1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Γαστρεντερολογικού 1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας 1. ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (RADIAL SCANNING) 1. Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους τουλάχιστον 100 για υπερηχογραφικές εξετάσεις του ανωτέρω πεπτικού. Να αναφερθεί το εύρος, ηµιπρόσθιας οράσεως προς αξιολόγηση. 2. Να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα λόγω του COLOR CCD που θα διαθέτει. 3. Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης της υπερηχογραφικής και ενδοσκοπικής εικόνας στο monitor, καθώς επίσης και ξεχωριστής απεικόνισης. 4. Να διαθέτει βάθος πεδίου mm περίπου. 5. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση η εξωτερική διάµετρος 6. Να είναι ικανό για τις εξής γωνιώσεις περίπου µε απόκλιση ± 2%. προς τα πάνω 130 προς τα κάτω 90 προς τα δεξιά 90 προς τα αριστερά Να διαθέτει αυλό εργασίας τουλάχιστον 2,2 mm. 8. Να διαθέτει µήκος εργασίας mm περίπου. 9. Να απεικονίζει σε Β-mode, M-mode, Flow-mode, Powerflow-mode, Color Doppler, Power Doppler. 10. Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σάρωσης 360 σε γωνία κάθετη µε την διεύθυνση εισαγωγής του ενδοσκοπίου (electronic radial scanning). 11. Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας προς αξιολόγηση. Το µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα. 12. Να διαθέτει 4 διακόπτες στο χειριστήριο για τον έλεγχο ενδοσκοπικών και υπερηχογραφικών λειτουργιών. 2.VIDEO-ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ EΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ (FNA) 1. Να έχει τη δυνατότητα λήψης βιοψιών µέσω ειδικής βελόνας βιοψίας για ιστολογική εξέταση (fine needle aspiration).

2 2. Να διαθέτει έγχρωµο COLOR CCD για την αποφυγή του φαινοµένου RAINBOW EFFECT 3. Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους 100 περίπου για εξετάσεις του ανωτέρω πεπτικού. Να αναφερθεί το εύρος, ηµιπρόσθιας οράσεως προς αξιολόγηση. 4. Να έχει βάθος πεδίου περίπου mm περίπου. 5. Να αναφερθεί η εξωτερική διάµετρος του σωλήνα εισαγωγής προς αξιολόγηση. 6. Να είναι ικανό για τις εξής γωνιώσεις περίπου µε απόκλιση ± 2%. προς τα πάνω 130 προς τα κάτω 90 προς τα δεξιά 90 προς τα αριστερά Να διαθέτει αυλό εργασίας >3,5 mm κατάλληλο για επεµβατικά περιστατικά. 8. Να διαθέτει ολικό µήκος < mm. 9. Να απεικονίζει σε Β-mode, Μ-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflowmode. 10. Θα εκτιµηθεί η συµβατότητα µε ειδικό σύστηµα φίλτρωνχρωµατογραφίας στην ενδοσκοπική εικόνα. 11. Να έχει τη δυνατότητα σάρωσης τουλάχιστον υπό µεγάλη γωνία. Το υψηλότερο εύρος θα θεωρηθεί σηµαντικό πλεονέκτηµα. 12. Να αναφερθούν οι συχνότητες λειτουργίας. Το µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα. 13. Nα λειτουργεί µε µέθοδο απεικόνισης Electrical carved linear array. 14. Όλα τα ανωτέρω, να αναφέρονται στα επίσηµα εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. 3.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Να διαθέτει λειτουργία ρύθµισης STC µε τηv oπoία vα απoδυvαµώvovται ή vα εvισχύovται επιλεκτικά τα αvακλώµεvα σήµατα σε διαφορετικές βαθµίδες.να αναφέρονται προς αξιολόγηση. 2. Να διαθέτει Gain Control για τηv εvίσχυση τoυ συvoλικoύ σήµατoς τωv υπερήχωv σε διαφορετικά επίπεδα. Να αναφέρονται προς αξιολόγηση. 3. Να είvαι ικαvό για τη ρύθµιση τoυ contrast της εικόνας. 4. Να διαθέτει σύστηµα µέτρησης απoστάσεωv ή επιφάvειας περιµέτρoυ oπoιασδήπoτε περιoχής εvδιαφέρovτoς, τo oπoίo vα ελέγχεται είτε από δρoµείς σηµάδευσης στo πληκτρoλόγιo, είτε από τo trackball. 5. Να υπάρχει επιλoγέας για τηv εvαλλαγή υπερηχογραφικής και ενδοσκοπικής εικόνας. 6. Να διαθέτει δυνατότητα Picture in Picture 7. Να έχει δυvατότητα αvαστρoφής απεικόvισης της εικόvας στηv oθόvη. 8. Να διαθέτει σύστηµα καταχώρησης τωv πρoσωπικώv στoιχείωv τoυ ασθεvoύς µέσω πληκτρoλoγίoυ. 9. Η κεντρική µονάδα Παραγωγής Υπερήχων να είναι άµεσα συµβατή µε Σύστηµα Video-Ενδοσκόπησης (Video Επεξεργαστή)

3 10. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε B-Mode, color flow mode, Power flow mode 11. Στο Color flow mode, καθώς και στο Power flow mode η ταχύτητα απόκρισης να κυµαίνεται από +/- 6.0 έως +/-20.0cm/s περίπου. 12. Να έχει δυνατότητα µνήµης Cine Memory τουλάχιστον 160 εικόνες.(cine review) 13. Να είναι συµβατή µε τις κάτωθι µεθόδους απεικόνισης: Μechanical Radial Scanning, Electronic Radial Scanning, Electronic curved Linear array. 14. Η συµβατότητα µε εύκαµπτους καθετήρες υπερήχων (Ultrasonic Probes) 12 MHz και 20MHz θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτηµα. 15. Η δυνατότητα 3D απεικόνισης εικόνων (3D reconstraction) θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτηµα. 16. Να είναι συµβατή µε συχνότητες εκποµπής τουλάχιστον 5/7,5/10/12/MHZ. Το µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα. 17. Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης Y/C,RGB,Composite. 18. Nα διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους USB, καθώς και Firewire IEEE1394,για ψηφιακή µεταφορά του σήµατος σε Η/Υ 19. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο HDTV για αναπαραγωγή HDTV ενδοσκοπικής εικόνας. Nα αναφέρεται στα επίσηµα εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. 20. Να συνοδεύεται από έγχρωµο εκτυπωτή φωτογραφιών (videoεκτυπωτή και µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή). 21. Όλα τα ανωτέρω, να αναφέρονται στα επίσηµα εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. 4.PROBE ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 1. Τo πρoσφερόµεvo probe vα είvαι ικαvό για εξέταση µε υπερήχoυς µέσα από εvδoσκόπιo µε καvάλι διαµέτρου τoυλάχιστov 2,8 mm. 2. Να απεικονίζει σε B-MODE. 3. Να διαθέτει τη δυvατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και linear και radial scanning. 4. Nα εκπέµπει σε συχvότητα 12 MHz για τηv παραγωγή εικόvας υψηλής διακριτικής ικαvότητας. 5. Να έχει ωφέλιµo µήκoς και συvoλικό µήκoς >2000mm 6. Η εξωτερική διάµετρoς τoυ distal end vα είvαι 2,5 mm και τo εύκαµπτo τµήµα τoυ vα έχει διάµετρo 2,5 mm. 7. Να είvαι πλήρως στεγαvό µε δυνατότητα καθαρισµού-απολύµανσης. 8. Να δύvαται vα παραµείvει έως και 10 ώρες εvτός oπoιoυδήπoτε αvτισηπτικoύ υγρoύ. 9. Να συνοδεύεται από την Μονάδα Οδήγησης Υπερήχων (Driving Unit). 10. Όλα τα ανωτέρω, να αναφέρονται στα επίσηµα εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά.

4 5.ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΟ MONITOR 1. Να διαθέτει επίπεδη οθόνη LCD/TFT 19 ιντσών. 2. Να διαθέτει εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας µε πραγµατική αναπαραγωγή χρωµάτων. Να αναφερθεί η ανάλυση προς αξιολόγηση 3. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 4. Να διαθέτει πολύ καλή ταχύτητα απόκρισης. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 5. Να διαθέτει πεδίο όρασης περίπου 178 ο οριζόντια και 178 ο κάθετα. 6. Να διαθέτει πλήκτρα αφής για τον καλύτερο καθαρισµό και απολύµανση της συσκευής. 7. Να διαθέτει κατάλληλες εισόδους και εξόδους σήµατος όπως Composit, S-Video, RGB κτλ. 8. Να πληροί όλα τα standards για Ιατρική χρήση και ασφάλεια (CE Mark/MDD 93/42) 6.TROLLEY ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Να είναι εργονοµικά σχεδιασµένο, τροχήλατο µε 4 τροχούς, µε σύστηµα πέδησης 2 τροχών για µεγαλύτερη σταθερότητα. 2. Να διαθέτει ειδική θέση για ασφαλή τοποθέτηση ενδοσκοπίου για αποφυγή θραύσεως και καταπόνηση των ενδοσκοπίων (κρεµάστρα ενδοσκοπίου), ρυθµιζόµενη καθ ύψος. 3. Να έχει δυνατότητα ενσωµάτωσης, µετασχηµατιστή τάσης για αποµόνωση δικτύου. 4. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης πληκτρολογίου. 5. Να διαθέτει τέσσερα ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών µηχανηµάτων. 6. Να πληρεί τα standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης CE- Mark.(93/42 MEDICAL GRADE) 7. Να διαθέτει κανάλι εισαγωγής καλωδίων. 8. Να είναι κλειστού τύπου στο πίσω µέρος (back panel) 9. Να διαθέτει ειδικές λαβές για τη µεταφορά του µε όλο το φορτίο. 10. Να έχει διαστάσεις περίπου 645 (W) x 1160 (H) x 650 (D) mm και βάρος περίπου 85 Kgr. 11. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης ξεχωριστής ειδικής βάσης θήκης µε σπαστό µηχανισµό για LCD Monitor. 12. Να έχει δυνατότητα προσαρµογής ειδικής θήκης τοποθέτησης του κάτω άκρου των ενδοσκοπίων, για αποφυγή θραύσεως, ρυθµιζόµενη καθ ύψος. 13. Να περιλαµβάνει συµβατή συσκευή αναρρόφησης ανάλογων µε το όλο σύστηµα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.

5 7.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Όλο το ανωτέρω περιγραφόµενο σύστηµα να είναι είτε συµβατό µε τον ήδη υπάρχοντα ενδοσκοπικό εξοπλισµό του τµήµατος (videoεπεξεργαστή και πηγή ψυχρού φωτισµού Xenon 300 Watt) ή, σε αντίθετη περίπτωση, να περιλαµβάνει οπωσδήποτε και τον ανωτέρω εξοπλισµό (κατάλληλο video-επεξεργαστή καθώς και πηγή ψυχρού φωτισµού Xenon 300 Watt). 8.ΠΡΟΣΘΕΤΑ Η τυχόν προσφορά επιπλέον προσθέτου εξοπλισµού (αναλωσίµων ή µή) θα συνεκτιµηθεί θετικά.

6 2. Πλήρες σύστηµα ενδοσκόπισης πεπτικού 1. Ψηφιακό βιντεοεπεξεργαστή εικόνας, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας βίντεο τύπου Full HDTV 1920 Χ 1080 ή και υψηλότερης ανάλυσης 2. Πηγή ψυχρού φωτισµού Xenon 300Watt XENON 3. Εύκαµπτο βιντεογαστροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας, συµβατό µε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία βίντεο τύπου Full HDTV 1920 Χ 1080 ή και υψηλότερης ανάλυσης 4. Εύκαµπτο βιντεοκολονοσκόπιο, µεταβλητής ευκαµψίας και υψηλής ευκρίνειας, συµβατό µε την πλέον σύχρονη τεχνολογία βίντεο τύπου Full HDTV 1920 Χ 1080 ή και υψηλότερης ανάλυσης 5. Ενδοσκοπικό µόνιτορ ΤFΤ υψηλής ανάλυσης, κατάλληλο για την απεικόνιση σηµάτων τεχνολογίας HDΤV 6. Τροχήλατο τοποθέτησης και µεταφοράς του ανωτέρω εξοπλισµού 7. Ειδική συσκευή ρύθµισης παροχής του ιοξειδίου του άνθρακα 8. Ειδική Αντλία Έγχυσης Νερού από το water jet κανάλι καθώς και από το κανάλι βιοψίας του ενδοσκοπίου 1.Ψηφιακός Video επεξεργαστής (Full High Definition) 1. Να είναι σύγχρονης, νεότατης τεχνολογίας βίντεο επεξεργαστής µε έγχρωµο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας (CCD Color Chip Technology), τύπου Full HDTV 1920 Χ 1080 ή υψηλότερης ανάλυσης, να είναι ψηφιακός, να συνεργάζεται πλήρως και απόλυτα µε τις επί µέρους προαναφερθείσες συσκευές και να παρέχει µεγάλο µέγεθος εικόνας σε monitor, µε φυσικά χρώµατα και την µέγιστη δυνατή πιστότητα και ποιότητα εικόνας. 2. Να ενσωµατώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης Full HDTV(High Definition Television) 1920 Χ 1080 γραµµών ανάλυσης ή τεχνολογία αντίστοιχου και καλύτερου αποτελέσµατος, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας. 3. Να είναι συµβατός και να συνεργάζεται µε εξειδικευµένο σύστηµα φίλτρων χρωµατογραφίας έτσι ώστε να καθίστανται δυνατή η διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, µε ανάδειξη µορφωµάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά µε λευκό φωτισµό. Να δοθεί λεπτοµερής περιγραφή της τεχνικής και να κατατεθούν σχετικές κλινικές µελέτες και δηµοσιευθέντα επιστηµονικά άρθρα σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά. 4. Να διαθέτει σύστηµα βελτίωσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα για καθαρότερη εικόνα µε καλύτερη λεπτοµέρεια, καθώς και καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση ακόµη και σε παγωµένη εικόνα. 5. Να διαθέτει σύστηµα ψηφιοποίησης της εικόνας, για την απεικόνιση µεγάλων µορφωµάτων και δοµών του βλεννογόνου, σε διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθεί αναλυτικά η τεχνική καθώς και τα επίπεδα προς αξιολόγηση.

7 6. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ίριδος (Auto Iris) για την αυτόµατη προσαρµογή της φωτεινότητας αποδίδοντας έτσι καλύτερη παρατήρηση και διάγνωση. 7. Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής µεγέθυνσης της εικόνας της εξέτασης (zoom), σε διαφορετικά επίπεδα, ελεγχόµενη τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από τους διακόπτες του ενδοσκοπίου. 8. Να διαθέτει δυνατότητα µεταβολής της φωτεινότητας αυτόµατα ή χειροκίνητα (AutoBrightness) σε διαφορετικά επίπεδα. 9. Να διαθέτει ρύθµιση αυξοµείωσης και ευαισθησίας του φωτός (Automatic Gain Control), ανάλογα µε την απόσταση της κάµερας από το είδωλο που εστιάζουµε. 10.Να διαθέτει ενσωµατωµένη υποδοχή εισαγωγής αποθηκευτικής κάρτας (memory card) ώστε να αποθηκεύονται οι εικόνες της εξέτασης, και τα στοιχεία του ασθενή και να µπορούν να µεταφερθούν σε PC προκειµένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Η λειτουργία αυτή να παρέχεται από τον video-επεξεργαστή. 11.Να διαθέτει λειτουργία Picture in Picture ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασµός της ενδοσκοπικής εικόνας µε οποιαδήποτε άλλη εικόνα ιατρικής εξέτασης (υπερήχων κτλ), µέσω υποεικονιδίου στο monitor. 12.Να έχει τη δυνατότητα αρχικής ρύθµισης των χρωµάτων, καθώς και αυτόµατης ρύθµισης του άσπρου χρώµατος επί της οθόνης (ισορροπία λευκού - white balance) χωρίς να χρειάζεται χρόνο προσαρµογής. 13.Να διαθέτει πλήκτρα χειρισµού αφής (touch button) και δυνατότητα ρύθµισης του κόκκινου και µπλε χρώµατος της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα. 14.Να διαθέτει κατάλληλες εξόδους όπως RGB, Y/C, BNC κτλ. 15.Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους νεότατης τεχνολογίας DV(Firewire IEEE1394), HD/SD-SDI. 16.Να πληρεί τους κανονισµούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (CE-Mark). 17.Να διαθέτει σύστηµα επισήµανσης µη φυσιολογικών εικόνων, µέσω του οποίου να προσδιορίζεται ενδεχόµενο σηµείο παθολογικής βλάβης του ιστού. 18.Να διαθέτει σύστηµα µεγέθυνσης-µίκρυνσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα και για βιντεοενδοσκόπια παλαιότερης γενιάς. 2. Πηγή Ψυχρού Φωτισµού 300Watt XENON 1. Να είναι ενσωµατωµένη στον βίντεο-επεξεργαστή ή ξεχωριστή συσκευή. 2. Να διαθέτει λυχνία 300 Watt XENON. 3. Να διαθέτει εναλλακτική λυχνία αλογόνου, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόµατα σε περίπτωση που η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας. 4. Να διαθέτει ενσωµατωµένη αντλία νερού αέρα που να ρυθµίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα βήµατα. 5. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης αλλά και χειροκίνητης ρύθµισης του φωτός, µε οπτικές ενδείξεις στην πρόσθια επιφάνεια της πηγής. 6. Να έχει σύστηµα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας.

8 7. Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC 3. Εύκαµπτο Video Γαστροσκόπιο HDTV(High Definition Television) 1. Να ενσωµατώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full HDTV(Full High Definition Television) τουλάχιστον 1920 Χ 1080 γραµµών ανάλυσης ή αντίστοιχου και καλύτερου αποτελέσµατος, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώµατα και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωµάτων. 2. Να είναι συµβατό και να συνεργάζεται µε εξειδικευµένο σύστηµα φίλτρων χρωµατογραφίας έτσι ώστε να καθίστανται δυνατή η διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, µε ανάδειξη µορφωµάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά µε λευκό φωτισµό. Να δοθεί λεπτοµερής περιγραφή της τεχνικής και να κατατεθούν σχετικές κλινικές µελέτες και δηµοσιευθέντα επιστηµονικά άρθρα σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά. 3. Να έχει εύρος πρόσθιας οράσεως Να διαθέτει εξωτερική διάµετρο εύκαµπτου τµήµατος και κάτω άκρου µικρότερο των 10mm. 5. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας 2,8mm ή µεγαλύτερο. 6. Να εκτελεί κατ ελάχιστον τις ακόλουθες γωνιώσεις: προς τα άνω 210, προς τα κάτω 90, προς τα δεξιά 100, προς τα αριστερά Να διαθέτει το βάθος πεδίου 2-100mm περίπου, δίνοντας την δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτοµερή παρατήρηση του βλεννογόνου. Το µεγαλύτερο βάθος πεδίου θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα. 8. Να έχει τη δυνατότητα ρυθµίσεων από τη λαβή διαφόρων παραµέτρων µέσω κοµβίων του χειριστηρίου. Να αναφερθούν τα κοµβία και οι ρυθµίσεις προς αξιολόγηση. 9. Να διαθέτει ωφέλιµο µήκος 1.030mm και συνολικό µήκος 1.345mm περίπου. 10.Να διαθέτει ψηφιακό αισθητήριο CCD (Color Chip) για πλήρη ψηφιακή λειτουργία ώστε να παρέχει φυσικά χρώµατα και πιστότητα εικόνας. 11.Να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (CE Mark). 12.Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του να είναι κατάλληλα µονωµένα για χρήση µε υψίσυχνες συσκευές (διαθερµία). 4. Εύκαµπτο Video Κολονοσκόπιο HDTV(High Definition Television) 1. Να ενσωµατώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και να επεξεργάζεται εικόνες υψηλότατης ανάλυσης Full HDTV(Full High Definition Television) τουλάχιστον 1920 Χ 1080 γραµµών ανάλυσης ή αντίστοιχου και καλύτερου αποτελέσµατος, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώµατα

9 και πιστότητας της εικόνας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωµάτων. 2. Να είναι συµβατό και να συνεργάζεται µε εξειδικευµένο σύστηµα φίλτρων χρωµατογραφίας έτσι ώστε να καθίστανται δυνατή η διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, µε ανάδειξη µορφωµάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά µε λευκό φωτισµό. Να δοθεί λεπτοµερής περιγραφή της τεχνικής και να κατατεθούν σχετικές κλινικές µελέτες και δηµοσιευθέντα επιστηµονικά άρθρα σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά. 3. Να έχει εύρος πρόσθιας 140 για καλύτερη και ακριβέστερη διάγνωση αυξάνοντας έτσι την προς περιοχή εξέταση. Το µεγαλύτερο εύρος θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτηµα. 4. Να διαθέτει εξωτερική διάµετρο ευκάµπτου σωλήνα εισαγωγής έως 12,8mm. 5. Να διαθέτει κανάλι βιοψίας 3,7mm ή µεγαλύτερο. 6. Να διαθέτει το βάθος πεδίου τουλάχιστον 2-100mm περίπου, δίνοντας την δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτοµερή παρατήρηση του βλεννογόνου. Το µεγαλύτερο βάθος πεδίου θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα. 7. Να εκτελεί κατ ελάχιστον τις ακόλουθες γωνιώσεις: προς τα άνω 180, προς τα κάτω 180, προς τα δεξιά 160,προς τα αριστερά Να διαθέτει ωφέλιµο µήκος mm και συνολικό µήκος mm περίπου. 9. Να έχει τη δυνατότητα ρυθµίσεων από τη λαβή διαφόρων παραµέτρων µέσω κοµβίων του χειριστηρίου. Να αναφερθούν τα κοµβία και οι ρυθµίσεις προς αξιολόγηση. 10.Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του να είναι κατάλληλα µονωµένα για χρήση µε υψίσυχνες συσκευές (διαθερµία). 11.Να διαθέτει σύστηµα water-jet µε ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο άµεσο και αποτελεσµατικό τοπικό καθαρισµό του εντέρου. 12.Να πληρεί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (CE Mark). 13.Να διαθέτει συντελεστή µεταβλητής ευκαµψίας, ανάλογα µε την εξέταση και κατά επιθυµία του ενδοσκόπου. 5. Ενδοσκοπικό µόνιτορ ΤFΤ υψηλής ανάλυσης κατάλληλο για την απεικόνιση σηµάτων τεχνολογίας HDΤV 1. Να διαθέτει επίπεδη οθόνη LCD/TFT 24 ιντσών. 2. Να είναι κατάλληλο για Ιατρική χρήση και ειδικά σχεδιασµένο για βιντεοενδοσκοπικές εφαρµογές και εξετάσεις. 3. Να πληρεί όλα τα standards για Ιατρική χρήση και ασφάλεια (CE Mark) καθώς και τα πρότυπα EMC. 4. Να διαθέτει εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας 1920 x 1200 pixels κατάλληλη για την απεικόνιση σηµάτων τεχνολογίας HDTV. 5. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση.

10 6. Να διαθέτει στο πρόσθιο τµήµα κοµβία ρυθµίσεων όλων των παραµέτρων. 7. Να είναι µικρών διαστάσεων και µικρού βάρους. 8. Να υπάρχει δυνατότητα επιτοίχιας στήριξης του καθώς και τοποθέτησής του σε τροχήλατο ή σε αναρτώµενο βραχίονα. 6.Τροχήλατο Ενδοσκοπικής Χρήσης 1. Να είναι εργονοµικά σχεδιασµένο, τροχήλατο µε 4 τροχούς, µε σύστηµα πέδησης 2 τροχών για µεγαλύτερη σταθερότητα. 2. Να διαθέτει ειδική κρεµάστρα για την ασφαλή τοποθέτηση των ενδοσκοπίων και αποφυγή θραύσεως ή τους ρυθµιζόµενη καθ' ύψος. 3. Να διαθέτει ειδική βάση για LCD monitor µε σπαστό µηχανισµό (βραχίονα) ο οποίος να περιστρέφεται σε οποιαδήποτε επιθυµητή θέση. 4. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης πληκτρολογίου. 5. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα ράφια τοποθέτησης συνοδών ενδοσκοπικών συσκευών και καταγραφικών. 6. Να πληρεί όλα τα standards για Ιατρική χρήση και ασφάλεια (CE Mark) 7. Να περιλαµβάνει κατάλληλη συσκευή αναρρόφησης ανάλογων µε το όλο σύστηµα υψηλών προδιαγραφών. 7. Ειδική Συσκευή ρύθµισης του ιοξειδίου του Άνθρακα (CO2) κατάλληλη για ενδοσκοπική χρήση. 1. Να είναι ειδική συσκευή ρύθµισης της παροχής του ιοξειδίου του άνθρακα κατάλληλη για ιατρική ενδοσκοπική χρήση. 2. Να διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθµισης της ροής και δυνατότητα επιλογής µεταξύ τριών διαφορετικών ρυθµίσεων ροής. 3. Να διαθέτει ειδικό διακόπτη ON/OFF στο εµπρόσθιο panel 4. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε κεντρική παροχή ή µε ξεχωριστό δοχείο ιοξειδίου του Άνθρακα. 5. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία η οποία να ειδοποιεί τον χρήστη στην περίπτωση προβλήµατος ή µη κανονικής λειτουργίας καθώς και µετρητή ο οποίος να µετρά τυχόν υπολείµµατα αερίου που έχουν παραµείνει. 6. Να διαθέτει απεικόνιση της πίεσης καθώς και χρονοδιακόπτη για την αυτόµατη διακοπή της παροχής του διοξειδίου του άνθρακα. 7. Να έχει δυνατότητα µέγιστης τροφοδοσίας πίεσης µέχρι 45 kpa 8. Να είναι φορητή, µικρών διαστάσεων και βάρους για την εύκολη και γρήγορη µετακίνησή της καθώς και την τοποθέτησή της σε ενδοσκοπικό τροχήλατο. 8. Ειδική Αντλία Έγχυσης Νερού από το water jet κανάλι καθώς και από το κανάλι βιοψίας του ενδοσκοπίου 1. Αντλία έγχυσης νερού για καθαρισµό του πεδίου κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης.

11 2. Να δύναται να συνδεθεί τόσο στο κανάλι βιοψίας όσο και στο βοηθητικό κανάλι (Water Jet Channel) του ενδοσκοπίου. 3. Να δύναται επίσης να συνδεθεί και µε καθετήρες υπερήχων προκειµένου να παρέχει γρήγορο και αποτελεσµατικό γέµισµα νερού του προς εξέταση οργάνου. 4. Οι λειτουργίες της να ελέγχονται πλήρως από µικροεπεξεργαστή παρέχοντας έτσι σταθερή και συνεχή ροή νερού. 5. Να διαθέτει ειδικό µηχανισµό ασφαλείας από υπέρβαση της πίεσης λόγω φραγής των σωλήνων παροχής. για την προστασία των καναλιών των ενδοσκοπίων. 6. Να διαθέτει ειδικό ποδοδιακόπτη και δυνατότητα ρύθµισης της ροής του νερού µέσω ειδικού διακόπτη. 7. Να διαθέτει µέγιστη ένταση ροής διαµέσω του καναλιού βιοψίας περίπου 770 ml/min και περίπου 220ml/min διαµέσω του water jet channel. 8. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόµατης παύσης της ροής µετά από 20 δευτερόλεπτα συνεχούς χρήσης. 9. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόµατης παύσης λειτουργίας (STAND BY) καθώς και αποθήκευσης των ρυθµίσεων ροής στην µνήµη της συσκευής, ώστε όταν επανεκκινεί να επανέρχονται οι προηγούµενες ρυθµίσεις. 10.Το εµπρόσθιο πάνελ να διαθέτει κοµβία αφής για καλύτερο και αποτελεσµατικότερο καθαρισµό καθώς και οθόνη LED για την απεικόνιση όλων των ρυθµισµένων παραµέτρων ροής. 11.Να διαθέτει κλιβανιζόµενο δοχείο νερού. 12.Να είναι σχετικά µικρών διαστάσεων και βάρους. 9. Ενδοσκοπική διαθερµία Το προσφερόµενο σύστηµα να συνοδεύεται απο ενδοσκοπική διαθερµία υψηλών προδιαγραφών (µονοπολική και διπολική, πλήρως ρυθµιζόµενη σύµφωνα µε την επιθυµία του χρήστη) η οποία να δύναται να τοποθετηθεί στο τροχήλατο τρόλεϋ µεταφοράς του όλου ενδοσκοπικού συστήµατος. 10. Καταγραφικά συστήµατα Το προσφερόµενο σύστηµα να συνοδεύεται απο καταγραφικά συστήµατα τόσο φωτογράφησης (video-εκτυπωτής) όσο και video τόσο ανεξάρτητα (µε δυνατότητα τοποθέτησης στο ενδοσκοπικό τρόλεϋ) όσο και µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 11. Πρόσθετα Η τυχόν προσφορά επιπλέον προσθέτου εξοπλισµού (αναλωσίµων ή µή) θα συνεκτιµηθεί θετικά. Όλα τα ανωτέρω, να αναφέρονται στα επίσηµα εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά.

13.Γυναικολογικός υπέρηχος

13.Γυναικολογικός υπέρηχος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Μαιευτικού Γυναικολογικού Τµήµατος 13.Γυναικολογικός υπέρηχος ΓΕΝΙΚΑ. 1. Να είναι της πλέον σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας κατάλληλα για νοσοκοµειακή χρήση. a. Τo προσφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή

8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός ΩΡΛ Τµήµατος 8. Μονάδα υπερηχητικής δόνησης για επιλεκτική κοπή 1. Να είναι συµβατή µε το ήδη υπάρχον χειρουργικό laser CO 2 του νοσοκοµείου καθώς και το µικροχειριστήριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα υπερηχοκαρδιογραφίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, µικρού όγκου και βάρους να αναφερθούν προς αξιολόγηση, ευέλικτο για εύκολη µετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ *

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * 1. ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ Ο ζητούµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Αρ. Διακήρυξης : 11 / 2013. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία : 2/9/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Αρ. Διακήρυξης : 11 / 2013. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία : 2/9/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1. Να μπορεί να αναδεύσει διαλύματα έως και 20 λίτρων. 2. Να είναι αναλογικός θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας. 3. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ : ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ιαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή MATRIX Phased Array, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, από 1,5 έως 4,0 ΜΗz, η οποία να λειτουργεί µε όλες τις µεθόδους απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών».

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Γενική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC e-mail: info@hltm.gr url: http://www.hltm.gr.gr Τα πλεονεκτήματα των MoleMax με μια ματιά 1. Ψηφιακή δερματοσκόπηση χωρίς λάδι ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υπολογιστές (επιτραπέζιοι και φορητοί) - Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας...7 PC INTEL (Κωδικός: 1)...8 PC AMD (Κωδικός: 2)...10 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16646/11-12-2012 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΟΥ: ς ς 1 346961 Χ. Νίκου 1.1 CPV 346961 Χ. Νίκου 30200000

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΑ ΤΡΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

«ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΑ ΤΡΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΑ ΤΡΙΚΑΜΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. 1) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΚΤΥΛΟΥ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800 Το οξύµετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Θεσσαλονίκη 2004 Κεφάλαιο 1 ο... 3 1.Τηλεοπτικές λήψεις...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2810283110 www.volonakis-ent.gr

ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2810283110 www.volonakis-ent.gr ΑΓ.ΜΗΝΑ 13-15 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2810283110 www.volonakis-ent.gr ΠΡΟΦΙΛ Η εταιρεία "ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ" ιδρύθηκε το 1996 µε κύρια δραστηριότητα τα ακουστικά βαρηκοΐας SIEMENS. Από το 2005 το αντικείµενο του

Διαβάστε περισσότερα