην οθόνη Ρύθμιση SEV ή Product έχει επιλεγεί. Ρύθμιση LEV. Cat.# Maxwell 16 Clinical SEV Hardware Kit Σημαντικό. AS2250 Τα έµβολα πρέπει να τοποθετούνται! Important Catalog number Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) στη σωστή format θέση for έναρξης. Αν το όργανο εκτελέσει clinical use. Includes: µια λειτουργία µε τις µαγνητικές ράβδους εκτεθειµένες, πρέπει να αφαιρέσετε και να 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly 1 Maxwell καθαρίσετε τη διάταξη µαγνητικών ράβδων (βλ. 16 Cartridge Rack ενότητα 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack Manufacturer 8.Β) και να απορρίψετε τα φυσίγγια SN που Serial number περιέχουν τα δείγµατα. Ρύθμιση δειγμάτων για τη δημιουργία αναφοράς Symbol Key δεδομένων λειτουργίας Με το λογισµικό Maxwell Sample Track (ενότητα 3.Δ) Symbol Explanation Symbol Explanation παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα παρακολούθησης των δειγµάτων καθ' όλη τη διάρκεια 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax λειτουργίας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα δείγµα σε In Vitro Diagnostic Medical Device εικόνα 24. Οθόνη «Επαλήθευση LEV». Part# TM300 Page 6 oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax TB της λειτουργίας, µπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα δείγµα: 3. Αν εµφανίζεται το σωστό πρωτόκολλο, πατήστε Consult το your 1) local στο Promega σωλήνα προεπεξεργασίας (αν χρησιµοποιείται), κουµπί Conformité Run/Stop. Εµφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση Representative 2) regarding στο φυσίγγιο που χρησιµοποιείται, 3) στη θέση LEV. Η Européenne θύρα του οργάνου ανοίγει και η πλατφόρµα instrument disposal δείγµατος του in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell επεκτείνεται, έτοιµη για την τοποθέτηση των 16 όπου έχει τοποθετηθεί το φυσίγγιο και 4) στο σωλήνα δειγµάτων. έκπλυσης που χρησιµοποιείται για τη συλλογή του Σημαντικό. Στο σηµείο αυτό, µπορείτε να συνεχίσετε προϊόντος έκπλυσης.! Important Catalog number ακολουθώντας διαφορετικές διαδροµές, ανάλογα µε Η εισαγωγή των πληροφοριών δειγµάτων και κιτ στο in τις επιλογές αναφοράς δεδοµένων λειτουργίας που vitro διαγνωστικό όργανο κατά τη διάρκεια χρησιµοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, της ρύθµισης δειγµάτων πραγµατοποιείται µε τη χρήση βλ. ενότητα 5.Β. Για έναρξη της λειτουργίας, µιας συσκευής ανάγνωσης γραµµοκωδίκων. Για να προχωρήστε Manufacturer στην ενότητα 5.Γ. SN Serial number B. Ρύθμιση δειγμάτων και συλλογή δεδομένων εισαγωγής Ρύθμιση δειγμάτων: Απουσία αναφοράς δεδομένων λειτουργίας Ανατρέξτε στο ειδικό για το Purification Kit τεχνικό φυλλάδιο ή εγχειρίδιο για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τη λειτουργία υλικού, την προετοιµασία των δειγµάτων, τη ρύθµιση των φυσιγγίων και τη µέθοδο καθαρισµού. Τα φυσίγγια αντιδραστηρίων έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε δυνητικά µολυσµατικές ουσίες. Οι χρήστες πρέπει να φορούν κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας (δηλ. γάντια, γυαλιά κλπ.) κατά το χειρισµό µολυσµατικών ουσιών. Οι χρήστες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύµατός τους σχετικά µε το χειρισµό και την απόρριψη όλων των µολυσµατικών ουσιών που χρησιµοποιήθηκαν µε το σύστηµα αυτό. Για την εκτέλεση της λειτουργίας SEV, τα φυσίγγια πρέπει να τοποθετούνται στην πλατφόρµα του οργάνου. Για την εκτέλεση της λειτουργίας LEV, µπορείτε να τοποθετήσετε τα φυσίγγια στον αφαιρούµενο υποδοχέα LEV και τον υποδοχέα στην πλατφόρµα του οργάνου. συγκεκριµένη λειτουργία, ώρα και ηµεροµηνία καθώς Authorized Representative και στο purification kit που χρησιµοποιείται (αριθµοί καταλόγου και παρτίδας). Κατά τη διάρκεια συγκεντρώσετε τις πληροφορίες δειγµάτων µε τη συσκευή ανάγνωσης γραµµοκωδίκων, πρέπει να χρησιµοποιήσετε ετικέτες µε αντίστοιχους γραµµοκώδικες στο σωλήνα δείγµατος, το σωλήνα προεπεξεργασίας (εφόσον παρέχεται), το φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης. Οι ετικέτες γραµµοκώδικα τοποθετούνται στους σωλήνες και το φυσίγγιο πριν Printed από in USA. την προσθήκη του δείγµατος. Στη λειτουργία SEV, οι 2/08 γραµµοκώδικες υποβάλλονται σε σάρωση κατά την τοποθέτηση του φυσιγγίου που περιέχει το δείγµα στο όργανο. Στη λειτουργία LEV, οι γραµµοκώδικες υποβάλλονται σε σάρωση πριν από την τοποθέτηση του φυσιγγίου στον υποδοχέα φυσιγγίων LEV. Σημείωση: Γραµµοκώδικες µε περισσότερους από 29 χαρακτήρες δεν είναι συµβατοί µε το in vitro διαγνωστικό όργανο. Οι πληροφορίες γραµµοκώδικα µπορούν να συλλεχθούν από το γραµµοκώδικα στην ετικέτα του purification kit. Στον γραµµοκώδικα περιλαµβάνεται ο αριθµός καταλόγου κιτ, ο αριθµός παρτίδας και η ηµεροµηνία λήξης. Επίσης, η προσθήκη πληροφοριών λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί και χειροκίνητα για την έκδοση αρχείου παρακολούθησης. Pri 15

18 Required for configuration of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) format for clinical use. Includes: 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly Consult your local Promega 1 Maxwell 16 Conformité Cartridge Rack Representative regarding 1 Maxwell 16 Européenne Magnetic Elution Rack instrument disposal 6 Symbol Key Σημαντικό. Υπάρχουν δύο γραµµοκώδικες στην της πλατφόρµας, δίπλα στο αντίστοιχο φυσίγγιο. Τα! Important Catalog number Symbol ετικέτα Explanation του κιτ. Εκτελέστε σάρωση Symbol του Explanation δεδοµένα γραµµοκώδικα εµφανίζονται στην οθόνη γραµµοκώδικα στο πάνω µέρος της ετικέτας. Αν δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Ελέγξτε τα δεδοµένα εκτελέσετε σάρωση λάθος γραµµοκώδικα θα λάβετε που έχουν σαρωθεί. Και οι τρεις κώδικες πρέπει να µήνυµα In Vitro σφάλµατος. Diagnostic Medical αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε Authorized Representative Λήψη δεδομένων Manufacturer Device λειτουργίας με συσκευή SNανάγνωσης Serial number να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να γραμμοκωδίκων αλλάξετε και να σαρώσετε ξανά τις πληροφορίες. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων της ενότητας 5.Α, ανοίγει η θύρα του οργάνου και εκτείνεται η πλατφόρµα. 4. Για τις µεθόδους LEV, εκτελέστε σάρωση του Consult your local Promega Στην οθόνη Conformité Εισ. γραμμοκώδικα εµφανίζονται οι φυσιγγίου στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Τα Representative regarding πληροφορίες Européenne που πρόκειται να συλλεχθούν. Οι επιλογές δεδοµένα γραµµοκώδικα του φυσιγγίου instrument disposal που εµφανίζονται εξαρτώνται από τις επιλογές που εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax ενεργοποιήθηκαν κατά τη ρύθµιση του οργάνου. φυσιγ.. Τοποθετήστε το φυσίγγιο στον υποδοχέα φυσιγγίων. Printed in Προσθέστε USA. το δείγµα στο φυσίγγιο. Σημαντικό. Αν έχετε διαµορφώσει το όργανο ώστε 2/08! Important Catalog number Εκτελέστε σάρωση του γραµµοκώδικα του σωλήνα να συλλέγει πληροφορίες λειτουργίας, πρέπει να έκπλυσης και τοποθετήστε το σωλήνα στην υποδοχή εισάγετε τις πληροφορίες στην οθόνη Εισ. του σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος του γραµµοκώδικα που επιλέξατε για την εκτέλεση της υποδοχέα φυσιγγίων, δίπλα στο αντίστοιχο φυσίγγιο. λειτουργίας. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα εµφανίζονται στην Manufacturer SN Serial number οθόνη δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Ελέγξτε τα δεδοµένα που έχουν σαρωθεί. Και οι τρεις κώδικες πρέπει να αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να αλλάξετε και να σαρώσετε ξανά τις πληροφορίες. oration 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax εικόνα 25. Οθόνη «Εισ. γραμμοκώδικα». 1. Στην οθόνη αυτή εµφανίζεται η θέση του φυσιγγίου στο πάνω µέρος και επισηµαίνεται η επιλογή ID δείγμ.. Η θέση 1 είναι η αρχική θέση. Για τις κενές θέσεις, επιλέξτε επανειληµµένα Επόμενο Δείγμα έως ότου µεταβείτε στην επιθυµητή θέση δείγµατος. 2. Εκτελέστε σάρωση της ετικέτας γραµµοκώδικα στο σωλήνα δείγµατος ή προεπεξεργασίας. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα προστίθενται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID δείγμ.. 3. Για τις µεθόδους SEV, εκτελέστε σάρωση του φυσιγγίου στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα του φυσιγγίου εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID φυσιγ.. Προσθέστε το δείγµα στο αντίστοιχο φυσίγγιο. Τοποθετήστε το φυσίγγιο στη θέση πλατφόρµας του οργάνου που αντιστοιχεί στον αριθµό της επιλογής Θέση που εµφανίζεται στην οθόνη. Εκτελέστε σάρωση του γραµµοκώδικα του σωλήνα έκπλυσης και τοποθετήστε το σωλήνα στην υποδοχή του σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου 8218TA 5. Εκτελέστε σάρωση της ετικέτας γραµµοκώδικα στη συσκευασία του κιτ. Τα δεδοµένα γραµµοκώδικα Printed in USA. εµφανίζονται 2/08 στην οθόνη δίπλα στην επιλογή Πληροφ. κιτ. Αν η ηµεροµηνία λήξης του κιτ έχει παρέλθει, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος και πρέπει να χρησιµοποιήσετε διαφορετική παρτίδα κιτ. Αν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε περισσότερες από µία παρτίδες κιτ, πρέπει να εκτελέσετε σάρωση του αριθµού της νέας παρτίδας κιτ κατά την προσθήκη του πρώτου φυσιγγίου και σωλήνα έκπλυσης του νέου κιτ στον υποδοχέα φυσιγγίων. Σημείωση: Η σάρωση των αριθµών παρτίδας κιτ συνεχίζεται αυτόµατα στην επόµενη θέση δείγµατος. Αν χρησιµοποιείτε ένα νέο αριθµό παρτίδας κιτ, διαγράψτε τις εσφαλµένες πληροφορίες παρτίδας και σαρώστε τις σωστές πληροφορίες ή εισάγετέ τις χειροκίνητα. 6. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα δεδοµένα που εµφανίζονται στην οθόνη από κάθε επιλογή, επισηµαίνοντας την επιλογή και Διαγραφή Επιλογής. Μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα δεδοµένα επιλέγοντας Διαγραφή Όλων. 7. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα. Για τις κενές θέσεις, επιλέξτε επανειληµµένα Επόμενο Δείγμα έως ότου µεταβείτε στην επιθυµητή θέση δείγµατος. 8. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για το νέο δείγµα και το φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης που αντιστοιχούν σε αυτό και τοποθετήστε τα στις 16

19 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου κατάλληλες θέσεις. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου τοποθετήσετε όλα τα δείγµατα. 9. Αν υπάρχουν λιγότερα από 16 δείγµατα, επιλέξτε Τελικό Δείγμα µετά την τοποθέτηση όλων των δειγµάτων. Με την ενέργεια αυτή, εµφανίζεται η οθόνη Επαλήθευση δεδομένων σάρωσης. Στην οθόνη αυτή µπορείτε να ελέγξετε τα δεδοµένα γραµµοκώδικα που έχετε εισάγει. 2. Επιλέξτε ID φυσιγ. και το φυσίγγιο στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Επιλέξτε Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται δίπλα στο ID φυσιγ.. 3. Για τις µεθόδους SEV, προσθέστε το δείγµα στο αντίστοιχο φυσίγγιο και τοποθετήστε το φυσίγγιο στη θέση του οργάνου που αντιστοιχεί στον αριθµό της επιλογής Θέση που εµφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε ID έκπλ. και στη συνέχεια Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Τοποθετήστε το σωλήνα στην κατάλληλη υποδοχή σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος της πλατφόρµας, δίπλα στο φυσίγγιο. Ελέγξτε τα δεδοµένα. Όλα τα δεδοµένα πρέπει να αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να αλλάξετε τις πληροφορίες. εικόνα 26. Οθόνη «Επαλήθευση δεδομένων σάρωσης». 10. Αν εντοπίσετε τυχόν εσφαλµένα δεδοµένα για ένα δείγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά πλοήγησης για να επιστρέψετε στην οθόνη Εισαγωγή Γραμοκώδικα όπου εµφανίζεται η επιλογή «Θέση 01». Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα για να µεταβείτε στο επιθυµητό δείγµα και να προσθέσετε τις κατάλληλες πληροφορίες. 11. Για τις µεθόδους SEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. 12. Για τις µεθόδους LEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, τοποθετήστε τον υποδοχέα φυσιγγίων στο όργανο και πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. Χειροκίνητη λήψη δεδομένων λειτουργίας Μπορείτε να συλλέξετε χειροκίνητα τα δεδοµένα λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων της ενότητας 5.Α, ανοίγει η θύρα του οργάνου και εκτείνεται η πλατφόρµα. 1. Στην οθόνη Εισ. γραμμοκώδικα, επιλέξτε ID δείγμ. για την προσθήκη πληροφοριών. Επιλέξτε Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID δείγμ TA 4. Για τις µεθόδους LEV, επιλέξτε ID φυσιγ. και το φυσίγγιο στο οποίο θα προστεθεί το δείγµα. Επιλέξτε Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID φυσιγ.. Τοποθετήστε το φυσίγγιο στον υποδοχέα φυσιγγίων. Προσθέστε το δείγµα στο φυσίγγιο. Επιλέξτε ID έκπλ. και στη συνέχεια Χειροκ. Εισαγ.. Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τα επιθυµητά δεδοµένα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή ID έκπλ.. Τοποθετήστε το σωλήνα στην κατάλληλη υποδοχή σωλήνα έκπλυσης στο µπροστινό µέρος του υποδοχέα φυσιγγίων, δίπλα στο φυσίγγιο. Ελέγξτε τα δεδοµένα. Όλα τα δεδοµένα πρέπει να αντιστοιχούν µεταξύ τους. Διαφορετικά, µπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή ώστε να αλλάξετε τις πληροφορίες. 5. Επιλέξτε Πληροφ. κιτ και στη συνέχεια Χειροκ. Εισαγ.. Προσθέστε τις πληροφορίες κιτ χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Τα δεδοµένα εµφανίζονται στην οθόνη δίπλα στην επιλογή Πληροφ. κιτ. Ελέγξτε αν έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης του κιτ. 6. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα δεδοµένα που εµφανίζονται στην οθόνη από κάθε επιλογή, επισηµαίνοντας την επιλογή και Διαγραφή Επιλογής. Μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα δεδοµένα επιλέγοντας Διαγραφή Όλων. 7. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα για να µεταβείτε στην επόµενη θέση. Εµφανίζεται ο αντίστοιχος αριθµός στην επιλογή Θέση και οι πληροφορίες στη συσκευασία του κιτ µεταφέρονται στην οθόνη της 17

20 επόµενης θέσης. Δεν χρειάζεται να προσθέτετε κάθε Product Μετά την τοποθέτηση όλων των δειγµάτων και των φορά τα δεδοµένα της συσκευασίας του κιτ. Αν Maxwell 16 εµβόλων, Clinical SEV κλείστε Hardware τη θύρα. Kit Η εκτέλεση της λειτουργίας πρόκειται να χρησιµοποιήσετε περισσότερες απόrequired for ξεκινάει configuration αυτόµατα. of the Maxwell 16 Instrument in SEV (standard elution volume) form µία παρτίδες κιτ, µπορείτε να προσθέσετε τον αριθµό clinical use. Includes: της νέας παρτίδας κιτ µετά την προσθήκη του 1 Standard Magnetic Rod/Plunger Bar Assembly φυσιγγίου και σωλήνα έκπλυσης του νέου κιτ στον 1 Maxwell υποδοχέα. 16 Cartridge Rack 1 Maxwell 16 Magnetic Elution Rack 8. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 5 για το επόµενο δείγµα και το φυσίγγιο και το σωλήνα έκπλυσης που Symbol Key αντιστοιχούν σε αυτό και τοποθετήστε τα στην κατάλληλη θέση. Επιλέξτε Επόμενο Δείγμα. Symbol Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου τοποθετήσετε όλα τα δείγµατα. Explanation Symbol Explanation 9. Αν υπάρχουν λιγότερα από 16 δείγµατα, επιλέξτε Τελικό Δείγμα µετά την τοποθέτηση όλων των δειγµάτων. Με την ενέργεια αυτή, εµφανίζεται η οθόνη Επαλήθευση δεδομένων σάρωσης. Στην οθόνη αυτή µπορείτε να ελέγξετε τα δεδοµένα. Αν εντοπίσετε τυχόν εσφαλµένα δεδοµένα για ένα δείγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά πλοήγησης για να επιστρέψετε στην οθόνη Εισαγωγή Γραμοκώδικα όπου εµφανίζεται η επιλογή «Θέση 01». Χρησιµοποιήστε την επιλογή Επόμενο Δείγμα για να µεταβείτε στο επιθυµητό δείγµα και να προσθέσετε τις κατάλληλες πληροφορίες. 10. Για τις λειτουργίες SEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. 11. Για τις λειτουργίες LEV, µετά την επαλήθευση όλων των δεδοµένων, τοποθετήστε τον υποδοχέα φυσιγγίων στο όργανο και πατήστε το κουµπί Run/Stop για να ξεκινήσει η εκτέλεση µιας λειτουργίας. Part# TM300 C. Εκτέλεση λειτουργίας καθαρισμού δείγματος Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για τις ρυθµίσεις SEV ή LEV. 1 Maxwell 16 Instrument 1 Power Cable 1 RS-232 Cable for Firmware Upgrades 1 CD Containing the Technical Manual 1 Quick Start Guide Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου In Vitro Diagnostic Medical Device In Vitro Diagnostic Medical Device 8220TA MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Ger Authorized Representative εικόνα 28. Οθόνη «Ρύθμιση LEV (Χαμ. Όγκ. Έκπλ.)». Consult your local Promega Conformité Representative regarding Μετά την Européenne τοποθέτηση όλων των δειγµάτων και των instrument disposal εµβόλων, κλείστε τη θύρα. Η εκτέλεση της λειτουργίας ξεκινάει αυτόµατα. Σημαντικό. Τα έµβολα πρέπει να τοποθετούνται! Important Catalog number στη σωστή θέση έναρξης. Αν το όργανο εκτελέσει µια λειτουργία χωρίς τα έµβολα, πρέπει να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τη διάταξη µαγνητικών ράβδων (βλ. ενότητα 8.Β). Πρέπει να απορρίψετε Manufacturer τα φυσίγγια που περιέχουν SNτα δείγµατα. Serial number Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας, στην οθόνη Επεξεργασία εµφανίζεται το τρέχον βήµα της λειτουργίας και ο χρόνος που υπολείπεται. Το όργανο εκτελεί αυτόµατα περιοδικούς ελέγχους αυτοδιάγνωσης ώστε να επαληθευτεί ότι η πλατφόρµα, η ράβδος εµβόλων και η διάταξη µαγνητικών ράβδων βρίσκονται 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax εντός του εύρους τιµών βαθµονόµησης κατά τη διάρκεια Pri της διαδικασίας καθαρισµού. Αν το όργανο ανιχνεύσει Page 6 ότι κάποιο από τα εξαρτήµατα αυτά βρίσκεται εκτός του εύρους τιµών βαθµονόµησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης µιας λειτουργίας, η εκτέλεση της λειτουργίας διακόπτεται και εµφανίζεται η ένδειξη Σφάλμα βαθμονόμησης. εικόνα 27. Οθόνη «Ρύθμιση SEV (Τυπ. Όγκ. Έκπλ.)». 8219TA 18

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Oδηγóς χρήσης HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2012

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με το εξής URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αφαίρεση της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα