ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»"

Transcript

1 Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » ΜΟΝΑ Α Α2 «Αξιολόγησης» Ταχ. /νση : Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Άννα Ευφραιµίδου Αθήνα, 7/06/ 2010 Α.Π Τηλέφωνο : Fax : Αύξων Αριθµός: Νο 33 Κωδικός Πρόσκλησης: 07_08_ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ» ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) Ηµ/νια Έκδοσης: 07/06/

2 Ο Ειδικός Γραµµατέας για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και ειδικότερα τα άρθρα 60 και 65(α), όπως ισχύει. 3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 για τη «θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1784/ Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ). 6. Την υπ. αριθµ. Ε (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 7. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ /ΕΥΘΥ 2041/ καθώς και το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως ισχύει. 8. Τον µε αριθµ. πρωτ /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων ως ισχύει

3 9. Το Π.. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/ )όπως ισχύει. 10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/ ) µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 9/ ΚΥΑ ( ΦΕΚ 4/Β/ ) και ισχύει. 11. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε αρ. πρωτ / µε την οποία διορίστηκε ο Ειδικός Γραµµατέας για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση (ΦΕΚ 528/ΥΟ / ). 12. Την υπ αριθµόν οικ.358/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ541/Β/ ) µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόµου 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 392/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2297/Β/ ). 13. Την υπ. Αριθµ. Ι Κ/Φ.1/2/18660/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Ειδικό Γραµµατέα για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και στους Προϊσταµένους Μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 1509/Β/ ). 14. Τις από και , 1 η και 2 η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας. 15. Το µε αριθµ. πρωτ. 130/ Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράµµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση », ως ισχύει. 16. Το από ηλεκτρονικό µήνυµα της ΕΥ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » µε το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης και την από απάντηση µε ηλεκτρονικό µήνυµα της ΓΓ Ισότητας των Φύλων Κ Α Λ Ε Ι Τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων ως δυνητικό δικαιούχο για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1 κατηγορία πράξης «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής - 3 -

4 των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων» και ειδικότερα για τη χρηµατοδότηση του έργου «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης θεµάτων ισότητας των φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.» προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στους προαναφερόµενους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ο δικαιούχος µε την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης συνυποβάλλει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατηγορίας τύπου Β. 1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΙΚΤΕΣ 1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στη θεµατική προτεραιότητα µε κωδικό 69, κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και συγκεκριµένα των Αξόνων 07, 08 και 09 ως ακολούθως: Πίνακας 1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ. 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΩ. ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΚΩ. 07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση ΚΩ. 01 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, ΚΩ. 69 ΚΩ

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: Πίνακας 1.2 συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΩ. GR11 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩ. GR14 ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩ. GR21 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ. GR22 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΩ. GR23 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩ. GR25 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ. GR41 ΚΡΗΤΗ ΚΩ. GR43 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ. 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΩ. ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟ ΟΥ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΚΩ. 08 ΣΤΟΧΟΣ Σύγκλιση ΚΩ. 01 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων ΚΩ. 69 ΚΩ

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ: Πίνακας 1.3 ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΩ. GR12 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΩ. GR13 ΑΤΤΙΚΗ ΚΩ. GR30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩ. 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΚΩ. ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων ΚΩ. 09 ΚΩ. 02 ΚΩ. 69 ΚΩ ηµόσια ιοίκηση ΚΩ. 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΩ. GR24 ΕΙΣΟ ΟΥ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ. GR Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στον ειδικό στόχο 3.1 "Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέµατα - 6 -

7 ισότητας των φύλων» των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08 και 09 και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΚΤΕΣ Η κατηγορία πράξης αφορά στην ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής της πολιτικής και των µέτρων ισότητας καθώς και των δοµών εφαρµογής και ελέγχου τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενισχυθεί η Γενική Γραµµατεία Ισότητας και οι δοµές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της. Η Βιβλιοθήκη (Β.Θ.Ι.Φ.) αποτελεί οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, υπάγεται στη ιεύθυνση Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης και είναι η µοναδική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε θέµατα ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήµατος. Βασικός στόχος είναι η αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών µέσω διαδικτύου της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ., που θα επιτρέψει την παραγωγή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης προς όφελος της έρευνας, της ενηµέρωσης και του σχεδιασµού δράσεων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηµατοδοτούνται δράσεις που αφορούν στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε τρεις κατευθύνσεις: (α) τη δηµιουργία ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου σε θέµατα ισότητας των φύλων. Το Αποθετήριο αποθηκεύει, τεκµηριώνει, ευρετηριάζει και διαχέει το ερευνητικό και επιστηµονικό έργο που παράγεται στον Ελληνικό χώρο. (β) τον εµπλουτισµό της υπάρχουσας βάσης δεδοµένων της ΒΘΙΦ µε τη συλλογή ψηφιοποίηση παλαιότερων τεκµηρίων της «γκρίζας» βιβλιογραφίας και (γ) διεύρυνση του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης µε τεκµήρια του γυναικείου κινήµατος, προσωπικά αρχεία επιφανών γυναικών και κείµενα δηµόσιων πολιτικών. Στο έργο περιλαµβάνεται επίσης και µια χαρτογράφηση των υφισταµένων ιστορικών αρχείων ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Ι.Φ (α) Ενδεικτικές δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν: Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: Υποστήριξη της εφαρµογής των νέων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης µε τη συγκρότηση και λειτουργία Επιστηµονικής Επιτροπής, την οργάνωση και λειτουργία Οµάδων Εργασίας, καθώς και την υποστήριξή τους από στελέχη µε εµπειρία σε συναφή µε το Έργο αντικείµενα

8 Εκπόνηση µελέτης. που θα θέσει τις αρχές, τις διαδικασίες και το πλαίσιο λειτουργίας του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου της Β.Θ.Ι.Φ., θα προσδιορίσει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, ώστε τα θέµατα φύλου να µελετώνται µέσα από ένα σύγχρονο εργαλείο προσβάσιµο και ανοικτό σε όλους/-ες. Εµπλουτισµός και ενίσχυση της βάσης της ΒΘΙΦ µε τεκµήρια σε ψηφιακή και φυσική µορφή που προέρχονται από προγράµµατα δράσης δηµοσίων υπηρεσιών και ΜΚΟ, συνέδρια, κ.λπ («γκρίζα» βιβλιογραφία). Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία Ψηφιακού Θεµατικού Αποθετηρίου. Χαρτογράφηση των Γυναικείων Αρχείων όλης της χώρας µε στόχο τον εµπλουτισµό του ιστορικού αρχείου της Β.Θ.Ι.Φ. µε νέο υλικό. Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ, επιλεγµένων περιοδικών εκδόσεων και τεκµηρίων καθώς και προφορικών µαρτυριών µε στόχο τη διάσωση υλικού σχετικό µε θέµατα φύλου και ιστορίας των γυναικών. ιαµόρφωση χώρων, αναβάθµιση εξοπλισµού και πρόβλεψη για εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία. Ενέργειες ηµοσιότητας µε στόχο την πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των ερευνητών/-τριών και του κοινού για τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων. (β) είκτες Παρακολούθησης Πίνακας 2 Α/Α Κωδικός ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Μελέτες εµπειρογνωµοσύνες έρευνες αξιολογήσεις Αριθµός Λογισµικό Αριθµός Αριθµός εκδηλώσεων (ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης) Ενέργειες κωδικοποίησηςψηφιοποίησης Αριθµός 1 Αριθµός Τεχνολογικός εξοπλισµός Αριθµός - 8 -

9 Οι παραπάνω δείκτες είναι κοινοί και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας. Ο δείκτης εκροής µε Α/Α 1 αποτελεί δείκτη αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλλει και επιπλέον δείκτες, οι οποίοι συνεισφέρουν στην παρακολούθηση της εκτέλεσης και αποτελεσµατικότητας του έργου, των οποίων η αναγκαιότητα της χρήσης τους ως δείκτες Προγράµµατος θα εξετασθεί από την ΕΥ. 3. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην περίπτωση χρήσης της ρήτρας ευελιξίας, αυτό θα αποτυπωθεί ως διακριτό υποέργο στο Τ ΠΠ και όταν συµβασιοποιηθεί θα συµπληρωθεί Τ Υ πράξεων ΕΤΠΑ, σύµφωνα µε το σχετικό συνηµµένο υπόδειγµα. Η ανάπτυξη των εφαρµογών θα υιοθετεί την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία βασιζόµενες σε διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C και συγκεκριµένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Στο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης θα πρέπει να αποτυπωθεί η συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, καθώς και µε έργα που υλοποιούνται ή/και προτείνονται προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες που αφορούν στη ηµοσιότητα και σε υποστηρικτικές δράσεις των πράξεων, καθώς και η αµοιβή Συλλογικών Οργάνων των οποίων τα παραδοτέα δεν αποτελούν µέρος του φυσικού αντικειµένου του έργου, δε δύναται να υπερβαίνουν το 4% του συνολικού προϋπολογισµού της. Στην περίπτωση όπου ο δυνητικός δικαιούχος συµπεριλαµβάνει δράσεις των προαναφερόµενων κατηγοριών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4% του συνολικού προϋπολογισµού του προτεινόµενου έργου, τότε θα πρέπει να συνυποβάλλει ειδική τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα της υπέρβασης, την οποία θα αξιολογεί η ΕΥ. Σύµφωνα µε τον υπ. αριθµ. πρωτ /Γ ΑΠΠΠ 5537/ «Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων», κατά την - 9 -

10 υποβολή του αιτήµατος χρηµατοδότησης εξετάζεται η ύπαρξη θεσµικού πλαισίου που ορίζει το Φορέα Λειτουργίας και τις αρµοδιότητές του. Στην περίπτωση που λόγω της φύσης της πράξης ο Φορέας Λειτουργίας θα συσταθεί σε χρόνο µεταγενέστερο της Απόφασης Χρηµατοδότησης, απαιτείται έγγραφη δέσµευση του δικαιούχου, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων σύστασης του Φορέα Λειτουργίας. Επισηµαίνεται τέλος, ότι στην περίπτωση που τµήµα ή/και το σύνολο των ανωτέρω έργων που αιτείται προς χρηµατοδότηση, θα επιτελεσθεί µε ίδια µέσα χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να ακολουθήσει τον Οδηγό υλοποίησης µε ίδια µέσα που έχει εκπονήσει η ΕΥ και είναι συνηµµένος στην παρούσα Πρόσκληση. Στην περίπτωση εκτέλεσης υποέργου ή/και πράξης µε ίδια µέσα µε την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης συνυποβάλλονται τα έντυπα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.1 του Οδηγού υλοποίησης µε ίδια µέσα. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στo ένα εκατοµµύριο ( ) Ευρώ και κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα και κατηγορία πράξης ως ακολούθως: Πίνακας 4.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2010 (1) (2) (3) (4) 1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση , ,

11 των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Πίνακας 4.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2010 (1) (2) (3) (4) 1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και , ,00 των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Πίνακας 4.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ηµόσια απάνη ηµόσια απάνη προς διάθεση το έτος 2010

12 (1) (2) (3) (4) 1 Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Τα ανωτέρω ποσοστά επιµερισµού στους Άξονες Προτεραιότητας είναι: 61,54% για τον Άξονα Προτεραιότητας 07, 23,08% για τον Άξονα Προτεραιότητας 08 και 15,38% για τον Άξονα Προτεραιότητας Η ΕΥ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας. 4.2 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 5.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31 η εκεµβρίου Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31 η εκεµβρίου 2014, ο ικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα έγγραφα από το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης. 5.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των

13 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007 της µε αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/ Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης. Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες: 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ 2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ 4. ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σε περίπτωση που κάποιος Τελικός ικαιούχος αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλλει κάποιες Κατηγορίες απανών εκτός όσων παρατίθενται, θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς το αίτηµά του και θα εξετάζεται κατά περίπτωση η επιλεξιµότητά τους, µε βάση την προαναφερόµενη διάταξη. Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη µόνο στην περίπτωση που βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον Τελικό ικαιούχο. 5.3 Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι άµεσες δαπάνες. 6. Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.1 εδοµένου του συστηµικού/οριζόντιου χαρακτήρα των παρεµβάσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από την παρούσα Πρόσκληση, θα υποβληθεί ένα (1) Τ ΠΠ, ο προϋπολογισµός του οποίου χωροθετείται µε pro rata µέθοδο βασισµένη στον αριθµό των διοικητικών περιφερειών της χώρας, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος 3 του Ε.Π. 6.2 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 15η Ιουνίου 2010 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΥ µέσω της οικείας ιστοσελίδας µε την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης της παρούσας

14 6.3 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ii) Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥ (Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, Αθήνα) και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ ΠΠ απορρίπτονται. Επισηµαίνεται ότι η αιτούµενη τεκµηρίωση του πεδίου 52 του Τ ΠΠ µπορεί να είναι παράρτηµα του Τεχνικού ελτίου (iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. (iv) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. (v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του ή έγγραφη δέσµευση του δικαιούχου, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων σύστασης του Φορέα Λειτουργίας (στην περίπτωση που λόγω της φύσης της πράξης ο Φορέας Λειτουργίας θα συσταθεί σε χρόνο µεταγενέστερο της Απόφασης Χρηµατοδότησης) (vi) Βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών µη φυσικού προσώπου (µη φυσικό πρόσωπο: νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος. (vii) (viii) Προγραµµατική Σύµβαση (εφόσον απαιτείται) Σχήµα ιοίκησης Έργου (εφόσον απαιτείται) (ix) Έγγραφα ως ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, παρ. 4.1 του Οδηγού υλοποίησης µε ίδια µέσα (εφόσον απαιτούνται) (x) Τεύχος προκήρυξης, σύµβασης ανάλογα µε την ωριµότητα των υποέργων κάθε πράξης

15 (xi) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκµηριώνει τη σκοπιµότητα και ωριµότητα της πράξης κατά την κρίση του ικαιούχου ή/και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. 6.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µέσω της εφαρµογής Ηλεκτρονικής Υποβολής του ΟΠΣ, στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση» στη διεύθυνση Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18 τις ώρες όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. 7. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 7.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο. 7.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π., µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης σχετικά µε την: (i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, (ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων (µε το υπ. αριθµ. πρωτ. 991/ έγγραφο της Ε.Υ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., επιβεβαιώθηκε ότι το δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οικ /2006 στην ΚΥΑ «ιαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης») (iii) σκοπιµότητα της πράξης και (iv) ωριµότητα της πράξης. Τα εξειδικευµένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση, βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

16 Η αξιολόγηση των προτάσεων των ικαιούχων της παρούσας Πρόσκλησης είναι άµεση. Άµεση Αξιολόγηση 1 Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΥ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ. Η ΕΥ δύναται να υποστηριχθεί και από γνωµοδοτική επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων ή/και από εξωτερικούς αξιολογητές/ κριτές ως εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες. Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για τη χρηµατοδότηση της πρότασης ενηµερώνεται ο ικαιούχος µε σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα. Η ΕΥ δύναται να προβεί αιτιολογηµένα σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων. 7.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ικαιούχου» από το νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης. 7.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Eιδικό Γραµµατέα για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση. Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1 Η ΓΓΙΦ είναι µοναδικός δικαιούχος

17 7.5 ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 8.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: (i) Να χρησιµοποιούν την εφαρµογή Ηλεκτρονικής Υποβολής και µέσω αυτής να εκτυπώνουν τα προς υποβολή ελτία Παρακολούθησης. (ii) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση. (iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο. (iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. (v) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. (vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και ειδικότερα για πράξεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει όλους τους συµµετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συµµετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, και β) ότι συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε

18 οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό. (vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π στα Μηνιαία ελτία ήλωσης απανών. (viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ ελάχιστον µέχρι το τέλος του (ix) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. (xi) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 9.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ ΠΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Α. Ευφραιµίδου, τηλέφωνο , e mail: και Π. Αγγελοπούλου, τηλέφωνο , e mail: 9.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση », το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των

19 δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Καθηγητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Συνηµµένα: (i) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ΦΕΚ540/Β/ (τα εγχειρίδια που αφορούν στο Σ Ε είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τόπο ) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης Κριτήρια Επιλογής πράξεων Μεθοδολογία αξιολόγησης Οδηγός Υλοποίησης Πράξεων µε Ίδια Μέσα (vii) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων Εσωτερική ιανοµή: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Ι. Ραγκούση 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Τζάκρη 3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση καθηγητή Στ. Γκρίτζαλη 4. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ Μονάδες Α1, Α2, Β1, Γ

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 1. Γενική Γραµµατέας Ισότητας κα Στρατηγάκη 2. Προϊσταµένη Ε.Υ.Ε. της ΓΓΙ κα Σκλήρη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ KΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », Ειδικό Γραµµατέα για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση 2. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » 3. ΥΠΟΙΑΝ, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Υπόψη Γεν. Γραµµατέα 4. ΥΠΟΙΑΝ/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, Υπόψη Προϊσταµένου 5. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας/Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ενεργειών ΕΚΤ, Υπόψη Προϊσταµένης ΕΥΣΕΚΤ 6. ΥΠΟΙΑΝ/Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Υπόψη Προϊσταµένου 7. ΥΠΟΙΑΝ/Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Υπόψη Προϊσταµένης 8. DG Employment, Υπόψη αρµόδιου χειριστή κ. Κ.Γιάκα