16PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16PROC"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 29/06/2016 Α.Π.: 5083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ και εργασίες ετήσιας συντήρησης των UPS του ΝΟC και του κτιρίου ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 4/2016) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της υπ αριθμ. 42 (επαναληπτική)/ έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, κατά το θέμα 1.5 (ΑΔΑ: 6ΞΨΝ469Β7Λ-ΥΗΞ και ΑΔΑΜ: 16REQ ), σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ και εργασίες ετήσιας συντήρησης των UPS του ΝΟC και του κτιρίου ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως έξι χιλιάδων και διακοσίων ευρώ 6.200,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τεχνική Έκθεση: σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή Παράδοση Εκτέλεση εργασιών: εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της σύμβασης Σύμβαση: Προμήθειας & εργασιών Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κτίριο «7 ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος, τηλ ( Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου & της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την Πέμπτη 14/07/2016 και ώρα 14.00, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτίριο «7 ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 1 Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο, κτήριο «7 ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, με την ένδειξη

2 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ UPS ΤΟΥ NOC ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 7 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ UPS ΤΟΥ NOC ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4/2016» Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς: Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α/α Περιγραφή 1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος: είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της προμήθειας εγκατάστασης & συντήρησης θα ακολουθήσει πιστά τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, επί ποινή αποκλεισμού, ως ακολούθως: α/α Περιγραφή 1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνει ότι: έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση του παραρτήματος Α εάν επιλεγεί ως ανάδοχος, κατόπιν αντικατάστασης των συσσωρευτών, θα προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους των προαναφερθέντων συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, όπως αυτοί αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση θα συμπληρώσει τους πίνακες συμμόρφωσης και θα παραδώσει τα συστήματα UPS σε πλήρη και κανονική λειτουργία εάν επιλεγεί ως ανάδοχος, θα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας των συσσωρευτών ενός (1) κατ ελάχιστον έτους, με σχετική υπεύθυνη δήλωση η παράδοση - εγκατάσταση των συσσωρευτών, η διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία καθώς και οι ετήσιες συντηρήσεις, θα πραγματοποιηθούν εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

3 εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και θα παραδώσει τους αποσυρμένους συσσωρευτές για ανακύκλωση. 2 Συμπληρωμένο τον Πίνακα Ι του παραρτήματος Α της παρούσης 3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος και το μοντέλο των προσφερόμενων συσσωρευτών συνοδευόμενη από Τεχνικό Φυλλάδιο. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Τόπος παράδοσης εγκατάστασης & συντήρησης: Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου, κτίρια επί της οδού Δημοκρατίας 1, Ρόδος (Θ. Τσιγάρος, & Φ. Φραντζής ) Πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων, κ. Φ. Φραντζής τηλ , e- mail: & Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, κ. Θ. Τσιγάρος, τηλ ( Πληρωμή: μετά από την α. έκδοση νόμιμου παραστατικού, β. την κατάθεση Υπ. Δήλωσης, με την οποία: i) εγγυάται την καλή λειτουργία των συσσωρευτών για ένα (1) κατ ελάχιστον έτος, με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης του συσσωρευτή που αστοχήσει στην λειτουργία του, με καινούργιο, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άνευ αποζημίωσης και ii) δηλώνει ότι έχει παραδώσει τους αποσυρμένους συσσωρευτές του UPS του NOC σε εταιρεία ανακύκλωσης, γ. Συμπλήρωση και παράδοση των πινάκων συμμόρφωσης του παραρτήματος Α, υπογεγραμμένους από τον ανάδοχο και δ. την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κράτηση 0,10 %, χαρτόσημο 3% επί του 0,10%, & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 3%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν. 4013/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προμήθεια & Εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7 ης Μαρτίου και εργασίες ετήσιας συντήρησης των UPS του ΝΟC και του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Στον α όροφο του κτιρίου 7 ης Μαρτίου στεγάζεται το σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) (τύπου MGE COMET S31/15KVA) του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου (NOC) της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο υπόγειο του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» στεγάζεται το σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) του κτιρίου αποτελούμενο από ένα ζεύγος UPS Ονομαστικής ισχύος 2Χ30kVA. Για τα ανωτέρω εγκατεστημένα συστήματα κρίνονται απαραίτητες οι κάτωθι εργασίες: Α. Προμήθεια νέων αμεταχείριστων συσσωρευτών για το UPS (τύπου MGE Comet S31/15kVA) στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (NOC) Προβλέπεται η προμήθεια και αντικατάσταση 18 συσσωρευτών μόλυβδου στεγανού τύπου ονομαστικής τάσης 12V/στοιχείο με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά επί ποινή αποκλεισμού: Τεχνικά, Φυσικά χαρακτηριστικά συσσωρευτή Απαίτηση Α1.1 Αριθμός συσσωρευτών 18 Α1.2 Συσσωρευτής τύπου μόλυβδου, κλειστού τύπου, VRLA, χωρίς απαίτηση συντήρησης (maintenance free), με ρυθμιστική βαλβίδα, κατάλληλος για χρήση σε UPS Α1.3 Τάση (voltage) 12V Α1.4 Ισχύς (power) στα 10min και 1,6V/cell στους 20 o C >=767 W Α1.5 Χωρητικότητα (Capacity) στις 10h και 1,8V/cell στους >=22,9Ah 20 o C Α1.6 Χωρητικότητα (Capacity) στις 20h και 1,8V/cell στους >=24,4Ah 20 o C Α1.7 Μέγιστη ένταση (Ι) ρεύματος σε 1 min >=150A Α1.8 Μέγιστη ένταση (Ι) ρεύματος σε 1 sec >=500A Α1.9 Εσωτερική ηλεκτρική αντίσταση (internal impedance) <=8,5mΩ Α1.10 Συμβατότητα με το UPS τύπου MGE Comet S31 /15KVA Α1.11 Διαστάσεις (μικρές αποκλίσεις είναι αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι οι συσσωρευτές θα μπορούν να τοποθετηθούν στο υφιστάμενο ικρίωμα) Μήκος<=166mm Πλάτος<=175mm Ύψος<=125mm Α1.12 Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , BS6290 part4 ή αντίστοιχα αυτών Α1.13 Χρόνος παραγωγής (πριν την ημερομηνία παράδοσης) <=6 μήνες Α1.14 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής >=5 έτη Α1.15 Χρόνος εγγύησης >=1 έτος Β1. Η πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων συσσωρευτών με τους ανωτέρω συσσωρευτές και η ρύθμιση των παραμέτρων φόρτισης στο UPS του NOC στο κτίριο 7 ης Μαρτίου. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι κατ ελάχιστον απαραίτητες εργασίες για την αντικατάσταση των συσσωρευτών στο εν λόγω UPS:

5 Περιγραφή Β1.1 Αποσύνδεση υφιστάμενων συσσωρευτών Β1.2 Παράδοση των παλαιών συσσωρευτών σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης συσσωρευτών Β1.3 Πλήρης εγκατάσταση 18 συσσωρευτών Β1.4 Σύνδεση συσσωρευτών με το UPS Β1.5 Παραμετροποίηση UPS για ορθή λειτουργία νέων συσσωρευτών Β2. Έλεγχος & Προληπτική συντήρηση του UPS του NOC στο κτίριο 7 ης Μαρτίου Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι κατ ελάχιστον απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο και την προληπτική συντήρηση του εν λόγω UPS: Περιγραφή Β2.1 Οπτικός έλεγχος του συστήματος και των μπαταριών. Β2.2 Καθαρισμός εσωτερικού από σκόνες, χνούδια ή λοιπούς ρύπους μέσω παροχής ρεύματος πεπιεσμένου αέρα. Β2.3 Σχολαστικός έλεγχος κοχλίωσης μπαταριών και σύσφιξη Β2.4 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εισόδου: L1, (L2, L3), N Β2.5 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εισόδου: L1, (L2, L3), N Β2.6 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εξόδου: L1, (L2, L3), N Β2.7 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εξόδου: L1, (L2, L3), N Β2.8 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εισόδου. Β2.9 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εξόδου Β2.10 Έλεγχος μέτρηση της τάσης των συσσωρευτών. Β2.11 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων ψύξης Β2.12 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ Β2.13 Τεχνητή διακοπή και λειτουργία μέσω μπαταριών για 3 έως 5 λεπτά. Β2.14 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εκφόρτισης. Β2.15 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος φόρτισης Β2.16 Επιβεβαίωση αυτόματης επαναφοράς. Β2.17 Έλεγχος διακοπτών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, control, ενδεικτικών λυχνιών & alarm Β2.18 Έλεγχος ιστορικού καταγραφής δεδομένων λειτουργίας, αναφορών και σφαλμάτων Β2.19 Έλεγχος & παραμετροποίησης των μονάδων UPS Β2.20 Κάθε άλλη μέτρηση που κρίνεται απαραίτητη για τον συγκεκριμένο τύπο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Β2.21 Παραγωγή και παράδοση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ψηφιακού αρχείου με τιμές μετρήσεων. Γ1. Έλεγχος & Προληπτική συντήρηση των δύο (2) UPS (ισχύος 30kVA έκαστο) στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι κατ ελάχιστον απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο και προληπτική συντήρηση για έκαστο εκ των δύο εν λόγω UPS: Περιγραφή Γ1.1 Οπτικός έλεγχος του συστήματος και των μπαταριών. Γ1.2 Καθαρισμός εσωτερικού από σκόνες, χνούδια ή λοιπούς ρύπους μέσω παροχής ρεύματος πεπιεσμένου αέρα.

6 Γ1.3 Σχολαστικός έλεγχος κοχλίωσης μπαταριών και σύσφιξη Γ1.4 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εισόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.5 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εισόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.6 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εξόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.7 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εξόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.8 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εισόδου. Γ1.9 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εξόδου Γ1.10 Έλεγχος μέτρηση της τάσης των συσσωρευτών. Γ1.11 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων ψύξης Γ1.12 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ Γ1.13 Τεχνητή διακοπή και λειτουργία μέσω μπαταριών για 3 έως 5 λεπτά. Γ1.14 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εκφόρτισης. Γ1.15 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος φόρτισης Γ1.16 Επιβεβαίωση αυτόματης επαναφοράς. Γ1.17 Έλεγχος διακοπτών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, control, ενδεικτικών λυχνιών & alarm Γ1.18 Έλεγχος ιστορικού καταγραφής δεδομένων λειτουργίας, αναφορών και σφαλμάτων Γ1.19 Έλεγχος & παραμετροποίησης των μονάδων UPS Γ1.20 Κάθε άλλη μέτρηση που κρίνεται απαραίτητη για τον συγκεκριμένο τύπο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Γ1.21 Παραγωγή και παράδοση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ψηφιακού αρχείου με τιμές μετρήσεων. Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7ης Μαρτίου και εργασίες ετήσιας συντήρησης των UPS του ΝΟC και του κτιρίου ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» μόνο εάν : 1. Έχει προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση των συσσωρευτών στο UPS του NOC στο κτίριο 7 ης Μαρτίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, 2. Έχει εκτελέσει όλους τους ανωτέρω ελέγχους παραδίδοντας υπογεγραμμένους τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης (σύμφωνα με τα πρότυπα στο Παράρτημα Ι της παρούσης). 3. Έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία: i) εγγυάται την καλή λειτουργία των συσσωρευτών για ένα (1) κατ ελάχιστον έτος, με υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης του συσσωρευτή που αστοχήσει στην λειτουργία του, με καινούργιο, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άνευ αποζημίωσης και ii) δηλώνει ότι έχει παραδώσει τους αποσυρμένους συσσωρευτές του UPS του NOC σε εταιρεία ανακύκλωσης. 4. Έχει παραδώσει τα δύο ανωτέρω συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο προσφέρων κατά την κατάθεση της προσφοράς του υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, πέραν των δικαιολογητικών συμμετοχής να καταθέσει φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιέχει κατ ελάχιστον τα παρακάτω: 1) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα. 2) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος και το μοντέλο των προσφερόμενων συσσωρευτών συνοδευόμενη από Τεχνικό Φυλλάδιο. 3) Πίνακας Ι συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από τον διαγωνιζόμενο 4) Υπεύθυνη δήλωση ότι εάν επιλεγεί ως ανάδοχος, κατόπιν αντικατάστασης των συσσωρευτών, θα προβεί στους απαιτούμενους από την παρούσα ελέγχους των προαναφερθέντων συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, όπως αυτοί αναγράφονται ανωτέρω, θα συμπληρώσει τους

7 πίνακες συμμόρφωσης (Παράρτημα Ι) και θα παραδώσει τα συστήματα UPS σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και θα παραδώσει τους αποσυρμένους συσσωρευτές για ανακύκλωση. 5) Υπεύθυνη δήλωση, ότι εάν επιλεγεί ως ανάδοχος, θα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας των συσσωρευτών ενός (1) κατ ελάχιστον έτους, με σχετική υπεύθυνη δήλωση. 6) Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης - εγκατάστασης των συσσωρευτών και διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων για παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η Προμήθεια & Εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7ης Μαρτίου και εργασίες ετήσιας συντήρησης των UPS του ΝΟC και του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ως άνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο εκτιμώμενος χρόνος για την περαίωση της προμήθειας είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ UPS ΤΥΠΟΥ MGE Comet S31/15kVA Τεχνικά, Φυσικά χαρακτηριστικά συσσωρευτή Απαίτηση Απάντηση Α1.1 Αριθμός συσσωρευτών 18 Α1.2 Συσσωρευτής τύπου μολύβδου, κλειστού τύπου, VRLA, χωρίς απαίτηση συντήρησης (maintance free), με ρυθμιστική βαλβίδα, κατάλληλος για χρήση σε UPS (κατά δήλωση) Α1.3 Τάση (voltage) 12V Α1.4 Iσχύς (power) στα 10min και 1,6V/cell στους 20 o >=767 W C Α1.5 Χωρητικότητα (Capacity) στις 10h και 1,8V/cell >=22,9Ah στους 20 o C Α1.6 Χωρητικότητα (Capacity) στις 20h και 1,8V/cell >=24,4Ah στους 20 o C Α1.7 Μέγιστη ένταση (Ι) ρεύματος σε 1 min >=150A Α1.8 Μέγιστη ένταση (Ι) ρεύματος σε 1 sec >=500A Α1.9 Εσωτερική ηλεκτρική αντίσταση (internal impedance) Α1.10 Συμβατότητα με το UPS τύπου MGE Comet S31 /15KVA Α1.11 Διαστάσεις (μικρές αποκλίσεις είναι αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι οι συσσωρευτές θα μπορούν να τοποθετηθούν στο υφιστάμενο ικρίωμα) Α1.12 Οι συσσωρευτές θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , BS6290 part4 ή αντίστοιχα αυτών Α1.13 Χρόνος παραγωγής (πριν την ημερομηνία παράδοσης) <=8,5mΩ (κατά δήλωση) Μήκος<=1 66mm, Πλάτος<=1 75mm, Ύψος<=125 mm (κατά δήλωση) <=6 μήνες

8 Α1.14 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής >=5 έτη Α1.15 Χρόνος εγγύησης >=1 έτος ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ UPS ΤΥΠΟΥ MGE Comet S31/15kVA Περιγραφή Εργασίας Απαίτηση Απάντηση Β1.1 Αποσύνδεση υφιστάμενων συσσωρευτών Β1.2 Παράδοση των παλαιών συσσωρευτών σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης συσσωρευτών Β1.3 Πλήρης εγκατάσταση 18 συσσωρευτών Β1.4 Σύνδεση συσσωρευτών με το UPS Β1.5 Παραμετροποίηση UPS για ορθή λειτουργία νέων συσσωρευτών Β2.1 Οπτικός έλεγχος του συστήματος και των μπαταριών. Β2.2 Καθαρισμός εσωτερικού από σκόνες, χνούδια ή λοιπούς ρύπους μέσω παροχής ρεύματος πεπιεσμένου αέρα. Β2.3 Σχολαστικός έλεγχος κοχλίωσης μπαταριών και σύσφιξη Β2.4 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εισόδου: L1, (L2, L3), N Β2.5 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εισόδου: L1, (L2, L3), N Β2.6 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εξόδου: L1, (L2, L3), N Β2.7 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εξόδου: L1, (L2, L3), N Β2.8 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εισόδου. Β2.9 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εξόδου Β2.10 Έλεγχος μέτρηση της τάσης των συσσωρευτών. Β2.11 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων ψύξης Β2.12 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ Β2.13 Τεχνητή διακοπή και λειτουργία μέσω μπαταριών για 3 έως 5 λεπτά. Β2.14 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εκφόρτισης. Β2.15 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος φόρτισης Β2.16 Επιβεβαίωση αυτόματης επαναφοράς. Β2.17 Έλεγχος διακοπτών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, control, ενδεικτικών λυχνιών & alarm Β2.18 Έλεγχος ιστορικού καταγραφής δεδομένων λειτουργίας, αναφορών και σφαλμάτων Β2.19 Έλεγχος & παραμετροποίησης των μονάδων UPS Β2.20 Κάθε άλλη μέτρηση που κρίνεται απαραίτητη για τον συγκεκριμένο τύπο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Β2.21 Παραγωγή και παράδοση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ψηφιακού αρχείου με τιμές μετρήσεων.

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UPS ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» (ΖΕΥΓΟΣ 2Χ30kVA)* Περιγραφή Εργασίας Απαίτηση Απάντηση Γ1.1 Οπτικός έλεγχος του συστήματος και των μπαταριών. Γ1.2 Καθαρισμός εσωτερικού από σκόνες, χνούδια ή λοιπούς ρύπους μέσω παροχής ρεύματος πεπιεσμένου αέρα. Γ1.3 Σχολαστικός έλεγχος κοχλίωσης μπαταριών και σύσφιξη Γ1.4 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εισόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.5 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εισόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.6 Έλεγχος μέτρηση της τάσης εξόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.7 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εξόδου: L1, (L2, L3), N Γ1.8 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εισόδου. Γ1.9 Έλεγχος μέτρηση της συχνότητας εξόδου Γ1.10 Έλεγχος μέτρηση της τάσης των συσσωρευτών. Γ1.11 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των ανεμιστήρων ψύξης Γ1.12 Επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας των τρανζίστορ Γ1.13 Τεχνητή διακοπή και λειτουργία μέσω μπαταριών για 3 έως 5 λεπτά. Γ1.14 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος εκφόρτισης. Γ1.15 Έλεγχος μέτρηση του ρεύματος φόρτισης Γ1.16 Επιβεβαίωση αυτόματης επαναφοράς. Γ1.17 Έλεγχος διακοπτών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, control, ενδεικτικών λυχνιών & alarm Γ1.18 Έλεγχος ιστορικού καταγραφής δεδομένων λειτουργίας, αναφορών και σφαλμάτων Γ1.19 Έλεγχος & παραμετροποίησης των μονάδων UPS Γ1.20 Κάθε άλλη μέτρηση που κρίνεται απαραίτητη για τον συγκεκριμένο τύπο UPS σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Γ1.21 Παραγωγή και παράδοση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ψηφιακού αρχείου με τιμές μετρήσεων. *ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ UPS (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ)

10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προμήθεια & Εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7ης Μαρτίου και εργασίες ετήσιας συντήρησης των UPS του ΝΟC και του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» A/A Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη 1 Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου 12V (για τεμ , ,00 UPS τύπου MGE Comet S31/15kVA) σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Α) 2 Εργασία πλήρους αντικατάστασης 18 τεμ 1 200,00 200,00 συσσωρευτών UPS, ρύθμιση παραμέτρων φόρτισης σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Β1) 3 Έλεγχος & Προληπτική Συντήρηση του UPS στο τεμ 1 400,00 400,00 NOC (τύπου MGE Comet S31/15kVA) σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Β2) 4 Έλεγχος & Προληπτική Συντήρηση του UPS στο κτίριο "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ" (ζεύγος αποτελούμενο από δύο μονάδες ισχύος 30kVA έκαστο) σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Γ1) ζεύγος 1 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.000,00 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24% 1.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 6.200,00

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ UPS ΤΟΥ NOC ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 7 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ UPS ΤΟΥ NOC ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4/2016 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΤΚ ΡΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14/07/2016 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ A/A Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή Μονάδας 1 Συσσωρευτής μολύβδου κλειστού τύπου τεμ 18 12V (για UPS τύπου MGE Comet S31/15kVA) σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Α) 2 Εργασία πλήρους αντικατάστασης 18 τεμ 1 συσσωρευτών UPS, ρύθμιση παραμέτρων φόρτισης σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Β1) 3 Έλεγχος & Προληπτική Συντήρηση του τεμ 1 UPS στο NOC (τύπου MGE Comet S31/15kVA) σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Β2) 4 Έλεγχος & Προληπτική Συντήρηση του ζεύγος 1 UPS στο κτίριο "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ" (ζεύγος αποτελούμενο από δύο μονάδες ισχύος 30kVA έκαστο) σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (παράγραφος Γ1) Μερική Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ημερομηνία. Υπογραφή & Σφραγίδα ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης/εγκατάστασης/απόσυρσης των συσσωρευτών, βαρύνουν τον ανάδοχο.

14PROC

14PROC 14PROC002383933 2014-11-06 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 06/11/2014 Α.Π.: 9181 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 30/11/2015 Α.Π.: 9629 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/02/2016 Α.Π.: 947 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου δομημένης στο κτήριο «Υπατία» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057315 2015-09-17

15PROC003057315 2015-09-17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 6520 Μυτιλήνη, 17-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣ: 28-11-2016 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9569 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191, Τ.Κ: 21231 ΑΡΓΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 7/12/2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 10419 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών) και του Υποσταθμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002375397 2014-11-03

14PROC002375397 2014-11-03 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ. : 9073 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (VRV κτηρίoυ πρώην ΞΕΝΙΑ Β του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ανακοινώνει Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες Τηλ: 23210 68900, 23210 68910 Fax: 23210 68909 e-mail: kediser@gmail.com Σέρρες,09/05/2016 Αριθ. Πρωτ:1208 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 30-10-2014 Αριθ. Πρωτ. : 9048 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CCU 41A ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 23/11/ 2015 Αριθ. Πρωτ. : 9168 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 8/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 581/2855/37832 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996648 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΕΞΕΛ/2017/143 Αθήνα,21/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια «Δύο (2) μονάδων οροφής ή ψευδοροφής καθαρισμού αέρα (ιονιστής-καθαριστής- UVC) για τους χώρους υποδοχής του ισογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 12-12-2014 Αριθ. Πρωτ. : 10581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιου ελέγχου πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN Date: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ T AGENCY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EET 2016.12.07 13:18:40 Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 01/12/2017 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ,11 χωρίς Φ.Π.Α, ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και πάσης φύσεως φόρους και κρατήσεις.

Γενικοί Όροι ,11 χωρίς Φ.Π.Α, ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και πάσης φύσεως φόρους και κρατήσεις. Αθήνα : 10.03.2016 Α/Α : ΕΑ5/2016 Α.Π : ΚΥ2016/265 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια είκοσι δύο (22) εσωτερικών σκληρών δίσκων για την αναβάθμιση μηχανήματος κεντρικής δικτυακής αποθήκευσης δεδομένων (NAS)(IBM

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου: Ι. Καφέντζης, 210 3377138, i.kafetzis@cmc.gov.gr. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση ριζών από τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης του Παν/μιου Πατρών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση ριζών από τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης του Παν/μιου Πατρών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΣΛ4469Β7Θ-ΝΗΙ Πάτρα: 28/6/2017 Αρ. Πρωτ.: 272/1397/18539 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186754 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 03 /11/2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 9089 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια φλουσσομέτρων, διακοπτών βαλβίδας και πνευματικών μηχανισμών με τη διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 278/1431/1909/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή Παγοτρίμματος Ποσότητα: 1 A/A Περιγραφή/ Προδιαγραφές

Μηχανή Παγοτρίμματος Ποσότητα: 1 A/A Περιγραφή/ Προδιαγραφές ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 25/09/2017 Αρ. πρωτ.: 1649 Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών μηχανών παγοτρίμματος του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN Date: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ T AGENCY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EET 2016.11.07 12:31:15 Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος, 7/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτλήνη 15 /11/2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 9557 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών: ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «προμήθεια υαλοπινάκων διπλής υάλωσης, διάφανων και αρμέ, και αμφίδρομου καθρέφτη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «προμήθεια υαλοπινάκων διπλής υάλωσης, διάφανων και αρμέ, και αμφίδρομου καθρέφτη» Α.Π.: ΙΘ/2017/62 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σίνδος,, 10/07/2017 για την «προμήθεια υαλοπινάκων διπλής υάλωσης, διάφανων και αρμέ, και αμφίδρομου καθρέφτη» Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 19/04/2016 Τηλ.: 2105294851-2 Αριθμ. Πρωτ.: 3037 Fax: 2103471105 E-mail loggpa@aua.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN Date: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ T AGENCY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EET 2016.12.07 13:22:19 Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια φυτευτικού υλικού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια φυτευτικού υλικού» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΗΚΦ469Β7Θ-ΨΛΤ Πάτρα:28/6/2017 Αρ. Πρωτ.: 268/1384/18306 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΟΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Αθήνα, 21.01.2016 Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN Date: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ T AGENCY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EET 2016.12.07 13:14:42 Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος. Πληροφορίες: Α. Τάταρη, Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99021,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη, 25 /11 / 2015 Αριθ. Πρωτ. : 9431 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 κυβικών μέτρων ξυλείας πεύκης Σουηδίας και 12 κυβικών μέτρων ξυλείας οξυάς ξηραντηρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 κυβικών μέτρων ξυλείας πεύκης Σουηδίας και 12 κυβικών μέτρων ξυλείας οξυάς ξηραντηρίου Α.Π.: ΙΘ/2017/39 Σίνδος, 23/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 κυβικών μέτρων ξυλείας πεύκης Σουηδίας και 12 κυβικών μέτρων ξυλείας οξυάς ξηραντηρίου Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα: Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιάννουλη:04-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διεύθυνση:Παπάγου 49, 41500,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη, 10/11/2015 Αρ. Πρωτ. 8535 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 02/11/2015 Α.Π.: 8078 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN Date: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ T AGENCY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EET 2016.12.07 13:25:18 Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια υλικών άρδευσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια υλικών άρδευσης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω07Δ469Β7Θ-Ε0Λ Πάτρα:/5/017 Αρ. Πρωτ.:14/880/117187 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 277/1430/1900/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια ρουλεμάν για τη συντήρηση αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια ρουλεμάν για τη συντήρηση αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΡΤΕ469Β7Θ-Ρ2Υ Πάτρα: 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 144/908/12091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004756337 2016-07-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 12/07/2016 Α.Π.: 5906 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων και επισκευής υδρορροών (χολένδρων) στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη15 /11 /2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 9536 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού Αποκατάστασης ελλείψεων Ανελκυστήρων & αναβατορίων κτηρίων της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 43 η /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 3.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 43 η /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 26.9.2017 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3178 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ = Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 27-03-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1529 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Ξάνθη 07-06-2017 Αρ. Πρωτ.: 7505 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Οικονομικό Τμήμα Γραφείο Διαγωνισμών ΑΔΑ ΑΔΑΜ: Ταχ. Δ/νση : Νεάπολη, T.K. 67100, Ξάνθη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος. Γενικοί Όροι Αθήνα :16/10/2015. Α/Α : E.A 12 Α.Π :3762 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών για τις Κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης server και για την προμήθεια αντιικού προγράμματος

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης server και για την προμήθεια αντιικού προγράμματος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-479 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 19/2011 Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/ 12 / 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ.: 49743 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΙΘ/2017/62 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σίνδος,, 10/04/2017 για την «προμήθεια έτοιμου για τοποθέτηση ξύλινου πατώματος, ημιμασίφ, δρυός, σοβαντεπι δρυός και μεμβράνης υποστρώματος» Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06 / 03 / 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Aρ. πρωτ. οικ. : 5231 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση σκίαστρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 69ΨΨ469Β7Θ-328 Πάτρα: 10/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 316/1494/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120)

Γενικοί Όροι. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) Αθήνα : 14.04.2016 Α.Π : ΑΛΦΑ/2016/1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ (1) ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π.: ΙΘ-2017/36 Σίνδος, 17/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 (ενός) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469Η25-Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469Η25-Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469Η25-Α Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 06-05-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα Η/Ζ της Πανεπιστημιούπολης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα Η/Ζ της Πανεπιστημιούπολης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα: 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 538/2580/34684 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου 449 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αριθμός Πρωτοκόλλου 449 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αλεξανδρούπολη 16 Μαρτίου 2016 ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ Αριθμός Πρωτοκόλλου 449 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ.διεύθυνση Καρτάλη 2 681 00 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2551 0 83012-38712 - 53225 FAX: 2551 0 38713

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 11-05-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 23143 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN Date: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ T AGENCY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EET 2016.11.04 14:42:51 Reason: Location: Athens Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάμος 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 / 10 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 44689 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 20.11.2017 Αρ. Πρωτ: 1699 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Τμήμα: Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4904 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα