HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB"

Transcript

1 HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

2 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI SIGURNOSNE UPUTE OPIS PROIZVODA SVAKODNEVNA UPORABA SAVJETI ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE RJEŠAVANJE PROBLEMA POSTAVLJANJE TEHNIČKI PODACI ENERGETSKA UČINKOVITOST ZA SAVRŠENE REZULTATE Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega. Posjetite našu internetsku stranicu za: Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija: Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis: Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj: /shop BRIGA O KUPCIMA I SERVIS Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova. Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj. Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije Opće informacije i savjeti Ekološke informacije Zadržava se pravo na izmjene.

3 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe. 1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece. Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući. Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom. 1.2 Opća sigurnost HRVATSKI 3 Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Ne dodirujte grijače. Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko upravljanje. Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.

4 4 Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem. Stvari ne držite na površinama za kuhanje. Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje. Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta, isključite uređaj kako biste spriječili mogućnost električnog udara. Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost. 2. SIGURNOSNE UPUTE 2.1 Postavljanje UPOZORENJE! Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj. Odstranite svu ambalažu Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj. Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem. Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata. Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice. Izrezane površine zabrtvite sredstvom za brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom. Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage. Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod prozora. Na taj način se sprječava pad vrućeg posuđa kada se vrata ili prozor otvore. Ako je uređaj postavljen iznad ladica uvjerite se da je prostor, između dna uređaja i gornje ladice, dovoljan za cirkulaciju zraka Može se zagrijati dno uređaja. Preporučamo da ispod uređaja postavite nezapaljivu pregradnu ploču kako biste spriječili pristup dnu. 2.2 Spajanje na električnu mrežu UPOZORENJE! Opasnost od požara i strujnog udara. Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar. Uređaj mora biti uzemljen. Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže. Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara. Provjerite je li uređaj pravilno postavljen. Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka. Koristite odgovarajući kabel napajanja. Pazite da se električni kabeli zapletu. Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog udara.

5 HRVATSKI 5 Koristite spojnice na kabelu. Provjerite da kabel napajanja ili utikač (ako postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili vruće posuđe kada priključujete uređaj na utičnice u blizini Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele. Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara. Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata. Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja. Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač. Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač. Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja. Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm. 2.3 Uporaba UPOZORENJE! Opasnost od ozljede, opeklina ili strujnog udara. Prije prve uporabe uklonite ambalažu, naljepnice i zaštitne folije (ako postoje). Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu. Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja. Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokirani. Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi. Zonu kuhanja nakon svake uporabe postavite na "isključeno". Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne stavljajte na zonu kuhanja. Mogu se zagrijati. Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom. Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari. Ako je površina uređaja napukla, uređaj odmah isključite iz električne mreže. Na taj način sprječavate strujni udar. Kada hranu stavite u vruće ulje, ono može prskati. UPOZORENJE! Opasnost od požara i opekotina Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete držite dalje od masti i ulja kad kuhate s njima. Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uzrokovati spontano izgaranje. Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane, može uzrokovati vatru pri nižim temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put. Zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega. UPOZORENJE! Postoji opasnost od oštećenja uređaja. Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj ploči. Ne dozvolite da posuđe presuši. Pazite da vam predmeti ili posuđe na padnu na uređaj. Površina se može oštetiti. Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa. Na uređaj ne stavljajte aluminijsku foliju. Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili posuđe s oštećenim dnom može ogrebati staklo/staklokeramiku. Te predmete uvijek podignite kada ih morate pomaknuti na površini za kuhanje. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne smije se koristiti za druge namjene, primjerice grijanje prostorije.

6 6 2.4 Održavanje i čišćenje Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine. Uređaj isključite i pustite da se ohladi prije čišćenja. Iskopčajte uređaj iz napajanja električne mreže prije održavanja. Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare. Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete. 2.5 Odlaganje UPOZORENJE! Opasnost od ozljede ili gušenja. 3. OPIS PROIZVODA 3.1 Izgled površine za kuhanje Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu. Iskopčajte uređaj iz napajanja. Prerežite električni kabel i bacite ga. 2.6 Servisiranje Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis. Koristite samo originalne rezervne dijelove mm 265 mm 170 mm 1 Zona kuhanja 2 Upravljačka ploča 120/175/210 mm 145 mm Izgled upravljačke ploče

7 HRVATSKI 7 Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje funkcije rade. Funkcije Napomena 1 2 Polje senzora UKLJUČIVANJE/ISKLJU ČIVANJE Blokiranje / Roditeljska zaštita Za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje. Za zaključavanje/otključavanje upravljačke ploče. 3 STOP+GO Za uključivanje i isključivanje funkcije. 4 - Za uključivanje i isključivanje vanjskog kruga. 5 - Zaslon stupnja kuhanja Za prikaz stupnja kuhanja. 6 - Indikatori tajmera zone kuhanja Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme. 7 - Zaslon tajmera Za prikaz vremena u minutama. 8 - Za uključivanje i isključivanje vanjskog kruga. 9 - Za odabir zone kuhanja. 10 / - Za povećanje ili smanjenje vremena. 11 Funkcija automatskog zagrijavanja Za uključivanje i isključivanje funkcije Upravljačka traka Za postavljanje stupnja kuhanja. 3.3 Zasloni stupnja kuhanja Zaslon Zaslon Zona kuhanja je isključena. - Zona kuhanja je uključena. Funkcija STOP+GO radi. Funkcija Funkcija automatskog zagrijavanja radi. + broj / / Došlo je do kvara. OptiHeat Control (3-stupanjski indikator preostale topline) : nastavak kuhanja / održavanje topline / preostala toplina.

8 8 Zaslon Zaslon Funkcija Blokiranje /Roditeljska zaštita radi. Funkcija Automatsko isključivanje radi. 3.4 OptiHeat Control (3- stupanjski indikator preostale topline) UPOZORENJE! / / Postoji opasnost od opekotina uslijed preostale topline. Indikator prikazuje razinu preostale topline 4. SVAKODNEVNA UPORABA UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama. 4.1 Uključivanje i isključivanje Dodirnite na 1 sekundu za uključivanje ili isključivanje ploče kuhanja. 4.2 Automatsko isključivanje Funkcija automatski isključuje ploču za kuhanje u sljedećim slučajevima: sve zone kuhanja su isključene, niste postavili stupanj grijanja nakon uključivanja ploče za kuhanje, prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili na ploču stavite nešto duže od 10 sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se zvučni signal i ploča za kuhanje se isključuje. Uklonite predmet ili očistite upravljačku ploču. ne isključite zonu kuhanja i ne promijenite stupanj kuhanja. Nakon nekog vremena uključuje se i ploča za kuhanje se isključuje. Veza između stupnja kuhanja i vremena nakon kojeg se ploča za kuhanje isključuje: Stupanj kuhanja, 1-3 Ploča za kuhanje isključuje se nakon 6 sata sata sata ,5 sat 4.3 Stupanj kuhanja Postavljanje ili promjena stupnja kuhanja: Dodirnite upravljačku traku na odgovarajućem stupnju kuhanja ili pomičite prst po upravljačkoj traci dok ne dosegnete ispravan stupanj kuhanja. 4.4 Uključenje i isključenje vanjskih krugova Površinu na kojoj kuhate možete prilagoditi veličini posuđa.

9 HRVATSKI 9 Koristite polje senzora: Za uključivanje vanjskog kruga: dodirnite polje senzora. Indikator se uključuje. Za uključivanje više vanjskih krugova: ponovno dodirnite isto polje senzora. Uključuje se odgovarajući indikator. Za isključivanje vanjskog kruga: dodirnite polje senzora dok se krug ne isključi. Kad uključite zonu ali ne aktivirate vanjski krug, svjetlo koje izlazi iz zone može prekriti vanjski krug. To ne znači da je vanjski krug uključen. Kako biste vidjeli je li vanjski krug uključen, provjerite indikator. 4.5 Funkcija automatskog zagrijavanja Ako aktivirate tu funkciju možete u kraćem vremenu postići potrebni stupanj kuhanja. Ta funkcija na neko vrijeme postavlja najviši stupanj topline i zatim ga smanjuje na ispravni stupanj topline. Za aktivaciju te funkcije, polje kuhanja mora biti hladno Za aktiviranje funkcije za polje kuhanja: dodirnite ( se uključuje). Odmah dodirnite odgovarajući stupanj kuhanja. Nakon 3 sekunde se uključuje. Za isključivanje funkcije: promijenite stupanj kuhanja. 4.6 Tajmer Tajmer za odbrojavanje Možete koristiti tu funkciju kako biste postavili koliko dugo će zona kuhanja raditi za jedno kuhanje. Prvo postavite zonu kuhanja, zatim postavite funkciju. Stupanj kuhanja možete postaviti prije ili nakon postavljanja funkcije. Za odabir zone kuhanja: dodirnite više puta, sve dok se ne uključi indikator odgovarajuće zone kuhanja. Za uključivanje funkcije: dodirnite tajmera za postavljanje vremena (00-99 minuta). Kada indikator zone kuhanja počne sporo bljeskati, vrijeme se odbrojava. Za pregled preostalog vremena: zonu kuhanja postavite pomoću. Indikator zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme. Promjena sata: zonu kuhanja postavite pomoću. Dodirnite ili. Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja odaberite pomoću i dodirnite. Preostalo vrijeme odbrojava se do 00. Indikator zone kuhanja se isključuje. Kad odbrojavanje završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska. Zona kuhanja se isključuje. Za isključivanje zvuka: dodirnite. CountUp Timer (tajmer za odbrojavanje) Ovu funkciju možete koristiti za nadzor trajanja rada zone kuhanja. Za odabir zone kuhanja: dodirnite više puta, sve dok se ne uključi indikator odgovarajuće zone kuhanja. Za uključivanje funkcije: dodirnite tajmera. se uključuje. Kad indikator zone kuhanja počne sporo bljeskati, vrijeme se odbrojava. Na zaslonu se naizmjence prikazuje vrijeme (u minutama). i proteklo Kako biste vidjeli koliko dugo zona kuhanja radi: zonu kuhanja postavite pomoću. Indikator zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Zaslon pokazuje koliko dugo zona radi. Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja odaberite pomoću i dodirnite ili. Indikator zone kuhanja se isključuje.

10 10 Podešavanje vremena Tu funkciju možete upotrebljavati kao Podešavanje vremena dok je ploča za kuhanje uključena, a zona kuhanja ne radi (na zaslonu stupnja kuhanja prikazuje se ). Za uključivanje funkcije: dodirnite. Dodirnite ili na tajmeru kako biste postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska. Za isključivanje zvuka: dodirnite. Ta funkcija nema utjecaja na rad zone kuhanja. 4.7 STOP+GO Ta funkcija postavlja sve aktivne zone kuhanja na najniži stupanj kuhanja. Kada funkcija radi, ne možete promijeniti stupanj kuhanja. Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera. Za uključivanje funkcije: dodirnite. se uključuje. Za isključivanje funkcije: dodirnite. Prethodna postavka se uključuje. 4.8 Blokiranje Možete zaključati upravljačku ploču tijekom rada zone kuhanja. To sprječava nehotičnu promjenu stupnja kuhanja. Najprije podesite stupanj kuhanja. Za uključivanje funkcije: dodirnite. se uključuje u trajanju od 4 sekunde.tajmer ostaje uključen. Za isključivanje funkcije: dodirnite. Prethodna postavka se uključuje. Kada isključite ploču za kuhanje, isključiti ćete i ovu funkciju. Za uključivanje funkcije: uključite ploču za kuhanje pomoću stupanj kuhanja. Dodirnite od 4 sekunde.. Ne postavljajte u trajanju comes on. Isključite ploču za kuhanje pomoću. Za isključivanje funkcije: uključite ploču za kuhanje pomoću stupanj kuhanja. Dodirnite od 4 sekunde.. Ne postavljajte u trajanju comes on. Isključite ploču za kuhanje pomoću. Za premošćenje funkcije samo za jedno kuhanje: uključite ploču za kuhanje pomoću. se uključuje. Dodirnite u trajanju od 4 sekunde. Postavite stupanj kuhanja u sljedećih 10 sekundi. Možete rukovati pločom za kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje pomoću funkcija ponovno radi OffSound Control (Isključivanje i uključivanje zvukova) Isključite ploču. Dodirnite u trajanju od 3 sekunde. Zaslon se uključuje i isključuje. Dodirnite na tri sekunde. ili se uključuje. Dodirnite tajmera za odabir između sljedećeg: - zvukovi su isključeni - zvukovi su uključeni Za potvrdu odabira pričekajte dok se ploča za kuhanje automatski isključi. Kada je funkcija postavljena na se oglašava samo kada: zvuk dodirnete Podešavanje vremena se isključuje Tajmer za odbrojavanje se isključuje stavite nešto na upravljačku ploču. 4.9 Roditeljska zaštita Ova funkcija sprječava nehotično uključivanje ploče za kuhanje.

11 HRVATSKI SAVJETI UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama. 5.1 Posuđe Dno posuđa za kuhanje treba biti što je moguće deblje i ravnije. Posuđe od emajliranoga čelika ili s dnom od aluminija ili bakra može uzrokovati promjenu boje na staklokeramičkoj površini. 5.2 Öko Timer (Eko tajmer) Radi uštede energije, grijač polja kuhanja isključuje se prije oglašavanja tajmera za odbrojavanje. Razlika u vremenu rada ovisi o postavljenom stupnju topline i vremenu kuhanja. 5.3 Primjeri primjene za kuhanje Podaci u tablici dani su samo kao smjernice. Stupanj kuhanja Koristite za: Vrijeme (min) Savjeti - 1 Održavanje kuhane hrane toplom. po potrebi Posuđe poklopite poklopcem. 1-3 Nizozemski umak, otapanje: maslaca, čokolade, želatine. 1-3 Zgušnjavanje: mekani omleti, pržena jaja Povremeno promiješajte Kuhati poklopljeno. 3-5 Kuhanje riže i jela na bazi mlijeka, zagrijavanje gotovih obroka Dodajte najmanje dvostruko više vode nego riže, jela na mlijeku povremeno promiješajte. 5-7 Povrće kuhano na pari, riba, meso Dodajte par žica tekućine. 7-9 Krumpir kuhan na pari Koristite maks. ¼ l vode za 750 g krumpira. 7-9 Kuhanje većih količina namirnica, variva i juha Do 3 l tekućine plus sastojci Lagano prženje: odresci, teleći Cordon-bleu, kotleti, sjeckano meso omotano tijestom, kobasice, jetra, zaprška, jaja, palačinke, uštipci. po potrebi Preokrenuti kada prođe pola vremena Jako prženje, popečci od krumpira, odresci od buta, odresci Preokrenuti kada prođe pola vremena.

12 12 Stupanj kuhanja Koristite za: Vrijeme (min) Savjeti 14 Kipuća voda, kuhanje tjestenine, za zapeći meso (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju. 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama. 6.1 Opće informacije Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe. Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek mora imati čisto dno. Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za kuhanje ne utječu na njen rad. Koristite posebno sredstvo za čišćenje za površine ploče za kuhanje. Koristite poseban strugač za staklo. 7. RJEŠAVANJE PROBLEMA 6.2 Čišćenje ploče za kuhanje Odmah uklonite: plastiku koja se topi, plastičnu foliju i hranu koja sadrži šećer. U protivnom, prljavština može uzrokovati oštećenje ploče za kuhanje. Posebni strugač stavite na staklenu površinu pod oštrim kutom i oštricu pomičite po površini. Skinite nakon što se ploča za kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od kamenca i vode, mrlje od masnoće, sjajne mrlje na metalnim dijelovima. Očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i s malo sredstva za čišćenje. Nakon čišćenja grijaću ploču za kuhanje osušite mekom krpom. UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama. 7.1 Što učiniti kad... Problem Mogući uzrok Rješenje Ne možete uključiti ploču za kuhanje ili rukovati njome. Ploča za kuhanje nije priključena na električnu mrežu ili nije pravilno priključena. Osigurač je iskočio. Provjerite je li ploča za kuhanje ispravno priključena na električno napajanje. Pogledajte shemu spajanja. Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno iskače, kontaktirajte ovlaštenog električara. Ponovno uključite ploču za kuhanje i unutar 10 sekundi postavite stupanj kuhanja.

13 HRVATSKI 13 Problem Mogući uzrok Rješenje Oglašava se zvučni signal i ploča za kuhanje se isključuje. Kada je ploča za kuhanje isključena oglašava se zvučni signal. Istovremeno ste dodirnuli 2 ili više polja senzora. Funkcija STOP+GO radi. Na upravljačkoj ploči ima vode ili masnih mrlja. Prekrili ste jedno ili više polja senzora. Dodirnite samo jedno polje senzora. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba". Očistite upravljačku ploču. Uklonite predmet s polja senzora. Ploča za kuhanje se isključuje. Indikator preostale topline se ne uključuje. Funkcija Funkcija automatskog zagrijavanja ne radi. Ne možete uključiti vanjski krug. Postoji tamno područje na višestrukoj zoni. Polja senzora se zagrijavaju. Nema signala kada dodirnete polja senzora na ploči. Uključuje se. Uključuje se. Nečim ste prekrili polje senzora. Zona nije vruća jer je radila samo kratko vrijeme. Zona je vruća. Postavili ste najviši stupanj kuhanja. Normalno je da postoji tamno područje na višestrukoj zoni. Posuđe je preveliko ili ste ga stavili preblizu kontrolama. Signali su isključeni. Automatsko isključivanje radi. Radi funkcija Roditeljska zaštita ili Blokiranje. Uklonite predmet s polja senzora. Ako je zona radila dovoljno dugo i trebala bi biti vruća, obratite se ovlaštenom servisu. Ostavite zonu da se dovoljno ohladi. Najviši stupanj kuhanja posjeduje istu snagu kao i funkcija. Najprije uključite unutarnji krug. Veliko posuđe stavite na stražnje zone, ako je moguće. Uključite signale. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba". Isključite i ponovno uključite ploču za kuhanje. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".

14 14 Problem Mogući uzrok Rješenje i broj su prikazani. Došlo je do pogreške na ploči za kuhanje. Iskopčajte ploču za kuhanje iz električne mreže na neko vrijeme. Isključite osigurač iz električne instalacije u kućanstvu. Ponovno ukopčajte. Ako se ponovno pojavi, kontaktirajte ovlašteni servis. 7.2 Ako ne možete naći rješenje... Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru. Dajte im podatke s natpisne pločice. Također navedite troznamenkastu slovnu šifru za staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene 8. POSTAVLJANJE UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama. 8.1 Prije postavljanja Prije postavljanja ploče za kuhanje, zapišite podatke s natpisne pločice. Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče za kuhanje. Serijski broj... površine) i poruku pogreške koja se prikazuje. Osigurajte da pločom za kuhanje rukujete na ispravan način. Ako niste, rad servisera ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog roka. Upute o službi za kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u u jamstvenoj knjižici. odgovarajuće, normirane ormare za ugradnju i radne ploče. 8.3 Priključni kabel Ploča za kuhanje opremljena je priključnim kabelom. Za zamjenu oštećenog kabela napajanja koristite sljedeći (ili većeg presjeka) kabel napajanja: H05BB-F Tmax 90 C. Obratite se ovlaštenom servisu. 8.2 Ugradne ploče za kuhanje Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti jedino nakon uklapanja u

15 HRVATSKI Sklop min. 500mm min. 50mm min. 55mm R 5mm mm mm min. 28 mm min. 20 mm min. 12 mm 8.5 Zaštitna kutija Ako koristite zaštitnu kutiju (dodatan pribor), nije potrebno zaštitno dno izravno ispod ploče za kuhanje. Zaštitna kutija je dodatna oprema i možda nije dostupna u nekim zemljama. Kontaktirajte lokalnog dobavljača. Zaštitnu kutiju ne možete koristiti ako ploču za kuhanje postavite iznad pećnice.

16 16 9. TEHNIČKI PODACI 9.1 Nazivna pločica Model HK365407XB PNC Vrsta 58 HAD 56 AO V Hz Proizvedeno u Njemačkoj Ser.br kw AEG 9.2 Značajke zona kuhanja Zona kuhanja Nazivna snaga (Maks. stupanj kuhanja) [W] Promjer zone kuhanja [mm] Prednja lijeva 800 / 1600 / / 175 / 210 Stražnja lijeva Prednja desna Stražnja desna 1500 / / 265 Za optimalne rezultate kuhanja koristite posuđe koje nije veće od promjera zone kuhanja. 10. ENERGETSKA UČINKOVITOST 10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014 Identifikacija modela HK365407XB Vrsta ploče za kuhanje Ugradna ploča za kuhanje Broj zona kuhanja 4 Tehnologija zagrijavanja Isijavajući grijač Promjer okruglih zona kuhanja (Ø) Prednja lijeva Stražnja lijeva Prednja desna 21,0 cm 14,5 cm 14,5 cm Duljina (L) i širina (W) ne-okrugle zone kuhanja Stražnja desna L 17,0 cm W 26,5 cm Potrošnja energije po zoni kuhanja (ECelectric cooking) Potrošnja energije ploče za kuhanje (ECelectric ploča za kuhanje) Prednja lijeva Stražnja lijeva Prednja desna Stražnja desna 174,3 Wh / kg 196,8 Wh / kg 196,8 Wh / kg 182,6 Wh / kg 187,6 Wh / kg

17 HRVATSKI 17 EN Kućni električni uređaji za kuhanje - 2. dio: Ploče - Metode mjerenja značajki 10.2 Ušteda energije Ako slijedite savjete navedene ispod, možete uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja. Posuđe stavite na zonu kuhanja prije nego je uključite. Dna posuđa i zone kuhanja trebali bi biti jednake veličine. 11. BRIGA ZA OKOLIŠ Reciklirajte materijale sa simbolom. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja. Posuđe stavite izravno na sredinu zone kuhanja. Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju trebate. Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem. Koristite preostalu toplinu za održavanje hrane toplom ili za topljenje. simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

18 18 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: /shop ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

19 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά. Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19 Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

20 20 Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα. Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος. Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια των εστιών, καθώς ενδέχεται να θερμανθούν υπερβολικά. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής. Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 2.1 Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις άλλες συσκευές και μονάδες. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας. Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί η διόγκωσή τους από την υγρασία. Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής από ατμούς και υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι, αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου. Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την κυκλοφορία αέρα. Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να τοποθετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος. 2.2 Ηλεκτρική Σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να μπερδεύεται. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προστασία από την ηλεκτροπληξία. Τοποθετήστε τον συνδετήρα ανακούφισης καταπόνησης στο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα ρεύματος Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας. Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φις τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών. 2.3 Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη (κατά περίπτωση), πριν από την πρώτη χρήση. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό περιβάλλον. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν μαγειρεύετε. Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.

22 22 Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να θερμανθούν. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νερό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια απόθεσης αντικειμένων. Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή. Αυτό απαιτείται για αποτροπή τυχόν ηλεκτροπληξίας. Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι, μπορεί να πιτσιλίσει. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται. Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδι όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα. Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν ακαριαία ανάφλεξη. Το χρησιμοποιημένο λάδι που περιέχει υπολείμματα τροφίμων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη επάνω στο χειριστήριο. Μην αφήνετε να στεγνώσει το περιεχόμενο των μαγειρικών σκευών καθώς μαγειρεύετε. Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη. Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά. Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς μαγειρικό σκεύος. Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω στη συσκευή. Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση μπορούν να χαράξουν την γυάλινη / υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα να ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα όταν απαιτείται η μετακίνησή τους επάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, όπως για θέρμανση χώρων. 2.4 Φροντίδα και καθάρισμα Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν από τη συντήρηση. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα της συσκευής. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. 2.5 Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. 2.6 Σέρβις Για να επισκευάσετε τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 3.1 Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος mm 265 mm 170 mm 1 Ζώνη μαγειρέματος 2 Πίνακας χειριστηρίων 120/175/210 mm 145 mm Διάταξη χειριστηρίου Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι οθόνες, οι ενδείξεις και οι ήχοι υποδεικνύουν τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες. Πεδίο αφής Λειτουργία Σχόλιο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κλείδωμα / Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά STOP+GO Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εστιών. Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστηρίου. Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας. 4 - Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξωτερικού δακτυλίου Ένδειξη σκάλας μαγειρέματος - Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις ζώνες μαγειρέματος Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος. Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει ρυθμιστεί ο χρόνος.

24 24 Πεδίο αφής Λειτουργία Σχόλιο 7 - Ένδειξη χρονοδιακόπτη Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά. 8 - Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξωτερικού δακτυλίου. 9 - Για επιλογή της ζώνης μαγειρέματος. 10 / - Για αύξηση ή μείωση του χρόνου. 11 Αυτόματη Θέρμανση Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας Μπάρα χειριστηρίων Για ρύθμιση μιας σκάλας μαγειρέματος. 3.3 Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος Οθόνη Περιγραφή Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη. - Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία STOP+GO είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Αυτόματη Θέρμανση είναι ενεργοποιημένη. + ψηφίο / / Υπάρχει δυσλειτουργία. OptiHeat Control (ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 3 σταδίων) : συνέχιση μαγειρέματος / διατήρηση θερμότητας / υπολειπόμενη θερμότητα. Η λειτουργία Κλείδωμα /Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Αυτόματη Απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη. 3.4 OptiHeat Control (ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 3 σταδίων) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! / / Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από την υπολειπόμενη θερμότητα. Η ένδειξη υποδεικνύει το επίπεδο της υπολειπόμενης θερμότητας.

25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 4.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Αγγίξτε το για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εστίες. 4.2 Αυτόματη Απενεργοποίηση Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τις εστίες, εάν: έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες μαγειρέματος, δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την ενεργοποίηση των εστιών, χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα (ένα σκεύος, ένα πανί, κ.λπ.). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και οι εστίες απενεργοποιούνται. Αφαιρέστε το αντικείμενο ή καθαρίστε το χειριστήριο. δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος ή δεν αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέματος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάβει η ένδειξη και οι εστίες απενεργοποιούνται. Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος και του χρόνου μετά τον οποίο οι εστίες απενεργοποιούνται: Σκάλα μαγειρέματος, 1-3 Οι εστίες απενεργοποιούντ αι μετά από 6 ώρες ώρες ώρες ,5 ώρα 4.3 Σκάλα μαγειρέματος Για να ρυθμίσετε ή να μεταβάλλετε τη σκάλα μαγειρέματος: Αγγίξτε την μπάρα χειριστηρίων στη σωστή σκάλα μαγειρέματος ή μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην μπάρα χειριστηρίων μέχρι να επιτύχετε τη σωστή σκάλα μαγειρέματος. 4.4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εξωτερικών δακτυλίων Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εστίας μαγειρέματος στις διαστάσεις του μαγειρικού σκεύους. Χρήση του πεδίου αφής: Για την ενεργοποίηση του εξωτερικού δακτυλίου: αγγίξτε το πεδίο αφής. Ανάβει η ένδειξη. Για ενεργοποίηση περισσότερων εξωτερικών δακτυλίων: αγγίξτε ξανά το ίδιο πεδίο αφής. Ανάβει η επακόλουθη ένδειξη. Για την απενεργοποίηση του εξωτερικού δακτυλίου: αγγίξτε το πεδίο αφής μέχρι να σβήσει η ένδειξη. Όταν ενεργοποιείτε τη ζώνη αλλά δεν ενεργοποιείτε τον εξωτερικό δακτύλιο, ο φωτισμός που εξέρχεται από τη ζώνη ενδέχεται να καλύπτει τον εξωτερικό δακτύλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο εξωτερικός δακτύλιος είναι ενεργοποιημένος. Για να δείτε αν ο δακτύλιος είναι ενεργοποιημένος ελέγξτε την ένδειξη.

26 Αυτόματη Θέρμανση Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε μια επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία ενεργοποιεί τη μέγιστη σκάλα μαγειρέματος για λίγη ώρα και στη συνέχεια μειώνει τη θερμότητα στην απαιτούμενη σκάλα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, η ζώνη μαγειρέματος πρέπει να είναι κρύα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για μια ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε το (Ανάβει η ένδειξη ). Αγγίξτε αμέσως την επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος. Μετά από 3 δευτερόλεπτα ανάβει η ένδειξη. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας: αλλάξτε τη σκάλα μαγειρέματος. 4.6 Χρονοδιακόπτης Χρονοδιακόπτης Αντίστροφης Μέτρησης Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο μαγειρέματος. Αρχικά ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος και κατόπιν τη λειτουργία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος πριν ή μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας. Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε επανειλημμένα το, μέχρι να ανάψει η ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε το του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο (00-99 λεπτά). Όταν η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση. Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο: ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο. Για να αλλάξετε την ώρα: ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το ή το.. Αγγίξτε το Για απενεργοποίηση της λειτουργίας: ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το και αγγίξτε το. Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά αντίστροφα έως το 00. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος σβήνει. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται. Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το. CountUp Timer (Το χρονόμετρο) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να παρακολουθήσετε το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε επανειλημμένα το, μέχρι να ανάψει η ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε το του χρονοδιακόπτη. Ανάβει η ένδειξη. Όταν η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, εκτελείται μέτρηση χρόνου. Η οθόνη εναλλάσσεται ανάμεσα στην ένδειξη (λεπτά). και τον μετρηθέντα χρόνο Για να δείτε τη διάρκεια λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος: ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη προβάλει τη διάρκεια λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας: ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το και αγγίξτε το ή το. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος σβήνει.

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 Μετρητής Λεπτών Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ως Μετρητή λεπτών όταν οι εστίες είναι ενεργοποιημένες και οι ζώνες μαγειρέματος δεν λειτουργούν (η ένδειξη σκάλας μαγειρέματος εμφανίζει την ένδειξη ). Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε το. Αγγίξτε το ή το του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το. Η λειτουργία δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία των ζωνών μαγειρέματος. 4.7 STOP+GO Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες μαγειρέματος που βρίσκονται σε λειτουργία στη χαμηλότερη σκάλα μαγειρέματος. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέματος. Η λειτουργία δεν διακόπτει τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε το. Ανάβει η ένδειξη. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε το. Ανάβει η προηγούμενη σκάλα μαγειρέματος. 4.8 Κλείδωμα Μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο ενώ οι ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν. Αυτό αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της σκάλας μαγειρέματος. Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε το. Ανάβει η ένδειξη για 4 δευτερόλεπτα.ο Χρονοδιακόπτης παραμένει σε λειτουργία. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας: αγγίξτε το. Ανάβει η προηγούμενη σκάλα μαγειρέματος. Όταν απενεργοποιήσετε τις εστίες, απενεργοποιείτε και αυτή τη λειτουργία. 4.9 Διάταξη Ασφαλείας για Παιδιά Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια χρήση των εστιών. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας: ενεργοποιήστε τις εστίες με το. Μη ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε το η ένδειξη με το. για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει. Απενεργοποιήστε τις εστίες Για απενεργοποίηση της λειτουργίας: ενεργοποιήστε τις εστίες με το. Μη ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε το η ένδειξη με το. για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει. Απενεργοποιήστε τις εστίες Για να παρακάμψετε τη λειτουργία μόνο για μια περίοδο μαγειρέματος: ενεργοποιήστε τις εστίες με το η ένδειξη. Αγγίξτε το για 4 δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων. Μπορείτε να λειτουργήσετε την εστία. Όταν απενεργοποιείτε τις εστίες με το λειτουργία ενεργοποιείται ξανά OffSound Control (Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση των ήχων). Ανάβει Απενεργοποιήστε τις εστίες. Αγγίξτε το για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη ανάβει και σβήνει. Αγγίξτε το για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη ή ανάβει. Αγγίξτε το του χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε ένα από τα εξής: - απενεργοποίηση των ήχων η

28 28 - ενεργοποίηση των ήχων Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας περιμένετε μέχρι οι εστίες να απενεργοποιηθούν αυτόματα. Όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε, ακούτε τους ήχους μόνο όταν: 5. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ αγγίζετε το η ένδειξη Μετρητής Λεπτών μειώνεται η ένδειξη Χρονοδιακόπτης Αντίστροφης Μέτρησης μειώνεται τοποθετήσετε κάτι επάνω στο χειριστήριο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 5.1 Μαγειρικός σκεύος Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό πάχος και να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη. Τα μαγειρικά σκεύη από ατσάλι εμαγιέ και με χάλκινη ή αλουμινένια βάση μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή χρώματος στην υαλοκεραμική επιφάνεια. 5.2 Öko Timer (Χρονοδιακόπτης Εξοικονόμησης Ενέργειας) Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η αντίσταση της ζώνης μαγειρέματος απενεργοποιείται πριν ηχήσει ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Η διαφορά στο χρόνο λειτουργίας εξαρτάται από τη σκάλα μαγειρέματος και τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. 5.3 Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς ενδεικτικά. Σκάλα μαγειρέματος Χρήση: Χρόνος (λεπτά) Συμβουλές - 1 Διατήρηση θερμοκρασίας μαγειρεμένων φαγητών. όσος απαιτείτ αι Τοποθετήστε ένα καπάκι στο μαγειρικό σκεύος. 1-3 Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο: βούτυρο, σοκολάτα, ζελατίνα. 1-3 Χτύπημα: αφράτες ομελέτες, ψητά αυγά. 3-5 Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φαγητών με βάση το γάλα, ζέσταμα έτοιμων φαγητών. 5-7 Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον ατμό Ανακατεύετε ανά διαστήματα Μαγειρεύετε με το καπάκι Προσθέστε υγρά σε τουλάχιστον διπλάσια ποσότητα από το ρύζι, ανακατεύετε ενδιάμεσα σε συνταγές που περιέχουν γάλα Προσθέστε μερικές κουταλιές νερό. 7-9 Πατάτες στον ατμό Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l νερό για 750 g πατάτες.

29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29 Σκάλα μαγειρέματος Χρήση: Χρόνος (λεπτά) Συμβουλές 7-9 Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων, σούπες και φαγητά κατσαρόλας Έως 3 l υγρό μαζί με τα υλικά Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ, μοσχάρι cordon bleu, παϊδάκια, κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι, κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες, ντόνατς. όσος απαιτείτ αι Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκροκέτες, κομμάτια παντσέτας, μπριζόλες Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος. 14 Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες. 6. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 6.1 Γενικές πληροφορίες Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθαρή βάση. Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των εστιών. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό, κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας. Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για το γυαλί. 6.2 Καθαρισμός των εστιών Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό, πλαστική μεμβράνη και 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. φαγητά που περιέχουν ζάχαρη. Σε αντίθετη περίπτωση, η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις εστίες. Τοποθετήστε την ειδική ξύστρα στη γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία και μετακινήστε τη λεπίδα επάνω στην επιφάνεια. Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν κρυώσει επαρκώς: δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη, γυαλιστερούς μεταλλικούς αποχρωματισμούς. Καθαρίστε την εστία με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες τρίβοντας με ένα μαλακό πανί.

30 Τι να κάνετε αν... Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να λειτουργήσετε τις εστίες. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και οι εστίες απενεργοποιούνται. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν απενεργοποιούνται οι εστίες. Οι εστίες δεν είναι συνδεδεμένες σε ηλεκτρική παροχή ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένες. Έχει πέσει η ασφάλεια. Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα πεδία αφής. Η λειτουργία STOP+GO είναι ενεργοποιημένη. Υπάρχουν υπολείμματα νερού ή κηλίδες από λίπη στο χειριστήριο. Καλύψατε ένα ή περισσότερα πεδία αφής με κάποιο αντικείμενο. Ελέγξτε εάν οι εστίες είναι σωστά συνδεδεμένες στην ηλεκτρική παροχή. Ανατρέξτε στο διάγραμμα σύνδεσης. Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι η αιτία της δυσλειτουργίας. Εάν η ασφάλεια πέφτει επανειλημμένα, επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Ενεργοποιήστε τις εστίες ξανά και ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο αφής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση». Καθαρίστε το χειριστήριο. Αφαιρέστε το αντικείμενο από τα πεδία αφής. Οι εστίες απενεργοποιούνται. Τοποθετήσατε ένα αντικείμενο επάνω στο πεδίο αφής. Αφαιρέστε το αντικείμενο από το πεδίο αφής. Η ένδειξη Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας δεν ανάβει. Η λειτουργία Αυτόματη Θέρμανση δεν λειτουργεί. Η ζώνη δεν είναι ζεστή, καθότι λειτούργησε μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Η ζώνη είναι ζεστή. Έχει ρυθμιστεί η υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος. Εάν η ζώνη λειτούργησε για αρκετό διάστημα για να είναι ζεστή, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Περιμένετε να κρυώσει αρκετά η ζώνη. Η υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος έχει την ίδια ισχύ με τη λειτουργία.

Οδηγίες Χρήσης Εστίες HK634150XB

Οδηγίες Χρήσης Εστίες HK634150XB EL Οδηγίες Χρήσης Εστίες HK634150XB 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...9 5. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EHA6040XOK EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

EHA6040XOK EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ EHA6040XOK...... EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...................................................... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................

Διαβάστε περισσότερα

EHH6240ISK EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

EHH6240ISK EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ EHH6240ISK EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 2 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7 4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ... 8 5. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

HK624000XB Οδηγίες Χρήσης Υαλοκεραμική εστία

HK624000XB Οδηγίες Χρήσης Υαλοκεραμική εστία HK624000XB Οδηγίες Χρήσης Υαλοκεραμική εστία 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή απόδοση της συσκευής σας, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

IKE74451FB. Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL

IKE74451FB. Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL IKE74451FB EL Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...2 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...5 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...9 5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εστίες HKP65410XB

Οδηγίες Χρήσης Εστίες HKP65410XB EL Οδηγίες Χρήσης Εστίες HKP65410XB 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...9 5. ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 EHH6340XOK HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

HK634200XB. επαγωγική εστία

HK634200XB. επαγωγική εστία HK634200XB Οδηγίες Χρήσης Yαλοκεραμική επαγωγική εστία 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή απόδοση της συσκευής σας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560 x2 90 C 540 345 97 20 473 595 Μέγ 89 537 572 5,5 6 4 538 595 ελάχ. 550 ελάχ. 550 ελάχ. 500 600 30 ελάχ. 560 ελάχ. 500 ελάχ. 560 583 + 2 30 5 = = ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000. Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000. Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000 Οδηγίες Χρήσης Ασφάλεια Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας ρεύματος συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH D S Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Κουζίνα ZCE540G1WA

Οδηγίες Χρήσης. Κουζίνα ZCE540G1WA EL Οδηγίες Χρήσης Κουζίνα ZCE540G1WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Εστίες - Καθημερινή χρήση 8 Εστίες - Υποδειξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

HKB64440NB. Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL

HKB64440NB. Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL HKB64440NB EL Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...2 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...9 5. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V~ 50Hz. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V~ 50Hz. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V~ 50Hz 2000W Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγíες χρήσεως. BRD6..., BRE6..., BRS6... Βάση εστιών

Οδηγíες χρήσεως. BRD6..., BRE6..., BRS6... Βάση εστιών [el] Οδηγíες χρήσεως BRD6..., BRE6..., BRS6... Βάση εστιών Ù Πίνακας περιεχομένων Οδηγíεςχρήσεως [el] Υποδείξεις ασφαλείας... 2 Αιτίες των ζημιών... 4 Προστασία περιβάλλοντος... 4 Απόσυρση φιλική προς

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ploča za kuhanje Εστίες Placa Placa de cocción

Ploča za kuhanje Εστίες Placa Placa de cocción HR EL PT ES Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 15 Manual de instruções 29 Manual de instrucciones 42 Ploča za kuhanje Εστίες Placa Placa de cocción ZEV6332FBA Sadržaj Sigurnosne informacije 2 Sigurnosne

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

HG Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL

HG Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL HG654550 EL Οδηγίες Χρήσης Εστίες USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...2 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...8 5. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εστίες ZGM62444

Οδηγίες Χρήσης. Εστίες ZGM62444 EL Οδηγίες Χρήσης Εστίες ZGM62444 GR Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια _ 3 Περιγραφή προϊόντος _ 6 Καθημερινή χρήση _ 6 Χρήσιμες συμβουλές _ 8 Φροντίδα και καθάρισμα 9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000 W. Οδηγίες χρήσης

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000 W. Οδηγίες χρήσης ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000 W Οδηγίες χρήσης 5202650116734 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

[el] Οδηγíες χρήσεως. CRE64..Q.. Βάση εστιών

[el] Οδηγíες χρήσεως. CRE64..Q.. Βάση εστιών [el] Οδηγíες χρήσεως CRE64..Q.. Βάση εστιών Ù Πίνακας περιεχομένων[el ]Οδηγíεςχρήσεως Υποδείξεις ασφαλείας... 2 Αιτίες των ζημιών...4 Προστασία περιβάλλοντος... 4 Απόσυρση φιλική προς το περιβάλλον...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LFH-05 Ref. No: 891-4151 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

[el] Οδηγíες χρήσεως. CR...K.. Βάση εστιών

[el] Οδηγíες χρήσεως. CR...K.. Βάση εστιών [el] Οδηγíες χρήσεως CR...K.. Βάση εστιών Ù Πίνακας περιεχομένων[el ]Οδηγíεςχρήσεως Υποδείξεις ασφαλείας... 2 Αιτίες των ζημιών...4 Προστασία περιβάλλοντος... 4 Απόσυρση φιλική προς το περιβάλλον...4 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M (220-240V~50/60HZ 9 φέτες: 2000Watt 13 φέτες: 2500 Watt) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά Η εταιρία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού

GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού SRM 1890SS SRM 1891RD GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού - 1 - GR Πλήρως αυτόματος μάγειρας ρυζιού Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

[el] Οδηγíες χρήσεω... 2 CRS6..B.. * *

[el] Οδηγíες χρήσεω... 2 CRS6..B.. * * [el] Οδηγíες χρήσεω.................. 2 CRS6..B.. *9000430223* 9000430223 Ù Πίνακας περιεχομένων Υποδείξεις ασφαλείας... 2 Υποδείξεις ασφαλείας για αυτή τη συσκευή...2 Αιτίες των ζημιών...3 Προστασία περιβάλλοντος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

RI 261 X. ΕΛΛΑΣ Οδηγίες χρήοης Σελίδα 2

RI 261 X. ΕΛΛΑΣ Οδηγίες χρήοης Σελίδα 2 RI 261 X ΕΛΛΑΣ Οδηγίες χρήοης Σελίδα 2 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Κουζίνα ZCV550G1WA ZCV550G1XA

Οδηγίες Χρήσης. Κουζίνα ZCV550G1WA ZCV550G1XA EL Οδηγίες Χρήσης Κουζίνα ZCV550G1WA ZCV550G1XA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Εστίες - Καθημερινή χρήση 9 Εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ 2000 W TURBO. Οδηγίες χρήσης

ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ 2000 W TURBO. Οδηγίες χρήσης ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ 2000 W TURBO Οδηγίες χρήσης 5202650116703 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και αυτό κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. R V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max

ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. R V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΚΟΠΤΗΣ R-516 220-240V~ 50Hz, 550W Nom / 650W Max ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ 2000 W TURBO. Οδηγίες χρήσης

ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ 2000 W TURBO. Οδηγίες χρήσης ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ 2000 W TURBO Οδηγίες χρήσης 5202650116659 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ UHQ-870

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ UHQ-870 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΟΜΠΑ UHQ-870 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 2000 W. Οδηγίες χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 2000 W. Οδηγίες χρήσης ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 2000 W Οδηγίες χρήσης 5202650116574 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΣΤΙΩΝ... 27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 28 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 30 Τοποθέτηση της εντοιχιζόμενης πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 Μοντέλο: MTF-16229 Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Gaggenau Οδηγíες χρήσεω CE261/273. Υαλοκεραμική βάση εστιών

Gaggenau Οδηγíες χρήσεω CE261/273. Υαλοκεραμική βάση εστιών Gaggenau Οδηγíες χρήσεω CE261/273 Υαλοκεραμική βάση εστιών 2 Πίνακας περιεχομένων Οδηγíεςχρήσεω Υποδείξεις ασφαλείας 4 Αιτίες των ζημιών 5 Προστασία περιβάλλοντος 6 Απόσυρση φιλική προς το περιβάλλον 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9729 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

210 mm 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 210 mm 180 mm. 145 mm. 145 mm. 210 mm. 210 mm. 145 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 210 mm 180 mm. 145 mm. 145 mm. 210 mm. 210 mm. 145 mm. 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm 1 52 mm A 58 65 7 mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουζίνα 43336VY-MN

Οδηγίες Χρήσης Κουζίνα 43336VY-MN EL Οδηγίες Χρήσης Κουζίνα 43336VY-MN 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 8 4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ...9 5. ΕΣΤΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα