Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Πληροφορική και Διοίκηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Πληροφορική και Διοίκηση"

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Άρθρο 1 Γενικά Πληροφορική και Διοίκηση Τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Διοίκηση». Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΔΠΜΣ που προβλέπει τη διάρθρωση του και ρυθμίζει τους κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας του, εγκρίθηκε από την ΕΔΕ με αριθμό 36/ Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος ΕΚΛ βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, την με αριθμό 57932/Β7/2003 (ΦΕΚ 1308 τβ / ), Υπουργική Απόφαση λειτουργίας του ΔΠΜΣ, την με αριθμό 15525/Β7/2006 (ΦΕΚ 226 τβ / ) Υπ. Απόφασης τροποποίησης του ΔΠΜΣ και τις αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Πληροφορική και Διοίκηση» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής της πληροφορικής και της Διοίκησης, καθώς και την αναβάθμιση της έρευνας σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο. Οι σκοποί του ΔΠΜΣ εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Άρθρο 3 Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Άρθρο 4 Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ 1. Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΔΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι: Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΑΠΘ με αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο εδ. α του άρθρου 2 του Ν 3685/2008. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία αποτελείται από τα επτά μέλη που εκλέγονται από το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τα τέσσερα μέλη προέρχονται από καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής τους οποίους εκλέγει το Τμήμα Πληροφορικής. Τα λοιπά τρία μέλη προέρχονται από καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τους οποίους εκλέγει το τμήμα Οικονομικών Επιστημών. 2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση εισηγήσεων και προτάσεων για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, τον ορισμό των μελών

2 διαφόρων επιτροπών που εκάστοτε απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ, την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ, τις αναθέσεις διδασκαλίας και για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σύμφωνα με το εδ. β του άρθρου 2 του Ν 3685/2008. Η ΕΔΕ επιλαμβάνεται για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία στον παρόντα Ε.Κ.Λ. 3. Συνιστάται θέση Διευθυντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΔΠΜΣ. Τη θέση αυτή καταλαμβάνει καθηγητής από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής Α βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος Πληροφορικής με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΔΠΜΣ. Η θητεία του είναι διετής. 4. Με απόφαση της ΕΔΕ συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΔΠΜΣ), η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τον Διευθυντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, έναν καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και έναν καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από την ΕΔΕ σύμφωνα με το εδ. γ) του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008. Η θητεία τους είναι διετής, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που ορίζεται και λήγει την 31η Αυγούστου του μεθεπόμενου έτους. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών της ΣΕΔΠΜΣ, η ΕΔΕ ορίζει νέα μέλη ως αντικαταστάτες καθώς και τη θητεία τους. Η ΣΕΔΠΜΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και συντονισμό λειτουργίας του ΔΠΜΣ, όπως αναφέρεται ακολούθως: Παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του ΔΠΜΣ και εισηγείται στη ΕΔΕ σχετικώς με τις ημερομηνίες έναρξης λήξης μαθημάτων και εξετάσεων του φθινοπωρινού και του εαρινού εξαμήνου, τις ημερομηνίες και προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και άλλες λειτουργικές ημερομηνίες και προθεσμίες Επεξεργάζεται τις προτάσεις της συνέλευσης των καθηγητών των αρμοδίων Τμημάτων ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα του ΔΠΜΣ και εισηγείται σχετικώς στην ΕΔΕ. Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις της συνέλευσης των καθηγητών των αρμοδίων Τμημάτων ως προς την ανάθεση διδακτικού έργου του ΔΠΜΣ και εισηγείται σχετικώς στην ΕΔΕ. Καταρτίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων και εισηγείται σχετικώς στην ΕΔΕ. Μεριμνά για τη δημόσια προβολή του ΔΠΜΣ. Εισηγείται δια του Διευθυντή του ΔΠΜΣ στην ΕΔΕ σχετικώς με τις ακολουθητέες τακτικές και τη στρατηγική ανάπτυξης του ΔΠΜΣ. Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία εκάστοτε της έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από την ΕΔΕ. 5. Γραμματέας της ΣΕΔΠΜΣ ορίζεται ο/η εκάστοτε Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής. 6. Συγκροτείται Γραμματεία του ΔΠΜΣ για την υποστήριξη του από μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής. Κάθε επιτροπή του ΔΠΜΣ επικουρείται στο έργο της από μέλος της Γραμματείας του ΔΠΜΣ με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

3 7. Την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο ΑΠΘ έχει ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων. Άρθρο 5 Διδάσκοντες Η ΕΔΕ αναθέτει διδακτικά καθήκοντα κατά προτεραιότητα σε: Καθηγητές των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών. Καθηγητές άλλων τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ομότιμους, Επισκέπτες Καθηγητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Ειδικούς Επιστήμονες. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων κέντρων ή ινστιτούτων της αλλοδαπής, εφ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) εφ όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Σε περίπτωση επισκέπτου καθηγητή από το εξωτερικό θα μπορεί να ολοκληρώνει το μάθημα του σε μικρότερο χρονικό διάστημα εφόσον καλύπτει χρονικά τον ίδιο χρόνο που προβλέπεται για τις 13 εβδομάδες του μαθήματος. Άρθρο 6 Κατηγορίες Πτυχιούχων, Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων τμημάτων. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Στρατιωτικών Σχολών τετραετούς φοίτησης σε ποσοστό 5% καθ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΔΠΜΣ. Επιπροσθέτως, στο ΔΠΜΣ υποψήφιοι δύνανται να είναι αλλοδαποί πτυχιούχοι των προαναφερθεισών κατηγοριών. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ σε ποσοστό 5% καθ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί δύο υποψήφιοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών, ένας με πτυχίο Πληροφορικής και ένας με πτυχίο Οικονομικών Σπουδών και δύο αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, ένας με πτυχίο Πληροφορικής και ένας με πτυχίο Οικονομικών Σπουδών.

4 Άρθρο 7 Διαδικασία Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται στους 20 πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής (και συναφών) και 20 πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών (και συναφών), 5% καθ υπέρβαση για πτυχιούχους Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Στρατιωτικών Σχολών τετραετούς φοίτησης και 5% για υποψηφίους διδάκτορες των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6. Ο αριθμός των εισακτέων δύναται να μεταβάλλεται κάθε χρόνο με απόφαση της ΕΔΕ. 2. Υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων είναι η ΕΔΕ που αποφασίζει για: τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το χρόνο δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής υποψηφιοτήτων στον Τύπο, την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και πρόσκλησης σε συνέντευξη, την προθεσμία εγγραφών. 3. Το μέλος της Γραμματείας του ΔΠΜΣ που επικουρεί την ΕΔΕ φροντίζει για την: έγκαιρη διάθεση των εντύπων από την ιστοσελίδα του Τμήματος, διεκπεραίωση της σχετικής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας με την υποβολή υποψηφιοτήτων (παραλαβή, αποστολή εντύπων), συλλογή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων και των συνημμένων σ αυτές εγγράφων και την προώθηση τους στην ΕΔΕ και κάθε συναφή εργασία με τις εγγραφές. 4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι είναι: Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού). Βιογραφικό σημείωμα. Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται). Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών. Η επίδοση στο τεστ GMAT. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά). Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς (Lwer, Prficiency κλπ, πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς). Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν). Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Δύο (2) φωτογραφίες. Παράβολο εξέτασης υποψηφιότητας, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από την ΕΔΕ, πληρωτέο σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ.

5 5. Για υποψηφίους που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6. Για τη συμμετοχή των φοιτητών αυτών στη διαδικασία επιλογής, αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους, εάν και εφόσον επιλεγούν, θα γίνεται μετά τη προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου. 6. Με απόφαση της ΕΔΕ ορίζονται κατ έτος ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο 8 Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στο άρθρο 4 παρ. 1 α του Ν. 3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε έξι παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται: Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 7%. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40% Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 8%. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 15% με κατηγοριοποίηση των πτυχίων γλωσσομάθειας. Η επίδοση στο τεστ GMAT με συντελεστή βαρύτητας 25%. Η επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 5%. 2. Μετά το πέρας της αξιολόγησης η ΣΕΔΠΜΣ κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει εισήγηση στην ΕΔΕ. Η ΕΔΕ επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης ανά κατεύθυνση και ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Οι εισακτέοι στο ΔΠΜΣ πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κ.λ.π. επιλαχών. Κατά την εγγραφή του (σε κάθε εξάμηνο) ο υποψήφιος καταβάλλει παράβολο εγγραφής σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από την ΕΔΕ. Άρθρο 9 Χρονική Διάρκεια Ο χρόνος φοίτησης για την απόκτηση ΜΔΕ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα κατ ελάχιστο και πέντε (5) κατά μέγιστο. Άρθρο 10 Επιβλέποντες Καθηγητές Εντός του πρώτου τριμήνου φοίτησης ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή δύο καθηγητές, ένας από το Τμήμα Πληροφορικής και ένας από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ως επιβλέποντες, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρ. 4 του Μ. 3685/2008. Η ΣΕΔΠΜΣ και τα επιβλέποντα μέλη έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο κάθε καθηγητής

6 δεν μπορεί να είναι επιβλέπων περισσοτέρων των επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος του ΔΠΜΣ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αλλάξει τους επιβλέποντες κατά την επιλογή μεταπτυχιακής εργασίας. Άρθρο 11 Εγγραφή Φοίτηση Εξετάσεις 1. Το Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους, με εισήγηση της ΣΕΔΠΜΣ, η ΕΔΕ ορίζει το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΔΠΜΣ, τα οποία θα προσφερθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος και τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς επίσης αποφασίζει την ανάθεση διδακτικών καθηκόντων στους διδάσκοντες του ΔΠΜΣ. 2. Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προσφέρονται είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων, και φροντιστήρια, εργαστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου αυτό απαιτείται. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια της διδασκαλίας μπορεί να μειωθεί κατά τρεις (3) το πολύ εβδομάδες 3. Η παρακολούθηση των παραδόσεων, εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν για λόγους ανωτέρας βίας που θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν ένας φοιτητής απουσιάσει περισσότερες από δύο φορές από διαλέξεις, ακόμη και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αφαιρείται 5% (ανά απουσία) από τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο μέγιστος αριθμός απουσιών είναι τέσσερις. Σε περίπτωση που ο φοιτητής απουσιάσει πάνω από τον μέγιστο αριθμό απουσιών θα διαγράφεται. Σε περίπτωση που δεν αιτιολογούνται οι απουσίες, αφαιρείται το 5% από τον τελικό βαθμό για κάθε απουσία. 4. Φοιτητής του Α και Β εξαμήνου ο οποίος απορρίπτεται (λόγω μη προβιβάσιμου βαθμού) σε ένα, δύο ή το πολύ τρία μαθήματα (αθροιστικά στα 2 εξάμηνα) δύναται να εξεταστεί για τα μαθήματα του Α εξάμηνου, μία εβδομάδα μετά την λήξη της εξεταστικής Φεβρουαρίου και για τα μαθήματα του Β εξαμήνου τον επόμενο Σεπτέμβριο. Διευκρινίζεται ότι φοιτητές με υπόβαθρο Οικονομικών σπουδών μπορούν να εξεταστούν το πολύ σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης Οικονομικών και φοιτητές με υπόβαθρο σπουδών Πληροφορικής μπορούν να εξεταστούν το πολύ σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης Πληροφορικής. Φοιτητής του Γ εξαμήνου ο οποίος απορρίπτεται (είτε λόγω μη προβιβάσιμου βαθμού, ή λόγω απουσιών) σε ένα το πολύ μάθημα του εξαμήνου αυτού μπορεί να εξεταστεί σε αυτό τον επόμενο Ιούνιο. Για το μάθημα στο οποίο ο φοιτητής απορρίφθηκε λόγω απουσιών υποχρεούται να υποβάλλει πριν την εξεταστική του Ιουνίου τις προβλεπόμενες εργασίες οι οποίες ορίζονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος αυτού. 5. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε τακτή προθεσμία από την έναρξη των μαθημάτων που αποφασίζεται από ΣΕΔΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανανεώνουν την εγγραφή τους στο ΔΠΜΣ και δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν ή τη διπλωματική τους εργασία που θα συνεχίσουν να εκπονούν, πλην των φοιτητών του Α εξαμήνου, όπου όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Η δήλωση μαθημάτων ή/και της διπλωματικής εργασίας επέχει τη θέση της αίτησης ανανέωσης εγγραφής και συνοδεύεται από την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου εγγραφής. Επίσης, με έγκριση

7 της ΕΔΕ μεταπτυχιακός φοιτητής του οικείου ΔΠΜΣ μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, το πολύ 2 (δύο) σε αριθμό, σε ισότιμα και αντίστοιχα ΠΜΣ της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην απόφαση της ΕΔΕ συνεκτιμώνται οι γνώμες του διδάσκοντος του οικείου μαθήματος και του επιβλέποντος καθηγητή. 6. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η ΣΕΔΠΜΣ και ανακοινώνεται σε ικανό χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της. Οι βαθμοί ανακοινώνονται το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου. 7. Ορίζεται ως κατώτερος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών τα επτά (7) άτομα για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα και ως μέγιστος αριθμός φοιτητών τα τριάντα (30) άτομα ανά μάθημα. Στα εργαστηριακά μαθήματα ορίζεται ως μέγιστός αριθμός τα είκοσι (20) άτομα με προτεραιότητα στους φοιτητές με υπόβαθρο Οικονομικών σπουδών για τα μαθήματα Πληροφορικής κατεύθυνσης και με προτεραιότητα στους φοιτητές με υπόβαθρο Πληροφορικής για τα μαθήματα κατεύθυνσης Οικονομικών σπουδών. 8. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές ορίζουν δύο εκπροσώπους (έναν από την κατεύθυνση της Πληροφορικής και έναν από την κατεύθυνση των Οικονομικών, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς), οι οποίοι θα ενημερώνουν την ΕΔΕ για τις απόψεις και τα θέματα που τους αφορούν και μία φορά το χρόνο θα συναντιόνται με τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ για τους ίδιους λόγους. Άρθρο 12 Μαθήματα Βαθμολογία 1. Ενδεικτικά μαθήματα του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: Μαθήματα Πληροφορικής κατεύθυνσης: Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Βάσεις Δεδομένων Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Πληροφοριακά Περιβάλλοντα Παγκόσμιου Ιστού Υποδομές Τεχνολογίας Πληροφορίας Αποθήκες Δεδομένων & Εξόρυξη Δεδομένων Διοίκηση Έργων Πληροφορικής Διαχείριση Γνώσης Ηλεκτρονικό Εμπόριο Προσομοίωση στη Διοίκηση Μαθήματα Οικονομικής κατεύθυνσης: Διοίκηση Marketing Διοικητική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Επικοινωνία και Προώθηση Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Θεωρία Χαρτοφυλακίου Εσωτερικός Έλεγχος Συμπεριφορά Καταναλωτή Μαθήματα γενικής κατεύθυνσης: Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις και Σύγχρονη Διοίκηση

8 Δίκαιο Πληροφορικής Μεθοδολογία Έρευνας & Ανάλυση Δεδομένων 2. Οι βαθμοί επιτυχίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι στην κλίμακα Επιτυχής βαθμολογία θεωρείται το έξι (6) για τα μεταπτυχιακά μαθήματα και το επτά (7) για τη μεταπτυχιακή εργασία. 3. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής να εξετασθεί επιτυχώς σε 12 μαθήματα, δηλαδή σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα του Α εξαμήνου επτά (7) μαθήματα επιλογής του Β και Γ εξαμήνου εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο αρ. 9 του παρόντος ΕΚΛ. 4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Α εξαμήνου με υπόβαθρο Πληροφορικής λαμβάνουν αποκλειστικά μαθήματα προσφερόμενα από τους διδάσκοντες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Αντίστοιχα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α εξαμήνου με υπόβαθρο Οικονομικών λαμβάνουν αποκλειστικά μαθήματα προσφερόμενα από τους διδάσκοντες του Τμήματος Πληροφορικής. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Α εξαμήνου λαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα. 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Β και Γ εξαμήνου, λαμβάνουν πέντε (5) μαθήματα στο Β εξάμηνο και δύο (2) μαθήματα στο Γ εξάμηνο, όλα επιλογής. Στο Β και Γ εξάμηνο δεν γίνεται διάκριση ως προς το υπόβαθρο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα μαθήματα του Β και Γ εξαμήνου παρέχονται από κοινό κατάλογο μαθημάτων. 6. Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αναθεωρείται κάθε έτος με απόφαση της ΕΔΕ. Καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η μεταπτυχιακή διατριβή θεωρείται ισότιμη βαθμολογικά με τρία (3) μαθήματα. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης στο ΔΠ.Μ.Σ. «Πληροφορική και Διοίκηση» κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες, και κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 18 πιστωτικές μονάδες. 7. Το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων αναφέρεται λεπτομερώς στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών του ΔΠΜΣ, στη διαδικτυακή διεύθυνση Άρθρο 13 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Γ εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνουν να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διατριβή. 2. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή μπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος τρέχοντος ερευνητικού ή τεχνικού ενδιαφέροντος. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος. Η άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση ενός μεταπτυχιακού φοιτητή δύναται να ανατεθεί σε διδάσκοντα που δεν είναι καθηγητής του Τμήματος και πληροί τα κριτήρια του αρ. 5 του παρόντος Ε.Κ.Λ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν Μεταπτυχιακή Διατριβή από

9 κατάλογο θεμάτων που δημοσιεύουν οι καθηγητές σχετικών με το επιστημονικό τους αντικείμενο κάθε χρόνο και δηλώνουν το θέμα στην ΣΕΔΠΜΣ προς έγκριση. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εκπονείται εντός του Γ εξαμήνου σπουδών και μπορεί να συνεχιστεί έως το ανώτερο επιτρεπτό όριο φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού ανανεωνόμενη ανά εξάμηνο με δήλωση του φοιτητή ύστερα από έκθεση προόδου του επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση της ΕΔΕ. Η δήλωση αυτή επέχει τη θέση αίτησης ανανέωσης εγγραφής και συνοδεύεται από την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή θα συγγραφεί στην Ελληνική Γλώσσα. Η ΕΔΕ με αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να αποφασίσει τη συγγραφή της σε άλλη γλώσσα. 3. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της Μεταπτυχιακής του Διατριβής στην Εξεταστική Επιτροπή σε ημερομηνίες που ορίζονται από το εδάφιο 9 παρακάτω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της Μεταπτυχιακής του Διατριβής είναι η επιτυχής εξέταση στα δώδεκα (12) μαθήματα του ΔΠΜΣ, όπως ορίζει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εξετάζεται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, που ορίζεται από τη ΣΕΔΠΜΣ. Η Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από τον επιβλέποντα και δύο καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο συγγενές με το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής. 4. Οι διπλωματικές εργασίες για τους φοιτητές του Γ εξαμήνου θα υποβάλλονται μέχρι την 15η Μαρτίου και εξετάζονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Κατά το Δ εξάμηνο θα υποβάλλονται μέχρι την 15η Ιουνίου και σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και θα εξετάζονται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο των μηνών αυτών. Κατά το Ε εξάμηνο θα υποβάλλονται ως τις 15 Ιανουαρίου και θα εξετάζονται έως το τέλος του μήνα. Η ΣΕΔΠΜΣ μεριμνά για τη δημόσια παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διατριβών στα πλαίσια του προγράμματος προβολής της ερευνητικής δραστηριότητας του ΔΠΜΣ. 5. Το ΜΔΕ απονέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα δώδεκα (12) μαθήματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου έχουν εκπονήσει επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διατριβή. 6. Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται κατά τα 12/15 από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων και κατά 3/15 από το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας. Τα ΜΔΕ απονέμονται 3 (τρεις) φορές το χρόνο τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο. 7. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής απέτυχε να εξετασθεί επιτυχώς στα δώδεκα (12) μαθήματα (παρ. 2 του παρόντος άρθρου), είτε απέτυχε να εξετασθεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Διατριβή, είτε έχει εξετασθεί ανεπιτυχώς σε περισσότερα από τρία μαθήματα αθροιστικά στο Α και Β εξάμηνο, είτε έχει εξετασθεί ανεπιτυχώς σε τουλάχιστον ένα μάθημα το Σεπτέμβριο μετά το πρώτο έτος σπουδών, είτε έχει εξετασθεί ανεπιτυχώς σε ένα μάθημα τον Ιούνιο μετά το Γ εξάμηνο απουσιάσει περισσότερες φορές από το μέγιστο όριο

10 τότε οι σπουδές του διακόπτονται με απόφαση της ΕΔΕ ύστερα από εισήγηση της ΣΕΔΠΜΣ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Άρθρο 14 Υποτροφίες Ανταμοιβές Ανάθεση επικουρικού έργου 1. Σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του ΔΠΜΣ, με απόφαση της ΕΔΕ, το ΔΠΜΣ μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την επιβράβευση των επιδόσεων ή/και τη δημιουργία κινήτρων καλύτερης επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες δύναται να συνεπάγονται και την υποχρέωση από τους υποτρόφους επικούρησης ερευνητικού ή διδακτικού έργου, όπως διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηριακών ασκήσεων ή συνδρομή των προπτυχιακών φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων. 2. Με απόφαση της ΕΔΕ ορίζονται κατ έτος ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποτροφίες είναι εξαμηνιαίες. Οι υποτροφίες απονέμονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ΣΕΔΠΜΣ κατόπιν αξιολογήσεως του έργου που ανατέθηκε στους φοιτητές ή/και τις επιδόσεις τους. Στις υποτροφίες συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που παρακολουθούν και εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν συμμετέχουν στη διαδικασία των υποτροφιών. Άρθρο 15 Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων Στο Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται αξιολόγηση διδασκόντων, μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από κάθε φοιτητή που παρακολουθεί το μάθημα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ (ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). Επίσης με την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές αξιολογούν συνολικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η αξιολόγηση αποτιμάται στατιστικά και ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων και πληροφορεί τα μέλη της ΕΔΕ ή/και τους διδάσκοντες για τα αποτελέσματα, τα οποία λαμβάνονται υπόψιν για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., μπορεί να πραγματοποιηθούν ειδικές δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης (π.χ. ανάλυση κατανομής βαθμολογίας μαθημάτων ή/και Μ.Δ.Ε.). Άρθρο 16 Οικονομική Διαχείριση Η οικονομική υποστήριξη του ΔΠΜΣ γίνεται από σχετικό οικονομικό έργο που τηρεί η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι επιστημονικώς υπεύθυνος αυτού του έργου κατά τη διάρκεια της θητείας του.

11 Άρθρο 17 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την υλοποίηση των στόχων του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» συμβάλουν ειδικότερα: Βιβλιοθήκη: Οι βιβλιοθήκες των δυο Τμημάτων διαθέτουν ικανοποιητικό αριθμό βιβλίων και ικανό αριθμό επιστημονικών περιοδικών. Υπολογιστικό κέντρο: Στο Τμήμα Πληροφορικής και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. λειτουργούν εργαστήρια υπολογιστών και εργαστήρια (Νησίδες) εκπαίδευσης των φοιτητών. Άρθρο 18 Ο κανονισμός αυτός μπορεί να αναμορφώνεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία

Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία 2009-2010 Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Πληροφορική και Διοίκηση

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Πληροφορική και Διοίκηση Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Πληροφορική και Διοίκηση Άρθρο 1 Γενικά Τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Lgistics and Supply Chain Management) Άρθρο 1 Γενικά Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018 Αρ.Πρωτ. 1178 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management)

Εσωτερικός Κανονισμός. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management) Εσωτερικός Κανονισμός Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Lgistics and Supply Chain Management) Άρθρο 1 Γενικά Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Εσωτερικός Κανονισµός του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administratin-MBA)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203633 / Fax: 210 8203634 FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633/ Fax: (+30) 2108203634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 1. Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 2017-2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1 1 Εισαγωγή Το Τμήμα Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ. 35 Θεσσαλονίκη, 15-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα