13SYMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13SYMV"

Transcript

1 ΑΔΑ:, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13SYMV ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Συμβατικός Προϋπολογισμός : Αρ. Προκήρυξης : Ημερομηνία : Χρηματοδότηση : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚ Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Προμήθεια ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ,00 με τον Φ.Π.Α. 36/ /10 / 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α

2 Αριθμός :12-ΔΗΜ ΣΥΜΒΑΣΗ Συμβατικού Ποσού ,00 (με ΦΠΑ) ΑΔΑ:ΒΛΩ54690ΒΦ-ΑΓ9 ΚΑΕ:9343 CPV: ( Σελίδες 26) Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) :Εκατόν επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ Ανάδοχος : ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ A.E. Είδος :ΕΝΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Ω4690ΒΦ-5ΕΞ Υπηρεσία : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας) Σήμερα την 30ή Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία ( 2013 ), στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας), στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι α) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γεώργιο Μπέζο, Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και β) Την εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ A.E. (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ζαγοράς 12 Αθήνα, ΤΚ τηλ , fax: , έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) , υπάγεται στην ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον εκπρόσωπο κα Καλόγλου Μαρία, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαγοράς 12 με ΑΔΤ ΑΒ706159, σύμφωνα με το υπ αριθμ.-- πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ 10494/ , συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Την 31/10/2012 με βάση τη Δ/ξη 36/2012 (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις τροποποίησής της) διενεργήθηκε Δημόσιος Διεθνής Ανοιχτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ)», προϋπολογισθείσης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν οι εταιρείες 1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ 2. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ 3. ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατέθηκε με αρ πρωτ 25390/ και το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.. Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ. 16/ (ΘΕΗΔ:7) απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινώθηκαν με την υπ αρ / ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρείας «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ A.E.», όπως

3 αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο και σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της παρούσης και για τέσσερις (4) μήνες. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, η συμβατική δαπάνη και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται ως κατωτέρω : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 36/2012 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Περιλαμβάνει: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITION VP-4450HD ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ XL-4450 ΕΝΑ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ EG- 590WR ΕΝΑ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ EG- 530NW ΕΝΑ VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ EC 590WL4 ΕΝΑ VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ EC 530LP ΕΝΑ MONITOR ENDOVUE 24 ΕΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ CLASSIC CART ΕΝΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ UP 25MD ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς) , ,00 ΑΔΑ: ΒΛ9Ω4690ΒΦ-5ΕΞ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) (στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως) ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 23% Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ (αριθμητικώς) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ (ολογράφως) ,00 Ογδόντα Επτά χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ , ,00 Εκατόν Εφτά χιλιάδες Επτακόσια Σαράντα Οκτώ Ευρώ

4 Η συνολική συμβατική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους, του φόρου εισοδήματος 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α (23%). Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ.3 αναρτήθηκε με την αριθμ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με τον αριθμ στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερου στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την οποίο προορίζεται, και περιλαμβάνει την αξία του μηχανήματος με τα κλινικά πακέτα και τον παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, την συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την διαμόρφωση των τελικών σχεδίων και στοιχείων εφαρμογής, τα έξοδα εγκατάστασης, συνδέσεων, ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, περιλαμβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη 36/2012 και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Τονίζεται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να έχει προσχωρήσει σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για την κατά τον νόμο περιβαλλοντική διαχείριση αυτών. ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η οριστική παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την 30ή Αυγούστου στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στην διακήρυξη. Κατά συνέπεια η παράδοση του συγκροτήματος σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την 30ή Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (30/12/2013 ), στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και την εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των 120 ημερών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να έχει προσκομίσει το συγκρότημα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, να έχει ολοκληρώσει την προσωρινή παραλαβή του, αυτήν τα τελικά στοιχεία / σχέδια για την εγκατάσταση του μηχανήματος, να έχει τοποθετήσει, συνδέσει, ρυθμίσει, δοκιμάσει και θέσει σε πλήρη λειτουργία το προσκομισθέντα καινούργιο συγκρότημα, να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση των χρηστών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και να πραγματοποιήσει την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. Η περίοδος εκπαίδευσης των χρηστών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από το αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα ξεκινήσει μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να παραδώσει :

5 - Πλήρη σειρά εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals), στην ελληνική ή αγγλική καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του συγκροτήματος - Δύο εγχειρίδια λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική γλώσσα - Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος - Δύο σειρές επισήμων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού (parts books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που συγκροτείται με απόφαση ΔΣ του φορέα. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το προς προμήθεια είδος είναι ένας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ μοντέλο του οίκου FUJIFILM Holdings Corporation- Ιαπωνίας σύγχρονης τεχνολογίας, έτους κατασκευής 2013 προέλευσης Ιαπωνίας είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο, του κατασκευαστικού οίκου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το συγκρότημα καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Το συγκρότημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ BINTEO - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Ψηφιακό Βίντεο-επεξεργαστή VP-4450HD ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Πηγή Ψυχρού φωτισμού XL-4450 VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ Video Γαστροσκόπιο EG-590WR VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΗΣ Video Γαστροσκόπιο μικρής διαμέτρου EG-530NW ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ Video Κολονοσκόπιο EC-590WL4 VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΗΣ Video Κολονοσκόπιο μικρής διαμέτρου EC-530LP ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ Μόνιτορ ENDOVUE 24" ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ Τροχηλατο CLASSIC CART VIDEO COLOR PRINTER Video color printer UP-25MD ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

6 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ FULL HIGH DEFINITION ΑΔΑ: ΒΛ9Ω4690ΒΦ-5ΕΞ Να είναι ψηφιακός, τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας, FULL HIGH DEFINITION με ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920x1080 ή τεχνολογίας Eίναι ψηφιακός, τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας, FULL HIGH αντίστοιχου αποτελέσματος και να DEFINITION με ανάλυση εικόνας 1920x1080i και συνεργάζεται με συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας CCD. αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας CCD. Να αναφερθεί η ανάλυση για αξιολόγηση. Να διαθέτει απαραίτητα εξελιγμένο Ο προσφερόμενος βίντεο-επεξεργαστής διαθέτει το μοναδικά σύστημα χρωμοενδοσκόπησης για τον εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικής χρωμοενδοσκόπησης, (FICE) εντοπισμό βλαβών στο βλεννογόνο. Να μέσω τεχνολογίας υπολογισμού μήκους κύματος για τον εντοπισμό αναφερθεί αναλυτικά για αξιολόγηση. βλαβών στο βλεννογόνο. Διαθέτει την δυνατότητα επιλογής μέχρι 10 διαφορετικών χρωματικών φίλτρων τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα. Το σύστημα ηλεκτρονικής χρωμοενδοσκόπησης, (FICE) που διαθέτει ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής μέσω της τεχνολογίας υπολογισμού μήκους κύματος, έχει την δυνατότητα διαφορετικών συνδυασμών μήκους κύματος έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, με ανάδειξη μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με λευκό φωτισμό. Η επεξεργασία περιλαμβάνει ψηφιακό έλεγχο του μήκους κύματος του φωτισμού και αποδίδει εικόνες άψογης ποιότητας και φωτισμού. Χάριν της εξελιγμένης τεχνολογίας αλγόριθμου που χρησιμοποιείται είναι δυνατή η επιλογή συνδυασμού μεγάλων αριθμού μήκους κύματος φωτισμού για διαφορική απεικόνιση του βλεννογόνου ανάλογα με την θέση και το είδος της βλάβης προς διερεύνηση.η αρχή λειτουργίας του συστήματος χρωμοενδοσκόπησης γίνεται ως εξής. Οι εικόνες από το ενδοσκόπιο που εμφανίζονται στην οθόνη γίνεται με τη διοχέτευση λευκού φωτός από μια λάμπα xenon πάνω στον ιστό και το φως που αντανακλάται συλλαμβάνεται από το CCD chip του ενδοσκοπίου. Η τεχνολογία FICE επεξεργάζεται τις συμβατικές εικόνες σε φασματικές εικόνες που αποτελούνται από ακτίνες που έχουν συγκεκριμένα μήκη κύματος σε νανόμετρα από 400nm έως και 700nm και στα τρία βασικά χρώματα μπλε, πράσινο και κόκκινο και τα εμφανίζει στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο.ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να μπορεί να ρυθμίσει τα επίπεδα των χρωμάτων κόκκινο, μπλε και πράσινο σε νανόμετρα nm από 400nm έως 700nm. To ανωτέρω σύστημα είναι απολύτως ευέλικτο και μπορεί να αναβαθμιστεί από τον χρήστη με βάση τις ιατρικές εργασίες και εξελίξεις στην ιατρική Να διαθέτει σύστημα μέσω του οποίου ο ιατρός να μπορεί να παγώσει μία Διαθέτει σύστημα μέσω του οποίου ο ιατρός να μπορεί να παγώσει 1.3. εικόνα προς παρατήρηση, η οποία να μία εικόνα προς παρατήρηση, η οποία εμφανίζεται ως υποεικονίδιο, εμφανίζεται ως υποεικονίδιο, ενώ ενώ συνεχίζεται κανονικά η εξέταση. συνεχίζεται κανονικά η εξέταση Να παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης Ο προσφερόμενος βίντεο-επεξεργαστής παρέχει τη δυνατότητα της εξεταζόμενης περιοχής σε όσο το απεικόνισης της εξεταζόμενης περιοχής με πλήρη κάλυψη της δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης. οθόνης, δίνοντας μας καλύτερη παρατήρηση των λεπτομερειών. Το Να αναφερθεί το ποσοστό κάλυψης της ποσοστό κάλυψης της οθόνης εξαρτάται από το βίντεο ενδοσκόπιο οθόνης για αξιολόγηση. και μπορεί να φτάσει μέχρι και 130%

7 Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του Ο προσφερόμενος βίντεο-επεξεργαστής έχει την δυνατότητα κόκκινου και του μπλε χρώματος, σε ρύθμισης του κόκκινου του μπλε και του πράσινου διάφορα επίπεδα. Να αναφερθούν χρώματος.αναλυτικά διαθέτει ρυθμίσεις των: προς αξιολόγηση ο αριθμός των 1) Ρύθμιση του Κόκκινου χρώματος σε 9 βήματα. χρωμάτων και των επίπεδων ρύθμισης 2) Ρύθμιση του Πράσινου χρώματος σε 9 βήματα. τους. 3) Ρύθμιση του Μπλε χρώματος σε 9 βήματα. 4) Ρύθμιση του χρωματικού τόνου (R-Hue) από το ιώδες στο κίτρινο σε 9 βήματα. 5) Ρύθμιση του συνολικού τόνου των χρωμάτων σε 9 βήματα. 6) Ρύθμιση της φωτεινότητας σε 9 βηματα Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης του Ο προσφερόμενος βίντεο-επεξεργαστής διαθέτει 3 ρυθμίσεις της φωτισμού (automatic gain control). Να ίριδας AVE, PEAK και AUTO αυτόματο έλεγχο φωτισμού με αναφερθεί αναλυτικά για αξιολόγηση. σύστημα Auto gain control για την ρύθμιση του φωτισμού. Να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής Έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής μεγέθυνσης ΖΟΟΜ της εικόνας μεγέθυνσης της εικόνας της εξέτασης 100% σε όλα τα ενδοσκόπια από το x1.00 έως x2.00) σε 20 βήματα για όλα τα βίντεο ενδοσκόπια. Να του x0.05 για τη διευκόλυνση του ενδοσκόπου ανάλογα με τις αναφερθεί το ποσοστό μεγέθυνσης για ανάγκες της ενδοσκόπησης. αξιολόγηση. Να συνδέεται με πληκτρολόγιο για Διαθέτει πληκτρολόγιο για καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων. καταχώρηση στοιχείων. Να έχει την δυνατότητα καταγραφής Έχει την δυνατότητα καταγραφής των ενδοσκοπικών εικόνων απ' των ενδοσκοπικών εικόνων σε ψηφιακό ευθείας από το ενδοσκόπιο σε εισαγόμενες κάρτες μνήμης μέσο. Να αναφερθεί αναλυτικά για Compact Flash Media η οποίες επιτρέπουν την αποθήκευση αξιολόγηση. ενδοσκοπικών εικόνων Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Διαθέτει ψηφιακές και αναλογικές εξόδους για σύνδεση με συστήματα ψηφιακής καταγραφής συστήματα ψηφιακής καταγραφής εικόνας και video ως κάτωθι: εικόνας & video. Να αναφερθούν οι 1) 2 x HD SDI διαθέσιμες έξοδοι. 2)2 x DVI 3) 2 x RGB (SDTV + SDPC) 4) 2 x YC (S-VIDEO) 5) 1 x COMPOSITE 6) 1 x USB 7) 1 x ETHERNET στην τεχνική προσφορά σελ 45 έχουμε γράψει επιπλέον 5) 1xUSB Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακή έξοδο O προσφερόμενος βίντεο-επεξεργαστής διαθέτει 2 ψηφιακές FULL HIGH DEFINITION για σύνδεση εξόδους HD-SDI FULL HIGH DEFINITION (HDTV) για σύνδεση με με ανάλογης ανάλυσης μόνιτορ. ανάλογης ανάλυσης μόνιτορ. Να μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρονικό Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή, για ηλεκτρονική καταγραφή ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαθέτει έξοδο δικτύου τύπου και αρχειοθέτηση στην καρτέλα του ETHERNET για σύνδεση με συστήματα DICOM που διαθέτει το ασθενούς. νοσοκομείο, έτσι ώστε να υπάρχει μια καρτέλα του ασθενούς που θα περιλαμβάνει όλο το ιστορικό του όπως εικόνες από ακτινογραφίες, CT, MRI,DR,CR οι οποίες θα είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω του δικτύου του νοσοκομείου στον υπολογιστή του χρήστη. Ο προσφερόμενος βίντεοεπεξεργαστής να είναι συμβατός και του Ο προσφερόμενος βίντεο-επεξεργαστής είναι συμβατός και είναι ίδιου κατασκευαστή με την πηγή του ιδίου κατασκευαστή με την πηγή ψυχρού φωτισμού του ψυχρού φωτισμού του συστήματος και συστήματος και τα προσφερόμενα βίντεο-ενδοσκόπια, για λόγους τα προσφερόμενα βίντεο ενδοσκόπια, συμβατότητας. για λόγους συμβατότητας Να λειτουργεί με τάση 230V/50HZ. Λειτουργεί με τάση 230V/50HZ Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει (CE Mark MDD) σύμφωνα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την με την οδηγία 93/42/EEC και πληροί τους κανόνες ασφαλείας της οδηγία 93/42/EEC. Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κατατίθενται τα σχετικά πιστοποιητικά

8 1.16. Να αναφερθούν περαιτέρω 1. Είναι το μοναδικό σύστημα που μπορεί να παρουσιάσει πλεονεκτήματα προκειμένου να ταυτόχρονα την εικόνα της χρωμοενδοσκόπησης με την εικόνα του αξιολογηθούν. λευκού φωτός (DUAL MODE), χωρίς την απαίτηση εναλλαγής από τον χρήστη κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη διάγνωση και την ταχύτερη ολοκλήρωση της εξέτασης. 2. Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής διαθέτει αυτόματο σύστημα επιλογής και αποθήκευσης της καθαρότερης παγωμένης εικόνας. Το σύστημα κρατάει συνεχώς μια ακολουθία από εικόνες και όταν ο χρήστης παγώσει την εικόνα κατά την διάρκεια της εξέτασης, αυτόματα το σύστημα επιλέγει την καθαρότερη και διαυγέστερη εικόνα με αποτέλεσμα η εικόνα που αποθηκεύεται να είναι πάντα η καταλληλότερη ποιοτικά. 3. Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής διαθέτει την δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης της εικόνας λευκού φωτός και της χρωμοενδοσκόπησης στην κάρτα μνήμης CF. 4. Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής διαθέτει την δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής των φασμάτων της χρωμοενδοσκόπησης από το κουμπί του οργάνου επιτρέποντας έτσι την καλύτερη επιλογή από τον χρήστη για την καλύτερη διάγνωση των βλαβών του βλεννογόνου. 5. Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής διαθέτει αυτόματο σύστημα ρύθμισης του φωτισμού του βλεννογόνου, προσδίδοντας έτσι εικόνες καθαρές και με τον σωστό φωτισμό από το πιο κοντινό έως το πιο απομακρυσμένο σημείο του βλεννογόνου που εξετάζεται από τον χρήστη. 6. Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής διαθέτει νέο εξελιγμένο σύστημα αποθήκευσης στοιχείων των ασθενών του ιατρού της εξέτασης, καθώς και του serial number του ενδοσκοπίου και σχεδιάγραμμα με την κατεύθυνση της λαβίδας βιοψίας του οργάνου που χρησιμοποιείται. 7. Ο προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης όλες τις πληροφορίες για το είδος της εξέτασης τα στοιχεία του ασθενούς την ημερομηνία,τα φίλτρα της χρωμοενδοσκόπησης (FICE) κτλ, που χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της εξέτασης. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται μαζί με την εικόνα στην κάρτα μνήμης CF που διαθέτει ο επεξεργαστής ώστε όταν ανακαλούνται από τον χρήστη να έχει στην διάθεση του ένα πλήρως ενημερωμένο αρχείο. 8. O προσφερόμενος βίντεο επεξεργαστής διαθέτει και δεύτερη υποδοχή στην οποία μπορούν να συνδεθούν και βίντεο ενδοσκοπία της σειράς 400 series. 9. Διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ισορροπίας λευκού χρώματος (white balance) για ακρίβεια και πιστότητα χρωμάτων. 10. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα 10 διαφορετικών ρυθμίσεων, μέσω κομβίων του οργάνου για τον έλεγχο των: 1) EM ΕLECTRONIC ZOOM για την μεγέθυνση της εικόνας σε διάφορα επίπεδα που ορίζει ο χρήστης. 2) IRIS για την επιλογή της ίριδας σε δυο επίπεδα AVE/PEAK. 3) SHUTTER SPEED για την ρύθμιση της ταχύτητας του διαφράγματος σε 3 επιπεδα 1/200, 1/100, 1/60 4) STRUCTURE EMPHASIS για την ρύθμιση της σαφήνειας της δομής της εικόνας. 5) FICE για την ενεργοποίηση της χρωμοενδοσκοπησης

9 6) DISPLAY για την εμφάνιση η όχι διαφόρων στοιχείων στην οθόνη κατά την διάρκεια της εξέτασης. 7) TONE για την έμφαση της διαφοράς μεταξύ των χρωμάτων της εικόνας. 8) TRIGGER για την ενεργοποίησης του remote σήματος. 9) FREEZE για το πάγωμα της εικόνας και φωτογράφησης. 10) RECORD για την ενεργοποίηση διάφορων καταγραφικών συσκευών όπως VCR, Video Printer και Η/Υ. 11. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων για 20 χρήστες όπως χρώμα φωτεινότητα λεπτομέρεια κτλ. 12. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα ενισχυσις της απεικόνισης των αγγείων 13. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα απομόνωσης των ενδοσκοπίων χωρίς την απαίτηση απενεργοποίησης του συστήματος. 14. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με ενδοσκοπία οπτικής μεγέθυνσης. 15. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με HIGH DEFINITION HIGH RESOLUTION ενδοσκόπια με ανάλυση μεγαλύτερη από 1 MEGA PIXEL. 16. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού του GAMMA COLOR LINE (Tone). 17. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος σε 6 επίπεδα 1/800, 1/600, 1/400, 1/200, 1/100, 1/ Ο προσφερόμενος επεξεργαστής διαθέτει panel χειρισμού αφής. 19. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής διαθέτει εσωτερική μνήμη μεγάλης χωρητικότητας Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus από τα πρωτότυπα prospectus του και έντυπα των οίκων. οίκου. 2. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Να είναι ενσωματωμένη στον βίντεο 2.1. Είναι ξεχωριστή συσκευή από τον βίντεο-επεξεργαστή επεξεργαστή ή ξεχωριστή συσκευή Να διαθέτει λυχνία 300 Watt ΧΕΝΟΝ. Διαθέτει λυχνία 300 Watt XENON. Να διαθέτει εναλλακτική λυχνία αλογόνου τουλάχιστον 35 Watt ή λυχνία Διαθέτει εναλλακτική λυχνία αλογόνου, 75 Watt η οποία 2.3. αντίστοιχου αποτελέσματος η οποία θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός ενεργοποιείται σε περίπτωση που η λειτουργίας. κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία νερού αέρα που να ρυθμίζεται σε όσο Διαθέτει ενσωματωμένη αντλία νερού αέρα που ρυθμίζεται σε το δυνατόν περισσότερα βήματα. Να βήματα, HIGH, MID, LOW, OFF. αναφερθούν τα βήματα για αξιολόγηση. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αλλά Διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός Automatic light και χειροκίνητης ρύθμισης του φωτός, 2.5. control αλλά και χειροκίνητης ρύθμισης του φωτός σε 10 βήματα, με με οπτικές ενδείξεις στην πρόσθια οπτικές ενδείξεις στην πρόσθια επιφάνεια της πηγής. επιφάνεια της πηγής. Να έχει σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής 2.6. Διαθέτει σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας. λυχνίας Η προσφερόμενη πηγή φωτισμού να Η προσφερόμενη πηγή φωτισμού είναι του ιδίου κατασκευαστή και είναι του ίδιου κατασκευαστή και να ανήκει στην ιδία σειρά και κατηγορία με τον βίντεο-επεξεργαστή και ανήκει στην ίδια σειρά και κατηγορία τα βίντεο-ενδοσκόπια, για λόγους ομοιογένειας

10 με τον βίντεο επεξεργαστή και τα βίντεο ενδοσκόπια, για λόγους των διαφορετικών υποσυστημάτων. ομοιογένειας των διαφορετικών υποσυστημάτων Να λειτουργεί με τάση 230V/50HZ. Λειτουργεί με τάση 230V/50HZ. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει (CE Mark MDD) σύμφωνα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την με την οδηγία 93/42/EEC και πληροί τους κανόνες ασφαλείας της 2.9. οδηγία 93/42/EEC. Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κατατίθενται τα σχετικά πιστοποιητικά. Να αναφερθούν περαιτέρω 1) Η προσφερόμενη πηγή διαθέτει πλήκτρα αφής. πλεονεκτήματα προκειμένου να 2) Παρέχει τη δυνατότητα μέσω πλήκτρου αφής, ενεργοποίησης αξιολογηθούν. της λειτουργίας εξοικονόμησης φωτός, LIGHT SAVE προκειμένου να περιοριστεί η μέγιστη ποσότητα φωτός της κεντρικής λυχνίας, για την αποφυγή θρόμβωσης του αίματος από το φως που εκπέμπεται στην περίπτωση ασθενή που εμφανίζει αιμορραγία 3) Παρέχει τη δυνατότητα της πλήρους φωτιστικής ισχύος της λυχνίας, μέσω πλήκτρου αφής XLUM, για ειδικές περιπτώσεις όπου ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει την ακριβή θέση του άκρου του ενδοσκοπίου στο εσωτερικό του ασθενή, εποπτεύοντας από έξω. 4) Η προσφερόμενη πηγή ψυχρού φωτισμού διαθέτει ένα αυτόματο και εξελιγμένο αθόρυβο σύστημα ψύξης, για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, το οποίο αποτελείται από ανεμιστήρες και ψήκτρες στις οποίες είναι ενσωματωμένη η λυχνία για επιπλέον ασφάλεια. 5) Η προσφερόμενη πηγή διαθέτει υποδοχή στην οποία μπορούν να συνδεθούν και βίντεο ενδοσκόπια της σειράς 400 series. 6) Η προσφερόμενη πηγή είναι συμβατή με ινοπτικά ενδοσκόπια Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus του Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus οίκου. του οίκου. 3 VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς, και Είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας FULL HIGH 3.1. τελευταίας τεχνολογίας FULL HIGH DEFINITION. DEFINITION. Να διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής Διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, 3.2. ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, για για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο επεξεργαστή εικόνας Μπορεί να συνδεθεί και λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας 3.3. υψηλής ευκρίνειας και υψηλής υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. Να παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης της εξεταζόμενης περιοχής σε όσο το Το προσφερόμενο γαστροσκόπιο διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη 3.4. δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης. κάλυψη της επιφάνειας του monitor 130%. Να αναφερθεί το ποσοστό κάλυψης της οθόνης για αξιολόγηση Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο Διαθέτει πολύ μικρή εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου σωλήνα 9.3mm εύκαμπτου τμήματος και σωλήνα και τελικού κάτω άκρου 9.6mm που υπερκαλύπτει την ανωτέρω εισαγωγής ίση ή μικρότερη από προδιαγραφή

11 mm. Να αναφερθούν αναλυτικά οι Η πολύ μικρή εξωτερική του διάμετρος είναι στοιχείο που από μόνο διαστάσεις για αξιολόγηση. του παρέχει μικρότερη καταπόνηση στον ασθενή κατά την εξέταση, ευκολότερη διέλευση μέσα από στενώσεις του ανώτερου πεπτικού και την μικρότερη δυνατή ακτίνα στρέψης στη <retro>. Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως Έχει εύρος πρόσθιας οράσεως 140. τουλάχιστον 140 ο. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας τουλάχιστον Διαθέτει κανάλι βιοψίας 2.8mm για την διενέργεια όλων των 2.8mm για την διενέργειας όλων των θεραπευτικών ενδοσκοπικών πράξεων. θεραπευτικών ενδοσκοπικών πράξεων. Να εκτελεί γωνιώσεις τουλάχιστον: Προς τα άνω 210 ο / προς τα κάτω 90 ο / Εκτελεί γωνιώσεις : Προς τα άνω 210 /προς τα κάτω 90 / προς τα προς τα δεξιά 100 ο / προς τα αριστερά δεξιά 100 /προς τα αριστερά ο. Να αναφερθούν αναλυτικά οι γωνιώσεις για αξιολόγηση. Να έχει μήκος εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 1030mm για την Το προσφερόμενο γαστροσκόπιο διαθέτει μήκος εργασίας διενέργεια όλων των θεραπευτικών 1.100mm, που υπερκαλύπτει την ανωτέρω προδιαγραφή. πράξεων. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις για αξιολόγηση. Να έχει δυνατότητα ρυθμίσεων από τη Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο έχει τη δυνατότητα 11 λαβή του χειριστηρίου διαφόρων διαφορετικών ρυθμίσεων, μέσω κομβίων του οργάνου για τον παραμέτρων μέσω κομβίων, του έλεγχο των: παγώματος εκτύπωσης 1) ΕΜ ΕLECTRONIC ZOOM για την μεγέθυνση της εικόνας σε φωτογραφιών, κ.λ.π. Να αναφερθούν οι διάφορα επίπεδα που ορίζει ο χρήστης. ρυθμίσεις για περαιτέρω αξιολόγηση. 2) IRIS για την επιλογή της ίριδας σε τρία επίπεδα AVE/PEAK. 3) SHUTTER SPEED για την δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος (Shutter speed) έτσι ώστε η εικόνα να διατηρεί την ευκρίνεια της κατά την διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρήστη, σε 3 διαφορετικές ρυθμίσεις 1/200, 1/100, 1/60. 4) STRUCTURE EMPHASIS για την ρύθμιση της σαφήνειας της δομής της εικόνας επιτρέποντας έτσι την κοντινότερη παρατήρηση των λεπτομερειών. 5) FICE για την ενεργοποίηση της χρωμοενδοσκόπησης. 6) DATA DISPLAY για την εμφάνιση η όχι διαφόρων στοιχείων στην οθόνη κατά την διάρκεια της εξέτασης. 7) ΤΟΝΕ για την έμφαση της διαφοράς μεταξύ των χρωμάτων της εικόνας αυξάνοντας τον κορεσμό και επιτρέποντας έτσι την κοντινότερη παρατήρηση του αντικειμένου. 8) TRIGGER μέθοδος ενεργοποίησης του remote σήματος 9) FREEZE για το πάγωμα της εικόνας και φωτογράφησης. 10) RECORD για την ενεργοποίηση διάφορων καταγραφικών συσκευών όπως VCR, Video Printer και Η/Υ. 11) BLV για την ενίσχυση των αγγείων του βλεννογόνου. Να αναφερθεί το βάθος πεδίου για Διαθέτει βάθος πεδίου, mm. περαιτέρω αξιολόγηση. Να είναι συμβατό με την μέθοδο Είναι συμβατό με το μοναδικά εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαφοροποίησης παθολογικού και χρωμοενδοσκόπησης, (FICE) μέσω τεχνολογίας υπολογισμού φυσιολογικού ιστού μήκους κύματος, το οποίο έχει την δυνατότητα διαφορετικών (χρωμοενδοσκόπηση) για την καλύτερη συνδυασμών μήκους κύματος έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, με ανάδειξη αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα βλεννογόνου του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με λευκό φωτισμό Να διαθέτει ειδικό σύστημα το οποίο Διαθέτει ειδικό σύστημα το oπoίo αποκλείει τη δημιουργία

12 να αποκλείει τη δημιουργία παράσιτων παράσιτων όταν το γαστροσκόπιο συνεργάζεται με laser ή όταν το γαστροσκόπιο συνεργάζεται με διαθερμία. laser ή διαθερμία. Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του να Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του είναι κατάλληλα μονωμένα για είναι κατάλληλα μονωμένα για χρήση με χρήση με διαθερμία και Σύστημα Laser. διαθερμία και Σύστημα Laser. Να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε Είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά για την πλήρη απολυμαντικά υγρά για την πλήρη ασφάλεια χρήσεως. ασφάλεια χρήσεως. Το προσφερόμενο βίντεο ενδοσκόπιο να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο είναι του ιδίου κατασκευαστή ανήκει στην ίδια σειρά και κατηγορία με και ανήκει στην ιδία σειρά και κατηγορία με τον βίντεο-επεξεργαστή τον βίντεο επεξεργαστή και την πηγή και την πηγή φωτισμού και υπάρχει πλήρης συμβατότητα μεταξύ φωτισμού ώστε να υπάρχει πλήρης των συστημάτων. συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει (CE Mark MDD) σύμφωνα φέρει σήμανη CE σύμφωνα με την με την οδηγία 93/42/EEC και πληροί τους κανόνες ασφαλείας της οδηγία 93/42/EEC. Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κατατίθενται τα σχετικά πιστοποιητικά Να αναφερθούν περαιτέρω 1. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει κατάλληλο πλεονεκτήματα προκειμένου να σχεδιασμό κάτω οπτικού άκρου, ώστε να αποφεύγεται το αξιολογηθούν. φαινόμενο του θαμπώματος από υγρασία. 2. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο είναι εξοπλισμένο με νέας τεχνολογίας έγχρωμο (SUPER CCD Colour Chip Technology), με ανάλυση μεγαλύτερη από 1 Mega pixels. 3. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει εργονομικό χειριστήριο με σύστημα γωνιώσεων χαμηλής τριβής. 4. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει σύστημα γωνιώσεων με μειωμένη απαίτηση δύναμης. 5. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει βαλβίδα press type η οποία απομονώνει πλήρως το κανάλι αναρρόφησης από το κανάλι βιοψίας. Το κανάλι αναρρόφησης βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το χειριστήριο 6. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει δυο φωτιστικές δέσμες για τον ομοιόμορφο φωτισμό εξασφαλίζοντας εικόνα φωτεινή και καθαρή χωρίς σκιές κατά την ενδοσκόπηση. 7. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει διάταξη πέδησης γωνιώσεων (φρένα). 8. Οι βαλβίδες αναρρόφησης και νερού αέρα του βίντεο γαστροσκοπίου είναι κατάλληλες για απολύμανση μέσω κλιβάνου ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρη απολύμανση τους σύμφωνα με τα διεθνή στανταρ ασφαλείας. 9. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει νέας σχεδίασης και με μικρότερες διαστάσεις και ελαφρύτερους κονέκτορες φωτισμού και ηλεκτρικών επαφών επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση καθώς και καλύτερο χειρισμό κατά την διάρκεια της απολύμανσης του. 10. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει νέας σχεδίασης σωλήνα εισαγωγής με μεγαλύτερη ευκαμψία κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης προσφέροντας ευκολότερη εισαγωγή και άνεση κατά την διάρκεια της εξέτασης. 11. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει λεία, επίπεδη και ομαλότερη επιφάνεια, για την βέλτιστη επαφή με τον καθαρισμό, και απολύμανση υψηλών επιδόσεων. 12. Το προσφερόμενο ενδοσκόπιο διαθέτει χειριστήριο νέας σχεδίασης ιδιαίτερα μειωμένων εξωτερικών διαστάσεων κατά 10mm όπως αναλυτικά φαίνεται στο prospectus, καθώς επίσης το χειριστήριο του είναι 20% ελαφρύτερο με αποτέλεσμα την

13 3.19. μικρότερη καταπόνηση στον χρήστη κατά την διάρκεια της εξέτασης. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus από τα πρωτότυπα prospectus Του του οίκου. οίκου. 4. VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο επεξεργαστή εικόνας Μπορεί να συνδεθεί και λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας 4.1. υψηλής ευκρίνειας και υψηλής υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. Να διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής Διαθέτει έγχρωμο SUPER CCD υψηλής ευκρίνειας και υψηλής 4.2. ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, για ανάλυσης, για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. Στην τεχνική προσφορά αναφέρουμε: διαθέτει έγχρωμο CCD Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και σωλήνα εισαγωγής ίσης ή μικρότερης από Διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος και σωλήνα mm ώστε να είναι κατάλληλο για εισαγωγής 5,9 mm και είναι κατάλληλο για στενώσεις του στενώσεις του οισοφάγου και του οισοφάγου και του δωδεκαδακτύλου. δωδεκαδακτύλου. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας τουλάχιστον 4.5. Διαθέτει κανάλι βιοψίας 2.0mm. 2.0mm. Να διαθέτει εύρος οράσεως περίπου Διαθέτει εύρος οράσεως 140º μοίρες. Υπερτερώντας των ο μοίρες. προδιαγραφών Να εκτελεί γωνιώσεις τουλάχιστον: Προς τα άνω 210 ο / προς τα κάτω 90 ο / Εκτελεί γωνιώσεις: Προς τα άνω 210 /προς τα κάτω 90 /προς τα 4.7. προς τα δεξιά 100 ο / προς τα αριστερά δεξιά 100 / προς τα αριστερά ο. Να αναφερθούν αναλυτικά οι γωνιώσεις για αξιολόγηση. Να έχει μήκος εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 1000mm για την Το προσφερόμενο γαστροσκόπιο διαθέτει μήκος εργασίας 4.8. διενέργεια όλων των θεραπευτικών 1.100mm, που υπερκαλύπτει την ανωτέρω προδιαγραφή. πράξεων. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις για αξιολόγηση Να έχει δυνατότητα ρυθμίσεων από τη Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο έχει τη δυνατότητα 11 λαβή του χειριστηρίου διαφόρων διαφορετικών ρυθμίσεων, μέσω κομβίων του οργάνου για τον παραμέτρων μέσω κομβίων, του έλεγχο των: παγώματος εκτύπωσης 1) ΕΜ ΕLECTRONIC ZOOM για την μεγέθυνση της εικόνας σε φωτογραφιών, κ.λ.π. Να αναφερθούν οι διάφορα επίπεδα που ορίζει ο χρήστης. ρυθμίσεις για περαιτέρω αξιολόγηση. 2) IRIS για την επιλογή της ίριδας σε τρία επίπεδα AVE/PEAK. 3) SHUTTER SPEED για την δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος (Shutter speed) έτσι ώστε η εικόνα να διατηρεί την ευκρίνεια της κατά την διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρήστη, σε 3 διαφορετικές ρυθμίσεις 1/200, 1/100, 1/60. 4) STRUCTURE EMPHASIS για την ρύθμιση της σαφήνειας της δομής της εικόνας επιτρέποντας έτσι την κοντινότερη παρατήρηση των λεπτομερειών. 5) FICE για την ενεργοποίηση της χρωμοενδοσκόπησης. 6) DATA DISPLAY για την εμφάνιση η όχι διαφόρων στοιχείων στην οθόνη κατά την διάρκεια της εξέτασης. 7) ΤΟΝΕ για την έμφαση της διαφοράς μεταξύ των χρωμάτων της εικόνας αυξάνοντας τον κορεσμό και επιτρέποντας έτσι την κοντινότερη παρατήρηση του αντικειμένου. 8) TRIGGER μέθοδος ενεργοποίησης του remote σήματος 9) FREEZE για το πάγωμα της εικόνας και φωτογράφησης. 10) RECORD για την ενεργοποίηση διάφορων καταγραφικών

14 συσκευών όπως VCR, Video Printer και Η/Υ. 11) BLV για την ενίσχυση των αγγείων του βλεννογόνου. Να αναφερθεί το βάθος πεδίου για Το βάθος του πεδίου είναι 4-100mm. περαιτέρω αξιολόγηση. Να είναι συμβατό με την μέθοδο Είναι συμβατό με το μοναδικά εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαφοροποίησης παθολογικού και χρωμοενδοσκόπησης, (FICE) μέσω τεχνολογίας υπολογισμού φυσιολογικού ιστού μήκους κύματος, το οποίο έχει την δυνατότητα διαφορετικών (χρωμοενδοσκόπηση) για την καλύτερη συνδυασμών μήκους κύματος έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, με ανάδειξη αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα βλεννογόνου. του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με λευκό φωτισμό. Να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε Είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά για την πλήρη απολυμαντικά υγρά για την πλήρη ασφάλεια χρήσεως. ασφάλεια χρήσεως. Να διαθέτει ειδικό σύστημα το οποίο να Διαθέτει ειδικό σύστημα το oπoίo αποκλείει τη δημιουργία αποκλείει τη δημιουργία παράσιτων παράσιτων όταν το γαστροσκόπιο συνεργάζεται με laser ή όταν το γαστροσκόπιο συνεργάζεται με διαθερμία. laser ή διαθερμία. Το προσφερόμενο βίντεο ενδοσκόπιο να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο είναι του ιδίου κατασκευαστή ανήκει στην ίδια σειρά και κατηγορία με και ανήκει στην ιδία σειρά και κατηγορία με τον βίντεο-επεξεργαστή τον βίντεο επεξεργαστή και την πηγή και την πηγή φωτισμού και υπάρχει πλήρης συμβατότητα μεταξύ φωτισμού ώστε να υπάρχει πλήρης των συστημάτων. συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει (CE Mark MDD) σύμφωνα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την με την οδηγία 93/42/EEC και πληροί τους κανόνες ασφαλείας της οδηγία 93/42/EEC. Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κατατίθενται τα σχετικά πιστοποιητικά. Να αναφερθούν περαιτέρω 1. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει κατάλληλο πλεονεκτήματα προκειμένου να σχεδιασμό κάτω οπτικού άκρου, ώστε να αποφεύγεται το αξιολογηθούν. φαινόμενο του θαμπώματος από υγρασία. 2. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει εργονομικό χειριστήριο με σύστημα γωνιώσεων χαμηλής τριβής. 3. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει σύστημα γωνιώσεων με μειωμένη απαίτηση δύναμης. 4. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει βαλβίδα press type η οποία απομονώνει πλήρως το κανάλι αναρρόφησης από το κανάλι βιοψίας. Το κανάλι αναρρόφησης βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το χειριστήριο 5. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει δυο φωτιστικές δέσμες για τον ομοιόμορφο φωτισμό εξασφαλίζοντας εικόνα φωτεινή και καθαρή χωρίς σκιές κατά την ενδοσκόπηση. 6. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο διαθέτει διάταξη πέδησης γωνιώσεων (φρένα). 7. Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του είναι κατάλληλα μονωμένα για χρήση με διαθερμία και Σύστημα Laser. 8. Το προσφερόμενο βίντεο γαστροσκόπιο είναι τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας. 9. Το προσφερόμενο γαστροσκόπιο διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor 130% Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus από τα πρωτότυπα prospectus του του οίκου. οίκου. 5. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς, και Είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας FULL HIGH 5.1. τελευταίας τεχνολογίας FULL HIGH DEFINITION. DEFINITION

15 Να διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής Διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, για για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο επεξεργαστή εικόνας Μπορεί να συνδεθεί και λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. Να παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης της εξεταζόμενης περιοχής σε όσο το Διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης. monitor 110%. Να αναφερθεί το ποσοστό κάλυψης της οθόνης για αξιολόγηση. Να αναφερθεί η εξωτερική διάμετρο του Διαθέτει πολύ μικρή εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου σωλήνα κολονοσκοπίου προκειμένου να 12.8mm και τελικού κάτω άκρου 12.8mm.Η πολύ μικρή εξωτερική αξιολογηθεί. του διάμετρος είναι στοιχείο που από μόνο του παρέχει μικρότερη καταπόνηση στον ασθενή κατά την εξέταση, ευκολότερη διέλευση μέσα από στενώσεις του πεπτικού και την μικρότερη δυνατή ακτίνα στρέψης στη <retro>. Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως τουλάχιστον 140 ο. Διαθέτει εύρος προσθιας οράσεως 140º μοίρες. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας ίσο ή Διαθέτει κανάλι βιοψίας 3.8mm για την διενέργεια όλων των μεγαλύτερο από 3.7.mm για την 5.7. θεραπευτικών ενδοσκοπικών πράξεων. Υπερτερώντας των διενέργεια όλων των ενδοσκοπικών προδιαγραφών πράξεων. Να εκτελεί γωνιώσεις: Προς τα άνω 180 ο /. προς τα κάτω 180 ο / προς τα Εκτελεί γωνιώσεις: Προς τα άνω 180 /προς τα κάτω 180 /προς τα 5.8. δεξιά 160 ο / προς τα αριστερά 160 ο. να δεξιά 160 / προς τα αριστερά 160. αναφερθούν αναλυτικά οι γωνιώσεις για αξιολόγηση. Να έχει μήκος εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 1680mm για την Το προσφερόμενο κολποσκόπιο διαθέτει μήκος εργασίας 5.9. διενέργεια όλων των θεραπευτικών 1.690mm, που υπερκαλύπτει την ανωτέρω προδιαγραφή. πράξεων. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις για αξιολόγηση. Να αναφερθεί το βάθος πεδίου για Το βάθος του πεδίου είναι 3-100mm. περαιτέρω αξιολόγηση. Να διαθέτει ξεχωριστό κανάλι για Διαθέτει ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου του έκπλυση του βλεννογόνου του εντέρου εντέρου(water jet ). (water jet) Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο έχει τη δυνατότητα 11 τη λαβή του χειριστηρίου διαφόρων διαφορετικών ρυθμίσεων, μέσω κομβίων του οργάνου για τον παραμέτρων μέσω κομβίων, του έλεγχο των: παγώματος εκτύπωσης φωτογραφιών 1) ΕΜ ΕLECTRONIC ZOOM για την μεγέθυνση της εικόνας σε κ.λ.π. Να αναφερθούν οι ρυθμίσεις διάφορα επίπεδα που ορίζει ο χρήστης. για περαιτέρω αξιολόγηση. 2) IRIS για την επιλογή της ίριδας σε τρία επίπεδα AVE/PEAK. 3) SHUTTER SPEED για την δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος (Shutter speed) έτσι ώστε η εικόνα να διατηρεί την ευκρίνεια της κατά την διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρήστη, σε 3 διαφορετικές ρυθμίσεις 1/200, 1/100, 1/60. 4) STRUCTURE EMPHASIS για την ρύθμιση της σαφήνειας της δομής της εικόνας επιτρέποντας έτσι την κοντινότερη παρατήρηση των λεπτομερειών. 5) FICE για την ενεργοποίηση της χρωμοενδοσκόπησης. 6) DATA DISPLAY για την εμφάνιση η όχι διαφόρων στοιχείων στην οθόνη κατά την διάρκεια της εξέτασης. 7) ΤΟΝΕ για την έμφαση της διαφοράς μεταξύ των χρωμάτων της

16 εικόνας αυξάνοντας τον κορεσμό και επιτρέποντας έτσι την κοντινότερη παρατήρηση του αντικειμένου. 8) TRIGGER μέθοδος ενεργοποίησης του remote σήματος 9) FREEZE για το πάγωμα της εικόνας και φωτογράφησης. 10) RECORD για την ενεργοποίηση διάφορων καταγραφικών συσκευών όπως VCR, Video Printer και Η/Υ. 11) BLV για την ενίσχυση των αγγείων του βλεννογόνου. Να είναι συμβατό με την μέθοδο Είναι συμβατό με το μοναδικά εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαφοροποίησης παθολογικού και χρωμοενδοσκόπησης, (FICE) μέσω τεχνολογίας υπολογισμού φυσιολογικού ιστού μήκους κύματος, το οποίο έχει την δυνατότητα διαφορετικών (χρωμοενδοσκόπηση) για την καλύτερη συνδυασμών μήκους κύματος έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, με ανάδειξη αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα βλεννογόνου. του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με λευκό φωτισμό. Να διαθέτει ειδικό σύστημα το οποίο να Διαθέτει ειδικό σύστημα το oπoίo αποκλείει τη δημιουργία αποκλείει τη δημιουργία παράσιτων παράσιτων όταν το γαστροσκόπιο συνεργάζεται με laser ή όταν το κολονοσκόπιο συνεργάζεται με διαθερμία. laser ή διαθερμία. Να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε Είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά για την πλήρη απολυμαντικά υγρά για την πλήρη ασφάλεια χρήσεως. ασφάλεια χρήσεως, Το προσφερόμενο βίντεο ενδοσκόπιο να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο είναι του ιδίου κατασκευαστή ανήκει στην ίδια σειρά και κατηγορία με και ανήκει στην ιδία σειρά και κατηγορία με τον βίντεο-επεξεργαστή τον βίντεο επεξεργαστή και την πηγή και την πηγή φωτισμού και υπάρχει πλήρης συμβατότητα μεταξύ φωτισμού ώστε να υπάρχει πλήρης των συστημάτων. συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να Το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει (CE Mark MDD) σύμφωνα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την με την οδηγία 93/42/EEC και πληροί τους κανόνες ασφαλείας της οδηγία 93/42/EEC. Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κατατίθενται τα σχετικά πιστοποιητικά Να αναφερθούν περαιτέρω 1. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει κατάλληλο πλεονεκτήματα προκειμένου να σχεδιασμό κάτω οπτικού άκρου, ώστε να αποφεύγεται το αξιολογηθούν. φαινόμενο του θαμπώματος από υγρασία. 2. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει εργονομικό χειριστήριο με σύστημα γωνιώσεων χαμηλής τριβής. 3. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει σύστημα γωνιώσεων με μειωμένη απαίτηση δύναμης. 4. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει βαλβίδα press type η οποία απομονώνει πλήρως το κανάλι αναρρόφησης από το κανάλι βιοψίας. Το κανάλι αναρρόφησης βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το χειριστήριο 5. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει δυο φωτιστικές δέσμες για τον ομοιόμορφο φωτισμό εξασφαλίζοντας εικόνα φωτεινή και καθαρή χωρίς σκιές κατά την ενδοσκόπηση. 6. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει διάταξη πέδησης γωνιώσεων (φρένα). 7. Οι βαλβίδες αναρρόφησης και νερού αέρα του βίντεο κολονοσκοπιο είναι κατάλληλες για απολύμανση μέσω κλιβάνου ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρη απολύμανση τους σύμφωνα με τα διεθνή στανταρ ασφαλείας. 8. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει νέας σχεδίασης και με μικρότερες διαστάσεις και ελαφρύτερους κονέκτορες φωτισμού και ηλεκτρικών επαφών επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση καθώς και καλύτερο χειρισμό κατά την διάρκεια της απολύμανσης του. 9. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκοπιο διαθέτει λεία, επίπεδη και ομαλότερη επιφάνεια, για την βέλτιστη επαφή με τον

17 καθαρισμό, και απολύμανση υψηλών επιδόσεων. 10. Το προσφερόμενο κολονοσκοπιο διαθέτει χειριστήριο νέας σχεδίασης ιδιαίτερα μειωμένων εξωτερικών διαστάσεων κατά 10mm όπως αναλυτικά φαίνεται στο prospectus, καθώς επίσης το χειριστήριο του είναι 20% ελαφρύτερο με αποτέλεσμα την μικρότερη καταπόνηση στον χρήστη κατά την διάρκεια της εξέτασης. 11. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκόπιο διαθέτει ειδικό σύστημα με αποτέλεσμα οι εικόνες του να έχουν χαμηλό χρωματικό θόρυβο και να εμφανίζονται ως πραγματικές εικόνες, ακόμη και όταν η οθόνη είναι παγωμένη. 12. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκόπιο διαθέτει σωλήνα εισαγωγής με σύστημα βαθμιαίας σκληρότητας, και εμποδίζει την επιμήκυνση του παχέος εντέρου, προσφέροντας πιο ομαλή εισαγωγή του ενδοσκοπίου. 13. Το προσφερόμενο βίντεο κολονοσκόπιο διαθέτει ραβδωτή επιφάνεια η οποία αποτρέπει την ολίσθηση, βελτιώνοντας το χειρισμό του ενδοσκοπίου κατά την διάρκεια της εξέτασης. 14. Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του είναι κατάλληλα μονωμένα για χρήση με διαθερμία και Σύστημα Laser. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα από τα πρωτότυπα prospectus του prospectus του οίκου. οίκου. 6. VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο επεξεργαστή εικόνας Μπορεί να συνδεθεί και λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας 6.1. υψηλής ευκρίνειας και υψηλής υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION. Να διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής Διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, 6.2. ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, για για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων. Να παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης της εξεταζόμενης περιοχής σε όσο το Διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του 6.3. δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης. monitor 130%. Να αναφερθεί το ποσοστό κάλυψης της οθόνης για αξιολόγηση. Να έχει εξωτερική διάμετρο ίση ή Διαθέτει πολύ μικρή εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου σωλήνα μικρότερη από 11.8mm στο άκρο του 11.1mm και τελικού κάτω άκρου Υπερτερώντας των 6.4. ΑΔΑ: ΒΛ9Ω4690ΒΦ-5ΕΞ ώστε να είναι κατάλληλο για στενώσεις προδιαγραφών του εντέρου. Να αναφερθούν αναλυτικά Η πολύ μικρή εξωτερική του διάμετρος είναι στοιχείο που από μόνο οι διαστάσεις. του παρέχει μικρότερη καταπόνηση στον ασθενή κατά την εξέταση, ευκολότερη διέλευση μέσα από στενώσεις του πεπτικού και την μικρότερη δυνατή ακτίνα στρέψης στη <retro>. Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως 6.5. Διαθέτει εύρος πρόσθιας οράσεως 140º μοίρες. τουλάχιστον 140 ο. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.2mm για την Διαθέτει κανάλι βιοψίας 3.2mm για την διενέργεια όλων των 6.6. διενέργεια όλων των ενδοσκοπικών θεραπευτικών ενδοσκοπικών πράξεων. πράξεων. Να εκτελεί γωνιώσεις: Προς τα άνω Εκτελεί γωνιώσεις: Προς τα άνω 180 /προς τα κάτω 180 /προς τα ο / προς τα κάτω 180 ο / προς τα δεξιά δεξιά 160 / προς τα αριστερά ο / προς τα αριστερά 160 ο. Να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε Είναι πλήρως εμβαπτιζόμενο σε απολυμαντικά υγρά για την πλήρη 6.8. απολυμαντικά υγρά για πλήρη ασφάλεια χρήσεως. ασφάλεια χρήσεως Να έχει μήκος εργασίας ίσο ή Το προσφερόμενο κολποσκόπιο διαθέτει μήκος εργασίας μεγαλύτερο από 1650mm για την 1.690mm, που υπερκαλύπτει την ανωτέρω προδιαγραφή. διενέργεια όλων των θεραπευτικών

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 16-12-16 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διοικητική Διεύθυνση Οικονομική Υποδιεύθυνση Οικονομικό Τμήμα Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ A. ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HD

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ A. ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HD ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ A. ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ HD 1. Να είναι ψηφιακός Full High Definition, ανάλυσης 1920x1080 και να συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:10853/8-6-17 Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Λεκαδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Δια της παρούσης υποβάλλουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις μας για τις προδιαγραφές του ανωτέρου συστήματος:

Δια της παρούσης υποβάλλουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις μας για τις προδιαγραφές του ανωτέρου συστήματος: Προς το Γ.Ο.Ν.Κ. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γραφείο Προμηθειών Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 145 64 Καλυφτάκι, Ν. Κηφισιά Αθήνα, 26.03.2018 Θέμα: Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για το είδος «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σ.Β. Α/Α I. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ-ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ % Α. ΓΕΝΙΚΑ Εύκαμπτο βίντεο-γαστροσκόπιο τεχνολογίας full HDTV (Full High Definition) 1080 γραμμών σάρωσης, υψηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ» Α. ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ» για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.22 13:37:34 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΤΠΧ4690Ω3-67Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14454 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 25-10-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 10611 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 03-08-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Αρ. Διακήρυξης : 11 / 2013. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία : 2/9/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Αρ. Διακήρυξης : 11 / 2013. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία : 2/9/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV -------, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001998987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΣΒ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΓΕΝΙΚΑ Μονάδα εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΥΠ ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΥΠ ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΥΠ ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/10/2015 ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Χειρουργείων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.24 11:25:51 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨ2Κ469Η2Π-ΨΛΦ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Νο. 1595/10 (Σελ. 5) Ποσό: 100.158,90 Προμηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο νοσοκομειακή χρήση Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: 1. Γεννήτρια πολυκορφών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

% ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΡIΝΟ - ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠIΟ

% ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΡIΝΟ - ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠIΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ Σ.Β. A/A ΓΕΝΙΚΑ Ενδοσκοπικό σύστημα βίντεο-ρινοφαρυγγολαρυγγοσκοπίου High Definition, σύγχρονης κατασκευής που θα ενσωματώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 31/7/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HDTV(1080 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HDTV(1080 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HDTV(1080 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Το προσφερόμενο σύστημα video-ενδοσκόπησης να αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 17197

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 17197 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλειος Τηλ.: 2813404418, 2813404424 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 27210-46128 έως 130 FAX. 27210-46129 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α:ΩΥ194690ΒΜ-ΛΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία: 03-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/15978 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας

1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Γαστρεντερολογικού 1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας 1. ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (RADIAL SCANNING) 1. Να διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 47 ΚΑΜΙΝΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 19 του μήνα Μαΐου του

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592158 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός αποψύκτη πλάσματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός αποψύκτη πλάσματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 16340 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 30-11-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 /10/2016

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 /10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21 /10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:5212 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-04-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΗ-ΩΘ2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/4981 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Έγκριση δαπάνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : Γ2/4753/16-6-2017 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ----------------- Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ)

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΥ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) Να αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 1. Κεντρική απεικονιστική μονάδα ορθοπαντογράφου 2.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύγχρονης κατασκευής βιντεο-κολονοσκόπιο που θα ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ηράκλειο, 9/5/2017 Τμήμα: Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα, 26 09 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 2048 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΗΛ. 27210-46128 έως 130 FAX. 27210-46129 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Σ Υ Μ Β Α Σ Η Αρ. Συμβ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail.: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ OCT ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ OCT ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ OCT ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα ΑΠ. ΚΥΤ-2016/28 Καλαμάτα, 29 Φεβρουαρίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λάρισα, 08 Ιουνίου 2017 Αρ.Πρωτ: 3932 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 29-1-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV , ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 856/22-01-2015 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο 18/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 5.700,00, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 5033 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 17/04/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β

Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β Προς Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/308 Αθήνα, 21 Μαΐου 2015 Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ» (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ» (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017 NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.112 µε Φ.Π.Α. - 13.800 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : - 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: ΩΤ6ΤΟΡΡ3-Κ0Ψ Αρ.Πρωτ.: 4096/ 24.7.17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενδοσκοπικού ουρολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν.Θήρας» Προϋπολογισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 30275

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 30275 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-9-14 Αριθμ. Πρωτ.: 30275 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο ΑΔIABAΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ Φ. 646.1/07/2641 Σ. 1321 ΚΟΙΝ. : Αθήνα, 14/ 3/17 Συνημμένα:Φύλλα(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail.: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail.: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 13931

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 13931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Τηλ.: 2813404440 Φαξ: 2813404460 Ταχ. Διεύθυνση: 3 Ο χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-11-13 Αριθμ. Πρωτ.:32860 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 11712 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-09-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα