συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας»"

Transcript

1 . Ε.Ε, Παρ. 1(1) 2131 Ν.128(Ι)12004 Αρ. 3850, Ο περί του Δικαιώματος 11νευμαΤΙΥ.ής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιήτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεωι με δημόσίευ'ση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κ υπριαχής Δημοκρατίας αύμφωνα με το Λρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 128(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑ Τ/ΚΗΣ ϊδτοκτησιασ ΚΑΙ ΣΥΠΕΝΙΚΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο;.. «Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβόυλί?υ, της.22ας. Μaioυ. '2001, για την. εναρμόνιση ορισμένων muxίίjv του δικό'ιώμdτοςό ταυ' δημιουργού και συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας» (ΕΕ L.167 της , σ. 19), Η Βουλή 'των A~τι'ιΓΡoσωπωi.ι ψηφfζi:ι ώςακ6λούθως: Συνοπτικός τίτλος. " " Oτrαρωy,Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Δικάιώματος '.:.; :.~..,:".~,;;- :;;,'.:.",': '. '. "-.~. -.'-,'..,": '..-,., ΠνΕ.ψατικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. ': ~.' _.1,: _.'. _.' - (Τροπσίτοιητικός) Νόμος του 2004 και.α διαβάζεται μαζί με τους ' '.' ".'!. περί του Δικαιώματος ΠνωματικιΙς Ιδιοκτησίας και Συγγενικών..'.. 59 του 1976 Δικαιωμάτων Νόμους του 1976 μέχρι 2002 (που στο εξής θα 63 του 1977 αναφέρονται ως Ό βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο 18(1) του 1993 τταρων Νόμος θα αναφέρoντuι μαζί ως οι περί ταυ Δικαιώματος.54(i),ου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ΣυΥγενικών Δικαιωμάτων Νόμοι του 12(1) του (1) του μέχρι Τροποποίηση!Ου '.',~...._.Ι 2., Το εδάφιο (1) του όρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται όρθρου 2 του ';:;" ;I,~.: ".' ως ακολούθως βασικου",όμου. :;:~~=~-Ο'~jΨ'>;":;;:;..~~:,~7~);:"!~~:f'Γ.φν= αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου Ά~(αν.(J~?ρ;ηωΥή»,.. ~,~.... με την οκόλουθη νέσ ερμηνεία:. «({bvdπάραγujγfi!' 'δημοίνει την άμεση ή έμμεση "," _ s ~;,!_~",.

2 2132 πόραγωγιl.-με οποιοδγίποτε μεσο Γ1 μορφή, ηiοσωρινά ή, μόνιμα, ενός ή περισόοτέρων αντιτύπων, του συνόλου ή μέρους επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ΓΊ 'καλλιτεχνικού έργου, ταινίας ή ηχογράφησης, β?σεις δεδομένων ή Εκπομπή,», και (β) με τη διαγράφιι mflv ερμηνεία του όρου «αντίτuπoj> των λέξεων «άμεσα ή έμμεσα» (πρώτη γραμμή), και (γ) με την διαγραφή mrlv ερμηνεία του OPOLJ «δημιουργός» της, φράσης {{προκειμένου για ταινία... ηχογράφησης» (πρώτη, γραμμή μέχρι τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τη φράση ({ΠΡΟΚΕιμένου για ηχογράφηση ή ταινία, σημαίνει το, πρόσωπό τι;> οποίο ανελαβετην παραγψγή της ηχογράφησης ή ~... -'.' =,.. Ι.Jf'. τ"ηςπρώτ'ηςυλικπς ενσωμάτώσηςίης ταινίαςqε φορεω), και,.,;:'.'_., '>. _.,.,,; _ Ι.,-J:;:ί~,.:..--..~. ','.. ~.. ~';:" :L'.:' :~.,~.~~~~_ i"-:' ~.:.-~:~: ;'. ~'~::'. _Ι:~ι ;"},J~i''::'~: '!~~-:;~:" '/,-~!...~, (δ) με τηνττρ'οσθήκη στήν κοτάλλήλη αλφαβητική aeιpq, των 'ακόλ6υθω~~'vέωv QP~V,;aITlJv ερμηνειών τους. ~... ~.:.. -;~,...:- 1~'.1.."'!:::,,: ;._,! :'.~.. 0'0 :.,~.L..,', {({{κατ' αίτηση μετάδοση με διαλογική μορφή (interactive)) " :ί:rημαίνει 'τις' μεταδόσεις' που χορακτrιρίζοντuι από το 'r'ξ~9_vό.ξ::6;~ι τοκοιvόδιjναταινα' έχει' πρόσβαση σε αύτές ί:πτ~;όπbκαi χrjόνοίτοϋ ΈπιλΙγΕΙ α}ομικώς - -,.-:,_ο,_ καθ~diως' των δικ6ιωμάτων» -..,-. ~ημoί~e;'kάθε παρtχόμε'i,ιrι 6;;'6 tοδικοίοίlχο riληροφορίο,... ~, ~ : :.. ι. : :. 'η οποια επιτρεπει την αναγνωριση του προστοτευσιμου. _.Ι. -, ""':':'-.1. αντικειμένου που αναφέρετοι στοά'όρθρο 7ΣΤΓΙ καλύmεται από το δικαίωμα ΕιδΙΚΓ)ς φύσεως Επί βάσεως δεδομένων που προβλέπεται σίο ίίρθρο 7Γ, του δriμι'οuργούή, οποιουδιlπα1ε άμου OIKOΙbIJXOIJ ή πληροφορίες?χετικές με τους όρους και τις προϋποθέσε.ις χρήσης του έργου r1. :άλλόιi προοτατεύσιμου aνtlκεlμένοu, KOθιίJς και κάθε

3 i. :: 'f 1! 2133 αριθμός rj κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές <ιπροσωρινι'ς πράξεις αναπαραγωγής» σημαίνει τις πράξεις αναπαρογωγιίς, οι οποίες είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο και 0.0.._._."'_". _.. L._-'-._'_~C~'._'.~,..., αποκλειστικό σκοπό να ωιτρέψουν: (α) την εvτόςδιkτύoυ μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή, ή (β} τη νόμιμη χρήση, ;> ενός προσταπύσιμου αντικειμένου και οι οποίες δεν έχουν κάμίd ανεξάρτίνηοικονομική σημασία- «τεχνολογίκά μέτρoj> σημαίνέi κάθε τεχνολογία, μηχανισμό ή ουστατικό στοψ:ίο που, με τον συνήθη,τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με προστατεύσιμα αντικείμενο, μη επιτραπείσες από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος πνεuματιkιlς.ιδιοκτησίας ή συγγενικού. δικαιώματος ή το δικαίωμα ειδικής φύσεως του κοταοκευασπί' επί βάσεως δεδομένων που :'πρoβλ~etaι στο άρθρο 7Γj).'

4 2t1J.'1. (β) ~J[ τη 'διαγραφή από την υιroπαρόγpαφo (ν) τής φράσης "ολόκληρου του έργου 11 CJυσΙΙιJΟΟlJς τμήματος αυτού" (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη Ενός κcίμματος στο τέλο> αυτής, (Υ) με την προσθιjκη στο τέλος της πσραγράφου (α) αυτού της φράσης "ολόκληρου του έργου () oυσιιίjδoυς τμlίματος αυτού.",' (6) με την αντικατάαταση της ΤΕλείας με κόμμα στο τέλος της υποπαραγράφου (ν) T~ς παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και την προσθήκη των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (νί) και (νίί): «(νί) παρουσίασης στο κοινό των έργων, ενσυρμάτως ή ασopράτwς,' καθώς κσι - το - δίκαίώμα των δημιουργών "να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό σπου και όταν ΕΠιλέγει αυτος, (νίί) απαγόρευσης rj τ ης αυγκατάθεσης της διάθεσης στο - κοινό, ενσυρμάτως 1Ί ασυρμάτως, προστοτεύαιμων ανιικειμένων, σύμφωνα με τις. διατάξεις του άρθρου 7 ΣΤ», (ε) με την,αντικατάσταση της τελείας με κόμμα στο τέλος της ' υπ0τ.rαραypάφoυ (ίίί)τηςπαραγρόφου (β) του εδαφίου (1), και. τ,ην :rτl?οσθήκ'η 'της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ίν): «(ίν) τα δικαιώματα που αναφέρονται στις υπσlταραυριιφους (νί) και (νίί) της παραγράφου (α), δεν εξαντλούνται με οποια?γ)ποτε' πράξη παρο'υσίυσης ι) διάθεσης ο 10 κοινό,», : ","-1

5 2435 (στ) με την πρόσθήκητης αkόλo~θης νέας παραγράίρου- (γ) στο ι του εδαφίου (1) iαυτού: «(γ) Η απλιι napoxri των υλικιljν μέσων για τη διευκόλυνση 11 την πραγματοποίηση της παρουσία<!ης δεν αποτελεί καθαυτή παρουσίαση στο κοινό κατά την έννοια της υποπαραγράφου (νί) της παραγράφου (α)_», -"- '--~4'--iζ)-ΡετηVl11/Τfκατόσtc:ωιι των παρδγραψων -(ζ):ω~-'rιi:ι),-'(ιγ)kαί -_. (ιδ) - του εδαφίου (2) αυτού από τις ακόλουθες νέες Π9ραγράφους: «(ζ) της αναπαραγωγl'ις διο του τύτ10υ, παρουσίασης. bτokoινό όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (1) πίο πaνω η διαθεάης -δημοσιευμένων- δρθρι:,νύια οικονομικό,) πολιτικά. Ι1 θρησκευτικά θέματα επικαιρότητας ή ραδιoτηλεoπτιkιjjς μεταδιδο.μένων -.' - - ~..εργωνή άλλων αντικείμενων του ιδίου ηjπου, όταν, 'η χρήση αυτή δεν απαγορεύεται ρητά και εφόσον αναφέρεται η πηγή; συμπεριλαμβανομένου του _ονόμάτος του δημιουργού, ή χρήση έργων ή άλλων,:ψ?,~λ/_~.,. -.. ανrιkειμένων κατά την παρουσίαση της επικαιρότητας, στο βαθμό που δ_ικαιολογείται από τον ενημερωτικό σκοπό και εφόσον αναφέρετοι η πηγή, συμπεριλάμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο-»;.γ::~.: ~:~~:~~(~:It~!~~:~.':' -,c"ς~~~α!{~"~«(ι)-'οιασοηποτε χριίσεως, παρουσιάσεως ενός έργου,,):.;γ{~±~!'~;η:!.ι!!~i~~\;f,~'γινομένης από δημόσιες βιβλιοθιlκες μη εμπορικά "...,:~~~.:~.~~i,!~;~*i~i~~'l'~:'~~"'~:'~'~. '. ' J _. ~. ".. ' ''' ~'~',",''fό_;;""κfυ.ji?~~c!υ~ογης και αρχειων και οιατηρηοεως -, '~:;1:?11~fjΤδΨ.~~;~ν και επιστημονικά ιδρύματα εκπαιδευτικά. ~:.Ι~:3J.~~~f..f,~~Χ~-:;-~:.. :-.. ι. -;,-:0,. _';'ϊ'-:'l~1~e~η~τ,?,ήμουσ(ία όπως ήθελον καθορισθεί, εφ'....~~ ~~:;Γ~~)'/;-. :.~:-,-- -!;~~Ίf~;~"{ i. i..;,.: :J ο"'"

6 2436 όσον η XΡΙloΓj αυnι γίνεται για το δημόσιον συμφέρον, δεν αντλείτοι Οε καμία πρόσοδος από ουτήν κω δεν εlmτρόττετοi κανένα τέλος εισόδου για την τυχόν προς το κοινό μετάδοση του έργου που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό- (ι α) της αναπαραγωγής για εφήμερες εγγραφές έργων που πραυμαroποιούντω δι' ιδίων,μέσων από ραοlοτηλεοmlκό οργανισμό ή υπό την διεύθυνση ή τον έλεγχο άυτού, εφ' όσον ή αναπαραγωγή αυτή ή τα οιαδήποτε αντίτυπα αυτής, προορίζοντοι σποκλειστικά για νόμιμη Εκπομπή, καταστρέφονται δε πριν από το τέλος περιόδου έξιήμερολογιακών μηνών, οι οποίοι αρχίζουν' α-μέσως μετά την πραγ'μα τοποίηση, της αναπαραγωγής, ή πριν από το τέλ_ος μεγαλύτερων περιόδων,.οι οποίες ήθελον συμφωνηθεί μεταξύ της ραδιοφωνικής αρχής και του δικαιούχου,,του σχετικού μέρους του δlκαιώμ010ς πνευματικής, ιδιοκτησίας επί του έργου: ' ΝΟΕίται ότι, κάθε" αναπαραγωγή έργου δυνάμει τηςπαροιjσας παραγράφου, εφ' όσον το έργο αυτό OLJVlOTC] απεικόνιση ή αποτύπωση ονtlκειμενlκιίν γεγονότων (ντοκυμαντέρ) εξαιρετικού ιστορικού,ενδιαφέροντος, δύναται να διατηρείτοι στα αρχεία της ράδιοφωυικής αρχής, τα οποία δια του παρόντος χαρακτηρίζονται ως επίσημα ΟΡΧΕία για τον ως άνω σκοπό. Όμως, '"-.... τηρουμένων των δloτάξεων του. παρό~τoς Νόμου, η ανolιαραγωγ ι ι αυηι 'δεν δύνοτol να,'c χρησιμοποιείται για εκπομπές, ή για olovorjnote.,άλλο.σκοπό, χωρίς την συγκοτάθεση του

7 J, 2437 δlκαιοί:ιχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πvευματlkής ιδιοκτησίας επί του [ργου», «(ιγ) οιοσδήποτε χρήσεως έργου, η οποία γίνεται γlo σκοπούς δlκασtlκής, κοινοβουλωτικτ)ς τ) διοl~ήtlκής διαδικασίας ή αναφοράς σε οιανδήποτε τέτοια διαδικασία' _ _" "υ~η"'--: Τής.αVcϊiTaραγωyη ς-δlo... το υ" τύπου, παρουσίασης : στο Κ91νό ή διάθεσης δημοσιευμένων άρθρων για οιι<ονομικά,. πολπ:ικά ή θρησκευτικά θέματα ΕΠικαιρότητας ή ραδιοτηλεοmlκώς μεταδlδομένων έργ,ι!ν ή ά!jιων avtlkeiμevujv του ιδίου τύπου, όταν η χρήση αυτή δeναπαγoρεύεrαl ρητά και εφόσον oναφέρ~~~; 'ήέπrlyή,.. συμπερlλ~μβαν~μένo~. "! '. τ~υ 9v:όμqτΡςτου δημιουρυομ,ή χρτ)ση έργων ή άλλων '.τ":,_.οντ!ιαιμένψυ..': ~ κατά.την παρουσίαση της επικαιρότητας,. στο βαθμι? που δικαιολογείται από... :.~ τον ενημερωτικό 'σκοπό κο/εφόσον αναφέρεται η πηγη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του,δημ()υργο,ύ ί fκτqς, ΕάνδιαΊΊlο,τωθΕί ότι αυτό είναι :' '.. r ό';.",.... )ΓJ~ rιε:. rnv πpoσθ,~,k!ί,αμέσως μετά την Τ,ταράγραφο (ιδ) των ακόλουθων VEWV παραγράφων (ΙΕ), (ιστ), (ιζ), (ιη) και (ιθ) τ.ης.<;ivςψ~ραyωyτlς σε οποιοδτίποτε μέσο που j πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο Υια χρήση και για μη άμεσους ή έιψεσους σκοπούς, υπό τον όρο δtl οι δικαιούχοι αποζημίωση που συνεκτιμά μέτρων την στο

8 . 243~ '(lσ1) της οvοπορcιγωγriς σε χαρτί rί αvάλογο υλικό φορέα, IJ[ τη χριιυη οποιουδήποτε είδους φωτογραφlκιίς τεχvικιiς 11 με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα, εκτός OΊTrJ τις παρτιτούρες, υπό τον όρο ότι οι GIKαJOIJXOI λαμβιiνnυν δίκαιη αποζημίωση (ιζ) της αvοπαραγωγrις εκπομπών εκ μέρους μη KEPGOOKOntKlLJ'! κοινωνικών lδρυμάτu)ν, όπως.το νοαοκομεία ή οι φυλακές, υπό τον. όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση' (ιη) οιασδήποτε χριισεως χάριν μόνο παραδείγματος. κατά τη διδαοκαλία ή τήν επιmημονlκή έρευνα, εφόσον;αναφέρεταl η πηγή, συμπέρlλαμβανομένου του ονόματος TOiJ. δημl~υρyoύ,. εκτός, εάν. δ,απlστυ.lθεί (πι αυτό είνάl όδύνοτο και εφόσον,.'δlκαιολουείταl από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, (ιθ) οlαάδι]ποτε χιη]σεως προς όφελος προσώπων με Ειδικές αvιiγκες, rι οποί(l συ.νδέεται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που οππιπίτοι λόγω' της συykεkpιμέ~ης αvuπηρίuς», την προσθιίκη του ακόλουθου νέου Εδαφίου (5) αμέσως,απάτα εδάφιο (-1) αυτού:...

9 2139. «(5) Εξαιρούντοl από το ωτοκλειστlκό δικαίωμα i 'αναπαραγωγής προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είνol μεταβαtlκές r) βοηθηtlκές, όπως οι πράξεις που καθιστούν δυνατιι την αναζήτηση (browsing) καθώς και την αποθr)κeuση σε κρυφή μνήμη (caching), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθιστούν δυνατή την αποτελεσμαtlκή λειτουργία των αυστημάτων μπαοοσης, υπό τον όρο όtl α διαμεσολαβητής. δεν..~~.. ~,..,:φοπqπθιtί-~ljς 'πλtjροφdρrε'ς~κaγοεv π(iρεjjπαδίζειτη.. νόμιμη xp~ση της ΤΕχνολογίας, η οποία αναγνωρίζε.τol ευρέως κοι χρησιμοποlείτol.από τη βιομηχανία, προκειμένου να αποκτήσει δεδαμένα σχετικά με. τη χρηαιμοποίηση των πληροφοριών. Τέτοια χρήση θεωρείται νόμιμη εφόσον επιτρέπεται από τον δικαιαύχο ή.. δεν περιορίζεται από τό νόμο.». Τροποποίηση του 4, Οβασικ.ός νόμος τροποποιείτοι με την πρoσθήkη,αμέσ~ς.. βασικού νόμου με την προσθήκη νέου,άρθρου 7Π., '.!" -... μετά τό άρθρο 7Ε του ακόλουθου νέου άρθρου 7ΣΤ:. ~(ci>~ση του 7ΣΓ (ινεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 7Ε, δικαιώματός.οι πίο κάτω'δικαιούχοι έχουν και το aποκλειστικό πνευματικής ~δloktησίαςστo ltaaialo της κοινώνίας της πληροφορίας. δικαίlιjj.jα να επιτρέπουν ι) να απαγορεύουν τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ri ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδγlποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου κοι όταν επιλέγει ο ίδιος. ~ ~ i. (α) Οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα των ερμηνειών ή. εκτελέσεών τους.!

10 2440 ' (β) αl παραγωγαί φωνογραφημάτων, δοαν aφαρά τα φωναγραφγίμοτά τους (γ) αl παραγωγοί της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών, όσον αφορά το πρωτότυπα και τα αντίγραφα των ταινιών τους (δ) οι ραδιοτηλεοπτικοί αργανισμοί, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των ΕΚπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως,.,συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακός ή δορυφορ,lκιίς αναμετάδοσης,», Τροποπο[ηση του άρθpoίj 13 το 5. Το άρθρο 13. του βασικού νόμου τροποποιείται: βαc;ικού νόμου. (α) Με την ΠΡOσθΙ1KΓj στο Η'λος του EiSarplou (4) αυτού της' πιο κάτω επιφύλαξης «Νοείται ότι δύναται. να εκδοθεί απαγορευτικό διάταγμα Ι:,αT~Τυιν, διafjε??~αβψών οι υπηρεσίες των οποιων, ΧΡ.Π~!μ~~ci,(jύv1~ γi{αh-6 ;ρίτο' για την.;ρ;~fξ3~'λ~ δ'kaι~ματoς~~~~~μot'kής ιδιοκτησίας», _,'..:--'_.:..,;,... ~'--,-..."-7.. 0\- -'~ ",--...-:::::-.Ι-:',.:: (β)μέϊη~ Ίφοο-ε3ιlκη αμι'οως μετά το εδάφιο (7) των ακόλουθων νέωνεδαφίων (8) και (9) και με lην αναρίθμηση του υφιστάμενου "εδαψίόυ(8) σε εδάφιο (10) :..'\;, «(8) Σε οιγοισδγιιγιηε ποινlκιl Γ1 οστική o,aoikaalg σύμφωνα με τον παρόντα Ν6μο, το όνομα, η δήλωση Ι1 το σήμα τού προσδιοριζεl το

11 21\'11 BIKOIOIJXO - ΚΌΙ - το οποίο εμφανίζεται στο προατοτεύσιμο οντικείμενο, 8ο είναι οποδεκτό σαν μγφτupία ως προς την ταυτότητα Τόυ δικαιούχου και θα θεωρείται ορθό μέχρι" αποδείξεως του άvτl8έτoυ. - } (9) Σε oπolαδι~πotε πολιτική διαδικασία σύμφωνα με τον παρόντο Ν όμοl.911q)sιqqποτεωήλωση"ή-.. _.~_. _._ Γ-""'~'-<-'-'-'- ανtlκείι lενο που παραδίδετοι από τον εναγόμενο σε ρποιοδήποτε πρόαωπο aqv αποτέλεσμα εκτέλεσης διατάγματος"_ του Δικαστηρίου, δεν θα είναι αποδεκτό σαν μαρτυρία σε οποιαδήποτε ποινική υπόθεση ι:ναντίον. Ίου εν " λόγω "εiιαγόμένόυ: για οπolοδψγοτε αδίκημά που" διαπράχθηκε κατά την διάρκεια ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ΠTφαβία~ης δίκαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι αντικείμενο της!fροαναψερόμενης πολιτικής διαδικασίας.»), (γ) με την τροποποίηση του Ωρισμού του "δικαιούχου nνευματikής ιδιοκτησίας" του εδαφίου (8) του άρθρου 13 όπως ;Jo.. Γ'- '.,-:, χ" ;..,αψό,?ναριθμείταl σε εδάφιο (10) πιο πάνω, με την προσθllκη "της φράσης "τον. δημιουργό," αμέσως μετά την λέξη "σημαίνει" (πρώτη γραμμγί). 6. Το άρθρα 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως "ακολούθως -(α) (ί)με την οντικατάσταση της φράσης "χίλιες πεντακόσιες "~~ ; (Ε1,500) λίρες" (δέκατη πέμπτη γραμμή) του εδαφίου (1λι~}; -;i~'!""~~ciuτού, με τη φράση "τριάντα χlλlάδες(ε30,000) λίρ[ς",}~;~? /;...~:;'~!.,

12 "-'t';:".!.ι;.ε ;Υ.; (ίί) με την αντιkaτιίστooη της φράσης "δύο (2) έτη" (δέκατη έκτη γραμμή) του εδαφίου (1) αυτού, με τη φράση "τρία (3) έπ(, (ίίί) με την avtlkoniotoafl της φράσης "δύο χιλιάδες (Ε2,000)" (δέκατη όγδοη κω δέκατη έννοτη γραμμή) του Eδαφίo~ (1) οωοι), με τη φράση "τριάντα πέντε χlλlάδες(ε35,000) λίρες",.,.. ~ (ίν) με την αυτικατάσταση της φράσης "τρία (3) έτη" (δέκατη ένατη Υρομμτl) του Εδαφίου (1) αυτού, μ~ τη φράση "τέσσερα (4) έτη". (β) (ί) ΜΕ την ανίικοτύσταση της φράαης "χίλιες πεντακόσιες (Ε1,50Ο)' λίρες" (πέμπτη και έκτη γραμμή) τόυ Εδαφίου (2) αυτού, με τη φράση "τριάντα χiαιάδες(ε30,000) λίρες", (ίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο (2) Εϊη" (έκτη ΥραμμΓΊ) του εδαφίου (2) αυτού, με τη φράση "τρία (3). Ετη", (ίίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο χιλιάδες (Ω,ΟΟΟ)" (έννατη γραμμή) του Eδαφίo~ (2) αυτού, με τη φράση "τριάντα TTivtE χιλιάδες(ε35,οοο)λίρες", (ίν) με Ίην αντικαίάσταση της φράσης "τρία (3) έτη" (δέκατη 0'0.,1"7, γραμμι'ι) του Εδαφίου (2) αυτού, μυιιψγ~~.σγιά'τ(σσερα(4) έτη". ('() (ί) Με την αντικατάστασιι της φράσης "χίλιες mντaκόσιες (Ε1,500) λίρες" (πέιππη και έκτη γραμμή) ΤΟΥ/δαφίοu (3) αuτ~ύ, με τη φράση "l()ic1vτo χιλιάδες(ε30,οοο)}ίρες",

13 ; (ίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο (2) έτη" (έκτη γραμμή) του εδαφίου (3) αυτού, με τη φράση "τρία (3) έτη", (ίίί) με την αντικατάσταση της φράσης "δύο χιλιάδες (0,000)" (έννατη γραμμή) του εδαφίου (3) αυτού, με τη φράση '''τριάντο πέντε χιλιάδες(π5,οοο) λίρες", (ίν) με την αντικατάσταση της φράσης "τρία (3) έτη" (δέκατη γραμμή) του εδαφίου (3) αυτού, με τη φράση "τέσσερα (4) έτη".: Τροποποίηση του όρθρου 14A~ τοίι βdσιιί::ού νόμου. Τροποποίηση του βασίκού Νόμου με τ;;~tiτροσθ~κη, νέων'άρθρων 148 : και 14Γ. ' 7. Το άρθρο 14Α τροποποιείται με την αντικατάσταση ~ης λεξης., - - ~ -.; "Οπ;οίοο?,ήπατε"με τη φράση "Ανεξάρτητο των ζ5ιατόξεων του άρθρου:,1;4του tταρόντoς Νόμου, οποιοσδήποτε, ".. -,\.',.... ;"... :, ~ 8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέαως μ~.η1.rq άρθρq;-14α τι.ι,ιν ακόλουθων νέων άρθρων 14Β και 14Γ:.!. -'~'~"'~,«Προστασία από 14Β.-(1 ) OτrOΙOσδι]πorE, ο οποίος εν γνώσει του '., TηVΕξ~υδετέρωση Ι] έχοντας βάσψους λόγους που του επιτρέπαυν των τεχνολογικών μέτρων. να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτό το σκοπό και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, κατασκευάζει, εισάγει,. διανέμει, πωλεί,εκμισθώνει, διαφημίζει για πώληση ή εκμίσθωση ή κατέχει για εμπορικούς σκοπούς, συσκευές, προϊόντα ή συστο1ικά στοιχεία ή παρέχει υπηρεσίες οι οποίες \

14 24'~1 (ο) ΑποτΕλούν αν τικείμενο προώθησης, διαφιίμισης ri εμπορίας, με σκοπό την εξουδετέρωση τεχνολουικων μέτρων προστασίας, ή (β) πέρα από π)ν εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εμπορικό σκοπό ή ΧΡτΙση περιορισμένης σημασίας, ή (γ) έχουν πρωτίστως. σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να ΟΙΕυκολύνόυν την εξουδετέρωση της προστα9ί,ας,. οιωνδήποτε.. ~. αποτελεσμα τικών. τεχνολογικών μέτρων, ~ :,\. r διαττρά ττει αδίκημα κάι σε περί~ttωση κάτρδικης.". :. - ι,.'; ~. του υπόκειται σε χρηματική ποινή n οποίσ!sev υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες (f30,000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υττερβαίνel τα τρία (3) έτη ιί και οτις'δύο.αυτές ποινές και, σε ΊTεpiTTT'f-JOfJ' δέύ~ti)(iς ι) οποιασδήποτε μέταυενεστεργυ;,. ~CιTαδίKης, υπόκειται Όε χρημaτικτί T1OΙVr') η οπαία δεν υπερβ::ιίνει τις τριάντα \Uj~VΙL_~ιλιάδες λίρες ([35,000) ή οε φυλάκιση η οποίd δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτl1 Ι) και στις δύο αυτές ποινές... :::;(~', -:.!:, "ο'," ;" -. ~. ~

15 2445 (2) Για τους σκοπούς του πσρόντος όρθρου, τα τεχνολογικά.. μέφυ θεωρούνται «αποτελεσματικά )) "ί ιlταν η χρήση του, προστατευόμενου Έργου ή άλλου ~'ΊτρoσTaτείJσιμoυ αντικειμένου ελέγχεται από τους δlκαlοιjχους μέσω της εφαρμογι)ς δίάδlκασίας ελέγχου της πρόσβασης ή 'προστασίας, όπως κρυmογράφησης, διατάραξης της μετάδοοης 11 άλλ~ς μετατροπής του,. έργου η άλλου προστστωομένου -,.._-""Q-v.ηΚΕψΕv{)u;~" η -- 'προστατευτικού μηχδν,δμ6ίτ ε~έγxoυ της αντίγρσφι)ς, ο οποίος επιτυγχάνεl T(j στόχο της ΤΤΡοστaσiaς (3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν θίγουν TΓjν υποχρέωση των δικαιούχων, να παρέx~υν στ~υς έiτωφeλόύμενoυςαπό τις εξαιρέσεις που "ΠΡΟβλέπσνΤr;I)tirlς παραυράφους (m), (ι), (ια), Ά~{ιy) αζυ: (ιη);'<::άl(ιθ) του εδαφίου (2}τou άρθρου -" '.: ,' τάμεσα ττροκεijjένοu'ciιiτ6ί να' επωφεχηθούν "":aiτδ\ίίς :ε,/ς!χόγω <εξαιρέοείξ\jτον ':α,ιaγκαίο "-. βάθμό:''εφό66v''-έχόυν εκ του" Νόμου πρόσβαση Ότο :τρο.στατtuόμενο έργο ή αντικείμενο. "Γ" : -.~. I:-:\~;.~:Ίj~~:rr;<..:::!..:, /(:... :

16 2447 (6-) Οι διατάξεις των Εδαφίων -(1) έως (5) του παρόντος άρθρου- εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογίων στο Ειδικτ)ς φύσης ~IKαίωμσ του κατασκευαστή βάσης δεδομένων και σε σχέση με τα δικαιώματα εφίσθωσης και δανεισμού.. (7) Οι διατάξεις του Εδαφίου (1) εφσρμόζονται στην πφίτπωση που τα ΤΕχνολογικά μέτρα XρησιμoπoιoύνΤ~~ YΙ<ΞI_. _!'QΥ.~_qΠQιελ,ι:.aμαrικό.--,. ι...,...,... ~...-."._-~~'_.- - ο:' ΊTεpι.oP~σμ9 πράξεων που δεν έπιτρέποντοι απ:ό TQ!.JS.qlκαιούχους κάθε' δlκα,ώi,joτος δημιουργού, συγγενικού δlkoιίiiμoτoς :ή του δ,kάίιijματoς ειδικής φύσεώς σε,i3ασεις. δεδομένων, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η., :" - '.: -.: ~ "" εύρυθμη- λεnoυργίeι του ηλεκfρόνιkοίι,. : εξοπλκψού. και η τεχνολουική εξέλιξή τou:,. ~,...;-'._. ~NoΦάι 6τι;,. οι διοταξεις του παρόντος άρ~ρoυ δ,ενquνξπάγοvιάι την υποχρέωση να. ".. '. ',,-;. σχεδιάζο\ιται οι συσκευές,προϊόντα, ο:uστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες κατά τέτοιον -..;.::',." '. τρόττ,?,wcn:e, νααντιστοιχούν στα τεχνολογικά.: '.' (. ~..- -;," ': '..... μέτρα, στο βαθμό που οι εν λόγω συσκευές, ;V'. πρ?ίόν!α, συστατικό στοιχεία '1 υπηρεσίες δεν φπίψουν κατ' άλλον τρόπο στην απαγόρευση του εδαφίου (1).

17 "'ο _: 2448 Νοείται ΠΕραιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν απαγορεύουν τη μεθόδων 'ή τη διενέργεια δρi:ί6τηpιotήtωv που 'έχουν εμπορικό σκοπό Ι1 χρήση άλλη από την εξουδετέρωση της - πχνολογικι1ς πρocπασiας και ότι δεν εμποδίζεται η έρευνα σχετικά με την κρυπτογράφηση ΠοlνέςσχεIlκό με 14Γ.-(1) Οποιοσδήποτε, εν γνώσει του ιην αλλοίωση παρεχόμενων πληροφοριών νιο.:.'....;: _το κοθεm4iς (ων προβσίνει σε οποιαδήπότε από τις ακόλουθες ενέργειες δlκοlί1.ψατων, '(α) Αφάίρε6η ';η-'cjλλοίωση οποιασδήποτε ltληpoφ~ρίας μγ,; ηλεκτρονική μορφή 6X~TI;;6;μ{ τ61k'ciθ~στώς των διkaιωμόt~ν,, ",~~, :.-; ',.- ' ';" "cύyωoδείας'.. -;.- '. (β) διανομl), εισαγωγή προς διανομή, ρa?jιοτηλωίπίκή 'μετάδοση, παρουσίαση στο κοινι') Ι] διάθεση στο κοινό έργων Ι1 -;.""1. ~. r'ιλλoυ αν'τικειμένου προστατευομένων δυνι'ιμει του παρόντος Νόμου, άνευ ~δt:ίας, όπό το' οττοίο έχουν αφαιρεθεί ή _.' _ '~.:.. ' J _; -.,_. αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλε.κ φονικής μορφής σχετικά με το ",." καθrrjτujς των ' δικαιωμάτων, αν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι με την ενέργεια ΠΡοφi.ιιrι, επιτρέπει, ΟΙ ευκολύνει αυτή ή συγκπλιjnτει την παραβίαση δικαιώματος

18 2449 ίου δημιουργού rj άλλων συγγενικών δικαιωμάτων, όπως πρoβλέπoνrαί από τη..., νομοθεσία, () jou δι'καίώμοτος. ειδικής φύσεως του κατασκευαστή βάσης δεδομένων,., δlαπράτ,τει αδίκημα και σε περίmwοη καταδίκης,του" υηόκειται σε XΡΓ,1μ~TIKή ποινή η!:η:ι;ι;jίά δεν :.ί '". '-,"..."._._~,~_~~βαίνεl τις τριάντα χιλιάδες λίρ_ε.ςx~;~.0.!.~ξξ2δ._. οε φυλάκιοη η οποία δεν υπερραί~εl τα, τρία (3) έτη η και στις δύο αuτές ποινές κο!, σε περίmωση δεύτερης ή οπόlάσδήποτέ κατ?δίκης, υπόκειται σε,,"".-~, "\ χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει. τις J: γ.~;::.., '.,.',.:. ι ':' : ';I"Ί 1. :...;~.' :, τριάντα πέντε -χιλιάδες λίρες ([35.,000) ή. σε ~~λgκ':bη η οποία δ~~-υπ~ρβαίν~ όt~.'t';;"i:" /..~." )..". : :., Λ K~I ο:τιςδ.ύο αυτές τι:?lν~~.,'.. 1. '... -; ':7:.;'Ι~1. _. ': ",_,'ο -',,.-.;: :~~~(-:'i.~;';j,.{' :)~:-,L. ~':'-,;~:~.. ~rib (3) έτη. (2) ΤΟ πρώτο εδάφιο εφαρμόζετ~1 εφόσον. ':Ι,. ';:;.:! ~.ί.~:.:;:;: i;. Γ;'~/1 :~~'.:'!...:'~.t!:. -J{~.c:,,;: :~:~.~. οποιαδήποτε από' ης 'πλπρoφ~'ρίε~ αυτές 'Ί7~:-.ί~. ~:,,~.:...-~.:, ;. -:: 7_':.:~;'. συνοδεύει' αντιγρaφτί' 11'.. εμφaν~~εtαι σε i ;υνδ~~~ι~~άμε' T;l~ (y~ρ~υσίαση στ? Κ,οlνό _ενός.... { ;':Ι'.ί,f':',1 ι.ί.'. "\ :-:',.. ':έpγou"'~ 6λλΌυ προστατευόμεvου υλικού που ~ '~'J"ci~6φiΡΕΤάl OTO~ n~rj()vtcj Ν!ό;lΟ Ά~Κ-bλύmε+αι.. -,. "., '., οι!"ό το δικαίωμα ειδικr'lς ψύ.?η.υς έπί βάσης δεδομένων.».

19 (4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου μι οι πτωφελοίψενοl από τις εξαιρέσεις στις ιιιφογρciφους (ΟΤ), (ι), (ιυ), (ιγ) (ιζ), (ιη), και (18) I(JU [Οaφίοu (2) του όρθρου 7 υπόκεινται στις διlιτάξεις του [οαφίου (1), στην περίπτωαη που χρησιμοπσιοιjντοι μέσα καθ' υπέρβαση των οιατάξutjν του Εδαφίου (2). Εκτός Εάν η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση έχει ήδη καταστεί δυνατή από τους δικαιούχους στο βαθμό που απαιτείτοι για να ΕπωφΕληθεί από την εξαίρεση ή. περιορισμό: χωρίς όμως ο δικαιούχος να εμποδίζεται στη _ λήψη κατάλληλων μέτρων για τον αριθμό των αναπαραγωγών, σύμφωνα με τις διοτάξεlς αuτές - Νοείται ότι, ΟΙ οιατάξεις του παρόντος EoaCpiCJU_ δεν Εφaρμόζονταί σε- έργά ή άλλο ηροοτατεύοιμο αντικείμενο που διατίθενται στο κοινόβάοει όρων συμφωνηθέντων με OI:ψβασΓj, Ka.τά τρόπο l;jote το κοινό να έχει ι ιρόσβαση σε αυτά ύπου και ότα.ν θέλε/.- (5) Τα τεχνπλογlκό μέτρο που Εφαρμόζονται οπό 1Ους δικαιούχους, συ Ι 11 τιρι λομβονομέ νων εκείνων που υ λγη ι ()ιοι ιν ι (1/ κατ' εφαρμογr'] Εκουσίων σοι lφωνκίιν 1UYXcivouv της έννοιιης προστασίας παι) TI(JUr~λf1TETlJI στο εδάφιο (1).

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα