ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, ). Βλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΩΡΕΑΝ. Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, 16.4.2010). Βλ."

Transcript

1 Τί ε ναι λεγομένη «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»; σ. 27. Ὁ εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος π. ΜΑΡΚΟΣ (Μανώλης, ). Βλ. «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» του, σελ Οἰκογ. Ἀναργύρου καί ήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά-ἀγόρια, γεννημ , Ν. Ἀττικῆς, σελ. 11. ΤΕΥΧ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 «Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνε ν καὶ φιλογονε ν». «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φι λογο νικά, τιμῶντα ἰσόβια τούς γονε ς. Γι αὐτό ὑ πῆρ χαν προστατευτικοί «πε λαργικοί νόμοι», ἐνῶ ἡ τι μή-εὐ γνω μοσύνη πρός τούς γο νε ς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Τριμηνια ο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 128. Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος Ἀκαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.), Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «ΟΜΗΡΟΣ» Ε.Π.Ε., Κορωπί Ἀττικῆς Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001) ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. & Ἰδιωτ. Φορέων. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουργε ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ περ πολυτέκνων-πολυ τέκνων Ἑλλά δος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κισμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑ- ΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁπο ες πιέζον ται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σ ), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ- ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυρίως (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός Καί σέ ὅλα τά Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας. Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματε ο φοροαπαλλάσσονται 100% μέ κατάθεση στό Σωματε ο καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 κατ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι-Δωρητές διευκολύνονται ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς 2 Τραπεζικές Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), 2 ἐπειδή αὐτό ἐξυπηρετε ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ πολύ τό Γραφε ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. ρ. 128, Δεκέμβριος 2010 tefxos 128 new.indd 2 23/11/ :25:02 ðì

3 Ὀκτωβριανά ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1η καί 28η: Ἁγίας Σκέπης Ἔπος η (1969): Γενέθλια Π.Ε.ΦΙ.Π. καί «Ἡμέρα Γ Ἡλικίας» (τῶν ὑπερήφανων Γηρατειῶν). 31η: «Ἡμ. Ἀποταμιεύσεως»; (ἐκ-ταμιεύσεως;). Α. Ἀνέκαθεν ἡ 1η Ὀκτωβρίου εἶ χε ὁρισθῆ στό Ἐκκλησιαστικό Ἡμερολόγιο ὡς Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης- Προ στα σίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὡς «Ὑ περ μάχου Στρατηγοῦ» τῆς Ἑλ λη νορθοδοξίας. Καί ἀκριβῶς, στόν Ἀμυντικό Πόλεμο τῶν Ἑλληνορ θο δό ξων κατά τῶν ἄδικα ἐπιτεθέντων Ἰταλῶν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπῆρξε καί ὀ- φθαλμοφανῶς Σκέπη καί Προστάτισσα τῶν Στρατιωτῶν μας, ὅ πως τήν ἔβλεπαν Ἀξιωματικοί καί Στρατιῶτες καί ὁμολογοῦσαν, ἀλλά καί κατέγραψαν τό ΓΕΓΟΝΟΣ, τό ὁποῖον ἀκόμη καί οἱ ἡττώμενοι Ἰταλοί ἔβλεπαν ἐνίοτε καί ὁμολογοῦσαν!* Γι αὐτό καί ἡ Ἱ. Σύνο δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λάδος ὀρθά τήν 21η Ὀκτωβρίου 1952 μετέθεσε τήν Ἑορτή τῆς Ἁ γίας Σκέπης ἀπό τήν 1η στήν 28η Ὀκτωβρίου, μέ εἰδική ὡραία ἱ. Ἀ- * Βλ. μεταξύ ἄλλων Ἐφημ. «Ἐλεύθερο Βῆμα», , καί σύγχρονο ἄρθρο Ἀποστ. Ν. Μπουρνέλη, Ἀναπλ. Καθηγ. Α.Ε.Α.Η. Κρήτης, «Ἡ Σκέπη καί Προστασία τῆς Θεοτόκου», στό Περιοδ. «Ἄγκυρα Ἐλπίδος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τεῦχος 58, Ὀκτ. 2010, σ. 21. Tά νδιαφέροντα Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α σ α τό τό ΤΕΥΧΟΣ κτωβριανά ΜΗΝΥΜΑΤΑ..., σ. 3 Τό ο κογενειακό-φιλοπολυτεκνικό «πιστεύω» μας, σ. 4...«Δ υ σ τ υ χ ς, Ε Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Α Μ Ε Ν»! σ. 6 Ο πίκαιροι Στίχοι το Γ. Σουρ, σ. 6 πάρχουν πελπιστικά... ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ! σ. 8 μικρός Λουκ ς καί Νεοφανής Ρ σος γιος Λουκ ς, σ. 9...ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φίλων Πολυτέκνων καί Πολυτέκνων ρα ες ο κογεν. φωτογραφίες, σ καί 29, 32 Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ π. Μ Α Ρ ΚΟ Υ (Μανώλη), σ ΑΦΘΑΡΣΙΑ. Λειψάνου το Ρώσου γίου λεξάνδρου, σ. 19 Βιβλιοπαρουσιάσεις, σ. 20 Φάκελος: ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, σ χι, νά μή χωρίσουμε! σ. 24 Π.Ε.ΦΙ.Π. Κύπρου, σ. 24 ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ..., σ. 25 ποπτη «Κάρτα το Πολίτη», σ Γράμματα Πολυτέκνων καί Φίλων Πολυτέκνων, σ Πνευματική ΔΟΣΟΛΗΨΙΑ καί λική..., σ. 30 ρχονται ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Πρίν καί μετά ΧΡΙΣΤΟΝ, σ ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, πρωί καί μ.μ., ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί Κυριακῆς. Γιά Πολυτέκνους ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 128, Δεκέμβριος Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Παράκληση νά προηγε ται τηλεφώνημα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργε ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί tefxos 128 new.indd 3 23/11/ :25:08 ðì

4 4 κολουθία τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιορείτη Μοναχοῦ καί Μεγάλου Ὑμνογράφου Γερασίμου Μικραγιαννανίτη. Ἔτσι ἔκτοτε ἑορτάζεται ὡς ιπλή Ἑορτή, Ἐθνικοθρησκευτική, ὅπως καί ἡ 25η Μαρτίου. Ἰδού πῶς ἐκφραστικότατα ἀποτυπώνει αὐτό τό Ἑλληνορθόδοξο ΘΑΥ- ΜΑ τοῦ 1940 τό ἑπόμενο ὀλιγόστιχο Ποίημα: 28η Ὀκτωβρίου Νύχτα Ὀκτώβρη! Ἀναρριγοῦν Βωμοί κι Ἡρώων Τάφοι. Στέκει περήφαν ἡ Ἑλλάδα κι ἡ Ἱστορία γράφει: Σέ κάθε βία τοῦ ἐχθροῦ κληρονομιά της τό χει ἡ Ἑλλάδα, ὅσο ἀνήμπορη, πάντα νά λέει τό ΟΧΙ! Τό μέγα νόημα καί παγκόσμιο μήνυμα τοῦ ἡρωικοῦ «ΟΧΙ» τοῦ Ἔπους τοῦ 1940, πρίν ἑβδομῆντα (70) χρόνια ἀπό σήμερα ( ), κατέπληξε τήν Οἰκουμένη, ἐχθρούς καί φίλους ἀνανέωσε τή Μαραθώνια Νίκη τῶν ὀλίγων καί τότε Ἑλλήνων κατά τῶν πολλαπλασίων Περσῶν τό 490 π.χ., πρίν 500 χρόνια ἀπό σήμερα ἀνανέωσε τήν Ἡρωική Ἐπανάσταση καί Ἐθνική Παλιγγενεσία τοῦ 1821 κατά τῶν βαρβάρων Τούρκων κατακτητῶν ἐπί μία 400ετία, μέ τό αἰώνιο Ἑλληνικό Σύνθημα: «Ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος»! *** Ἀλλά δυστυχῶς θά κλείσουμε ἐδῶ τή μικρή, μεγαλοσήμαντη καί χρεωστική ἀναφορά μας στήν 70ή Ἐπέτειο τοῦ Ἡρωικοῦ Ἔπους τοῦ 1940 καταγγέλ- Τό ο κογενειακό-φιλοπολυτεκνικό «πιστεύω» μας. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ε ναι πρωταρχικός καί ναντικατάστατος φυσικός δεσμός καί θικοκοινωνικός θεσμός, που νθρωπος βιώνει καί διδάσκεται λες τίς ξίες καί μάλιστα τό α ώνιο ξιολογικό-πολιτιστικό- λληνορθόδοξο τρίπτυχο: Ο κογένεια-πατρίδα-θρησκεία ρθοδοξία (κατά χρονολογική προτερότητα). Γιατί νθρωπος ε ναι πρ τα «ο κογενειακόν ν» καί «κοινωνικόν» (Μ. Βασίλειος) καί πειτα «πολιτικόν» ( ριστοτέλης), καί δέν ε ναι φυσιολογικό ν, ταν ποκόπτεται πό τή γονική καί προσωπική του ΟΙΚΟ- ΓΕΝΕΙΑ, κυριευμένος πό τόν γωισμό- τομισμό του. Α τή δηλαδή ποκοπή πό τήν Ο κογένεια καί τή Συγγένεια (πατριά-πατρίδα) στερε καί στερεύει τόν νθρωπο πό τά θεμελιώδη καί ναγκα α ΣΥΝ: συν-τροφιά-συντροφικότητα, συν-αλληλία καί κοινωνίακοινωνικότητα, συν-δημιουργία-συνεργασία, συν-εννόηση-συμ-φωνία, λλά καί ληθινή συμ-πάθεια, «χαίρειν μετά χαιρόντων καί κλαίειν μετά κλαιόντων», Ρωμ. 12, 15). Φυσικά, συν-ισταμένη λων α τ ν τ ν ΣΥΝε ναι ΑΓΑΠΗ, ποία ε ναι πολυδύναμη ρετή, θεμέλιο καί ροφήσκεπή καί κόσμημα το ληθινο νθρωπίνου προσώπου. τσι μόνο ο κογενειακός νθρωπισμός, πως διαχρονικά φωτίζεται καί τρέφεται πό τήν λληνορθοδοξία μας, ε ναι ληθινός ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ! διαίτερα ΣΗΜΕΡΑ, πού θεσμός τ ς Ο κογενείας γενικά διέρχεται μεγάλη κρίση καί στήν Πατρίδα μας, πρωτοφαν στήν στορία της (μέ τήσιο μέσο ρο γεννητικότητας 1 περίπου παιδί καί λιγότερο (0,8...), καί μέ ποσοστό διαζυγίων μέχρι καί 50%), τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ- ΘΑΥΜΑ ε ναι Πολύτεκνη καί μάλιστα ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Ο κογένεια. Γι α τό θικός καί λικός στηριγμός της ε ναι σκοπός τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π., λλά καί ΧΡΕΟΣ κάθε λληνορθοδόξου, μέ συνείδηση τι ε ναι πλασμένος «κατ ε κόνα καί καθ μοίωσιν Θεο» Τριαδικο (κοινωνίας Προσώπων)! tefxos 128 new.indd 4 23/11/ :25:09 ðì

5 λοντας καί ἀποδοκιμάζοντας μέ βαθειά λύπη καί ὀργή ἕνα ἀνθελληνορθόδοξο «μήνυμα» τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Εὐριπίδη ΣΤΥΛΙΑ ΝΙ Η πρός τούς Μαθητές τῶν Σχολείων γιά τόν προπερσινό Ἑορτασμό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Στό σχετικό «ελτίον Τύπου» τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2008 τοῦ τότε... Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων τό «μήνυμα» τοῦ κ. Ὑπουργοῦ περιελάμβανε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς ἀπαράδεκτα: «...Ἀπορρίπτοντας τήν αὐτοπαγίδευση μέσα σέ παραληρήματα ἐθνικοῦ μεγαλείου καί κενά πατριδολαγνικά συνθήματα, χρέος μας εἶναι νά προσαρμόσουμε τήν πολύτιμη παρακαταθήκη τῶν προγόνων μας στίς ἀνάγκες καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς σύνθετης πραγματικότη τας πού βιώνουμε... Σέ μιά ἐ ποχή πού ἔχουμε ἐπιλέξει ὑπεύθυ να νά συνδέσουμε τό μέλλον μας μέ τό μέλλον μιᾶς ἰσχυρῆς Ἑνωμέ νης Εὐρώπης, ἡ ἀνάμνηση τῶν ἡ ρω ι - κῶν γεγονότων τοῦ 1940 δέν ἀποσκοπεῖ στό νά διαιωνίσει ἐθνικά μίση καί φυλετικές ἐχθρότη τες...»! Οὔτε πολύ οὔτε λίγο ὁ κ. Ὑπουργός «συμβουλεύει» τούς Μαθητές νά «προσ - αρμόσουν» τόν Ἑορτασμό καί τό μέλλον τους ὑποτασσόμενοι στίς «ἐντολές» τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, πού ἀπορρίπτει τή Χριστιανική Παράδοσή της καί ὡς πρός τά Ἑλληνικά Ἐθνικά Θέματα ὑποστηρίζει τήν ἐπεκτατική πολιτική τῆς Τουρκίας καί τῶν Σκοπίων! Σάν νά μήν ἔφθανε ἡ παραποίηση καί διαστροφή τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τῆς κας Ρεπούση (καί τῆς «διαδόχου» της κας ραγώνα), ἐτόλμησε νά χαρακτηρίσει τόν ὀφειλόμενο Ἑλληνορθόδοξο Ἑορτασμό μέ ἐθνικό ἐνθουσιασμό ὡς «αὐτοπαγίδευση», «παραληρήματα» (=... ψευδαισθήσεις, ὑστερίες) καί «κενά (= κούφια) πατριδολαγνικά συνθήματα» (λάγνος = ὁ προκλητικά ἐρωτιάρης)! Καί μήν ξεχνᾶμε πώς ἀκολούθησαν καί ἀκολουθοῦν καί χειρότερα ἀπό τήν ἀνθελληνορθόδοξη πλέον Πολιτεία. Πλήν ὅμως «εἰς μάτην». ιότι «αὕτη ἐστίν ἡ Νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ Πίστις ἡμῶν»! (Α Ἰωάν. 5, 4). Ὅλοι οἱ διαχρονικά πολεμήσαντες τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἡττήθηκαν καί ἐξέλιπαν (ἱ. Χρυσόστομος). Γιατί «καί πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς»! (Ματθ. 16, 18. Καί ὁ θάνατος καί αἱ ὀργανωμέναι δυνάμεις τοῦ κακοῦ δέν θά ὑπερισχύσουν καί δέν θά κατανικήσουν τήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία εἶναι αἰώνιος καί ἀθάνατος. Ἑρμηνεία Καθηγ. Π. Τρεμπέλα). Β. Ὅσο γιά τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969, ὡς Γενέθλια Ἡμέρα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., παραπέμπουμε, ἐκτός τῶν πρώτων τευχῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας ( ), στό πρόσφατο ΑΦΙΕΡΩΜΑ στά 40ΧΡΟΝΑ Π.Ε.ΦΙ.Π., (τεῦχος ἀρ. 124, εκέμβρ. 2009, σελ. 3 καί ἑξῆς), ὅπου γίνεται «ἀναδρομική ἐνημέρωση». Ἡ ἡμερομηνία βέβαια ὑπῆρξε συμβατική καί περιστασιακή, ἀλλά καί τόσο ἐπίκαιρη μέ τήν ταυτόχρονη «Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γ Ἡλικίας», τῶν «ὑπερήφανων Γηρατειῶν» (65 καί ἄνω ἐτῶν), πράγμα πού τότε δέν γνωρίζαμε καί δέν φανταζόμαστε, ὅτι δηλαδή τόσο σύντομα ἡ Πατρίδα μας θά καταντοῦσε «Γηροκομεῖο ἡ Ἑλλάδα»! Ἀλλά κι ἄν μεγαλούργησε τό 1940 ἡ Πατρίδα μας κι ἄντεξε κι ἀντέχει ἀκόμη καί, σύν Θεῷ, θ ἀντέξει, αὐτό τό ὀφείλει καί θά τό ὀφείλει στόν θεοπατροπαράδοτο δεσμό καί θεσμό τοῦ Γάμου-Οἰ κογενείας, ὡς Ἑλληνορθόδοξης Ζω ῆς καί Παραδόσεως, μάλιστα ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ. Γιατί, ὅπως ἔχουμε ἀποδείξει σέ ἱστορική ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ μας (στό τεῦχος ἀρ. 24/1984, σ. 14 κἑξ.), σέ ὅλους τούς Ἀπελευθερωτικούς Ἀγῶνες ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 128, Δεκέμβριος tefxos 128 new.indd 5 23/11/ :25:10 ðì

6 Τῆς Ἠθικῆς Κρίσεως ΑΞΙΩΝ συνέπεια εἶναι ἡ Οἰκονομική Κρίση καί Πτώχευση. «υστυχῶς, ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ»! Εἶναι ἡ παροιμιώδης πλέον φράση, πού εἶπε πρίν 117 χρόνια, τό 1893, ὁ ἱκανός καί ἀκέραιος πολιτικός καί Πρωθυπουργός Χαρίλαος ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ( ). Ἀλλά τότε εἶχαν προηγηθῆ, ὅπως καί ἐπακολούθησαν Ἐ θνικοί Ἀγῶνες γιά τήν ἀπελευθέρωση ὑποδούλων ἀκόμη τμημάτων τῆς Πατρίδας μας. έν ἦταν συνέπεια καί ἀποτέλεσμα ἡ τότε οἰκονομική κρίση τῆς πανθομολογούμενης τελευταίας διαφθορᾶς καί φαυλοκρατίας, μέ συμμετοχή δυστυχῶς τοῦ Ἔθνους-Γένους μας ὑπερεῖχαν ἀριθμητικά καί διοικητικά οἱ Πολύτεκνοι καί τά Παιδιά τῶν Πολυτέκνων, τῶν ὁποίων οἱ Οἰκογένειες ἦσαν ἡ μεγάλη πλειονότητα σ ὁλόκληρη τή Χώρα. Ἔτσι, ἡ ἐπιστρατευμένη γενιά τοῦ 1940 ἀποτελεῖτο ἀπό Στρατιῶτες γεννημένους ἀπό τό 1910 καί μετά καί οἱ πλεῖστοι ἦσαν Παιδιά Πολυτέκνων. Γι αὐτά τά Παιδιά ἔχει εἰπεῖ ὁ Στρατάρχης Ἀλέξανδρος Παπάγος τόν ἱστορικό λόγο: «Οἱ Πολύτεκνοι χαρίζουν στό Κράτος τούς πιό σκληραγωγημένους καί πειθαρχικούς στρατιῶτες»! Γ. Ἀλλά καί τό «κλείσιμο» τοῦ Ὀκτωβρίου, ἡ 31η, ὡς «Παγκόσμια Ἡ- μέ ρα Ἀποταμιεύσεως», ποιός φανταζόταν πρίν κάποια χρόνια ὅτι οἱ δῆθεν θριαμβικές «Ἀλλαγές» θά ὁδηγοῦσαν στό κλείσιμο τῶν Ταμείων, τήν ἐκ-ταμίευση, τό ἄδειασμά τους;... Ἀλλά καί ποιός ἐπίσης θά φανταζόταν ὅτι οἱ ξεχασμένοι ἴσως Στίχοι τοῦ γνωστοῦ σατιρικοῦ-σκωπτικοῦ Ποιητῆ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥ ΡΗ ( ), πού ἔγρα ψε στήν περίφημη ἐφη μερίδα του «Ρω μηός» πρίν ἕ ναν αἰώνα καί πλέον, θά ἀποδει κνύ ον ταν προφητικοί καί ἐ πίκαιροι καί γιά ΣΗΜΕΡΑ, ἀλλά καί γιά... αὔριο; 6 Ποιός εἶδε κράτος λιγοστό, σ ὅλη τή γῆ μοναδικό, ἑκατό νά ἐξοδεύῃ καί πενῆντα νά μαζεύῃ; Νά τρέφῃ ὅλους τούς ἀργούς, νά χῃ ἑπτά Πρωθυπουργούς, ταμεῖο δίχως χρήματα καί δόξης τόσα μνήματα; Νά χῃ κλητῆρες γιά φρουρά καί νά σέ κλέβουν φανερά. Κι ἐνῶ αὐτοί σέ κλέβουνε, τόν κλέφτη νά γυρεύουνε; Οἱ ἐπίκαιροι Στίχοι τοῦ Γ. Σουρῆ. Ὅλα σ αὐτή τή γῆ μασκαρευτῆκαν ὀνείρατα, ἐλπίδες καί σκοποί, οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινῆκαν, δέν ξέρουμε τί λέγεται ντροπή. Σπαθί ἀντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, κάτι μισόμαθε κι ὅλα τά ξέρει. Κι ἀπό προσπάππου κι ἀπό παπποῦ συγχρόνως μποῦφος καί ἀλεπού. Θέλει ἀκόμα κι αὐτό εἶναι ὡραῖο νά παριστάνῃ τόν Εὐρωπαῖο. Στά δυό φορώντας τά πόδια πού χει στό να λουστρίνι, στ ἄλλο τσαρούχι. υστυχία σου, Ἑλλάς, μέ τά τέκνα πού γεννᾶς! Ὦ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; tefxos 128 new.indd 6 23/11/ :25:10 ðì

7 καί εὐθύνη τῶν ἀνέκαθεν ἐξωτερικῶν ἀσπόνδων «φίλων» μας. Καί εἶναι οἱ ἴδιοι, μέ πρωτοποροῦντας καί τούς Ἀμερικανούς πλέον, πού καί σήμερα κάνουν «κουμάντο» τίς ὑποχείριες καί ἐνδοτικές Ἑλληνικές Κυβερνήσεις, μάλιστα μετά τή λεγομένη «μεταπολίτευση», ὥστε νά ὁδηγήσουν τήν Πατρίδα μας σέ πρωτοφανῆ ΠΤΩΧΕΥΣΗ! Καί βέβαια δέν εἶναι ἀμέτοχο καί ἀ- νεύ θυνο καί μεγάλο μέρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ἡ ὁποία ἀκολούθησε καί ἀκολουθεῖ τή χωρίς Ἠθικές Ἀρχές καί Ἀξίες πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, μέ ἄμεση καί ἀναπόφευκτη συνέπεια καί τήν πρωτοφανῆ σημερινή οἰκονομική κρίση. *** Ἀλλά δέν χρειάζεται ἐδῶ νά τήν περιγράψουμε καί ἀναλύσουμε, μάλιστα ὡς Συλλογική Προσπάθεια «Πρώτων Βοηθειῶν Ἀπόρων Πολυτέκνων Ἑλλάδας», μέ ἠθική καί ὑλική στήριξή τους ΩΡΕΑΝ. Πρῶτοι καί περισσότερο ἀπ ὅλους οἱ Ὑπερπολύτεκνοι καί Πολύτεκνοι ζοῦν «στό πετσί» τους τίς συνέπειες τῆς κρίσεως, ὅταν μάλιστα πολλοί εἶναι ἄστεγοι (σέ ἐνοίκιο) ἤ ἔχουν μεγάλα δάνεια πού τά χρωστοῦν, ἐνῶ πλήττονται καί ἀπό τήν ἀνεργία, τή μεγάλη ἀκρίβεια καί τά πολλά ἔξοδα σπουδῶν τῶν πολλῶν παιδιῶν τους. Γιατί, παρά τή «ωρεάν Παιδεία», μόνο γιά τά «ἐπιβεβλημένα» Φροντιστήρια, γενικά καί εἰδικά γιά τά ὑποχρεωτικά Ἀγγλικά καί ἀπό τό ημοτικό, μέ ἀγοραζόμενα βιβλία καί Φροντιστήρια ἐπίσης, δέν ἐπαρκεῖ ἕνας μισθός, ἄν ὑπάρχει. Ἄν λοιπόν θρηνολογοῦν ἤ «κινδυνολο γοῦν» οἱ ἄγαμοι-ἐργένηδες καί οἱ ἄτεκνοι καί ἑκούσια ὀλιγότεκνοι (μέ 1 ἤ τό πολύ 2 παιδιά), τί νά εἰποῦν οἱ Πολύτεκνοι μέ 4, 5, 7, ἀλλά καί 8 10 παιδιά; Οἱ ἴδιοι τό ξέρουν καί τό γνωρίζει μαζί τους καί ἡ μικρή καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. (οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων), πού ἀγωνίζεται νά τούς συμπαρίσταται ἤδη ἐπί 42 χρόνια (1969). Γιατί τό Ἑλληνικό Κράτος ὑπῆρξε γι αὐτούς ἀνέκαθεν καί ἐξακολουθητικά ὄχι ἡ στοργική Μητέρα, ἀλλά ἡ κακή Μητρυιά! Ἤδη μάλιστα περιόρισε καί περιορίζει καί τά μέ ἀγῶνες ἐλάχιστα κεκτημένα «δικαιώματά» τους, ἐνῶ τούς φορολογεῖ ἀναλογικά περισσότερο καί ἀπό ἕναν ἄγαμο!* Γιά κάθε παιδί ἀναγνωρίζει ΜΟΝΟ τό χρόνο ἀφορολόγητο εἰσόδημα,** πού φυσικά δέν φθάνει οὔτε γιά τό γάλα τους καί τίς πάνες τῶν μικροτέρων. Τά ὑπόλοιπα ἔξοδα κάθε παιδιοῦ πῶς βγαίνουν; Θέλετε ἀπάντηση; Ἄς εἶχαν «μυαλό», νά μήν τά ἔκαναν... ἀπαντᾶ ἔμμεσα καί ἄμεσα ἡ... Μητρυιά, ἀλλά καί ἡ ἀφιλότεκνη Ἑλληνική Κοινωνία γενικά. Ὅσο γιά τό ημογραφικό, τό λύνουν οἱ μετανάστες!... *** Ἀλλ ὁ ἀείμνηστος Χαρίλ. Τρικούπης εἶπε κι ἕναν ἄλλο σημαντικό λόγο: «Ἡ Ἑλλάδα θέλει νά ζήσει καί ΘΑ ΖΗΣΗ»! Καί δέν ἐννοοῦσε τά... ἀνύπαρκτα καί τότε οἰκονομικά μέσα, ἀλλά τίς Αἰώνιες Ἑλληνορθόδοξες Ἀξίες της, στίς ὁποῖες ἀνέκαθεν στηρίχθηκαν καί στηρίζονται καί οἱ Ἑλληνορθόδοξοι Πολύτεκνοι, μέ πρώτη χωροχρονικά Ἀξία-Ὑπεραξία τήν Ἑλληνορθόδοξη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ὡς ἱερό «μυστήριον μέγα... εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. 5, 32). Γιατί οἱ Αἰώνιες Ἑλληνορθόδοξες Ἀξίες δέν * Στήν ἀρχαία Ἀθήνα οἱ ἄγαμοι, ἄν δέν ἔκαναν νόμιμο γάμο μεταξύ ἐτῶν, ὑποχρεώνονταν νά πληρώνουν εἰδικό «φόρο ἀγαμίας καί ὀψιγαμίας», ἀνάλογα μέ τήν περιουσία-εἰσόδημά τους! ** Σέ πρόσφατο Μήνυμά της πρός τήν Α.Σ.Π.Ε. ἡ κα Ἀλέκα Παπαρήγα, ἀντί γιά ὡς ἐτήσιο ἀφορολόγητο εἰσόδημα γιά τούς Πολυτέκνους καί γιά κάθε παιδί τους, προτείνει ἀφορολόγητο καί γιά κάθε παιδί ἔστω καί ὡς... λόγια ἀνέξοδα. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 128, Δεκέμβριος tefxos 128 new.indd 7 23/11/ :25:11 ðì

8 εἶναι δολλάρια ἤ εὐρώ, πού σχεδόν καθημερινά ἐκπίπτουν (ξεπέφτουν καί παλιώνουν). Εἶναι Ἀξίες Ζωῆς διαχρονικές, Αἰώνιες! Γι αὐτό καί ἡ διαφορά τοῦ πιστεύοντος στόν Ἀληθινό Θεό Ἑλληνορθοδόξου καί Πολυτέκνου μέ τόν ἀδιάφορο-ἄπιστο καί ἄθεο Νεοέλληνα εἶναι ἀνυπολόγιστη, χαώδης! Πρῶτα καί κύρια ἀσφαλῶς πνευματική, ἀλλά καί ὑλική: «Ἔστι δέ πορισμός μέγας ἡ εὐσέβεια μετά αὐταρκείας» (Α Τιμοθ. 6, 6). ηλαδή (κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου Καθηγ. Παν. Τρεμπέλα): «Πράγματι δέ ἡ εὐσέβεια εἶναι πηγή μεγάλου πλουτισμοῦ, ὅταν συνοδεύεται ἀπό ὀλιγάρκειαν, καί ὄχι ἀπό αἰσχροκερδῆ πλεονεξίαν»! Ἀντίθετα, ὁ ἄπιστος-ἄθεος εἶναι πλεονέκτης, αἰχροκερδής καί ἄδικος, σπάταλος καί ἄσωτος, ἐνῶ ὁ πιστός καί εὐσεβής εἶναι λιτός καί ὀλιγαρκής, ἐργατικός καί δίκαιος, ἀγαπῶν καί ἐλεήμων, στηριζόμενος πρῶτα καί κύρια στήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγαθή Πρόνοιά Του. Ἡ μέ πίστη καί ἀγάπη αὐταπάρνηση καί αὐτοθυσία του γιά ὅσα παιδιά τοῦ χαρίσει ὁ ημιουργός ἀνταμείβεται θαυματουργικά. Πιστεύει καί ζεῖ τό μέγα λόγο τοῦ Θε ανθρώπου Χριστοῦ: «Ζητεῖτε (δέ) πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην Αὐτοῦ (= τήν Ἀρετή γενικά) καί ταῦτα πάντα (= τά ὑλικά) προστεθήσεται ὑμῖν» (= θά σᾶς δοθοῦν. Ματθ. 6, 33). Πιστεύει καί ζεῖ τό «...πλοῦτον δέ καί πενίαν μή μοι δῷς (= μή μοῦ δώσεις), σύνταξον δέ μοι (= δῶσε μου) τά δέοντα καί τά αὐτάρκη» (=τά ἀπαραίτητα καί ἀρκετά πρός συντήρησή μου. Παροιμ. Σολομ. 24, 22ε-8). Καί γι αὐτό βλέπει καί ζεῖ στήν πράξη τό: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται (=δέν θά στερηθοῦν) παντός ἀγαθοῦ»! (Ἀκολουθία ἱ. Ἀρτοκλασίας, ἀπό Ψαλμ. 33, 11). πάρχουν πελπιστικά... ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!... ραγε τά γνωρίζουμε καί τά σκεφτόμαστε; Κάθε τρία δευτερόλεπτα-3 να παιδί πεθαίνει πό τήν πείνα! Τό 50% το παγκόσμιου πληθυσμο χει τήσιο κατά κεφαλή ε σόδημα πού δέν περβαίνει τά 500 δολλάρια!!! Τό 20% το παγκόσμιου πληθυσμο, πού ζε στίς λεγόμενες ναπτυγμένες χ ρες, καταναλώνει τό 86% τ ν γαθ ν πού παράγονται σέ παγκόσμια κλίμακα. Τό σύνολο τ ν τησίων δαπαν ν γιά ξ ο π λ ι σ μ ο ύ ς ε ναι 800 δισ. δολλάρια ( $)! τήσιος τζίρος γορ ς ναρκωτικ ν στήν Ε ρώπη ε ναι 400 δισ. δολλάρια, γιά ποτά 100 δισ. δολλάρια, γιά τροφές κατοικιδίων ζώων 20 δισ. δολλάρια, γιά... κολόνιες 12 δισ. δολλάρια καί γιά ΚΑΠΝΙΣΜΑ... νυπολόγιστα! Τό 1% το παγκόσμιου πληθυσμο χει τήσιο ε σόδημα σο ε ναι τό τήσιο ε σόδημα το 57% το παγκόσμιου πληθυσμο!!! Καί στερα μιλ με καί γράφουμε γιά ο κονομική κρίση, πού ε ναι πόκριση- ποκρισία γνωστ ν- γνώστων κλεπτ ν, κερδοσκόπων, τοκογλύφων κ.., λλ στόσο π ι β α λ λ ο μ έ ν η! 8 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 128, Δεκέμβριος 2010 tefxos 128 new.indd 8 23/11/ :25:11 ðì

9 ΑΚΟΥΣΑΤΕ μήπως γιά τά «ἀναγκαῖα μέτρα», πού ἔχουν ληφθῆ ἤ θά ληφθοῦν, καί γιά μείωση τοῦ μισθοῦ καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 300 Βουλευτῶν, ὅπως καί τῶν κρατομισθίων ὑπαλλήλων στά πολιτικά Γραφεῖα τους Ἀθήνας καί Ἐπαρχίας; Πόσο σοφός εἶναι ὁ Λαός μας, πού λέγει: «Τό ψάρι βρομάει ἀπ τό κεφάλι»! Καί ὅμως, ὁ Χαρίλ. Τρικούπης (βλ. σ. 6) ἔπεισε τή Βουλή νά μειώσει τόν ἀριθμό τῶν Βουλευτῶν ἀπό 240 σέ 150, μολονότι ἦταν μειοψηφῶν. Ἀλλά καί ὁ πρῶτος χρονικά, ἀλλά καί οὐσιαστικά Κυβερνήτης τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας Ἰωάννης Καποδίστριας (πού ἦταν ἀπό 8 ἀδέλφια καί ἰατρός καί εἶχε 2 ἀδελφές Μοναχές), ὑπῆρξε ἑκούσια ἄμισθος χάρη τῆς πτωχῆς Πατρίδας! Μάλιστα κάποιοι Πολύτεκνοι, ἀλλά καί Φίλοι Πολυτέκνων μᾶς ζήτησαν νά ξαναδημοσιεύσουμε τή συγκινητική ὁμολογία του: «... Ἀρνοῦμαι νά ἐγγίσω μέχρι καί τοῦ ὀβολοῦ τά δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τό μέσον ἐρειπίων καί ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν»! (Ἀπό ἀγόρευσή του στή Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄργους τό Βλ. προηγούμενο τεῦχος ἀρ. 127, Σεπτ. 2010, σ. 31). Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τίς Προσευχές Σας. Γνωρισθήκαμε μέ τό τεῦχος ἀρ. 125 (Μάρτιος 2010, σ. 13). Γεννήθηκα στή Θεσσαλονίκη στίς 11 Ἰουνίου 2007 καί χειρουργήθηκα στήν καρδιά μου 3 φορές, ἐνῶ ἀπό μιά ἐπιπλοκή παραμένω ἀκίνητος καί ἀμίλητος, μέ ἐλάχιστη βελτίωση. Τόσο οἱ εὐσεβεῖς Παππούς μου Σωτήριος καί Γιαγιά μου Ἑλένη Λυσίκατου, παλαιοί Ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ καί θερμοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, ὅσο καί οἱ ἐπίσης εὐσεβεῖς Γονεῖς μου Ἀριστείδης καί Ε μαι ΛΟΥΚΑΣ... Ἄννα Μπιτζένη, Σᾶς εὐχαριστοῦν θερμά γιά τίς Προσευχές Σας γιά μένα. Σᾶς παρακαλοῦμε νά τίς συνεχίσετε, ὥστε νά γί - νει σέ μένα τό θέλη μα τοῦ Παναγάθου Θε οῦ, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ρώ - σου Ἰατροῦ καί Νεοφανοῦς Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Θαυματουργοῦ, Ἀρ χιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας ( ), τοῦ Ὁποίου φέρω τό Ὄνομα. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικλήσεως τῶν πρεσβειῶν τοῦ Νεοφανοῦς Ρώσου Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ καί Θαυματουργοῦ ( ), ἐκρίναμε καλό νά παραθέσουμε καί τή Βιογραφία του, πού συνέγραψε ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος, βραβευμένη ἀπό τήν «Ἑλληνική Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων», Ἐκδόσεων «Ἀκρίτας», σελίδες 445. ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ: Στοά Βιβλίου, Πεσμαζόγλου ΑΘΗΝΑ, τηλ ). Κυκλοφορεῖται ἤδη σέ 19η ἔκδοση, μέ σύνολο ἀντιτύπων Στήν Ἑλλάδα ἔχουν ἀνεγερθῆ Ἱ. Ναοί ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου καί τελοῦνται πολλά Θαύματα. Συνιστοῦμε τό ἔργο θερμά. Καί πάλι Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά. 9 tefxos 128 new.indd 9 23/11/ :25:12 ðì

10 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ Ἀντί ἄλλης εἰσαγωγῆς σ αὐτή τή γνώριμη καί κεντρική Στήλη τοῦ Περιοδικοῦ μας, παραθέτουμε τό ἑπόμενο «ζωντανό» περιστατικό ἀπό τήν ἱστορία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Εἶναι ἕνας ιάλογος μ ἕναν τυπογράφο. Τόσα πολλά παιδιά!, Ἐγώ ἔχω 3 καί δύσκολα τά φέρνω βόλτα. Οἱ γονεῖς αὐτῶν τῶν παιδιῶν εἶναι ΕΓΚΛΗΜΑ- ΤΙΕΣ! Γιατί καί τώρα βέβαια τά ἀθῶα αὐτά παιδιά εἶναι δυστυχισμένα, ἀλλά, καί σάν μεγαλώσουν, θά δυστυχοῦν καί ἴσως γίνουν ἀλῆτες καί κακοποιοί... Ἦταν γύρω στό 1985, ὅταν ἀλλάξαμε τυπογραφεῖο, ἀφήνοντας τό λεγόμενο ἐπίπεδο, γιά νά χρησιμοποιήσουμε ταχυπιεστήριο κυλινδρικό. Ὅταν ἐδεί - ξαμε τό Περιοδικό καί ὁ τυπογράφος εἶ - δε τίς οἰκογενειακές φωτογραφίες τῶν Πο - λυτέκνων τοῦ δείγματος, ἀντέδρασε αὐθόρμητα μέ τόν προηγούμενο τρόπο: «... Οἱ γονεῖς αὐτῶν τῶν παιδιῶν εἶναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ!...». Συγγνώμη, ἀπάντησε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἄν, ὅ μή γένοιτο, ἀρρωστήσει βαριά ἕνα παιδί σας καί σᾶς εἰποῦν οἱ ἐδῶ γιατροί ὅτι μόνο στό ἐξωτερικό ὑπάρχει ἐλπίδα θεραπείας του, ἐνῶ δέν ἔχετε ἀσφαλιστική κάλυψη γιά τό ἐξωτερικό οὔτε τά ἀναγκαῖα χρήματα, τί θά κάμετε; Λάθος παράδειγμα! Σᾶς παρακαλῶ, μή μοῦ λέτε τέτοια πράγματα γιά τά παιδιά μου. Ὅ,τι ἔχω καί δέν ἔχω θά τά πουλήσω, γιά νά σώσω τό παιδί μου. Πολύ καλά, μπράβο σας! Ἀλλά γιά τά ἄλλα δυό παιδιά σας δέν θά γίνετε ἐγκληματίας ἀφήνοντάς τα στούς δρόμους; (Μάλιστα ἦταν καί... χωρισμένος). Σᾶς εἶπα. Λάθος παράδειγμα. Μή μοῦ γρουσουζιάζετε τά παιδιά μου, πού εἶναι ἡ ζωή μου... Παρόμοια περιστατικά ὑπάρχουν πολλά, πού βέβαια δέν εἶναι δυνατό νά παρουσιασθοῦν ἀναλυτικά ἐδῶ. Τά παρουσιάζουμε στό Περιοδικό ἐπί 32 χρόνια... Τελικά ἐγίναμε φίλοι μέ τόν τυπογράφο καί συνεχίσαμε νά τυπώνουμε ἐκεῖ τό Περιοδικό, γιά τό ὁποῖο κάθε φορά ἐξέφραζε πλέον τό θαυμασμό του, τυπικά τουλάχιστο, λέγοντας ὅτι οἱ Πολύτεκνοι εἶναι σύγχρονοι ἥρωες! Μέ βεβαιότητα ἀπό τήν πολυετῆ πείρα μας καταθέτουμε τή μαρτυρία μας ὅτι δέν γνωρίσαμε Πολυτέκνους πού μετάνοιωσαν γιατί δέχθηκαν ὅσα παιδιά τούς ἔδωσε ὁ Θεός. Ἀντίθετα, ὁμολογοῦν ὅτι εἶδαν καί βλέπουν Θαύματα κατά τήν κυοφορία, ἀνατροφή καί ἀποκατάστασή τους! *** Ἀλλά τό πρόβλημα δέν εἶναι πῶς βλέπουν κάποιοι «ἀμφισβητίες» τήν πολυτεκνική ἰδιότητα κάποιων γονέων, πού τήν πιστεύουν καί τήν τολμοῦν. Οὔτε πῶς τούς βλέπει καί τούς ἀντιμετωπίζει ἡ Κοινωνία γενικά καί εἰδικά ἡ ὑπεύθυνη Πολιτεία, πού θά ἤθελε νά μήν τήν προβληματίζουν... Τό πρόβλημα εἶναι βαθύτερο, ὀντολογικό. Εἶναι πρωταρχικά καί τελικά θέμα Πίστεως. Γιατί «Πολύτεκνος», μπορεῖ νά γίνει κάποιος καί περιστασιακά καί συμπτωματικά, χωρίς αὐτό νά εἶναι τό «πιστεύω» του καί τό βίωμά του, μάλιστα καί τῶν δύο συζύγων «ἐκ συμφώνου» (Α Κορινθ. 7, 5), ἀκόμη καί ἐντός τοῦ Ὀρθοδόξου Γάμου, ὡς «κατ οἶκον ἐκκλησίας» (Ρωμ. 16, 5 βλ. καί σ. 4 τοῦ παρόντος: «Τό οἰκογενειακό-φιλοπολυτεκνικό πιστεύω μας»). Ὡστόσο, ἐνῶ «χωρίς (δέ) πίστεως, ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι...» (Ἑβρ. 11,6 «Θεῷ καί ἀνθρώποις»), ὅμως «οὐ (γάρ) πάντων ἡ πίστις»! (Β Θεσ - σαλ. 3,2). έν εἶναι γιά ὅλους γενικά ἡ πίστη ὡς κάτι δεδομένο, ἀλλά χαρίζεται καί γίνεται ἀποδεκτή μόνο ἀπό τούς ἔχοντας εὐθεῖα καί εἰλικρινῆ διάθεση καί συνείδηση. Καί αὐτό συμβαίνει καί φαίνεται καθαρά στούς συνειδητά Ὀρθοδόξους Πολυτέκνους, ὅπως τούς γνωρίζει καί τούς παρουσιάζει αὐτό τό Περιοδικό, ὅπου καί παραπέμπουμε τούς ἀγνοοῦντας μέ τό γνωστό τρίπτυχο: «Θέμα-Θέαμα- Θαῦμα», ὄντως Θεοῦ θεῖο Θαῦμα! 10 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 128, Δεκέμβριος 2010 tefxos 128 new.indd 10 23/11/ :25:17 ðì

11 ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ξήγηση φωτογραφι ν πρωτεξωφύλλου (σ. 1). Ο κογ. ναργύρου καί Δήμητρας Μαργαρώνη, μέ 7 παιδιά- γόρια, γεν , Ν. ττικ ς. Ο κογ. Μιχαήλ καί Ο ρανίας Χαβατζόγλου, μέ 8 παιδιά, γεν , Ν. ττικ ς. πως θά πρόσεξαν ο Φίλοι ναγν στες, στό πρωτεξώφυλλο παρουσιάζουμε τήν σιακή Μορ φή το σχετικά πρόσφατα κοιμηθέντος μακαριστο ερομονάχου π. ΜΑΡΚΟΥ (Μανώλη, ), λλά καί μαζί τήν πτάκλωνη, πρός τό παρόν, περ πολύτεκνη Ο κογένεια ναργύρου καί Δήμητρας Μαρ γαρώνη. Γιατί πατέρας κ. νάργυρος, γιός Πολυτέκνων ἴδιος, χει καί δελφή περπολύτεκνη, τήν κα Ο ρανία Μιχ. Χαβατζόγλου ( νω δεξιά), τ ς Ο κογενείας τ ς ποίας ταν Πνευματικός π. Μάρκος, πο ος βάπτισε τήν 8η-Φιλοθέη. (Βλ. καί τε χος 124, Δεκ. 2009, σελ. 1 καί 27). λλά καί κα Δήμητρα Μαργαρώνη ( νω ριστερά) χει δελφή Πολύτεκνη, τήν κα ννα Βασ. Καφετζ, μέ 4 κόρες, πρός τό παρόν. πάρχει λοιπόν δ μιά συγγένεια πολυτεκνική κατά παράδοση, πού πιστεύουμε κι ε χόμαστε νά συνεχίζεται! δού καί τό Μήνυμα τ ς κας Δήμητρας (Μαργαρώνη) γιά τούς νέους καί λιγοτέκνους: «Μέσα πό τήν π. Μάρκος ναγινώσκει τήν. κολουθία το Βαπτίσματος. πολυτεκνία Θεός στέλνει τόσες ε λογίες, πού δέν μπορο με νά τίς φαντασθο με. Προσωπικά χω δύσκολες γκυμοσύνες, λλά μετά ρχεται μεγάλη ε λογία ς νταμοιβή γιά τίς δυσκολίες καί τίς θυσίες μας. Καί α τό τό ζο με καθημερινά»! Μέ τή Χάρη το Θεο καί ο δύο περπολύτεκνες Ο κο γένειες ε ναι ντως συνειδητές καί γωνιζόμενες λληνορθόδοξες Ο κογένειες, ληθινές «κατ ο κον κκλησίαι» (Κολασ. 4, 15). Καί κριβ ς, τέτοιες ε χόμαστε νά παραμένουν νατρέφοντας τά θεοφιλ τους τέκνα «ν παιδεί καί νουθεσί Κυρίου» ( φεσ. 6, 4). Δέν ε ναι λοιπόν... σ ύ μ π τ ω σ η ο κογενειακή-συγγενική πολυτεκνική παράδοση. ντίθετα, ε ναι κφραση το βιώματος, τ ς προσωπικ ς μπειρίας, καί ταυτόχρονα τ ς συνειδητ ς πίστεως καί θείας ε λογίας ς ο κογενειακ ς μπειρίας νεξίτηλης! ξάλλου παρξη Πνευματικο ς ο κογενειακο Συμβούλου καί ξομολόγου φωτίζει καί μπεδώνει τά βιώματα τ ς ο κογενειακ ς παραδόσεως μέ τά θε α καί α ώνια διδάγματα τ ς κκλησιαστικ ς ρθόδοξης Παραδόσεως. Γίνεται πλέον νας «γκεντρισμός»-μπόλιασμα τ ς ο κογενειακ ς πολυτεκνικ ς παραδόσεως στήν κκλησιαστική ρθόδοξη Παράδοση, πού ε ναι πολυτεκνική. τσι νας ληθινός ρθόδοξος κατά πίστη, πρόθεση καί προσπάθεια ε ναι καί Πολύτεκνος, άν Θεός τό πιτρέψει. 11 tefxos 128 new.indd 11 23/11/ :25:17 ðì

12 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ περε γε σας Ο κογ. ωάν. καί Μαρίας Παναγιωτοπούλου, μέ 6 παιδιά, γεν γιά τόν παναπατρισμό σας! 2008, Ν. Μεσσηνίας. Καί τά ξι (6) παιδιά μέ Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Κ Ε Σ! Τήν Ο κογένεια γνωρίσαμε, ταν διέμενε στό Ν. ττικ ς, που καί γεννήθηκαν καί τά 6 παιδιά. ναφορά δ γίνεται γιά δύο λόγους: α) γιά τή θερμή πίστη τ ν γονέων καί μάλιστα το πατέρα, μέ τόν πο ο εἴχαμε περισσότερο πικοινωνία καί β) γιά τήν πόφαση καί θέληση νά «παναπατρισθο ν», νά φύγουν πό τήν... προβληματική πρωτεύουσα καί νά π νε στή γενέτειρά τους καί νά μεγαλώσουν κε τά χαριτωμένα παιδιά τους. ς πανέλθουμε μως στό θέμα τ ν καισαρικ ν, γιά τίς πο ες καναν ο πιστοί γονε ς πακοή στούς «πιμέντοντας» ατρούς, λλά καί χάρη στήν πίστη τους δέν πέφυγαν τήν ε λογία τ ς τεκνογονίας ς μεγαλοδωρε ς το Θεο. Καί κριβ ς, ε ναι χαρακτηριστικό τι στήν 6η καισαρική στό ρεταίειο Νοσοκομε ο θην ν, πού παρακολούθησαν 30 περίπου ατροί (Καθηγητές καί φοιτητές), κτελ ν τήν καισαρική ατρός κ. Δημήτριος Χασιάκος (Πολύτεκνος ἴδιος μέ 4 παιδιά) μολόγησε τι τομή γινε σάν νά ταν 1η! Ο προηγούμενες, ν καί συχνές, δέν δημιούργησαν προβλήματα. Καί ς μή φαντασθ κάποιος τι τό ζε γος φθασε στίς 6 καισαρικές πό κάποια «δυναμία», χι! προχώρησε πό πίστη καί μπιστοσύνη στό Θεό. Διότι τό ζε γος ζο σε καί ζε καί μέ γκράτεια, λλά καί δέν θέλησε τή φυγοτεκνία ο τε τήν μαρτωλή ντισύλληψη καί φυσικά ποτέ τή φονική κτρωση! Μάλιστα τό ζε γος ε χε τήν ε λογία νά γνωρίσει καί νά χει ς Πνευματικό στήν ττική γιά να διάστημα τό μακαριστό π. Μάρκο (βλ. σ. 11 καί σ ). ξάλλου στή γενέτειρα βρέθηκε τακτική ργασία γιά τόν πατέρα, λλά καί να γρόκτημα, πού τούς παρέχει ρκετή βοήθεια στά κηπευτικά κ.. δού τι «το ς γαπ σι τόν Θεόν πάντα συνεργε ε ς γαθόν»! (Ρωμ. 8, 28). Ε χόμαστε ε λογία το Θεο νά ε ναι πλούσια στή ζωή τους καί νά τούς μοιάσουν τά χαριτωμένα παιδιά τους, πού πρέπει νά δοξάζουν τό Θεό, διότι τούς χάρισε ε σεβε ς γονε ς. 12 Τό μήνυμα το παναπατρισμο στήν παρχία γενικά μπορε νά καταστ ναγκα ο πό τή σημερινή καί... α ριανή ο κονομική κρίση, πού ε ναι ξε α καί θά ξύνεται ς στικό φαινόμενο στίς μεγαλουπόλεις. Γι α τό ς τό σκεφθο ν σοβαρά ο Πολύτεκνοι, καθώς πολλά γροκτήματα ( λαι νες, μπελ νες κλπ.) χουν γκαταλειφθ καί στά λίγα καλλιεργούμενα δουλεύουν... μετανάστες. γροτική ζωή ε ναι φυσική ζωή, τήν ποία σοφός Σωκράτης γκωμιάζει στόν «Ο κονομικό» (ο κο-νομία) το Ξενοφώντα» ( κδόσεις «Πάπυρος» κ..). tefxos 128 new.indd 12 23/11/ :25:26 ðì

13 ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ο κογένεια Χαραλ. καί Φιλένιας Καπλανίδη, μέ 5 παιδιά, γεν , Ν. ττικ ς. Τή νέα καί ραία α τή Ο κογένεια γνωρίσαμε πρόσφατα, μέ αἴ τημά της νά τ ς συστήσουμε γνωστό μας ατρό-γυναικολόγο, γιατί δυστυχ ς τέσσερα (4) παιδάκια τους δέν πέζησαν, ν δύο πό τά πιζ ντα, 2δυμα, γεννήθηκαν μέ καισαρική, ν θά προτιμο σαν φυσιολογική γέννα. γραψαν να ρα ο γράμμα, τό πο ο μως δέν κρίναμε δημοσιεύσιμο α τούσιο γιά κάποιες λεπτομέρειες περιττές. μως ντυπωσιάζει φιλοτεκνία καί φιλοπολυτεκνία τους, λλά καί πίστη τους, πως καί τό τι χουν Πνευματικό ς καθοδηγό τους. Τούς συστήσαμε πιστό καί φιλοπολύτεκνο ατρό, ν γιά τίς καισαρικές κρίναμε σκόπιμο νά μεταφέρουμε δ καί τήν ποψη το μοτ. Καθηγ. Πανεπ. θην ν κ. Παν. Δημακάκου, γιο περπολυτέκνων ( πό 9 δ.) καί περπολυτέκνου το δίου (μέ 7 παιδιά), μεγάλου γγειολόγου-χειρουργο, πο ος σέ γενικότερο βιβλίο του, ναφερόμενος στά αἴτια τ ς πογεννητικότητας, γράφει τά ξ ς γιά τίς καισαρικές: «...Σύμφωνα μέ τόν Παγκόσμιο ργανισμό γείας, ε ρωπαϊκός μέσος ρος τ ν καισαρικ ν τομ ν ε ναι 17,8%. λλάδα ναφέρεται μέ ποσοστό 24%, ν στήν πραγματικότητα νας στούς δύο τοκετούς ε ναι χειρουργικός, μέ καισαρική τομή, καί πραγματικός μέσος ρος κυμαίνεται πό 48 52%, -σως καί τριπλάσιος το ναγκαίου». Δυστυχ ς, τόσο ο ατροί, γιά χρονική, λλά καί ο κονομική ε κολία τους, λλά καί ο «σύγχρονες» γυνα κες προτιμο ν τίς καισαρικές, πού ε ναι βασική α τία τ ς λιγοτεκνίας καί πογεννητικότητας. πως λέγει ποιητής νδρ. Κάλβος ( ), «θέλει τόλμην λευθερία»! Καί κριβ ς, ρωική τόλμη, πού μπνέει θερμή πίστη, διαθέτουν καί πιδεικνύουν ο λληνορθόδοξοι Πολύτεκνοι. Ε ναι α τό πού Π.Ε.ΦΙ.Π. ψηλαφώντας το πί 42 χρόνια τό χαρακτηρίζει «Θέμα-Θέαμα- Θα μα»! ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 128, Δεκέμβριος tefxos 128 new.indd 13 23/11/ :25:29 ðì

14 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ Ο κογένεια ερ. Νεκταρίου καί Ε αγγελίας Σαββίδη, μέ 7 παιδιά (γεννημένα πό 1996 ως 2010), Ν. μαθίας. ( πό τή φωτογραφία λείπει 7η κόρη-α κατερίνη, πού ταν κυοφορούμενη, ταν λθε στά χέρια μας ραία α τή φωτογραφία). Τήν ραία λοιπόν α τή ο κογενειακή φωτογραφία μ ς δωσε ε κονιζόμενος δεξιά Μοναχός π. Κύριλλος (Γρηγοριάτης- γιορείτης), πο ος πηρετε στό Κλιμάκιο τ ς ρθόδοξης ξωτερικ ς εραποστολ ς Λουλουμπάσι το Κονγκό (Ζαΐρ). Ε ρισκόμενος στήν λλάδα πισκέφθηκε τή Βέροια, που ριστερά ε κονιζόμενος ερεύς π. Νεκτάριος φημερεύει, λλά καί ργάζεται γιά τήν ρθόδοξη ξωτερική εραποστολή, πού ε ναι «τά για τ ν γίων» τ ς ρθοδοξίας! ριστερά ε κονιζόμενος Κονγκολέζος ε ναι ρθόδοξος, νομαζόμενος Τάραχος. (Φέρει δηλαδή τό νομα το γίου Μάρτυρα Ταράχου, πού. Μνήμη του τιμ ται τή 12η κτωβρίου, μαζί μέ τήν. Μνήμη δύο λλων γίων Μαρτύρων, Πρόβου καί νδρονίκου, πού μαρτύρησαν γιά τή Χριστιανική τους Πίστη τό 296 μ.χ., ταν Ρωμα ος α τοκράτορας ταν φρικτός Χριστιανοδιώκτης Διοκλητιανός). Χαιρόμαστε γιά τή «φωτογραφική» α τή γνωριμία μέ τό σεβαστό π. Νεκτάριο, τόν πο ο συγχαίρουμε, μαζί μέ τή σεμνή Πρεσβυτέρα, γιά τά χαριτωμένα παιδιά τους. μάθαμε τι καί ἴδιος, ποντιακ ς καταγωγ ς, ε ναι υ ός περπολυτέκνων, μέ 6 παιδιά- δέλφια. Μάλιστα σέ τρε ς (3) γγαμες καί ε σεβε ς δελφές του χει χαρίσει Πανάγαθος 4 παιδιά στήν κάθε μία, πρός τό παρόν. Καί βέβαια, πί πλέον τ ς φυσικ ς περπολυτεκνίας του, ς Πνευματικός Πατέρας π. Νεκτάριος ε ναι περ-υπερπολύτεκνος! Θέλουμε νά πιστεύουμε τι δέν θά τόν στενοχωρήσουμε γι α τή τή μικρή ο κογενειακή «ποκάλυψη», πού τολμήσαμε χάρη τ ς σωτερικ ς καί ξωτερικ ς εραποστολ ς. Καί κριβ ς, το ε χόμαστε πλούσια καρποφορία καί ε λογία πό τόν Δωρεοδότη Κύριο στήν ερή ποστολή του. Καί μέ τήν ε καιρία α τή πλά ναφέρουμε τι νας ρθόδοξος Πολύτεκνος καί μάλιστα περπολύτεκνος ερεύς καί σιωπ ν καί βλεπόμενος μόνο (βλ. καί σ. 16 το παρόντος) σκε τήν ποτελεσματικότερη εραποστολή! Γι α τό στή συνέχεια θά παρουσιάσουμε καί λλες δύο ερατικές Πολύτεκνες Ο κογένειες, πού μ ς συνέστησε παλαίμαχος δη Πολύτεκνος ερεύς....χάρη καί τ ς ρθόδοξης ξωτερικ ς εραποστολ ς ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 128, Δεκέμβριος 2010 tefxos 128 new.indd 14 23/11/ :25:31 ðì

15 ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ο κογ. ερ. Ε αγγέ λου-ε - αγγελίας ρώνη, μέ 6 παιδιά, γεν , Ν. Λευκάδας. σεβαστός π. Ε άγγελος ε ναι θεολόγος καί Γεν. ρχιερατικός πίτρο πος τ ς. Μητροπόλεως, λλά καί συνεργάτης τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π. στή διανομή το Περιοδικο της στούς. Ναούς τ ς Λευκάδας, συνεργασία γιά τήν ποία τόν ε χαριστο με διαίτερα. ἴδιος μεινε ρφανός πολύ μικρός κι τσι δέν ε ναι γιός Πολυτέκνων, πως ξιώθηκε νά γίνει χάρη καί στή σεμνή Πρεσβυτέρα, ποία ε να κόρη Πολυτέκνων, περπολύτεκνη, λλά καί θεολόγος-καθηγήτρια, μουσικός καί γιογράφος! Τιμή καί ε λογία γιά τή Λευκάδα παρξη καί παρουσία τους, πως καί γιά τή Μητέρα κκλησία καί τή Μητέρα Πατρίδα λλάδα, πού τά παιδιά τ ν Πολυτέκνων κρατο ν καί θά κρατήσουν ρθια καί ρθόδοξη. Χαιρόμαστε γιά τή γνωριμία καί ε χόμαστε κάθε ε λογία παρά Κυρίου καί πρό πάντων νά τούς μοιάσουν τά χαριτωμένα παιδιά τους. Ο κογένεια ερ. Δημητρίου-Βασιλικ ς Ζήση, μέ 6 παιδιά, λα μικρά καί χαριτωμένα, γεννημένα πό 2005 ως 2010, Ν. Α τωλοακαρνανίας. πό κπληξη σέ κπληξη περιπίπτει Στήλη α τή μέ τίς ντως ε λογημένες καί ξιοθαύμαστες ερατικές Ο κογένειες, τελευταία τ ν ποίων χει τό πρ το κοριτσάκι, τή Σοφία, 5 τ ν, γιατί ξηγο με τά δυό γοράκια ( ωάννης καί Νεκτάριος) ε ναι 2δυμα (2007). π. Δημήτριος ε ναι πό 3 δέλφια καί φιλόλογος, ν Πρεσβυτέρα ε ναι πό 5 δέλφια καί... μουσικός, χωρίς βέβαια «σκηση παγγέλματος» τυπικο, χάρη το περφυσικο ξιώματος τ ς Μητέρας! λλ άν ο ερε ς-πολύτεκνοι σκο ν σιωπηρή εραποστολή στό μικρό ε ρύ ποίμνιό τους, π ς νά ννοήσουμε, νά κατανοήσουμε καί νά περιγράψουμε τό περφυσικό ξίωμα μι ς Μητέρας Πολύτεκνης- περπολύτεκνης Πρεσβυτέρας ς σιωπηρ ς, λλά μεγάλης καί ποτελεσματικ ς εραποστόλου; Ε ναι ντως ξιοτίμητες καί ξιομίμητες. ξιομίμητες διαίτερα πό τίς ε σεβε ς καί σεμνές νέες κοπέλες, πού... «δυσκολεύονται» νά γίνουν Πρεσβυτέρες. Συνέχεια στίς σελ tefxos 128 new.indd 15 23/11/ :25:33 ðì

16 Α. Ἀναφέρεται περί τοῦ Μεγάλου Ἁ- γίου Ἀντωνίου ὅτι τόν ἐπισκέπτονταν στήν Ἔρημο κάθε χρόνο τρεῖς Μοναχοί καί οἱ δύο συνομιλοῦσαν μαζί Του, ἐνῶ ὁ ἕνας παρέμενε σιωπηλός βλέποντας καί ἀκούοντας τόν Ἅγιο. Ἔτσι μιά φορά ὁ Ἅγιος τοῦ εἶπε: «Ἀδελφέ, τόσες φορές ἐσύ οὔτε ἐρώτησες οὔτε εἶ πες κάτι. Τότε γιατί ἔρχεσαι;». Καί ἐκεῖνος ἀπάντησε μέ τόν προηγούμενο καί πολυσήμαντο λόγο: «Μοῦ ἀρκεῖ μόνο τό ὅτι σέ βλέπω, Πάτερ»! έν μᾶς εἶναι γνωστοί οἱ λόγοι τῶν δύο συνομιλητῶν τοῦ Ἁγίου οὔτε οἱ ἀπαντήσεις τοῦ ἰδίου. Ἔμεινε ὅμως καί θά μείνει γνωστή καί θαυμαστή ἡ ὀλιγόλογη ἀ πάντηση τοῦ βλέπον τος καί ἀκούοντος, ἀλλά σιωπῶντος Μοναχοῦ, 1 πού ἰσχύει ἀκριβῶς καί γιά ὅσους ἀξιώθηκαν νά γνωρίσουν προσωπικά τό μακαριστό π. Μάρκο. Καί μόνο βλεπόμενος καί ἀκουόμενος ἐνέπνεε τόν ἰδιαίτερο σεβασμό, ὄχι μόνο σέ ὅσους τόν ἐγνώριζαν, ἀλλά καί σέ ὅσους τόν ἔβλεπαν γιά πρώτη φορά, χωρίς ἰδιαίτερη γνωριμία. Μόνη ἡ Μορφή του καί τό ἐπιβλητικό του ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ Ἱερομονάχου π. ΜΑΡΚΟΥ ( «Ἀρκεῖ μοι μόνον τό παράστημα ἐπιβεβαίωναν τό γνωστό γνωμικό τοῦ ποιητῆ Μενάνδρου: «Ἦ χαρίεν ἔστ ἄνθρωπος, ἄν ἄνθρωπος ᾖ»! 2 (= Πράγματι, εἶναι πολύ χαριτωμένο πράγμα ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι ἀληθινός ἄνθρωπος!). Εἶναι αὐτό πού ἀναλυτικότερα καί παραστατικό τερα λέγει ὁ Σοφός Σειράχ: «Ἀ πό ὁράσεως ἐπιγνω σθήσεται ἀνήρ καί ἀπό ἀπαντήσεως προσώπου ἐπιγνωσθήσεται νοήμων. Στολισμός ἀνδρός (=τό ἔνδυμα) καί γέλως ὀδόντων (= τό μειδίαμα) καί βήματα ἀνθρώπου (=τό βάδισμα) ἀ- ναγγέλλει τά περί αὐτοῦ»! (Σοφ. Σειράχ 19, 29 30). Β. Στό παρελθόν διάστημα ἀπό τῆς φαινομενικά «πρό - ωρης», ἀλλ ὁσιακῆς κοιμήσεως τοῦ π. Μάρκου ἔχουν εὐτυχῶς γραφῆ ἀ - πό πολλούς καί εἰ - δή μονες πολλά βιογραφικά καί πνευματικά στοιχεῖα γιά τό σεπτό Πρόσωπο καί τό πολύπλευρο Ἔργο του, τόσο στή γνωστή Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟ- ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 3 (τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἡ ψυχή), ὅσο καί σέ πολλά θρησκευτικά καί ἄλλα ἔντυπα. Ἔτσι ἐδῶ δέν θά παραθέσουμε βιογραφικά καί ἄλλα στοιχεῖα παρά Βλ. «Ἀποφθέγματα Ἁγίων Γερόντων», κζ, J. Migne PG 85, 84D. 2. Μενάνδρου ( π.χ.) παρά Στοβαίῳ 5, ιεύθυνση: Κάνιγγος ΑΘΗΝΑ, τηλ tefxos 128 new.indd 16 23/11/ :44:55 ðì

17 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (Μανώλη, ). ό βλέπειν σε, Πάτερ»! μόνο ἐνδεικτικά χαρακτηριστικά του ὡς προτύπου ὄντως Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ καί Ἀγωνιστοῦ ὑπέρ τῆς ἁπανταχοῦ Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Μόνο γιά τούς τυχόν ἀγνοοῦντας θά ἀναφέρουμε ὅτι ὡς φοιτητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ἐγνώρισε τό 1958 τό μακαριστό Γέροντά του καί Ἡγούμενο τότε τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη, τόν ἀείμνηστο Ἀρ χιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο ( 1982), καί ἔγινε τό 1965 ὑποτακτικός του στήν ἴδια Ἱ. Μο νή, ὡς Μοναχός καί Ἱεροδιάκονος εὐλα βέστατος. Ἐκεῖ ὅμως ὅπου ἡ παρουσία του καί ἡ διακονία του ὡς Ἱ ε- ρομονάχου Λει τουργοῦ καί Πνευμα τικοῦ-ἐξομο λόγου ἀ - φῆκαν κυριολεκτικά «ἐποχήν» ἦταν ὁ ἀπόμακρος Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου ιονύσου Ἀττικῆς ἐπί μία 26ετία ( ). Καί ἐνῶ, ὡς φαίνεται, τοποθετήθηκε ἐκεῖ ὡς «ἐξόριστος» γιά τούς ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀγῶνες του, ἀνέδειξε τήν πολύ μικρή αὐτή Ἐνορία πολυπληθῆ, κτίσας καί μεγαλοπρεπῆ νέο Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου ιονυσίου, Ἐπισκόπου Αἰγίνης. Ἔτσι ἐπαληθεύθηκε καί στό πρόσωπο τοῦ π. Μάρκου ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Βασιλείου περί τοῦ ὁμοψύχου Του Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὡς ἐπισκόπου τῆς μικρῆς Ἐπισκοπῆς Σασίμων Καππαδοκίας: «...μή ἐκ τοῦ τόπου σεμνυνόμενος, ἀλλά τόν τόπον σεμνύνων ἀφ ἑαυτοῦ.» (Μ. Βασ. Ἐπιστ. 98, PG 32, 496 σεμνύνω = καθιστῶ μεγαλοπρεπῆ). Γ. Πιστεύουμε καί εὐχόμαστε ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» νά ἐκδώσει σύντομα σέ βιβλίο-τόμο ὅσα ἔχουν γραφῆ καί δημοσιευθῆ μετά τήν ὁσιακή κοίμησή του, ἐνῶ θά ἀναμένουμε καί τή γενική καί συστηματική Βιογραφία του πρός ὠφέλεια καί οἰκοδομή πολλῶν. Σέ ὑπολογίσθηκαν οἱ τιμήσαντες τήν κηδεία του. ιακρίνονται οἱ Κληρικοί π. Βασ. Βολουδάκης (ἀριστ.) καί π. Θεόκλητος Μαλεβίτης (κέντρο). Γι αὐτό ἐδῶ θά ἀναφερθοῦμε στή γνωριμία καί συνεργασία του μέ τήν «Παν ελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι καί τῆς κοιμήσεώς του. Ἔτσι τό παρόν Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό του εἶναι κυριολεκτικά ὀφειλετικό, ὀφειλή καί χρέος εὐγνωμοσύνης. ιότι ὁ σεβαστός καί ἀγαπητός π. Μάρκος: α) ὑπῆρξε μέλος καί τῆς πρωταρχικῆς «Ὁμάδας Φιλοπολυτέκνων», πού ἄτυπα ἱδρύθηκε τήν 1η Ὀκτωβρίου 1969, μέ τή Βάπτιση 4 ἀγοριῶν τῆς πρώτης Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας, στήν Ἱ. Μονή Πετράκη 17 tefxos 128 new.indd 17 23/11/ :46:19 ðì

18 18 β) ὑπῆρξε ἱδρυτικό μέλος τῆς Π.Ε.- ΦΙ.Π. (1971) καί μέλος τοῦ ιοικητ. Συμβουλίου της γ) ὡς ὑπεύθυνος τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» ὑπῆρξε αὐτός πού ἐδημοσίευε καί προέβαλλε τά πρῶτα δημοσιεύματα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. (ρεπορτάζ, Ἀνακοινώσεις, Ἀπο λογισμούς καί οἰκογενειακές φωτογραφίες Ὑπερπολυτέκνων). Καί αὐτά ἐπί μία 10ετία, ὅταν ἀκόμη ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν ἐξέδιδε τό Περιοδικό της δ) ὡς Ὁμιλητής καί Πνευματικός ἐπίστευε καί ἐδίδασκε τή θεοπατροπαράδοτη ἁγιογραφική, ἱεροκανονική καί ἁγιοπατερική διδασκαλία περί τοῦ Ὀρθοδόξου Γάμου-Οἰκογενείας, μέ πρῶτο καί κύριο σκοπό τήν «πρωτευλογία» καί «πρωτεντολή» τοῦ ημιουργοῦ τῆς Ζωῆς «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε...» (Γενέσ. 1, 28), χωρίς ἀποφυγή τῆς εὐλογημένης παιδοποιίας (μέ ἁμαρτωλούς τρόπους). Καί τέλος ε) ὡς Ἐφημέριος καί Πνευματικός στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου ιονύσου καί γενικά διέθετε 100ντάδες τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ αὐτοῦ καθ ὅλο τό ἔτος, ἐνῶ ὡς Ἐνορία καί προσωπικά ἐστήριζε ἠθικά καί ὑλικά δεκάδες Πολύτεκνες Οἰκογένειες καί ἐκτός τῆς Ἐνορίας. (Βλ. σ. 11). Ὁ Τάφος τοῦ Γέροντα δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Στό μεταξύ τήν 28η Αὐγούστου 2010 «ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ» ὁ ὑπεραιωνόβιος, πασίγνωστος καί ἀ- νε πανάληπτος, ὁ Πρύτανης τῶν Ἱεροκηρύκων, ὁ ἀκάματος καί ἀκαταμάχητος Ἀγωνιστής τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, ὁ πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρός ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (Καντιώτης, ), ὁ ὁποῖος ἦταν θερμός ἐπίσης Φίλος τῶν Πολυτέκνων. Περί αὐτοῦ ὅμως τό ὀφειλόμενο Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο θά γίνει, σύν Θεῷ, στό ἑπόμενο.. Κλείνοντας ἐδῶ τό ὀφειλετικό αὐτό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ π. Μάρκου θά ἀναφέρουμε τό κυριότερο χαρακτηριστικό τῆς ζωῆς του, πού ἦταν ἡ πηγή καί δύναμη τοῦ ὅλου ἔργου του. Καί αὐτό ἦταν τό σπάνιο φιλακόλουθο καί λειτουργικό του παράδειγμα ὡς ἔργο ζωῆς καθημερινῆς! Ἦταν ἀληθινά «ὅλος καί ὅλως ἱερωμένος Θεῷ» (= ὁλόκληρος καί ὁλοκληρωτικά ἀφιερωμένος στό Θεό) μέ τήν ἐκκλησιαστική Προσ ευχή στόν Ἱ. Ναό (Μεσονυκτικό, Ὄρθρο, θ. Λειτουργία, Ἑσπερινό καί Ἀπόδειπνο, μέ Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας) καθημερινά, ἀφ ὅ- του ἔγινε Μοναχός καί Κληρικός, ἐφ ὅρου ζω- ῆς! Καί αὐτό, παρ ὅλο πού τό καθημερινό του πρόγραμμα ἦταν πολύ καί βαρύ. Ὑπῆρξε ἕνας νέος Ἅ γιος Νικόλαος Πλανᾶς ( )! Καί ἀκριβῶς, αὐτό τό προσωπικό του παράδειγμα (μέ τήρηση καί τῶν Νηστειῶν καί μή κρεωφαγίας), ὑπῆρξε ὅ,τι ἁγιότερο καί μεγαλύτερο ἀφῆκε ὡς ἀληθινός Ὀρθόδοξος Κληρικός, μάλιστα ζῶν καί δρῶν μέσα στό σύγχρονο κόσμο, ὡς ἀγώνισμα καί ἄθλημα τῶν Ἱερομονάχων καί Μοναχῶν, ἀλλά καί τῶν χιλιάδων πνευματικῶν του τέκνων. Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη, Πολυσέβαστε καί Ἀγαπητέ π. Μάρκε. Tήν εὐχή Σου νά ἔχουμε. Μ.Ν.Μ. tefxos 128 new.indd 18 23/11/ :48:55 ðì

19 Ἡ ἰδιαίτερη (μοναδική;) ΑΦΘΑΡΣΙΑ τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ρώσου Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρ ( )*. «...Τό νεκρό, ἀλλά χαριτωμένο σῶμα τοῦ με γάλου Ἀσκητῆ δέν ἔ- χει χάσει τό φυσικό του χρῶμα οὔτε τήν ἐλαστικότητά του καί διατηρεῖ ἀκόμη καί τούς μῦς, τό λίπος καί τόν ὑποδόριο ἱστό... Τά πέλματα διατηροῦν σταγόνες ἀπό εὐῶ δες μύρο, τό ὁποῖο συχνά εἶναι τόσο πολύ, πού σέ κάποια σημεῖα παρασύρει τήν ἐ πιδερμίδα!... Ὁ Ἡγούμενος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι πρίν ἀπό λίγο καιρό ὁ Ἅγιος σήκωσε μέ τά Χέρια Του ἕνα βρέφος, πού ἔπεσε ἀπό τή μητέρα του στή Λάρνακα, καί τό ἔβαλε στήν ἀγκαλιά της μπρός στά ἔκπληκτα μάτια Μοναχῶν καί Προσκυνητῶν...» (ἔ. ἀ., σ. 7 8). Καί αὐτά ἔπειτα ἀπό χρόνια ἀπό τήν ὁσιακή Κοίμησή Του ( 30 Αὐγούστου 1533)! Ἡ μακρινή καταγωγή τοῦ Ἁγίου ἦταν φινλανδική, ἀλλά γεννήθηκε ὡς καρπός προσευχῆς τῶν εὐλαβῶν καί Πολυτέκνων γονέων Του στό χωριό Μαντέρα τῆς Βορειοδυτικῆς Ρωσίας καί βαπτίσθηκε μέ τό ὄνομα Ἀμώς, ἐπειδή γεννήθηκε στή Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτη ( 15 Ἰουνίου). Ὁ «Ἄφθαρτος» Ἅγιος Ἀλέξανδρος. Ἀπό μικρός ἦταν ἐγκρατής, ἁπλός καί φιλόπτωχος, τρεφόμενος μόνο μέ ψωμί καί προσ - ευχόμενος μέ ἀγρυπνίες... Κοντά στόν πο - ταμό Σβίρ ἄκουσε μία φωνή: «Πήγαινε στή Μονή Βαλαάμ νά ἀγωνισθῆς καί ἀργότερα θά ἐπιστρέψεις ἐδῶ καί θά κτίσεις Μοναστήρι καί πολλοί θά σωθοῦν ἀπό σένα...». Ὅταν ἐπέστρεψε στό Σβίρ, ἀξιώθηκε νά ἰδεῖ ὀφθαλμοφανῶς Τρεῖς Ὁμοίους Ἀγγέλους, τήν Ἁγία Τριάδα, ὅπως ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ! Ἔκτισε τή Μονή Του μέ Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθώς καί Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔπειτα ἀπό ἐμφάνισή Της σέ Αὐτόν. Ὑπηρετοῦσε τούς πολλούς Μοναχούς, πού εἶχαν συγκεντρωθῆ, μέ πολλή ταπείνωση καί πρίν κοιμηθῆ, ἀφοῦ τούς ὑποσχέθηκε ὅτι θά τούς προστατεύει στίς πνευματικές καί σωματικές ἀνάγκες τους, πρόσθεσε: «Νά δέσετε τό ἁμαρτωλό σῶμα μου ἀπό τά πόδια μέ σχοινί, νά τό ρίψετε ἐπάνω στά βρύα (=μοῦσκλα) καί νά τό τσαλαπατήσετε μέ τά πόδια σας»! * Ὁ σύντομος καί ἐκπληκτικός Βίος τοῦ Ἁγίου δημοσιεύεται στό νέο Περιοδικό τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» (τεῦχος 3, Σεπτ. 2010, σ. 7 11), τό ὁποῖο παρουσιάζουμε στήν ἑπομένη σελ. 20 καί συνιστοῦμε θερμά γιά τήν πολλή καί ἐνδιαφέρουσα ὕλη του. Ἡ παρουσίαση στό ἀνωτέρω Περιοδικό γίνεται ἀπό τή Μοναστική Συνοδία τοῦ Κελλίου «Ἅγιος Νικόλαος» Μπουραζέρη, Καρυές Ἁγίου Ὄρους. Ἐδῶ παρατίθεται σέ περιληπτική διασκευή. 19 tefxos 128 new.indd 19 23/11/ :25:44 ðì

20 Τό «Κέντρο Ἑνότητος καί Μελέ της- Προβολῆς τῶν Ἀξιῶν μας» ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» ἐκδίδει τό τριμηνιαῖο Περιοδικό μέ τό συντμημένο τίτλο «ερῶ», πού καί ὡς ρῆμα σημαίνει ἐράω-ῶ (= ἀγαπῶ), ἀλλά καί (θά) λέγω (μέλ. ἐρῶ). Κυκλοφορεῖται ἤδη τό 3ο τεῦχος (Ἰουλίου-Σεπτεμβρίου 2010), μέ πλούσια ἀρθρογραφία. Εἶναι σχήματος 16Χ23 ἑκ., τετράχρωμης ἐκτυπώσεως καί πολυσέλιδο ( ). Ἡ τιμή τοῦ τεύχους εἶναι 4. Ἐτήσια συνδρομή ἐσωτερικοῦ 20 καί ἐξωτερικοῦ 40. ιεύθ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Μοναστηρίου 225, ΜΕΝΕΜΕΝΗ, τηλ καί FAX: Καί διεύθ. ΑΘΗΝΑΣ: Λουκᾶ Μπέλλου 3, Ἀμπελόκηποι, Ἀθήνα, τηλ. & FAX: Παράλληλα ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» ἐκδίδει καί διάφορα βιβλία, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό εἰκονιζόμενο γιά τό μακαριστό Γέροντα ΠΑΪΣΙΟ, Ἁγιορείτη ( 1994), τό ὁποῖο διέθεσε ΩΡΕΑΝ, μαζί μέ σχετικό CD. 20 Τόσο ἦταν ταπεινός, γιά νά ὑψωθῆ ἀπό τόν Ὕψιστο, πού λέγει: «Ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν ὑψωθήσεται» (Ματθ. 23, 12. Ἀνάλογο περιστατικό ἀναφέρεται στό Βίο τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου Θεοφίλου τοῦ Μυροβλήτου, 8η Ἰουλίου). Τό ἱ. Λείψανο τοῦ ταπεινοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου ἔμεινε ἄφθαρτο, μυροβλύζον καί πηγή θαυμάτων, μέχρις ὅτου ἐπικράτησε ὁ ἄθεος Κομμουνισμός στή Ρωσία. Τότε τό «ἀπήγαγαν» καί τό ἔκλεισαν στό «ἐπιστημονικό ἐργαστήριο» τῆς Ἀκαδημίας Πολέμου Πετρουπόλεως, γιά... πειραματισμούς καί στή συνέχεια τό πέταξαν σέ μιά ἀποθήκη... Ἀλλ «οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν πίστει μόνῃ τοῦτο δοξάζεται»! Ἤδη τό ἱ. Λείψανο ἔχει ἐπιστραφῆ στήν Ἱ. Μονή τοῦ Ἁγίου ἀπό τό 1998, ὅπου καί πάλι μυροβλύζει καί θαυματουργεῖ. «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ» (Ψαλμ. 67, 36), «πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»! [Εἴχαμε στοιχειοθετήσει καί σελιδοποιήσει τό ἀνωτέρω κείμενο, ὅταν ἀνακαλύψαμε ἐκτενέστερο Βίο τοῦ Ἁγίου στό Ρωσοαμερικανικό Περιοδικό «The Orthodox Word» (= Ὁ Ὀρθόδοξος Λόγος, ἀρ , Αὔγουστος 2004, com/back%20articles/ow%20pdfs/236/a%20brief%20life%20of%20st%20alex ander%20of%20svir.pdf) καί Πέτρου Μπότση, «Ἡ Θηβαΐδα τοῦ Βορρᾶ», Ἀθήνα 2000, σελ ἀλλά καί στό Internet: %CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE %CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%83%CE%B2%CE%B9 %CF%81/. Καί τέλος: Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, «Ρωσία Φινλανδία, Ταξιδιωτικό Χρονικό», σελ , ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ Ἐκδόσεις ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ «Ἀκρίτας», ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Ἀθήνα 2004]. ρ. 128, Δεκέμβριος tefxos 128 new.indd 20 23/11/ :25:47 ðì

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Η Αλεπού κοίταξε το Μικρό Πρίγκηπα, για πολύ ώρα. -Σε παρακαλώ εξημέρωσέ με! είπε. -Το θέλω, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Νέα Μουδανιά, 14 Μαρτίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 9487 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 26 63200 Νέα Μουδανιά ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Πληροφορίες: Καλπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα