ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/10/15 Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Πληροφορίες: Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.782,24 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ105/2015) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Ημέρα:ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 12:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, , ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 4.782,24 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00. Έχοντας υπόψη: 1.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ. ΣΕΛΙΔΑ 1 από 39

2 2.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α /01) Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων. 3.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4.To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α /2007 ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ) 5.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α / ) Κύρωση συμβάσεων...και λοιπές διατάξεις 6.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α / ) Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων. 7. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α / ), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07 8.Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α / ) νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών. άρθρο 27 με τίτλο την Εξόφληση προμηθειών 9. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ ) Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις 10. Την με Α.Π. 5903/ Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Νοσοκομεία ) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών να προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του ποσού των ,00 σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 27, παρ.11 του Ν. 3867/2010 χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο 11.Την υπ αριθμ.πρωτ.6570/ Απόφαση Διοικητή ορισμού Επιτροπής για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την Συντήρηση των Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης, Γ.Π.Χ.Τ. και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών(Η/Ζ) του Νοσοκομείου 12. Το υπ αριθμ.πρωτ.7153/ έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 13. Την αρ.πρωτ. 22/ (Θέμα 6 ο ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης,Γ.Π.Χ.Τ και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) με προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.782,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές ΣΕΛΙΔΑ 2 από 39

3 14. Την υπ αριθμ.12458/ Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την Συντήρηση Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης,Γ.Π.Χ.Τ και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) με CPV Την ΑΔΣ32/ <<Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθμών(υ/σ) μέσης τάσης ΓΠΧΤ & Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών όπως προέκυψαν κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης>> 16.Τις υφιστάμενες ανάγκες του Νοσοκομείου Συντήρησης των Ηλεκτρικών Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης, Γ.Π.Χ.Τ. και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών(Η/Ζ) του Νοσοκομείου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών για την για την Συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης τάσης Γ.Π.Χ.Τ και Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) με προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.782,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 12:00, στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα. ΣΕΛΙΔΑ 3 από 39

4 Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής. Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και του κατασκευαστικού οίκου των υπό προμήθεια ζητούμενων ειδών του διαγωνισμού, καθώς και σήμανσης CE του προσφερόμενου προϊόντος που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας των Ιατρικών μηχ/των. 4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΣΕΛΙΔΑ 4 από 39

5 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ. 6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών. 8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 9.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 5 από 39

6 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση και η προληπτική συντήρηση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Υποσταθµών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) του Νοσοκοµείου όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Πεδίο εφαρµογής της σύµβασης είναι: ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο του διώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο του οκταώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο του τετραώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Παραρτήµατος του Νοσοκοµείου (Β. Σοφίας 108), Τα τµήµατα των ανωτέρω Υποσταθµών που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι τα εξής : Πίνακας 1:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 1 Κυψέλες Μ.Τ. µετά των ιακοπτών Φορτίου, Ασφαλειοαποζευκτών, ιακοπτών Γείωσης, Ζυγών και λοιπού εξοπλισµού 6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3 2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 1000 KVA έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 400 KVA έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 3 Πεδία µετρήσεως, ελέγχου και προστασίας µετά των οργάνων µέτρησης και σειρήνων των ανωτέρω µετασχηµατιστών ισχύος 3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 ΣΕΛΙΔΑ 6 από 39

7 4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 1 Χ 500 KVΑ Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 4 1 Χ 400 KVA 5 Πίνακές Αυτοµατισµού Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Αυτόµατης Μεταγωγής ΕΗ-ΗΖ 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 1Χ 300 KVΑ 1X120KVA Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 1 Χ 2500 Α Γενικοί αυτόµατοι διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ (µε κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία έλλειψης τάσης). 5 2 Χ 1600 A Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 2 Χ 630 Α 7 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ιακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο σύνολο τους) από 40A 1250A όλων των Υ/Σ Χαµηλής Τάσης του Νοσοκοµείου Όλοι Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 Πεδία Αντιστάθµισης συνφ των Γ.Π.Χ.Τ. 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 9 Παροχικά καλώδια Μέσης Τάσης των Υ/Σ από τις εγκαταστάσεις της ΕΗ έως τους Μ/Σ. Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Παροχικά καλώδια Χαµηλής Τάσης των Υ/Σ από τους Μ/Σ έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ. Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 7 από 39

8 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Λόγω της κρισιµότητας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου (Μέση Τάση, Μ/Σ, παράλληλη λειτουργία Μ/Σ, Χαµηλή τάση, Γενικά Πεδία Χαµηλής Τάσης, ΗΖ, αυτόµατη µεταγωγή ΕΗ-Η/Ζ) και της απαίτησης για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία αυτών, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να διαθέτουν τα παρακάτω, τα οποία θα αποδεικνύονται µε επίσηµα και νόµιµα έγγραφα (επί ποινή αποκλεισµού): 1) Να έχουν πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε Υποσταθµούς και ίκτυα Μέσης Τάσης (Κυψέλες Μ.Τ., Καλώδια Μ.Τ., Μετασχηµατιστές Ισχύος κτλ.), ίκτυα και Γενικούς Πίνακες Χαµηλής Τάσης και Η/Ζ τα οποία να λειτουργούν ως εφεδρικά µε τα αντίστοιχα συστήµατα ελέγχου και µεταγωγής. 2) Να διαθέτουν προηγούµενη εµπειρία, για την επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρηση παρόµοιων εγκαταστάσεων σε µέγεθος και πολυπλοκότητα, ιδιαίτερα σε συστήµατα αυτόµατης µεταγωγής και ελέγχου των φορτίων ανάγκης από το δίκτυο της ΕΗ σε Η/Ζ. 3) Nα προσκοµίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης σε Υποσταθµούς Μέσης Τάσης ισχύος τουλάχιστον 2000KVA, που να περιέχουν Μ/Σ ισχύος, Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία και εγκαταστάσεις Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) από ηµόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. 4) Να διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε, µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία στο εν λόγω αντικείµενο, η σχέση του οποίου µε το συµµετέχοντα θα αποδεικνύεται προσκοµίζοντας σχετικές επίσηµες βεβαιώσεις εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο συµµετέχων. 5) Να διαθέτουν πιστοποιηµένο εξοπλισµό (εργαλεία, όργανα, συσκευές, µηχανήµατα κτλ.) σχετικά µε το αντικείµενο του έργου. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι εντός του χρονικού διαστήµατος των δύο (2) ωρών θα έχουν στη διάθεση του Νοσοκοµείου τον απαιτούµενο εξοπλισµό (εργαλεία, όργανα, συσκευές, µηχανήµατα κτλ.) για τη διάγνωση και επισκευή βλάβης που εµπίπτει στις υποχρεώσεις τους. Τα συγκεκριµένα εργαλεία, όργανα, συσκευές και µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανωτέρω εργασίες θα διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διακρίβωσης, τα οποία θα τίθενται υπ όψιν της Τεχνικής Υπηρεσίας όποτε αυτά ζητηθούν. 6) Να διαθέτουν πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001/2008 που να αφορά µελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού Μέσης και Χαµηλής Τάσης (Υποσταθµούς, Ηλεκτρικούς Πίνακες, Καλώδια, Η/Ζ, UPS κτλ) και το πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 7) Να υποβάλουν κατάσταση εξειδικευµένου προσωπικού, θεωρηµένη από δηµόσια αρχή και τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος. 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1) Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις ιεθνείς και ΣΕΛΙΔΑ 8 από 39

9 Ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ΕΗ κλπ) και θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 2) Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τους ιεθνείς και Ελληνικούς Κανονισµούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευµάτων (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ΕΗ, ΤΕΕ, κλπ) και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 3) Οι εργασίες, θα εκτελεστούν από εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο, θα κατέχει απαραιτήτως, την αντίστοιχη επαγγελµατική άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανονισµούς της ΕΗ. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ελέγχου των αδειών και της ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου. 4) Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µη διαταραχθεί η οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. Για το λόγο αυτό, όπου κριθεί σκόπιµο από την Τεχνική Υπηρεσία οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τις απογευµατινές ώρες ή κατά την διάρκεια Σαββατοκύριακων ή Αργιών. 5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις και τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, παρουσία τεχνικού του Νοσοκοµείου προκειµένου να σχηµατίσει προσωπική άποψη για τη φύση των εργασιών και των συνθηκών των χώρων εργασίας και να λάβει σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου που θα πιστοποιεί την επίσκεψη. Η βεβαίωση αυτή θα συµπεριληφθεί υποχρεωτικά στη προσφορά του Αναδόχου. 6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόµενων εργασιών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 7) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή µετατροπή απαιτηθεί να γίνει κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, είτε στα υλικά είτε στις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω, θα γίνει µόνο κατόπιν έγγραφης συνεννόησης και έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 8) Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι τα ελάχιστα αποδεκτά. Προσφερόµενα υλικά και εξοπλισµός, µε τεχνικά χαρακτηριστικά ισοδύναµα ή ανώτερα από τα περιγραφόµενα, είναι αποδεκτά και θα αξιολογηθούν. 9) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα από τη σχετική και ισχύουσα νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 10) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζηµιών προκληθούν, από υπαιτιότητά του, στις ΗΜ εγκαταστάσεις, στα δοµικά στοιχεία και γενικότερα στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, µε δικά του µέσα και προσωπικό και µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. 11) Ο Ανάδοχος µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου θα καταθέτει ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών στην Τεχνική Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. 12) Όποια θέµατα σχετικά µε τα υλικά, τον εξοπλισµό και µε τις εργασίες που θα εκτελεστούν, δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και από τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις. 13) Για διευκρινήσεις σχετικά µε τις εργασίες που θα εκτελεστούν βάσει της Τεχνικής Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. ΣΕΛΙΔΑ 9 από 39

10 Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες που θα δοθούν, εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 14) Σε περιπτώσεις διαφωνίας, µεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκοµείου, σχετικά µε την ποιότητα των υλικών και των εργασιών, υπερισχύει η άποψη του Νοσοκοµείου. 15) Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι, ο Ανάδοχος, έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των όρων και απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 16) Σε περίπτωση ατυχήµατος, στους ανωτέρω χώρους και στις εγκαταστάσεις από υπαιτιότητα της συντήρησης του Αναδόχου, το Νοσοκοµείο δε φέρει καµιά ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία κι αν προκληθεί αυτό, το δε σύνολο των επιβαρύνσεων του κόστους του ατυχήµατος βαρύνει τον Ανάδοχο. 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 1) Να εξασφαλίζει την ασφαλή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 2) Υποχρεούται εκτός των προγραµµατισµένων επισκέψεων, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης του Νοσοκοµείου να αποστείλει εξειδικευµένους Τεχνικούς εντός δύο (2) ωρών καθ όλο το 24ωρο, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα προκύψει στα περιγραφόµενα του Πίνακα 1, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκοµείου συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηµερολογιακών ηµερών του έτους. 3) Να ανακοινώνει αµέσως στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου κάθε βλάβη ή ζηµία και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Η σχετική δαπάνη για την αντιµετώπιση ζηµιών, βλαβών και ανταλλακτικών θα βαρύνει το Νοσοκοµείο. 4) Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου να πληροί τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, διατάξεις και νόµους. 5) Να συντάσσει και θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Νοσοκοµείου κάθε φορά που είναι αναγκαίο, πρόγραµµα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, µε πίνακα και αναλυτική προµέτρηση των απαιτουµένων υλικών και εργασιών για την εκτέλεσή τους. 6) Να τηρεί και να ενηµερώνει ανελλιπώς τα βιβλία παρακολούθησης της λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών όλου του εξοπλισµού των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. 7) Να προγραµµατίζει την προµήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και µικρούλικων για τη λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και να ενηµερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για την προµήθειά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το κόστος αυτών το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα διαπραγµάτευσης της τιµής ή προµήθειας τους από άλλο προµηθευτή. ΣΕΛΙΔΑ 10 από 39

11 Ακόµη το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ανάθεσης των εργασιών αυτών σε άλλο µειοδότη όταν αυτό κριθεί συµφέρον για το Νοσοκοµείο. 6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος. 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1) Η παράβαση από το οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, παρέχει στο Νοσοκοµείο το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο το Συντηρητή. 2) Το Νοσοκοµείο, σε περίπτωση µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβάλει στον Ανάδοχο, ποινική ρήτρα ύψους 100 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης για τις πρώτες δέκα ηµέρες. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου πέραν των δέκα ηµερών, τότε αυτοµάτως κηρύσσεται έκπτωτος. 3) Σε περίπτωση µη χρησιµοποίησης του προβλεπόµενου προσωπικού από τον Ανάδοχο επιβάλλεται η διαδικασία της έκπτωσής του. 4) Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής τεχνικού για την αποκατάσταση βλάβης πέραν των δύο ωρών επιβάλλεται πρόστιµο 80 ανά ώρα για τις πρώτες πέντε ώρες (πέρα των δύο πρώτων ωρών). Σε µη ανταπόκριση πέραν των πέντε ωρών µπορεί να επιβληθεί η διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου και η επιβάρυνσή του µε τα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης από άλλο συνεργείο. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού των Υποσταθµών του Νοσοκοµείου θα περιλαµβάνουν : Μία (1) επιθεώρηση και έλεγχο ανά µήνα για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τον εντοπισµό τυχόν βλαβών. Μία (1) προληπτική συντήρηση ανά έτος για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία. ΣΕΛΙΔΑ 11 από 39

12 9. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ Με τον όρο Μηνιαία Επιθεώρηση και Έλεγχος νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών εγκαταστάσεων κτλ ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προλαµβάνονται πιθανές βλάβες ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. Οπτικός έλεγχος δοχείου διαστολής, αναπνευστικής συσκευής, στάθµης ελαίου και τυχόν διαρροών. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 9.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 9.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ. Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας κυψελών Μ.Τ. Οπτική επιθεώρηση των διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. ΣΕΛΙΔΑ 12 από 39

13 Οπτική επιθεώρηση ασφαλειών Μ.Τ. Οπτική επιθεώρηση διατάξεων προστασίας, ενδείξεων και οργάνων µέτρησης. Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Κυψελών Μ/Τ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Κυψελών Μ/Τ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Κυψελών Μ/Τ και των εγκαταστάσεων αυτών. 9.4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Π.Χ.Τ) Γενικός οπτικός έλεγχος καθαριότητας χώρων Γ.Π.Χ.Τ. Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Γ.Π.Χ.Τ. Έλεγχος ενδείξεων των οργάνων µέτρησης τάσης, έντασης, συχνότητας και συνφ. Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. Οπτικός έλεγχος ζυγών, µονωτήρων, αυτοµάτων διακοπτών (Α/ ), ασφαλειοαποζευκτών, ασφαλειών και λοιπού εξοπλισµού Γ.Π.Χ.Τ. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Γ.Π.Χ.Τ. που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Γ.Π.Χ.Τ. και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Γ.Π.Χ.Τ. και των εγκαταστάσεων αυτών. 9.5 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕ ΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ. Έλεγχος οργάνου αντιστάθµισης, πυκνωτών, ηλεκτρονόµων, διακοπτών και ασφαλειών. Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών. Έλεγχος ύπαρξης προειδοποιητικών ενδείξεων κινδύνου. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις του Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία του Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ και των εγκαταστάσεων. 9.6 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιµότητας και καλής λειτουργίας ΗΖ. Έλεγχος κολάρων, φίλτρων, ιµάντων Η/Ζ. Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων Η/Ζ. Έλεγχος για τυχόν διαρροές λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίµου Η/Ζ. ΣΕΛΙΔΑ 13 από 39

14 Έλεγχος στάθµης λαδιού, ψυκτικού υγρού και καυσίµου Η/Ζ. Έλεγχος, δοκιµή και µέτρηση τάσης συσσωρευτών Η/Ζ. Έλεγχος αεραγωγών και εξάτµισης Η/Ζ. Έλεγχος τάσης και συχνότητας Η/Ζ. Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων και ηχοµονωτικού καλύµµατος Η/Ζ. Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση ετοιµότητας και καλής λειτουργίας πίνακα αυτοµατισµού ΗΖ και µεταγωγικού πεδίου ΕΗ- ΗΖ. Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευών, οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών του ανωτέρω πίνακα. Έλεγχος και δοκιµή χειροκίνητης και αυτόµατης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς τα φορτία ανάγκης). Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Η/Ζ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Η/Ζ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Η/Ζ και των εγκαταστάσεων αυτών. 9.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Έλεγχος µέτρων προστασίας. Έλεγχος πινακίδων σήµανσης κινδύνου. Έλεγχος προστατευτικών µέσων χειρισµού. Έλεγχος µέσων πυρόσβεσης. Έλεγχος φωτισµού χώρου. 10. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Με τον όρο Ετήσια Προληπτική Συντήρηση νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών εγκαταστάσεων κτλ ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προλαµβάνονται πιθανές βλάβες ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ Γενικός καθαρισµός χώρου Μ/Σ µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω. Έλεγχος επαρκούς φωτισµού χώρου Μ/Σ. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού χώρου και κλιµατισµού Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου Μ/Σ. Καθαρισµός Μ/Σ µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισµού. ΣΕΛΙΔΑ 14 από 39

15 Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ. Έλεγχος διαρροών Μ/Σ. Έλεγχος δοχείου διαστολής και βάνας εκκένωσης Μ/Σ. Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ. Έλεγχος και συντήρηση µονωτήρων Μ/Σ. Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ. Έλεγχος και µέτρηση της περιµετρικής γείωσης χώρου Μ/Σ, της γείωσης του κόµβου του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών µεταλλικών µερών. Έλεγχος και συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής Μ/Σ και αντικατάσταση των υγροσκοπικών κρυστάλλων (Silica Gel) Έλεγχος της στάθµης ελαίου Μ/Σ και συµπλήρωση όπου απαιτείται ειγµατοληψία ελαίου Μ/Σ για τον έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής του. Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI) Μέτρηση ωµικής αντίστασης των τυλιγµάτων του Μ/Σ. Έλεγχος και καθαρισµός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.) Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων και διατάξεων ασφάλειας και προστασίας των Μ/Σ (στάθµης ελαίου (Buchholz), θερµοκρασίας ελαίου κτλ.) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Γενικός καθαρισµός χώρου Μ/Σ µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω. Έλεγχος επαρκούς φωτισµού χώρου Μ/Σ. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού χώρου Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου Μ/Σ. Καθαρισµός Μ/Σ µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέι καθαρισµού. Έλεγχος κατάστασης Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ. Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών Μ/Σ. Έλεγχος και συντήρηση µονωτήρων Μ/Σ. Έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων Μ/Σ Έλεγχος και µέτρηση της περιµετρικής γείωσης χώρου Μ/Σ, της γείωσης του κόµβου του Μ/Σ, της γείωσης του κελύφους Μ/Σ και λοιπών µεταλλικών µερών. Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ/Σ (IR - DAR - PI) Μέτρηση ωµικής αντίστασης των τυλιγµάτων του Μ/Σ. Έλεγχος και καθαρισµός καλωδίων Μ/Σ (Μ.Τ. και Χ.Τ.) ΣΕΛΙΔΑ 15 από 39

16 Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των οργάνων και διατάξεων ασφάλειας και προστασίας των Μ/Σ 10.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ. Γενικός καθαρισµός χώρου κυψελών Μ.Τ. µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω. Καθαρισµός του εξοπλισµού κυψελών Μ.Τ. µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισµού. Έλεγχος έδρασης και εξωτερικός οπτικός κυψελών Μ.Τ. Έλεγχος, καθαρισµός και συντήρηση ακροκιβωτίων, µονωτήρων και ζυγών. Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη εφόσον απαιτείται. Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ. Οπτική επιθεώρηση, καθαρισµός, λίπανση µηχανικών µερών, τανύσεις ελατηρίων των διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και διακοπτών γείωσης Μ.Τ. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών φορτίου, ασφαλειοαποζευκτών και διακοπτών γείωσης Μ.Τ. (Open Close) και των µηχανισµών όπλισης και διακοπής αυτών. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. Οπτική επιθεώρηση, καθαρισµός, έλεγχος και συντήρηση ασφαλειών Μ.Τ. και επαφών αυτών. Έλεγχος λειτουργίας των µηχανικών µανδαλώσεων πορτών διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας. Έλεγχος µονώσεων κυψελών Μ.Τ. Έλεγχος της περιµετρικής γείωσης στο χώρο των Κυψελών Μ.Τ. και της γείωσης των Κυψελών Μ.Τ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (Γ.Π.Χ.Τ) Καθαρισµός χώρων Γ.Π.Χ.Τ. µε βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα από πάνω προς τα κάτω. Καθαρισµός εξοπλισµού Γ.Π.Χ.Τ. µε ηλεκτρική σκούπα, πανιά και σπρέυ καθαρισµού. Έλεγχος επάρκειας αερισµού/ψύξης χώρων Γ.Π.Χ.Τ. Έλεγχος σωστής σήµανσης Γ.Π.Χ.Τ. και γραµµών αυτών. Έλεγχος καλής λειτουργίας και ενδείξεων των οργάνων µέτρησης τάσης, έντασης, συχνότητας και συνφ. Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη των ακροδεκτών και επαφών εφόσον απαιτείται. Έλεγχος ζυγών, µονωτήρων, ακροδεκτών, καλωδίων, αυτόµατων διακοπτών (Α/ ), ασφαλειοδιακοπτών, ασφαλειών κτλ. Γ.Π.Χ.Τ. ΣΕΛΙΔΑ 16 από 39

17 Καθαρισµός ζυγών, µονωτήρων και αυτόµατων διακοπτών (Α/ ) µε ηλεκτρική σκούπα και πεπιεσµένο αέρα. Οπτικός έλεγχος αυτοµάτων διακοπτών (Α/ ) και χειρισµός ΟΝ-OFF. Έλεγχος των πηνίων εργασίας των αυτόµατων διακοπτών (Α/ ) και της λειτουργίας πτώσης λόγω υπότασης των αυτόµατων διακοπτών (Α/ ) των Γ.Π.Χ.Τ. όπου είναι εγκατεστηµένα. Έλεγχος επαφών και θαλάµου σβέσης τόξου αυτοµάτων διακοπτών (Α/ ) και λιπάνσεις µηχανισµών αυτοµάτων διακοπτών (Α/ ). Έλεγχος ασφαλειών τήξης και αντικατάσταση καµένων ή λάθους τιµής αµπεράζ. Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης. Σύσφιξη εφόσον χρειάζεται ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕ ΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ συνφ Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας Πεδίου Αντιστάθµισης συνφ. Έλεγχος και ρύθµιση οργάνου αντιστάθµισης. Έλεγχος πυκνωτών, ηλεκτρονόµων, διακοπτών και ασφαλειών. Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών. Έλεγχος συνδέσεων και συσφίξεις καλωδίων. Μέτρηση της κατανάλωσης ρεύµατος πυκνωτών και σύγκριση µε την ονοµαστική τιµή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) α. Σύστηµα λίπανσης Έλεγχος στάθµης και κατάστασης λαδιού. Έλεγχος αγωγών, κολάρων και καθαρισµός αναθυµιάσεων. Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώµατος βαλβίδας πίεσης. Έλεγχος και ένδειξη οργάνου πίεσης. Αλλαγή λαδιού και αντικατάσταση φίλτρου λαδιού. β. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου (πετρελαίου) Έλεγχος δεξαµενής καυσίµου, λειτουργίας φλοτέρ και ένδειξης στάθµης καυσίµου. Έλεγχος αγωγών και κολάρων. Καθαρισµός προφίλτρου καυσίµου και αποστράγγιση νερού. Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθµιστή στροφών (governor). Έλεγχος αντλίας καυσίµου. Έλεγχος αντλίας ψεκασµού. Έλεγχος βαλβίδων ψεκασµού. Έλεγχος ακροφύσιων (µπεκ). Ελεγχος και καθαρισµός αερισµού δεξαµενής καυσίµου. Αντικατάσταση φίλτρου καυσίµου. γ. Σύστηµα τροφοδοσίας αέρα ΣΕΛΙΔΑ 17 από 39

18 Έλεγχος κυκλώµατος τροφοδοσίας αέρα. Έλεγχος αεραγωγών, κολάρων και turbo κινητήρα. Έλεγχος και καθαρισµός θυρίδων αερισµού γεννήτριας. Αντικατάσταση φίλτρου αέρος. δ. Σύστηµα υδρόψυξης Έλεγχος στάθµης και κατάστασης ψυκτικού υγρού. Έλεγχος αγωγών, κολάρων, κυψελών ψυγείου. Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώµατος βαλβίδας θερµοκρασίας νερού. Έλεγχος και ένδειξη οργάνου θερµοκρασίας νερού. Έλεγχος ιµάντων συστήµατος υδρόψυξης. Αλλαγή ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση φίλτρου νερού. ε. Σύστηµα εκκίνησης και αυτοµατισµού Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών συσσωρευτών. Μέτρηση τάσης συσσωρευτών. Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτών και ένδειξης DC βολτοµέτρου. Έλεγχος και µέτρηση τάσης φόρτισης συσσωρευτών. οκιµή συσσωρευτών. Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων. Έλεγχος ιµάντα εναλλακτικής φόρτισης συσσωρευτών. Έλεγχος λειτουργίας οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα Η/Ζ. Έλεγχος µίζας, δυναµό και µαγνήτη πετρελαιοκινητήρα. Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού και δοκιµή εκκίνησης και λειτουργίας Η/Ζ. ε. Πετρελαιοκινητήρας Έλεγχος λειτουργίας και αερισµού πετρελαιοκινητήρα. Καθαρισµός και λίπανση πετρελαιοκινητήρα Έλεγχος ιµάντων πετρελαιοκινητήρα. Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων πετρελαιοκινητήρα. Έλεγχος και ρύθµιση στροφών πετρελαιοκινητήρα. ε. Γεννήτρια Έλεγχος λειτουργίας και αερισµού γεννήτριας. Καθαρισµός και λίπανση γεννήτριας Έλεγχος οργάνων και αισθητηρίων ενδείξεων γεννήτριας. Έλεγχος και ρύθµιση τάσης και συχνότητας γεννήτριας. Έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης γεννήτριας. στ. ιάφορα Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόµενων. Έλεγχος αερισµού µηχανοστασίου Η/Ζ. Γενικός καθαρισµός Η/Ζ Γενική λίπανση Η/Ζ Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων. Έλεγχος ηχοµονωτικού καλύµµατος. ΣΕΛΙΔΑ 18 από 39

19 Έλεγχος αντίστασης προθέρµανσης. Έλεγχος εξάτµισης. Μέτρηση της συνέχειας γειώσεων. ζ. Πίνακας αυτοµατισµού Η/Ζ και µεταγωγής ΕΗ-Η/Ζ Γενικός καθαρισµός πίνακα. Έλεγχος και συσφίξεις συνδέσεων και καλωδιώσεων πίνακα. Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευών, οργάνων και ενδεικτικών λυχνιών πίνακα. Έλεγχος λειτουργίας και κατάστασης αυτοµάτων διακοπτών ισχύος και ηλεκτρονόµων ισχύος πίνακα (κατάσταση κύριων επαφών, ελατηρίου τάνυσης, πηνίων, λίπανση κινούµενων µερών κτλ). Έλεγχος ασφαλειών προστασίας πίνακα. Γενική δοκιµή του πίνακα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του. Έλεγχος και δοκιµή χειροκίνητης και αυτόµατης λειτουργίας του Η/Ζ (χωρίς τα φορτία ανάγκης). Έλεγχος χρόνων του κύκλου λειτουργίας εκκίνησης/στάσης ΗΖ και µεταγωγής φορτίων. Στη συντήρηση των Η/Ζ συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό κόστος τα παρακάτω υλικά καθώς και λοιπά µικρούλικα συντήρησης: Φίλτρα Ιµάντες Λάδια Ψυκτικά υγρά 10.6 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Έλεγχος µέτρων προστασίας. Έλεγχος πινακίδων σήµανσης κινδύνου. Έλεγχος προστατευτικών µέσων χειρισµού. Έλεγχος µέσων πυρόσβεσης. Έλεγχος φωτισµού χώρου. Η συχνότητα εκτέλεσης των επιθεωρήσεων-ελέγχων και της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 2 : ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΛΗΤΠΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 19 από 39

20 1 Κυψέλες Μ.Τ. µετά των ιακοπτών Φορτίου, Ασφαλειοαποζευκτών, ιακοπτών Γείωσης, Ζυγών και λοιπού εξοπλισµού 6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3 2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 1000 KVA έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 400 KVA έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 3 Πεδία µετρήσεως, ελέγχου και προστασίας µετά των οργάνων µέτρησης και σειρήνων των ανωτέρω µετασχηµατιστών ισχύος 3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 1 Χ 500 KVΑ 1 Χ 400 KVA 5 Πεδία Αυτοµατισµού Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Αυτόµατης Μεταγωγής ΕΗ-ΗΖ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 1Χ 300 KVΑ 1X120KVA 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 6 Γενικοί αυτόµατοι διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ (µε κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία έλλειψης τάσης). 5 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 1 Χ 2500 Α 2 Χ 1600 A Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 2 Χ 630 Α 7 ιακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο σύνολο τους) από 40A 1250A Όλοι Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 20 από 39

21 8 Πεδία Αντιστάθµισης συνφ των Γ.Π.Χ.Τ. 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 9 Παροχικά καλώδια Μέσης Τάσης των Υ/Σ από τις εγκαταστάσεις της ΕΗ έως τους Μ/Σ. Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Παροχικά καλώδια Χαµηλής Τάσης των Υ/Σ από τους Μ/Σ έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ. Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιπλέον για τα δίκτυα Μέσης Τάσης των Υποσταθµών του Νοσοκοµείου (Κυψέλες Μ.Τ. και Μετασχηµατιστές Ισχύος) θα εκτελείται ένας (1) επιπλέον γενικός έλεγχος ανά έτος και το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την Ετήσια Προληπτική Συντήρηση που θα περιλαµβάνει τους βασικούς ελέγχους της Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης (χωρίς τη διενέργεια των αντίστοιχων µετρήσεων της Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης) µε διακοπή της ηλεκτροδότησης της Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) για τον εντοπισµό προβληµάτων και ενηµέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. Για ότι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες οι ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών εγκαταστάσεων, κ.ο.κ, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων και να προλαµβάνονται πιθανές βλάβες. ΣΕΛΙΔΑ 21 από 39

22 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Χρόνος καταρτίσεως Συµβάσεως: Τόπος καταρτίσεως Συµβάσεως: Τα Γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Ισχύς Συµβάσεως: Από έως.. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1)., ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 2)Ο ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, -ΤΗΛ: &FAX:.. Στην Αθήνα σήµερα την, ηµέρα της εβδοµάδος στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου Αθήνας ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΣΕΛΙΔΑ 22 από 39

23 οι υπογράφοντες κ.κ.. ιοικητής του ανωτέρω Νοσ/µείου και ο κ, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας.-τηλ: &FAX:. συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: Σύµφωνα µε την υπ αριθ. απόφαση του.σ του Νοσοκοµείου,( Α Α.) που ακολούθησε τον (Φ.105/2015.) πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για τη συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης τάσης, ΓΠΧΤ & Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για ένα (1) χρόνο, ο δεύτερος συµβαλλόµενος που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντοµίας εργολάβος αναλαµβάνει για τη συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης τάσης, ΓΠΧΤ & Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών βάσει: α) των όρων διενέργειας, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης (Φ105/2015) του οικείου διαγωνισµού και γ) των όρων που αναφέρονται στα άρθρα της Σύµβασης αυτής, αποδεχόµενος αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως εν µέρει και στο σύνολο τους ΑΡΘΡΟ 1 ο Το Αντικείµενο της παρούσας είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση και η προληπτική συντήρηση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των Υποσταθµών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) του Νοσοκοµείου όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Πεδίο εφαρµογής της σύµβασης είναι: ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο του διώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο του οκταώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Χαµηλής Τάσης του Κεντρικού Νοσοκοµείου στο υπόγειο του τετραώροφου κτιρίου (Β. Σοφίας 114) ο Ηλεκτρικός Υποσταθµός Μέσης και Χαµηλής Τάσης του Παραρτήµατος του Νοσοκοµείου (Β. Σοφίας 108), Τα τµήµατα των ανωτέρω Υποσταθµών που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι τα εξής : ΣΕΛΙΔΑ 23 από 39

24 Πίνακας 1:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 1 Κυψέλες Μ.Τ. µετά των ιακοπτών Φορτίου, Ασφαλειοαποζευκτών, ιακοπτών Γείωσης, Ζυγών και λοιπού εξοπλισµού 6 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ : 3 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 3 2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 1000 KVA έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 Μετασχηµατιστές Ισχύος 20 KV/400 V 400 KVA έκαστος µετά του εξοπλισµού αυτών 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ ΘΕΣΗ 3 Πεδία µετρήσεως, ελέγχου και προστασίας µετά των οργάνων µέτρησης και σειρήνων των ανωτέρω µετασχηµατιστών ισχύος 3 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 4 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 4 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 1 Χ 500 KVΑ 1 Χ 400 KVA Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2 1Χ 300 KVΑ 1X120KVA 5 Πίνακές Αυτοµατισµού Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Αυτόµατης Μεταγωγής ΕΗ-ΗΖ 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 ΣΕΛΙΔΑ 24 από 39

25 6 Γενικοί αυτόµατοι διακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. των Μ/Σ (µε κινητήρα τανύσεως ελατηρίου και πηνία έλλειψης τάσης). 5 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2 1 Χ 2500 Α 2 Χ 1600 A Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 2 Χ 630 Α 7 ιακόπτες Γ.Π.Χ.Τ. (στο σύνολο τους) από 40A 1250A όλων των Υ/Σ Χαµηλής Τάσης του Νοσοκοµείου Όλοι Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Πεδία Αντιστάθµισης συνφ των Γ.Π.Χ.Τ. 2 Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 1 Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 1 9 Παροχικά καλώδια Μέσης Τάσης των Υ/Σ από τις εγκαταστάσεις της ΕΗ έως τους Μ/Σ. Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Παροχικά καλώδια Χαµηλής Τάσης των Υ/Σ από τους Μ/Σ έως τα Γ.Π.Χ.Τ. των Υ/Σ. Όλα Υ/Σ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ/Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17) Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους αρµόδιους φορείς (Υπουργείο Εµπορίου κλπ) και σύµφωνα µε τις ιεθνείς και Ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ΕΗ κλπ) και θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. ΣΕΛΙΔΑ 25 από 39

26 18) Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν, σύµφωνα µε τους ιεθνείς και Ελληνικούς Κανονισµούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ισχυρών Ρευµάτων (DIN, VDE, IEC, ISO, CE, ΕΛΟΤ, HD 384, ΕΗ, ΤΕΕ, κλπ) και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 19) Οι εργασίες, θα εκτελεστούν από εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο, θα κατέχει απαραιτήτως, την αντίστοιχη επαγγελµατική άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανονισµούς της ΕΗ. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ελέγχου των αδειών και της ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου. 20) Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µη διαταραχθεί η οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. Για το λόγο αυτό, όπου κριθεί σκόπιµο από την Τεχνική Υπηρεσία οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τις απογευµατινές ώρες ή κατά την διάρκεια Σαββατοκύριακων ή Αργιών. 21) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις και τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, παρουσία τεχνικού του Νοσοκοµείου προκειµένου να σχηµατίσει προσωπική άποψη για τη φύση των εργασιών και των συνθηκών των χώρων εργασίας και να λάβει σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου που θα πιστοποιεί την επίσκεψη. Η βεβαίωση αυτή θα συµπεριληφθεί υποχρεωτικά στη προσφορά του Αναδόχου. 22) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόµενων εργασιών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 23) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή µετατροπή απαιτηθεί να γίνει κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, είτε στα υλικά είτε στις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω, θα γίνει µόνο κατόπιν έγγραφης συνεννόησης και έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 24) Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι τα ελάχιστα αποδεκτά. Προσφερόµενα υλικά και εξοπλισµός, µε τεχνικά χαρακτηριστικά ισοδύναµα ή ανώτερα από τα περιγραφόµενα, είναι αποδεκτά και θα αξιολογηθούν. 25) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα από τη σχετική και ισχύουσα νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 26) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης, όποιων ζηµιών προκληθούν, από υπαιτιότητά του, στις ΗΜ εγκαταστάσεις, στα δοµικά στοιχεία και γενικότερα στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, µε δικά του µέσα και προσωπικό και µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. 27) Ο Ανάδοχος µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου θα καταθέτει ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών στην Τεχνική Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. 28) Όποια θέµατα σχετικά µε τα υλικά, τον εξοπλισµό και µε τις εργασίες που θα εκτελεστούν, δεν καλύπτονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και από τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις. 29) Για διευκρινήσεις σχετικά µε τις εργασίες που θα εκτελεστούν βάσει της Τεχνικής Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις / πληροφορίες που θα δοθούν, εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ΣΕΛΙΔΑ 26 από 39

27 30) Σε περιπτώσεις διαφωνίας, µεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκοµείου, σχετικά µε την ποιότητα των υλικών και των εργασιών, υπερισχύει η άποψη του Νοσοκοµείου. 31) Με την ανάθεση των εργασιών, νοείται ότι, ο Ανάδοχος, έλαβε γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και των όρων και απαιτήσεων της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 32) Σε περίπτωση ατυχήµατος, στους ανωτέρω χώρους και στις εγκαταστάσεις από υπαιτιότητα της συντήρησης του Αναδόχου, το Νοσοκοµείο δε φέρει καµιά ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία κι αν προκληθεί αυτό, το δε σύνολο των επιβαρύνσεων του κόστους του ατυχήµατος βαρύνει τον Ανάδοχο. 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 8) Να εξασφαλίζει την ασφαλή, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 9) Υποχρεούται εκτός των προγραµµατισµένων επισκέψεων, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης του Νοσοκοµείου να αποστείλει εξειδικευµένους Τεχνικούς εντός δύο (2) ωρών καθ όλο το 24ωρο, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα προκύψει στα περιγραφόµενα του Πίνακα 1, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκοµείου συµπεριλαµβανοµένων όλων των ηµερολογιακών ηµερών του έτους. 10) Να ανακοινώνει αµέσως στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου κάθε βλάβη ή ζηµία και να αποκαθιστά την καλή λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Η σχετική δαπάνη για την αντιµετώπιση ζηµιών, βλαβών και ανταλλακτικών θα βαρύνει το Νοσοκοµείο. 11) Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου να πληροί τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, διατάξεις και νόµους. 12) Να συντάσσει και θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Νοσοκοµείου κάθε φορά που είναι αναγκαίο, πρόγραµµα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, µε πίνακα και αναλυτική προµέτρηση των απαιτουµένων υλικών και εργασιών για την εκτέλεσή τους. 13) Να τηρεί και να ενηµερώνει ανελλιπώς τα βιβλία παρακολούθησης της λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών όλου του εξοπλισµού των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. 14) Να προγραµµατίζει την προµήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και µικρούλικων για τη λειτουργία και συντήρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και να ενηµερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου για την προµήθειά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το κόστος αυτών το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα διαπραγµάτευσης της τιµής ή προµήθειας τους από άλλο προµηθευτή. Ακόµη το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα ανάθεσης των εργασιών αυτών σε άλλο µειοδότη όταν αυτό κριθεί συµφέρον για το Νοσοκοµείο. ΣΕΛΙΔΑ 27 από 39

28 6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος. 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 5) Η παράβαση από το οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, παρέχει στο Νοσοκοµείο το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο το Συντηρητή. 6) Το Νοσοκοµείο, σε περίπτωση µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβάλει στον Ανάδοχο, ποινική ρήτρα ύψους 100 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης για τις πρώτες δέκα ηµέρες. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου πέραν των δέκα ηµερών, τότε αυτοµάτως κηρύσσεται έκπτωτος. 7) Σε περίπτωση µη χρησιµοποίησης του προβλεπόµενου προσωπικού από τον Ανάδοχο επιβάλλεται η διαδικασία της έκπτωσής του. 8) Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής τεχνικού για την αποκατάσταση βλάβης πέραν των δύο ωρών επιβάλλεται πρόστιµο 80 ανά ώρα για τις πρώτες πέντε ώρες (πέρα των δύο πρώτων ωρών). Σε µη ανταπόκριση πέραν των πέντε ωρών µπορεί να επιβληθεί η διαδικασία έκπτωσης του Αναδόχου και η επιβάρυνσή του µε τα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης από άλλο συνεργείο. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού των Υποσταθµών του Νοσοκοµείου θα περιλαµβάνουν : Μία (1) επιθεώρηση και έλεγχο ανά µήνα για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τον εντοπισµό τυχόν βλαβών. Μία (1) προληπτική συντήρηση ανά έτος για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία. 9. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕΛΙΔΑ 28 από 39

29 Με τον όρο Μηνιαία Επιθεώρηση και Έλεγχος νοούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισµών εγκαταστάσεων κτλ ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προλαµβάνονται πιθανές βλάβες ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. Οπτικός έλεγχος δοχείου διαστολής, αναπνευστικής συσκευής, στάθµης ελαίου και τυχόν διαρροών. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 9.2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας Μ/Σ. Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων εξαερισµού και κλιµατισµού χώρου Μ/Σ. Έλεγχος θερµοκρασίας Μ/Σ και χώρου Μ/Σ. Οπτικός έλεγχος κελύφους, κοχλιών, µονωτήρων, ακροκιβωτίων, καλωδίων Μ/Σ. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Μ/Σ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Μ/Σ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευής τυχόν βλάβης που θα διαπιστωθεί για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Μ/Σ και των εγκαταστάσεων αυτών. 9.3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ Μ.Τ. Γενικός έλεγχος και επιθεώρηση καλής λειτουργίας κυψελών Μ.Τ. Οπτική επιθεώρηση των διακοπτών φορτίου και ασφαλειοαποζευκτών Μ.Τ. Οπτική επιθεώρηση ασφαλειών Μ.Τ. Οπτική επιθεώρηση διατάξεων προστασίας, ενδείξεων και οργάνων µέτρησης. Οπτικός έλεγχος για τυχόν ενδείξεις υπερπηδήσεων, αστοχίας υλικού κτλ. Γενικότερα, θα πραγµατοποιείται επιθεώρηση για τον εντοπισµό οποιαδήποτε άλλης βλάβης στις εγκαταστάσεις των Κυψελών Μ/Τ που θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των Κυψελών Μ/Τ και άµεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων ΣΕΛΙΔΑ 29 από 39

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 02/04/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:6016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, /4/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 6/6/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 7 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 13-088715 Fax: 13-088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 21/04/2016 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4873/757562

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659623 2015-03-23

15PROC002659623 2015-03-23 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 5/6/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ταχ. Διευθ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003246563 2015-11-03

15REQ003246563 2015-11-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 03-11 - 2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 38Μ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28-1-2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057315 2015-09-17

15PROC003057315 2015-09-17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 6520 Μυτιλήνη, 17-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 24-2-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28-9-16 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/10/2012 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 19715 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες:Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 22/10/2015 Αρ. Πρωτ. 24620 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001688552 2013-10-29

13PROC001688552 2013-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213-2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η/Ζ 275 kva ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η/Ζ 275 kva ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 3 Σεπτεμβρίου 2013 2 η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου Αρ. πρωτ.: 5461 -Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» -Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» -Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ Η/Ζ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX :

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: ΤΗΛ.: /228 FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 11.11.2016 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 23/01/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 16978 ΠΛΗΡ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΕΡ: 11/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058394 FAX: 213 2058614 E-mail:mailto:panagopoulou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17786 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ: 22/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛ: 2310-966928 Fax: 2310-283117 Θεσσαλονίκη 10/9/2013 Αρ. πρωτ.: 15074 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

Σελ. 1/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Σελ. 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Παγούδη Τηλ: 2271350258 AΔΑ :6Ω4Ρ469073-ΦΦΔ Χίος 3-10-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 15-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Ως ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός νοείται οι 17 υποσταθμοί των ανεμογεννητριών (ΑΓ) και οι 2 κεντρικού υποσταθμοί (Substation Control Room) που στεγάζονται στο Αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/05/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/12 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4998 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα