ΠΑΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ"

Transcript

1 ΠΑΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ Κατερίνα Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Γενικές Αρχές. Ενιαία ολοκληρωμένη στρατηγική Εθνικό Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Αποκεντρωμένη υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων, βάσει εκχώρησης διαχείρισης κοινοτική συμμετοχή για την αγροτική ανάπτυξη εκ. από Πυλώνα Ι (5% εθνικού φακέλου) για ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα

3 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της ΕΕ, μέσω SFC 2014, στις 17 Ιουλίου , Αποστολή παρατηρήσεων από τις υπηρεσίες της ΕΕ, κατόπιν εσωτερικής διαβούλευσης 15/12/2014, ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΜ & ΕΕ Λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις. αναθεωρείται δεόντως το ΠΑΑ και επαν-υποβάλλεται μέσω SFC, Εφόσον υπάρξει συμφωνία του τελικού κειμένου έγκριση του ΠΑΑ εντός εξαμήνου από την επίσημη υποβολή του και εφόσον ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια της Επιτροπής.

4 ΟΡΑΜΑ Ολοκληρωμένη ανάπτυξη & βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα Αύξηση της "προστιθέμενης" αξίας των αγροτικών περιοχών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία ισχυρού & ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού συστήματος Ανταγωνιστική παραγωγή αγροτικών προϊόντων & τροφίμων Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου & ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των αγρο-διατροφικών προϊότων Εξαγωγικός χαρακτήρας Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο Τοπικά προϊόντα Βασικά αγροτικά προϊόντα Προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών Προστασία & διαχείριση των φυσικών πόρων & της βιοποικιλότητας στη γεωργία & δασοπονία Μετριασμός & προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Δημιουργία Βιώσιμων & Πολυλειτουργικών Παροχή βασικών υπηρεσιών & ποιότητα ζωής στις περιοχές της υπαίθρου Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης & δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις περιοχές της υπαίθρου Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές

5 ΜΕΤΡΟ 1: Μεταφορά γνώσης & Δικαιούχοι = Πάροχοι υπηρεσιών 1.1 Στήριξη για: ενημέρωση % των επιλέξιμων δαπανών 80 εκ. ΚΣ Ωφελούμενοι= ασχολούμενοι με τη γεωργία, δασοκομία και τρόφιμα, διαχειριστές γης, λοιποί οικονομικοί φορείς καθώς και ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές (2-26 βδομάδες) επισκέψεις σε γεωργικές, δασικές εκμεταλλεύσεις & δάση (1-2 βδομάδες) 1.2 Στήριξη για δράσεις επίδειξης (επί τόπου επίδειξη τεχνολογίας, μηχανήματος, τεχνικής παραγωγής ή μεθόδου προστασίας) και δράσεις ενημέρωσης (διάδοση πληροφοριών εκθέσεις, συναντήσεις, παρουσιάσεις, έντυπο & ηλεκτρονικό υλικό, κ.λπ.) 1.3 Στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων (επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση)

6 ΜΕΤΡΟ 2: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 125 εκ. ΚΣ Δικαιούχοι = Πάροχοι υπηρεσιών, διαγωνιστική διαδικασία Ωφελούμενοι= ασχολούμενοι με τη γεωργία, δασοκομία και τρόφιμα, διαχειριστές γης, λοιποί οικονομικοί φορείς καθώς και ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές Δημιουργία υπηρεσιών παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών (υπηρεσίες συμβούλων, διαχείρισης & δασοκομικών συμβουλών ορεινές, δύσβατες & νησιωτικές περιοχές & όπου οι δομές υστερούν των αναγκών) 200χιλ. τριετία 2.2 Κατάρτιση των συμβούλων (βασική κατάρτιση & συνεχιζόμενη κατάρτιση) 2.3 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών (κατάλληλοι πόροι υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου & εξειδικευμένου προσωπικού, συμβουλευτική εμπειρία & αξιοπιστία στα πεδία παροχής συμβουλών) / συμβουλή

7 26, 7 εκ. ΚΣ Max ανά γεωργική εκμετάλλευση Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ομάδες γεωργών ΜΕΤΡΟ 3: Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 3.1 Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας: Ενωσιακά συστήματα ποιότητας (ΠΓΕ, ΠΟΠ, βιολογικά προϊόντα, ΓΕ αλκοολούχων, ορεινά, κ.λπ.) Εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων (για παράδειγμα Agro 2, Agro 3, Agro 7) Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων

8 16 εκ. ΚΣ ΜΕΤΡΟ 3: Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 3.2 Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης στην εσωτερική αγορά Δεν παρέχεται ενίσχυση για δαπάνες πληροφόρησης και προώθησης, που αφορούν εθελοντικά συστήματα ποιότητας Εξαιρείται ο τομέας του οίνου Αφορά προϊόντα καλυπτόμενα από σύστημα ποιότητας, που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις 70% του επιλέξιμου κόστους

9 ΜΕΤΡΟ 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

10 466, 5 εκ. ΚΣ 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Παρεμβάσεις κεντρικά & περιφερειακά, βάσει RIS3 Αναδιάρθρωση: Εκμεταλλεύσεις ζωικής σε μικτές Προκλήσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής (ΚΟΑ Πυλώνα Ι) Οικονομικά βιώσιμες Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 40%, 50%, 75% + 20% Επαγγελματίες αγρότες Νέοι γεωργοί Νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου Ομάδες παραγωγών Επενδύσεις άρδευσης άρθρο 46 καν. 1305/2014, όπως: Διαχειριστικό σχέδιο λεκάνης απορροής ποταμού Υδρομέτρηση Δυνητική εξοικονόμηση νερού 5-25% Παραγωγική κατεύθυνση Εξοικονόμηση πόρων Υφιστάμενες γνώσεις & δεξιότητες δικαιούχων Συλλογικότητα επενδύσεων με στόχο τη μείωση κόστους & την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας Περιοχές Natura, μειονεκτικές & απομακρυσμένες

11 254 εκ. ΚΣ 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία / ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι 40%, 50%, 75% + 20% Παρεμβάσεις κεντρικά & περιφερειακά βάσει RIS3 Χρήση καινοτομίας & νέων τεχνολογιών Συμβολαιακή γεωργία καθετοποίηση παραγωγής Προστασία καταναλωτή / υγιεινή Βιολογικά προϊόντα ή με μεθόδους περιβαλλοντικές Προστασία περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό κλιματικής αλλαγής, προστασία δημόσιας υγείας ΜΜΕ Μεγάλες επιχειρήσεις / 10 εκ. Π/Υ Επεξεργασία καπνού μόνο ΜΜΕ Τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι Σύμφωνα με το γενικό απαλλακτικό (Επεξεργασία καπνού, προϊόντα ζυθοποιίας, επεξεργασία λοιπών προϊόντων κυψέλης, αιθέρια έλαια, πηρην-ελαιουργεία, απόσταγμα οίνου και στέμφυλων σταφυλής, προϊόντα κοσμετολογίας & διατροφής, προϊόντα θρέψης φυτών, προϊόντα πυτιάς & συμπυκνωμάτων)

12 4.3 «Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 436 εκ. ΚΣ Έργα αναδασμών 20 εκ. ΚΣ Παρεμβάσεις κεντρικά & περιφερειακά Διάνοιξη & βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου Αγροτική οδοποιία 35 εκ. ΚΣ 39 εκ. ΚΣ Κτηνοτροφικά Πάρκα και ζώνες 10 εκ. ΚΣ

13 ΜΕΤΡΟ 5:Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από καταστροφές & ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 5.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν συστημικό κίνδυνο % επιλέξιμων δαπανών Ενεργοί αγρότες, ομάδες παραγωγών, δημόσιοι φορείς 30 εκ. ΚΣ Τήρηση προτύπων ασφαλείας στην εργασία, ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από παγετό, χαλάζι, ξηρασία, πυρκαγιές και η προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές 5.2 Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού Καταστροφή > 30% του ΜΟ της ετήσιας παραγωγής / ΜΟ τριετίας με βάση την πενταετία Επιλέξιμη η αγορά ζώων και ετήσιων φυτών για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού 100% επιλέξιμων δαπανών 15 εκ. ΚΣ

14 ΜΕΤΡΟ 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων

15 240 εκ. ΚΣ 0,5 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) με τελικό στόχο 1 ΜΑΕ Έως σε max 3 δόσεις 6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους αγρότες Παρεμβάσεις κεντρικά & περιφερειακά βάσει RIS3 Αρχηγός & διαχειριστής (ένας ή περισσότεροι) έως 40 ετών, που ανέλαβαν την αρχηγία & διαχείριση της εκμετάλλευσης για 1 η φορά Ενεργός αγρότης εντός 18 μηνών από την 1 η εγκατάσταση (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) Υποβολή 5ετούς επιχειρηματικού για δημιουργία βιώσιμης εκμετάλλευσης & κατοχή ή απόκτηση εντός 36μηνου κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων 6.3 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων Δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης Έως 0,49 ΜΑΕ με τελικό στόχο min + 40% της αρχικής, 4ετές επιχειρηματικό σχέδιο Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έως 50 ετών Διαθέτουν ή αποκτούν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εντός 48μηνου 22 εκ. ΚΣ Έως σε max 2 δόσεις Δαπάνες που συνδέονται με τη γεωργική δραστηριότητα (απόκτηση γης & ζωικού κεφαλαίου, αγορά εξοπλισμού, ίδια συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα, λειτουργικές δαπάνες, κ.λπ.)

16 50 εκ. ΚΣ 6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές 3ετές επιχειρηματικό σχέδιο Δημιουργία τουλάχιστον 1 Ετήσιας Μονάδας Απασχόλησης 320 εκ. ΚΣ Έως σε max 2 δόσεις Δαπάνες προβλέπονται στο σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο (λειτουργικές, μελέτη/κατασκευή/διαμόρφωση κτιρίων, προμήθεια σχετικού εξοπλισμού, άυλες δαπάνες, κ.λπ.) 6.4 Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων Επιχειρηματικό σχέδιο Δημιουργία min 1 Ετήσιας Μονάδας Απασχόλησης Η επένδυση να πραγματοποιείται εντός περιοχής ΠΟΑΠ Επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Δεν είναι επιλέξιμα τα λειτουργικά έξοδα Έως (χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων) Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός (γεωργοί ή μέλη αγροτικού νοικοκυριού) ή εκτός (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) γεωργικού τομέα Αναψυχής, τουρισμού, εστίασης Λιανεμπόριο σε τοπική κλίμακα Δραστηριότητες μεταποίησης (τοπική μικρο-οικοτεχνεία, εκτός κύριας μεταποίησης) Υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό

17 έως 1 εκ. 107,3 εκ. ΚΣ ΜΕΤΡΟ 7:Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 7.2 Δημιουργία/βελτίωση/ επέκταση μικρής κλίμακας υποδομής σχετικά με δίκτυα ή αναβάθμιση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων εντός αγροτικών οικισμών 7.3 Ευρυζωνικά δίκτυα & δίκτυα νέας γενιάς στις «Λευκές αγροτικές περιοχές» 30χιλ. /μελέτη 7.1 Διαχειριστικά σχέδια Natura & περιοχών ΥΦΑ / προγράμματα ανάπτυξης δήμων & χωριών 0,5 εκ. & 30 χιλ. / λοιπές δράσεις 7.6 Δράσεις ανάδειξης φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς (προστασία τοπίων, οικοσυστημάτων με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές) Οι παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα συμβατές & προβλεπόμενες στον αναπτυξιακό & περιβαλλοντικό σχεδιασμό των περιοχών παρέμβασης (έως κατοίκους) 7.4 Παροχή βασικών υπηρεσιών & αγαθών προς τον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών (κοινωνική υποστήριξη, αναψυχή, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των υπηρεσιών αυτών (εθελοντισμός, κοινωνική καινοτομία, τοπικές αγορές, κ.λπ.) 7.5 Παρεμβάσεις για την ήπια & βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στους τομείς του τουρισμού & της αναψυχής έως 0,5 εκ. 0,3 εκ. & 30 χιλ. /δράσεις προβολής

18 ΜΕΤΡΟ 8:Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών & στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 8.1 Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων 257,3 εκ. ΚΣ 8.2 Εγκατάσταση & συντήρηση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων 8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές & φυσικές καταστροφές 8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές & φυσικές καταστροφές 8.6 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες & στην επεξεργασία κινητοποίηση & εμπορία δασικών προϊόντων

19 ΜΕΤΡΟ 9: Σύσταση ομάδων & οργανώσεων παραγωγών στη γεωργία & δασοκομία Ενίσχυση για τη σύσταση ΟΠ με σκοπό την αντιμετώπιση, από κοινού, των προκλήσεων της αγοράς, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής καθώς επίσης και του επενδυτικού κόστους Προτεραιότητα: Εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας (3.1) Νέοι γεωργοί Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (6.3) Ορεινές και νησιωτικές περιοχές, Κτηνοτροφικός τομέας 27,3 εκ. ΚΣ Θεσμικό πλαίσιο για δημιουργία χαλαρότερων σχημάτων Επωφελούνται από μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης σε αρκετά από τα μέτρα του ΠΑΑ Δύναται να συνδυαστεί με μέτρα όπως: 3, 4.1, 16, 1, 2, 10, 11 10%, 9%, 8%, 7%, 6% αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών (ΜΜΕ) που αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους με βάση επιχειρηματικό σχέδιο Κατ αποκοπή φθίνουσα ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις max πέντε έτη, από την ημερομηνία αναγνώρισης, για δαπάνες που συνδέονται με δαπάνες εκκίνησης, βάσει παραστατικών Έως 100 χιλ. /έτος

20 201,4 εκ. ΚΣ ΜΕΤΡΟ 10:Γεωργοπεριβαλλοντικές & ενισχύσεις για το κλίμα Επιλογή μιας ή περισσοτέρων δράσεων 10.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση, προώθηση & εφαρμογή γεωργικών πρακτικών με ευνοϊκές συνέπειες για το περιβάλλον & το κλίμα Προστασία άγριας ζωής Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα της Θήρας Περιβαλλοντική αποκατάσταση των υποβαθμισμένων βοσκοτόπων (Ελληνικό Σχέδιο Δράσης βοσκοτόπων, Κρήτη & νησιά Αιγαίου πιλοτική δράση) Διαχείριση των υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια Μείωση της χημικής ρύπανσης στους ορυζώνες Ανειλημμένες περιόδου (μη συνεχιζόμενες δράσεις) Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες ΣΟΔ καπνού & σακχαρότευτλων Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

21 ΜΕΤΡΟ 10:Γεωργοπεριβαλλοντικές & ενισχύσεις για το κλίμα 10.2 Διατήρηση & βιώσιμη χρήση & ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη Γεωργία Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία 58,1 εκ. ΚΣ Προστασία & διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

22 ΜΕΤΡΟ 11:Βιολογική Γεωργία Πενταετείς δεσμεύσεις 502,3 εκ. ΚΣ 11.1 Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας 11.2 Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών & μεθόδων βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας Δεν είναι επιλέξιμα ενεργειακά φυτά & υδροπονικές καλλιέργειες Διαφυγόν εισόδημα & κόστος συναλλαγής 20-30% Ενεργοί αγρότες & ομάδες αυτών (φυσικά ή ΝΠ) Εκτατική & ημισταυλισμένη βοοτροφία, προβατοτροφία & αιγοπροβατοτροφία Διαφυγόν εισόδημα & κόστος συναλλαγής 20-30% Ενεργοί αγρότες & ομάδες αυτών (φυσικά ή ΝΠ) Min 0,2Ha για ετήσιες καλλιέργειες 0,3Ha για μόνιμες φυτείες & μεικτές εκμεταλλεύσεις

23 7,5 εκ. ΚΣ ΜΕΤΡΟ 12:Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας σε περιοχές NATURA (δασικές) βάσει των εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων & τις εγκεκριμένες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες ή άλλο ισοδύναμο μέσο Για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να προηγηθεί η θεσμοθέτηση των απαιτήσεων/μειονεκτημάτων για τις περιοχές αυτές Η στήριξη παρέχεται σε δασοκτήμονες για να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστος το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των οδηγιών για τα πουλιά & τα ενδιαιτήματα (οικοτόπους) σε σύγκριση με τη μη εφαρμογή τους σε άλλες περιοχές. Έως 500 /Ha ετησίως για τα 5 αρχικά έτη & 200 /Ha ετησίως για τα επόμενα έτη Δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000, λοιπές οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τα δάση (έως 5% των περιοχών Natura που καλύπτονται από το ΠΑΑ)

24 ΜΕΤΡΟ 13:Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα 415 εκ. ΚΣ 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές (διατηρούνται ως έχουν) 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (νέος καθορισμός των περιοχών βάσει βιοφυσικών κριτηρίων & συντονισμό ακριβείας, έως τέλος 2017) 13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (έως 10% της γεωργικής έκτασης του ΚΜ) Ενεργοί αγρότες μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης ή μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι Ελάχιστη χρησιμοποιούμενη έκταση > 2HA γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης

25 ΜΕΤΡΟ 14:Καλή μεταχείριση των ζώων 30 εκ. ΚΣ Τομείς παρέμβασης: Χοιροτροφία Προβατοτροφία Βοοτροφία Πτηνοτροφία Ενισχύεται μόνο το πρόσθετο κόστος & το διαφυγόν εισόδημα σε αντιστάθμιση των ενεργειών καλής μεταχείρισης των ζώων Δαπάνες που αφορούν επενδύσεις δεν είναι επιλέξιμες από το παρόν μέτρο αλλά από το Μ 4.1 Ενεργοί γεωργοί, οι οποίοι ασχολούνται με τους σχετικούς τομείς παρέμβασης Έως 500 /έτος/ ΜΜΖ

26 ΜΕΤΡΟ 16:Συνεργασία 117 εκ. ΚΣ 16.2 Πιλοτικά έργα: Έλεγχος της εμπορικής εφαρμοστικότητας Προσαρμογή υφιστάμενων πρακτικών κ.λπ., σε νέες γεωγραφικές & περιβαλλοντικές συνθήκες Διαδικασία «ανάπτυξης» Παρεμβάσεις κεντρικά & περιφερειακά βάσει RIS3 Επενδυτικές δαπάνες 16.3 Μορφές οριζόντιας ή κάθετης συνεργασίας (τουλάχιστον 2), Clusters & Networks, Επ.Ομ. ΕΣΚ: υφιστάμενα ή νέα αλλά για νέα δραστηριότητα (όπως αγροτουρισμό, κ.λπ.) 16.1 Επιχειρησιακές ομάδες ΕΣΚ: αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις & λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στον τομέα Γεωργίας & τροφίμων καθώς & της δασοπονίας 16.5 Μεγαλύτερα & συνεκτικότερα περιβαλλοντικά & κλιματικά οφέλη % των επιλέξιμων δαπανών 16.4 Οριζόντια & κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για δημιουργία τοπικών αγορών, βραχείων αλυσίδων & προώθησης σε τοπικό επίπεδο 16.6 Φορείς αλυσίδας εφοδιασμού που συνεργάζονται για την αξιοποίηση βιομάζας (υπολειμμάτων & υποπροϊόντων γεωργικών & κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων) & μεταποίηση αυτής για την παραγωγή ενέργειας & εισροών στη Γεωργία

27 ΜΕΤΡΟ 17: Διαχείριση κινδύνων πιλοτική εφαρμογή Μελέτη για το σύνολο του μέτρου, την σκοπιμότητα & εφικτότητα των υπόλοιπων υπομέτρων (Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Σταθεροποίηση αγροτικού εισοδήματος) 10 εκ. ΚΣ 17.1 Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων & φυτών Σύστημα ασφάλισης πέραν της κάλυψης που παρέχει ο ΕΛΓΑ, με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος ασφάλισης Αφορά χορήγηση ασφαλιστικής εισφοράς για απώλεια άνω του 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής Περιλαμβάνει χρηματοδοτική εισφορά στα ασφάλιστρα ασφαλιστικών συμβολαίων, έναντι των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία των ζώων & των φυτών αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (ακραία καιρικά φαινόμενα) Ενεργοί αγρότες Ομάδες αγροτών, κοινοπραξίες ή άλλοι φορείς για συλλογική ασφάλιση (όφελος μόνο για τον τελικό δικαιούχο ΌΧΙ διαχειριστικά έξοδα φορέα) <65% κόστους ασφαλίστρων

28 ΜΕΤΡΟ 19:LEADER / CLLD Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Αγροτικές περιοχές LEADER/CLLD: Πληθυσμός περιοχής παρέμβασης χιλ. κάτοικοι Δημοτικά Διαμερίσματα < κάτοικοι (όχι στα μικρά νησιά) Ορεινές μειονεκτικές περιοχές & 12% μη χαρακτηρισμένων Περιοχές με συνοχή & κοινά χαρακτηριστικά, κοινές ή συμπληρωματικές αναπτυξιακές ανάγκες & προκλήσεις Πολύ-τομεακός χαρακτήρας στρατηγικής Max 45 περιοχές < 60% αγροτικών περιοχών της χώρας ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΥ-ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ & ΠΟΛΥ-ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ενδεικτικές θεματικές: Διασύνδεση τομέων & οικονομικών δρώντων / υπαίθρου με αγροτικό χώρο Υποστήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας & ανάδειξη τοπικής ταυτότητας Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής & την καταπολέμηση της φτώχειας Προώθηση εταιρικής σχέσης & δικτυώσεων Ενίσχυση νεανικής & γυναικείας επιχειρηματικότητας Ενίσχυση εδαφικής καινοτομίας & των πόλων ανταγωνιστικότητας Καθιέρωση & ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού Ενίσχυση τοπικών σχεδίων για το κλίμα & σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000

29 ΜΕΤΡΟ 19:LEADER / CLLD Έως 130 χιλ. /φορέα 19.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης Παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα για τον τοπικό πληθυσμό 0,6 εκ. & έως 50 χιλ. για άυλες ενέργειες 19.4 Λειτουργικές δαπάνες & εμψύχωση 25% των δράσεων CLLD 0,3 εκ. για μεταποίηση Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (επενδύσεις στο δευτερογενή 7 τριτογενή τομέα): Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων Δημιουργία/επέκταση/ εκσυγχρονισμό ΜΜΕ Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες Αύξηση της αξίας των γεωργικών & δασοκομικών προϊόντων Ενέργειες συνεργασίας & δικτύωσης Ενίσχυση καινοτόμων ενεργειών & επιχειρήσεων 0,6 εκ. για επενδύσεις,, 0,1 εκ. για άυλες δράσεις 19.3 Προπαρασκευή & υλοποίηση συνεργασίας (διακρατική διατοπική) 100% προπαρασκευή (έως ) 90% υλοποίηση συνεργασίας

30 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 )

Τίτλος προγράμματος Ο τίτλος του τοπικού προγράμματος LEADER είναι «Σύγκλιση ανάπτυξης στην Τρικαλινή ύπαιθρο». ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γενικά στοιχεία Φορέα Επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α -. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Ταχυδρομική διεύθυνση : Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΤΟΜΕΙΣ Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο 1.1.1.α: ερευν. έργα 1.1.1.β: 1.1.1.α: Ερευνητική δραστηριότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα