ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

Transcript

1 ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. Αρ. Μητρώου 63053/55/Β/07/06 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η παρούσα Ετήσια Έκθεση (η «Έκθεση») του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (πρώην MODA CABINA Α.Β.Ε.Ε) για την τέταρτη διαχειριστική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, περιέχει όλες τις απαραίτητες βάσει του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της, θεματικές ενότητες, καθώς και πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη δραστηριότητά της κατά την ανωτέρω χρήση. Η Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, για να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και περιλαμβάνεται αυτούσια στις Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ και διακριτικό τίτλο MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») συστάθηκε νομότυπα στις 25 Απριλίου 2007 (ΦΕΚ 2952/ ), έχει αριθμό μητρώου Α.Ε /55/Β/07/06 και έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, ενώ η διάρκειά λειτουργίας της έχει ορισθεί έως τις 24 Απριλίου Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αρχικά ήταν Ευρώ , στις 13 Σεπτεμβρίου 2007 αυξήθηκε με καταβολή Ευρώ , στις 17 Ιουνίου 2009 με καταβολή Ευρώ , στις 1 Ιουλίου 2009 με καταβολή Ευρώ , 23 Οκτωβρίου 2009 με καταβολή Ευρώ , στις 13 Οκτωβρίου 2010 με καταβολή Ευρώ και στις 2 Νοεμβρίου 2011 με καταβολή Ευρώ Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχει εξ ολοκλήρου (κατά 100%) η εισηγμένη Εταιρεία KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ. Κατά συνέπεια η Εταιρεία, ως θυγατρική εισηγμένης στο ΧΑ Εταιρείας, εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την κατάρτιση των Οικονομικών της Καταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία παντός είδους εξαρτημάτων ανελκυστήρων και μηχανολογικών κατασκευών διά ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στοχεύοντας να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς σε χαμηλού κόστους τυποποιημένα προϊόντα. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η έδρα και οι κύριες εγκαταστάσεις της Εταιρείας στεγάζονται σε ακίνητο της μητρικής Εταιρείας συνολικής επιφάνειας τ.μ (βιομηχανοστάσιο τ.μ και γραφεία 715 τ.μ), με μηνιαίο μίσθωμα Ευρώ Επίσης, η μητρική εταιρεία εκμίσθωνε έως την 31 Μαΐου 2011 στην Εταιρεία 190 τ.μ που αποτελούσε μέρος της αποθήκης Βοτανικού Αττικής ως αποθηκευτικό χώρο με μηνιαίο μίσθωμα Ευρώ 600 και από 1 Ιουνίου εκμισθώνει στην Εταιρεία 217,55 τ.μ που αποτελεί μέρος της αποθήκης Ασπροπύργου Αττικής ως αποθηκευτικό χώρο με μηνιαίο μίσθωμα Ευρώ 400. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της είναι τελευταίας τεχνολογίας, μεγάλου βαθμού αυτοματοποίησης και υψηλής παραγωγικής ικανότητας, ενώ ο ιδιόκτητος μεταφορικός της στόλος αποτελείται από δύο φορτηγά αυτοκίνητα, ένα μικρό επαγγελματικό φορτηγό, ένα κλαρκ εσωτερικής μεταφοράς αυτοκινούμενο και ένα παλετοφόρο, όλα για μεταφορά προϊόντων και εμπορευμάτων. Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της περιλαμβάνουν έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα δικτύου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κατασκευασμένα εκθέματα προβολής στις εγκαταστάσεις της. 3

4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η εξέλιξη του μέσου όρου του προσωπικού για τα έτη εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: Διοικητικό προσωπικό 5 4 Παραγωγικό προσωπικό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον βιομηχανικό κλάδο παραγωγής και εμπορίας εξαρτημάτων ανελκυστήρων, των οποίων η ζήτηση σχετίζεται άμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα, καθώς και τον αριθμό και το είδος των κατοικιών και οικοδομών που κατασκευάζονται. Επηρεάζεται επίσης από γενικότερες τάσεις, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, νέες τεχνολογίες, ανάγκη για καλύτερες υπηρεσίες και αυστηρότερους κανονισμούς ασφαλείας. Ανταγωνισμός και θέση της Εταιρείας στον κλάδο Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις σε συρρίκνωση με αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε προϊόντα χαμηλότερου κόστους από ότι στην ποιότητα αυτών. Σε αυτό το ουσιαστικό σημείο διαφοροποίησης στηρίζεται και η στρατηγική της Διοίκησης η οποία συνίσταται στη διαφορετική εμπορική τοποθέτηση της Εταιρείας σε σχέση με την μητρική της. Στον κλάδο των ανελκυστήρων δραστηριοποιούνται αρκετές πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή συγκεκριμένων εξαρτημάτων, την εγκατάσταση και συντήρηση των ανελκυστήρων, αλλά και επιχειρήσεις παραγωγής εξαρτημάτων, στις οποίες ανήκει και η Εταιρεία. Η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την μητρική KLEEMANN HELLAS A.B.E.E, αλλά και από εταιρείες παραγωγής υδραυλικών εξαρτημάτων όπως οι Doppler, G.M.V., OIL LIFT, EXAN, AKRIMAN, MORRIS και METRON. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ Το σύνολο του Ενεργητικού την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε σε Ευρώ 3,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2010: Ευρώ 2,6 εκατ.), παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 29,6%, η οποία οφείλεται στην αύξηση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού κατά Ευρώ 833 χιλ. Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην διάρκεια της χρήσης κατά Ευρώ 0,9 εκατ., εμφανίζονται θετικά κατά Ευρώ 0,8 εκατ. Οι Mακροπρόθεσμες Yποχρεώσεις παρουσιάζονται αυξημένες κατά Ευρώ 227 χιλ. σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά υπόλοιπα, ενώ οι Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις παρουσιάζονται αυξημένες κατά Ευρώ 80 χιλ. που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών ταμείων κατά Ευρώ 35 χιλ. Οι ακόλουθες μεταβολές στους κυριότερους λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης των χρήσεων 2011 και 2010, παρέχουν ποσοστιαία ενημέρωση για την κάθε χρήση. Ενεργητικό Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό (5,7%) (8,5%) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 100% - Αποθέματα (19,7%) 49,2% Απαιτήσεις από πελάτες (10,5%) (23,9%) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 273,4% (58,5%) Υποχρεώσεις Προμηθευτές 9,7% 108,2% Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις - (46,9%) Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (100%) (54,4%) Ίδια κεφάλαια 120,7% 207,6% 4

5 Επί των Αποτελεσμάτων παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας με τις ποσοστιαίες μεταβολές. Μεταβ. % Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) ,5% Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) 78,1% Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) ( ) (234.7%) Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ,4% Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) 7,7% Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ( ) ( ) 10,5% Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ( ) ( ) (17,2%) Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) (72,4%) Φόρος εισοδήματος ,5% Ζημίες χρήσεως ( ) ( ) (79,8%) Επίσης, παρουσιάζονται οι παρακάτω χρηματοοικονομικοί δείκτες: ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου εργασιών 147,5% (13,3%) Καθαρών κερδών προ φόρων (72,4%) 3,4% Παγίων (9,6%) (8,5%) Ιδίων κεφαλαίων 120,7% 207,6% ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) Απαιτήσεων (πελάτες, γραμμάτια, επιταγές) μέσες ημέρες Υποχρεώσεων (προμηθευτές, γραμμάτια, επιταγές) - μέσες ημέρες Αποθεμάτων μέσες ημέρες Λειτουργικού κύκλου - μέσες ημέρες Εμπορικού κύκλου - μέσες ημέρες ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ολικής ρευστότητας 0,97 0,62 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Τα σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα στη χρήση 2011 είναι τα ακόλουθα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Στη Γενική Συνέλευση της 13 ης Ιουνίου 2011 της Εταιρείας Moda Lift Α.Β.Ε.Ε, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ύψους Ευρώ , η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την μητρική εταιρία KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω εισφοράς μετρητών της μητρικής Εταιρείας και ολοκληρώθηκε την 2 Νοεμβρίου Δεν προέκυψαν γεγονότα από την ημερομηνία ισολογισμού της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης ως και το χρόνο υποβολής αυτής της Έκθεσης που να είναι ζημιογόνα και να απαιτούν γνωστοποίηση τους στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις ή προσαρμογές των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του δημοσιευμένου ισολογισμού της παρούσας χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δραστηριότητες της Εταιρίας ήταν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την πλειονότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την Εταιρεία η οποία όμως παρέμεινε προσηλωμένη στον στρατηγικό της στόχο που είναι η εδραίωση και ενδυνάμωση της στην Ελληνική αγορά ανελκυστήρων. Στην Ελλάδα συνεχίστηκε η μεγάλη μείωση στην ανέγερση νέων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, και ακόμα μεγαλύτερη μείωση στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Εάν ληφθεί υπόψη και ο μεγάλος αριθμός αδιάθετων κατοικιών και ο περιορισμός της πιστωτικής επέκτασης, γίνεται προφανές ότι η 5

6 ελληνική αγορά κατοικιών επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από την χρηματοοικονομική κρίση. Η Εταιρεία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όποιες ευκαιρίες αναδείχθηκαν στην Ελληνική αγορά ενώ παράλληλα, έκανε περισσότερες προσπάθειες για προώθηση των προϊόντων-εμπορευμάτων της στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 147,5% στα Ευρώ 2,06 εκατ. γεγονός που δείχνει ότι οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Παράλληλα, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν μόνο 10,5%. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα Έξοδα Διοίκησης αυξήθηκαν μόνο κατά 7,7% περίπου ενώ το μικτό περιθώριο ανήλθε σε 12% από -22% που ήταν το 2010 λόγω και στην σημαντική βελτίωση των πωλήσεων που αναφέρονται παραπάνω. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η καθαρή ζημία της Εταιρείας περιορίστηκε σημαντικά από Ευρώ 700 χιλιάδες περίπου το 2010 σε Ευρώ 141 χιλιάδες το Παράλληλα, μετά από συνεχιζόμενες μειώσεις των αρνητικών λειτουργικών ροών, για πρώτη φορά εδώ και τρία έτη, οι λειτουργικές είναι πλέον θετικές. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Παρόλη την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών μέσα στο 2011, η οικονομική κατάσταση της χώρας εξακολουθεί να επηρεάζει την Εταιρεία. Ως αποτέλεσμα, κρίνεται ότι η εξωστρέφεια και η έμμεση και άμεση γεωγραφική διασπορά του πελατολογίου της είναι παράγοντες που θα την ενδυναμώσουν και θα της επιτρέψουν να επηρεασθεί σε μικρότερο βαθμό έναντι των ανταγωνιστών της. Το 2012 θα αποτελέσει ένα ακόμη δύσκολο έτος. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που θα αντιμετωπιστούν είναι κυρίως ο πιστωτικός και της ρευστότητας, και λιγότερο ο συναλλαγματικός. Ήδη, το 2012 βρίσκει την Εταιρεία με αρκετή ρευστότητα που της δίνει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις δύσκολες περιόδους που διανύει η Ελληνική οικονομία. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να μειώσει περαιτέρω τα έξοδα της και να αυξήσει την αποδοτικότητα της, ειδικά στο κόστος παραγωγής. Εξαίρεση αποτελούν τα έξοδα διάθεσης τα οποία αναμένεται να αυξηθούν το 2012 λόγω της μεγαλύτερης προσπάθειας πωλήσεων στο εξωτερικό. Η Εταιρεία εμμένει στην στρατηγική της ότι, όσο η αγορά ανελκυστήρων δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην τιμή από ότι στην ποιότητα ή τις επιπρόσθετες υπηρεσίες (π.χ after sales support, εγγυήσεις κ.λ.π), τόσο μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοποίησης υπάρχει για την Εταιρεία. Τονίζεται ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις στηρίζονται σε παραμέτρους, των οποίων η θετική ή αρνητική έκβαση δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια από την Εταιρεία, όπως η εξέλιξη της αγοράς της πρώτης ύλης, το κόστος ενέργειας, η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, το ύψος των επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση των τραπεζών, ο πληθωρισμός και η αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Εταιρεία προβαίνει σε ενέργειες περιορισμού της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από τη διακύμανση στις μεταβλητές κόστους και πωλήσεων και την αδυναμία πρόβλεψης χρηματοοικονομικών αγορών, καθώς εκτίθενται στους κάτωθι χρηματοοικονομικούς κινδύνους: Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι πωλήσεις της πραγματοποιούνται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο εισπρακτικό ρίσκο και υπάρχει μεγάλη διασπορά των υπολοίπων, καθώς δεν υπάρχει πελάτης με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των συνολικών εσόδων της, πλην της μητρικής εταιρείας. Η πρόβλεψη επισφάλειας αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της Εταιρείας για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες της και αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων, σημαντικού ρίσκου. Υπάρχει συνεχής έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και έτσι περιορίζεται η έκθεση σε κίνδυνο, φροντίζοντας να υπάρχουν επαρκή ασφαλιστικά όρια σε αυτούς. Στο τέλος της χρήσης κρίνεται ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. 6

7 Κίνδυνος ρευστότητας Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακυβεύεται η φήμη της. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιμοποίητες πιστώσεις της είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. Η Εταιρεία εξασφαλίζει ταμειακά διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών της. Η πολιτική αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δε μπορούν να προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ενώ για τη λήψη δανείων από αυτά, η μητρική KLEEMANN παρέχει εγγυήσεις προς την Εταιρεία για το ύψος των δανείων της και το όριο πίστωσης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το ύψος των δανείων ανερχόταν σε Ευρώ 1,7 εκατ. και το ύψος των πιστωτικών ορίων της σε Ευρώ 4 εκατ., ενώ κρίνεται ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, που να μην καλύπτεται είτε από τα ταμειακά της διαθέσιμα είτε από εγκεκριμένα τραπεζικά όρια πίστωσης. Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Συνίσταται στον κίνδυνο μεταβολής του ρυθμού ανάπτυξης οικοδομικής δραστηριότητας, των τιμών των πρώτων υλών, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και των τιμών μετοχών, να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Περιλαμβάνει επίσης την τιμή του χάλυβα (βασική πρώτη ύλη), που αποτελεί χρηματιστηριακό είδος και επηρεάζεται από την προσφορά, τη ζήτηση και το ύψος των αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ των ενεργειών στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία για να μειώσει την επίπτωσή της στο κόστος παραγωγής είναι η μαζική αγορά πρώτων υλών (οικονομίες κλίμακας) όταν η τιμή τους είναι χαμηλή. Ο σκοπός της διαχείρισης αυτού του κινδύνου είναι να ελεγχθεί η έκθεση της Εταιρείας σε αυτόν, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Η έκθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας στους ανωτέρω κινδύνους είναι μικρή. Συναλλαγματικός κίνδυνος Προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες εισαγωγές και εξαγωγές σε ξένο νόμισμα. Αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών, ενώ η Εταιρεία δραστηριοποιείται προς το παρόν επί το πλείστον στην εγχώρια αγορά, ενώ και τα δάνειά της έχουν συναφθεί σε Ευρώ, ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Κίνδυνος επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας βασίζονται σε προσυμφωνημένα και προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων, που ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς μπορούν να μετατραπούν σε σταθερά, με αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις των διακυμάνσεών τους στα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας να είναι μικρές. Πολιτική της Εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων και τη διάρκεια χρηματοδοτικών αναγκών και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες να καθορίζει τη σχέση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Την 31 Δεκεμβρίου 2011, η καθαρή θέση της Εταιρείας ήταν θετική, κατά περίπου Ευρώ 833 χιλ. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα ίδια κεφάλαια είναι κατώτερα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να εισηγηθεί τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η ανοδική πορεία της Εταιρείας, τόσο σε επίπεδο αποδοτικότητας όσο και σε επίπεδο ρευστότητας, δείχνει ότι ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό το προγραμματισμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan). Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες, ο μοναδικός μέτοχος (KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.), κρίνει ότι δεν θα χρειαστεί να επενδυθούν χρήματα με την μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, σε αυτό το σημείο, ο μοναδικός μέτοχος δηλώνει ότι εφόσον οι συνθήκες αλλάξουν προς το χειρότερο, τότε θα υποστηρίξει την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργίας της θυγατρικής του. 7

8 Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρεία διαθέτει επαρκή και ευέλικτο παραγωγικό δυναμικό, ανεπτυγμένη τεχνογνωσία, ισχυρό πανευρωπαϊκό εμπορικό δίκτυο και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών ομίλων παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, τόσο ως προς τα οικονομικά του μεγέθη όσο και προς τα μερίδια αγοράς. Ο πλέον σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός και τα πρωτοποριακά συστήματα παραγωγής και ποιότητας, σε συνδυασμό με το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, έχουν οδηγήσει σε διαρκή ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Ως εκ τούτου, η πορεία της Εταιρείας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από τις προτεραιότητες που θέτει η μητρική KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε., η οποία, μέσω της Moda Lift στοχεύει στη διεύρυνση και ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Ελληνική αγορά, σε σχέση με τον ανταγωνισμό που απαρτίζεται από εταιρείες εισαγωγών και λοιπές εγχώριες παραγωγής εξαρτημάτων ανελκυστήρων. Σημαντικό πλεονέκτημα της Εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό θεωρείται η δυνατότητά της να ανταποκριθεί άμεσα στις τυποποιημένες απαιτήσεις της αγοράς. Η διαφοροποίηση της Εταιρείας, σε σχέση με την μητρική εντοπίζεται στο γεγονός ότι η μητρική αποκτά μερίδιο της αγοράς καλύπτοντας εξειδικευμένες ανάγκες και ειδικές κατασκευές, ενώ η Moda Lift δίνει έμφαση στην παραγωγή και διάθεση τυποποιημένων προϊόντων με χαμηλό κόστος αλλά και στην τιμολογιακή-πιστωτική πολιτική. Επιπρόσθετα, η μητρική εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό ολοκληρωμένων συστημάτων στην Ελλάδα με αντίστοιχη ανάπτυξη όλων των δομών της, ενώ η Moda Lift έχει τα χαρακτηριστικά ενός παραγωγού-φασόν με ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα διατηρώντας μια περιορισμένη αλλά και ευέλικτη δομή. Η Εταιρεία αποτελεί την πρόταση του Ομίλου της Kleemann για το μεσαίο και κατώτερο τ.μήμα της αγοράς, δηλαδή ως δεύτερη φίρμα (second brand) με την οποία ο Όμιλος επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κανάλι διανομής και να εισχωρήσει σε ένα μικρό κομμάτι της αγοράς όπου δεν είχε πρόσβαση ενώ παράλληλα δεν επηρεάζεται το γεγονός ότι το «όνομα» Kleemann έχει συνδεθεί με την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια και την εξειδίκευση. Συνοψίζοντας, η μητρική KLEEMANN αναγνωρίζει το στρατηγικό χαρακτήρα της Moda Lift στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης, μέσω του ρόλου της, ο οποίος είναι προσανατολισμένος σε συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς. Ως κύριος μέτοχος θα συνεχίσει να υποστηρίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, τόσο σε καθημερινό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης, εφόσον το τελευταίο κριθεί απαραίτητο. ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 23 Μαρτίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ KAI ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ KAI ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ 8

9 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Τηλ Φαξ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων μελών της συνδεδεμένων με την ενός Ελβετικού νομικού προσώπου 9

10 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Αθήνα, 24 Μαΐου 2012 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Απόστολος Θ. Σπούτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Ζημίες εις νέο ( ) ( ) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜ. Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 20 ( ) ( ) Μικτό κέρδος/(ζημίες) ( ) Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης 20 ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 20 ( ) ( ) Ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτ/των (91.327) ( ) Χρηματοδοτικά έσοδα Χρηματοδοτικά έξοδα 21 ( ) ( ) Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος Ζημίες χρήσης ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους ( ) ( ) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 12

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Υπόλοιπο κερδών εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) Σύνολο λοιπών εσόδων/(ζημίες) μετά από φόρους Ζημίες χρήσης - - ( ) ( ) Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Αντιλογισμός(μεταφορά στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) ( ) ( ) Ζημίες χρήσης ( ) ( ) Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ( ) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 13

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 01 Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ.10 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Καταβληθέντες τόκοι ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων (24) (3.586) Εισπραχθέντες τόκοι Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Λήψη δανείων - ( ) Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (73.603) Καθαρή αύξηση σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών αρχή χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης χρήσης Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ και διακριτικό τίτλο MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») συστάθηκε νομότυπα στις 25 Απριλίου 2007 (ΦΕΚ 2952/ ), έχει αριθμό μητρώου Α.Ε /55/Β/07/06. Η διάρκειά της είναι 50 έτη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αρχικά ήταν Ευρώ , στις 13 Σεπτεμβρίου 2007 αυξήθηκε με καταβολή Ευρώ , στις 17 Ιουνίου 2009 με καταβολή Ευρώ , στις 1 Ιουλίου 2009 με καταβολή Ευρώ , 23 Οκτωβρίου 2009 με καταβολή Ευρώ , στις 13 Οκτωβρίου 2010 με καταβολή Ευρώ και στις 2 Νοεμβρίου 2011 με καταβολή Ευρώ κατεχόμενο κατά 100% από την εισηγμένη εταιρεία KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ. Το σύνολο των μετοχών σε κυκλοφορία την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε και είναι όλες κοινές ονομαστικές. Κύριο αντικείμενο της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων ανελκυστήρα. Έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, ΤΚ 61100, και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και ως εκ τούτου οι Οικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Μαρτίου 2012, ενοποιήθηκαν στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου KLEEMANN. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ε.Ε. στις 19 Ιουλίου ΒΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις και όλες οι οικονομικές πληροφορίες απεικονίζονται σε Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά), το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις και να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων και των σχετικών με αυτές υποθέσεων γίνονται σε συνεχή βάση και αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιήθηκαν και στις τυχόν επόμενες. Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, με σημαντική επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις, περιγράφονται στις ακόλουθες σημειώσεις: Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία (Σημείωση 4) Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Σημείωση 5) 15

16 Αποθέματα (Σημείωση 8) Απαιτήσεις από πελάτες (Σημείωση 9) Οι βασικές λογιστικές αρχές που παρατίθενται κατωτέρω ακολουθούνται με συνέπεια στις περιόδους που παρουσιάζονται στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 3.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα και το νόμισμα τήρησης των λογιστικών της βιβλίων. Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή ξένου νομίσματος της ημέρας της συναλλαγής. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές τα οποία προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 3.2 ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες για την απόκτησή τους, μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση της αξίας τους. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται με αύξηση της λογιστικής αξίας τους ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον αν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 16, τα κόστη που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις για απόσυρση ενσώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που αυτές δημιουργούνται και στο βαθμό που μπορεί να γίνει μια λογική εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Τα εν λόγω κόστη κεφαλαιοποιούνται, ως μέρος της αξίας των αποκτώμενων ενσώματων ακινητοποιήσεων, και αποσβένονται ανάλογα. Τα γήπεδα και οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων στοιχείων υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής αυτών και των τ.μημάτων τους, η οποία έχει ως ακολούθως: Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισμός Μέσα μεταφοράς Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός έτη 6-20 έτη έτη 1-20 έτη Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων πάγιων στοιχείων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, ενώ οι λογιστικές αξίες τους εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις (βλέπε σχετικά παράγραφο 3.4). Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζονται οι ανακτήσιμες αξίες και αν οι λογιστικές αξίες τις υπερβαίνουν, η διαφορά αναγνωρίζεται ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις μειώνονται στην ανακτήσιμη αξία τους, η οποία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας τους, μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη, και της αξίας χρήσης αυτών, για την εκτίμηση της οποίας, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, με ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 16

17 3.3 ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αφορούν σε άδειες λογισμικού, οι οποίες αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον σωρευμένες αποσβέσεις και οποιαδήποτε σωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι 3 έως 10 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Κόστη και δαπάνες αναφορικά με την εσωτερική δημιουργία και ανάπτυξη λογισμικού κεφαλαιοποιούνται στο βαθμό που συντρέχουν οι πρόνοιες του σχετικού Προτύπου. 3.4 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν είναι ανακτήσιμες. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται και καταχωρείται απ ευθείας στα αποτελέσματα, όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας, μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη, και της αξίας χρήσης αυτών, για την εκτίμηση της οποίας, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους βάσει ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, το ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται για την μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Μετά την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να υπάρχουν, οπότε προσδιορίζεται ξανά το ανακτήσιμο ποσό και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται, επαναφέροντας τη λογιστική αξία στο ανακτήσιμο ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η αρχική ζημία απομείωσης. 3.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσης ή κόστους παραγωγής, το οποίο προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO, και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η οποία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων τυχόν εξόδων ολοκλήρωσης και πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει άμεσα υλικά, άμεσα εργατικά και τα αναλογούντα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα που πραγματοποιούνται προκειμένου να φέρουν τα αποθέματα στην παρούσα κατάσταση. Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. 3.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Καταχωρούνται στο κόστος και ελέγχονται σε ετήσια βάση για περίπτωση απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλο το ποσό που οφείλεται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα, ενώ οι διαγραφές απαιτήσεων που κρίνονται ανεπίδεκτες είσπραξης γίνονται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 3.7 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα ταμείου και τις καταθέσεις όψεως. 3.8 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης παρακολουθούνται στο ανεξόφλητο υπόλοιπό τους. Ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός αν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλει την εξόφλησή τους για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οπότε ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 17

18 3.9 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο και καταχωρείται στα αποτελέσματα, εκτός από την περίπτωση που αφορά σε κονδύλια που καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται κατά ανάλογο τρόπο σε αυτά. Ο τρέχων φόρος είναι ο αναμενόμενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήματος χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης, και κάθε αναπροσαρμογή στον πληρωτέο φόρο προηγούμενων χρήσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της Χρηματοοικονομικής Θέσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Δεν λογίζεται αν προκύπτει από αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία, όταν έγινε η συναλλαγή, δεν επηρέασε το λογιστικό ή το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να ισχύσουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση, οι οποίοι βασίζονται σε νόμους που έχουν ψηφιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και μειώνονται όταν αυτό υλοποιηθεί. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα αποτελέσματα, εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση, οπότε καταχωρείται ομοίως στην Καθαρή Θέση ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Οι υποχρεώσεις για εισφορές καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα το χρόνο πραγματοποίησης τους ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2112/1920 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Δ.Λ.Π. 19. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις για τα προγράμματα παροχών είναι η παρούσα αξία των δουλευμένων παροχών, λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογές για αναλογιστικά αποτελέσματα (κέρδη και ζημίες) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών. Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής μελέτης από ανεξάρτητη αναλογιστική Εταιρεία με τη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές με το επιτόκιο που ισχύει για εταιρικό ομόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης, που έχει εκδοθεί σε νόμισμα κοινό με αυτό στο οποίο καταβάλλεται η καθορισμένη παροχή και έχει εναπομένουσα διάρκεια που εναρμονίζεται με τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης. Τα σωρευμένα αναλογιστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και εμπειρίας, και τη μεταβολή των χρησιμοποιούμενων αναλογιστικών υποθέσεων, κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου μεταξύ των δουλευμένων υποχρεώσεων και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, αποσβένονται σε περίοδο ίση με τη μέση εναπομένουσα εργάσιμη ζωή του προσωπικού. Το κόστος από την υπηρεσία παρελθόντων ετών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως, εκτός αν οι μεταβολές στη βάση υπολογισμού της παροχής εξαρτώνται από την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για καθορισμένη περίοδο, οπότε αποσβένεται με τη γραμμική μέθοδο στη διάρκεια της περιόδου αυτής ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Όσες αφορούν σε έξοδα αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που θα αποζημιώσουν, ενώ όσες σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή τους. 18

19 3.12 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα, συμβατική ή τεκμαιρόμενη, δέσμευση από την οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της, οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της, αντιλογίζονται, ενώ χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες, ενώ οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις EΣΟΔΑ Περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές και η αναγνώρισή τους γίνεται ως εξής: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ Όταν οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας έχουν μεταφερθεί στον αγοραστή, η είσπραξη του τιμήματος είναι εύλογα εξασφαλισμένη, οι σχετιζόμενες δαπάνες και πιθανές επιστροφές μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα και δεν υπάρχει συνεχιζόμενη ανάμειξη στη διαχείριση των αγαθών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην περίοδο παροχής των υπηρεσιών βάσει του σταδίου ολοκλήρωσής τους σε σχέση με το σύνολό τους ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ Αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί των δανείων και τα έσοδα από δουλευμένους πιστωτικούς τόκους από επενδυθέντα διαθέσιμα και τόκους από τρεχούμενους λογαριασμούς πελατών ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτική ή λειτουργική είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της σύμβασης. Ενδεικτικές περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη υποχρέωσης, οπότε τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκους) που καταχωρούνται στα αποτελέσματα και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης, είναι οι παρακάτω: Μεταφορά της ιδιοκτησίας του μισθωμένου παγίου στον μισθωτή στο τέλος της περιόδου μίσθωσης, δικαίωμα αγοράς του μισθωμένου παγίου από το μισθωτή στη λήξη της μίσθωσης με ευνοϊκούς όρους, διάρκεια της μίσθωσης μεγαλύτερη ή ίση με το 75% της οικονομικής ζωής του μισθωμένου παγίου, παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης μεγαλύτερη ή ίση με το 90% της πραγματικής αξίας του μισθωμένου παγίου. Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές, οπότε τα ενοίκια καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τα βασικά και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας καθαρού κέρδους μετά τους φόρους με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης. 19

20 3.18 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Οι παρούσες Oικονομικές Kαταστάσεις αφορούν τη χρήση , και έχουν συνταχθεί: α) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και β) με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται. Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί. Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή έχουν γίνει τροποποιήσεις στα υπάρχοντα πρότυπα που όμως η ημερομηνία έναρξης εφαρμογή τους είναι μεταγενέστερη της 1 Ιανουαρίου 2011 και δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση αυτών των Oικονομικών Kαταστάσεων. Κανένα από αυτά τα πρότυπα δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις Oικονομικές Kαταστάσεις της Εταιρείας εκτός από το Δ.Π.Χ.Α 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό για τις Oικονομικές Kαταστάσεις το 2013 εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανόν να αλλάξει την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Η Εταιρεία δεν αναμένεται να υιοθετήσει αυτό το λογιστικό πρότυπο νωρίτερα και ως εκ τούτου δεν έχει υπολογισθεί η έκταση της επίδρασης αυτού. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα