ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 4/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 485/ (ΑΔΑ: 70ΓΩ469Β7Λ- 2Χ2, ΑΔΑΜ: 15REQ ) απόφαση του Πρύτανη, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως δέκα επτά χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ (17.900,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τεχνική Περιγραφή: σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας των ειδών του Πίνακα. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου δύναται να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας με αύξηση της ποσότητας των υπό προμήθειας ειδών έως 30% ανά είδος και η δαπάνη τους δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της συνολικής προμήθειας. Παράδοση Εκτέλεση εργασιών: εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της σύμβασης. Σύμβαση: Προμήθειας. Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κτήριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, τηλ & ( Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου & της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την Παρασκευή 22/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτήριο «7 ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 1.

2 Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο, κτήριο «7 ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2015» Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς: Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, ως ακολούθως: α/α Περιγραφή 1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση 2 Συμπληρωμένος ο πίνακας του Παραρτημάτος Ι, με όλα τα είδη 3 Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη του πίνακα του παραρτήματος. Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη που αναφέρονται στο πίνακα, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τόπος παράδοσης των ειδών: Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου, κτήρια επί της οδού Δημοκρατίας 1, Ρόδος (κ. Θ. Τσιγάρο, ) Πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ. Θ. Tσιγάρο, , Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή. Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση 0,10 %, χαρτόσημο 3% επί του 0,10%, & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 3%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν. 4013/ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις. Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικον. Προγ/σμού & Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών. Χρόνος Παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει υπογραφής της σύμβασης. τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία Εγκατάσταση - συναρμολόγηση Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τεχνικές προδιαγραφές Όπως στον Πίνακα Συμμόρφωσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα συμπληρωμένο και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τυχόν πιστοποιητικά, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Συνολική αξία προμήθειας: ,00 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή (σε τεχνικό φυλλάδιο) 1 Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Αριθμός Μονάδων 17 Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή (πληκτρολόγιο, ποντίκι, κεντρική μονάδα κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι μονάδες cd/dvd να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του υπολογιστικού συστήματος και εγκεκριμένα από αυτό. Επεξεργαστής Συχνότητα >= 3.6 GHz Πυρήνες >=4

4 Cache >=8MB Threads >=8 Lithography Data Width <=22nm 64bit Μητρική πλακέτα Υποστήριξη δίσκων >= 3 SATA3 6.0 Gb/s υποδοχές Εξωτερικές θύρες επικοινωνίας >= 1 D-Sub, >= 1 DVI-D, >= 4 USB 3.0, >= 2 USB 2.0 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Μνήμη RAM Μέγεθος Τύπος Μνήμης Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα >= 4 GB DDR3, >=1600MHz, SDRAM >= 500 Gbyte Κουτί Τύπος Mini ή Midi Μπροστινές θύρες επικοινωνίας >= 1 USB 3.0, >= 1 USB 2.0 / Οπτικός δίσκος Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων Πληκτρολόγιο Σύνδεση Χαρακτήρες πληκτρολογίου DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW USB Λατινικά/Ελληνικά Ποντίκι Σύνδεση Τύπος Εγγύηση Λειτουργικό Σύστημα USB Οπτικό, 3 πλήκτρων >=1 έτος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

5 διαθέτει σχετικές άδειες χρήσης για την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στα συστήματα που χρησιμοποιεί. 2 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αριθμός Μονάδων 3 Διαγώνιος >=21 Τύπος οπίσθιου φωτισμού LED Λόγος Διαστάσεων 16:9 Είσοδος D-Sub Είσοδος DVI-D Ενσωματωμένα Ηχεία Εγγύηση >=1έτος

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4/2015 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 ΤΚ ΡΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22/05/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Συνολική αξία προμήθειας: ,00 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 Σταθερός Ηλεκτρονικός 17 Υπολογιστής 2 Οθόνη Ηλεκτρονικού 3 Υπολογιστή ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΣΥΝΟΛΟ Υπογραφή & Σφραγίδα ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης των ειδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 2. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει ο συμμετέχων να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη.