ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ »...3 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6 - Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων - Μέτρα ενημέρωσης δικαιούχων - Μέτρα πληροφόρησης και ενημέρωσης για το κοινό - Υποστήριξη των δραστηριοτήτων των δικαιούχων 2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.8 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ..15 2

3 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ » Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » είναι πολυταμειακό και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής. Διαρθρώνεται σε επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ). Για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ έχουν σχεδιαστεί από ένας ΑΠ που καλύπτει περιφέρειες και από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, Περιφέρειες σε Μετάβαση, Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες) και ειδικότερα τις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας όπου του ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής ανέρχεται στο 80% καθώς και από ένας ΑΠ για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, όπου το ποσοστό Κοινοτικής Συμμετοχής ανέρχεται στο 50%. Τέλος το Ταμείο Συνοχής καλείται να χρηματοδοτήσει έναν ΑΠ που καλύπτει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, χωρίς διάκριση ανά κατηγορία Περιφερειών. Καθένας από τους ΑΠ εξειδικεύεται σε τρεις Ειδικούς Στόχους διαμέσου των οποίων εκφράζεται ο Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα οι τρεις Ειδικοί Στόχοι είναι οι εξής: Ειδικός Στόχος 1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ειδικός Στόχος 2: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηριχτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων Ειδικός Στόχος 3: Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. 3

4 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γενικοί Στόχοι Κατά την προγραμματική περίοδο η στρατηγική επικοινωνίας που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) στοχεύει στην ενημέρωση και στην εξοικείωση των πολιτών με το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών που καθορίζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας στην οποία ζουν. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό η στρατηγική επικοινωνίας που θα υλοποιηθεί να διασφαλίσει: την έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και το έργο-επιτεύγματα των Ταμείων. Ειδικοί στόχοι Οι στόχοι της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια », συνδέονται και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Στο πλαίσιο της δράσης «πληροφόρηση και δημοσιότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που απευθύνονται τόσο σε ενδιάμεσους φορείς (Περιφέρειες τοπικές αρχές και λοιπές δημόσιες αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ) όσο και στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Οι εν λόγω ενέργειες αφορούν : Στην παροχή πληροφόρησης και πρόσβασης σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, συμπεριλαμβανόμενων και πληροφοριών σχετικών με τη χρονική στιγμή υλοποίησης του προγραμματισμού, καθώς και οποιωνδήποτε διαδικασιών διαβούλευσης Στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στην εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων, του αντίκτυπου του Συμφώνου 4

5 Εταιρικής Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των έργων, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » θα υποστηρίξει παρεμβάσεις που αφορούν στο σύνολο του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (γενική εκστρατεία επικοινωνίας). Συμπληρωματικά στο πλαίσιο των αξόνων τεχνικής βοήθειας των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα εξειδικευτούν και θα εφαρμοστούν ειδικότερες παρεμβάσεις επικοινωνίας, πληροφόρησης και δημοσιότητας ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, είτε για τη γενικότερη προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των στόχων του και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από αυτό, είτε με αφορμή προκηρύξεις συγκεκριμένων δράσεων (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού μέσω της Μονάδας Πληροφόρησης και Επικοινωνίας εκδίδει οδηγίες για το σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές στρατηγικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, με στόχο την επίτευξη ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων, στη βάση των σχετικών άρθρων των κανονισμών και της αποκτηθείσας εμπειρίας διαχείρισης της επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Η Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, μέσω των αρμοδιοτήτων της, επικοινωνεί το ΕΣΠΑ στο σύνολό του, σε εθνικό επίπεδο και σε όλα τα κοινά-στόχους, ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίας που προκύπτουν κατά την πρόοδο υλοποίησής του, τηρώντας τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα: Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας εκδίδοντας οδηγίες σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας των επιχειρησιακών προγραμμάτων Συντονίζει την επικοινωνία των επιχειρησιακών προγραμμάτων Δημιουργεί και διατηρεί την ενιαία διαδικτυακή πύλη που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση και πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα και περιλαμβάνει την υποχρεωτική ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του καταλόγου των πράξεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013 Παρακολουθεί τα μέτρα που εφαρμόζονται σε επίπεδο κράτους-μέλους και υποβάλει τις σχετικές αναφορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναλαμβάνει να υλοποιήσει εκστρατείες προβολής του ΕΣΠΑ , πανελλαδικά, με στόχο την ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και τη διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ Συντονίζει το εθνικό δίκτυο των υπεύθυνων επικοινωνίας και συμμετέχει στο δίκτυο INFORM της ΕΕ ως συντονιστής 5

6 Συντονίζει και υποστηρίζει τη συνεργασία του εθνικού δικτύου των υπεύθυνων επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό Helpdesk του το γραφείο ενημέρωσης κοινού και την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης Συμμετέχει στη ομάδα ανάπτυξης/αναβάθμισης του διαδικτυακού τόπου 1. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια », ενδεικτικοί δικαιούχοι και δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας είναι : οι Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), η ΜΟΔ ΑΕ, η ΕΥ Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, η EY Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (τομέας Ναυτιλίας), το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Πολιτισμού), το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Στο πλαίσιο των Αξόνων Τεχνικής Βοήθειας των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενδεικτικοί δικαιούχοι και δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας, είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Επίσης, δικαιούχοι δύνανται να είναι και οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος το ευρύ κοινό δεν αναμένεται να έχει άμεση ωφέλεια από την υλοποίηση του προγράμματος. - Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων Σύμφωνα με το άρθρο του Παραρτήματος XII του Κανονισμού 1303/2013, η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » θα έχει την ευθύνη της ευρείας και λεπτομερούς ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με: τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης την ακριβή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες 6

7 τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν τους υπεύθυνους επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές με τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο την ευθύνη των δυνητικών δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και τη στήριξή τους από τα Ταμεία. Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους δυνητικούς δικαιούχους να προτείνουν, στις αιτήσεις τους, ενδεικτικές δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης. - Μέτρα ενημέρωσης δικαιούχων Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » θα ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013. Ο κατάλογος πράξεων φιλοξενείται στο που συνιστά την ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ονομασία δικαιούχου (μόνο των νομικών προσώπων) Ονομασία πράξης Σύνοψη πράξης Ημερομηνία έναρξης πράξης Καταληκτική ημερομηνία πράξης (αναμενόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ή την πλήρη εκτέλεση της πράξης) Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην πράξη Ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης ανά άξονα προτεραιότητας Ταχυδρομικό κώδικα ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας Χώρα Ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του καταλόγου των πράξεων Οι τίτλοι των πεδίων δεδομένων θα παρέχονται επίσης σε άλλη μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης τουλάχιστον. Τα στοιχεία του καταλόγου των πράξεων αντλούνται από τη βάση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση της πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται με μια επικοινωνιακού τύπου προσέγγιση, ώστε να γίνονται αντιληπτές από το ευρύ κοινό. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εύληπτη διατύπωση των δράσεων και των πράξεων στα Τεχνικά Δελτία Πράξης, καθώς από αυτά θα ανασύρονται τα σχετικά κείμενα για τον κατάλογο των πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη. Ενδεικτικά παρατίθενται υποχρεώσεις δικαιούχων: Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που θα παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας το έμβλημα 7

8 της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης ο δικαιούχος θα ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος θα εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία. - Μέτρα πληροφόρησης και ενημέρωσης για το κοινό Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πληροφόρηση και την επικοινωνία στο κοινό των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » θα διασφαλίσει ότι τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας εφαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας. Θα παρέχει τα εργαλεία ενημέρωσης και επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν υποδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή, για να βοηθήσει τους δικαιούχους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για το κοινό. - Υποστήριξη των δραστηριοτήτων των δικαιούχων Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013, η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » είναι υποχρεωμένη να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας, σε όλους τους δικαιούχους μέσω, συντονισμού, καθοδήγησης, υποστήριξης και παρακολούθησης. 2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο Κανονισμός 1303/2013, θέτει τη διαδικτυακή επικοινωνία στο επίκεντρο των υποχρεώσεων για την επικοινωνία και την πληροφόρηση για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία καθώς α) θεσμοθετείται ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή ενιαία διαδικτυακή πύλη με πληροφόρηση και πρόσβαση σε όλα τα ΕΠ και β) 8

9 προβλέπονται συγκεκριμένες ενότητες περιεχομένου (πληροφοριών/δεδομένων) στην ενιαία διαδικτυακή πύλη και στους διαδικτυακούς τόπους των ΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο η διαδικτυακή επικοινωνία θα ενταχθεί στη στρατηγική επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια ως βασικό μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής και θα απευθύνεται σε δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και το ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια », ήδη, κατά την προγραμματική περίοδο ανέπτυξε και διατήρησε τον διαδικτυακό τόπο Στόχος είναι κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο να αξιοποιηθεί η αποκτηθείσα εμπειρία προκειμένου να εξελιχθούν οι ενότητες και υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο και ταυτόχρονα αυτές να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των Κανονισμών για το ΕΣΠΑ Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρησιμότητα, στη ποιότητα και στη φιλικότητα της πληροφορίας που θα κοινοποιείται και θα δημοσιεύεται. Στον διαδικτυακό τόπο θα υπάρχει: Η περιγραφή του επιχειρησιακού προγράμματος, της στρατηγικής του και των στόχων του. Η δημοσιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της ανάρτησης των Προσκλήσεων- Προκηρύξεων όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών, η περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης, οι σχετικές προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν και τα στοιχεία των αρμοδίων επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό, επίπεδο. Παραδείγματα έργων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με στοιχεία και φωτογραφίες. Η ενότητα φέρει τον τίτλο Παραδείγματα έργων (Examples of operations), περιέχει τα παραδείγματα στα ελληνικά και αγγλικά Στοιχεία προόδου υλοποίησης και βασικά επιτεύγματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. (Επιτεύγματα μπορούν ενδεικτικά, να θεωρηθούν στοιχεία από δείκτες αποτελέσματος/ επιπτώσεων). Σε κάθε περίπτωση βασικό μέλημα θα είναι η συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με τρόπο κατανοητό, άμεσο και φιλικό για τους χρήστες. 9

10 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο εκτός από το διαδίκτυο, το οποίο και όπως αναφέρεται παραπάνω θα αποτελέσει ουσιαστικό μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια », σκοπός είναι να λάβουν χώρα και να υλοποιηθούν ενδεικτικά, οι ακόλουθες επικοινωνιακές δράσεις και ενέργειες: Ημερίδες, Συνέδρια, κλπ Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, η διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας, ως προωθητικές και υποστηρικτικές ενέργειες. Στην περίπτωση δε των δικαιούχων, οι πάσης φύσεως ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι καίριας σημασίας, διότι προσφέρουν την ευκαιρία να διατυπωθούν τυχόν προβληματισμοί και απορίες, στις οποίες θα δοθούν απαντήσεις άμεσα και κατανοητά. Επιπρόσθετα η προσωπική επαφή που προωθείται διαμέσου αυτών των δράσεων επικοινωνίας συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης το οποίο με τη σειρά του βοηθά στην κινητοποίηση για τη διάχυση της ενημέρωσης. Αποστολές Υλικού - Direct Mail Θα πραγματοποιηθούν αποστολές έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (direct mail ) προς επιλεγμένα στοχοθετούμενα κοινά, προκειμένου να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν για συμμετοχή. Συναντήσεις εργασίας Οι συναντήσεις εργασίας με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη διάχυση της πληροφόρησης και θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, κλπ όταν απευθύνεται στους δικαιούχους. Οι συναντήσεις εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας και αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας και στην εγκυρότητά της. Ενημερωτικό υλικό (οδηγοί, φυλλάδια κλπ) 10

11 4. ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμφωνα με τον Κανονισμού 1303/2013, ελάχιστη υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί η διοργάνωση μιας σημαντικής ενημερωτικής δραστηριότητας για τη δημοσιοποίηση της έναρξης του επιχειρησιακού προγράμματος. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια », το οποίο δεν απευθύνεται άμεσα στο ευρύ κοινό αλλά σε συγκεκριμένους δικαιούχους, η ενημερωτική εναρκτήρια δραστηριότητα προβλέπεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επίσης προβλέπεται η διοργάνωση μιας αντιστοίχως σημαντικής ενημερωτικής δραστηριότητας ετησίως. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » αυτή η ετήσια δραστηριότητα ταυτίζεται με τη διεξαγωγή της ετήσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Συνοπτικά οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν ενδεικτικά : 1 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Εναρκτήρια εκδήλωση) Ετήσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ετήσια Εκδήλωση) Ιστοσελίδα (ενημέρωση, επικαιροποίηση στοιχείων) Ημερίδες, Συνέδρια Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Συναντήσεις εργασίας Ενημερωτική Αλληλογραφία Ενημερωτικό υλικό Δεύτερο τρίμηνο του 2015 Ετήσια βάση Καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 5. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η διάσταση της αναπηρίας και η ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, αποτυπώνεται στην Αιρεσιμότητα 1 «Καταπολέμηση των διακρίσεων» καθώς και στην Αιρεσιμότητα 3 «Αναπηρία» του Κανονισμού 1303/

12 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας που θα ακολουθήσει θα εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και επικοινωνία για το ρόλο των Ταμείων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχουν. Πρωτίστως όσον αφορά στην ιστοσελίδα θα συμμορφωθεί πλήρως με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ και ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27). Αναφορικά με το έντυπο υλικό (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, περιοδικές εκδόσεις, οδηγοί κλπ.) θα παράγεται και σε προσβάσιμες μορφές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, έντυπα σε γραφή Braille κλπ.) και θα διατίθεται στους συλλογικούς φορείς των ατόμων με αναπηρία ή κατόπιν αιτήματος απευθείας στα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Εναλλακτικά, το έντυπο υλικό θα διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιμη ιστοσελίδα και η ανάρτηση γνωστοποιείται στους συλλογικούς φορείς. Σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων (εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, κλπ.) εκτός άλλων θα επιλεχθεί χώρος φιλόξενος για άτομα με αναπηρία (για παράδειγμα θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στην αίθουσα και τους λοιπούς χώρους των εκδηλώσεων ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσω ανελκυστήρων ή αναβατορίων, θα προβλέπεται θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ πλησίον του χώρου των εκδηλώσεων, η προσβασιμότητα σε χώρους υγιεινής κα) και θα ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκδήλωση αλλά και την παρακολούθησή της από άτομα με αναπηρία (Στις αιτήσεις/φόρμες συμμετοχής θα περιλαμβάνεται πεδίο όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι είναι άτομο με αναπηρία και το είδος της αναπηρίας του (κινητική, αισθητηριακή, όρασης, ακοής, κλπ.). 6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός στο πλαίσιο της δράσης που περιλαμβάνονται οι ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » για το σύνολο της υπό αναφορά προγραμματικής περιόδου ανέρχεται στο ύψος των Το Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » περιλαμβάνει δράσεις εθνικής εμβέλειας και ειδικότερα «οριζόντιου» τύπου παρεμβάσεις που έχουν άμεση επίπτωση σε όλη τη χώρα, εξυπηρετώντας όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας με φυσικά και άυλα αποτελέσματα. Όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω κάθε παρέμβαση κατανέμεται και στους επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας τόσο ανάλογα με τη χρηματική βαρύτητα όσο και ανάλογα με το ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας στο πρόγραμμα. 12

13 Συνολικά, η κατανομή του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί : Ενέργειες Κατανομή του συνόλου του προϋπολογισμού για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία ανά κατηγορία ενεργειών Ποσό Ποσοστό MME (ιστοσελίδα) % ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Ενδεικτικά αναφέρονται ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια) ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ενδεικτικά αναφέρονται έντυπο υλικό) % % Σύνολο % 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής επικοινωνίας καθώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας θα λάβει υπόψη τον ενδεικτικό πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας: Είδος ενέργειας Τοποθεσία/Χρόνος Περιγραφή Κόστος Κοινό- Στόχος 1. Ενέργειες πληροφόρησης Δείκτης υλοποίησης Δείκτης αποτελέσματος 1. Ιστοσελίδα Επισκέψεις (κατά Μ.Ο. μηνιαίως) Εγγεγραμμένοι χρήστες 2. Προωθητικές ενέργειες 2.1 Εκθέσεις Αριθμός επισκεπτών 2.2 Εκδηλώσεις - Συνέδρια Αριθμός συμμετεχόντων 2.3 Σεμινάρια, Ημερίδες Αριθμός συμμετεχόντων 2.4 Έντυπο, ενημερωτικό υλικό κτλ Αριθμός εντύπων 13

14 Σύνολο προωθητικών ενεργειών Αριθμός συμμετεχόντων Αριθμός δημοσιεύσεων 3. Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζει το Παράρτημα ΧΙΙ, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/ Διοργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης Αριθμός συμμετεχόντων 3.2 Ετήσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Αριθμός συμμετεχόντων 3.3 Προβολή του εμβλήματος της ΕΕ στις εγκαταστάσεις κάθε Διαχειριστικής Αρχής 3.4 Ηλεκτρονική δημοσίευση του Καταλόγου Πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη Παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη ή στον διαδικτυακό τόπο του ΕΠ Σε κάθε περίπτωση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » θα λάβει σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Η προηγούμενη εμπειρία απέδειξε ότι η συνεχής, εύληπτη και κατανοητή πληροφόρηση (όπως σε σχέση με τη φύση του Επιχειρησιακού προγράμματος και τους στόχους του) συνέβαλε στην αποτελεσματική επικοινωνία, όπως και η χρήση απλών μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα βοήθησε στο να γίνονται κατανοητά και αντιληπτά, ενώ παράλληλα ενθάρρυνε τη συμμετοχή των πολιτών. Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι τα μηνύματα, οι εικόνες και το ύφος που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής να είναι επεξηγηματικά, αντιληπτά, με περιεχόμενο ουσίας. Θα ακολουθηθεί δε ενιαία εικαστική ταυτότητα με χρήση του προβλεπόμενου εμβλήματος του ΕΣΠΑ και του επιλεγμένου μηνύματος που ορίζεται για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ( ). 14

15 8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Μητροπόλεως 3, Αθήνα, τηλέφωνο: , Υπεύθυνος για την πληροφόρηση και την επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια » : Ασημένια Κασωτάκη (Στέλεχος Μονάδας Δ, ΕΥΣΣΑ), Μητροπόλεως 5, Αθήνα, τηλέφωνο: και Τα πρόσωπα που ορίζονται υπεύθυνα για την πληροφόρηση και την επικοινωνία έχουν ευθύνη για: Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους δυνητικούς δικαιούχους του ΕΠ για θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και στα στελέχη της ΔΑ προκειμένου να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις επικοινωνίας του ΕΠ. Την εκπόνηση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας και του ετήσιου επικοινωνιακού σχεδίου. Τη μέριμνα για την υποστήριξη των δικαιούχων. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφόρησης στους αρμόδιους φορείς, σχετικά με τα θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τη μέριμνα για την συγκέντρωση και παρουσίαση των παραδειγμάτων πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος, στον διαδικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος που είναι προσβάσιμος και μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης. Τα παραδείγματα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε μία ευρέως ομιλούμενη επίσημη γλώσσα της Ένωσης εκτός από την επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου κράτους-μέλους. Την επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των βασικών επιτευγμάτων του, στον διαδικτυακό τόπο του EΠ ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης. Τη μέριμνα για την τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του ΕΠ και την τροφοδότηση με πληροφορίες της ενιαίας διαδικτυακής πύλης σχετικά με τον κατάλογο πράξεων βάσει του Κανονισμού 1303/2013, άρθρο 115, παράγραφος 2 τα παραδείγματα έργων και τα επιτεύγματα του ΕΠ. Την αποστολή Προσκλήσεων/Προκηρύξεων προς ανάρτηση στην ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ σε επίπεδο ΔΑ, Ενδιάμεσων Φορέων, μεγάλων δικαιούχων. 15

16 Τη μέριμνα για την διατήρηση αρχείου ενεργειών επικοινωνίας, αποδεικτικών στοιχείων, φωτογραφιών, για την εφαρμογή των υποχρεωτικών μέτρων επικοινωνίας και χαρακτηριστικών έργων του ΕΠ. Τη συμμετοχή στο δίκτυο υπευθύνων πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ που συντονίζεται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής επικοινωνίας, καθώς και στο αντίστοιχο δίκτυο της Επιτροπής. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της Ένωσης στα οποία συμμετέχουν οι ορισμένοι από τα κράτη-μέλη υπεύθυνοι, ώστε να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών βασισμένων στα αποτελέσματα της υλοποίησης των στρατηγικών επικοινωνίας, η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 16

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 1 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά σελ. 3 2. Δομή του Επικοινωνιακού Σχεδίου σελ. 6 2.1 Στόχοι σελ. 6 2.2 Στοχοθετούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΣΜΑ Στέλεχος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιεχόμενα

Συνοπτικές Οδηγίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιεχόμενα Συνοπτικές Οδηγίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιεχόμενα 1. Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των Δικαιούχων... 2 1.1 Γενικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 4 η Προγραμματική Περίοδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα

Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα 3η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2017 ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 12/6/2015 Περιεχόμενα 1. Θεσµικό πλαίσιο υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Πορεία Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 3.1 Στόχοι Επικοινωνίας Θεσµικό πλαίσιο υποχρεώσεις επικοινωνίας...3

Περιεχόμενα. 3.1 Στόχοι Επικοινωνίας Θεσµικό πλαίσιο υποχρεώσεις επικοινωνίας...3 Περιεχόμενα 1. Θεσµικό πλαίσιο υποχρεώσεις επικοινωνίας...3 2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020...6 3. Επικοινωνιακό Σχέδιο...8 3.1 Στόχοι Επικοινωνίας...8 4. Στοχοθετούµενο κοινό...10

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

3 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 8 Νοεμβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Φλώρινα, 24 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 25 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΕΒΑ/FEAD ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ "

Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου "ΚΚαατ τάάρρτ τι ιισσηη ααννέέρργγωνν σσεε ππι ιισστ τοοπποοι ιιηηµµέένναα ΚΚέένντ τρραα ΕΕππααγγγγεελλµµαατ τι ιικκήήςς ΚΚαατ τάάρρτ τι

Διαβάστε περισσότερα

3 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

3 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 17 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Θεσμικό πλαίσιο... 1 ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 3 Μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για το κοινό... 3 Ευθύνες των δικαιούχων... 3 Υποστήριξη των δραστηριοτήτων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μητροπόλεως 5, 3ος όροφος, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας: το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Θεσμικό πλαίσιο 2. Βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.03 10:30:02 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... Στρατηγική Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.10.27 15:57:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ7Φ34653Ο7-ΡΞ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (δ.τ. COINs)" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (δ.τ. COINs) με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32059 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3048 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11319 Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4379-ΖΔ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4379-ΖΔ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μητροπόλεως 5, 3ος όροφος, 105 57 Πληροφορίες: Ασημένια Κασωτάκη Τηλ.: 210 3256458 e-mail: akasotaki@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Η Αξιολόγηση στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μητροπόλεως 5, 3ος όροφος, 105 57 Πληροφορίες: Ασημένια Κασωτάκη Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ7ΛΒ-0Α0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ7ΛΒ-0Α0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηροδότου 28 Κομοτηνή Ταχ.Κώδικας : 69100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33905 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3279 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 5045/1142 A1 Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29363 10 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2813 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13345 Ορισμός της «ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ27ΛΗ-Ξ72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ27ΛΗ-Ξ72 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα