ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής Ενέργειας και διέπει τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση της άδειας Προμήθειας και της άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής Άδειες). Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Οι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 4001/ Ειδικότερα, για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του, έχουν την ακόλουθη έννοια: α) «Νόμος», ο ν. 4001/2011, όπως ισχύει. γ) «Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας», η άδεια που χορηγείται για την πώληση περιλαμβανόμενης και της μεταπώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς πελάτες. στ) «Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», τη άδεια που χορηγείται για την διενέργεια συναλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά μέσω διεθνών διασυνδέσεων των ηλεκτρικών συστημάτων της χώρας με ηλεκτρικά συστήματα όμορων χωρών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Άρθρο 3 Δικαίωμα και προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας Προμήθειας και άδειας Εμπορίας 1

2 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας Προμήθειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, έχουν ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι οποίες διαθέτουν κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ και : α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, αν σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα. 2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας Εμπορίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 18, έχουν ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι οποίες διαθέτουν κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και: α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, αν σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα. 3. Ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας μπορεί να ασκεί και τη δραστηριότητα της Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής η κατοχή Άδειας Εμπορίας. Άρθρο 4 Διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας Προμήθειας και Εμπορίας 1. Οι αιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 υποβάλλονται στη ΡΑΕ, οποτεδήποτε, σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή (CD, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στα Παραρτήματα 1, 2 και 3, καθώς και το υπόδειγμα της αίτησης που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (http// και συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται στα Παραρτήματα αυτά, καθώς και από απόδειξη για την καταβολή του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. 2. Οι αιτήσεις καταχωρίζονται σε Ειδικό Μητρώο Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας που τηρείται στη ΡΑΕ. 3. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα στοιχεία και έγγραφα που, κατά την κρίση της ΡΑΕ, απαιτούνται για την έναρξη αξιολόγησης της αίτησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2

3 Άρθρο 5 Παροχή πρόσθετων στοιχείων 1. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινιστικών επί των ήδη υποβληθέντων στοιχείων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης, τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή αυτή. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και απορρίπτεται. 2. Το ανταποδοτικό τέλος που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται με εξαίρεση την περίπτωση που ο αιτών αποσύρει το αίτημα για χορήγηση της Άδειας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του. Άρθρο 6 Δημοσίευση Αιτήσεων 1. Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της Άδειας, η ΡΑΕ δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της περίληψη του περιεχομένου της αίτησης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την επωνυμία του αιτούντος νομικού προσώπου, β) το είδος της αιτηθείσας Άδειας (Άδεια Προμήθειας ή Άδεια Εμπορίας), γ) κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που η Αρχή κρίνει απαραίτητο να δημοσιευθεί. 2. Η δημοσιοποίηση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει και ειδική αναφορά στη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7. Άρθρο 7 Αντιρρήσεις 1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιοποίησης της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 6, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σε σχέση με την αίτηση που υποβλήθηκε. 2. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα είτε 3

4 από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η ΡΑΕ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τους σε αυτόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Άρθρο 8 Αξιολόγηση Αιτήσεων 1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, η ΡΑΕ επεξεργάζεται την αίτηση για χορήγηση της Άδειας, λαμβάνοντας υπόψη: α) όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλει ο αιτών, β) τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και τις απόψεις του αιτούντος επί των αντιρρήσεων αυτών και γ) κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης. 2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, καθώς και τα ακόλουθα: α) Tην οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος νομικού προσώπου η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1, 2 και 3. β) Την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία, και φερεγγυότητα του αιτούντος νομικού προσώπου, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1, 2 και Αν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια ή προϋποθέσεις δεν πληρούνται η αίτηση απορρίπτεται. 4. Κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης, η ΡΑΕ δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο: 4

5 α) να ζητά την παροχή στοιχείων ή διευκρινήσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, β) να συνεργάζεται με τους αρμόδιους Διαχειριστές στα θέματα αρμοδιότητάς τους, γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία για την αξιολόγηση των οποίων απαιτείται συνεργασία με τις αρχές αυτές. Άρθρο 9 Απόφαση για τη χορήγηση Άδειας 1. Η απόφαση για τη χορήγηση της Άδειας ή την απόρριψη του αιτήματος για χορήγησή της, εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης ή από την συμπλήρωση αυτού. 2. Η απόφαση για τη χορήγηση της Άδειας ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησής της, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και τους αρμόδιους Διαχειριστές. 3. H Άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) έτη και η διάρκειά της μπορεί να παρατείνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο Η Άδεια περιλαμβάνει ως ελάχιστα τα ακόλουθα στοιχεία: α) Τα στοιχεία του κατόχου της. β) Το είδος της Άδειας γ) Τους γενικούς όρους της Άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 3, καθώς και κάθε άλλο ειδικό όρο, πρόσθετη υποχρέωση ή περιορισμό που περιλαμβάνεται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο Η Άδεια ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία τίθεται σε αυτήν μεταγενέστερη έναρξη ισχύος. 6. Η Άδεια καταχωρίζεται σε ειδικό Μητρώο Αδειών που τηρείται στη ΡΑΕ. Άρθρο 10 Όροι και περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται με την Άδεια - Επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων 5

6 Στην Άδεια περιλαμβάνονται οι γενικοί όροι των Παραρτημάτων 4 και 5. Οι γενικοί όροι αποτελούν τους ελάχιστους όρους της Άδειας. Στην Άδεια είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ειδικοί όροι, πρόσθετες υποχρεώσεις ή περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτήν, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τη ΡΑΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που απαιτείται η επιβολή ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του ανταγωνισμού και των καταναλωτών. Άρθρο 11 Παράταση της διάρκειας ισχύος της άδειας 1. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας παρατείνεται κατόπιν αιτήματος του κατόχου της Άδειας το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την λήξη ισχύος της Άδειας. Με την αίτηση υποβάλλεται: α) Δήλωση του αδειούχου σχετικά με τη διάρκεια της προτεινόμενης παράτασης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική διάρκεια ισχύος της Άδειας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9. β) Υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο Μέρος 1 των Παρατημάτων 1, 2 ή 3 αντιστοίχως προς τη δραστηριότητα που η ισχύουσα άδεια αφορά. γ) Απόδειξη για την καταβολή του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. Το τέλος αφορά το ποσό που καταβάλλεται για τη χορήγηση νέας Άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4. δ) Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου ότι ασκεί τη δραστηριότητα για την οποία αιτείται παράταση, καθώς και ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται από τον νόμο και τον παρόντα Κανονισμό για τη χορήγηση της Άδειας. 2. Η ΡΑΕ αποφασίζει για την παράταση ισχύος της Άδειας, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Άρθρο 12 Τροποποίηση της Άδειας 6

7 1. Η Άδεια τροποποιείται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν αίτησης του αδειούχου, είτε αυτεπαγγέλτως από τη ΡΑΕ, εφόσον μεταβάλλονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9. Ειδικότερα η Άδεια τροποποιείται, εφόσον η αιτούμενη μεταβολή αφορά σε: α) Αλλαγή της εταιρικής μορφής του κατόχου της Άδειας. β) Αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του κατόχου της Άδειας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε του άρθρου 14. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας και κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την πραγματοποιούμενη μεταβολή. Στην περίπτωση που η μεταβολή του ελέγχου εμπίπτει στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 4β έως 4στ του ν. 703/77, ο κάτοχος κοινοποιεί στη ΡΑΕ και αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής ανταγωνισμού επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. γ) Αλλαγή στην άσκηση της δραστηριότητας (από Άδεια Εμπορίας σε Άδεια Προμήθειας και το αντίθετο). 3. Οι ειδικοί όροι της Άδειας μπορούν να τροποποιούνται, είτε αυτεπαγγέλτως από τη ΡΑΕ, είτε μετά από αίτηση του αδειούχου, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που αφορούν στην Άδεια και εφόσον δεν θίγονται συμφέροντα των καταναλωτών, τρίτων ή οι διατάξεις για την προστασία του ανταγωνισμού. Άρθρο 13 Διαδικασία τροποποίησης της Άδειας 1. Για την τροποποίηση της Άδειας, ο κάτοχός της υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομερώς την αιτούμενη μεταβολή, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά του, καθώς και απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. 2. Η ΡΑΕ μπορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση. 3. Η ΡΑΕ, δημοσιοποιεί περίληψη της υποβαλλόμενης αίτησης τροποποίησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται 7

8 εκπρόθεσμα ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Η ΡΑΕ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τους σε αυτόν. 5. Η ΡΑΕ εξετάζει την αίτηση τροποποίησης, σύμφωνα με το κριτήριο του άρθρου 8, του οποίου η αξιολόγηση επηρεάζεται από την προτεινόμενη μεταβολή, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υποβαλλόμενες αντιρρήσεις, καθώς και τις τυχόν απόψεις του αιτούντος επί των αντιρρήσεων αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση ή μη της Άδειας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης ή από την συμπλήρωση του. 6. Η ΡΑΕ καταχωρίζει την τροποποίηση στο Μητρώο τροποποιήσεων που τηρεί. Άρθρο 14 Υποχρέωση γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της Άδειας 1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να γνωστοποιεί εντός ενός (1) μηνός από την πραγματοποιηθείσα μεταβολή, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα, αλλαγές που αφορούν: α) Την έδρα του νομικού προσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας. β) Την επωνυμία του νομικού προσώπου. γ) Τον αντίκλητο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. δ) Κάθε διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Άδειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 15. ε) Μεταβολές στη εταιρική σύνθεση των εταιρειών που μετέχουν στο νομικό πρόσωπο που κατέχει την Άδεια. στ) Μεταβολή του Δ.Σ ή του Διαχειριστή της εταιρείας. ζ) Μεταβολή του ύψους του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον η αυτή μεταβολή δεν επάγεται μεταβολή στην εταιρική σύνθεση. 2. Οι ανωτέρω αλλαγές δεν επάγονται τροποποίηση της Άδειας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13. Η μεταβολή καταχωρίζεται στα ειδικά μητρώα Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας που τηρείται στη ΡΑΕ. Άρθρο 15 Μεταβίβαση της Άδειας 8

9 1. Η Άδεια μεταβιβάζεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από αίτημα του κατόχου της. Με τη μεταβίβαση της Άδειας, ο νέος κάτοχος της άδειας υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. 2. O κάτοχος της Άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση μεταβίβασης της Άδειας στην οποία αναφέρεται το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η Άδεια. Με την αίτηση του κατόχου της Άδειας συνυποβάλλεται δήλωση αποδοχής μεταβίβασης από το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η Άδεια, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στα Παραρτήματα 1, 2 και 3, ανάλογα με τη δραστηριότητα, και αφορούν στο νέο κάτοχο της Άδειας. Με την αίτηση υποβάλλεται και απόδειξη του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. 3. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητά εγγράφως εντός τακτής προθεσμίας από τον κάτοχο της Άδειας και το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η Άδεια, την παροχή πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης μεταβίβασης. Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση. 4. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί περίληψη της υποβαλλόμενης αίτησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΡΑΕ κοινοποιεί τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί, στον κάτοχο της Άδειας και στο πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η Άδεια, θέτοντας προθεσμία για την από μέρους τους απάντηση. 4. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, η ΡΑΕ, εξετάζει την αίτηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 8, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία του ανταγωνισμού και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης μεταβίβασης εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος. 9

10 Άρθρο 16 Ανάκληση της Άδειας 1. Η Άδεια ανακαλείται με απόφαση της ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της. Η Άδεια ανακαλείται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν η έκδοση της στηρίχθηκε σε εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία. β) Λόγω παύσης της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκε ή μετά από διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας άσκησής της. γ) Αν πραγματοποιείται μεταβολή η οποία έχει ως συνέπεια την μη ικανοποίηση κάποιου από τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. δ) Σε περίπτωση κήρυξης του κατόχου νομικού προσώπου σε πτώχευση, ή σε περίπτωση λύσης ή ανάκλησης της άδειας σύστασής του. ε) Αν κρίνεται ότι δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται επαρκώς οι μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την έγχυσή στο ΕΣΜΗΕ. στ) Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της Άδειας, προσηκόντως υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από απόφαση αρμόδιου οργάνου, ή του νομίμου εκπροσώπου. 2. Με εξαίρεση την περίπτωση στ για την ανάκληση της Άδειας σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την τήρηση της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου. 3. Η ανάκληση της άδειας μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα και με διοικητικό πρόστιμο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Άρθρο 17 Υποχρεώσεις κατόχου Άδειας 1. Ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας υποχρεούται: α. Να τηρεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα αυτή και ιδίως: 10

11 αα) Τις διατάξεις των άρθρων 48, 55,56, 57, 134 και 141 του Νόμου. ββ) τον Κώδικα Προμήθειας που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 138 του Νόμου καθώς τους Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, γγ) τους ειδικούς και τους γενικούς όρους της Άδειας του. β. Να συναλλάσσετε με τους πελάτες του με κανόνες διαφανείς και αμερόληπτους και κατά τις συναλλαγές του να τηρεί τους κανόνες ίσης μεταχείρισης. γ. Να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του έχει τυχόν επιβληθεί. δ. Να υποβάλει στη ΡΑΕ κατ ελάχιστον μία φορά το χρόνο στοιχεία που αφορούν την παρακολούθηση της δραστηριότητα της Προμήθειας, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν σε θέματα: αα. Ικανοποίησης πελατών. ββ. Διάρθρωσης της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας γγ. Καταγραφής αποτελεσμάτων και συνθηκών της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ε. Κατά την άσκηση της δραστηριότητας του να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για έγχυση στο ΕΣΜΗΕ. στ. Να γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε μεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας καθώς και κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας του εντός προθεσμίας 10 ημερών από την πραγματοποιούμενη μεταβολή ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 13. ζ. Να ενημερώνει για κάθε αλλαγή στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 2. Με απόφαση της ΡΑΕ που αναρτάται στην ιστοσελίδα της είναι δυνατόν να απαιτείται εκ μέρους του αδειούχου κα η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων και εγγράφων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Άρθρο 18 Άσκηση δραστηριότητας Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 11

12 1. Για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από νομικό πρόσωπο που ασκεί νομίμως την ίδια δραστηριότητα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., το νομικό πρόσωπο, θα πρέπει: α) να έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στο Κράτος -Μέλος που ασκεί τη σχετική δραστηριότητα, β) να ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα στο Κράτος Μέλος, τουλάχιστον τρία (3) έτη, γ) να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας που συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 3, γ) να υποβάλει την Άδεια που του έχει χορηγηθεί για την άσκηση της δραστηριότητας από την αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 3. Μετά τη υποβολή της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 6 έως Κατά την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση της Άδειας, η ΡΑΕ εξετάζει τα κριτήρια των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 8, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνει αναγκαίο. Για τη διαμόρφωση της κρίσης της μπορεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους στο οποίο χορηγήθηκε η αντίστοιχη Άδεια και να ζητά έγγραφα στοιχεία που τεκμηριώνουν την άσκηση της δραστηριότητάς του αιτούντος νομικού προσώπου, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του. 4. Η Άδεια χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 και τους γενικούς όρους της άδειας προμήθειας ή εμπορίας που προβλέπονται στα Παραρτήματα 4 και 5. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της Άδειας που του έχει χορηγηθεί για την άσκηση της δραστηριότητας από την αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους. Άρθρο 19 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα 1 έως και 5. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 12

13 . 13

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/29.09.2009 Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έκθεση για τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκθεση για τη Δημόσια Διαβούλευση επί του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Tαυτότητα Διαβούλευσης...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του νόµου 2773/99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Aνάκληση της υπ αριθμ. 239/2012 Aπόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03165)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 306/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 ΑΔΑ: 457ΕΙΔΞ-0Α5 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 για την τροποποίηση της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Γ/Φ.72.31/277/οικ.4624/26-2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2940 5 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.20/543/οικ.20506 Εκδοση του Πρώτου Μέρους του Κανονισμού Αδειών «Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

cc bcc 10/05/ :56 ZE3 > FW: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠ... ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Εξοδος

cc bcc 10/05/ :56 ZE3 > FW: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠ... ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Εξοδος > FW: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠ... http://domino.rae.gr/rae/webprotocol.nsf/systemmemoprintbycdocid/id=c2256d6... Σελίδα 1 από 1 10/6/2011 Εξοδος 10/05/2011 09:56 ZE3 To cc bcc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Ν. Σπυρόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.625Α/12499/18.07.2002 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την μετοχική σύνθεση του φορέα από ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 96% ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 1,33% ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,33% ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,33% στο ορθό ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Πειραιώς 132 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax:210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008. Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης της ΡΑΕ στην εταιρεία «ΗΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 680/2008 Σε συνέχεια της από 17/4/2008 Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΓΕΜΗ 6126401000 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 508/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 508/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 508/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03346 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 924/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 924/2012 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 924/2012 Ανάκληση της υπ αριθµ. 347/2011 Απόφασης ΡΑΕ (Αριθµ. Πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6850 Μ.Α.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΒΙΔΞ-ΧΤΞ Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.753/18694/22.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα