συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας»"

Transcript

1 . Ε.Ε, Παρ. 1(1) 2131 Ν.128(Ι)12004 Αρ. 3850, Ο περί του Δικαιώματος 11νευμαΤΙΥ.ής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιήτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεωι με δημόσίευ'ση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κ υπριαχής Δημοκρατίας αύμφωνα με το Λρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 128(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑ Τ/ΚΗΣ ϊδτοκτησιασ ΚΑΙ ΣΥΠΕΝΙΚΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο;.. «Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβόυλί?υ, της.22ας. Μaioυ. '2001, για την. εναρμόνιση ορισμένων muxίίjv του δικό'ιώμdτοςό ταυ' δημιουργού και συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας» (ΕΕ L.167 της , σ. 19), Η Βουλή 'των A~τι'ιΓΡoσωπωi.ι ψηφfζi:ι ώςακ6λούθως: Συνοπτικός τίτλος. " " Oτrαρωy,Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Δικάιώματος '.:.; :.~..,:".~,;;- :;;,'.:.",': '. '. "-.~. -.'-,'..,": '..-,., ΠνΕ.ψατικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. ': ~.' _.1,: _.'. _.' - (Τροπσίτοιητικός) Νόμος του 2004 και.α διαβάζεται μαζί με τους ' '.' ".'!. περί του Δικαιώματος ΠνωματικιΙς Ιδιοκτησίας και Συγγενικών..'.. 59 του 1976 Δικαιωμάτων Νόμους του 1976 μέχρι 2002 (που στο εξής θα 63 του 1977 αναφέρονται ως Ό βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο 18(1) του 1993 τταρων Νόμος θα αναφέρoντuι μαζί ως οι περί ταυ Δικαιώματος.54(i),ου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ΣυΥγενικών Δικαιωμάτων Νόμοι του 12(1) του (1) του μέχρι Τροποποίηση!Ου '.',~...._.Ι 2., Το εδάφιο (1) του όρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται όρθρου 2 του ';:;" ;I,~.: ".' ως ακολούθως βασικου",όμου. :;:~~=~-Ο'~jΨ'>;":;;:;..~~:,~7~);:"!~~:f'Γ.φν= αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου Ά~(αν.(J~?ρ;ηωΥή»,.. ~,~.... με την οκόλουθη νέσ ερμηνεία:. «({bvdπάραγujγfi!' 'δημοίνει την άμεση ή έμμεση "," _ s ~;,!_~",.

2 2132 πόραγωγιl.-με οποιοδγίποτε μεσο Γ1 μορφή, ηiοσωρινά ή, μόνιμα, ενός ή περισόοτέρων αντιτύπων, του συνόλου ή μέρους επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ΓΊ 'καλλιτεχνικού έργου, ταινίας ή ηχογράφησης, β?σεις δεδομένων ή Εκπομπή,», και (β) με τη διαγράφιι mflv ερμηνεία του όρου «αντίτuπoj> των λέξεων «άμεσα ή έμμεσα» (πρώτη γραμμή), και (γ) με την διαγραφή mrlv ερμηνεία του OPOLJ «δημιουργός» της, φράσης {{προκειμένου για ταινία... ηχογράφησης» (πρώτη, γραμμή μέχρι τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τη φράση ({ΠΡΟΚΕιμένου για ηχογράφηση ή ταινία, σημαίνει το, πρόσωπό τι;> οποίο ανελαβετην παραγψγή της ηχογράφησης ή ~... -'.' =,.. Ι.Jf'. τ"ηςπρώτ'ηςυλικπς ενσωμάτώσηςίης ταινίαςqε φορεω), και,.,;:'.'_., '>. _.,.,,; _ Ι.,-J:;:ί~,.:..--..~. ','.. ~.. ~';:" :L'.:' :~.,~.~~~~_ i"-:' ~.:.-~:~: ;'. ~'~::'. _Ι:~ι ;"},J~i''::'~: '!~~-:;~:" '/,-~!...~, (δ) με τηνττρ'οσθήκη στήν κοτάλλήλη αλφαβητική aeιpq, των 'ακόλ6υθω~~'vέωv QP~V,;aITlJv ερμηνειών τους. ~... ~.:.. -;~,...:- 1~'.1.."'!:::,,: ;._,! :'.~.. 0'0 :.,~.L..,', {({{κατ' αίτηση μετάδοση με διαλογική μορφή (interactive)) " :ί:rημαίνει 'τις' μεταδόσεις' που χορακτrιρίζοντuι από το 'r'ξ~9_vό.ξ::6;~ι τοκοιvόδιjναταινα' έχει' πρόσβαση σε αύτές ί:πτ~;όπbκαi χrjόνοίτοϋ ΈπιλΙγΕΙ α}ομικώς - -,.-:,_ο,_ καθ~diως' των δικ6ιωμάτων» -..,-. ~ημoί~e;'kάθε παρtχόμε'i,ιrι 6;;'6 tοδικοίοίlχο riληροφορίο,... ~, ~ : :.. ι. : :. 'η οποια επιτρεπει την αναγνωριση του προστοτευσιμου. _.Ι. -, ""':':'-.1. αντικειμένου που αναφέρετοι στοά'όρθρο 7ΣΤΓΙ καλύmεται από το δικαίωμα ΕιδΙΚΓ)ς φύσεως Επί βάσεως δεδομένων που προβλέπεται σίο ίίρθρο 7Γ, του δriμι'οuργούή, οποιουδιlπα1ε άμου OIKOΙbIJXOIJ ή πληροφορίες?χετικές με τους όρους και τις προϋποθέσε.ις χρήσης του έργου r1. :άλλόιi προοτατεύσιμου aνtlκεlμένοu, KOθιίJς και κάθε

3 i. :: 'f 1! 2133 αριθμός rj κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές <ιπροσωρινι'ς πράξεις αναπαραγωγής» σημαίνει τις πράξεις αναπαρογωγιίς, οι οποίες είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο και 0.0.._._."'_". _.. L._-'-._'_~C~'._'.~,..., αποκλειστικό σκοπό να ωιτρέψουν: (α) την εvτόςδιkτύoυ μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή, ή (β} τη νόμιμη χρήση, ;> ενός προσταπύσιμου αντικειμένου και οι οποίες δεν έχουν κάμίd ανεξάρτίνηοικονομική σημασία- «τεχνολογίκά μέτρoj> σημαίνέi κάθε τεχνολογία, μηχανισμό ή ουστατικό στοψ:ίο που, με τον συνήθη,τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με προστατεύσιμα αντικείμενο, μη επιτραπείσες από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος πνεuματιkιlς.ιδιοκτησίας ή συγγενικού. δικαιώματος ή το δικαίωμα ειδικής φύσεως του κοταοκευασπί' επί βάσεως δεδομένων που :'πρoβλ~etaι στο άρθρο 7Γj).'

4 2t1J.'1. (β) ~J[ τη 'διαγραφή από την υιroπαρόγpαφo (ν) τής φράσης "ολόκληρου του έργου 11 CJυσΙΙιJΟΟlJς τμήματος αυτού" (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη Ενός κcίμματος στο τέλο> αυτής, (Υ) με την προσθιjκη στο τέλος της πσραγράφου (α) αυτού της φράσης "ολόκληρου του έργου () oυσιιίjδoυς τμlίματος αυτού.",' (6) με την αντικατάαταση της ΤΕλείας με κόμμα στο τέλος της υποπαραγράφου (ν) T~ς παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και την προσθήκη των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (νί) και (νίί): «(νί) παρουσίασης στο κοινό των έργων, ενσυρμάτως ή ασopράτwς,' καθώς κσι - το - δίκαίώμα των δημιουργών "να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό σπου και όταν ΕΠιλέγει αυτος, (νίί) απαγόρευσης rj τ ης αυγκατάθεσης της διάθεσης στο - κοινό, ενσυρμάτως 1Ί ασυρμάτως, προστοτεύαιμων ανιικειμένων, σύμφωνα με τις. διατάξεις του άρθρου 7 ΣΤ», (ε) με την,αντικατάσταση της τελείας με κόμμα στο τέλος της ' υπ0τ.rαραypάφoυ (ίίί)τηςπαραγρόφου (β) του εδαφίου (1), και. τ,ην :rτl?οσθήκ'η 'της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ίν): «(ίν) τα δικαιώματα που αναφέρονται στις υπσlταραυριιφους (νί) και (νίί) της παραγράφου (α), δεν εξαντλούνται με οποια?γ)ποτε' πράξη παρο'υσίυσης ι) διάθεσης ο 10 κοινό,», : ","-1

5 2435 (στ) με την πρόσθήκητης αkόλo~θης νέας παραγράίρου- (γ) στο ι του εδαφίου (1) iαυτού: «(γ) Η απλιι napoxri των υλικιljν μέσων για τη διευκόλυνση 11 την πραγματοποίηση της παρουσία<!ης δεν αποτελεί καθαυτή παρουσίαση στο κοινό κατά την έννοια της υποπαραγράφου (νί) της παραγράφου (α)_», -"- '--~4'--iζ)-ΡετηVl11/Τfκατόσtc:ωιι των παρδγραψων -(ζ):ω~-'rιi:ι),-'(ιγ)kαί -_. (ιδ) - του εδαφίου (2) αυτού από τις ακόλουθες νέες Π9ραγράφους: «(ζ) της αναπαραγωγl'ις διο του τύτ10υ, παρουσίασης. bτokoινό όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (1) πίο πaνω η διαθεάης -δημοσιευμένων- δρθρι:,νύια οικονομικό,) πολιτικά. Ι1 θρησκευτικά θέματα επικαιρότητας ή ραδιoτηλεoπτιkιjjς μεταδιδο.μένων -.' - - ~..εργωνή άλλων αντικείμενων του ιδίου ηjπου, όταν, 'η χρήση αυτή δεν απαγορεύεται ρητά και εφόσον αναφέρεται η πηγή; συμπεριλαμβανομένου του _ονόμάτος του δημιουργού, ή χρήση έργων ή άλλων,:ψ?,~λ/_~.,. -.. ανrιkειμένων κατά την παρουσίαση της επικαιρότητας, στο βαθμό που δ_ικαιολογείται από τον ενημερωτικό σκοπό και εφόσον αναφέρετοι η πηγή, συμπεριλάμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο-»;.γ::~.: ~:~~:~~(~:It~!~~:~.':' -,c"ς~~~α!{~"~«(ι)-'οιασοηποτε χριίσεως, παρουσιάσεως ενός έργου,,):.;γ{~±~!'~;η:!.ι!!~i~~\;f,~'γινομένης από δημόσιες βιβλιοθιlκες μη εμπορικά "...,:~~~.:~.~~i,!~;~*i~i~~'l'~:'~~"'~:'~'~. '. ' J _. ~. ".. ' ''' ~'~',",''fό_;;""κfυ.ji?~~c!υ~ογης και αρχειων και οιατηρηοεως -, '~:;1:?11~fjΤδΨ.~~;~ν και επιστημονικά ιδρύματα εκπαιδευτικά. ~:.Ι~:3J.~~~f..f,~~Χ~-:;-~:.. :-.. ι. -;,-:0,. _';'ϊ'-:'l~1~e~η~τ,?,ήμουσ(ία όπως ήθελον καθορισθεί, εφ'....~~ ~~:;Γ~~)'/;-. :.~:-,-- -!;~~Ίf~;~"{ i. i..;,.: :J ο"'"

6 2436 όσον η XΡΙloΓj αυnι γίνεται για το δημόσιον συμφέρον, δεν αντλείτοι Οε καμία πρόσοδος από ουτήν κω δεν εlmτρόττετοi κανένα τέλος εισόδου για την τυχόν προς το κοινό μετάδοση του έργου που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό- (ι α) της αναπαραγωγής για εφήμερες εγγραφές έργων που πραυμαroποιούντω δι' ιδίων,μέσων από ραοlοτηλεοmlκό οργανισμό ή υπό την διεύθυνση ή τον έλεγχο άυτού, εφ' όσον ή αναπαραγωγή αυτή ή τα οιαδήποτε αντίτυπα αυτής, προορίζοντοι σποκλειστικά για νόμιμη Εκπομπή, καταστρέφονται δε πριν από το τέλος περιόδου έξιήμερολογιακών μηνών, οι οποίοι αρχίζουν' α-μέσως μετά την πραγ'μα τοποίηση, της αναπαραγωγής, ή πριν από το τέλ_ος μεγαλύτερων περιόδων,.οι οποίες ήθελον συμφωνηθεί μεταξύ της ραδιοφωνικής αρχής και του δικαιούχου,,του σχετικού μέρους του δlκαιώμ010ς πνευματικής, ιδιοκτησίας επί του έργου: ' ΝΟΕίται ότι, κάθε" αναπαραγωγή έργου δυνάμει τηςπαροιjσας παραγράφου, εφ' όσον το έργο αυτό OLJVlOTC] απεικόνιση ή αποτύπωση ονtlκειμενlκιίν γεγονότων (ντοκυμαντέρ) εξαιρετικού ιστορικού,ενδιαφέροντος, δύναται να διατηρείτοι στα αρχεία της ράδιοφωυικής αρχής, τα οποία δια του παρόντος χαρακτηρίζονται ως επίσημα ΟΡΧΕία για τον ως άνω σκοπό. Όμως, '"-.... τηρουμένων των δloτάξεων του. παρό~τoς Νόμου, η ανolιαραγωγ ι ι αυηι 'δεν δύνοτol να,'c χρησιμοποιείται για εκπομπές, ή για olovorjnote.,άλλο.σκοπό, χωρίς την συγκοτάθεση του

7 J, 2437 δlκαιοί:ιχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πvευματlkής ιδιοκτησίας επί του [ργου», «(ιγ) οιοσδήποτε χρήσεως έργου, η οποία γίνεται γlo σκοπούς δlκασtlκής, κοινοβουλωτικτ)ς τ) διοl~ήtlκής διαδικασίας ή αναφοράς σε οιανδήποτε τέτοια διαδικασία' _ _" "υ~η"'--: Τής.αVcϊiTaραγωyη ς-δlo... το υ" τύπου, παρουσίασης : στο Κ91νό ή διάθεσης δημοσιευμένων άρθρων για οιι<ονομικά,. πολπ:ικά ή θρησκευτικά θέματα ΕΠικαιρότητας ή ραδιοτηλεοmlκώς μεταδlδομένων έργ,ι!ν ή ά!jιων avtlkeiμevujv του ιδίου τύπου, όταν η χρήση αυτή δeναπαγoρεύεrαl ρητά και εφόσον oναφέρ~~~; 'ήέπrlyή,.. συμπερlλ~μβαν~μένo~. "! '. τ~υ 9v:όμqτΡςτου δημιουρυομ,ή χρτ)ση έργων ή άλλων '.τ":,_.οντ!ιαιμένψυ..': ~ κατά.την παρουσίαση της επικαιρότητας,. στο βαθμι? που δικαιολογείται από... :.~ τον ενημερωτικό 'σκοπό κο/εφόσον αναφέρεται η πηγη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του,δημ()υργο,ύ ί fκτqς, ΕάνδιαΊΊlο,τωθΕί ότι αυτό είναι :' '.. r ό';.",.... )ΓJ~ rιε:. rnv πpoσθ,~,k!ί,αμέσως μετά την Τ,ταράγραφο (ιδ) των ακόλουθων VEWV παραγράφων (ΙΕ), (ιστ), (ιζ), (ιη) και (ιθ) τ.ης.<;ivςψ~ραyωyτlς σε οποιοδτίποτε μέσο που j πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο Υια χρήση και για μη άμεσους ή έιψεσους σκοπούς, υπό τον όρο δtl οι δικαιούχοι αποζημίωση που συνεκτιμά μέτρων την στο

8 . 243~ '(lσ1) της οvοπορcιγωγriς σε χαρτί rί αvάλογο υλικό φορέα, IJ[ τη χριιυη οποιουδήποτε είδους φωτογραφlκιίς τεχvικιiς 11 με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα, εκτός OΊTrJ τις παρτιτούρες, υπό τον όρο ότι οι GIKαJOIJXOI λαμβιiνnυν δίκαιη αποζημίωση (ιζ) της αvοπαραγωγrις εκπομπών εκ μέρους μη KEPGOOKOntKlLJ'! κοινωνικών lδρυμάτu)ν, όπως.το νοαοκομεία ή οι φυλακές, υπό τον. όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση' (ιη) οιασδήποτε χριισεως χάριν μόνο παραδείγματος. κατά τη διδαοκαλία ή τήν επιmημονlκή έρευνα, εφόσον;αναφέρεταl η πηγή, συμπέρlλαμβανομένου του ονόματος TOiJ. δημl~υρyoύ,. εκτός, εάν. δ,απlστυ.lθεί (πι αυτό είνάl όδύνοτο και εφόσον,.'δlκαιολουείταl από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, (ιθ) οlαάδι]ποτε χιη]σεως προς όφελος προσώπων με Ειδικές αvιiγκες, rι οποί(l συ.νδέεται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που οππιπίτοι λόγω' της συykεkpιμέ~ης αvuπηρίuς», την προσθιίκη του ακόλουθου νέου Εδαφίου (5) αμέσως,απάτα εδάφιο (-1) αυτού:...

9 2139. «(5) Εξαιρούντοl από το ωτοκλειστlκό δικαίωμα i 'αναπαραγωγής προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είνol μεταβαtlκές r) βοηθηtlκές, όπως οι πράξεις που καθιστούν δυνατιι την αναζήτηση (browsing) καθώς και την αποθr)κeuση σε κρυφή μνήμη (caching), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθιστούν δυνατή την αποτελεσμαtlκή λειτουργία των αυστημάτων μπαοοσης, υπό τον όρο όtl α διαμεσολαβητής. δεν..~~.. ~,..,:φοπqπθιtί-~ljς 'πλtjροφdρrε'ς~κaγοεv π(iρεjjπαδίζειτη.. νόμιμη xp~ση της ΤΕχνολογίας, η οποία αναγνωρίζε.τol ευρέως κοι χρησιμοποlείτol.από τη βιομηχανία, προκειμένου να αποκτήσει δεδαμένα σχετικά με. τη χρηαιμοποίηση των πληροφοριών. Τέτοια χρήση θεωρείται νόμιμη εφόσον επιτρέπεται από τον δικαιαύχο ή.. δεν περιορίζεται από τό νόμο.». Τροποποίηση του 4, Οβασικ.ός νόμος τροποποιείτοι με την πρoσθήkη,αμέσ~ς.. βασικού νόμου με την προσθήκη νέου,άρθρου 7Π., '.!" -... μετά τό άρθρο 7Ε του ακόλουθου νέου άρθρου 7ΣΤ:. ~(ci>~ση του 7ΣΓ (ινεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 7Ε, δικαιώματός.οι πίο κάτω'δικαιούχοι έχουν και το aποκλειστικό πνευματικής ~δloktησίαςστo ltaaialo της κοινώνίας της πληροφορίας. δικαίlιjj.jα να επιτρέπουν ι) να απαγορεύουν τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ri ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδγlποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου κοι όταν επιλέγει ο ίδιος. ~ ~ i. (α) Οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα των ερμηνειών ή. εκτελέσεών τους.!

10 2440 ' (β) αl παραγωγαί φωνογραφημάτων, δοαν aφαρά τα φωναγραφγίμοτά τους (γ) αl παραγωγοί της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών, όσον αφορά το πρωτότυπα και τα αντίγραφα των ταινιών τους (δ) οι ραδιοτηλεοπτικοί αργανισμοί, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των ΕΚπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως,.,συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακός ή δορυφορ,lκιίς αναμετάδοσης,», Τροποπο[ηση του άρθpoίj 13 το 5. Το άρθρο 13. του βασικού νόμου τροποποιείται: βαc;ικού νόμου. (α) Με την ΠΡOσθΙ1KΓj στο Η'λος του EiSarplou (4) αυτού της' πιο κάτω επιφύλαξης «Νοείται ότι δύναται. να εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα Ι:,αT~Τυιν, διafjε??~αβψών οι υπηρεσίες των οποιων, ΧΡ.Π~!μ~~ci,(jύv1~ γi{αh-6 ;ρίτο' για την.;ρ;~fξ3~'λ~ δ'kaι~ματoς~~~~~μot'kής ιδιοκτησίας», _,'..:--'_.:..,;,... ~'--,-..."-7.. 0\- -'~ ",--...-:::::-.Ι-:',.:: (β)μέϊη~ Ίφοο-ε3ιlκη αμι'οως μετά το εδάφιο (7) των ακόλουθων νέωνεδαφίων (8) και (9) και με lην αναρίθμηση του υφιστάμενου "εδαψίόυ(8) σε εδάφιο (10) :..'\;, «(8) Σε οιγοισδγιιγιηε ποινlκιl Γ1 οστική o,aoikaalg σύμφωνα με τον παρόντα Ν6μο, το όνομα, η δήλωση Ι1 το σήμα τού προσδιοριζεl το

11 21\'11 BIKOIOIJXO - ΚΌΙ - το οποίο εμφανίζεται στο προατοτεύσιμο οντικείμενο, 8ο είναι οποδεκτό σαν μγφτupία ως προς την ταυτότητα Τόυ δικαιούχου και θα θεωρείται ορθό μέχρι" αποδείξεως του άvτl8έτoυ. - } (9) Σε oπolαδι~πotε πολιτική διαδικασία σύμφωνα με τον παρόντο Ν όμοl.911q)sιqqποτεωήλωση"ή-.. _.~_. _._ Γ-""'~'-<-'-'-'- ανtlκείι lενο που παραδίδετοι από τον εναγόμενο σε ρποιοδήποτε πρόαωπο aqv αποτέλεσμα εκτέλεσης διατάγματος"_ του Δικαστηρίου, δεν θα είναι αποδεκτό σαν μαρτυρία σε οποιαδήποτε ποινική υπόθεση ι:ναντίον. Ίου εν " λόγω "εiιαγόμένόυ: για οπolοδψγοτε αδίκημά που" διαπράχθηκε κατά την διάρκεια ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ΠTφαβία~ης δίκαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι αντικείμενο της!fροαναψερόμενης πολιτικής διαδικασίας.»), (γ) με την τροποποίηση του Ωρισμού του "δικαιούχου nνευματikής ιδιοκτησίας" του εδαφίου (8) του άρθρου 13 όπως ;Jo.. Γ'- '.,-:, χ" ;..,αψό,?ναριθμείταl σε εδάφιο (10) πιο πάνω, με την προσθllκη "της φράσης "τον. δημιουργό," αμέσως μετά την λέξη "σημαίνει" (πρώτη γραμμγί). 6. Το άρθρα 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως "ακολούθως -(α) (ί)με την οντικατάσταση της φράσης "χίλιες πεντακόσιες "~~ ; (Ε1,500) λίρες" (δέκατη πέμπτη γραμμή) του εδαφίου (1λι~}; -;i~'!""~~ciuτού, με τη φράση "τριάντα χlλlάδες(ε30,000) λίρ[ς",}~;~? /;...~:;'~!.,

12 "-'t';:".!.ι;.ε ;Υ.; (ίί) με την αντιkaτιίστooη της φράσης "δύο (2) έτη" (δέκατη έκτη γραμμή) του εδαφίου (1) αυτού, με τη φράση "τρία (3) έπ(, (ίίί) με την avtlkoniotoafl της φράσης "δύο χιλιάδες (Ε2,000)" (δέκατη όγδοη κω δέκατη έννοτη γραμμή) του Eδαφίo~ (1) οωοι), με τη φράση "τριάντα πέντε χlλlάδες(ε35,000) λίρες",.,.. ~ (ίν) με την αυτικατάσταση της φράσης "τρία (3) έτη" (δέκατη ένατη Υρομμτl) του Εδαφίου (1) αυτού, μ~ τη φράση "τέσσερα (4) έτη". (β) (ί) ΜΕ την ανίικοτύσταση της φράαης "χίλιες πεντακόσιες (Ε1,50Ο)' λίρες" (πέμπτη και έκτη γραμμή) τόυ Εδαφίου (2) αυτού, με τη φράση "τριάντα χiαιάδες(ε30,000) λίρες", (ίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο (2) Εϊη" (έκτη ΥραμμΓΊ) του εδαφίου (2) αυτού, με τη φράση "τρία (3). Ετη", (ίίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο χιλιάδες (Ω,ΟΟΟ)" (έννατη γραμμή) του Eδαφίo~ (2) αυτού, με τη φράση "τριάντα TTivtE χιλιάδες(ε35,οοο)λίρες", (ίν) με Ίην αντικαίάσταση της φράσης "τρία (3) έτη" (δέκατη 0'0.,1"7, γραμμι'ι) του Εδαφίου (2) αυτού, μυιιψγ~~.σγιά'τ(σσερα(4) έτη". ('() (ί) Με την αντικατάστασιι της φράσης "χίλιες mντaκόσιες (Ε1,500) λίρες" (πέιππη και έκτη γραμμή) ΤΟΥ/δαφίοu (3) αuτ~ύ, με τη φράση "l()ic1vτo χιλιάδες(ε30,οοο)}ίρες",

13 ; (ίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο (2) έτη" (έκτη γραμμή) του εδαφίου (3) αυτού, με τη φράση "τρία (3) έτη", (ίίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο χιλιάδες (0,000)" (έννατη γραμμή) του εδαφίου (3) αυτού, με τη φράση '''τριάντο πέντε χιλιάδες(π5,οοο) λίρες", (ίν) με την αντικατάσταση της φράσης "τρία (3) έτη" (δέκατη γραμμή) του εδαφίου (3) αυτού, με τη φράση "τέσσερα (4) έτη".: Τροποποίηση του όρθρου 14A~ τοίι βdσιιί::ού νόμου. Τροποποίηση του βασίκού Νόμου με τ;;~tiτροσθ~κη, νέων'άρθρων 148 : και 14Γ. ' 7. Το άρθρο 14Α τροποποιείται με την αντικατάσταση ~ης λεξης., - - ~ -.; "Οπ;οίοο?,ήπατε"με τη φράση "Ανεξάρτητο των ζ5ιατόξεων του άρθρου:,1;4του tταρόντoς Νόμου, οποιοσδήποτε, ".. -,\.',.... ;"... :, ~ 8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέαως μ~.η1.rq άρθρq;-14α τι.ι,ιν ακόλουθων νέων άρθρων 14Β και 14Γ:.!. -'~'~"'~,«Προστασία από 14Β.-(1 ) OτrOΙOσδι]πorE, ο οποίος εν γνώσει του '., TηVΕξ~υδετέρωση Ι] έχοντας βάσψους λόγους που του επιτρέπαυν των τεχνολογικών μέτρων. να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτό το σκοπό και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, κατασκευάζει, εισάγει,. διανέμει, πωλεί,εκμισθώνει, διαφημίζει για πώληση ή εκμίσθωση ή κατέχει για εμπορικούς σκοπούς, συσκευές, προϊόντα ή συστο1ικά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες οι οποίες \

14 24'~1 (ο) ΑποτΕλούν αν τικείμενο προώθησης, διαφιίμισης ri εμπορίας, με σκοπό την εξουδετέρωση τεχνολουικων μέτρων προστασίας, ή (β) πέρα από π)ν εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εμπορικό σκοπό ή ΧΡτΙση περιορισμένης σημασίας, ή (γ) έχουν πρωτίστως. σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να ΟΙΕυκολύνόυν την εξουδετέρωση της προστα9ί,ας,. οιωνδήποτε.. ~. αποτελεσμα τικών. τεχνολογικών μέτρων, ~ :,\. r διαττρά ττει αδίκημα κάι σε περί~ttωση κάτρδικης.". :. - ι,.'; ~. του υπόκειται σε χρηματική ποινή n οποίσ!sev υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες (f30,000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υττερβαίνel τα τρία (3) έτη ιί και οτις'δύο.αυτές ποινές και, σε ΊTεpiTTT'f-JOfJ' δέύ~ti)(iς ι) οποιασδήποτε μέταυενεστεργυ;,. ~CιTαδίKης, υπόκειται Όε χρημaτικτί T1OΙVr') η οπαία δεν υπερβ::ιίνει τις τριάντα \Uj~VΙL_~ιλιάδες λίρες ([35,000) ή οε φυλάκιση η οποίd δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτl1 Ι) και στις δύο αυτές ποινές... :::;(~', -:.!:, "ο'," ;" -. ~. ~

15 2445 (2) Για τους σκοπούς του πσρόντος όρθρου, τα τεχνολογικά.. μέφυ θεωρούνται «αποτελεσματικά )) "ί ιlταν η χρήση του, προστατευόμενου Έργου ή άλλου ~'ΊτρoσTaτείJσιμoυ αντικειμένου ελέγχεται από τους δlκαlοιjχους μέσω της εφαρμογι)ς δίάδlκασίας ελέγχου της πρόσβασης ή 'προστασίας, όπως κρυmογράφησης, διατάραξης της μετάδοοης 11 άλλ~ς μετατροπής του,. έργου η άλλου προστστωομένου -,.._-""Q-v.ηΚΕψΕv{)u;~" η -- 'προστατευτικού μηχδν,δμ6ίτ ε~έγxoυ της αντίγρσφι)ς, ο οποίος επιτυγχάνεl T(j στόχο της ΤΤΡοστaσiaς (3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν θίγουν TΓjν υποχρέωση των δικαιούχων, να παρέx~υν στ~υς έiτωφeλόύμενoυςαπό τις εξαιρέσεις που "ΠΡΟβλέπσνΤr;I)tirlς παραυράφους (m), (ι), (ια), Ά~{ιy) αζυ: (ιη);'<::άl(ιθ) του εδαφίου (2}τou άρθρου -" '.: ,' τάμεσα ττροκεijjένοu'ciιiτ6ί να' επωφεχηθούν "":aiτδ\ίίς :ε,/ς!χόγω <εξαιρέοείξ\jτον ':α,ιaγκαίο "-. βάθμό:''εφό66v''-έχόυν εκ του" Νόμου πρόσβαση Ότο :τρο.στατtuόμενο έργο ή αντικείμενο. "Γ" : -.~. I:-:\~;.~:Ίj~~:rr;<..:::!..:, /(:... :

16 2447 (6-) Οι διατάξεις των Εδαφίων -(1) έως (5) του παρόντος άρθρου- εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογίων στο Ειδικτ)ς φύσης ~IKαίωμσ του κατασκευαστή βάσης δεδομένων και σε σχέση με τα δικαιώματα εφίσθωσης και δανεισμού.. (7) Οι διατάξεις του Εδαφίου (1) εφσρμόζονται στην πφίτπωση που τα ΤΕχνολογικά μέτρα XρησιμoπoιoύνΤ~~ YΙ<ΞI_. _!'QΥ.~_qΠQιελ,ι:.aμαrικό.--,. ι...,...,... ~...-."._-~~'_.- - ο:' ΊTεpι.oP~σμ9 πράξεων που δεν έπιτρέποντοι απ:ό TQ!.JS.qlκαιούχους κάθε' δlκα,ώi,joτος δημιουργού, συγγενικού δlkoιίiiμoτoς :ή του δ,kάίιijματoς ειδικής φύσεώς σε,i3ασεις. δεδομένων, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η., :" - '.: -.: ~ "" εύρυθμη- λεnoυργίeι του ηλεκfρόνιkοίι,. : εξοπλκψού. και η τεχνολουική εξέλιξή τou:,. ~,...;-'._. ~NoΦάι 6τι;,. οι διοταξεις του παρόντος άρ~ρoυ δ,ενquνξπάγοvιάι την υποχρέωση να. ".. '. ',,-;. σχεδιάζο\ιται οι συσκευές,προϊόντα, ο:uστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες κατά τέτοιον -..;.::',." '. τρόττ,?,wcn:e, νααντιστοιχούν στα τεχνολογικά.: '.' (. ~..- -;," ': '..... μέτρα, στο βαθμό που οι εν λόγω συσκευές, ;V'. πρ?ίόν!α, συστατικό στοιχεία '1 υπηρεσίες δεν φπίψουν κατ' άλλον τρόπο στην απαγόρευση του εδαφίου (1).

17 "'ο _: 2448 Νοείται ΠΕραιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν απαγορεύουν τη μεθόδων 'ή τη διενέργεια δρi:ί6τηpιotήtωv που 'έχουν εμπορικό σκοπό Ι1 χρήση άλλη από την εξουδετέρωση της - πχνολογικι1ς πρocπασiας και ότι δεν εμποδίζεται η έρευνα σχετικά με την κρυπτογράφηση ΠοlνέςσχεIlκό με 14Γ.-(1) Οποιοσδήποτε, εν γνώσει του ιην αλλοίωση παρεχόμενων πληροφοριών νιο.:.'....;: _το κοθεm4iς (ων προβσίνει σε οποιαδήπότε από τις ακόλουθες ενέργειες δlκοlί1.ψατων, '(α) Αφάίρε6η ';η-'cjλλοίωση οποιασδήποτε ltληpoφ~ρίας μγ,; ηλεκτρονική μορφή 6X~TI;;6;μ{ τ61k'ciθ~στώς των διkaιωμόt~ν,, ",~~, :.-; ',.- ' ';" "cύyωoδείας'.. -;.- '. (β) διανομl), εισαγωγή προς διανομή, ρa?jιοτηλωίπίκή 'μετάδοση, παρουσίαση στο κοινι') Ι] διάθεση στο κοινό έργων Ι1 -;.""1. ~. r'ιλλoυ αν'τικειμένου προστατευομένων δυνι'ιμει του παρόντος Νόμου, άνευ ~δt:ίας, όπό το' οττοίο έχουν αφαιρεθεί ή _.' _ '~.:.. ' J _; -.,_. αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλε.κ φονικής μορφής σχετικά με το ",." καθrrjτujς των ' δικαιωμάτων, αν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι με την ενέργεια ΠΡοφi.ιιrι, επιτρέπει, ΟΙ ευκολύνει αυτή ή συγκπλιjnτει την παραβίαση δικαιώματος

18 2449 ίου δημιουργού rj άλλων συγγενικών δικαιωμάτων, όπως πρoβλέπoνrαί από τη..., νομοθεσία, () jou δι'καίώμοτος. ειδικής φύσεως του κατασκευαστή βάσης δεδομένων,., δlαπράτ,τει αδίκημα και σε περίmwοη καταδίκης,του" υηόκειται σε XΡΓ,1μ~TIKή ποινή η!:η:ι;ι;jίά δεν :.ί '". '-,"..."._._~,~_~~βαίνεl τις τριάντα χιλιάδες λίρ_ε.ςx~;~.0.!.~ξξ2δ._. οε φυλάκιοη η οποία δεν υπερραί~εl τα, τρία (3) έτη η και στις δύο αuτές ποινές κο!, σε περίmωση δεύτερης ή οπόlάσδήποτέ κατ?δίκης, υπόκειται σε,,"".-~, "\ χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει. τις J: γ.~;::.., '.,.',.:. ι ':' : ';I"Ί 1. :...;~.' :, τριάντα πέντε -χιλιάδες λίρες ([35.,000) ή. σε ~~λgκ':bη η οποία δ~~-υπ~ρβαίν~ όt~.'t';;"i:" /..~." )..". : :., Λ K~I ο:τιςδ.ύο αυτές τι:?lν~~.,'.. 1. '... -; ':7:.;'Ι~1. _. ': ",_,'ο -',,.-.;: :~~~(-:'i.~;';j,.{' :)~:-,L. ~':'-,;~:~.. ~rib (3) έτη. (2) ΤΟ πρώτο εδάφιο εφαρμόζετ~1 εφόσον. ':Ι,. ';:;.:! ~.ί.~:.:;:;: i;. Γ;'~/1 :~~'.:'!...:'~.t!:. -J{~.c:,,;: :~:~.~. οποιαδήποτε από' ης 'πλπρoφ~'ρίε~ αυτές 'Ί7~:-.ί~. ~:,,~.:...-~.:, ;. -:: 7_':.:~;'. συνοδεύει' αντιγρaφτί' 11'.. εμφaν~~εtαι σε i ;υνδ~~~ι~~άμε' T;l~ (y~ρ~υσίαση στ? Κ,οlνό _ενός.... { ;':Ι'.ί,f':',1 ι.ί.'. "\ :-:',.. ':έpγou"'~ 6λλΌυ προστατευόμεvου υλικού που ~ '~'J"ci~6φiΡΕΤάl OTO~ n~rj()vtcj Ν!ό;lΟ Ά~Κ-bλύmε+αι.. -,. "., '., οι!"ό το δικαίωμα ειδικr'lς ψύ.?η.υς έπί βάσης δεδομένων.».

19 (4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου μι οι πτωφελοίψενοl από τις εξαιρέσεις στις ιιιφογρciφους (ΟΤ), (ι), (ιυ), (ιγ) (ιζ), (ιη), και (18) I(JU [Οaφίοu (2) του όρθρου 7 υπόκεινται στις διlιτάξεις του [οαφίου (1), στην περίπτωαη που χρησιμοπσιοιjντοι μέσα καθ' υπέρβαση των οιατάξutjν του Εδαφίου (2). Εκτός Εάν η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση έχει ήδη καταστεί δυνατή από τους δικαιούχους στο βαθμό που απαιτείτοι για να ΕπωφΕληθεί από την εξαίρεση ή. περιορισμό: χωρίς όμως ο δικαιούχος να εμποδίζεται στη _ λήψη κατάλληλων μέτρων για τον αριθμό των αναπαραγωγών, σύμφωνα με τις διοτάξεlς αuτές - Νοείται ότι, ΟΙ οιατάξεις του παρόντος EoaCpiCJU_ δεν Εφaρμόζονταί σε- έργά ή άλλο ηροοτατεύοιμο αντικείμενο που διατίθενται στο κοινόβάοει όρων συμφωνηθέντων με OI:ψβασΓj, Ka.τά τρόπο l;jote το κοινό να έχει ι ιρόσβαση σε αυτά ύπου και ότα.ν θέλε/.- (5) Τα τεχνπλογlκό μέτρο που Εφαρμόζονται οπό 1Ους δικαιούχους, συ Ι 11 τιρι λομβονομέ νων εκείνων που υ λγη ι ()ιοι ιν ι (1/ κατ' εφαρμογr'] Εκουσίων σοι lφωνκίιν 1UYXcivouv της έννοιιης προστασίας παι) TI(JUr~λf1TETlJI στο εδάφιο (1).

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή ευρώ όποιος χωρίς παραβιάζει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.

Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή ευρώ όποιος χωρίς παραβιάζει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. ΝΟΜΟΣ 3057/2002 Εναρµόνιση του νόµου 2121/1993µε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Τι θα βρείτε 1. Τι δικαιώµατα έχουν οι δηµιουργοί πάνω στο έργο τους 2. Πότε επιτρέπεται ή έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013

131(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4585, 6.12.2016 Ν. 131(Ι)/2016 131(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

110(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

110(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4454, 15.7.2014 Ν. 110(Ι)/2014 110(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 5 του 1971 56 του 1983 123 του 1985 154(Ι) του 1999 18 (Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Συνοπτικός τίτλος. 124(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 39(Ι)/2015 39(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, 19.12.2014 Ν. 196(Ι)/2014 196(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ: L 139, 11.5.1998, σ.1. «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ 180(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ 180(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ 180(I)/2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 16 του 1967 4 του 1970 28 του 1976 32

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 224, 16.08.2006, σ.1. «Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4535, 16.10.2015 Ν. 147(Ι)/2015 147(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 123(Ι)/2015 123(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 96. 14 του 1959 67 του 1963 6 του 1964 65 του 1964 12 του 1969 38

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 174 του 1989 63(Ι) του 1997 15(Ι) του 2001 140(Ι) του 2003 86(Ι) του 2010. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3967, 18/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 1 παράγραφος 8 και 22 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14(Ι) του 1993 32(Ι) του 1993 91(Ι) του 1994

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 119(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 3/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2673 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 33(I) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

145(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

145(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 145(Ι)/2013 145(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4152, 21/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4152, 21/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 170. 2 του 1976 26 του 1979 141 του 1990 42(Ι) του 2002 85(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4555, 11.3.2016 Ν. 13(Ι)/2016 13(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1986 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4441, 15.4.2014 281 Ν. 56(Ι)/2014 Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 176 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 15(Ι)/2017 Αρ. 4590, 24.2.2017 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 2014

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 160(Ι) του 1999 141(Ι) του 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 157, 30.4.2004, σ.16. «Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με τις ακόλουθες διατάξεις πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Ε.Ε.: L65, 14.3.1968, σ.8. Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου Ν. 14(l)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 105 Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς συμμόρφωσης με το δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152, 20.6.2003, σ.16.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

15(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

15(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4590, 24.2.2017 Ν. 15(Ι)/2017 15(I)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4093, 27/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4093, 27/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 6. 11 του 1965 161 του 1989 228 του 1989 51(Ι) του 1999 134(Ι) του 1999 58(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 185(Ι)/2014 185(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013

117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 117(Ι)/2014 117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 164(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 22 και το Παράρτημα V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L177 30.6.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4480, (I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΜΕΧΡΙ 1999

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4480, (I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΜΕΧΡΙ 1999 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4480, 19.12.2014 Ν. 192(Ι)/2014 192(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΜΕΧΡΙ 1999 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498, 13.3.2015 Ν. 30(Ι)/2015 30(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της ισχύουσας περί αναπτύξεως ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα