ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 Ρέ θυµνο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο Αξιολόγησης χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία: Χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού Τόπος ιενέργειας του ιαγωνισµού Προϋπολογισµός απάνης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Ηµέρα: Τρίτη Ώρα: π.µ Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνης ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου ΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ ΟΧΙ) ΟΧΙ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Π.Υ.Υ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Ηµεροµηνία Αποστολή για δηµοσίευση στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης Ηµεροµηνία Αποστολή για δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ανοικτός ηµόσιος Επαναληπτικός ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη Χαµηλότερη τιµή. Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου (Τρανταλίδου 15-17, Ρέθυµνο) Γενικό Πρωτόκολλο Ηµέρα ευτέρα & Ώρα 13.30µ.µ. Ένα έτος από την υπογραφή της Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπόψη: 1

2 1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων». 2. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ), µε το οποίο έγινε προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ηµόσιων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ), συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.. 60/ To Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 247 / ) 5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήµερα. 6. Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 / ) 7. Το Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήµερα. 8. Το Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 9. Το Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159 / ), όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/ Το Ν. 3310/2005 «µέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α 30 / ), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279 / ). 11. Το Π.. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α 66 / ), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/ Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 199 / ), άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α 242 / ) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α 329 / ) και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/ Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) 14. Την υπ αρ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ) 15. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178 / ) περί ικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 16. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 17. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Της παρ. 10, του άρθρου 50 του Ν.3370/2005(ΦΕΚ 176 Τ.Α / ) περί Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας. 19. Το Π. 346/98, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 18/2000, περί προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Το Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/ ) 21. Η Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 6588/ του Υπουργού Υγείας κ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών περί: «Έγκρισης Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών & Φαρµάκων Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» έτους 2011(1650/ τ.β). 22. Την µε αρ. πρωτ. 8414/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά τις οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2011& Την µε αριθµ. 559/26/ απόφαση του. Σ του Νοσοκοµείου έγκριση διενέργειας ιαγωνισµού και Επιτροπών και την µε αρ. 22/ επικύρωση του ιοικητή της 7 ης Υ.ΠΕ. της απόφασης του.σ. αναφορικά µε τον ορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών & την υπ άριθµ 50/1/ απόφαση.σ. του Νοσοκοµείου. 24. Την µε αριθµ. πρωτ. 3805/ (ορθή επανάληψη) έγγραφο της ΕΠΥ µε το οποίο εγκρίνεται η Β Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2011 (πρακτικό της υπ αριθµ. 3/ , θέµα 9 ο ) 25. Τα µε αρ.16/ & 44/ πρακτικά της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 26. KAE 879 Προκηρύσσει Ανοικτό ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου για τις ανάγκες του Γ. Ν Ρεθύµνου & των λοιπών φορέων, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µ ε 2

3 τους όρους και προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 1. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου Ηµέρα ευτέρα ΩΡΑ: 13:30 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Βιβλιοθήκη Ηµέρα Τρίτη ΩΡΑ: 11:00 2. Οι προσφορές εφόσον αποστέλλονται, θα πρέπει να περιέρχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Π 118/2007, µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 4. Ο ιαγωνισµός θα γίνει στην βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου ενώπιον Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, µπορούν να παρίστανται οι προµηθευτές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους. 6. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών, του Γ. Ν. Ρεθύµνου όλες τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες 9:00 µε 13:00 και στα τηλέφωνα , Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΜΕΡΟΣ Β : «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»,«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 8. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Γεν. Νοσοκοµείου Ρεθύµνης (Φ 23 ΚΑΕ 3111). 9. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 10. Κάθε άλλη επεξήγηση κ.λ.π. που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη αυτή θα ρυθµίζεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου (Π / 07). O ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ 3

4 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο της διακήρυξης είναι οι Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου & των λοιπών φορέων για ένα έτος, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που σας επισυνάπτονται. Κριτήριο Αξιολόγησης είναι χαµηλότερη τιµή. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός της Προµήθειας ανέρχεται στο ποσό ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου. ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνης ιεύθυνση Αναθέτουσας: Τρανταλλίδου 15-17, Ρέθυµνο Τηλέφωνο : , Φαξ : Πληροφορίες : Γραφείο Προµηθειών ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης από τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού το Γ. Ν. Ρεθύµνου, Τµήµα Προµηθειών, οδός Τρανταλλίδου 15-17, 74100Ρέθυµνο, έναντι απόδειξης µε καταβολή ποσού τριάντα (30) Ευρώ, καθηµερινά, 08:00-14:00. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται µέχρι την προηγουµένη εργάσιµη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, έναντι απόδειξης. 2. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθενται και σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωση του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντος του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώσει µε τα στοιχεία του (επωνυµία, διεύθυνση, αρ. τηλ, κλπ) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων. 3. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. 4. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την παραπάνω ένσταση ή αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους 6. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π..118/ Σε περίπτωση σύντµησης της προθεσµίας διενέργειας του διαγωνισµού οι ως άνω προθεσµίες µειώνονται στο ήµισυ. 8. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 9. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους αναφέροντας το θέµα τον αριθµό της ιακήρυξης εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, ). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών. 10. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 11. Τυχόν διευκρινήσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής. Υποχρέωση κάθε ενδιαφερόµενου είναι η τακτική ενηµέρωση του της ιστοσελίδας µας για την εξέλιξη του διαγωνισµού και διευκρινήσεων αυτού. ΑΡΘΡΟ 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περίληψη αυτής της ιακήρυξης δηµοσιεύθηκε στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης την Περίληψη της ιακήρυξης δηµοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο την ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ:1. ΕΞΠΡΕΣ 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 3. ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4

5 Τα έξοδα δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν το Νοσοκοµείο ΑΡΘΡΟ 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 14 η Μαίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.µ στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν προσφορά παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των υπολοίπων προσφορών των υποψηφίων που υποβλήθηκαν. Συγκεκριµένα έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση του περιεχοµένου των φακέλων δικαιολογητικών (άρθρου 6, παρ 1, Π 118/2007) και της τεχνικής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρου 6, παρ 2, Π 118/2007) Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών, προσκαλεί τον προς κατακύρωση διαγωνιζόµενο όπως εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, παρ. 2 που Π 118/2007. Η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί προς τους συµµετέχοντες µε σχετική ανακοίνωσή της. ΑΡΘΡΟ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρου 6, παρ 2, Π 118/2007) Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η πρόσβαση των υποψηφίων στα δικαιολογητικά άρθρου 6, παρ.2 Π 118/2007, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί µε σχετική ανακοίνωση, σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης. ΑΡΘΡΟ 10. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας προµήθειας. (β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.. 118/2007. (γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών. 2. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.. 60/2007. Τα ως άνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.. 60/2007). 3. Οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες προµηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. ΑΡΘΡΟ 11. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.. 118/2007 και στο Π.. 60/2007 και ειδικότερα: Α. Έλληνες Πολίτες α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 1. προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ. σύµφωνα µε το ΜΕΡΟΣ Β Παράρτηµα Α. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.. 118/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία πρέπει να : (Σηµείωση: η ηµεροµηνία θεώρησης 5

6 του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης και µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούµενα ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά αποστέλλεται µε ταχυδροµική υπηρεσία και ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ηµεροµηνία καταθέσεως της συστηµένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 Π.. 118/2007) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π..118/ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.. 118/2007, κατά το στάδιο της συµµετοχής, σχετικά µε τη φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προµηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι: 1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 2. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 3. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες 6

7 Β. Αλλοδαποί έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. 5. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 1. προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ. σύµφωνα µε το ΜΕΡΟΣ Β Παράρτηµα Α. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.. 118/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία πρέπει να : (Σηµείωση: η ηµεροµηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης και µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούµενα ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά αποστέλλεται µε ταχυδροµική υπηρεσία και ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ηµεροµηνία καταθέσεως της συστηµένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 Π.. 118/2007) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους 7

8 όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π..118/ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.. 118/2007, κατά το στάδιο της συµµετοχής, σχετικά µε τη φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προµηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι: 1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 2. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 3. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 4. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. 5. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του.σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα: 2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή 2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληρεί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.. Συνεταιρισµοί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και 1. υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ιευκρινίζεται ότι: το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του.σ. του συνεταιρισµού και οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ αυτόν. 8

9 Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει στην ένωση. 1. Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην 2. οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Ο διαγωνιζόµενος µε την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού θα καταθέτει φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης. Σε περίπτωση επαναπροκήρυξης δεν είναι απαραίτητη η αγορά εκ νέου και κατατίθεται η αρχική φωτοτυπία της απόδειξης. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζοµένους µε µορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού των διαγωνιζοµένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του.σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε την νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία οι προσφέροντες θα αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, τους γενικούς και ειδικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και φύλλο συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. ήλωση περί της µορφής της επιχείρησης, του εύρους της δραστηριότητάς της και του κύρους της στην οποία να γίνεται αναφορά στα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.. ήλωση ότι θα διαθέτουν όλα τα µηχανήµατα και τον τεχνικό εξοπλισµό που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. ΑΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών (άρθρο 6, παρ. 2, Π 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου. Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος, παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών, β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Το αντικείµενο του διαγωνισµού Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου Τα στοιχεία του αποστολέα Η Υπηρεσία ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που πρέπει να προσκοµίσουν είναι: 9

10 Α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1, άρθρου 43, Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 1 του Π.. 118/2007). (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει (µόνο για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων (µόνο για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα),ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.. Οι Συνεταιρισµοί: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε. Οι ενώσεις παροχών υπηρεσιών 10

11 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών, που συµµετέχει στην Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο διαγωνιζόµενος. Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.. 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Όταν ο διαγωνιζόµενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, αποκλείεται από τον διαγωνισµό εφαρµοζόµενου του άρθρου 20 του Π.. 118/2007. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.. 118/2007, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής στους συµµετέχοντες υπό οποιαδήποτε µορφή (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, διότι εφαρµόζονται (σύµφωνα µε τις µε αρίθµ. 253/2008 και 117/2009 γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους) οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του Π.. 118/2007 και άρθρο 43 παρ.3 του Π.. 60/2007 όπως αυτά ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. ΑΡΘΡΟ 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: (1) Να είναι δακτυλογραφηµένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. (2) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την µονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς. Ειδικότερα κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχοµένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει κάθε κεφάλαιο ή τµήµα της, σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς, ενώ παράλληλα θα παραπέµπει στην συγκεκριµένη παράγραφο απαίτηση της διακήρυξης που σχετίζεται µε αυτό Τρόπος υποβολής Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη επαρκώς σφραγισµένη προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυµούν να µετέχουν στον διαγωνισµό, υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο µε οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι την 13 η Μαΐου ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.30µ.µ ή εφόσον αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι την 19 η Μαρτίου. ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.30µ.µ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Π 118/2007. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιµέρους ανεξάρτητα σφραγισµένους φακέλους σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών έχει την ευθύνη φύλαξης των προσφορών σε κατάλληλο χώρο που υποχρεούται να της παραχωρήσει το Νοσοκοµείο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε κεφαλαία γράµµατα Β) Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (επωνυµία, δ/νση, τηλ, φαξ, ) Γ) Ο αριθµός της παρούσας διακήρυξης ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Ε) Τα στοιχεία του Νοσοκοµείου στο χώρο του οποίου διενεργείται ο διαγωνισµός 11

12 ΣΤ) Το αντικείµενο των δηµοπρατούµενων εργασιών Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δε λαµβάνεται υπόψη. Ο κάθε υποψήφιος µε µόνη τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς. ΑΡΘΡΟ 15. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά λεπτοµερώς αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιο σε ηµεροµηνία, ώρα και τόπο που θα ορίσει η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών παρουσία τουλάχιστον δύο (2) µελών της. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του υποψηφίου και κρίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά τοποθετηµένες µέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραµµένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονοµική προσφορά Βασικά στοιχεία απόρριψης προσφοράς Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν το σύνολο των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών και προσφορές για µέρος µόνο των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν στην επιχείρηση που δηλώνεται για την παροχή των υπηρεσιών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού κατακύρωσης. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών συµµετοχής. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ιακήρυξης Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της προϋπολογισθείσας αξίας της προµήθειας (άρθρο 52 του Π..60/2007). Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Όταν αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, Όταν αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα της προµήθειας, Όταν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, Όταν δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 12

13 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (στοιχεία του διαγωνιζοµένου και τον αριθµό της διακήρυξης του διαγωνισµού). Oι προσφορές θα δίδονται σε ευρώ και θα πρέπει να ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες τουλάχιστον ηµέρες, από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία ( ) και ώρα 13.30µ.µ δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. Oι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. Η οικονοµική προσφορά θα εµφανίζει την τιµή της προσφερόµενης υπηρεσίας ανά µήνα και ανά έτος. Η συνολική ετήσια τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τους, πριν την απόρριψη των οικονοµικών προσφορών τους, οι δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτές. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα διακήρυξη εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13, παρ 3 του Π 118/2007. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. ΑΡΘΡΟ 17. ΤΙΜΕΣ Το τίµηµα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ ανά µήνα και ανά έτος (άνευ ΦΠΑ). Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 23%, για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Το τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό 12µηνο ισχύος της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 18. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18.1 Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυµούν. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ιαδικασία αποσφράγισης Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Αριθµείται, µονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους υποφακέλους δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. Αριθµούνται και µονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 13

14 υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. Ο νέος προκύπτων φάκελος που περιέχει τις οικονοµικές προσφορές φυλάσσεται µε ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών. Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής µονογράφονται ανά σελίδα από την επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών και όσων εκ των διαγωνιζόµενων οι προσφορές κριθούν σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης προχωρούν στο άνοιγµα των τεχνικών προσφορών και µονογράφονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών ανά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. Κατόπιν συντάσσεται πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών υπογράφεται και υποβάλλεται στο Σ του Νοσοκοµείου για έγκριση. Μετά τη σχετική έγκριση του.σ του Νοσοκοµείου για έλεγχο δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ενηµερώνονται οι συµµετέχοντες εταιρείες για τα αποτελέσµατα. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγιστούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες του διαγωνισµού που είναι εντός από την τεχνική αξιολόγηση του διαγωνισµού µε έγγραφη ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί ταχυδροµικώς ή µε ΦΑΞ.. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών, µονογράφονται ανά φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των προσφορών των υπολοίπων υποψηφίων, που συµµετείχαν στο διαγωνισµό όπως επίσης και των τιµών (αναλύσεις των επιµέρους στοιχείων). Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στη ιακήρυξη τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ηµεροµηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του ιαγωνισµού µετά από σχετική πρόσκληση - τρεις (3) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας αποσφράγισης του φακέλου - σε όλους όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών. Κατόπιν συντάσσεται πρακτικό οικονοµικών προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών υπογράφεται και υποβάλλετε στο Σ του Νοσοκοµείου για έγκριση. Μετά τη σχετική έγκριση του.σ του Νοσοκοµείου για το πρακτικό οικονοµικών προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών ενηµερώνονται οι συµµετέχοντες εταιρείες για τα αποτελέσµατα. ΑΡΘΡΟ 19. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η χαµηλότερη τιµή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π.. 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.. 118/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή ιενέργειας & Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητά τους. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων Η Επιτροπή του ιαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζοµένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ιακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των Προσφορών. ιαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση της. Η απόφαση του Σ του Νοσοκοµείου κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης αποδοχής των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούµενο στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές και θα γνωστοποιηθεί, µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή ηλεκτρονικά ( ) στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και συµµετέχουν σε αυτό το στάδιο του ιαγωνισµού. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενο στάδια επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 14

15 Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση στο Χώρο ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών του ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η συνολική τιµή, (χωρίς ΦΠΑ), ανά είδος (κατηγορία) θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών. Εάν στο ιαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαµηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού εισηγείται στο Σ του Νοσοκοµείο την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.. 60/2007. Στο τέλος της διαδικασίας και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή του ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαµηλότερη τιµή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.. 118/07 Η απόφαση του Σ του Νοσοκοµείου κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. ΑΡΘΡΟ 20. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ o o o o o Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών [σύµφωνα µε τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του Π 118] από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. Η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόµενη έγγραφη ειδοποίηση, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση της για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007), ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8 α του ιδίου Π. /τος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8 α του Π.. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π. /τος, καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόµενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 α του Π.. 118/2007. ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που πληρεί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληρεί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.. 60/2007). 15

16 ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 22. ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της ιακήρυξης γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. ΑΡΘΡΟ 23. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση των ειδών αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκαν για Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου υποχρεούται να προσέλθει σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 2. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του Γ.Ν Ρεθύµνου υπογεγραµµένη από εξουσιοδοτηµένο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του Γ.Ν Ρεθύµνου υπογεγραµµένη από εξουσιοδοτηµένο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κατά περίπτωση κυρώσεις του άρθρου 19 της παρούσας διακήρυξης. 4. Κατά το στάδιο της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που κι αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 5. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 24. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π 118/2007. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.. 118/2007. Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής: (α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. (β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 16

17 Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/ 2005). Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του ΜΕΡΟΥΣ Β Παραρτήµατος Α της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π..(118/07). 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Όταν ο διαγωνισµός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόµενη αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού και γίνεται καταλογισµός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονοµικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. ΑΡΘΡΟ 26. ΠΑΡΑ ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εργασιών 17

18 Η έναρξη του έργου θα γίνει την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από την σύµβαση καθώς και η ηµεροµηνία λήξης αυτού. Η παραλαβή των Υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του Γ.Ν Ρεθύµνου του νοσοκοµείου θα γίνεται από τριµελή επιτροπή (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών), που θα εκδίδει σχετικό πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ΑΡΘΡΟ 27. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στον προσφέροντα που θα κατακυρωθεί το έργο, το Νοσοκοµείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα µε την αποστολή της ανακοίνωσης το δε έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της συµβατικής αξίας του έργου. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ή ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή της σύµβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου. Η υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ Νοσοκοµείου και Προµηθευτή, θα έχει διάρκεια 1(ενός) έτους, εκτός αν υπάρξει εντολή ακύρωσης των συµβάσεων από προϊσταµένη αρχή (7 η ΥΠΕ,Ε.Π.Υ,Υπουργείο Υγείας ) πριν από τη λήξη τους οπότε θα πάψουν να ισχύουν. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα τρίµηνης παράτασης του χρόνου (µονοµερώς εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής) µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης. Πέραν της τρίµηνης παράτασης εννεάµηνη παράταση εφόσον κριθεί απαραίτητο ισχύος της σύµβασης προϋποθέτει την σύµφωνη γνώµη του αναδόχου Το Γ. Ν. Ρεθύµνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Γ. Ν. Ρεθύµνου. (β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης εντολές του Γ. Ν. Ρεθύµνου, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση, (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. ΑΡΘΡΟ 28.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ H πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε τακτικό Xρηµατικό Ένταλµα, το οποίο θα εκδοθεί στο όνοµα του αναδόχου, µε βάση το τιµολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του εντάλµατος) από την αρµόδια Yπηρεσία του Eλεγκτικού Συνεδρίου. H δαπάνη βαρύνει τον Tακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόµενες από την διακήρυξη νόµιµες κρατήσεις και τα αναλογούντα χαρτόσηµα. Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στη συνολική τιµολογιακή αξία και θα καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την πληρωµή του. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος είναι : (i) πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου µηνός (ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας (iii) τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. Το 100% της συµβατικής αξίας των ειδών θα πληρωθεί µετά την οριστική παραλαβή τους, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή παραλαβής. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον αγοραστή ( ηµόσιο). Τον προµηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις 1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε ποσοστό 1.5% επί του καθαρού ποσού 2. Υπέρ χαρτοσήµου & ΟΓΑ Χαρτοσήµου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ. 3. Φόρος παροχής υπηρεσιών 8% (Ν. 2198/94) 4. Παρακράτηση και απόδοση ποσοστού 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07 άρθρο 3) σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/ Και οποιαδήποτε άλλη νόµιµη κράτηση απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 29. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο προµηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη ιακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 30. ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 2. Τα συµβαλλόµενα µέρη 3. Περιγραφή υπηρεσιών 4. Την τιµή 5. Τον τόπο παροχής των υπηρεσιών 18

19 6. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 7. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 8. Τις προβλεπόµενες ρήτρες 9. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 10. Τον τόπο και χρόνο πληρωµής 11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογής Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 31. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 32. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 33. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. ΑΡΘΡΟ 34. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προµηθευτή. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή. Πληµµύρα. Σεισµός. Πόλεµος. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών ( ιεθνούς ικτύου). Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. ΑΡΘΡΟ 35. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. ΑΡΘΡΟ 36. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Μετά την ανάθεση των ειδών και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η σειρά ισχύος της σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ως εξής: 19

20 1. Η παρούσα σύµβαση 2. Απόφαση κατακύρωσης 3. ιακήρυξη και των τευχών αυτής 4. Τεχνική προσφορά αναδόχου 5. Οικονοµική προσφορά αναδόχου ΑΡΘΡΟ 37. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το σύνολο του Έργου που αποτελεί αντικείµενο της συµβάσεως. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εγκαταστάσεις: κλιµατισµού(ψύξη και θέρµανση),ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ασθενών ρευµάτων, U.P.S, ιατρικών αερίων, ατµού κ.λπ.. 2. Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων συµπεριλαµβανοµένων ασθενών ρευµάτων των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου συµπεριλαµβανοµένων του Τεχνολογικού εξοπλισµού και συσκευών (κοµπιούτερ, ηλεκτρονικές συσκευές κλπ).τα ανωτέρω εργαλεία και συσκευές, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους. 3. Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, θα µπορεί να αποµακρύνει προσωπικό του Αναδόχου, αν αυτό δηµιουργεί προβλήµατα ή κριθεί κατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 4. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πληµµελή συντήρηση των Ιατρικών Μηχανηµάτων ή εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του Αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο. 5. Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, ισχύουν οι συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 38. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ O ανάδοχος υποχρεούται : 1. Να διαθέτει τα απαραίτητα άτοµα τα οποία θα απασχολούνται υποχρεωτικά στην λειτουργία και συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Τα δύο µέρη θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου. 2. Να κατά θέσει στην αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου επικυρωµένα αντίγραφα των πτυχίων, αδειών και λοιπών εγγράφων καθώς και βεβαιώσεις δηµοσίων Υπηρεσιών που αποδεικνύουν την καταλληλότητα των ατόµων που απασχολεί. 3. Να τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας που αφορούν την εργασία, τα ωράρια εργασίας, τις αµοιβές, τις κοινωνικές παροχές, τις αποζηµιώσεις, τους φόρους, την υγεία και ασφάλεια των εργατών κ.λπ και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για κάθε παράβασή τους. 4. Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το ηµόσιο, τούς ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο. 5.Να χρησιµοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκοµείο, ειδικευµένο, υγιές άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκοµείου, οµοιόµορφης εµφάνισης µε την ένδειξη «Τεχνικό Προσωπικό» 6.Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξ αιτίας χειρισµών στις εγκαταστάσεις ή πληµµελούς συντήρησης αυτών. 7. Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισµένο από αυτόν, στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Το Νοσοκοµείο δια της Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει την εργασία στο µη ασφαλισµένο προσωπικό του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τα όργανα επίβλεψης του Νοσοκοµείου µε τα σχετικά επίσηµα έγγραφα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί. 8. Να παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα, υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκοµείου. 9. Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες, η οποία είναι και αρµόδια για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και της τήρησης της σύµβασης. 10. Αναλυτικότερη περιγραφή των υποχρεώσεων του αναδόχου γίνεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 39. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 20

21 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφούται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. ΑΡΘΡΟ 40. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση. Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου (Π.. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προµηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της ιακήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ηµόσιο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προµηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π 118/07. ΑΡΘΡΟ 41. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος και το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού ρύθµιση κάθε ζητήµατος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Κάθε διαφορά σχετική µε τη σύµβαση( συµπεριλαµβανοµένων και των ζητηµάτων εξωσυµβατικής ευθύνης ),επιλύονται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα και συγκεκριµένα των ικαστηρίων Ρεθύµνου, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. 21

22 ΜΕΡΟΣ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ--- ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Ψ.Υ ΚΕΦΙΑΠ- ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ--- ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Ψ.Υ ΚΕΦΙΑΠ- ΨΥΧΑΡΓΩΣ- ΟΡΟΛΟΓΙΑ ---- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: α. «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου. β. «ΑΝΑ ΟΧΟΣ»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της συµβάσεως η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (προληπτικής και επανορθωτικής όλων των η/µ εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού όπως επεξηγούνται στη παράγραφο θ. γ. «ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. ιοικεί και εποπτεύει σε συνεργασία µε την επίβλεψη την τήρηση της σύµβασης. δ. «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: οι ορισθησόµενοι από τον Εργοδότη διπλωµατούχοι µηχανικοί ΑΕΙ ή τεχνολόγοι µηχανικοί Τ.Ε.Ι ή εργοδηγοί, ή τεχνίτες ως αρµόδιοι για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω συµβάσεως και οι ορισθησόµενοι µε τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές των. ε. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ για την συντήρηση των εγκαταστάσεων καθώς και του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου Κέντρων Υγείας- Π.Ι- Κέντρου Ψυχικής Υγείας- Ψυχαργώς- ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών συσκευών ασθενών ρευµάτων (Πυρανίχνευση κλπ) στ. «ΕΡΓΑΣΙΑ»: H κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. ζ. «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»:To Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου.ΚΥ- Κ.Ψ.Υ-ΠΙ-ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ-ΨΥΧΑΡΓΩ η. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 3 θ. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»:To σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων (Ηλεκτρικά, Μηχανολογικά, των µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου,επέκτασης Κέντρων Υγείας,Π.Ι, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Κ.Ψ.Υ- Ψυχαργώ. είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν µέσα στον χρόνο ισχύος της σύµβασης, είτε εκτός αυτών,συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών ρευµάτων(πίνακες πυρανίχνευσης κλπ ). Συνοπτικά περιγράφονται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός ως ακολούθως: Α. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα. α. ΑΤΜΟΥ (Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ατµολέβητες, µπόιλερ, δίκτυα, δοχεία συµπυκνωµάτων, αντλίες, βάνες,φίλτρα, ατµοπαγίδες, κλίβανοι αποστείρωσης, πλυντήρια, πρέσες, στεγνωτήρια, σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.) β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( εξαµενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.) γ. Υ ΡΕΥΣΗΣ (Κρύα-ζεστά νερά, δεξαµενές, πιεστικά συγκροτήµατα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές µε τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα,boilers κλπ.) δ. ΑΡ ΕΥΣΗΣ ( ίκτυα, συστήµατα αυτόµατου ποτίσµατος, κλπ.) ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Λυµάτων και όµβριων: ίκτυα, εγκαταστάσεις, κλπ.) στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ( ίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί.) ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, εξαεριστήρες, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, air conditions, chillers, πύργοι ψύξης εξωτερικές και εσωτερικές µονάδες VRV κλινικών,κλπ). η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Μηχανοστάσια, δίκτυα, θερµαντικά σώµατα, ατµοπαγίδες, λέβητες κλπ). θ. ΨΥΞΗΣ ( Μηχανοστάσια, ψυκτικοί θάλαµοι,ψυγεία κάθε τύπου, τράπεζες αίµατος, κλπ) ι. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ. κ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανοµής, δεξαµενή υγρού οξυγόνου, δίκτυα, µεγάλες φιάλες διανοµής.) λ. ΠΡΩΤΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ( κέντρο διανοµής, δίκτυα, φιάλες διανοµής.) µ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα) ν. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα) 22

23 ξ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ ΑΤΟΣ Μον. Τεχν.Νεφρού, Λεβητοστασίου ( ίκτυα, δεξαµενές, αποσκληρυντές, συσκευή αντιστρόφου οσµώσεως κλπ). ο. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς µηχανολογική. Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μηχανήµατα -ασθενή ρεύµατα Συσκευές κοµπιούτερηλεκτρονικές 1.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Χώρος κυψέλης ΕΗ, Κυψέλες διανοµής µέσης τάσεως, Μετασχηµατιστές (2Χ400 KVA, 3X630) KVA µε βοηθητικά συστήµατα ασφαλείας, πίνακες διανοµής χαµηλής τάσεως ΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήµατα διόρθωσης συνφ, συστήµατα γείωσης.) 2.ΗΛΕΚΤΡΩΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (1X550 ΚVA,1Χ450 KVA 1X250 KVA 1X125KVA (µετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ πίνακες αυτοµατισµών δεξαµενές πετρελαίου ) 3.ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 4.ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 5. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 6.ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ( Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεµητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές). 8. ΕΝ ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΕΝ ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 10.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ U.P.S. 12. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ( Θερµοκοιτίδες,) 13. ΚΛΙΝΙΚΩΝ ( εγκαταστάσεις αερίων, κοµπιούτερ κ.λ.π) 18.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ( Αναλυτές, κ.λ.π). 19.ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 20. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΚΤΥΑ --ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της σύµβασης είναι η γενικότερη υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο καθορισµός των πλαισίων µέσα στα οποία θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης (έντυπα συντήρησης, καθηµερινοί έλεγχοι, εβδοµαδιαίοι, µηνιαίοι, ετήσιοι κλπ.) και εύρυθµης λειτουργίας των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκοµείου.Η διάρκεια της σύµβασης είναι 12µηνη µε δυνατότητα παράτασης 3 µηνών, µε απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και χωρίς την συγκατάθεση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε τους ίδιους όρους. 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την, παρακολούθηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκοµείου-επέκταση-Κ.Ψ.Υ- Ψυχαργω- ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ-Κ.Υ-ΠΙ συνοδευόµενη µε εξοπλισµό PC και τα απαραίτητα έντυπα συντήρησης (µηνιαία,εβδοµαδιαία, ετήσια, πρόβλεψη απαραίτητων υλικών κλπ.) την εξασφάλιση της οµαλής και αδιάλειπτης λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων µηχανηµάτων Η/Μ εξοπλισµού, την αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης συσκευών και µηχανηµάτων καθώς και την προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9. Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή α) ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος), β) νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρµανσης, γ) ατµού προς αποστείρωση και πλυντήρια, δ) κλιµατισµένου αέρα χειρουργείων, ε)εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος κλιµατισµού VRV, στ) νερού πυρόσβεσης, ζ) παροχέτευσης ιατρικών αερίων, κ.λ.π. σύµφωνα µε τα προγράµµατα συντήρησης. Επίσης περιλαµβάνεται η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωµάτων ασθενών ρευµάτων (πυρανίχνευσης, υπολογιστών, computer room, πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωµάτων πύργων ψύξεως, κλιµατισµού VRV INVERTER, πλακέτες Η/Ζ κλπ. Στους χώρους του Νοσοκοµείου θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω η ασφάλεια και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των φωτιστικών σωµάτων πριζών,των υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών στοιχείων κλιµατισµού (air condition), σωµάτων κεντρικής θέρµανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στους χώρους του Νοσοκοµείου. Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ περιλαµβάνεται η τεχνική υποστήριξη : α) Των µηχανηµάτων -- Η/Μ εγκαταστάσεων δικτύων, και εξοπλισµού)των εγκαταστάσεων δικτύων,µηχανηµάτων και εξοπλισµού ασθενών ρευµάτων καθώς και των ηλεκτρονικών µηχανηµάτων (πυρανίχνευση κλπ) και του εξοπλισµού. ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ: -Με τον όρο «Συντήρηση», συµπεριλαµβάνονται όλες οι Συσκευές, Μηχανήµατα, Εγκαταστάσεις και παρελκυόµενα αυτών που γενικά αποτελούν και συνθέτουν κατά την γενικευµένη διατύπωση τις Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρονικό εξοπλισµό ( τηλέφωνα, πυρανίχνευση, VRV INVERTER κλπ) που υφίστανται στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου και Κέντρα Υγείας αλλά και αυτές που οποτεδήποτε κατά το οποιοδήποτε τρόπο εντάσσονται και χρησιµοποιούνται σ αυτό, ανεξάρτητα από τον αν περιγράφονται ή όχι ονοµαστικά στην παρούσα. -Επίσης σαν «Συντήρηση» εννοείται τόσο οι όποιες καθηµερινές όσο και οι όποιες προληπτικές και επανορθωτικές διαδικασίες Συντήρησης απαιτούνται. 23

24 -Ο Εργοδότης ανεξάρτητα από το προσωπικό του Εργολάβου διατηρεί στο ακέραιο κάθε δικαίωµα πρόσληψης ανάθεσης πάσης φύσεως εργασιών σε Τεχνικούς της δικής του επιλογής για πάσης φύσεως ειδική ή εξειδικευµένη εργασία, κατασκευή, επέκταση κλπ. Ο Εργολάβος, εφόσον τεχνικά απαιτείται, θα ενηµερώνεται σχετικά. -Τυχόν προσωπικό του Εργολάβου πέραν του στην παρούσα αιτουµένου δύναται να εργαστεί εφόσον οι Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου εγκρίνουν για την αναγκαιότητα και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πλην όµως στα πλαίσια της παρούσης σύµβασης ουδεµία οικονοµική απαίτηση σε βάρος του Νοσοκοµείου θα γίνει δεκτή εκτός αν εκ των προτέρων έχει προς τούτο εγγράφως αποφασίσει η ιοίκηση του Νοσοκοµείου. - Με την υπογραφή της σύµβασης, ο Εργολάβος οφείλει να έχει καταθέσει τα πλήρη στοιχεία-άδειες άσκησηςονοµατεπώνυµα και λοιπά έγγραφα του Προσωπικού του στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο 5 και που θα συνεργάζεται µε το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ, λειτουργώντας σε ένα ενιαίο σύνολο για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΡεθύµνου κ.λ.π ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών. Στην ευθύνη του προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ σε συνεργασία µε το προσωπικό του Νοσοκοµείου ανήκει η απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία και συντήρηση (προληπτική, επισκευαστική) των εγκαταστάσεων, εντός πλαισίων που καθορίστηκαν στην παράγραφο 3. Το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, για την πρόληψη ζηµιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. Γενικότερα το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ είναι υποχρεωµένο να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση( προληπτική, επισκευαστική) και εύρυθµη λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκοµείου-επέκταση-Κ.Ψ.Υ- Ψυχαργω- ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ-Κ.Υ-ΠΙ ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι: Τo προσωπικό του Αναδόχου, µαζί µε το Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκοµείου θα αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση, αδιατάρακτη και εύρυθµη λειτουργία των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκοµείου-επέκταση-Κ.Ψ.Υ- Ψυχαργω- ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ-Κ.Υ-ΠΙ και γενικά θα συµβάλει στην τεχνική υποστήριξη του Νοσοκοµείου υπό την καθοδήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ τελεί υπό την διοίκηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Η αξιοποίηση του προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ γίνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ και την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Για κάθε ζήτηµα συντονισµού, ιδιοµορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατόν να προκύπτουν λόγω της σύµπραξης των δύο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαµβάνουν, η Επίβλεψη, και η ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε σκοπό την εύρυθµη,αδιατάρακτη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Στελέχωση προσωπικού --ειδικότητες Η στελέχωση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ σε προσωπικό θα είναι: Ένας (1) Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός που θα προΐσταται των εργασιών του εν λόγω συνεργείου, και που θα εκτελεί εργασίες προγραµµατισµού-- επίβλεψης συντήρησης(προληπτικής, επισκευαστικής) τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες (έκτακτα) πρωί ή απόγευµα. ύο (2) Υδραυλικοί Τεχνίτες (εκ των οποίων ο ένας θερµουδραυλικός για τις εγκαταστάσεις και των δύο ειδικοτήτων θερµουδραυλικές, αερίων) που θα εκτελούν εργασίες συντήρησης τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες (έκτακτα) πρωί ή απόγευµα. ύο (2) Ψυκτικοί (Τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 ης ειδικότητας) που θα εκτελούν εργασίες συντήρησης τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες (έκτακτα )πρωί ή απόγευµα. Ένας (1) Μηχανοτεχνίτης για την συντήρηση και επισκευή Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων που θα εκτελούν εργασίες συντήρησης τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες (έκτακτα) πρωί ή απόγευµα. Ένας (1) Θερµαστής: άδεια θερµαστή ή αρχιθερµαστή που θα εκτελεί εργασίες συντήρησης τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες (έκτακτα)πρωί ή απόγευµα. Ένας (1) Τεχνίτης για γενικές εργασίες οικοδοµικής φύσεως, αποκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών συντήρησης κλπ. που θα εκτελεί εργασίες συντήρησης τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες (έκτακτα)πρωί ή απόγευµα. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εκτός του προσωπικού για την συντήρηση και λειτουργία των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο (συντονιστή) Μηχανικό Η/Μ, που θα είναι σε συνεχή ετοιµότητα ώστε να συντονίζει, το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Είναι δυνατόν ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εφόσον διαθέτει τα παραπάνω προσόντα να αναλάβει ο ίδιος την αρµοδιότητα αυτή. 24

25 ιάρθρωση προσωπικού Α) Πρωινές ή απογευµατινές ώρες ή Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος µηχανικός. Ένας(1) Υδραυλικός Τεχνίτης Α τάξης. ύο (2) Ψυκτικοί. Ένας (1) Θερµουδραυλικός 3 ης ειδικότητας αερίων και ατµού. Ένας(1) Θερµαστής. Ένας (1) Μηχανοτεχνίτες Μηχανολόγοι. Ένας (1) τεχνίτης γενικών οικοδοµικών εργασιών Η ανωτέρω διάρθρωση του προσωπικού, είναι δυνατόν να τροποποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υποχρεώσεις προσωπικού και αναδόχου. Το προσωπικό µε ευθύνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα είναι άριστα εκπαιδευµένο, υψηλής γνώσης και στάθµης και να έχει τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. Το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ σε συνεργασία µε το προσωπικό του ΕΡΓΟ ΟΤΗ θα καλύπτει την συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 8ωρη βάση και όλες τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες της εβδοµάδος(εφόσον χρειαστεί). Σε έκτακτες περιπτώσεις (ασθένεια προσωπικού του Νοσοκοµείου, σηµαντική βλάβη προγραµµατιζόµενη συντήρηση κ.λ.π το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα καλείται προς παροχή υπηρεσιών και τις µη εργάσιµες ηµέρες. Ο αριθµός και τα ονόµατα των τεχνιτών ηµερησίως και οι ειδικότητες θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες τής συντήρησης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία, µε πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και έγκριση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το πρόγραµµα συντήρησης θα εκδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση από την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και θα εγκρίνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ. Όλα τα µέλη του προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Η προµήθεια και λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητών τηλεφώνων για τον Ανάδοχο και τον Μηχανικό( συντονιστή )αυτού είναι υποχρεωτική. Οι Τεχνικοί του Αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά ποµποδέκτες που θα χορηγηθούν από τον Εργοδότη. Το προσωπικό επίσης θα είναι ενδεδυµένο µε στολή εργασίας που ο χρωµατισµός της θα εγκριθεί από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει να αποµακρύνει από το εργοτάξιο αµέσως κάθε µέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε το Έργο χωρίς την συγκατάθεση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το δικαίωµα της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουδόλως απαλλάσσει τον ΑΝΑ ΟΧΟ της πλήρους ευθύνης τους προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει επίσης να αντικαθιστά άµεσα οποιονδήποτε µέλος του προσωπικού του σε περίπτωση αποχώρησης από το συνεργείο µε άλλο αντίστοιχης ειδικότητος και προσόντων το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Υποχρέωση του Αναδόχου συντήρησης θα είναι επίσης να διαθέτει τον Μηχανοτεχνίτη ο οποίος αφού εκπαιδευτούν σε συνεργασία µε το αρµόδιο προσωπικό του Νοσοκοµείου (ηλεκτρολόγοι) θα επεµβαίνουν για τους αναγκαίους απεγκλωβισµούς από τους ανελκυστήρες. Προσόντα του προσωπικού. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: α) Να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο. β) Να κατέχουν τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες εργασίας. γ) Να εργάζονται στην ειδικότητά τους τουλάχιστον επί ένα (1) χρόνο Επιπλέον ανά ειδικότητα απαιτούνται τα παρακάτω: Ο διπλωµατούχος Μηχανικός πρέπει να είναι µέλος του Τ.Ε.Ε και να είναι τουλάχιστον µονοετούς εµπειρίας. Ο διπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου. Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία/εµπειρία σε κατασκευή ή συντήρηση εγκαταστάσεων της αυτής µε το Νοσοκοµείο µας πολυπλοκότητας και µεγέθους. Καλή γνώση συντήρησης θερµουδραυλικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων, καθώς και επιθυµητή εµπειρία σε πετρελαιοκίνητα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Υδραυλικός Τεχνίτης: Άδεια Τεχνίτη β τάξης 3 ης ειδικότητος σε συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Θερµουδραυλικός: Άδεια τεχνίτη A ή Β Τάξης, 1 ης ειδικότητας (θερµουδραυλικές εγκαταστάσεις), στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ψυκτικός Άδεια Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων 1 ης ή 2 ης ειδικότητας. Απαραίτητη διετής τουλάχιστον εµπειρία. Μηχανοτεχνίτης ή Μηχανολόγος Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πτυχιούχος ΤΕΕ Α ή β κύκλου και ισοτίµων προς αυτούς σχολές. Επιθυµητή άδεια ηλεκτροσυγκολλητή α τάξεως. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατόν το επί πλέον προσόν άδειας ηλεκτροσυγκολλητή επιτρέπεται και χωρίς αυτό. Απαραίτητη µονοετής τουλάχιστον εµπειρία. Ένας (1) θερµαστής µε άδεια θερµαστή ή αρχιθερµαστή Εργάτης--- συντηρητής οικοδοµικών έργων Αποδεδειγµένη µονοετής προϋπηρεσία / εµπειρία σε οικοδοµικές εργασίες συντήρησης (σοβάδες, πλακάκια, αποξηλώσεις, χρωµατισµούς, κ.λ.π)., αποκαταστάσεις ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών συντήρησης. 25

26 Για όσους από το παραπάνω προσωπικό δεν είναι διπλωµατούχοι πρέπει να προσκοµιστεί σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ, Βιβλιάριο ενσήµων κλπ. που να προκύπτει το αντικείµενο εργασίας τους και ο χρόνος εµπειρίας. Οποιαδήποτε βεβαίωση και πιστοποίηση προϋπηρεσίας πρέπει να έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από Κρατική ή άλλη αναγνωρισµένη Αρχή. Άδειες εργασίας Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών Αργιών ( εφόσον προκύψει ανάγκη τέτοιας εργασίας).για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόµενες από την εργατική Νοµοθεσία ενέργειες, µε µέριµνα και ευθύνη αυτού. 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Το (υπαλληλικό) Τεχνικό προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης που διαθέτει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ [ Μηχανικοί (1),Τεχνολόγοι(3), Εργοδηγοί(2)Ηλεκτροτεχνίτες (5), θερµαστές(1),κλιβανιστές(2))] εντάσσεται µαζί µε το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ σε ένα ενιαίο πρόγραµµα εργασίας που υποβάλλεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ και εγκρίνεται από την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση όπως καύσιµα, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισµού κλπ. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ), προµηθεύονται µε µέριµνα και ευθύνη του ΕΡΓΟ ΟΤΗ της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τον ίδιο. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα ( βασικά ) εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία 8.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επειδή ορισµένοι τοµείς συντήρησης του Νοσοκοµείου όπως Ιατρικά µηχανήµατα, Ανελκυστήρες, Κλιµατισµός τηλεφωνικό κέντρο, επεξεργασία ύδατος Μ.Τ.Νεφρού,Αξονικός Τοµογράφος κλπ. υλοποιούνται από εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία, εξειδικευµένες εταιρείες κλπ το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ύστερα από εκπαίδευση και οδηγίες της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ θα καλείται για έλεγχο υλοποίησης των συµβάσεων αυτών ενηµερώνοντας και λογοδοτώντας στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ. 9. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, αντικατάσταση ή συµπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση οµαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση για µεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων και εξοπλισµού Η/Μ που δεν αποτελούν αντικείµενο της προληπτικής συντήρησης. Σχετικό πρόγραµµα θα δοθεί στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη µε την υπογραφή της σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει χρονοδιάγραµµα συντήρησης εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης,την εξασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης λειτουργίας, ή και επισκευή εξαρτηµάτων καθώς και την αποκατάσταση µεγαλύτερων βλαβών. 10.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε µέριµνά του είναι υποχρεωµένο κατά την εκτέλεση του έργου της συντήρησης να εφαρµόζει τα παρακάτω: α) Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία ( Β. 24 Νοεµ./17 εκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις), Επαγγελµατική Νοµοθεσία (νόµος 6422/34-Φ.Ε.Κ 412Α/1934) β) Π. 345/ΦΕΚ 158Α/1989 περί επαγγελµατικών υποχρεώσεων Τεχνολόγων Μηχανικών τµηµάτων Ηλεκτρονικών--- Πληροφορικής γ) Τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές, κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΡεθύµνου κλπ. δ) Τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών(αµερικανικούς,κ.λ.π), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. δ) Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών. ε) Τους κανόνες της επιστήµης της τέχνης και της εµπειρίας. 11. ΕΛΕΓΧΟΙ -- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ελέγχει συνεχώς και σε καθηµερινή βάση την τήρηση της σύµβασης. ίδει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά την εργασία H ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εποπτεύει το έργο, ενηµερώνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ. Μια φορά τον µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ µε εκθέσεις της ενηµερώνει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ΑΝΑ ΟΧΟ. 12. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 26

27 Αρµόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι ορισµένοι από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ Τεχνικοί Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και ο Γιατρός Εργασίας του Νοσοκοµείου. 13. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών η περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση του έργου. 14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύµβαση, δηλ. από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωµατική ή της περιουσίας συµπεριλαµβανοµένων του Προσωπικού του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, των ασθενών, των επισκεπτών του Νοσοκοµείου και που θα οφείλεται σε αστοχία χειρισµού, λαθεµένης επέµβασης, πληµµελούς συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης εκτέλεσης καθηκόντων κλπ. του προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Η Ασφάλιση καθορίζεται σε 15% του συνολικού ύψους του συµβατικού προϋπολογισµού του έργου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.). Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ από τον ΑΝΑ ΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον ΑΝΑ ΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κλπ. Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑ ΟΧΟ από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 15. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχηµα σε Μηχανικούς, Τεχνολόγους, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί. Είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση µε το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του. 17. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωσης έκτακτης ανάγκης το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟ ΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκοµείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε απόφαση των αρµόδιων κρατικών οργάνων. 18. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η υποκατάσταση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε τρίτο για την παροχή µέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωµοδότηση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ µπορεί να εγκριθεί από το Νοσοκοµείο η πλήρης υποκατάσταση µε απαλλαγή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ από την ευθύνη του προς τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον της σύµβασης και ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να τηρήσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Σε µία τέτοια περίπτωση η υποκατάσταση µπορεί να γίνει µόνο, όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑ ΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου και µε την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της σύµβασης και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων. 19.ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Αν κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύµβαση, ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ δύναται να εφαρµόσει σειρά µέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις, έγγραφες συστάσεις, δυσµενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης / αντικατάστασης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασµού, απαίτηση αποκατάστασης ζηµιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, απαίτηση καταβολής αποζηµιώσεων κ.λ.π. Σε ακραίες παραβιάσεις της σύµβασης και εφόσον ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν συµµορφώνεται στις συστάσεις και άλλα µέτρα που λαµβάνει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ως εκπτώτου, µε παρακράτηση των 27

28 εγγυητικών επιστολών και την λήψη οποιονδήποτε άλλων µέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή µη) που ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερων για την προάσπιση των συµφερόντων του. Η κήρυξη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται µε απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογηµένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωµοδότηση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ--- ΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά που θα ανακύψει µεταξύ του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα παραπέµπεται για επίλυση στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος --Τµήµα υτικής Κρήτης. Σε περίπτωση µη επίλυσης των διαφορών αρµόδια είναι τα Ελληνικά ικαστήρια µε έδρα τα Ρέθυµνο. 21. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την λήξη της σύµβασης και για την επιστροφή των εγγυητικών απαιτείται έκθεση περαίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. 22. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ΕURO συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όπως και στην ιακήρυξη αναφέρεται, οι πληρωµές γίνονται µηνιαία. Ο λογαριασµός (που συνοδεύεται από πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 5% αν διαπιστώνει πληµµελή τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ µέχρι και 10%. Τέλος ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και του 30% του µηνιαίου τιµήµατος, ύστερα από εισήγηση της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης. Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή µέρος του ποσού που παρακρατήθηκε. Οι λοιπές κρατήσεις που γίνονται σε κάθε λογαριασµό και αναφέρονται στην ιακήρυξη, (άρθρο 9) δεν επιστρέφονται. ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Κ.Ψ.Υ-- ΚΕΦΙΑΠ-- ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους και της συµβάσεως γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής: Α. ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι το Γενικό Νοσοκοµείο ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β. «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», Ή «ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» Ή «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» Ο Εργολάβος µετά του τεχνικού του προσωπικού στον οποίο ανατίθεται µε την σχετική σύµβαση η εκτέλεση του έργου δηλαδή η συντήρηση ( προληπτική, επανορθωτική) του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού όλων των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού εξοπλισµού (κοµπιούτερ,συσκευές) Γ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ο ιπλωµατούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή η Επιτροπή παρακολούθησης που θα ορισθεί από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ ως αρµόδιος ή αρµόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύµβασης.. ΕΡΓΟ Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων της ΑΝΑ ΟΧΟΥ των συµπεριλαµβανοµένων στη σχετική σύµβαση της οποίας αναπόσπαστο µέρος αποτελεί η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. ΣΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου Ζ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 28

29 Το σύνολο των Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου είτε εντός των κτιρίων, είτε εκτός αυτών, συµπεριλαµβανοµένου τόσο όσο και τών «Ιατρικών Αερίων» (σε όλη τους την έκταση ) και του εξοπλισµού και των συσκευών.. Ο Η/Μ Εξοπλισµός κατά το βασικό του µέγεθος-αναφέρεται στον πίνακα που περιλαµβάνεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ που περιλαµβάνονται κατωτέρω. ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ: -Με τον όρο «Συντήρηση», συµπεριλαµβάνονται όλες οι Συσκευές, Μηχανήµατα, Εγκαταστάσεις και παρελκόµενα αυτών που γενικά αποτελούν και συνθέτουν κατά την γενικευµένη διατύπωση τις Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις που υφίστανται στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου και Κέντρα Υγείας αλλά και αυτές που οποτεδήποτε κατά το οποιοδήποτε τρόπο εντάσσονται και χρησιµοποιούνται σ αυτό, ανεξάρτητα από τον αν περιγράφονται ή όχι ονοµαστικά στην παρούσα. -Επίσης σαν «Συντήρηση» εννοείται τόσο οι όποιες καθηµερινές όσο και οι όποιες προληπτικές και επανορθωτικές διαδικασίες Συντήρησης απαιτούνται. -Ο Εργοδότης ανεξάρτητα από το προσωπικό του Εργολάβου διατηρεί στο ακέραιο κάθε δικαίωµα πρόσληψης ανάθεσης πάσης φύσεως εργασιών σε Τεχνικούς της δικής του επιλογής για πάσης φύσεως ειδική ή εξειδικευµένη εργασία, κατασκευή, επέκταση κλπ. Ο Εργολάβος, εφόσον τεχνικά απαιτείται, θα ενηµερώνεται σχετικά. -Τυχόν προσωπικό του Εργολάβου πέραν του στην παρούσα αιτουµένου δύναται να εργαστεί εφόσον οι Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου εγκρίνουν για την αναγκαιότητα και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πλην όµως στα πλαίσια της παρούσης σύµβασης ουδεµία οικονοµική απαίτηση σε βάρος του Νοσοκοµείου θα γίνει δεκτή εκτός αν εκ των προτέρων έχει προς τούτο εγγράφως αποφασίσει η ιοίκηση του Νοσοκοµείου. - Με την ανάληψη, ο Εργολάβος οφείλει να έχει καταθέσει τα πλήρη στοιχεία-άδειες άσκησης- και λοιπά έγγραφα του Προσωπικού του στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Κ.Ψ.Υ-- ΚΕΦΙΑΠ-- ΣΧΟΛΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σκοπός της παρούσας είναι να καθορισθούν τα πλαίσια µέσα στα οποία θα γίνεται η συντήρηση του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού του Νοσοκοµείου και κέντρων Υγείας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Με τον όρο Συντήρηση εννοείται το σύνολο των εργασιών (επισκευή, επιθεώρηση, έλεγχος, ρυθµίσεις, βελτιώσεις, δοκιµές, χειρισµοί, κ.λ.π.) απαραίτητες για την ασφαλή κατά και µετά την συντήρηση- και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κανονική λειτουργία όλου του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ώστε να παρέχονται και εξασφαλίζονται µε την σωστή συντήρηση- οι απαιτούµενες συνθήκες, παροχές, διευκολύνσεις κ.λ.π. για την εύρυθµη και αδιατάρακτη λειτουργία του Νοσοκοµείου. 1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Με τον όρο προληπτική συντήρηση εννοείται ο σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών περιοδικός και συστηµατικός έλεγχος, η έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, η αντικατάσταση και συµπλήρωση λιπαντικών, οι µετρήσεις, ρυθµίσεις καθώς και κάθε έλεγχος και παροχή καταλλήλων οδηγιών για την διατήρηση της εύρυθµης, οµαλής και κανονικής λειτουργίας του Η/Μ Εξοπλισµού. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη συνεννόηση αναδόχου και εργοδότη για τον προγραµµατισµό και η πιθανή εκτέλεση εργασιών (βελτιώσεων) µεγαλύτερης έκτασης ή αντικατάστασης φθαρµένων εξαρτηµάτων ή µηχανηµάτων. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειµένου να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού κ.λ.π. σε κάποιο τµήµα ή πτέρυγα του Νοσοκοµείου) θα εκδίδεται από τη ιεύθυνση του Νοσοκοµείου ανακοίνωση που θα καθορίζει το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα εκτελείται η συγκεκριµένη εργασία, που θα κοινοποιείται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου και τον Συντηρητή Εργολάβο. Η προληπτική συντήρηση εκτελείται σύµφωνα µε τα εξής: - Το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης που περιλαµβάνεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων(πλέον των υπολοίπων τακτικών και εκτάκτων Συντηρήσεων ) και που αποτελείται από τα φύλλα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού, ανά εγκατάσταση, µηχάνηµα ή συσκευή και χρονική περίοδο ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα,3µηνο,6µηνο και έτος). - Τις οδηγίες συντήρησης. - Τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής του Η/Μ εξοπλισµού. 29

30 3. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - «Με τον όρο Επανορθωτική Συντήρηση εννοείται ότι συµπεριλαµβάνονται και όλες οι εργασίες που αφορούν απλές επισκευές σε Μηχανολογικό Εξοπλισµό, όπως: πάσης φύσεως κλειδαριές, µηχανισµοί θυρών και παραθύρων, κρεβατιών, καθισµάτων, µεταλλικών βάσεων κ.λ.π. µε ότι προς τούτο και από τεχνικής απόψεως απαιτείται (ηλεκτροσυγκολλήσεις, χρήση λιπαντικών, κολλήσεις γενικά κ.λ.π.)». - Επίσης συµπεριλαµβάνεται και η συντήρηση δικτύων, των καυστήρων και λεβήτων και των καπνοδόχων του Νοσοκοµείου µας,βελτιώσεων δικτύων από ειδικευµένο προς τούτο συνεργείο, αποκλειστικά µε έξοδα του εργολάβου και χωρίς την οποιαδήποτε χρέωση του Νοσοκοµείου µας προς τούτο (για τις εργασίες) καθώς και έκδοση τεχνικής βεβαίωσης και αναφοράς µετά τις εργασίες αυτές. - Επίσης συµπεριλαµβάνεται η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την ανίχνευση και την αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών του Η/Μ Εξοπλισµού. Η επανορθωτική συντήρηση εκτελείται σύµφωνα µε τα εξής: 1. Τις οδηγίες του Γραφείου Συντήρησης του Νοσοκοµείου. 2. Τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής του Η/Μ Εξοπλισµού. - Σε περιπτώσεις σοβαρές ή εκτεταµένης βλάβης που µπορεί να διαταράξει την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου ή να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα θα εκδίδεται κατεπείγουσα ανακοίνωση από τον εκάστοτε υπεύθυνο του Νοσοκοµείου. - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ - Θα ενηµερώνεται ο επιβλέπων κατά το πρωϊνό ωράριο ή ο επικεφαλής της εφηµερίας την υπόλοιπη ηµέρα από τον Εργολάβο, όπου θα γίνεται γνωστή η σηµειωθείσα βλάβη, τα ενδεδειγµένα να ληφθούν µέτρα και ο κατ εκτίµηση αναγκαίος χρόνος για την αποκατάσταση της βλάβης ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης, αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό και πάντως όχι ολιγότερο αυτού που προβλέπει η παράγραφος 5 των τεχνικών προδιαγραφών. - Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλούς και κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται είτε σε πληµµελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητα της είτε σε φθορά φυσιολογική ή όχι, είτε σε κακή χρήση. - Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος επίσης να αποκαθιστά βλάβες που οφείλονται είτε σε ανώτερη βία είτε σε ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση. - Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα τηρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια τα προβλεπόµενα από το Νόµο ηµερολόγια. - Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ για την προληπτική συντήρηση θα τηρεί καθηµερινά µηχανογραφικό φύλλο εργασιών, συντήρησης για κάθε εγκατάσταση ή µηχάνηµα στο οποίο θα φαίνονται οι προς εκτέλεση εργασίες. - Το φύλλο µετά την εκτέλεση των εργασιών θα επιστρέφεται υπογεγραµµένο από τον εκτελούντα την εργασία. - Παράλληλα Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα συµπληρώνει και υπογράφει φύλλο αναφοράς τυχόν κατά περίπτωση χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών. Τα αντ/κά θα χορηγούνται από τις Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου µέσα από τις προβλεπόµενες διαδικασίες. - Τα ανωτέρω φύλλα θα ελέγχονται και υπογράφονται από την Επίβλεψη ώστε να ενηµερώνονται εν συνεχεία τα τηρούµενα αρχεία του Νοσοκοµείου και τα αντίστοιχα προγράµµατα του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. - Οµοίως η ανάδοχος σε περίπτωση αποκατάστασης κάποιας βλάβης (επανορθωτική συντήρηση) θα συµπληρώνει µε ανάλογο τρόπο φύλλο αναφοράς χορηγηθέντων-χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών. - Γενικότερα Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή συντήρηση όλου του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. - Ο Εργολάβος Συντήρησης πρέπει να διαθέτει ιπλωµατούχο Μηχανικό κάτοχο απαιτούµενης από τον νόµο άδειας συντήρησης Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων που να καλύπτει από άποψη Τεχνικής Νοµοθεσίας το Έργο συντήρησης του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, µε όλες τις Η/Μ Εγκαταστάσεις του και τα - «Ιατρικά Αέρια», το οποίο γενικά περιλαµβάνει :Εγκαταστάσεις Αναπτυγµένες σε τετρ. Μέτρα περίπου Υποσταθµό µέσης τάσης 2690KVA, 3 Μ/Σ Μέσης Τάσης 630KVA & 2M/Σ Μέσης τάσης 400 KVA,Ηλεκτρικά Πεδία,Εγκαταστάσεις Θέρµανσης ΚCAL,, Κλιµατισµοί,, Πλυντήρια-Σιδερωτήρια, Εξαερισµοί, Λέβητες Ατµού, Πυροσβέσεις, Αντλιοστάσια, Αφαλατωτές, θερµοσίφωνες, Ψυκτικά Μηχανήµατα, Ιατρικά Αέρια, Γεννήτριες, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Γενικά, ιανοµές Υγρών Αερίων,Σωληνώσεις, Καλωδιώσεις, Αυτοµατισµοί, Τηλεπικοινωνίες-tv-, Αλεξικέραυνο, Μηχανολογικά Κτιριακού Εξοπλισµού κλπ κλπ ) και ειδικότερα : Ηλ/γο ή Μηχανολόγο µέλος του ΤΕΕ, µε επαγγελµατική µονοετή εµπειρία τουλάχιστον. 30

31 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Το Τεχνικό προσωπικό κατά ειδικότητα που θα πρέπει να απασχολεί η Ανάδοχος για την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού-για να µπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής Νοµοθεσίας- είναι: - Ένας (1) Π.Ε. ιπλ. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - ύο (2) Υδραυλικοί Τεχνίτες. - Ένας (1) Μηχανοτεχνίτες - ύο (2) ψυκτικοί - Ένας (1) θερµαστής - Ένας (1) Εργάτης συντήρησης για γενικές εργασίες οικοδοµικής φύσεως, αποκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών συντήρησης κλπ. που θα εκτελεί εργασίες συντήρησης τις εργάσιµες ηµέρες και αργίες (έκτακτα)πρωί ή απόγευµα. - Το ανωτέρω προσωπικό θα καλύπτει τη συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 8ωρη βάση και σε όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας πρωί ή απόγευµα - Ο ιπλωµατούχος Μηχανικός θα έχει ωράριο παρουσίας πρωί ή απόγευµα λόγω συνεχούς και καθ όλη την διάρκεια της Εργολαβίας Συντήρησης της ευθύνης του συντονισµού του Προσωπικού Συντήρησης, Θα είναι ο Τεχνικά Υπεύθυνος της Συντήρησης σύµφωνα µε τον Νόµο, θα τηρεί και υπογράφει την αλληλογραφία και θα έχει την επαφή (υποχρεωτικάτουλάχιστον-κατά το καθηµερινό ωράριο Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου ) µε τους Επιβλέποντες και την ιοίκηση, - Επίσης θα είναι υπεύθυνος και για τις Τεχνικές Αναφορές και την τήρηση Τεχνικού Αρχείου ανά Μηχάνηµα και ανά Συντηρήσεις, τόσο σε Έντυπη όσο και σε Ηλεκτρονική µορφή,αποκλειστικά µε µέριµνα του Εργολάβου Συντήρησης τόσο για την Γραµµατειακή του Υποστήριξη όσο και για το τυχόν απαιτούµενο Λογισµικό ή και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. - Τόσο το εν λόγω έντυπο (ενυπόγραφα) όσο και σε ψηφιακή µορφή υλικό θα παραδίδεται άµεσα µετά το πέρας κάθε φάσης Συντήρησης στους Επιβλέποντες και σε καµία περίπτωση η «Εργολαβία Συντήρησης» δεν θεωρείται περατωθείσα και δεν θα εξοφληθεί κατά τα 2/12, εφόσον δεν ολοκληρωθεί πλήρως η παράδοση του εν λόγω υλικού. - Την Τεχνική Ευθύνη για το σύνολο των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου στα πλαίσια των συντηρήσεων της παρούσης όπως επιβάλλει η Τεχνική Νοµοθεσία θα έχει ο ιπλωµατούχος Μηχανικός (ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).* ιάρθρωση Προσωπικού: - Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πρόγραµµα κατανοµής του απασχολούµενου προσωπικού (όλο το προσωπικό θα παρέχει τις Υπηρεσίες του µέσα κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, καθηµερινά µε πλήρη σύνθεση. - Το εν λόγω Πρόγραµµα θα υποβάλλεται και θα εγκρίνεται από τον Επιβλέποντα. - -Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί και ένα µέρος του προσωπικού σε άµεση διάθεση, το οποίο µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας θα προσέρχεται επί τόπου εντός µίας (1) ώρας σε περίπτωση βλάβης οποτεδήποτε και αν συµβεί για αποκατάσταση αυτής. Το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών συντήρησης εκτελείται τις πρωινές ώρες. - Για όσες εργασίες συντήρησης οι λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκοµείου δεν επιτρέπουν την εκτέλεσή τους στις πρωινές ώρες, αυτές θα εκτελούνται εκτός του κανονικού ωραρίου και εφόσον δεν είχαν προβλεφθεί θα γίνεται κατάλληλη τροποποίηση του προγράµµατος µετά από έγκριση του επιβλέποντος. - Σε περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί λόγω ποσοτικής ή ποιοτικής ανεπάρκειας του προσωπικού, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται µετά από εντολή του ΕΡΓΟ ΟΤΗ να προβεί σε ανάλογη αύξηση του προσωπικού του χωρίς πρόσθετη αµοιβή ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Το προσωπικό θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: - α) Να κατέχει τις απαιτούµενες από το νόµο άδειες εργασίας. - Ειδικότερα: - Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ιπλ. Πολυτεχνικής Σχολής, υπεύθυνος κατά τον νόµο της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης του Εργολάβου Συντήρησης, ο οποίος θα διαµένει στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύµνου και θα είναι σε ετοιµότητα επί καθηµερινής βάσης, µέλος του Τ.Ε.Ε. και θα έχει επαγγελµατική προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος. - Τεχνίτες Υδραυλικοί, κάτοχοι αντίστοιχης Άδειας του Υπουργείου - Ψυκτικοί αδειούχοι τεχνίτες - Μηχανοτεχνίτες αδειούχοι - θερµαστής αδειούχος - Εργάτης συντηρητής οικοδοµικών έργων Αποδεδειγµένη 1ετής προϋπηρεσία / εµπειρία σε οικοδοµικές εργασίες συντήρησης(σοβάδες, πλακάκια, αποξηλώσεις, χρωµατισµούς, κ.λ.π)., αποκαταστάσεις ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών συντήρησης. - Όλες οι εργασίες Συντήρησης των Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου τυγχάνουν της έγκρισης του επιβλέποντος (ή της Επιτροπής Επίβλεψης) του έργου. 5. Α ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λόγω του είδους της εργασίας ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ επιφυλάσσεται για την έγκριση στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ των απαραίτητων εκτάκτων αδειών για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών Αργιών και προς τούτο θα κατατίθεται προς έγκριση εβδοµαδιαία πρόγραµµα. Τούτο έχει την έννοια ότι ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θα εξασφαλίσει την έγκριση των πινάκων µε το προσωπικό που θα 31

32 απασχοληθεί υπερωριακά τόσο καθηµερινά όσο και τη νύχτα, Κυριακές και αργίες τους οποίους θα υποβάλλει στην αρµόδια για την έγκρισή τους Αρχή ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται έκτακτα να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόµενες από την εργατική Νοµοθεσία ενέργειες µε µέριµνα και ευθύνη αυτής. Εννοείται ότι ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νοµοθεσίας που διέπει την σχέση του µε το προσωπικό του και τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις που προκύπτον από αυτό βάσει των ισχυουσών νοµοθεσιών (αµοιβές, ρεπό, άδειες, κλπ.). 6. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και εν γένει µέσα που απαιτούνται για την συντήρηση. Μετά από εντολή του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να προσκοµίσει και διαθέσει δαπάνες της τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει µέσα τα οποία θα απαιτηθούν πέραν των ανωτέρω. Η δαπάνη για αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά για την συντήρηση των εργαλείων και συσκευών βαρύνουν τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ. 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να οργανώσει- µε δική του µέριµνα και δαπάνες: α) Γραφείο συντήρησης µε όλα τα απαραίτητα σχέδια, διάγραµµα, έντυπα, προγράµµατα(software), εκτυπωτές, Συγκρότηµα Η/Υ, κλπ. β) Αποθήκη ανταλλακτικών και εργαλείων που τυχόν θα προµηθεύσει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ κατάλληλα οργανωµένη ούτως ώστε να δύναται να παραδώσει στοιχεία ψηφιακά επεξεργάσιµα από το σύστηµα µηχανοργάνωσης του Νοσοκοµείου. γ) Καθηκοντολόγιο προσωπικού συντήρησης. δ) Φάκελο µε πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και προγράµµατα για ψηφιακή επεξεργασία και αποθήκευση-παρουσίαση-εκτύπωση µέσω Η/Υ (Μητρώα Μηχανηµάτων, Καρτέλες Βλαβών, ηµερολόγια Συντηρήσεων αλληλογραφία, κλπ κλπ. ε) Χωριστό έντυπο-ηµερολόγιο που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις. στ) Πλέον της σε ψηφιακή µορφή: Έντυπα: Καρτέλες και µητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σηµαντικότερων µηχανηµάτων και συσκευών ή µερών των εγκαταστάσεων (π.χ. Υποσταθµός, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο). ζ) Τα Μητρώα Λειτουργίας, τα ελτία Συντήρησης, οι Καρτέλες Μηχανηµάτων,τα Μητρώα Μηχανηµάτων κλπ κλπ, θα ενηµερώνονται µε Γραµµατειακή Υποστήριξη του Εργολάβου Συντήρησης τόσο σε Έντυπη όσο και σε Ψηφιακή Μορφή και θα παραδίδονται και στις δύο µορφές στους Επιβλέποντες µετά το πέρας κάθε Συντήρησης Ενηµερωµένα- 8. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ή επιβλέποντα από το ένα µέρος και ΑΝΑ ΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Οι οποιεσδήποτε φύσης προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν έχει καµία υποχρέωση να συµµορφωθεί µε εντολή η οποία δίνεται προφορικά. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου. 9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γενικά όλες οι εργασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου θα γίνονται σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες αντίστοιχους κανονισµούς του Ελληνικού ηµοσίου ( και εκείνους της ΕΗ και ΟΤΕ ) συµπληρωµένους όπου δεν προβλέπουν οι αντίστοιχοι Ελληνικοί µε τους Γερµανικούς (VDE) και Αµερικάνικους κανονισµούς. 10. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Αν κατά την πάροδο των εργασιών ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ έχει την γνώµη ότι εδόθη εντολή από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ ή τον επιβλέποντα για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισµούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει µε έγγραφο στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ τις αντιρρήσεις του. 11. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Καθ όλο το διάστηµα του χρόνου ισχύος της σύµβασης τηρείται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ηµερολόγιο στο οποίο εγγράφονται καθηµερινά όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωµαλίες στο έργο όπως και σχετικά στοιχεία στην σύµβαση απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον αρµόδιο επιβλέποντα. Το ηµερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο Γραφείο Συντήρησης του Νοσοκοµείου. 12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 32

33 Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωµένος κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει ασφαλιστήριο συµβόλαιο στο όνοµά του και του ΕΡΓΟ ΟΤΗ για κάθε απώλεια ή ζηµιά η οποία προξενήθηκε από τον ίδιο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του,κατά τρόπον ώστε οι ασφαλιζόµενοι και ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της ισχύος της σύµβασης. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζει στην επίβλεψη το ή τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς απ αυτό να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του. 13. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου και του προσωπικού της Υπηρεσίας Επίβλεψης, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την εκτέλεση του έργου και των µέσων για την εκτέλεση των εργασιών των χρησιµοποιουµένων στο εργοτάξιο (Εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου Γενικά) από οποιονδήποτε, και να ανήκουν σ οποιονδήποτε σκοπό και σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών κατά τις ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες γίνονται εργασίες όσο και για εκείνες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. 14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ηµόσιο ασφαλιστική εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον χρόνο που προβλέπεται από τη εργολαβική σύµβαση δηλαδή από την υπογραφή της σύµβασης του έργου και για ποσόν που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη σωµατική ή της περιουσίας, των ασθενών, συγγενών και επισκεπτών αυτών, προσωπικού του ΕΡΓΟ ΟΤΗ κλπ. καθορίζεται δε σε 10% του συνολικού ύψους του συµβατικού προϋπολογισµού του έργου. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, των τυχόν υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ από τις συµβατικές της υποχρεώσεις από την ισχύουσα Νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφάλισης και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 15. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχηµα σε τεχνίτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωµένη να απαλλάξει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά τους ή των αντιπροσώπων τους ή των υπαλλήλων τους. 16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισµένες από το Ελληνικό ηµόσιο, το τεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση µε το έργο, εφ όσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή µε τις πάσης φύσης εισφορές που επιβάλλονται από το Νόµο για το ΙΚΑ, το ΕΤΑΕΤΣ και Ε.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ΙΚΑ, ΕΤΑΕΤ και ΕΕ κλπ. ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωµή να προσκοµίζει στην επίβλεψη βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς αυτούς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο. 17. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ Εάν ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ παραλείψει να κάνει ενέργεια ή δεν τηρήσει σε ισχύ τις ασφάλειες οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της σύµβασης ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ έχει το δικαίωµα να ενεργήσει ή να διατηρήσει αυτές και να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα αφού θα παρακρατεί από τα ποσά που κάθε φορά πληρώνονται ή οφείλονται στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 18. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ «Ο Εργολάβος υποχρεούται να συνδράµει τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου µε κάθε τρόπο σε περιπτώσεις τεχνικών καταγραφών απογραφών καθώς και αναγνωρίσεις υλικού.» Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συνδράµει επίσης στις Ηλεκτρολογικές εργασίες όποτε αυτές ζητηθούν στα ιατρικά µηχανήµατα αποκλειστικά και µόνο ως προς το ηλεκτρολογικό τους µέρος και υπό καθοδήγηση και εποπτεία ( πάντοτε) του µόνιµου τεχνικού προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. α) Το µόνιµο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης που διαθέτει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ δύναται να εργασθεί κατόπιν εντολής του ΕΡΓΟ ΟΤΗ µε το προσωπικό του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ προκειµένου να τον συνδράµει στο Εργο του. β) Εφόσον στη διάρκεια αυτής της σύµβασης προβλέπεται σταδιακή πρόσληψη τεχνικού προσωπικού, οι προσλαµβανόµενοι θα τίθενται µαζί και µε τους ήδη υπηρετούντες ( στο µόνιµο προσωπικό), προκειµένου να εξοικειωθούν µε τις εγκαταστάσεις εργαζόµενοι µαζί µε το προσωπικό του Συντηρητή, πάντοτε υπό τις οδηγίες µέριµνα, και εντολές του Εργοδότη. 33

34 γ) Το προσωπικό διατίθεται µε δαπάνη του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και ενεργεί µε αποκλειστική ευθύνη και οδηγίες του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, Υπό την ιοίκηση του Νοσοκοµείου και µέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. δ) Το προσωπικό του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και ο χρόνος απασχόλησης του, θα καθορίζεται µόνο από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ο δε ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα πρέπει να έχει την οργάνωση ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις συντήρησης. Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα τακτικών Συντηρήσεων θα αναρτάται στο χώρο συγκέντρωσης του προσωπικού του Αναδόχου και καθηµερινά στο έντυπο του προγράµµατος θα υπογράφουν όλοι ανά ωράριο εργαζόµενοι τόσο κατά την άφιξη τους όσο και κατά την αποχώρησή τους. Το Πρόγραµµα θα συµπληρώνεται µε τις όποιες έκτακτες Συντηρήσεις. Το µόνιµο προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα συµµετέχει ενεργά στο Πρόγραµµα Συντηρήσεων -τις καθηµερινές -µε τους µόνιµους υπαλλήλους του Νοσοκοµείου (Υδραυλικό, Ηλεκτρολόγο, κλπ) οι οποίοι επίσης θα υπογράφουν στο πρόγραµµα (Σε κάθε περίπτωση: Το προσωπικό του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και ο χρόνος απασχόλησης του, θα καθορίζεται αποκλειστικά και µόνο από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ). 19. ΓΕΝΙΚΑ -Με τη λήξη της σύµβασης ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ θα παραδώσει στην ιοίκηση του Νοσοκοµείου, παρουσία του επιβλέποντος µηχανικού ( ή της Επιτροπής Επίβλεψης) και επί αποδείξει, όλους τους σχετικούς φακέλους µε τα κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων δικτύων και εγκαταστάσεων και τα PROSPECTUS µε τα τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου - στοιχεία τα οποία παρέλαβε από το Νοσοκοµείο µετά την υπογραφή της σύµβασης. -Επίσης θα παραδώσει (για όλη την διάρκεια της Σύµβασης ) το (καθηµερινό) ηµερολόγιο Συντήρησης, τις καρτέλες συντήρησης, κλπ, καθώς και τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης στοιχεία τα οποία ο ίδιος θα δηµιουργήσει και θα ενηµερώνει καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή (συµβατή µε λειτουργικό σύστηµα WINDOWS 2000 ή XP, διαφορετικά θα πρέπει να παραδώσει και το αντίστοιχο λογισµικό προκειµένου τα εν λόγω τεχνικά-σε ψηφιακή µορφή-στοιχεία να µπορούν να αναγνωριστούν και να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας και πληροφόρησης- από τους Η/Υ του Νοσοκοµείου), σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς καταγγελίας σε περίπτωση πρόσληψης ή στελέχωσης της Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου µας µε το απαραίτητο -Μόνιµο-τεχνικό προσωπικό. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ι. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ 1.Εγκατάσταση 20 KV ΕΗ 2.Πίνακας 20 KV 3.Μετασχηµατιστές ισχύος 4.Γενικοί Πίνακες ιανοµής Χαµηλής Τάσης 5.Πίνακες φωτισµού 6.Πίνακες κίνησης 7.Ηλεκτρικοί κινητήρες 8. ιακόπτες ασφαλείας 9.Εγκαταστάσεις φωτισµού 10.Εγκαταστάσεις κίνησης 11.Εσχάρες, σωλήνες, καλωδιώσεις κ.λ.π. 12.Εγκατάσταση γειώσεων 13.Εγκατάσταση εξωτερικού φωτισµού ΙΙ. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 1. ίκτυο συλλήψεως απαγωγής κεραυνού 2.Εγκατάσταση γειώσεως ΙΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 1.Πετρελαιοκινητήρας 2.Γεννήτρια 3.Ηλεκτρικός Πίνακας 4.Παρελκόµενα Η/Ζ 34

35 ΙV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ Α ΕΛΦΗΣ 1.Συσκευές 2.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.Κεντρικές συσκευές 2.Φορτιστές 3.Κεραίες 4. έκτες (συσκευές Βeeper), walkie talkies, κλπ 5.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. VI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ 1.Κεντρικό ρολόϊ 2. ευτερεύοντα ρολόγια 3.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 1.Κεντρικά συστήµατα κατάσβεσης 2.Τοπικά συστήµατα κατάσβεσης 3.Πίνακες, καλωδιώσεις κλπ. IX. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1.Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 2.Πυρανιχνευτές, φωτεινοί επαναλήπτες 3.Αγγελτήρες, κοµβία συναγερµών, αυτόµατες θύρες, κλπ 4.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. X. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 1.Τηλεφωνικό κέντρο 2.Μεταλλακτική τράπεζα 3.Τηλεφωνικοί κατανεµητές 4.Τηλεφωνικές συσκευές 5.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. ΧΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1.Κεντρική κεραία 2.Τοπικοί ενισχυτές διακλαδωτήρες σήµατος 3.Κεραιοδότες 4.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις ΧΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1. εξαµενή νερού 2.Αποσκληρυντής πόσιµου νερού 3.Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης 4.Θερµαντήρες νερού χρήσης µε νερό 5. ίκτυο σωληνώσεων κρύου νερού χρήσης 6. ίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού χρήσης 7. ίκτυο σωληνώσεων ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης. 8. ίκτυο ποτίσµατος 35

36 9.Κυκλοφορητές 10.Είδη κρουνοποιίας 11.Μόνωση δικτύου σωληνώσεων κλπ. XIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1. ίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης 2.Πιεστικό συγκρότηµα πυρόσβεσης 3.Πυροσβεστικές φωλιές 4.Πυράντοχες πόρτες αυτοµατισµοί κλπ. XIV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ίκτυο κεντρικής θερµάνσεως 2.Θερµαντικά σώµατα 3.Λέβητες 4.Καυστήρες 5.Κυκλοφορητές 6. οχεία διαστολής 7. εξαµενές πετρελαίου 8.Μόνωση δικτύου σωληνώσεων 9.Όργανα αυτοµατισµού XV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ Υ ΑΤΟΣ 1. ίκτυο ψυγµένου νερού 2.Συγκρότηµα παραγωγής ψυγµένου νερού 3.Πύργοι ψύξεως - Τσίλερ 4.Αντλίες 5.Μόνωση δικτύου σωληνώσεων XVI. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1.Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες 2.Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες 3.Ανεµιστήρες οροφής 4.Αξονικοί ανεµιστήρες 5.Αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες 6.Αναθερµαντικό στοιχείο 7. ίκτυο αεραγωγών εξαρτήµατα 8.Στόµια αέρα 9.Φίλτρα αέρα 1ης και 2ης βαθµίδας 10.Απόλυτα φίλτρα 11.Όργανα αυτοµατισµού κλιµατισµού 12.Αυτόνοµα Κλιµατιστικά Μηχανήµατα οποιουδήποτε τύπου. XVII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.Είδη υγιεινής και παρελκόµενα 2. ίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης 3.Σύστηµα εξουδετέρωσης λυµάτων 4.Φρεάτια επιθεώρησης 36

37 5.Φρεάτια Βιολογικού Καθαρισµού κλπ. XVIII. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 1.Μονάδες συµπυκνωµάτων 2.Μονάδες εξατµιστών 3. ίκτυα σωληνώσεων - FREON 4.Αυτοµατισµοί 5.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. XIX. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.Κέντρα Οξυγόνου Πρωτοξειδίου του αζώτου-τοπικοί Πίνακες κλπ. 2.Αντλίες παραγωγής κενού πεπιεσµένου αέρα 3. ίκτυα ιατάξεις Συσκευές Λήψεις Φιάλες-Όργανα κλπ. 4. εξαµενές υγρού οξυγόνου Αυτοµατισµοί Γενικά 5. Σωληνώσεις, τοπ. πίνακες, κλπ XX. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΣΙ ΗΡΩΤΗΡΙΑ XXI. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ-ΠΙΕΣΤΙΚΑ XXII. ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS 1.Κεντρικές 2. Αυτόνοµες στον οποιοδήποτε χώρο XXIII. ΨΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ XXIV. ΨΥΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ XXV. ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ Η/Υ 1. ίκτυο καλωδιώσεων γενικά 2.Συνδέσεις και πρίζες προς Η/Υ γενικά 3.Καλώδια συνδέσεων µε Η/Υ γενικά 4.Συνδέσεις µε HUB και PATCH PANELS γενικά 5. U.P.S. Γενικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ Υ.Τ. ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 37

38 Επιθεώρηση ενδείξεων οργάνων Έλεγχος χειριστηρίων, γειωτών Καθαρισµός χώρου Καθαρισµός περιβλήµατος κυψελών Καθαρισµός εσωτερικά κυψελών Συντήρηση κινουµένων µερών διακοπτών Καθαρισµός οργάνων και εξαρτηµάτων Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων Μέτρηση αντίστασης γείωσης Έλεγχος συνέχειας γείωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος στάθµης λαδιού Μ/Τ Έλεγχος θερµοµέτρων Μ/Τ Έλεγχος διαρροών λαδιού Μ/Τ Έλεγχος αφυγραντήρα Καθαρισµός χώρου Καθαρισµός εξωτερικού περιβλήµατος Μ/Τ Καθαρισµός µονωτήρων 1ος Έλεγχος προστασίας BUCHOLTS 2ος Έλεγχος προστασίας BUCHOLTS 1ος Έλεγχος σήµανσης θερµοµέτρου 2ος Έλεγχος σήµανσης θερµοµέτρου Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής λαδιού Ηµερήσια Ηµερήσια 38

39 Επιδιόρθωση χρώµατος Μ/Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος λαµπτήρων Έλεγχος διακοπτών, ρευµατοδοτών Έλεγχος σχαρών, σωλήνων, καλωδίων Έλεγχος εξαρτηµάτων φωτιστικών σωµάτων Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων Ηµερήσια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ Χ.Τ. ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων, οργάνων Καθαρισµός εξωτερικού περιβλήµατος κυψελών Καθαρισµός εξωτερικού περιβλήµατος Καθαρισµός εσωτ. των κυψελών (µεταλ.κατασκευή) 39

40 Καθαρισµός των οργάνων και εξαρτηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Επιθεώρηση δικτύου συλλήψεως κεραυνού Μέτρηση τιµής αντίστασης γειώσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών Έλεγχος φλωτεροδιακοπτών Έλεγχος αντλιών Καθαρισµός κεντρικού φίλτρου Καθαρισµός δεξαµενών Ανά τρία χρόνια 40

41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών αναµικτήρων ειδών υγιεινής Έλεγχος διαρροών διακοπτών, δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος ενδείξεων οργάνων ρύθµιση Έλεγχος διαρροών αντλιών Έλεγχος θορύβου αντλιών Έλεγχος ρύθµιση πιεζοστατών Έλεγχος στάθµης συµπλήρωση λαδιού αεροσυµπιεστή Καθαρισµός σφίξιµο ακροδεκτών αντλιών Καθαρισµός πιεστικού συγκροτήµατος Ηµερήσια 41

42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ (BOILERS) ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών Έλεγχος ρύθµιση ενδεικτικών οργάνων Έλεγχος αντικατάσταση ανοδίου µαγνησίου Καθ. Επιφανειών στοιχείων εναλλαγής θερµότητος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών Έλεγχος θορύβου Καθαρισµός κυκλοφορητού Έλεγχος 42

43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σφίξιµο ακροδεκτών ΕΙ ΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος οµαλής απορροής υποδοχέων Έλεγχος διαρροών δοχείων πλύσεως Έλεγχος φρεατίων επιθεωρήσεως Έλεγχος στηριγµάτων εξωτερικών δικτύων Καθαρισµός λιποσυλλεκτών Καθαρισµός υδρορροών ορόφων Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων Καθαρισµός δεξαµενών εξουδετέρωσης Καθαρισµός ταράτσας για απορροή οµβρίων Ηµερήσια Ηµερήσια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΣΥΓΚΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ) ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθαρισµός ακροφυσίων (µπέκ) καυστήρα Έλεγχος ρύθµιση αυτοµατισµών 43

44 Καθαρισµός φίλτρων πετρελαίου Καθαρισµός φλογοθαλάµου και αυλών λέβητα Έλεγχος πυρίµαχης επένδυσης λέβητα Εκκαπνισµός λέβητα καπνοδόχου Μέτρηση ανάλυση ρύθµιση καυσαερίων Μηνιαί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ) ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών Έλεγχος ρύθµιση αυτόµατου πληρώσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών Έλεγχος στάθµης πετρελαίου Έλεγχος αντλιών πετρελαίου Καθαρισµός κεντρικού φίλτρου Ηµερήσια Ηµερήσια 44

45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών θερµαντικών σωµάτων Έλεγχος διαρροών διακοπτών, δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ Ο2 (ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ) ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος οργάνων και επάρκειας φιαλών κέντρου Ηµερήσια Αντικατάσταση κενών φιαλών Ηµερήσια Έλεγχος κανον. λειτουργίας οπτικ/τικών συσκευών Έλεγχος ρύθµιση σωστ. Αναστροφής τροφ.πλευρών κέντρου Καθαρισµός χώρου Έλεγχος δεξαµενής και οργάνων Ηµερήσια 45

46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ Ν2Ο (ΠΡΩΤΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ) ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος οργάνων και επάρκειας φιαλών κέντρου Ηµερήσια Αντικατάσταση κενών φιαλών Ηµερήσια Έλεγχος κανον. Λειτουργίας οπτικ/τικών συσκευών Έλεγχος ρύθµιση συστ. Αναστροφής τροφ.πλευρών κέντρου Καθαρισµός χώρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος ρύθµιση ενδείξεων οργάνων Έλεγχος διαρροών λαδιού Έλεγχος θορύβου Έλεγχος ρύθµιση πιεζοστατών Έλεγχος εκκένωση ταµιευτήρα κενού Έλεγχος στάθµης συµπλήρωση λαδιού Έλεγχος ρύθµιση πίνακα ελέγχου αυτοµατισµών Καθαρισµός χώρου Ηµερήσια 46

47 Έλεγχος καθαρισµός υδατοπαγίδων Καθαρισµός αντικατάσταση φίλτρων βακτηριδίων κλπ. Καθαρισµός αντλίας Καθαρισµός σφίξιµο ακροδεκτών Έλεγχος ιµάντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος ρύθµιση ενδείξεων οργάνων Ηµερήσια Έλεγχος διαρροών λαδιού Έλεγχος θορύβου Έλεγχος ρύθµιση πιεζοστατών Έλεγχος στάθµης συµπλήρωση λαδιού Έλεγχος ρύθµιση Πίνακα ελέγχου - αυτοµατισµών Καθαρισµός χώρου Έλεγχος καθαρισµός υδατοπαγίδων Καθαρισµός αντικατάσταση φίλτρων βακτηριδίων κλπ. Καθαρισµός αντλίας Καθαρισµός σφίξιµο ακροδεκτών Έλεγχος ιµάντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΙΚΤΥΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 47

48 ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος καν. λειτ. µειωτών σταθεροποιητών Έλεγχος καν. Παροχής σε χειρουργεία, ΜΑΦ Έλεγχος διαρροών λήψεων Έλεγχος διαρροών δικτύων Ηµερήσια Ηµερήσια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: οκιµαστική λειτουργία πετρελαιοκινητήρα Έλεγχος διαρροής λαδιού Έλεγχος στάθµης δεξαµενής καυσίµου Έλεγχος µπαταριών (στάθµης & πυκνότητας υγρών) Ελεγχος κατάστασης πυροσ/κών καννάβινων σωλήνων Καθαρισµός πυροσβεστικών φωλεών Αλλαγή φίλτρων γενικά Αλλαγή λαδιών µηχανής Καθαρισµός σφίξιµο ακροδεκτών ηλεκ. αντλίας Καθαρισµός πετρελαιοκινητήρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 48

49 ΕΙ ΟΣ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των MODULES Έλεγχος τάσης συσσωρευτή υπό φορτίο Ενεργοποίηση όλων των ζωνών ανιχνευτών Έλεγχος παρασιτότητας ανιχνευτών Ενεργοποίηση όλων των ζωνών µπουτόν Έλεγχος παρασιτότητας µπουτόν Έλεγχος καλής λειτουργίας αναγγελίας Έλεγχος καλής λειτουργίας κυκλώµατος SMOKE HATCHT Έλεγχος διακοπής λειτουργίας µηχανηµάτων Έλεγχος καλής λειτουργίας καταγραφικού Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών εξόδου Έλεγχος κατάστασης µπαταριών φωτιστικών εξόδου Έλεγχος καλής κατάστασης σωληνώσεων καλωδιώσεων Αφαίρεση, καθάρισµα ανιχνευτών Αναγόµωση φορητών πυροσβεστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος καλής λειτουργίας φορτιστών Έλεγχος, συντήρηση δεκτών αναζήτησης Έλεγχος, συντήρηση συσκευών ζεύξης µε Τ.Κ. Έλεγχος και ρύθµιση κεραίας εκποµπής 49

50 Έλεγχος και ρυθµίσεις ενισχυτή και τροφοδοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΚΛΗΣΗ Α ΕΛΦΗΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών κλήσεως Έλεγχος καλής λειτουργίας κέντρων, υποσταθµών Έλεγχος καλής λειτουργίας πλοηγών λυχνιών Έλεγχος καλωδιακού δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθαρισµός και επιθεώρηση τηλεφωνικού κέντρου Καθαρισµός και επιθεώρηση µεταλλακτ. τράπεζας Καθαρισµός και επιθεώρηση τηλεφων. Κατανεµητών Καθαρισµός και επιθεώρηση τηλεφωνικών συσκευών Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου 50

51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Τ.V. ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος και ρύθµιση προσ/σµού κεντρικής κεραίας Έλεγχος κεραιοδοτών Έλεγχος και ρύθµιση ενισχυτών διακλαδωτήρων Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος διαρροών λαδιού Έλεγχος λειτουργίας προθέρµανσης λαδιού Έλεγχος στάθµης λαδιού Έλεγχος διαρροών νερού Έλεγχος λειτουργίας προθέρµανσης νερού Έλεγχος διαρροών πετρελαίου Έλεγχος στάθµης δεξαµενής πετρελαίου Έλεγχος φόρτισης µπαταριών Ηµερήσια Ηµερήσια Ηµερήσια Ηµερήσια Ηµερήσια Ηµερήσια Ηµερήσια Ηµερήσια 51

52 Έλεγχος στάθµης υγρών µπαταριών Έλεγχος πυκνότητας υγρών µπαταριών οκιµή λειτουργίας σε φορτίο Έλεγχος ασυνήθιστων δονήσεων Έλεγχος σωλήνων κολάρων νερού Έλεγχος στάθµης νερού Έλεγχος ιµάντων Έλεγχος αντλίας πετρελαίου Αποστράγγιση δεξαµενής πετρελαίου Έλεγχος διαρροών εξατµίσεως Έλεγχος κινητών καπέλων εξατµίσεως Έλεγχος διαρροών εισόδου αέρα Καθαρισµός ηλεκτρικών πινάκων οκιµή συστηµάτων ασφαλείας Έλεγχος συστήµατος ηλεκτρικών σφαλµάτων Καθαρισµός χώρου Αλλαγή φίλτρων λαδιού Αλλαγή φίλτρων BY-PASS Αλλαγή φίλτρων µηχανής Αλλαγή φίλτρων νερού Καθαρισµός ή αλλαγή φίλτρου αέρα Καθαρισµός CRANCASE BREATHER Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου Καθαρισµός µηχανής Καθαρισµός γεννήτριας Έλεγχος σφιξίµατος ακροδεκτών Έλεγχος ηλεκτρικών διακόπτων Έλεγχος ανεµιστήρα ψύξης νερού Έλεγχος τροχαλίας αντλίας νερού Καθαρισµός ψυγείου Καθαρισµός πτερυγίων ψυγείου Αλλαγή FIDAT TANK BREATHER Σφίξιµο βιδών έδρασης µηχανής Έλεγχος τυλιγµάτων γεννήτριας Γρασσάρισµα ρουλεµάν γεννήτριας Μέτρηση αντίστασης τυλιγµάτων Έλεγχος λειτουργίας ψυκτών Έλεγχος Αµπεροµέτρων, Βολτοµέτρων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προληπτική συντήρηση πέρα των ανωτέρω θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές που θα δοθούν από την εταιρεία ΓΕΜΚΟ για το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 52

53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος τροχαλιών άξονα Έλεγχος ρυθµιζόµενων τροχαλιών Έλεγχος εύκαµπτης σύνδεσης Έλεγχος ευθυγράµµισης τροχαλιών Έλεγχος τανύσµατος ιµάντων Αµπεροµέτρηση κινητήρα Έλεγχος διαρροών στοιχείων Έλεγχος ελαστικών εδράσεων Έλεγχος καθαρότητας σακοφίλτρων Έλεγχος καθαρισµού απόλυτων φίλτρων Αντικατάσταση προφίλτρων Καθαρισµός στοιχείων Καθαρισµός λεκάνης αποστράγγισης Καθαρισµός στοµίων απαγωγής αέρα Έλεγχος αναθερµαντικών στοιχείων Καθαρισµός στοµίων αναρρόφησης αέρα Αντικατάσταση σακοφίλτρων Λίπανση ρουλεµάν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 53

54 ΕΙ ΟΣ: ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Καθαρισµός φίλτρων αναρρόφησης Καθαρισµός φίλτρων Καθαρισµός λεκάνης Έλεγχος τανύσεως ιµάντων Έλεγχος τροχαλιών άξονα Αµπεροµέτρηση κινητήρων ανεµιστήρων Αµπεροµέτρηση κινητήρων αντλιών Λίπανση εδράνων αντλίας Επισκευή βαφής σωληνώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος θερµοκρασίας ψυκτικού θαλάµου Έλεγχος στάθµης λαδιού συµπιεστή Ηµερήσια Έλεγχος δείκτη ροής συµπλήρωση Έλεγχος διαρροών κυκλωµάτων Απόψυξη καθαρισµός στοιχείου εξατµιστή Έλεγχος καλής λειτουργίας πρεσοστατών Έλεγχος καλής λειτουργίας θερµοστάτη Έλεγχος λειτουργίας θερµοεκτονωτικής βαλβίδας Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρ. αντίστασης απόψυξης Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας Έλεγχος φωτισµού ψυκτικού θαλάµου Έλεγχος αποχέτευσης νερού παγολεκάνης 54

55 Καθαρισµός στοιχείου συµπιεστή Καθαρισµός στοιχείου εξατµιστή Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεµιστήρων συµπιεστή Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεµιστήρων εξατµιστή Έλεγχος στήριξης συµπιεστή Έλεγχος των ελαστικών των θυρών του ψυκτικού θαλάµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος Θερµοθαλάµων Έλεγχος Κουζινών Φούρνων Έλεγχος Βραστήρων Έλεγχος Εστιών Έλεγχος βοηθητικών µηχανηµάτων Μαγειρείου Έλεγχος σωστής λειτουργίας µηχανηµάτων Αναφορές βλαβών Έλεγχος Πλυντηρίων Έλεγχος Στεγνωτηρίου Έλεγχος Σιδηρωτηρίων Καθηµερινά (µόλις προκύψουν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 55

56 ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος στάθµης λυµάτων Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών λυµάτων Άντληση λυµάτων φρεατίου Ηµερήσια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΨΥΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος Σωστής Κατάστασης και Λειτουργίας Καθηµερινά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΨΥΚΤΕΣ ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος Σωστής Κατάστασης και Λειτουργίας (Κατά την περίοδο Λειτουργίας των) Καθηµερινά 56

57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Έλεγχος καλής λειτουργίας Συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων Αποκατάσταση βλάβης (Θέρος) (µόλις προκύψει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Οπτικός/Ακουστικός Έλεγχος Αποκαταστάσεις Καθαρισµός Ανεµιστήρων Έλεγχος Μπαταριών Αναφορές βλαβών Καθηµερινά (µόλις προκύψουν) 57

58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγµα 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας... Κατάστηµα... /νση οδός -αριθµός ΤΚ &χ ) Προς 7 η ΥΠΕ Κρήτης Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου Τρανταλίδου ΤΚ Ρέθυµνο Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας :εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ ης εταιρείας... \νση δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της... για την προµήθεια σύµφωνα µε την υπ. αρ. \ ιακήρυξη σας.. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί ο βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται το εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό άγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα ας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.. - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την... ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως σχετικά αναφέρεται στη \ξη ). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και Ν.Π..., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.. 58

59 Υπόδειγµα 2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας... Κατάστηµα... ( /νση οδός -αριθµός ΤΚ ) Ηµεροµηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... Προς 7 η ΥΠΕ Κρήτης Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου Τρανταλίδου ΤΚ Ρέθυµνο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ... Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσα; εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ της εταιρείας / νση... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια. (αρ. διακ/ξης../... ) προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ' εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι µας καµιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών πού έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχε καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 59

60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Υ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στο Ρέθυµνο σήµερα. Ηµέρα.. και ώρα.... Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1. ιοικητής του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, ο οποίος εκπροσωπεί που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό ηµόσιο 2....ως εκπρόσωπος της εταιρίας αποδεχθήκαµε και συµφωνήσαµε τα παρακάτω: Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους σύµφωνα µε: 1. Την υπ αριθ αναλυτική διακήρυξη 2. Τo από.. Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. 3. Την υπ αριθµ... απόφαση του. Σ. του Νοσοκοµείου Α Ν Α Θ Ε Τ Ω Στο δεύτερο συµβαλλόµενο τις Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του.νοσοκοµείου Ρεθύµνου, µε τους παρακάτω όρους που πηγάζουν από την προαναφερόµενη αναλυτική διακήρυξη. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπογραφείσα σύµβαση έχει διάρκεια ενός έτους και αρχίζει την.. και λήγει την.. µε δυνατότητα παράτασης 3 µηνών, µε απόφαση του ΕΡΓΟ ΟΤΗ και χωρίς την συγκατάθεση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε τους ίδιους όρους. Το Νοσοκοµείο δύναται να µειώσει το προσωπικό του Αναδόχου ή και να διακόψει την σύµβαση, εφ όσον κατά την διάρκεια αυτής προσληφθεί µόνιµο τεχνικό προσωπικό και η Υποδιεύθυνση Τεχνικού πιστοποιήσει ότι το νεοπροσληφθέν Προσωπικό έχει πλήρως εκπαιδευτεί και δύναται να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ για τις Υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται υπηρεσία, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω στη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφών και στην προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΜΟΙΒΗ ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το τίµηµα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ ανά µήνα και ανά έτος (άνευ ΦΠΑ). Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι.%, για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο. Το τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό 12µηνο ισχύος της σύµβασης. H πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε τακτικό Χρηµατικό Ένταλµα, το οποίο θα εκδοθεί στο όνοµα του αναδόχου, µε βάση το τιµολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του εντάλµατος) από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόµενες από την διακήρυξη νόµιµες κρατήσεις και τα αναλογούντα χαρτόσηµα. Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στη συνολική τιµολογιακή αξία και θα καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την πληρωµή του. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα που πρέπει να προσκοµίσει ο ανάδοχος είναι : (i) πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου µηνός (ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

με κριτήριο κατακύρωσης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

με κριτήριο κατακύρωσης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 10297/26-8-2013 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους τέρµα Τ.Κ. 66100 - ΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα