ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας (α) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος, όπως αυτό εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση /Β7 (ΦΕΚ 2731/ τ.β ), και (β) του προγράμματος για Διδακτορικό Δίπλωμα. 2. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αποτελεί Παράρτημα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Α /Β1/ , ΦΕΚ 1062/ τ.β ) και είναι σε συμφωνία με το Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ τ. Α, θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές). ΑΡΘΡΟ 2. ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: (i) Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών, (ii) Γεωτεχνική Μηχανική, (iii) Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και (iv) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων. 2. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, στις κατευθύνσεις της παραγράφου Κατ εξαίρεση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Επιστήμη των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην Επιστήμη της Στατιστικής. 4. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1

2 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος (άρθρο 62 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών). 2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές συντονίζονται από εξαμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Η ΣΕ αποτελείται από δύο (2) Καθηγητές από την κατεύθυνση του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών, έναν (1) Καθηγητή από την κατεύθυνση της Γεωτεχνικής Μηχανικής, δύο (2) Καθηγητές από την κατεύθυνση των Υδατικών Πόρων και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται από το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής και ένας (1) από το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος, και έναν (1) Καθηγητή από την κατεύθυνση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων. Στα ανωτέρω μέλη περιλαμβάνεται και ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που είναι και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής. 3. Η θητεία κάθε μέλους της ΣΕ και του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Για την υλοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος θα απασχολούνται Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ). 2. Οι Καθηγητές και Λέκτορες (Κ+Λ) του Τμήματος στους οποίους γίνεται ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων στις μεταπτυχιακές σπουδές υποχρεούνται να προσφέρουν διδακτικό έργο και στο προπτυχιακό επίπεδο που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από δύο μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος. 3. Για την ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων στις μεταπτυχιακές σπουδές σε διδάσκοντα που δεν έχει προηγούμενη ανάλογη εμπειρία συμμετοχής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση της συνέλευσης των Κ+Λ του αρμόδιου Τομέα του Τμήματος που λαμβάνει υπ όψη τη διδακτική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του προτεινόμενου διδάσκοντα. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 1. Η ΣΕ εισηγείται κάθε χρόνο προς τη ΓΣΕΣ (α) τη δημοσίευση ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο ΠΜΣ και στο πρόγραμμα για ΔΔ κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, (β) το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, (γ) τις διαδικασίες επιλογής και (δ) την κατανομή εισακτέων στις τέσσερις κατευθύνσεις. 2. Ταυτόχρονα με την αίτησή του κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία ή τη διδακτορική του διατριβή. 3. Η επιλογή των εισακτέων για μεταπτυχιακές σπουδές γίνεται από τη ΣΕ, η οποία εκτελεί χρέη επιτροπής επιλογής εισακτέων, και επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ. Η επιλογή γίνεται με ενιαία κριτήρια για όλες τις κατευθύνσεις. Εάν βάσει των ενιαίων κριτηρίων δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες θέσεις για κάποια κατεύθυνση, μπορεί να γίνει ανακατανομή των θέσεων αυτών στις υπόλοιπες κατευθύνσεις. Εφ όσον προβλέπονται συνεντεύξεις, αυτές γίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. 4. Στις διαδικασίες επιλογής εισακτέων για ΜΔΕ ή για ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού μπορούν να συμμετάσχουν: (α) διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. (β) τελειόφοιτοι φοιτητές των αντιστοίχων Τμημάτων της παραγράφου (α) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου τους μέχρι την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου του ΠΜΣ. 5. Στη διαδικασία επιλογής εισακτέων για ΔΔ στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην περιοχή της Στατιστικής μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι ΜΔΕ σε επιστημονική περιοχή συναφή με μία εκ των ανωτέρω. 6. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ οφείλουν να έχουν ικανοποιήσει την απαίτηση προεγγραφής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67, παρ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 7. Ο μέγιστος αριθμός πτυχιούχων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πτυχιούχων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι πέντε (5) και τρείς (3) αντίστοιχα. 3

4 8. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που προέρχονται από διεθνή αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. Marie Curie) και ικανοποιούν τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής, εντάσσονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ εκτός της γενικής διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής και σε συνδυασμό με τους ειδικούς όρους που προβλέπει το σχετικό διεθνές πρόγραμμα. ΑΡΘΡΟ 6. ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τα προσφερόμενα μαθήματα καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της ΓΣΕΣ. Ο κατάλογος και το περιεχόμενο των μαθημάτων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 2. Οι φοιτητές που εγγράφονται για ΜΔΕ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία. Οι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης του ΜΔΕ επιλέγουν μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων της κατεύθυνσης. Στον κατάλογο αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνονται και μαθήματα που διδάσκονται από Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το πολύ δύο. Επίσης, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το πολύ δύο μαθήματα από άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/ (ΦΕΚ 1466/ , τ. Β ). 3. Οι φοιτητές που εγγράφονται για ΔΔ και είναι κάτοχοι ΜΔΕ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ αυτοί που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ σε 12 μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να προσαυξάνεται για τους υποψηφίους που δεν είναι Πολιτικοί Μηχανικοί, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαση της ΓΣΕΣ. Επίσης, μετά από έγκριση της ΣΕ, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς και συσσώρευσης ΠΜ από άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων τουλάχιστον 8 θα πρέπει να είναι από την κατεύθυνση εμβάθυνσης. 4. Οι φοιτητές που εγγράφονται για ΜΔΕ και δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών έχουν πρόσθετη υποχρέωση να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. Ο αριθμός των μαθημάτων αυτών είναι 6 για 4

5 αποφοίτους Σχολών Θετικών Επιστημών και 4 για αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών (εκτός των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών). Τα πρόσθετα μαθήματα καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. 5. Οι φοιτητές που εγγράφονται με σκοπό την εκπόνηση ΔΔ στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην περιοχή της Στατιστικής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα από οποιοδήποτε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικό με το αντικείμενο της Διδακτορικής τους Διατριβής, μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και απόφαση της ΓΣΕΣ. Ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να προσαυξάνεται μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και απόφαση της ΓΣΕΣ. 6. Πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ δύνανται να εγγράφονται για μεταπτυχιακά μαθήματα και έρευνα μόνο αφού εξεταστούν επιτυχώς στα παρακάτω 12 προπτυχιακά μαθήματα: α. Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, Δυναμική των Κατασκευών. β. Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών. γ. Εδαφομηχανική ΙΙ, Θεμελιώσεις. δ. Υδραυλική, Υδρεύσεις Αποχετεύσεις. ε. Σχεδιασμός Οδών, Κατασκευή Οδών. στ. Καθαρισμός Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων. 7. Πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ ή απόφοιτοι Πανεπιστημίων που δεν είναι Πολιτικοί Μηχανικοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τις πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης σε προπτυχιακά μαθήματα εντός ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους. 8. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Το σύνολο των ΠΜ που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 90. Ο αριθμός ΠΜ είναι 30 ανά εξάμηνο. 9. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες κατά μέγιστο ανά διδακτικό εξάμηνο και πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τα 8 μεταπτυχιακά μαθήματα για ΜΔΕ εντός τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και τα πρόσθετα μαθήματα για ΔΔ εντός ενός ακαδημαϊκού έτους από την έναρξη του ΔΔ. Φοιτητής, ο οποίος γίνεται δεκτός για ΔΔ χωρίς να έχει ΜΔΕ στην αντίστοιχη κατεύθυνση, πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων εντός δύο ακαδημαϊκών ετών. 10.Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι η Ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. για μαθήματα τα οποία προσφέρονται στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών 5

6 του Τμήματος με Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή από επισκέπτες καθηγητές), με απόφαση της ΓΣΕΣ η γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να είναι η Αγγλική. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Η αρχική εγγραφή στο αρχείο μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 2. Κατά την αρχική εγγραφή, η Γραμματεία του Τμήματος δημιουργεί Δελτίο Μεταπτυχιακού Φοιτητή, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου έχουν καθοριστεί από τη ΓΣΕΣ. Στο Δελτίο, εκτός από άλλες πληροφορίες, καταχωρείται και το σύνολο των τυχόν πρόσθετων μαθημάτων τα οποία αποτελούν υποχρέωση του φοιτητή (σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 4 και 5). 3. Κατά την αρχική εγγραφή, ο φοιτητής δηλώνει σε ειδικό έντυπο τα μεταπτυχιακά μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών του. Το έντυπο αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος αφού υπογραφεί από μέλος της ΣΕ στην κατεύθυνση σπουδών του. 4. Η μη πραγματοποίηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου της αρχικής εγγραφής μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ισοδυναμεί με μη αποδοχή της έγκρισης για εισαγωγή στις μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος. 5. Η ανανέωση εγγραφής γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών εντός της πρώτης εβδομάδας του αντίστοιχου διδακτικού εξαμήνου. Το ειδικό έντυπο ανανέωσης εγγραφής υπογράφεται από τον επιβλέποντα του μεταπτυχιακού φοιτητή, ή, αν δεν έχει ορισθεί επιβλέπων, από μέλος της ΣΕ της κατεύθυνσης, πριν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος. 6. Μη ανανέωση εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα οδηγεί σε διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα. 7. Αντικατάσταση μαθήματος επιτρέπεται κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες κάθε διδακτικού εξαμήνου. Διαγραφή μαθήματος επιτρέπεται κατά τις 7 πρώτες εβδομάδες κάθε διδακτικού εξαμήνου. Το ειδικό έντυπο υπογράφεται από τον επιβλέποντα του φοιτητή, ή, αν δεν έχει ορισθεί επιβλέπων, από εκπρόσωπο της κατεύθυνσης στη ΣΕ, πριν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος. 6

7 ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσιάζει από περισσότερο του 1/6 των ωρών διδασκαλίας και ασκήσεων δε γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση του μαθήματος και βαθμολογείται υποχρεωτικά με μηδέν στο μάθημα. 2. Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα που παρακολουθούν κατατίθεται από τον διδάσκοντα στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη του διδακτικού εξαμήνου. 3. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το μάθημα ή να το αντικαταστήσει με άλλο, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος ή, αν δεν έχει ορισθεί επιβλέπων, μέλους της ΣΕ της κατεύθυνσης σπουδών του. Σε περίπτωση που το επαναλάβει και αποτύχει για δεύτερη φορά τότε ο φοιτητής διαγράφεται του προγράμματος. Αντικατάσταση μετά από αποτυχία μπορεί να γίνει το πολύ σε δύο μαθήματα. 4. Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, αμέσως μετά το πέρας παρουσίασής της σε ανοικτό ακροατήριο. Μαζί με το βαθμό της διπλωματικής εργασίας για ΜΔΕ κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ένα αντίγραφο της εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει ορίσει η ΓΣΕΣ του Τμήματος στη συνεδρίαση 3/ Στα ΜΔΕ αναγράφεται ο χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς ή Άριστα εφ όσον ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι, αντίστοιχα, 5,00 έως 6,49, 6,50 έως 8,49 ή 8,50 έως10,00. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως το άθροισμα του μέσου όρου των βαθμών σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα που πολλαπλασιάζεται επί 2/3 και του βαθμού της διπλωματικής εργασίας για ΜΔΕ που πολλαπλασιάζεται επί 1/3. 6. Η διδακτορική διατριβή βαθμολογείται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή με Άριστα, Λίαν Καλώς ή Καλώς. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ένας επιβλέπων Καθηγητής ή Λέκτορας που έχει την ευθύνη καθοδήγησης του φοιτητή στην επιλογή μαθημάτων και επίβλεψης της ερευνητικής του εργασίας. Στις περιπτώσεις που ορίζεται επιβλέπων μέλος του Τμήματος στο οποίο δεν έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο (διδασκαλία, ασκήσεις), ορίζεται και συνεπιβλέπων ο οποίος να ικανοποιεί αυτή την προϋπόθεση. Ο ορισμός επιβλέποντος 7

8 γίνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου του φοιτητή. 2. Για τον ορισμό του επιβλέποντος, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής συμπληρώνει ειδικό έντυπο επιλογής επιβλέποντος όπου εκφράζει την προτίμησή του και όπου καταχωρείται η σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου Καθηγητή ή Λέκτορα. 3. Ο φοιτητής που έχει γίνει δεκτός για ΜΔΕ συμπληρώνει κατά την εγγραφή του ανά εξάμηνο το ειδικό έντυπο επιλογής μαθημάτων, εφ όσον έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος. Μέχρι τον ορισμό του, χρέη επιβλέποντος ως προς την καθοδήγηση του φοιτητή για την επιλογή μαθημάτων εκτελεί το μέλος της ΣΕ της κατεύθυνσης. 4. Για φοιτητές που έγιναν δεκτοί απ ευθείας για ΔΔ ή που συνεχίζουν για ΔΔ μετά την απόκτηση ΜΔΕ μέσω του ΠΜΣ του Τμήματος, ο ορισμός επιβλέποντος γίνεται εντός έξι μηνών από την αρχική εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή ή από την ημερομηνία που γίνεται δεκτός για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Μέχρι την πραγματοποίηση του ορισμού, χρέη επιβλέποντος ως προς την καθοδήγηση του φοιτητή για την επιλογή μαθημάτων εκτελεί το μέλος της ΣΕ της κατεύθυνσης. 5. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αλλαγή επιβλέποντος και ο επιβλέπων έχει τη δυνατότητα να ζητήσει απαλλαγή από τον ορισμό του. Σε κάθε περίπτωση η ΓΣΕΣ αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερομένου. ΑΡΘΡΟ 10. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. Εντός τριών μηνών από τον ορισμό επιβλέποντος για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ανακοινώνεται στη ΓΣΕΣ η θεματική περιοχή όπου θα εκπονήσει ο φοιτητής διπλωματική εργασία για ΜΔΕ ή διδακτορική διατριβή. 2. Η ανακοίνωση της θεματικής περιοχής γίνεται με ειδικό έντυπο που συνυπογράφουν ο επιβλέπων και ο μεταπτυχιακός φοιτητής. 3. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής είναι η Ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του φοιτητή και του επιβλέποντος, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, η διπλωματική εργασία ή η διδακτορική διατριβή μπορεί να γραφεί στα Αγγλικά, με υποχρεωτική για τους Έλληνες φοιτητές συγγραφή εκτενούς περίληψης τουλάχιστον 20 σελίδων στην Ελληνική γλώσσα. Για κάθε διδακτορική διατριβή στην Ελληνική γλώσσα απαιτείται η συγγραφή εκτενούς περίληψης τουλάχιστον 20 σελίδων στην Αγγλική γλώσσα. 8

9 ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που εκπονεί διπλωματική εργασία για ΜΔΕ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση του επιβλέποντος, τριμελής εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση της εργασίας του. 2. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση του επιβλέποντος και εισήγηση της ΣΕ, τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη. Ο ορισμός της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής γίνεται το αργότερο εντός ενός έτους από την αρχική εγγραφή του υποψήφιου διδάκτορα. 3. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την ειδική γραπτή και προφορική εξέταση, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση της συμβουλευτικής επιτροπής και εισήγηση της ΣΕ, επταμελής εξεταστική επιτροπή για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διδακτορικής διατριβής. ΑΡΘΡΟ 12. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 1. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρέωσης μεταπτυχιακών μαθημάτων, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλονται σε ειδική γραπτή και προφορική εξέταση από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή τους. Η τριμελής επιτροπή καθορίζει το περιεχόμενο των εξετάσεων κατά την κρίση της. Η γραπτή εξέταση έχει διάρκεια έως 8 ώρες και διεξάγεται σε χώρο του Τμήματος. Στην προφορική εξέταση συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ημίωρη παρουσίαση ερευνητικού θέματος. Την προφορική εξέταση μπορούν να παρακολουθούν άλλοι Κ+Λ του Τμήματος. 2. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής. Προϋπόθεση προσέλευσης στην προφορική εξέταση είναι η επιτυχία στη γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μια εξέταση (γραπτή ή προφορική) αυτή επαναλαμβάνεται μία μόνο φορά και μετά πάροδο τριμήνου. 3. Η επιτροπή εισηγείται στη ΓΣΕΣ σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών ή την οριστική αποχώρηση από τις μεταπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου διδάκτορα λαμβάνοντας υπ όψη την επίδοσή του στα μεταπτυχιακά μαθήματα, στην ειδική εξέταση και στη διεξαγωγή έρευνας. ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν με αιτιολογημένη αίτησή τους να ζητήσουν να μεταβούν σε ΑΕΙ της αλλοδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για παρακολούθηση 9

10 μαθημάτων ή για εκπόνηση μέρους της διπλωματικής εργασίας για ΜΔΕ ή μέρους της διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από σχετική επιστολή του επιβλέποντος. Επί του αιτήματος αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. 2. Κατά το διάστημα της απουσίας τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεχίζουν την εγγραφή τους στις μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος. Η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων στο ίδρυμα της αλλοδαπής μπορεί να συνυπολογίζεται στις υποχρεώσεις μαθημάτων του φοιτητή με τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Φ5/89656/Β3/ (ΦΕΚ 1466/ , τ. Β ). Η διπλωματική εργασία (για ΜΔΕ) ή η διατριβή (για ΔΔ) αξιολογείται και βαθμολογείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Η διάρκεια σπουδών για απόκτηση ΜΔΕ καθορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια της προεγγραφής για τους αποφοίτους ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ). 2. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για ΔΔ καθορίζεται σε έξι ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή για ΔΔ. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για ΔΔ για κατόχους ΜΔΕ είναι τρία ακαδημαϊκά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ, η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 3. Ο χρόνος σπουδών για ΜΔΕ ή ΔΔ είναι δυνατό να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου, την οποία συνυπογράφει και ο επιβλέπων, και εισήγηση της ΣΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι 12 μήνες με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου, την οποία συνυπογράφει και ο επιβλέπων, και εισήγηση της ΣΕ. ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΔΕ Η απονομή του ΜΔΕ αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Τα σχετικά με τις προϋποθέσεις απονομής, ΜΔΕ, την απονομή και τον τύπο του διπλώματος καθορίζονται με τα άρθρα 73 και 74 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 10

11 ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΔΔ 1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την απόφαση της ΓΣΕΣ για απονομή του ΜΔΕ σε μεταπτυχιακό φοιτητή, αυτός μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να συνεχίσει τις σπουδές του για ΔΔ. Επί της αίτησης αποφασίζει η ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ. 2. Η εισήγηση της ΣΕ διαμορφώνεται με συνεκτίμηση των επιδόσεων του ενδιαφερομένου στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του, της ερευνητικής δραστηριότητάς του και της εγγράφως διατυπωμένης γνώμης της τριμελούς επιτροπής που εξέτασε τη διπλωματική του για το ΜΔΕ. ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για απονομή διδακτορικού διπλώματος αναγορεύονται σε διδάκτορες από τη ΓΣΕΣ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 77, παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα σχετικά με την καθομολόγηση των διδακτόρων και τον τύπο του διδακτορικού διπλώματος καθορίζονται στο άρθρο 77 παρ. 2, 4, 5, 6, και 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση επικούρησης κατά τη διεξαγωγή εξεταστικού έργου προπτυχιακών μαθημάτων (π.χ. επιτηρήσεις εξετάσεων). Η μη συμμετοχή φοιτητή στην επικούρηση εξεταστικού έργου χωρίς να έχει προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση του/ων διδάσκοντος/ων συνιστά παράπτωμα, το οποίο επισύρει την έγγραφη επίπληξη του φοιτητή από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Δεύτερη αδικαιολόγητη μη συμμετοχή φοιτητή στο εξεταστικό έργο μαθήματος αποτελεί λόγο διαγραφής του από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ. ΑΡΘΡΟ 19. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει για τους εγγραφόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος και μετά. 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα