Δράση Β Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση Β.2.1.4. Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων"

Transcript

1 Δράση Β Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ ΤΟΜΕΑΣ Β: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β.2.: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα Β.2.1.: Υγρότοποι - Υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων που αφορούν θέματα της Σύμβασης Ραμσάρ Δράση Β : Φάκελος για την υποβολή του έργου «Αναγνώριση και Αποτύπωση των ορίων των ελληνικών υγροτόπων» στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ελένη Φυτώκα και Θάλεια Λαζαρίδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιούνιος 2001

3 Η πλήρης αναφορά στην παρούσα εργασία είναι: Φυτώκα, Ελένη και Θάλεια Λαζαρίδου Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων. ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ. Θεσσαλονίκη. 16 σελ. + v παραρτήματα This document may be cited as follows: Fitoka, Eleni and Thalia Lazaridou Specifications on Identification and Delineation of Greek Wetlands. YPEHODE - EKBY. Thessaloniki. 16 p. + v annexes.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 7 Στάδιο Ι.1. Καταγραφή και συγκέντρωση πηγών πληροφοριών 7 Στάδιο Ι.2. Εντοπισμός των υγροτόπων της λεκάνη απορροής και προκαταρκτική φωτοερμηνεία 7 Στάδιο Ι.3. Αναγνωριστική Επίσκεψη 8 Στάδιο Ι.4. Προετοιμασία εργασιών πεδίου 8 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 10 Στάδιο ΙΙ.1. Εργασίες πεδίου 10 ΙΙΙ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 11 Στάδιο ΙΙΙ.1. Ολοκλήρωση της φωτοερμηνείας 11 Στάδιο ΙΙΙ. 2. Καταχώρηση στη γεωγραφική βάση δεδομένων 11 Στάδιο ΙΙΙ.3. Κατασκευή του χάρτη "Αναγνώρισης και αποτύπωσης ορίων υγροτόπων" 12 ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12 V. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 13 VI. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 16 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κατάλογος υγροτόπων 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: MedWet Σύστημα Ταξινόμησης Υγροτόπων 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Απογραφής 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Κριτήρια Αναγνώρισης Περιοχών ως Υγροτόπων 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ενδεικτική Κοστολόγηση 22

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Οι υγρότοποι αποτελούν φυσικούς πόρους με υψηλή οικολογική, οικονομική, πολιτιστική κ.ά. αξία. Οι αξίες αυτές και η αναγκαιότητα διατήρησής τους έχει αναγνωρισθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και επισφραγίζεται με την υιοθέτηση της Σύμβασης Ραμσάρ. Κατά την τελευταία Συνδιάσκεψη των κρατών μελών της Σύμβασης αναφέρεται ως υποχρέωση, η διαμόρφωση και υλοποίηση Εθνικών Στρατηγικών. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη, σε διαδικασία ολοκλήρωσης της Εθνικής Στρατηγικής για τους υγροτοπικούς πόρους. Επίσης, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους (MedWet), στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, διαμορφώθηκε η Μεσογειακή Στρατηγική για τους υγροτόπους, η οποία αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακοί υγρότοποι, και προτείνει την ενσωμάτωση των αρχών διατήρησης και αειφορίας, στον σχεδιασμό των χρήσεων γης και στη διαχείριση των υγροτοπικών πόρων. Μεταξύ άλλων, στη Μεσογειακή Στρατηγική (Επιχειρησιακοί Σκοποί 3.1. και 5.2.) επισημαίνεται η αναγκαιότητα: α) κάλυψης κενών γνώσης για τους Μεσογειακούς υγροτόπους τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, β) σχεδιασμού νέων εθνικών απογραφών ή συμπλήρωσης και βελτίωσης παλαιών, με την εφαρμογή των μεθόδων απογραφής που αναπτύχθηκαν από το MedWet, και γ) εξασφάλισης της δυνατότητας, σε εκείνους που διαχειρίζονται υγροτόπους, να παρακολουθούν τις οικολογικές αλλαγές στηριζόμενοι στα αποτελέσματα απογραφών. 1

6 Τόσο για την κάλυψη των ευρύτερων υποχρεώσεων που απορρέουν από τα παραπάνω, αλλά και ειδικότερα για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων και για την αειφορική χρήση των υγροτοπικών πόρων, βασική προϋπόθεση αποτελεί η γνώση του αριθμού και της θέσης των υγροτόπων, των φυσιογνωμικών γνωρισμάτων τους, και των φυσικών τους ορίων. Η υλοποίηση του έργου: «Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων», που εφεξής θα ονομάζεται Έργο, θα συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω. Το Έργο θα βασισθεί σε εργασίες πεδίου και αποτελεί τη δεύτερη προσέγγιση της απογραφής των ελληνικών υγροτόπων, σε συνέχεια της πρώτης προσέγγισης1, η οποία στηρίχθηκε σε υπάρχουσες πληροφορίες και στοιχεία. Το Έργο περιλαμβάνει: α) την ενημέρωση και συμπλήρωση της πρώτης προσέγγισης, β) την αναγνώριση και αποτύπωση των ορίων των υγροτόπων, και γ) τη δημιουργία Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων για τους υγροτόπους. Αναλυτικότερα, η ενημέρωση και συμπλήρωση της απογραφής αφορά τον εντοπισμό και αναγνώριση των υγροτόπων ανά λεκάνη απορροής. Επίσης, η αναγνώριση και αποτύπωση των ορίων των υγροτόπων αφορά τη διάκριση της υγροτοπικής περιοχής από τη μη υγροτοπική βάσει των τριών κριτηρίων (νερό, έδαφος, βλάστηση) και την κατασκευή θεματικού χάρτη όπου θα παρουσιάζονται οι υγροτοπικές μονάδες. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται εδώ και 20 έτη στις ΗΠΑ, και υιοθετήθηκε από την Πρωτοβουλία MedWet. Στη συνέχεια, κατά την COP7 προτάθηκε ως ενδεικνυόμενη μέθοδος απογραφής υγροτόπων στα Συμβαλλόμενα Μέρη της διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ2. Παράλληλα το "Scientific Technical Review Pannel (STRP)" της Σύμβασης Ραμσάρ αναλύουν και παρουσιάζουν τη μεθοδολογία MedWet καθώς και αυτή του Ραμσάρ και των Η.Π.Α., με απώτερο σκοπό να διαμορφωθεί το "Ραμσάρ Σύστημα Απογραφής" Οι οριστικές διατυπώσεις και τα αποτελέσματα της εργασίας του STRP αναμένονται από την COP8. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής οδηγεί στην αναγνώριση των φυσικών ορίων των υγροτόπων, με επιστημονικό τρόπο και ακρίβεια ανάλογης της κλίμακας εργασίας (50 μέτρα). Η οριοθέτηση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την οριοθέτηση 2

7 ενός υγροτόπου, ως προστατευόμενη περιοχή (ζώνες προστασίας, κ. λπ.) κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη περισσότερα κριτήρια (όπως πανιδικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, κ.ά.). Η οριοθέτηση των υγροτόπων αποτελεί συμπληρωματικό έργο του Εθνικού Κτηματολογίου για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις και υγροβιότοποι του άρθρου 4 του Ν.998/79. Η αναγνώριση και αποτύπωση των ορίων των ελληνικών υγροτόπων: Σε συνδυασμό με το έργο «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της Φύσης» και το Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς και με την υφιστάμενη νομοθεσία (δασική νομοθεσία, Ν. 1650/86), θα συμβάλλει στη νομική κατοχύρωσή τους. Θα αποτελέσει βασικό εργαλείο της παρακολούθησης της διατήρησης των υγροτοπικών συστημάτων και κατά συνέπεια της επιλογής και επανακαθορισμού των διαχειριστικών μέτρων από τους καθ' ύλην αρμόδιους για τη Διαχείριση Φορείς και Υπηρεσίες.. Θα συμβάλλει στην τεκμηρίωση της οριοθέτησης των ζωνών προστασίας των προστατευόμενων περιοχών που περιλαμβάνουν και υγροτοπικά συστήματα. Θα συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση του συστήματος ταξινόμησης των υγροτόπων στην περιοχή της Μεσογείου. Θα συμβάλλει στην πρόληψη σφαλμάτων σχεδιασμού χρήσεων γης και χωροθέτησης δραστηριοτήτων. 3

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Το Έργο περιλαμβάνει: - την ενημέρωση και συμπλήρωση της πρώτης προσέγγισης της απογραφής των ελληνικών υγροτόπων, - την αναγνώριση και χαρτογράφηση των υγροτοπικών μονάδων - την οριοθέτηση των υγροτόπων, - τη δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων και την εισαγωγή σε αυτήν περιγραφικών και χωρικών δεδομένων, - την κατασκευή και εκτύπωση χαρτών, - τη σύνταξη καταλόγου υγροτοπικών ειδών χλωρίδας. 2. Οι περιοχές του έργου είναι αυτές που αναφέρονται στην εθνική απογραφή υγροτόπων (Ζαλίδης και Mαντζαβέλας 1994) καθώς και αυτές που θα προκύψουν από την Φάση Ι (Προκαταρκτική Φάση) και πιο συγκεκριμένα από τα στάδια Ι.2 και Ι.3. Κατάλογος των υγροτόπων της απογραφής, η έκτασή τους, και η λεκάνη απορροής και ο νομός όπου ανήκουν, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. 3. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται οι προδιαγραφές εκτέλεσης του έργου ανά φάση και στάδιο εργασίας. 4

9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Γενικά στοιχεία Σκοποί του έργου είναι: α) η ενημέρωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της πρώτης προσέγγισης της απογραφής των ελληνικών υγροτόπων όσον αφορά τη μεθοδολογία και τις προδιαγραφές καθώς επίσης και τα δεδομένα, β) η αναγνώριση και αποτύπωση των ορίων τους, και γ) η δημιουργία Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων για τους υγροτόπους Η αναγνώριση και αποτύπωση των ορίων των υγροτόπων περιλαμβάνει και την χαρτογράφηση των επιμέρους μονάδων τους. Η αναγνώριση των υγροτοπικών μονάδων θα γίνει βάσει του MedWet Συστήματος Ταξινόμησης Υγροτόπων (Παράρτημα ΙΙ). Η αποτύπωση των ορίων των υγροτόπων προς τη χέρσο θα βασισθεί στην εφαρμογή των κριτηρίων αναγνώρισης (νερό, έδαφος, βλάστηση) μιας περιοχής ως υγροτοπικής (Παράρτημα IV). Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί στη μεταβατική ζώνη στην οποία απαντούν υγροτοπικά και μη υγροτοπικά γνωρίσματα και όπου η διάκριση των ορίων δεν είναι εμφανής. Η χαρτογράφηση και αποτύπωση των ορίων των υγροτόπων θα βασισθεί στη φωτοερμηνεία αεροφωτογρφιών ή ορθοφωτογραφιών και κυρίως στη συγκέντρωση δεδομένων από εργασίες πεδίου, καθώς επίσης και στα αποτελέσματα των έργων: «Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υδροβιοτόπων Σύμβασης Ραμσάρ», ΥΠΕΧΩΔΕ, 1986, «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» ΕΠΠΕΡ Β ΚΠΣ, , και «Εθνικό Κτηματολόγιο», ΕΠΠΕΡ,

10 Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Στάδιο Ι.1: Καταγραφή πηγών πληροφοριών και συγκέντρωση πληροφοριών Κατά το στάδιο αυτό διεξάγεται καταγραφή όλων των σχετικών πηγών πληροφοριών και συγκέντρωση των πληροφοριών όπως: α) βιβλιογραφικές αναφορές και μελέτες τόσο για συγκεκριμένους υγροτόπους όσο και για θέματα βλάστησης, υδρολογίας, και εδαφολογίας ευρύτερών τους περιοχών, β) χαρτογραφικά υπόβαθρα (εδαφολογικά, βλάστησης / τύπων οικοτόπων, ιδιοκτησιών -όπου υπάρχουν κτηματολογίου, θεωρημένοι χάρτες των Διευθύνσεων Γεωργίας των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), και γ) τηλεπισκοπικά δεδομένα όπως αεροφωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες. Επισημαίνεται ότι, για την ομοιόμορφη εκτέλεση του έργου αλλά και των παραγομένων προϊόντων θα χορηγηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στους αναδόχους: α) Οι τοπογραφικοί χάρτες της Γ.Υ.Σ κλίμακας 1:25000 και 1:5000, οι οποίοι θα αποτελέσουν το χαρτογραφικό υπόβαθρο. β) Τα προϊόντα της αεροφωτογράφησης, ήτοι αεροφωτογραφίες ή ορθοφωτογραφίες, του Υπουργείου Γεωργίας του έτους 1997 (ως η πιο πρόσφατη τηλεπισκοπική πηγή), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την φωτοερμηνεία, ταξινόμηση, και οριοθέτηση των υγροτόπων. Επισημαίνεται ότι το πλέον ενδεικνυόμενο υπόβαθρο φωτοερμηνείας για τα υγροτοπικά οικοσυστήματα είναι οι υπέρυθρες αεροφωτογραφίες. Ελλείψει όμως αυτών θα χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της πιο πρόσφατης αεροφωτογράφησης. γ) Οι θεωρημένοι χάρτες των Διευθύνσεων Γεωργίας των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και δ) τα ψηφιακά επίπεδα ισοϋψών, υδρογραφικού δικτύου, οδικού δικτύου, τοπωνυμίων και οικισμών προερχόμενα από ψηφιοποιήσεις χαρτών της Γ.Υ.Σ κλίμακας 1: Στάδιο Ι.2: Εντοπισμός των υγροτόπων της λεκάνης απορροής και προκαταρκτική φωτοερμηνεία Κατά το στάδιο αυτό εντοπίζονται, ανά λεκάνη απορροής, από τηλεπισκοπικές και άλλες πηγές, οι υγρότοποι με έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 2,5 στρ. Η έκταση αυτή 6

11 ορίζεται βάσει της ελάχιστης χαρτογραφικής μονάδας σε κλίμακα 1: Από την εργασία αυτή συμπληρώνεται ή και διορθώνεται (σε περίπτωση που κάποιοι υγρότοποι δεν υφίστανται πλέον) ο κατάλογος της εθνικής απογραφής υγροτόπων (Ζαλίδης και Mαντζαβέλας 1994). Ακολουθεί επεξεργασία των διαθέσιμων πληροφοριών για κάθε υγρότοπο με σκοπό να διενεργηθεί ή προκαταρκτική φωτοερμηνεία από αεροφωτογραφίες ή ορθοφωτογραφίες. Σε αυτό το στάδιο διενεργείται δειγματοληπτική φωτοερμηνεία που καλύπτει περίπου το 10% της έκτασης του υγροτόπου. Ο προσδιορισμός της έκτασης αυτής βασίζεται στην επιλογή επιφανειών που περιλαμβάνουν το σύνολο των διαφορετικών μονάδων του υγροτόπου. Κατά το στάδιο αυτό σημειώνονται οι δυσκολίες ταξινόμησης, οι οποίες στη συνέχεια διερευνώνται στο πεδίο. Στάδιο Ι.3. Αναγνωριστική Επίσκεψη Αναγνωριστική Επίσκεψη διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν δεν είναι εφικτή η προκαταρκτική φωτοερμηνεία, ελλείψει στοιχείων από το Στάδιο Ι1 (καταγραφή πηγών πληροφοριών και συγκέντρωση πληροφοριών). Η επίσκεψη αυτή αποσκοπεί καταρχήν στην επιβεβαίωση της ύπαρξης των υγροτόπων, και στη διαμόρφωση μιας σχετικά πλήρους εικόνας τους. β) Όταν υγρότοποι μη μόνιμης κατάκλυσης που γνωρίζουμε την ύπαρξή τους, δεν είναι εμφανείς στις αεροφωτογραφίες ή ορθοφωτογραφίες λόγω διαφορετικής εποχής λήψης τους. γ) Όταν στις αεροφωτογραφίες ή ορθοφωτογραφίες παρουσιάζονται γνωρίσματα υγροτοπικών μονάδων (π.χ. υγρασία εδάφους, ύπαρξη νερού) αλλά δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα που να βοηθούν στην προκαταρκτική φωτοερμηνεία. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εργασίες που περιγράφονται στα Στάδια Ι.2 και Ι.4. Στάδιο Ι.4: Προετοιμασία εργασιών πεδίου Για τις εργασίες πεδίου επιλέγονται σημεία για επαλήθευση της προκαταρκτικής φωτοερμηνείας, καθώς επίσης επιλέγονται σημεία δειγματοληψίας στη μεταβατική ζώνη των υγροτόπων για αναγνώριση των ορίων τους. Η αναγνώριση των σημείων δειγματοληψίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους στάδια: Ί

12 Ι.4.Ι. Επιλογή σημείων για επαλήθευση προκαταρκτικής φωτοερμηνείας. Η επιλογή των σημείων βασίζεται στη φασματική ταυτότητα που εμφανίζουν οι μονάδες του υγροτόπου στις αεροφωτογραφίες ή στους ορθοφωτογραφίες. Έτσι τα σημεία επιλέγονται σε περιοχές όπου: α. αντιπροσωπεύουν τις επικρατέστερες ταξινομικές υγροτοπικές μονάδες (Παράρτημα ΙΙ) β. παρουσιάζουν ασυνήθιστη "δομή και "υφή"3 αλλά θεωρούνται σημαντικές είτε λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν είτε λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζουν στην ταξινόμηση γ. εμφανίζουν ενδείξεις υγρασίας εδάφους δ. παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην ταξινόμησή τους εξαιτίας δυσμενών συνθηκών κατά την αεροφωτογράφηση (π.χ. νέφωση). Ι.4.2. Επιλογή σημείων δειγματοληψίας στις μεταβατικές ζώνες Η επιλογή σημείων γίνεται στις μεταβατικές ζώνες, στις οποίες ο διαχωρισμός του υγροτόπου από τη χέρσο, είναι ανέφικτος από τηλεπισκοπικά δεδομένα και την αξιολόγηση των προϋπαρχουσών πληροφοριών. Στα σημεία αυτά εφαρμόζονται τα κριτήρια αναγνώρισης μιας περιοχής ως υγροτοπικής, με σκοπό τη χάραξη του ορίου του υγροτόπου. Η επιλογή σημείων γίνεται πάνω σε τομές που σχεδιάζονται στις αεροφωτογραφίες ή στους ορθοφωτογραφίες, και σε απόσταση 50 μέτρων από τις σαφώς διακρινόμενες υγροτοπικές μονάδες. Οι τομές σχεδιάζονται ως εξής: α) Στις περιπτώσεις Λιμνών, Ελών, και Αλυκών (δηλαδή των συστημάτων που συνορεύουν με τη χέρσο προς όλες τις κατευθύνσεις): σχεδιάζονται 4 τουλάχιστον τομές σε σταυροειδή διάταξη. β) Στις περιπτώσεις Εκβολών και Λιμνοθαλασσών: σχεδιάζονται 4 τουλάχιστον τομές στο τόξο του υγροτόπου που συνορεύει με τη χέρσο. γ) Στις περιπτώσεις Ποταμών: ο αριθμός των τομών ορίζεται ανάλογα με το μήκος του ποταμού, και σχεδιάζονται εκατέρωθεν της κοίτης. Γενικά ισχύει ότι το πλήθος των τομών αυξάνει και προσδιορίζεται ανάλογα με την έκταση και τη διαμόρφωση της μεταβατικής ζώνης μεταξύ υγροτόπου και χέρσου. 8

13 Π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ (Εργασίες πεδίου) Στάδιο ΙΙ.1: Εργασίες πεδίου Οι εργασίες πεδίου διεκπεραιώνονται με τρόπο ώστε να καλυφθεί η περίοδος της μέγιστης κατάκλυσης και η βλαστητική περίοδος, δηλαδή την άνοιξη, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεκινά νωρίς τον Μάρτιο, ενώ σε άλλες διαρκεί έως και τέλος Ιουνίου. Σε περίπτωση που η ταξινόμηση των επιμέρους μονάδων του υγροτόπου δεν είναι εφικτή, πραγματοποιούνται περισσότερες από μία επισκέψεις στην ύπαιθρο ώστε να γίνουν παρατηρήσεις σε διαφορετικές εποχές του έτους4. Όλα τα δεδομένα, δηλαδή εκτιμήσεις, πληροφορίες, παρατηρήσεις, και μετρήσεις καταχωρούνται στα "Τυποποιημένα Έντυπα Απογραφής" (Παράρτημα ΙΙΙ) που θα παραδοθούν στους αναδόχους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τις εργασίες πεδίου πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: Επιβεβαίωση και συμπλήρωση προκαταρκτικής φωτοερμηνείας Για τον έλεγχο της προκαταρκτικής φωτοερμηνείας καταγράφονται στα σημεία που έχουν προεπιλεγεί κατά τη Φάση Ι (Στάδιο Ι.4.Ι.) τα εξής δεδομένα: 1. τα κυρίαρχα υγροτοπικά είδη χλωρίδας κάθε ταξινομικής υγροτοπικής μονάδας 2. ενδείξεις για τον προσδιορισμό της κυρίαρχης υδροπεριόδου (παρούσες συνθήκες και εμφανείς ενδείξεις για επιφανειακή κατάκλυση) 3. επιτόπιες μετρήσεις αλατότητας του νερού ή του εδαφικού διαλύματος 4. ανθρωπογενείς επεμβάσεις (Παράρτημα ΙΙ) Καταγραφή δεδομένων για την αναγνώριση και οριοθέτηση του υγροτόπου. Στις θέσεις δειγματοληψίας που επιλέχθηκαν στη μεταβατική ζώνη κατά το Στάδιο Ι.4.2. εφαρμόζονται τα τρία κριτήρια αναγνώρισης (Παράρτημα ΙV). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ανά 50 μέτρα, πάνω στις τομές, μέχρι τον εντοπισμό της περιοχής όπου δεν ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης, και πραγματοποιείται κατά την περίοδο της μέγιστης κατάκλυσης του υγροτόπου. 9

14 ΙΙΙ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ (Φωτοερμηνεία - Κατασκευή χάρτη) Στάδιο ΙΙΙ.1: Ολοκλήρωση της Φωτοερμηνείας Μετά το πέρας των εργασιών πεδίου, ολοκληρώνεται η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών ή ορθοφωτογραφιών όλης της έκτασης του υγροτόπου. Η φωτοερμηνεία εκτελείται με σκοπό την ταξινόμηση των επιμέρους μονάδων του βάσει του συστήματος ταξινόμησης υγροτόπων (Παράρτημα ΙΙ). Η ταξινόμηση του υγροτόπου στηρίζεται επίσης σε δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί κατά το Στάδιο Ι.1 και αφορούν σε: βλάστηση, υδρολογία, αλατότητα των νερών, καθώς και ανθρωπογενείς δραστηριότητες και διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται, τόσο εντός της υγροτοπικής περιοχής όσο και στην ευρύτερη ζώνη της. Τα στοιχεία που αναγνωρίζονται κατά τη φωτοερμηνεία και καθορίζουν την ταξινόμηση είναι: α) η σύνθεση του υποστρώματος (άμμος, χαλίκια, έδαφος, κρούστα αλάτων κ. λπ.) στην περίπτωση που η μονάδα του υγροτόπου έχει φυτική κάλυψη μικρότερη από 30%, β) οι υδατοσυλλογές και οι ενδείξεις υγρασίας εδάφους, και γ) οι φυσιογνωμικές μονάδες βλάστησης5 (δέντρα, θάμνοι, βλάστηση υδάτινων κλινών, αναδυόμενη βλάστηση). Οι υγροτοπικές μονάδες που αναγνωρίζονται κατά τη φωτοερμηνεία σχεδιάζονται: α) ως πολύγωνα εάν η έκτασή τους είναι μεγαλύτερη ή ίση των 2,5 στρ., β) ως σημεία εάν η έκτασή τους είναι μικρότερη από 2,5 στρ. και γ) ως γραμμές εάν έχουν γραμμική μορφή και πλάτος μικρότερο από 50 μ. Επίσης επισημαίνεται ότι, το οδικό δίκτυο που δεν είναι αποτυπωμένο στο χαρτογραφικό υπόβαθρο (τοπογραφικοί χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 1:25000, 1:5000), φωτοερμηνεύεται με σκοπό να περιληφθεί στον τελικό χάρτη. Οι οδηγίες για τον συμβολισμό και τις τεχνικές σχεδίασης κατά τη φωτοερμηνεία θα παραδοθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στάδιο ΙΙΙ.2. Καταγώρηση στη γεωγραφική βάση δεδομένων Με την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου καταχωρούνται στη γεωγραφική βάση δεδομένα που συλλέχθηκαν: α) στα σημεία ελέγχου της φωτοερμηνείας και β) στις θέσεις δειγματοληψιών της μεταβατικής ζώνης. Η βάση δεδομένων με τις καταχωρήσεις αυτές παραδίδεται ως ενδιάμεσο παραδοτέο στη Διευθύνουσα 10

15 Υπηρεσία. Η συμπλήρωση της βάσης με το σύνολο των δεδομένων (χαρτογράφηση μονάδων του υγροτόπου, κ.ά.) θα παραδοθεί ως τελικό παραδοτέο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στάδιο ΙΙΙ3: Κατασκευή του χ άρτη " Αναγνώρισης και αποτύπωσης ορίων υγροτόπων" Ημιτελικός χάρτης Η ταξινόμηση των επιμέρους μονάδων του υγροτόπου (ο σχεδιασμός των πολυγώνων, σημείων ή γραμμών) που γίνεται κατά τη φωτοερμηνεία καθώς και τα σημεία (πάνω στις τομές) στη μεταβατική ζώνη όπου ελέγχθηκαν τα κριτήρια αναγνώρισης, μεταφέρονται στο τοπογραφικό υπόβαθρο των χαρτών της ΓΥΣ κλίμακας 1:25000 και 1:5000. Το όριο του υγροτόπου ορίζεται από τη γραμμή που ενώνει τα ανώτερα σημεία των τομών στα οποία ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης. Τελικός χάρτης Πραγματοποιείται δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος του ημιτελικού χάρτη για την ορθότητα της ταξινόμησης και την ακρίβεια αποτύπωσης των ορίων του υγροτόπου και των υγροτοπικών του μονάδων. Ο τελικός χάρτης θα παρουσιάζει τις επιμέρους μονάδες του υγροτόπου με όλα τα στοιχεία τους καθώς και τα όριά του. Η παρουσίαση των πληροφοριών του χάρτη θα γίνει σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εκτυπώσεις του τελικού χάρτη θα γίνουν σε δύο κλίμακες 1:20000 και 1:50000, και 1:10000 για τους υγροτόπους με έκταση μεταξύ 2,5 και στρ. IV. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα παραδοτέα προϊόντα του Έργου είναι τα κάτωθι: 1. Γεωγραφική βάση δεδομένων. 2. Τελικοί χάρτες για κάθε υγρότοπο ή σύμπλεγμα υγροτόπων: σε κλίμακα 1:20000, όπου θα αποδίδεται και ευρύτερη χέρσα περιοχή ακτίνας 1000 μέτρων, από τα όρια των υγροτόπων. σε κλίμακα 1:50000 ανά λεκάνη απορροής 3ης τάξης, και σε ελεύθερη διανομή πινακίδων που θα συνοδεύεται από αντίστοιχη κλείδα. Το μέγεθος φύλλου θα έχει περίπου τις διαστάσεις χάρτου Α1. Το ψηφιακό υπόβαθρο 11

16 που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει παραδοθεί από πριν στους αναδόχους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 3. Έκθεση με τα είδη χλωρίδας που αναγνωρίσθηκαν ενταγμένα στις κατηγορίες: α) είδη που απαντούν αποκλειστικά σε υγροτοπικές περιοχές (obligatory), β) είδη που απαντούν κυρίως σε υγροτοπικές περιοχές (facultative) και γ) είδη που απαντούν κυρίως σε μη υγροτοπικές περιοχές (non facultative). 4. Έκθεση Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Αναγνώρισης και Αποτύπωσης των ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων. Για κάθε υγρότοπο θα περιλαμβάνει δεδομένα όπως: συνολικό εμβαδόν και εμβαδόν των επιμέρους μονάδων του, ταξινόμηση, δεδομένα χλωρίδας, εδαφολογικά, υδροπεριόδου, ανθρωπίνων παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙ) κ.λπ., σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. V. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τυποποιημένο Έντυπο Απογραφής Το "Τυποποιημένο Έντυπο Απογραφής" αποτελεί υποσύνολο του εντύπου που προτείνεται από το MedWet (Παράρτημα ΙΙΙ ). Η τελική του μορφή θα εξαρτηθεί από τη χρονική διάρκεια και τον προϋπολογισμό του έργου. Στα "Τυποποιημένα Έντυπα Απογραφής" θα καταχωρηθούν τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αναδόχους κατά την εργασία πεδίου (π.χ. τύπος υποστρώματος, αλατότητα νερού και εδαφικού διαλύματος, φυσιογνωμική μονάδα βλάστησης, κ.λπ.). Στο έντυπο, επίσης, θα καταχωρούνται και άλλα δεδομένα (π.χ. στοιχεία του συντάκτη του εντύπου, κωδικός και ονομασία υγροτόπου, ονομασία λεκάνης απορροής, κ.λπ.). Τα πεδία των εντύπων θα αποτελούν αντίστοιχα πεδία της γεωγραφικής βάσης δεδομένων. Ενότητες δεδομένων της ψηφιακής βάσης 1. Δεδομένα μονάδων υγροτόπων (σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης). Ως βασική γεωγραφική μονάδα ορίζεται η μονάδα υγροτόπου, ελάχιστου εμβαδού 2,5 στρ., η οποία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Στους χάρτες και στην ψηφιακή βάση δεδομένων η έκταση που καταλαμβάνει η μονάδα υγροτόπου απεικονίζεται ως ένα κλειστό πολύγωνο, ενιαίο, ομοιογενές που δεν 12

17 επικαλύπτεται από άλλο. Το περίγραμμα του πολυγώνου ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων που το απαρτίζουν στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87). Μονάδες υγροτόπου μικρότερου εμβαδού θα αποδοθούν σημειακά, ενώ μονάδες όπου έχει αποτυπωθεί μόνο το μήκος τους θα αποδοθούν με γραμμές. 2. Δεδομένα κατανομής της σχετικής αφθονίας των υγροτοπικών ειδών χλωρίδας. Στην ψηφιακή βάση δεδομένων η πληροφορία αυτή απεικονίζεται ως σημείο, οριζόμενο από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ '87). 3. Δεδομένα δειγματοληψιών. Η πληροφορία που θα συλλεχθεί για κάθε δειγματοληπτική θέση θα οργανωθεί σε μια σημειακή βάση γεωγραφικών δεδομένων. Η κάθε θέση θα ορίζεται από τις Χ και Ψ και συντεταγμένες της στο ΕΓΣΑ Ισοϋψείς των 100 μέτρων 5. Τα όρια δήμων και κοινοτήτων, νομών, περιφερειών, ακτογραμμής και χώρας, καθώς και το οδικό δίκτυο της περιοχής των υγροτόπων και την ψηφιακή διανομή των πινακίδων της ΓΥΣ, ψηφιοποιημένα στην κλίμακα 1:50000 σε διακριτές ενότητες δεδομένων. 6. Τα όρια των γεωγραφικών περιοχών βάσει του κωδικού από το σύστημα "Nomenclature of Territorial Units for Statistical (Nu t s )"1, ψηφιοποιημένα στην κλίμακα 1: Ενδεικτικά τοπωνύμια εντός και περί των περιοχών των υγροτόπων σε μορφή "annotation" (μετάφραση) του Arcinfo ή άλλου συμβατού Επισημαίνεται ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συμβατότητα της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους με τη βάση δεδομένων BioMap (έργο χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 13

18 VI. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνολική προτεινόμενη διάρκεια του έργου: 3 έτη Φάσεις-Στάδια ΜΗΝΕΣ Εργασιών 1ος-3ος 3ος-6ος 6ος-12ος 13ος-24ος 24ος-30ος 30ος-36ος Καταγραφή - Συγκέντρωση V πληροφοριών Εντοπισμός υγροτόπους ανά V V λεκάνη απορροής - Προκαταρκτική φωτοερμηνεία Αναγνωριστική επίσκεψη V Εργασίες πεδίου V V V Ολοκλήρωση φωτοερμηνείας V V V Καταχώρηση στη Γεωγρ. Βάση Δεδομ. (Παραδίδονται στη Δ/νουσα V V V Υπηρεσία) Ημιτελικοί χάρτες V V V Παράδοση Γεωγρ. Βάσης Δεδομ., Τελικών χαρτών, Έκθεσης απογρα φής, Έκθεσης ειδών χλωρίδας V υποσημείωση σχετική του διαβιβαστικού 14

19 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Hecker, N., L.T.Costa, J.C. Farinha and P. Tomas Vives Mediterranean Wetland Inventory: Data Recording. MedWet / Wetlands International /Instituto da Consrvacao da Natureza Publication, Volume II. Zalidis, G. C., A. L. Mantzavelas, and E. N. Fitoka Wetland mapping. p In L.T. Costa, J.C. Farinha, N. Hecker, and P.T. Vives (eds.) Mediterranean wetland inventory: A reference manual. MedWet / Instituto da Conservacao da Natureza / Wetlands International Publication, Volume I. Farinha, J.C., L.Costa, G. Zalidis, A. Mantzavelas, E.Fitoka, N. Hecker, and P.T. Vives Mediterranean Wetland Inventory: Habitat Description System. MedWet/Instituto da Conservacao da Natureza (ICN) / Wetlands International / Greek Biotope-Wetland Centre (EKBY) Publication, Volume III. Μαντζαβέλας, Α., Γ.Χ. Ζαλίδης, Π.Α. Γεράκης, και Σ. Ντάφης. (συντονιστές έκδοσης) Κριτήρια αναγνώρισης περιοχών ως Υγροτόπων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 19 σελ. Ζαλίδης Χ. Γ. και Α. Λ. Μαντζαβέλας (Συντονιστές Έκδοσης) Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη Πρσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). xviii σελ. Karathanasis, A. D Wetland delineation and hydrology monitoring in Western Kentucky. University of Kentucky, Department of Agronomy. pp 132. Federal Interagency Committee for Wetland Delineation Federal Manual for Identifying and Delineating Jurisdictional Wetlands. U.S. Army Corps of Engineers, U.S. Environmental Protections Agency, U.S. Fish and Wildlife Service, and U.S.D.A. Soil Conservation Service, Washington, DC. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1Ζαλίδης Χ. Γ. και Α. Λ. Μαντζαβέλας (Συντονιστές Έκδοσης) Απογραφή των ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (Πρώτη Πρσέγγιση). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). xviii σελ. 2 COP 7. Resolution VII.20 on wetland Inventory "Priorities for wetland inventory" par. 13. REQUESTS Contracting Parties to give consideration in their inventory activities to adopting a suitable standardised protocol for data gathering and handling, such as that provided by the Mediterranean Wetlands Initiative (MedWet), and the use of standardised low-cost and user-friendly Geographic Information System methods. 3 "δομή" και "υφή": όροι φωτοερμηνείας που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό του μωσαϊκού των αεροφωτογραφιών ή άλλων τηλεπισκοπικών προϊόντων (ορισμός). 4 Η κάλυψη περισσοτέρων του ενός έτους θα εξαρτηθεί από την οργάνωση της εκτέλεσης του έργου, από τον προϋπολογισμό και την χρονική διάρκεια αυτού. 5 φυσιογνωμικές μονάδες βλάστησης: life form vegetation (ορισμός) 6 NUTS: Ιεραρχικό σύστημα κωδικών για τις Περιφέρειες των κρατών τις Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο έχει αναπτύξει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Eurostat) 15

20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος υγροτόπων εθνικής απογραφής (Ζαλίδης και Μαντζαβέλας 1994) ανά λεκάνη απορροής και νομό Κ ω δικός Ό νο μ α Υ γρ ο τό π ο υ Ε μ βαδόν Ό νο μ α Λ εκάνης Ν ομός Α π ο γ ρ α φ ή ς (Μβ) α π ο ρ ρ ο ή ς G R Π. ΑΓΓΙΤΗΣ Δράμα, Σέρρες GR Λ. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ 4300 Κλ λ. Βεγορίτιδας Κοζάνη, Πέλλα Φλώρινα GR Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ Κοζάνη, Καστοριά Πιερία, Ημαθία, Γρεβενά G R Π. ΚΟΜΨΑΤΟΣ ή ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ Ροδόπη, Ξάνθη G R Λ. ΒΙΣΤΟΝΙΔΑ 4200 Κλ.λ. Βιστωνίδας Ροδόπη, Ξάνθη GR ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 560 Ρ. Ξάνθης Ροδόπη, Ξάνθη (Σύμπλεγμα Υγροτόπων) GR Π. ΝΕΣΤΟΣ Δράμα, Ξάνθη Καβάλα G R Δ. ΝΕΣΤΟΥ (Σύμπλεγμα Υγροτόπων) Νέστος Ξάνθη, Καβάλα G R Π. ΕΒΡΟΣ Έβρος GR Δ. ΕΒΡΟΥ ή ΑΙΝΗΣΙΟ ΔΕΛΤΑ Έ βρος Έβρος (Σύμπλεγμα Υγροτόπων) G R Λ. ΣΚΕΠΗ 46 Έβρος Έβρος G R Λ. ΝΥΜΦΩΝ 260 Έβρος Έβρος G R ΛΘ. ΠΑΛΟΥΚΙΑ 280 Έβρος Έβρος G R ΛΘ. ΔΡΑΝΑ 500 Έβρος Έβρος G R ΛΘ. ΛΑΚΙ 200 Έβρος Έβρος G R Π. ΒΑΤΟΣ Έβρος G R ΛΘ. ΛΑΦΡΗ 150 Ρ. Ξάνθης Ξάνθη G R ΛΘ. ΛΑΦΡΟΥΔΑ 110 Ρ. Ξάνθης Ξάνθη G R ΛΘ. ΛΑΓΟΣ 300 Ρ. Ξάνθης Ξάνθη G R Π. ΛΙΣΣΟΣ ή ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ Ροδόπη G R Λ. ΙΣΜΑΡΙΔΑ ή ΜΗΤΡΙΚΟΥ 340 Ρ. Κομοτηνής Ροδόπη GR ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3460 Υπόλοιπα Ροδόπη (Σύμπλεγμα Υγροτόπων) G R ΠΓ. ΜΑΑΡΑ-ΑΓΓΙΤΗ 5 Αγγίτης Δράμα G R ΠΓ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 45 Αγγίτης Δράμα G R Π. ΓΑΛΛΙΚΟΣ ή ΕΧΕΔΩΡΟΣ Κιλκίς, Θεσσαλονίκη G R Π. ΑΞΙΟΣ Κιλκίς, Θεσσαλονίκη GR Δ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (Σύμπλεγμα 4000 Αλιάκμονας Ημαθία, Πιερία Υγροτόπων) G R Π. ΛΟΥΔΙΑΣ ή ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ Θεσσαλονίκη, Ημαθία Πέλλα G R ΕΚ. ΛΟΥΔΙΑ 20 Αξιός Ημαθία G R Π. ΡΗΧΙΟΣ ή ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ Θεσσαλονίκη GR Λ. ΚΟΡΩΝΕΙΑ ή ΛΑΓΚΑΔΑ ή ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4620 Κλ.λ. Λαγκαδά - Βόλβης Θεσσαλονίκη 1

22 GR Λ. ΒΟΛΒΗ 6860 Κλ.λ. Λαγκαδά - Θεσσαλονίκη Βόλβης G R ΛΘ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ 500 Υπόλοιπα Θεσσαλονίκη GR ΛΘ. ΑΛΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ή 250 Υπόλοιπα Θεσσαλονίκη ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ G R ΕΛ. ΠΑΛΙΟΥΡΩΝ 60 Υπόλοιπα Θεσσαλονίκη G R ΕΚ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ ή ΕΧΕΔΩΡΟΥ 1800 Γαλλικός Θεσσαλονίκη G R Δ. ΑΞΙΟΥ 2200 Υπόλοιπα Θεσσαλονίκη G R Λ. ΔΟΙΡΑΝΗ 1500 Κλ.λ Δοϊράνης Κιλκίς G R ΕΛ. ΤΕΩΣ Λ. ΑΡΤΖΑΝ 150 Αξιός Κιλκίς G R Λ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 400 Γαλλικός Κιλκίς G R ΠΓ. ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 5 Λουδίας Πέλλα G R Π. ΑΛΜΩΠΑΙΟΣ ή ΡΟΙΔΑΣ Πέλλα G R Π. ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ή ΑΓΡΑΣ Πέλλα G R ΤΛ. ΑΓΡΑ 35 Εδεσσαίος Πέλλα G R Λ. ΝΗΣΙΟΥ 1000 Εδεσσαίος Πέλλα G R ΕΛ. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ Αλιάκμονας Πιερία G R ΛΘ. ΑΛΥΚΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ 1500 Υπόλοιπα Πιερία G R ΤΛ. ΚΕΡΚΙΝΗ 7300 Στρυμών Σέρρες G R Π. ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ Σέρρες G R ΕΚ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ 800 Στρυμών Σέρρες G R ΕΚ. ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 150 Ασπρόλακκαας Χαλκιδική G R ΕΛ. ΚΑΛΑΤΖΗ 20 Υπόλοιπα Χαλκιδική G R ΛΘ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥΣ 30 Υπόλοιπα Χαλκιδική G R ΛΘ. ΚΟΥΦΟΣ ή ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ 10 Υπόλοιπα Χαλκιδική G R ΕΛ. ΤΟΡΩΝΗΣ 15 Υπόλοιπα Χαλκιδική G R ΕΚ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 50 Υπόλοιπα Χαλκιδική G R ΕΛ. ΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑΣ 35 Υπόλοιπα Χαλκιδική G R Π. ΧΑΒΡΙΑΣ Χαλκιδική G R ΕΚ. ΧΑΒΡΙΑ 200 Χαβριάς Χαλκιδική G R ΕΛ. ΑΓ. ΜΑΜΑ ή ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΑ 350 Υπόλοιπα Χαλκιδική GR ΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ή ΕΛΗ ΝΕΑΣ 300 Υπόλοιπα Χαλκιδική ΦΩΚΑΙΑΣ G R ΕΛ. ΜΟΙΡΑΣ ή ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ 100 Υπόλοιπα Χαλκιδική G R ΕΚ. ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ 14 Υπόλοιπα Χαλκιδική GR Π. ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΣ ή ΡΕΜΑ Φλώρινα, ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ Καστοριά G R Π. ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ Γρεβενά G R Π. ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ Γρεβενά G R Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ή ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2800 Λ. Καστοριάς Καστοριά G R ΤΛ. ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 7300 Αλιάκμονας Κοζάνη G R ΤΛ. ΣΚΟΠΟΥ 180 Αξιός (Τμ. Φλώρινας) Φλώρινα G R ΤΛ. ΒΕΥΗΣ 180 Κλ λ. Πετρών Φλώρινα GR Π. ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ή ΡΕΜΑ Φλώρινα ΠΑΠΑΔΙΑΣ ή ΠΑΛΙΟΡΕΜΑ G R Π. ΑΚΡΙΤΑΣ Φλώρινα G R Π. ΤΕΤΡΑΠΟΤΑΜΟΣ Φλώρινα G R Λ. ΠΕΤΡΩΝ 800 Κλ λ. Πετρών Φλώρινα G R Λ. ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ή ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1084,4 Κλ λ. Χειμαδίτιδσας Φλώρινα G R Λ. ΖΑΖΑΡΗ ή ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ 200 Κλ λ. Χειμαδίτιδσας Φλώρινα G R Λ. ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ ή ΒΡΥΓΗΙΣ 4800 Κλ. Λ. Πρεσπών Φλώρινα G R Λ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ 4000 Κλ. Λ. Πρεσπών Φλώρινα 2

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε Δ /νσ η Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ο ύ Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ Τ μ ή μ α Δ ια χ ε ίρ ισ η ς Φ υ σ ικ ο ύ Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ, 1999-2001, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Νικόλαος Κόντος, Ελένη Φυτώκα και Ευθαλία

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 0-07 Σύνολο αιτήσεων.0 εκ των οποίων με Συνεξέταση Πίνακας αιτήσεων ανά Κλάδο Πίνακας αιτήσεων ανά ΠΥΣΔΕ προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (Ενηµερωτικό 12ο έτους 2012)

Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου   (Ενηµερωτικό 12ο έτους 2012) Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2ο Ενηµερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενηµερωτικό 12ο έτους 2012) Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7296/164104 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Δρ. Ν. Παναγιωτόπουλος 1 Εισαγωγή Ο Ν. 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του και έχει ενσωματωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/29/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 0 0 1 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 216 0 0 105 321 Μονάδες 1 1 2 0 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 303 195

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Επιλέξιμες Δαπάνες Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/30/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν.

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μείζονος Μεγέθους» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μείζονος Μεγέθους» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραματσούκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας () ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδατικών Πόρων Συνοπτική επισκόπηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα Ανδρέας Ευστρατιάδης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕΔΔΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 216 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Τµήµα Β Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Οι συνδυασμοί που πανελλαδικά έλαβαν ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, μοιράζονται αναλογικά τις 250

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Καλύπτει το ατύχημα που θα υποστεί ο οδηγός εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα