Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20/09/2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ /03/2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Γρηγ.Λαµπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEFAX : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΘΕΜΑ :«Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του ιευθύνοντος Συµβούλου των Ανωνύµων Εταιρειών Οργανισµού Λιµένος: Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας». Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2932/01 και της αριθ /02/2004/ Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 148 τ. παρ./ ) προκηρύσσουν την πλήρωση της θέσης του ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: Οργανισµού Λιµένος Αλεξανρούπολης Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Βόλου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Ηγουµενίτσας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Ηρακλείου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Καβάλας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: α) Πτυχίο Ιδρύµατος Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής. β) Τριετή (3) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στο ηµόσιο ή τον Ιδιωτικό τοµέα και ωριµότητα, ευελιξία και δηµιουργική σκέψη.

2 2 γ) Γνώση της Ελληνικής γλώσσας, σε περίπτωση υποψηφίου υπηκόου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας συνεκτιµώνται. 3. Οι αποδοχές του κάθε ιευθύνοντος Συµβούλου θα καθορισθούν µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας και θα βασίζονται στις προϋποθέσεις και τα προσόντα του, που θα συγκρίνονται µε τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας. 4. Η χρονική διάρκεια της θητείας του ιευθύνοντος Συµβούλου ορίζεται από το νόµο, όπως εκάστοτε θα ισχύει. Είναι µέλος του.σ. της αντίστοιχης Α.Ε., ενώ η ιδιότητά του, ως ιευθύνοντος Συµβούλου δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του Προέδρου του.σ. αυτής. 5. Απαγορεύεται στον ιευθύνοντα Σύµβουλο κατά την διάρκεια της θητείας να είναι εταίρος, µέτοχος, µέλος.σ., διαχειριστής υπάλληλος ή σύµβουλος ατοµικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία αναπτύσσει ναυτιλιακές ή λιµενικές εν γένει δραστηριότητες. 6. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας. 7. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να ταχυδροµήσουν µε συστηµένη επιστολή µέχρι 15/10/2004 στη διεύθυνση : Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Τµήµα Α Γρηγορίου Λαµπράκη ος όροφος Γραφείο 327 τα παρακάτω δικαιολογητικά: - Αίτηση υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο για τη θέση ή θέσεις ιευθύνοντος Συµβούλου της Α.Ε. του Οργανισµού Λιµένος που τον ενδιαφέρει. Στην αίτηση θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Το εµπρόθεσµο της αιτήσεως κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης. - Λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα, συνοδευόµενο µε απαραίτητα κατά την κρίση του υποψηφίου στοιχεία. - Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνώρισης από το ΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου.

3 3 - Η γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται µε αντίγραφο τίτλου της αντίστοιχης γλώσσας, επικυρωµένο για την γνησιότητά του από τον µορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο (Βρετανικό Συµβούλιο, Ελληνοαµερικανική Ένωση, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γκαίτε, Ιταλικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Θερβάντες). Επίσης η γνώση των πιο πάνω γλωσσών µπορεί να αποδεικνύεται µε πτυχίο ή δίπλωµα αντιστοίχου ξενόγλωσσου Τµήµατος ή Σχολής ΙΑΕ της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής ή πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταπτυχιακό τίτλο Χώρας στην οποία οµιλείται η αντίστοιχη γλώσσα ή απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή αντίστοιχο ξενόγλωσσου σχολείου της ηµεδαπής. - Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας, προκειµένου περί υποψηφίων υπηκόων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (Ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.: (2310) /5 και (210) ) Γ επιπέδου. Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστηµιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ. 2310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου. - Αποδεικτικά στοιχεία εµπειρίας, µε τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τουλάχιστον τριετή εµπειρία σε θέση σηµαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο ηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα. - Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, για τους Έλληνες υποψηφίους. εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υποψηφίους πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυµα στη χώρα τους. - Αντίγραφο ποινικού µητρώου Γενικής χρήσεως. - Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, προκειµένου για υποψηφίους υπηκόους Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - ύο πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας). - Λοιπά κατά την κρίση του υποψηφίου συµπληρωµατικά αποδεικτικά έγγραφα στοιχεία. 8. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα θεωρηθούν αυστηρώς εµπιστευτικά. 9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιµοποιήθηκαν πλαστά ή ανακριβή δικαιολογητικά ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία. 10. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη κατά την αξιολόγηση τον φάκελο κάθε υποψηφίου, αλλά και µε προσωπική συνέντευξη (Interview) ενός εκάστου δηµιουργεί γνώµη για την ωριµότητα, την ευελιξία, τη δηµιουργική σκέψη και την εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

4 4 11. Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί σε τρείς (3) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Η δαπάνη της δηµοσίευσης αυτής βαρύνει τον Προϋπολογισµό ΥΕΝ. Παράλληλα µε µέριµνα της κάθε Ανώνυµης Εταιρίας η προκήρυξη να δηµοσιευθεί επίσης και σε µια (1) εφηµερίδα της Πόλης που έχει την έδρα της η Α.Ε., µε επιβάρυνση του προϋπολογισµού της οικείας Ανώνυµης Εταιρίας, η οποία θα επιβαρυνθεί και για κάθε σχετική µε το θέµα δαπάνη. Ανάρτηση της προκήρυξης να γίνει και στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του ΥΕΝ, καθώς και της κάθε Ανώνυµης Εταιρίας. Περίληψη της προκήρυξης κατά τη διάρκεια των ηµεροµηνιών της υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ, στο INTERNET Περισσότερες πληροφορίες ή στοιχεία καθώς και τεύχη της παρούσης µπορούν να παρέχονται στους ενδιαφερόµενους, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το ΥΕΝ - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΟΠΥ-γ, τηλ.: ) και Τµήµα Πολιτικού Προσωπικού ( ΠΠ-α, τηλ: ) - οδός Γρηγορίου Λαµπράκη Πειραιάς, καθώς και από τους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε. στις διευθύνσεις: - Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Τ.Κ Αλεξανδρούπολη (τηλ ) - Οργανισµός Λιµένος Βόλου Α.Ε. Τ.Κ Βόλος (τηλ ) - Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε. Τ.Κ Ελευσίνα (τηλ ) - Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Α.Ε. Τ.Κ Ηγουµενίτσα (τηλ /23870) - Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Α.Ε. Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης (τηλ ) - Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Α.Ε. Τ.k Αβέρωφ 1 Καβάλα (τηλ ) - Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Τ.Κ Κέρκυρα (τηλ ) - Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Τ.Κ Λαύριο (τηλ /22089) - Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε. Τ.Κ Πάτρα (τηλ ) - Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Τ.Κ Ραφήνα (τηλ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

5 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Για τις ενέργειες του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ.11 της προκήρυξης) Ανώνυµες Εταιρίες: - Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Τ.Κ Αλεξανδρούπολη - Οργανισµός Λιµένος Βόλου Α.Ε. Τ.Κ Βόλος - Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε. Τ.Κ Ελευσίνα - Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Α.Ε. Τ.Κ Ηγουµενίτσα - Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Α.Ε. Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης - Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Α.Ε. Τ.K Αβέρωφ 1 Καβάλα - Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Τ.Κ Κέρκυρα - Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Τ.Κ Λαύριο - Οργανισµός Λιµένος Πατρών Α.Ε. Τ.Κ Πάτρα - Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Τ.Κ Ραφήνα ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α. Γραφείο Υπουργού κ. Γιώργου Αλογοσκούφη β. /νση ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών ( ΕΚΟ) Νίκης 5 7 Πλατεία Συντάγµατος ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφ. κ.υεν 2. Γραφ. κ ΓΓ/ΥΕΝ 3. Γραφ. κ. ΓΓ/ΛΛΠ 4. Γραφ. κ. Γ Υ 5. ΥΕΝ/ ΟΛΕΛ 6. ΥΕΝ/ ΟΠΥ γ

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 101 92 Τηλ. 2106974785, 2106974732 Fax. 2106969607 E-mail: edey-hhrm@prv.ypeka.gr Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων Iωάννινα 22-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 138/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα