ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"

Transcript

1 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που υπέβαλε η Ε. Επιτροπή τον Οκτώβριο του Το Δεκέμβριο 2013 το Ε. Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επικύρωσαν τις αποφάσεις αυτές. Παράλληλα, το Συμβούλιο και το Ε. Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για το ΠΔΠ , θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την ΚΑΠ και την εφαρμογή της. Η συμφωνία για την ΚΑΠ περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για: i) τις άμεσες ενισχύσεις, ii) την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) των γεωργικών προϊόντων, iii) την αγροτική ανάπτυξη και iv) τον οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΚΑΠ. Πέραν αυτών εγκρίθηκε και ο υπ αριθ. καν. 1303/2013 (Γενικού Κανονισμού που καθορίζει κοινές διατάξεις και για τα τέσσερα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα κυριότερα στοιχεία που εισάγονται με τον γενικό κανονισμό αφορούν σε: Ενδυνάμωση στόχευσης και αποτελεσματικότητας των πολιτικών εισάγοντας στοιχεία όπως: Ισχυρή λογική παρέμβασης με σαφή προσδιορισμό στόχων και αποτελεσμάτων βάσει ιεραρχημένων αναπτυξιακών αναγκών Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (τελική συμμόρφωση έως 2016) Αποθεματικό επίδοσης (6% πόρων των Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων επίτευξη οροσήμων του 2018 σε επίπεδο προτεραιοτήτων) Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΑ, ΕΤΘΑ) Η ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, μετά το 2013 στοχεύει αφενός στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω των έξι προτεραιοτήτων της ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, αφετέρου σε βασικές, εθνικές αναπτυξιακές ανάγκες του αγροτικού χώρου. Συνεχίζει να εστιάζει στο τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα καθώς επίσης και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 1

2 αγροτικών περιοχών, και είναι συνεπής με τους γενικούς στόχους της πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Στον κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη την προγραμματική περίοδο δεν επιχειρείται μια εκ βάθρων αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που αποδείχθηκε ότι λειτουργούν σωστά εισάγει μία σειρά νέων στοιχείων με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογική διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων: Προβλέπεται μια εξορθολογισμένη σειρά μέτρων και παρεμβάσεων, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι συνέργειές τους και να επιτευχθούν τα αποτελέσματα των έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, καταργώντας το δύσκαμπτο σύστημα των Αξόνων. Διατηρείται η γνωστή σε όλους παλέτα των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης (Σχέδια βελτίωσης, Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, Νέοι αγρότες, Υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, κ.λπ.) εμπλουτιζόμενη με νέα μέτρα: o Εργαλείων διαχείρισης κινδύνου έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικοί και οικονομικοί κίνδυνοι της παραγωγικής διαδικασίας. o Στήριξης μορφών συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο και ευρύτερο φάσμα συνεργαζόμενων φορέων. o Στήριξης για τη δημιουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Ενισχύεται η συμπληρωματικότητα με δράσεις του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ, όσον αφορά στους νέους αγρότες, στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα και τέλος στη γραμμή βάσης των γεωργο-περιβαλλοντικών δράσεων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δράσεις «πρασινίσματος» εκτός από αυτές της πολλαπλής συμμόρφωσης. Παραμένει και ενισχύεται η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη προβλέποντας στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων πολύ-τομεακές και πολύ-ταμειακές. Ο αγροτικός χώρος της Ελλάδας αποτελεί ένα δυναμικό μωσαϊκό με περιοχές, οι οποίες διαφέρουν όσον αφορά στην οικονομική και τομεακή ανάπτυξή τους, στην κοινωνική, δημογραφική τους σύνθεση και στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, στην περιβαλλοντική και πολιτισμική αξία τους καθώς και στην ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή. ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 2

3 Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη είναι μια κατεξοχήν χωρική πολιτική και θα προσεγγίσει τις χωρικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συνολικής στρατηγικής, της οποίας οι ειδικοί στόχοι θα εξειδικεύονται, όπου είναι απαραίτητο σε κάθε χωρική ή/και τομεακή κατηγορία. Η στρατηγική αποτελεί «συνέχεια» των παρεμβάσεων της τρέχουσας περιόδου, όσο και «σημείο» εκκίνησης νέων καινοτόμων παρεμβάσεων στο αγρο-διατροφικό σύστημα και στις αγροτικές περιοχές και διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να θεωρηθούν ως φυσική συνέχεια και ενδυνάμωση των προσπαθειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Στοχεύουν σε αποτελέσματα, τα οποία απαιτούνται βάσει της υφιστάμενης συγκυρίας (οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής) καθώς επίσης και των γενικότερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα. Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου είναι: - Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα - Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών Οι βασικές αρχές της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, μετά το 2013 περιγράφονται με το τρίπτυχο ποιότητα-αποτελεσματικότητα-αειφορία και διαπνέουν όλους τους ειδικούς στόχους που τίθενται αλλά και τις ρυθμίσεις εφαρμογής τους. Οι κύριες επιλογές, οι οποίες απορρέουν από τη στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, μετά το 2013, συνοψίζονται παρακάτω: Ενίσχυση του κλάδου της κτηνοτροφίας, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ομάδας στοχευμένων μέτρων και κριτηρίων επιλογής για συγκεκριμένες δράσεις. Βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων με στόχο την εξωστρέφεια των αγρο-διατροφικών προϊόντων και την μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Αύξηση της αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας των δρώντων του αγροδιατροφικού συστήματος αλλά και της χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Αειφόρος ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού και των δασικών συστημάτων, δηλαδή του συνόλου των αγροτικών περιοχών. Σύζευξη αγρο-διατροφικού συστήματος και τουρισμού. ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 3

4 Για την υλοποίηση ορισμένων από τις αναφερόμενες στρατηγικές επιλογές και σε ορισμένες κατηγορίες αγροτικών περιοχών θα χρησιμοποιηθεί η πολυτομεακή και πολυταμειακή προσέγγιση της Τοπικής Ανάπτυξης, με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD). Οι ανωτέρω στρατηγικές επιλογές διατρέχονται οριζόντια από την εισαγωγή της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων της γεωργικής έρευνας, της προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος σε όλες τις διαδικασίες (παραγωγικές, διαχείρισης) καθώς επίσης και από τις αναγκαίες υποστηρικτικές επιλογές της μεταφοράς γνώσης και της παροχής εξειδικευμένων συμβουλών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία ή/και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη χωρική ή/και τομεακή στόχευση και προσέγγιση των παρεμβάσεων. Οι ανωτέρω στρατηγικές επιλογές έχουν σκιαγραφηθεί στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) , το οποίο αποτελεί το εθνικό κείμενο στρατηγικής για όλες τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ένωση πολιτικές και το οποίο θα υποβληθεί επίσημα στις υπηρεσίες της ΕΕ μέχρι τις 22 Απριλίου Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως βασικό εργαλείο ενίσχυσης της αγροτικής ανάπτυξης υλοποιεί δράσεις της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες στοχεύουν στις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες του ελληνικού αγροτικού χώρου Θεωρείται σημαντικό, η υλοποίηση της στρατηγικής να εφαρμοστεί μέσω ενός ενιαίου Εθνικού Τομεακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , το οποίο να προβλέπει αποκεντρωμένη υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και χωρική ή/και τομεακή εξειδίκευση ομάδας μέτρων και δράσεων, μέσω κριτηρίων επιλογής, στοχευμένων προκηρύξεων/προϋπολογισμού, εξειδικεύοντας έτσι τους ειδικούς στόχους της στρατηγικής. Το σύνολο των πόρων του ΕΓΤΑΑ που διατίθενται για την Ελλάδα την περίοδο , ανέρχονται σε Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της επόμενης προγραμματικής περιόδου η Υπηρεσία έχει προβεί μεταξύ άλλων και στις ακόλουθες ενέργειες: - Οργανώθηκε, με ευρεία διαβούλευση, η εταιρική σχέση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης , Δημοσιεύτηκε η 1 η Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ, στην οποία καθορίζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των προτάσεων κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2013, ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 4

5 - Πραγματοποιήθηκε το 1 ο Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013, με στόχο να φέρει κοντά τους εταίρους του ΥΠΑΑΤ για την αγροτική ανάπτυξη, - Συστάθηκαν επτά Θεματικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού, οι οποίες μετά από τρίμηνες εργασίες κατέληξαν σε ιεραρχημένη «Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013», - Η ανωτέρω πρόταση τέθηκε σε διαβούλευση, μέσω διαδικτύου (28/12/2012 έως 28/2/2013), - Εν αναμονή της σύστασης και συγκρότησης της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΣΠΑΑ) λειτούργησε άτυπη ομάδας εργασίας από στελέχη των έργο της οποίας είναι η προετοιμασία σχεδιασμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, - Προκειμένου να ανακοινωθεί η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, μετά το 2013 πραγματοποιήθηκε, τον Οκτώβριο 2013, το 2 ο αναπτυξιακό συνέδριο για την αγροτική ανάπτυξη, - Συμμετοχή στη συγγραφή του ΕΣΠΑ και στις διαπραγματεύσεις με τις υπηρεσίες της ΕΕ, - Συντονισμός ενεργειών για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων. Η Υπηρεσία ήδη έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, - Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΣΠΑΑ) με την υπ. αριθ. 4628/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκρότηση 6 ομάδων εργασίας στο πλαίσιο αυτής, με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του έργου της ΟΣΠΑΑ και την εξειδίκευση παρεμβάσεων και μέτρων στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ ). Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος εργασιών των ομάδων εργασίας και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως ακολούθως: Ομάδα Εργασίας «Καινοτομία Δίκτυo Καινοτομίας»: Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 6 συναντήσεις της ολομέλειας και των υποομάδων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών και στο πλαίσιο του 1 ου παραδοτέου, εκπονήθηκαν και συζητήθηκαν προσχέδια των τεχνικών δελτίων των παρακάτω άρθρων του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ειδικότερα: - Άρθρο 14 «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 5

6 - Άρθρο 15 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» - Άρθρο 35 «Συνεργασία» Ομάδα Εργασίας «Ανταγωνιστικότητα»: Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 2 συναντήσεις της ολομέλειας και 8 συναντήσεις των υποομάδων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών και στο πλαίσιο του 1 ου παραδοτέου, εκπονήθηκαν και συζητήθηκαν προσχέδια των τεχνικών δελτίων των παρακάτω άρθρων του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ειδικότερα: - Άρθρο 16 «Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων & Τροφίμων» - Άρθρο 17 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Άρθρο 19 «Ανάπτυξη Γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων» - Άρθρο 27 «Σύσταση ομάδων & οργανώσεων παραγωγών» Ομάδας Εργασίας «Δασοπονία Κλιματική Αλλαγή» Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 2 συναντήσεις της ολομέλειας και 8 συναντήσεις των υποομάδων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών και στο πλαίσιο του 1 ου παραδοτέου, εκπονήθηκαν και συζητήθηκαν προσχέδια των τεχνικών δελτίων των παρακάτω άρθρων του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ειδικότερα: - Άρθρο 17 «Δασική οδοποιία» - Άρθρο 22 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» - Άρθρο 23 «Εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων» - Άρθρο 24 «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» - Άρθρο 25 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων» - Άρθρο 26 «Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων» - Άρθρο 34 «Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών» Ομάδας Εργασίας «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 2 συναντήσεις της ολομέλειας και 8 συναντήσεις των υποομάδων. Κατά τη διάρκεια των ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 6

7 συναντήσεων αυτών και στο πλαίσιο του 1 ου παραδοτέου, εκπονήθηκαν και συζητήθηκαν προσχέδια των τεχνικών δελτίων των παρακάτω άρθρων του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ειδικότερα: - Άρθρο 28 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» - Άρθρο 29 «Βιολογική Γεωργία» - Άρθρο 30 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα» - Άρθρο 31 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» - Άρθρο 33 «Καλή μεταχείριση των ζώων» Ομάδα Εργασίας «Τοπική Ανάπτυξη» Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 2 συναντήσεις της ολομέλειας και 6 συναντήσεις των υποομάδων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών και στο πλαίσιο του 1 ου παραδοτέου, εκπονήθηκαν και συζητήθηκαν προσχέδια των τεχνικών δελτίων των παρακάτω άρθρων του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ειδικότερα: - Άρθρο 20 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» - Άρθρο 43 «Σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER» - Άρθρο 44 «Δράσεις συνεργασίας LEADER» Ομάδα Εργασίας «Χρηματοδοτικά Εργαλεία Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνου Τεχνική Βοήθεια»: Στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας «Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνου -Τεχνική Βοήθεια» έχει πραγματοποιηθεί συνολικά 1 συνάντηση της ολομέλειας και 7 συναντήσεις των υποομάδων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών και στο πλαίσιο του 1 ου παραδοτέου, συζητήθηκαν τα προσχέδια των τεχνικών δελτίων των παρακάτω άρθρων του Καν (ΕΕ) 1305/2013, ειδικότερα: - Άρθρο 18 «Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» - Άρθρο 37 «Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών». - Άρθρο 38 «Ταμεία Αλληλοβοήθειας» - Άρθρο 39 «Εργαλείο σταθεροποίησης Εισοδήματος» ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 7

8 - Άρθρο 51 «Χρηματοδότηση Τεχνικής Βοήθειας» Καθώς και τα άρθρα του Καν (ΕΕ) 1303/2013, που αφορούν κατά κύριο λόγο στα χρηματοδοτικά εργαλεία, κατά την περίοδο Στον πρώτο κύκλο εργασιών έγινε προσπάθεια να αναγνωρισθεί ποια από τα περιλαμβανόμενα μέτρα του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη είναι εφικτό να εφαρμοσθούν, εάν υπάρχει ή πρέπει να δημιουργηθεί καινούργιο θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους καθώς επίσης και να διαμορφωθεί η λογική της παρέμβασης για κάθε ένα μέτρο ή υπομέτρο. Οι εργασίες των ομάδων εργασίας συνεχίζονται μέχρι την οριστικοποίηση, από την ΟΣΠΑΑ, του 1 ου σχεδίου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , το οποίο πριν υποβληθεί στις υπηρεσίες της ΕΕ θα τεθεί προς διαβούλευση, με τους εταίρους για την αγροτική ανάπτυξη και έγκριση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. ΕΥΔ ΠΑΑ Σελίδα 8

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.1. Αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από το ΠΑΑ, καθώς και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων, των τομέων επικέντρωσης και του καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ Κατερίνα Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Γενικές Αρχές. Ενιαία ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1 Περιγραφή των γενικών όρων 8.2 Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα