ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»"

Transcript

1 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008 Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 26 Ιουνίου 2008 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Β 286/ ), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Β 129/ ), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του νόμου 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45), όπως ισχύει, εφεξής «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1498/ ), εφεξής «Κανονισμός Αδειών». 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.012/12392/ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ 0190) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 0,4MW στη ΒΙ.ΠΕ. Δ.Δ. Σταυροχωρίου του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς, εφεξής «Άδεια Παραγωγής», που χορηγήθηκε στην εταιρία με την επωνυμία «Ηλιοδομή Α.Ε.», εφεξής «Εταιρία». 6. Τις υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-3889/ , Ι-6997/ , Ι-9061/ , Ι / , Ι-14255/ , Ι-17185/ , Ι-19669/ , Ι / , Ι-24695/ και Ι-31521/ εκθέσεις προόδου που υπέβαλε στη ΡΑΕ η Εταιρία. 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. 7219/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη χορήγηση στην Εταιρία άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 400 ΚW στο χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας στο Δ.Δ. Σταυροχωρίου του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-7509/ ), με διάρκεια ισχύος τα δύο (2) έτη και δυνατότητα παράτασης το πολύ για ένα (1) ακόμη έτος με την προϋπόθεση της προηγούμενης εκτέλεσης ποσοστού τουλάχιστον 70% του συνόλου των έργων, εφεξής «Άδεια Εγκατάστασης». 8. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΗΛ-ΠΚΜ 003/ αίτημα της Εταιρίας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη χορήγηση - 2 -

2 παράτασης της ως άνω άδειας εγκατάστασης έως την 31 η Δεκεμβρίου 2008 (πρωτ. ΡΑΕ Ι / ). 9. Το από 13/12/2007 και υπ αριθμ. πρωτ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-72471/ ). 10. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / απόφαση της ΡΑΕ (Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης), εφεξής «Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης». 11. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71247/ επιστολή της Εταιρίας, σε συνέχεια της ως άνω υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ. Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, «1. Η κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτήν. 2. Η άδεια παραγωγής χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών. 3. Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α. Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το δικαίωμα. β. Το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για τον οποίον χορηγείται η άδεια, τον τόπο εγκατάστασής του, το δυναμικό παραγωγής και τη χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη. 4. Η άδεια επιτρέπεται να επεκτείνεται, αν αυξηθεί το δυναμικό της παραγωγής ή να τροποποιείται, αν αλλάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της. 5. Η χορήγηση άδειάς παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 28 του ως άνω ν. 2773/1999, «1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται: Α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, διαχείρισης του Συστήματος, αποκλειστικότητας της κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως: α) Στην εθνική ασφάλεια, για την προστασία της οποίας μπορεί να προβλέπεται η προηγούμενη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση αδειών ή την επέκταση ή την τροποποίησή τους, από τις αρμόδιες αρχές. β) Στην ασφάλεια και την προστασία του Συστήματος, του Δικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδεδεμένου εξοπλισμού. γ) Στην προστασία του περιβάλλοντος. δ) Στην αποδοτική παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. ε) Στην κατασκευή και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την πρωτογενή πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν. στ) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητές τους. ζ) Στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας. η) Στην υλοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας, και θ) Στην προστασία των καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών. Β) Ειδικώς, προκειμένου για - 3 -

3 υδροηλεκτρικά έργα, η άδεια παραγωγής θα χορηγείται σε κάθε περίπτωση μόνο εφόσον αυτά εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1739/1987 (ΦΕΚ 201 Α`/ ) όπως ισχύει: Γ) Ο τρόπος δημοσιεύσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που μπορεί να υποβάλλουν αντιρρήσεις και η διαδικασία υποβολής της. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ. Δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια. Ε) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη ΡΑΕ της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια. ΣΤ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως και επεκτάσεως των αδειών, και προκειμένου για τις άδειες παραγωγής και προμήθειας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακλήσεώς τους. Ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαίο για την εφαρμογή των άρθρων 9, 10, 11, 12, 17, 20 και 22 του νόμου αυτού (...) 4. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους ανωτέρω όρους. Ο όροι αυτοί θεωρούνται όροι των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών, «1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις ή οι περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια αναφέρονται κυρίως στους γενικούς όρους που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 5, 6 και 7 του παρόντος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να περιλάβει στην άδεια επιπλέον όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς. 2. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας με περιεχόμενο, όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς που διαφέρουν ουσιωδώς από την εισήγηση της ΡΑΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης δημοσιοποιεί αιτιολογημένη γνώμη». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του ως άνω Κανονισμού Αδειών, «Άρθρο Άδεια ανακαλείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τον Κανονισμό αυτόν. 2. Επίσης, άδεια μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη ή εισήγηση της ΡΑΕ, εφόσον: (α) ο Κάτοχος Άδειας παραβαίνει το Νόμο, τον Κανονισμό αυτόν, ή όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται στην άδειά του, ή (β) η χορήγηση της άδειας βασίσθηκε σε εσφαλμένα ή παραπλανητικά στοιχεία. Άρθρο Σε περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 19, η ΡΑΕ κοινοποιεί αιτιολογημένη πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Κάτοχο Άδειας, στην οποία περιγράφεται η παράβαση και τίθεται η προθεσμία εντός της οποίας ο Κάτοχος της Άδειας πρέπει να συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Η ΡΑΕ ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Ανάπτυξης. 2. Εάν ο Κάτοχος της Άδειας δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, εκδίδει αιτιολογημένη πράξη σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της εισήγησης, η οποία κοινοποιείται στον Κάτοχο της Άδειας και γνωστοποιείται στη ΡΑΕ, και εφόσον το κρίνει σκόπιμο προβαίνει στην ανάκληση της άδειας». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 ΙΙ της Άδειας Παραγωγής, «Ανάκληση της άδειας είναι δυνατή μετά από γνώμη της ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που - 4 -

4 προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού Αδειών εάν μέσα στο διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης δεν εκδοθεί άδεια λειτουργίας...». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ της ως άνω παραγράφου 14 ΙΙ της Άδειας Παραγωγής, «Ανάκληση της άδειας είναι δυνατή... και στις ακόλουθες περιπτώσεις: (...) (δ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ επανάληψη και συστηματικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής». Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 («Ειδικοί Όροι») Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της ως άνω Άδειας Παραγωγής, «Ι. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής, με την υποβολή σχετικής Εκθέσεως ανά 3-μηνο από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας Παραγωγής, μέχρι να του χορηγηθεί Άδεια Λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται σύντομη περιγραφή των εργασιών, το εκτιμούμενο υπολειπόμενο ποσοστό (κατ αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην υλοποίησή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία με την οποία να επιβεβαιώνεται ο χρόνος ένταξής του στο Σύστημα. Ειδικότερα στην έκθεση του 2ου τριμήνου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος της άδειας έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη άδειας εγκατάστασης. Επίσης, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην ΡΑΕ κάθε αρνητική γνωμοδότηση που έχει διατυπωθεί επί αιτήματός του. ΙΙ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην Άδεια Παραγωγής, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους. Η ΡΑΕ, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και μη δικαιολογημένες αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναμία υλοποιήσεως του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Άδεια Παραγωγής, καλεί τον αδειοδοτούμενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ διαπιστώνει αδυναμία έγκαιρης πραγματοποιήσεως του έργου, μπορεί με αιτιολογημένη έκθεση, να ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης την ανάκληση της Άδειας Παραγωγής. ΙΙΙ. Ο κάτοχος της παρούσης οφείλει να κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ αντίγραφο κάθε επιπλέον άδειας που λαμβάνει ή κατέχει». Επειδή, με την από 17/4/2008 απόφασή της (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / ), η ΡΑΕ προέβη στην έκδοση Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης, την οποία κοινοποίησε στην Εταιρία και τον Υπουργό Ανάπτυξης, για τους κατωτέρω αναφερόμενους σε αυτήν λόγους: «Επειδή, η Εταιρία υπέβαλε στη ΡΑΕ τις υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-3889/ , Ι- 6997/ , Ι-9061/ , Ι-10974/ , Ι-14255/ , Ι / , Ι-19669/ , Ι-22507/ , Ι-24695/ και Ι / εκθέσεις προόδου. Επειδή, ωστόσο, μετά την προαναφερόμενη υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-31521/ έκθεση προόδου, η αδειούχος Εταιρία δεν έχει υποβάλλει έως σήμερα στη ΡΑΕ νεότερες εκθέσεις προόδου, ως όφειλε, σύμφωνα με την παράγραφο 15 («Ειδικοί Όροι») Ι της Άδειας Παραγωγής

5 Επειδή, με την υπ αριθμ. πρωτ. 7219/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε στην Εταιρία Άδεια Εγκατάστασης (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-7509/ ). Επειδή, ωστόσο, η ως άνω Άδεια Εγκατάστασης έχει διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη (παράγραφος 14 της Άδειας Εγκατάστασης), με δυνατότητα παράτασης το πολύ για ένα (1) ακόμη έτος με την προϋπόθεση της προηγούμενης εκτέλεσης ποσοστού τουλάχιστον 70% του συνόλου των έργων (παράγραφος 15 της Άδειας Εγκατάστασης). Επειδή, η Εταιρία υπέβαλε το υπ αριθμ. πρωτ. ΗΛ-ΠΚΜ 003/ αίτημα προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη χορήγηση παράτασης της ως άνω Άδειας Εγκατάστασης έως την 31 η Δεκεμβρίου 2008 (πρωτ. ΡΑΕ Ι-64215/ ). Επειδή, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ περαιτέρω έγγραφα που να αποδεικνύουν την παράταση της διάρκειας ισχύος της ως άνω Άδειας Εγκατάστασης και τη λήψη από την Εταιρία άδειας λειτουργίας. Επειδή, από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι (α) η Εταιρία από τον Οκτώβριο του έτους 2005 μέχρι σήμερα δεν έχει υποβάλλει στη ΡΑΕ τις προβλεπόμενες 3-μηνες εκθέσεις προόδου, κατά παράβαση των όρων της Άδειας Παραγωγής, (β) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία του έργου. [Η ΡΑΕ] ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Διαπιστώνει παράβαση των όρων της παραγράφου 15 Ι της Άδειας Παραγωγής, σε σχέση με την υποχρέωση της Εταιρίας να υποβάλλει στη ΡΑΕ, ανά 3-μηνο, τις προβλεπόμενες εκθέσεις προόδου. 2. Διαπιστώνει ότι παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, δίχως να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του σχετικού όρου της παραγράφου 14 ΙΙ της Άδειας Παραγωγής. 3. Διαπιστώνει, επιπλέον, αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης του έργου, λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία του έργου. 4. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Εταιρία, η οποία καλείται, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την εν λόγω κοινοποίηση, να υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ τις απόψεις της επί των ανωτέρω θεμάτων. 5. Την κοινοποίηση της παρούσας στον Υπουργό Ανάπτυξης». Επειδή, σε συνέχεια της ως άνω από 17/4/2008 απόφασης-πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / ), η Εταιρία υπέβαλε την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71247/ επιστολή της, δια της οποίας παρείχε σχετικές διευκρινίσεις αναφορικά με τις ενέργειές της για την υλοποίηση του έργου και προέβαλε - 6 -

6 τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί η προαναφερόμενη άδεια παραγωγής που της χορηγήθηκε. Επειδή, η Εταιρία υπέβαλε την ως άνω υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71247/ επιστολή της εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της ταχθείσας από την ως άνω από 17/4/2008 απόφαση- Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών. Επειδή, δια των σχετικών διευκρινίσεων και ισχυρισμών της Εταιρίας που παρέχονται και προβάλλονται με την ως άνω υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71247/ επιστολή της, απαντώνται οι λόγοι που αποτέλεσαν τη βάση της έκδοσης της ως άνω από 17/4/2008 απόφασης-πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ, ήτοι οι ακόλουθοι τρεις (3) λόγοι: (α) μη υποβολή στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, των προβλεπόμενων από την παράγραφο 15 Ι της Άδειας Παραγωγής εκθέσεων προόδου, (β) παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των πέντε (5) ετών από την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, δίχως να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, (γ) διαπιστούμενη αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης του έργου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της παρόδου χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των έξι (6) ετών από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής δίχως να έχει ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία του έργου. Επειδή, ως προς τον λόγο υπό στοιχ. α ανωτέρω (μη υποβολή στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, των προβλεπόμενων από την παράγραφο 15 Ι της Άδειας Παραγωγής εκθέσεων προόδου), η Εταιρία αναφέρει ότι «Συμφωνούμε με την υποχρέωση της Εταιρίας μας να υποβάλλει στη ΡΑΕ ανά τρίμηνο τις προβλεπόμενες εκθέσεις προόδου. Σε απάντηση της διαπίστωσής σας, ήδη σας έχουμε αποστείλει την τελευταία έκθεση προόδου του έργου». Ειδικότερα, η Εταιρία υπέβαλε την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έκθεση προόδου. Επειδή, σε σχέση με τις ανωτέρω διευκρινίσεις της Εταιρίας και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην ως άνω υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71027/ έκθεση προόδου της Εταιρίας, διαλαμβανόμαστε τα ακόλουθα: όπως προκύπτει από το φάκελο του έργου, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκθεση προόδου (υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-31521/ ) μέχρι την ως άνω έκθεση προόδου (υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71027/ ): η Εταιρία (α) ήλθε σε επαφή με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με το ζήτημα της χορήγησης παράτασης της Άδειας Εγκατάστασης (η οποία της είχε χορηγηθεί με την υπ αριθμ. πρωτ. 7219/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) έως την 31 η Δεκεμβρίου 2008 (πρωτ. ΡΑΕ Ι-64215/ ), (β) τον Μάρτιο 2007 εκπόνησε νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), (γ) υπέβαλε το υπ αριθμ. πρωτ. ΗΛ-ΠΚΜ 003/ αίτημά της προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη χορήγηση της ως άνω παράτασης. Σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος της Εταιρίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απήντησε με το από 13/12/2007 και υπ αριθμ. πρωτ έγγραφό της (υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-72471/ ), στο οποίο αναφέρεται ότι «η σχετική άδεια εγκατάστασης είχε διάρκεια δύο (2) έτη και έχει ήδη - 7 -

7 λήξει από τις 15/12/ θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής φακέλου για την άδεια εγκατάστασης του έργου σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο». Επειδή, συνεπώς, διαπιστώνεται ότι: (α) η Εταιρία, σε συνέχεια της από 17/4/2008 απόφασης-πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ, υπέβαλε στη ΡΑΕ έκθεση προόδου (υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-71027/ ), στην οποία δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με το σημείο στο οποίο ευρίσκεται η πορεία υλοποίησης του έργου αλλά και με τις ενέργειες στις οποίες προέβη ιδίως εντός του έτους 2007, και (β) κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις τελευταίες δύο (2) εκθέσεις προόδου της Εταιρίας (5/10/ /4/2008) έλαβαν χώρα ενέργειες της Εταιρίας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του έργου και ειδικότερα ως προς την άδεια εγκατάστασης, με καταληκτικό σημείο το ως άνω από 13/12/2007 και υπ αριθμ. πρωτ έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-72471/ ). Επειδή, ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η υποχρέωση υλοποίησης του έργου που βαρύνει την Εταιρία δεν μπορεί να εξαρτηθεί ούτε να ανασταλεί από το γεγονός ότι η Εταιρία υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτημα τροποποίησης της Άδειας Παραγωγής που αφορά στη μεταβολή της ιδιότητάς της από «αυτοπαραγωγό» σε «ανεξάρτητο παραγωγό/προμηθευτή» ηλεκτρικής ενέργειας (αίτημα υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ), για τους ακόλουθους λόγους: (α) η Εταιρία είχε εξαρχής λάβει την Άδεια Παραγωγής ως «αυτοπαραγωγός» και η σχετική υποχρέωσή της να υλοποιήσει το έργο, ήδη υφιστάμενη και ανειλημμένη κατά το χρόνο χορήγησης της Άδειας Παραγωγής (2001), δεν αναιρείται από τυχόν νέο αίτημά της για την ως άνω τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής (υποβληθέν μάλιστα μετά από έξι και πλέον έτη από το χρόνο χορήγησης της Άδειας Παραγωγής), (β) όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο νέο νόμο 3468/2006 (ΦΕΚ Α 129), η τροποποίηση της άδειας παραγωγής δεν συνιστά λόγο παράτασης του χρονικού διαστήματος για την έγκαιρη πραγματοποίηση του έργου (άρθρο 3 παρ. 4), γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση του νομοθέτη να μην αναστέλλεται ο ως άνω χρόνος υλοποίησης του έργου από τυχόν μεταγενέστερα αιτήματα για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής. Επειδή, με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, προκύπτει περαιτέρω ότι ο σχετικός ισχυρισμός της Εταιρίας αναφορικά με το δεύτερο λόγο της Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης (παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των πέντε (5) ετών από την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, δίχως να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, πρβλ. στοιχ. β ανωτέρω), δηλαδή ο ισχυρισμός της Εταιρίας ότι η υποχρέωσή της για την υλοποίηση του έργου εξαρτάται από την απόφαση της ΡΑΕ επί του ως άνω αιτήματός της για την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ή και ότι αναστέλλεται για όσο χρόνο ήθελε διανυθεί μέχρι την έκδοση αυτής της απόφασης, προβάλλεται δίχως νόμιμο έρεισμα. Επειδή, ως προς τον λόγο υπό στοιχ. γ ανωτέρω (διαπιστούμενη αδυναμία έγκαιρης πραγματοποίησης του έργου, λαμβανομένης επίσης υπόψη της παρόδου χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των έξι (6) ετών από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής - 8 -

8 δίχως να έχει ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία του έργου), η Εταιρία επικαλείται τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισε η εταιρία-βασικός μέτοχος «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ», εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε καθυστέρηση στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας ήδη από τις αρχές του έτους Σε σχέση με αυτό τον ισχυρισμό της Εταιρίας, επισημαίνουμε ότι τα τυχόν χρηματο-οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτέςαδειούχοι, όπως επίσης και η τυχόν διαπιστωθείσα από αυτούς ανάγκη αλλαγής του εταιρικού τους σχήματος, συνιστούν εσωτερικά τους προβλήματα τα οποία δεν αίρουν την υποχρέωσή τους για την έγκαιρη πραγματοποίηση του έργου. Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι ανάμεσα στα κριτήρια που θεσπίζει ο νόμος για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συγκαταλέγεται και το κριτήριο της «χρηματοοικονομικής ικανότητας» των επενδυτών-αιτούντων, το οποίο ενισχύει το γεγονός ότι οι επενδυτές-αδειούχοι δεν μπορούν να επικαλούνται την προκύψασα οικονομική δυσχέρειά τους, ούτε ως λόγο «ανώτερης βίας», ούτε ως αιτία που δικαιολογεί την καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου. Συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός της Εταιρίας προβάλλεται δίχως νόμιμο έρεισμα Επειδή, τέλος, η ανάκληση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται «δυνητικά» στον Κανονισμό Αδειών (άρθρα 19 και 20) και στην Άδεια Παραγωγής (παράγραφοι 14 και 15), γεγονός που υποδηλώνει και επιβεβαιώνει την παραδοχή ότι η Διοίκηση διαθέτει διακριτική ευχέρεια να εκτιμά και να λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης, τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο εκάστοτε επενδυτής ή και αντίθετα τις παραλείψεις και καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην υλοποίηση του έργου, όπως και τυχόν στοιχεία και γεγονότα που σχετίζονται με αυτές, το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η πορεία υλοποίησης του έργου και εν γένει κάθε τι άλλο που προκύπτει από το φάκελο του εκάστοτε έργου και που μπορεί να συνεκτιμηθεί για το σχηματισμό της κρίσης της Διοίκησης. Επειδή, με βάση τα προαναφερόμενα και ενόψει των ενεργειών οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν γίνει για την υλοποίηση του έργου, κρίνεται σκόπιμο όπως, αφενός, δεν χωρήσει ανάκληση της Άδειας Παραγωγής στην παρούσα φάση, αφετέρου να δοθεί προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών στην Εταιρία, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρώσει την υλοποίηση του έργου. Η παραπάνω προθεσμία κρίνεται εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη, από τη μια πλευρά, το μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο ήδη παρήλθε από τη χορήγηση της Άδειας Παραγωγής, και, από την άλλη, τις ενέργειες που μέχρι σήμερα έχουν γίνει για την υλοποίηση του έργου. Αντιστοιχεί δε στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία του αιτήματος της εταιρίας για την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής (αίτημα από 24/1/2007 και υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) έως την έκδοση της παρούσας, που κατά την -έστω εσφαλμένηπεποίθηση της Εταιρίας δεν αποτέλεσε χρόνο καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ - 9 -

9 1. Τη χορήγηση προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας η Εταιρία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση του έργου. 2. Την κοινοποίηση της παρούσας στον Υπουργό Ανάπτυξης, καθώς και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για τη ΡΑΕ, 26/06/2008 Μ. Καραμανής Πρόεδρος ΡΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2.307/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 509/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 509/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 509/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.868/7223/12.11.2003 (αριθμ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 436/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 436/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 436/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ20.015/3653/18.06.2001 (αριθµός µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.625Α/12499/18.07.2002 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΒΙΔΞ-ΧΤΞ Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.753/18694/22.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.1112/17274/ οικ.22708/29.11.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Aνάκληση της υπ αριθμ. 239/2012 Aπόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03165)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 646/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 646/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 646/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.1432/3736/01.12.2006 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 289/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 289/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 289/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 408/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για έναν (1) αεριοστρόβιλο (Α/Σ) ισχύος 13,192 MW, στον ΑΣΠ Θήρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 408/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για έναν (1) αεριοστρόβιλο (Α/Σ) ισχύος 13,192 MW, στον ΑΣΠ Θήρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 408/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για έναν (1) αεριοστρόβιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 508/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 508/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 508/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03346 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 576/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 576/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 576/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1589/2010 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 307/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 1,65 MW

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1662/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1662/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο του δικαιούχου από «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 25/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 25/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44881 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 25/10/2010 «ΛΕΝΙΟΣ ΙΙ Ε.Π.Ε» Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1878/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1878/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1878/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1306/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1306/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1306/2018 για τη χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (δ.τ. «ΜΟΕ») Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την μετοχική σύνθεση του φορέα από ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 96% ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 1,33% ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,33% ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,33% στο ορθό ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα