ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 1"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» ΓΕΝΙΚΑ Το Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» εντάσσεται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα » και αποτελεί µέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µέσω του δικτυακού τόπου από 05/08/2013 έως 10/10/2013 (ώρα 14:00). Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και έντυπα (ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο σηµείο που ο επενδυτής δηλώνει στην ηλεκτρονική του υποβολή). Η έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο) υποβάλλεται το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς, ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες: 1) Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας Ως προς το µέγεθος και την έναρξη λειτουργίας: Όλες οι νέες και οι υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έχουν ιδρυθεί και έκαναν έναρξη δραστηριοτήτων µέχρι και την και έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού, ως ηµεροµηνία έναρξης δραστηριοτήτων της επιλέξιµης επιχείρησης/δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας, που αναγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης ραστηριότητας της οικείας.ο.υ. Επίσης, ως νέα χαρακτηρίζεται µια επιχείρηση, η οποία κατά την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος έχει κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Ως προς την εταιρική µορφή της επιχείρησης: Επιλέξιµες θεωρούνται: 1) οι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία, Ετερόρρυθµη Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), 2) οι ατοµικές επιχειρήσεις, και, 3) οι συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας, µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιµους κατά περίπτωση και κατά αναλογία ως κάτωθι ορίζεται κωδικούς οικονοµικής δραστηριότητας (Παράρτηµα ΙΙ). Ως προς τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας: Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγµένων δραστηριοτήτων του εµπορίου και των υπηρεσιών και οι οποίες ταξινοµούνται, είτε µε βάση την κύρια, είτε µε βάση τη δευτερεύουσα ενεργή δραστηριότητά τους σε έναν από τους επιλέξιµους κλάδους του Προγράµµατος (Παράρτηµα ΙΙ). Επίσης, δύναται να είναι επιλέξιµες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε µη επιλέξιµο ΚΑ και επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιµη για το πρόγραµµα δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολή της πρότασης, να έχουν κάνει έναρξη τουλάχιστον σε µία εκ των επιλέξιµων ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 1

2 δραστηριοτήτων του Προγράµµατος. Στην κατηγορία αυτή θα εµπίπτουν ως επιλέξιµες και υφιστάµενες επιχειρήσεις µε επιλέξιµο ΚΑ, ο οποίος όµως ήταν ανενεργός αλλά τεκµηριωµένα έγινε έναρξη δραστηριοτήτων πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. 2) Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Α) Μεµονωµένες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγµένων υπηρεσιών οι οποίες υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και µεµονωµένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες αλλά µε χαµηλότερο ποσοστό επιχορήγησης. Β) Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του εµπορίου, οι οποίες: είτε: Υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος, µε τουλάχιστον δύο επιλέξιµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον µεταποιητική, µε επιλέξιµη δραστηριότητα. είτε: Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και µεµονωµένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες αλλά µε χαµηλότερο ποσοστό επιχορήγησης. Γ) Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγµένων υπηρεσιών οι οποίες: είτε: Υποβάλουν προς αξιολόγηση εκτός από δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος, µε τουλάχιστον δύο (2) µικροµεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις των περιπτώσεων (Α) ανωτέρω, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον µεταποιητική, µε επιλέξιµη δραστηριότητα. είτε: Υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και µεµονωµένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες αλλά µε χαµηλότερο ποσοστό επιχορήγησης. ) Οµάδες Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων της Περίπτωσης (Α)) οι οποίες υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος. Συµπληρωµατικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας o Αποκλείονται τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωµατεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α., καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί. o εν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς επίσης οι κοινοπραξίες και οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. o Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει µία µόνο πρόταση (ανά ΑΦΜ) είτε µεµονωµένα είτε (διατηρώντας την διακριτότητα της) ως εταίρος σε οµαδικό σχήµα. o Σε περίπτωση υποβολής συµφώνων συνεργασίας (περιπτώσεις (Β), (Γ) ( )), θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα επιµέρους διακριτά επενδυτικά σχέδια να υποβάλλονται στην ίδια περιφέρεια και στον ίδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. o Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική. o Τα υποβαλλόµενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να περιέχουν επιλέξιµες ενέργειες οι οποίες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές. o Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. o Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό De minimis. Πρόσθετες προϋποθέσεις για τις περιπτώσεις των σύµφωνων συνεργασίας Στα πλαίσια σύναψης συνεργασιών ισχύουν τα ακόλουθα: Το σύµφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συµµετέχει µε το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όµως συνδέεται άµεσα µε το περιεχόµενο και τους στόχους της συνεργασίας και περιγράφει / περιλαµβάνει τις κοινές ενέργειες που περιέχονται στο σύµφωνο συνεργασίας. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 2

3 Επιλεγµένες ενέργειες (ή και το σύνολο των προβλεπόµενων ενεργειών) έκαστου επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να συνδέονται άµεσα µε τους στόχους και το περιεχόµενο της συνεργασίας, η οποία θα περιλαµβάνει κοινές ενέργειες µεταξύ των εταίρων που συµµετέχουν στο σύµφωνο συνεργασίας (αλλά έκαστος εταίρος διατηρεί στο ακέραιο τις διακριτές και ανεξάρτητες ανά εταίρο (επιχείρηση) δαπάνες). Όλοι οι συµβαλλόµενοι εταίροι θα πρέπει να είναι πλήρως επιλέξιµοι και έκαστος εξ αυτών να πληροί πλήρως όλες τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο παρόν πρόγραµµα. Όλοι οι συµβαλλόµενοι σε σχήµα συνεργασίας εταίροι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Κανονισµού. Το σύµφωνο συνεργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει υπό µορφή κωδικοποίησης συνοπτικές πληροφορίες για τα ακόλουθα πεδία: - Λεπτοµερή καταγραφή των εταίρων που θα συµµετέχουν. - Λεπτοµερή καταγραφή των επιλέξιµων ενεργειών που θα περιλαµβάνει η συνεργασία και πλήρη αντιστοίχιση αυτών σε κάθε εταίρο, καθώς και των κοινών ενεργειών (Ποιες ενέργειες θα κάνει ο κάθε ένας, ποιες θα είναι κοινές (µε κοινό «αποδέκτη»), ποιος / ποιοι θα είναι οι κοινοί «προµηθευτές» κτλ.) - Τι και γιατί πρόκειται να προωθηθεί σε νέες αγορές. - Σε ποιες νέες αγορές και σε ποιους αποδέκτες συγκεκριµένα. - Πώς και πότε αυτό προβλέπεται να γίνει. - Ποια τα αναµενόµενα οφέλη της συνεργασίας. - Λεπτοµερή πρόβλεψη µηχανισµών εξόδου από την συνεργασία και πρόβλεψης ενεργειών σε περίπτωση αναχώρησης ή µη τήρησης των όρων του συµφώνου από έναν ή περισσότερους εκ των συνεργαζοµένων. Ο κάθε εταίρος υποβάλει αυτοτελές και αυτοδύναµο επενδυτικό σχέδιο. Όλες οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς και εντάσσονται αυτοτελώς στις διατάξεις του παρόντος. Οι στόχοι του προγράµµατος εξετάζονται µε την ολοκλήρωση του έργου στο αυτούσιο και για κάθε εταίρο ξεχωριστά. Η ύπαρξη (και τήρηση) του συµφώνου συνεργασίας εξασφαλίζει υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης για κάθε έναν από τους συµµετέχοντες. Το σύµφωνο συνεργασίας υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε εταίρο µε την υποβολή της πρότασης. Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους σύµφωνα µε τις τελικά υλοποιηµένες και πιστοποιηµένες δαπάνες που αντιστοιχούν σε έκαστο «ατοµικό» επενδυτικό σχέδιο. Για την καταβολή του πρόσθετου ποσοστού επιχορήγησης σε έκαστο επενδυτικό σχέδιο, θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί οι κοινές ενέργειες που προβλέπονται στο σύµφωνο συνεργασίας. Τα σύµφωνα συνεργασίας πριν την υποβολή τους πρέπει να έχουν µορφή συµβολαιογραφικής πράξης ή να έχουν κατατεθεί στην αρµόδια ΟΥ ή κατ ελάχιστον να έχουν την µορφή υπογεγραµµένου αντίγραφου µε πρωτότυπη υπογραφή και (εταιρική) σφραγίδα από όλες τις συµβαλλόµενες εταιρίες. Για την αποφυγή αποκλεισµών από ένα σύµφωνο συνεργασίας όλοι οι εταίροι / συµβαλλόµενοι θα πρέπει: - έκαστος εξ αυτών να πληροί τους όρους του κανονισµού De minimis και το κριτήριο σώρευσης, - έκαστος εξ αυτών να µη εµπίπτει στα κριτήρια ΟΠΑΑΧ. Μετά την σύναξη συµφώνου συνεργασίας επιτρέπεται τροποποίηση των στόχων του ή των ενεργειών του µόνο εάν αφορά όλους τους εταίρους και µε σύµφωνη γνώµη όλων των συµβαλλόµενων. Επιτρέπεται, επίσης, η αποχώρηση εταίρου µετά την σύµφωνη γνώµη του ΕΦΕΠΑΕ ή της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τα επενδυτικά σχέδια που συµµετέχουν σε µία συνεργασία θα πρέπει να υποβληθούν όλα σε σηµεία υποβολής της ιδίας περιφέρειας. Σε περίπτωση που περιλαµβάνονται εταίροι από διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας, τότε θα πρέπει να προεπιλέγεται από τους εταίρους (και να αναφέρεται στο σύµφωνο συνεργασίας) σε ποια περιφέρεια θα υποβληθούν όλες οι προτάσεις (και το σύµφωνο). Σε κάθε σύναψη συνεργασίας των περιπτώσεων (Β) και (Γ) βασική προϋπόθεση είναι να συµετέχει στην συνεργασία µια τουλάχιστον µεταποιητική επιχείρηση. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 3

4 Προκειµένου να είναι επιλέξιµη µία επιχείρηση θα πρέπει κατά περίπτωση να συντρέχουν σωρρευτικά και αθροιστικά όλα τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιµότητας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα ύψους προϋπολογισµού ως ακολούθως: από ,00 έως ,00 για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν εµπίπτουν στους κωδικούς οικονοµικής δραστηριότητας 62, 63 και , , , , 91 (ΚΑ NACE 2008), και, από ,00 έως ,00 για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εµπίπτουν στους κωδικούς οικονοµικής δραστηριότητας 62, 63 και , , , , 91 (ΚΑ NACE 2008). Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της µίας (1) δωδεκάµηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης. Η προϋπόθεση του ανωτέρω ποσοστού ισχύει για τις προτάσεις που υποβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις, είτε στο πλαίσιο µιας συνεργασίας είτε µεµονωµένα. Το συνολικό ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης καθορίζεται από το µέγεθος της επιχείρησης και τη σύναψη ή µη συνεργασιών και παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑ Ο ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συνεργασίες µε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις των Συνεργασίες κλάδων του µικροµεσαίων Εµπορίου ή µε Μεγάλες Επιχειρήσεις ΜΕΓΕΘΟΣ Των κλάδων επιχειρήσεων των Των ύο (2) µικροµεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, κλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ επιλεγµένων Μεταποίησης, Κατασκευών, Επιλέξιµων Επιλέξιµων Μεταποίησης, κλάδων του Υπηρεσιών µαζί µε: Υπηρεσιών, Κατασκευών, Εµπορίου - Είτε µία (1) µικροµεσαία επιλέξιµου κλάδου του Κατασκευών επιλέξιµων Εµπορίου Υπηρεσιών - Ειτε µία (1) επιλέξιµου κλάδου Μεγάλη (τουλάχιστον τρεις) επιχείρηση Πολύ µικρή, µικρή και µεσαία (<250 45% 35% 55% 55% άτοµα) Μεγάλη ( 250 άτοµα) 30% % Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της ηµόσιας Χρηµατοδότησης, για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται Ιδιωτική Συµµετοχή του έργου, που αποδεικνύεται µε την εξόφληση των παραστατικών δαπανών. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που το δάνειο εµπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης, αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωµή της τελικής δόσης της δηµόσιας δαπάνης ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισµού De Minimis. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι ο τραπεζικός δανεισµός δεν είναι υποχρεωτικός. Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα αντιστοιχεί σε µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 4

5 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΩΝ Με την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ή το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος και του Επενδυτικού Σχεδίου και να επιδεικνύει ένα από τα ακόλουθα: δελτία παραγγελίας, τιµολόγια ή/και συµβόλαια / σύµφωνα / προσύµφωνα συνεργασίας µε εµπορικούς και εν γένει επιχειρηµατικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, εµπορικές δεσµεύσεις, Β-to-B συνεργασίες και συνέργιες, τεκµηρίωση παρουσίας σε νέες αγορές, αύξηση τζίρου προερχόµενου από πωλήσεις σε νέες αγορές ή από νέα προϊόντα. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ή αδυναµίας αξιολόγησης µε υπαιτιότητα του επενδυτή, η δηµόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κάθε επιχείρηση µπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιµων ενεργειών/δαπανών: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 1: «απάνες Μηχανολογικού Εξοπλισµού Ειδικές Εγκαταστάσεις» Περιλαµβάνονται δαπάνες προµήθειας βασικού εξοπλισµού για την υποστήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισµού της επιχείρησης. Ο εξοπλισµός µπορεί να περιλαµβάνει: Α) Μηχανολογικό Εξοπλισµό τελικού σταδίου παραγωγής όπως: πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης, ποιοτικού ελέγχου, άλλα µηχανήµατα / εξοπλισµό σχετιζόµενα µε το τελευταίο στάδιο της παραγωγής / διάθεσης της υπηρεσίας. Β) Κύριο και βοηθητικό µηχανολογικό εξοπλισµό εκτός τελικού σταδίου παραγωγής που αποσκοπεί σε κάλυψη άµεσης ανάγκης στην παραγωγική διαδικασία, απαραίτητης για την ολοκληρωµένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας της επιχείρησης. Γ) Ψηφιακό / ηλεκτρονικό εξοπλισµό: 1. Εξοπλισµό ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισµό φωτογράφησης, web cameras,κ.λ.π). 2. Συστήµατα Τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήµατα παρουσίασης και προβολής προϊόντων. 3. Hλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφερειακά συστήµατα, εξοπλισµό δηµιουργίας επέκτασης δικτύων κτλ (Hardware) - (µέχρι 10% του Π/Υ του έργου). εν συµπεριλαµβάνονται τέλη ή συνδροµές σύνδεσης στην κατηγορία αυτή. ) Λοιπό εξοπλισµό όπως: - Κύριο και βοηθητικό µηχανογραφικό εξοπλισµό. - Εξοπλισµό συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης αποθηκών. - Εξοπλισµό γραµµικού κωδικοποιητή (barcode), συστήµατα αυτόµατης σήµανσης, ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και τιµολόγησης προϊόντων. - Εξοπλισµό µεταφοράς εµπορευµάτων και προϊόντων υποχρεωτικά εντός της επιχείρησης, όπως αναβατόρια, περονοφόρα, κ.λ.π. Ε) Ειδικές Εγκαταστάσεις: Κατασκευή ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιµατισµού, εξαερισµού, ειδικών εγκαταστάσεων, λοιπών εγκαταστάσεων που συνδέονται µε τους σκοπούς / αντικείµενο της επένδυσης. Επιλέξιµα Κόστη Τα επιλέξιµα κόστη περιλαµβάνουν: Κόστος αγοράς καινούριου εξοπλισµού και λειτουργικού συστήµατος (σε αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνεται και εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του εξοπλισµού). Κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισµού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 2: «απάνες Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών» Περιλαµβάνονται δαπάνες που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία της προτεινόµενης λύσης και αφορούν σε ανάπτυξη ή και προµήθεια για: 1. Εφαρµογή λογισµικού CRM. 2. Εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαµβανοµένων των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce, e-invoicing, e-payment), ηλεκτρονικές αγορές / καταστήµατα. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 5

6 3. Προµήθεια Αυτόµατων Συστηµάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισµού και Λογισµικού (π.χ. CAD και CAM). 4. Λογισµικό υποστήριξης διαδικασιών ανάλυσης, προσοµοίωσης και βελτιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών. 5. Ψηφιακές εφαρµογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimizations, accelerators, κλπ). 6. Λογισµικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back up / Data Recovery, script, λογισµικό κρυπτογράφησης, λογισµικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών). 7. Προµήθεια Λογισµικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου (Ανά Φάση ή / και για το Σύνολο της Παραγωγής µε ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεµατικής). 8. ηµιουργία Βάσεων εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόµενων Προϊόντων. 9. Παραµετροποίηση, συντήρηση, εκπαίδευση µέχρι το 10% του συνόλου της αξίας του λογισµικού. 10. Ανάπτυξη εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέξιµα Κόστη Τα επιλέξιµα κόστη µπορεί να περιλαµβάνουν: Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP (Application Service Provider) / On demand Software / software as a Service (SaaS). Κόστη Αδειών χρήσης λογισµικού ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών για µέχρι ένα έτος από το χρόνο προµήθειας. Βασικά κόστη αρχικής προµήθειας λογισµικού. Κόστη παραµετροποίησης Λογισµικού / Εφαρµογών που θα προµηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιµο από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του λογισµικού και µέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης. Κόστος εκπαίδευσης σε συστήµατα / εφαρµογές που θα προµηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Κόστος συντήρησης του Λογισµικού που θα προµηθευτεί η επιχείρηση στα πλαίσια της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιµο από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του λογισµικού και µέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης. Περιορισµοί o εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση. o εν είναι επιλέξιµη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισµικό στην επιχείρηση. o Το προµηθευόµενο λογισµικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόµιµος κάτοχος αυτού. o Με την απόκτηση του λογισµικού η επιχείρηση πρέπει να το διατηρήσει στην κατοχή της τουλάχιστον επί µια 3ετία µετά τη λήξη του επιχειρηµατικού σχεδίου. o Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες). o Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αφορούν λογισµικό, αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο σε σταθερό (desktop) ή σε φορητό (laptop) υπολογιστή ή σε δίκτυο που ανήκει αποδεδειγµένα στην επιχείρηση. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία σύµφωνα µε τις δυνατότητες για τις οποίες έχει εγκριθεί (υποχρεωτική η επίδειξη λειτουργίας και η δυνατότητα αναφορών/εκτυπώσεων). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 3: «απάνες σχεδιασµού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας / ετικέτας απάνες για την εξασφάλιση ποιότητας και πιστοποίησης ιαχειριστικών Συστηµάτων» Οι απάνες της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 1. Σχεδιασµός προϊόντος / υπηρεσίας 2. Σχεδιασµός ετικέτας / συσκευασίας 3. Πιστοποίηση ιαχειριστικών Συστηµάτων 4. οκιµές Πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων 5. Πιστοποίηση (ή και διαπίστευση όπου απαιτείται) για δικαίωµα εισόδου σε συγκεκριµένες αγορές 6. Επέκτασεις πιστοποίησης / διαπίστευσης για υποστήριξη εξωστρεφών δραστηριοτήτων 7. Εργαστηριακός εξοπλισµός σχετιζόµενος µε θέµατα ποιοτικού ελέγχου, δοκιµών και µετρήσεων 8. Σχεδιασµός και εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης, µέτρησης και ελέγχου λειτουργιών και ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 6

7 δραστηριοτήτων Επιλέξιµα Κόστη Τα επιλέξιµα κόστη περιλαµβάνουν: Κόστος σχεδιασµού νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή επανασχεδιασµού υφιστάµενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές. Κόστος σχεδιασµού και εγκατάστασης συστηµάτων διαχείρισης, µέτρησης και ελέγχου λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η δαπάνη «Σχεδιασµός ετικέτας / συσκευασίας» περιλαµβάνει κόστη σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού ετικέτας ή συσκευασίας για την κάλυψη αναγκών νέων αγορών και σχεδιασµού επίπεδης συσκευασίας για τα βιοµηχανικά προϊόντα. Πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων από διαπιστευµένους φορείς για συγκεκριµένα πρότυπα. Πιστοποίηση επέκταση πιστοποίησης παραγωγής / παροχής υπηρεσιών ή συµµόρφωσης προϊόντων ή υπηρεσιών σύµφωνα µε εξειδικευµένα ή τοπικά πρότυπα µε σκοπό το δικαίωµα εισόδου σε συγκεκριµένες αγορές. οκιµές / επαληθεύσεις προϊόντων και εξασφάλιση διεθνώς αναγνωρισµένου πιστοποιητικού από πιστοποιηµένα εργαστήρια εσωτερικού / εξωτερικού. οκιµές και έλεγχοι υλικών συσκευασίας των προϊόντων σε πιστοποιηµένα και αναγνωρισµένα εργαστήρια εσωτερικού εξωτερικού για εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών συσκευασίας. Κόστος ενηµέρωσης για κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα. Κόστος αγοράς, µεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία καινούριου εξοπλισµού και λειτουργικού συστήµατος (σε αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνεται και εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του εξοπλισµού). Σηµειώνεται ότι: o Όσα εκ των ανωτέρω σχετίζονται µε πιστοποίηση / διαπίστευση, θα είναι επιλέξιµα µόνο εάν καταλήγουν σε λήψη της ζητούµενης Πιστοποίησης / ιαπίστευσης. o Το κόστος σχεδιασµού προϊόντων / υπηρεσιών θα είναι επιλέξιµο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φορέας της επένδυσης έχει ήδη ή θα αναπτύξει και θα πιστοποιήσει Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας (Σ Π) κατά ISO 9001:2008. Το σχετικό πιστοποιητικό υποχρεωτικά θα περιλαµβάνει και τη δραστηριότητα του σχεδιασµού στο πεδίο πιστοποίησης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 4: «απάνες Προβολής σε αγορές στόχους» Οι δαπάνες Προβολής και Επικοινωνίας συνίστανται σε: 1. Συµµετοχή σε ιεθνείς ή Επαγγελµατικές Εκθέσεις που αφορούν το λανσάρισµα νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές 2. Μετακινήσεις που σχετίζονται άµεσα µε εκθέσεις εξωστρεφούς προσανατολισµού 3. Προβολή προϊόντων µέσω του διαδικτύου (π.χ. Σύνδεση Συµµετοχή σε e-marketplace)* 4. Εκδηλώσεις µικρής διάρκειας που πραγµατοποιούνται σε καταστήµατα του εξωτερικού σε αγορά στόχο (In-Store promotion)* 5. Σχεδιασµός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού* 6. Μελέτη για την ανάπτυξη και δηµιουργία εταιρικής ταυτότητας 7. ιαφηµιστικές καταχωρήσεις ενθέσεις σε έντυπα ΜΜΕ* 8. απάνες προβολής σε ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής / επαγγελµατικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα µέσα* 9. απάνες Επιχειρηµατικών αποστολών υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της αποστολής από θεσµικό / θεσµοθετηµένο φορέα* *Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται για πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές. Επιλέξιµα Κόστη Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 1 περιλαµβάνουν: Ενοίκιο περιπτέρου (µέχρι 60 τ.µ.) Κατασκευή / ιαµόρφωση περιπτέρου (µη µόνιµη κατασκευή), συµπεριλαµβανοµένου του απαιτούµενου εξοπλισµού προβολής προϊόντων (πάγκοι, βιτρίνες, φωτιστικά κ.λπ.), ηλεκτρολογικών και λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων (µέχρι 280 /τ.µ.) Καταχώριση στον κατάλογο της Έκθεσης Λειτουργικά έξοδα (κατανάλωση ηλεκτρικού - νερού- internet) Πρόσληψη ιερµηνέα και Φύλακα περιπτέρου όπου απαιτείται Μεταφορά εκθεµάτων σε ποσότητα ανάλογα µε το µέγεθος του περιπτέρου ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 7

8 Μετακίνηση ενός ή δυο ατόµων ανάλογα µε το µέγεθος του περιπτέρου (αεροπορ. εισιτήρια οικονοµικής θέσης, εισιτήριο τρένου και δαπάνη ξενοδοχείου) Ενοικίαση υλικών για διακόσµηση και για γευσιγνωσία και οπτικοακουστικού εξοπλισµού για τις ανάγκες προβολής (οθόνη plasma, video, T.V.) Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 3 περιλαµβάνουν: ηµιουργικό σχεδιασµό ξενόγλωσσου µηνύµατος προβολής προϊόντων. Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισµούς και ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών. Ενοικίαση χώρου (market place) σε µεγάλα portal του εξωτερικού µε µεγάλη επισκεψιµότητα στις αγορές στόχους ή σε χώρους επαγγελµατικής ή κοινωνικής δικτύωσης. Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 4 περιλαµβάνουν: Ενοίκιο χώρου στο κατάστηµα Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (µη µόνιµη κατασκευή), εφόσον χρειαστεί Ενοικίαση εξοπλισµού προβολής Αµοιβή προωθήτριας /προωθητριών (σε αριθµό ανάλογο µε το µέγεθος των καταστηµάτων) ειγµατοδιανοµή (κόστος παραγωγής και αποστολής δειγµάτων σε ποσότητα που θα τεκµηριώνεται ανάλογα µε το εύρος της εκδήλωσης σε συνδυασµό µε το είδος, αριθµό και επιφάνεια των καταστηµάτων κ.λπ.) Παραγωγή και διανοµή flyers Σχετική διαφηµιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστηµάτων ή και σε άλλο κατάλληλο µέσο. Μεταφράσεων κειµένων ηµιουργικού Σχεδιασµού Παραγωγής σχετικού υλικού ηµιουργία ξενόγλωσσου διαφηµιστικού µηνύµατος Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωµα σε εφηµερίδα περιοδικό επαγγελµατικό /καταναλωτικό στην αγορά στόχο Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 6 σχετίζονται µε τον δηµιουργικό σχεδιασµό ή επανασχεδιασµό εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης και των εφαρµογών της (σε έντυπο, φάκελο, φόλντερ, µπλοκ εταιρικής καταχώρισης κ.λπ.) για τις ανάγκες της προσπάθειας επέκτασης σε νέες αγορές. Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 9 (υπό την ανωτέρω προϋπόθεση) περιλαµβάνουν: Ενοίκιο κατάλληλης αίθουσας, απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών διακόσµησης Σχεδιασµός και παραγωγή κατάλληλου υλικού προβολής Αµοιβή εταιρείας δηµοσίων σχέσεων για εξασφάλιση επισκεπτών Σχεδιασµός και αποστολή προσκλήσεων απάνες φιλοξενίας προσκεκληµένων (προσφορά εδεσµάτων µικροδώρα) Αποστολή δειγµάτων για εκδήλωση απάνη µετακίνησης ενός ή δυο εκπροσώπων της επιχείρησης (αεροπορ. εισιτήρια οικονοµικής θέσης, ξενοδοχείο -µέχρι 200 στο επίπεδο που εγκρίνει η Ε.Ε. σε προγράµµατα για µετακινήσεις). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 5: «απάνες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης» 1. Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 2. Εκπόνηση µελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk assessment, marketing plan, feasibility study) 3. Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας 4. Σύνταξη στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης 5. Εξειδικευµένες µελέτες διαπιστευµένων ερευνητικών κέντρων. 6. Coaching mentoring για τη στήριξη εν γένει εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων για την διάρκεια του προγράµµατος. Επιλέξιµα Κόστη Απαραίτητη η σύµβαση (και όπου απαιτείται από τον ΚΦΑΣ η κατάθεση στην ΟΥ) και η εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 6: «απάνες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 8

9 πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας» Περιλαµβάνονται κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση, προστασία, αγορά, µεταφορά και χρήση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας, µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.λ.π.) Για την τεκµηρίωση των ενεργειών απαιτούνται: Ενέργειες και παραστατικά αγοράς και µεταφοράς τεχνογνωσίας Αναλυτικές συµβάσεις θεωρηµένες στη ΟΥ Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσµατα χρήσης της Άδειες χρήσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 7: «Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (για νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις µόνο)» Η συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης περιλαµβάνει τη µισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές στελέχους/στελεχών marketing / πωλήσεων προώθησης εξαγωγών ή / και εξειδικευµένου τεχνικού, διοικητικού ή/και εργατο-τεχνικού προσωπικού (συµπεριλαµβάνονται µεταφραστές και πωλητές), που κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη / υλοποίηση στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου, για 12 µήνες µε ηµεροµηνία πρόσληψης υποχρεωτικά µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος ( ) µε σκοπό: το σχεδιασµό στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της επιχείρησης και προγράµµατος δράσης για τα επόµενα δυο χρόνια, την οργάνωση διαδικασιών για εφαρµογή του σχεδίου από την επιχείρηση, τις πρώτες ενέργειες εφαρµογής του σχεδίου, την υποστήριξη των ανωτέρω ενεργειών. Επιλέξιµα Κόστη Επιδοτούνται δαπάνες µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών για την απασχόληση επί 12 το πολύ µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας την ηµεροµηνία υπογραφής Ατοµικής Ένταξης της επιχείρησης. Για να θεωρηθούν επιλέξιµες οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει αθροιστικά να ισχύουν τα εξής: Οι ετήσιες µονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εργαζοµένων µε επιλέξιµο µισθολογικό κόστος, είναι πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης του έτους Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου υποβολής της πρότασης, σε συνδυασµό µε το προϋπολογιζόµενο επιλέξιµο κόστος, το οποίο αποτελεί µέρος του προϋπολογισµού του σχεδίου. Το ύψος και η επιλεξιµότητα δαπανών αυτής της κατηγορίας τεκµηριώνονται µε τα εξής αναγκαία προς τούτο παραστατικά: - Έντυπο Ε7 - Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας - Αναλυτική Περιοδική ήλωση - Αναγγελία πρόσληψης - Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας του εργαζόµενου - Πτυχίο ή µεταπτυχιακό σχετικό µε ιοίκηση Επιχειρήσεων, το marketing, Business Development, Business Administration και συναφείς περιοχές - Εργασιακή εµπειρία σχετική µε ιοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Business Development, Business Administration και συναφείς περιοχές - Για το εξειδικευµένο τεχνικό, διοικητικό ή/και εργατο-τεχνικό προσωπικό, τεκµηρίωση συνάφειας µε τις ανάγκες του Ε/Σ και σχετικά πιστοποιητικά σπουδών / εκπαίδευσης / εργασιακής εµπειρίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 8: «Λοιπές απάνες (για νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις µόνο)» 1. απάνες συνδροµών σε υπάρχοντα ή σε νέα δίκτυα παροχής υπηρεσιών, χρήσεις λογισµικού ή βάσεων δεδοµένων εξειδικευµένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρµογών, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισµού / λογισµικού που σχετίζονται µε το αντικείµενο της επένδυσης. 2. απάνες για επεκτάσεις, ανανεώσεις, αναβαθµίσεις και επικαιροποιήσεις υπαρχόντων ιστοτόπων / ιστοσελίδων, διαχειριστικών συστηµάτων, σηµάτων ποιότητας, πιστοποιητικών, συστηµάτων συµµόρφωσης που εξυπηρετούν / σχετίζονται µε το αντικείµενο της επένδυσης. 3. απάνες σχεδιασµού (δηµιουργικό) εταιρικού εντύπου / λογοτύπου σε γλώσσα της αλλοδαπής ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 9

10 (µεταφραστικό) που αποτελεί την αγορά στόχο του Ε/Σ Επιλέξιµα Κόστη Στις κατηγορίες απανών 8.1 και 8.2 δεν περιλαµβάνονται συνδέσεις και τέλη ύδρευσης, ηλεκτρισµού, γενικής τηλεφωνίας κτλ, ενοίκια, µισθώσεις χώρων κτλ. Υπογραµµίζεται ότι στην περίπτωση της σύναψης συνεργασιών, από τις επιλέξιµες ενέργειες / πεδία που θα περιλαµβάνει η συνεργασία, εξαιρούνται οι ενέργειες που αφορούν τις κατηγορίες για µηχανολογικό εξοπλισµό, πληροφορική και λειτουργικές δαπάνες. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Το µέγιστο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπάνης για κάθε διακριτό Επενδυτικό Σχέδιο παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Α/Α Κατηγορία Ενέργειας ( απάνης) Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον προϋπολογισµό του έργου 1. Μηχανολογικός & Eργαστηριακός εξοπλισµός Ειδικές Eγκαταστάσεις 50% 2. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 30% 3. Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας / ετικέτας Ενέργειες 70% ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων 4. Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές στόχους 60% 5. Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης 30% και µέχρι του ποσού των ,00 6. Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας 50% 7. Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (µόνο για νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις) 20% 8. Λοιπές Ενέργειες / απάνες (µόνο για νέες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις) 10% Επί ποινής αποκλεισµού, η κατανοµή του προϋπολογισµού έκαστης πρότασης στις επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} (60% * Π/Υ) Επισηµαίνεται ότι: o Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος ( ). Κατ εξαίρεση, για τις δαπάνες που εµπίπτουν στην κατηγορία «Λειτουργικές ενέργειες / δαπάνες» ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών της κατηγορίας αυτής ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα. o εν είναι επιλέξιµη η υποβολή πρότασης / δαπανών από κοινοπραξία επιχειρήσεων. o εν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ σε καµία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. o Στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι επιλέξιµη η χρήση του Leasing ή του χρησιδανεισµού για την αγορά των παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. o Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας, πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήµατος και διατήρησης σηµάτων συµµόρφωσης και απόκτησης domain name για την κατασκευή ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιµες, παρά µόνο στην κατηγορία δαπανών (8) υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος. o εν είναι επιλέξιµες γενικές λειτουργικές δαπάνες όπως γενικές δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια, µισθώσεις, τέλη ηλεκτρισµού, ύδρευσης, τηλεφωνίας, κτλ. o εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για αγορά οικοπέδων και εν γένει κτιριακών εργασιών. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 10

11 o εν είναι επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου. o Σχετικά µε τις δαπάνες «Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων», βασικός όρος για την επιλεξιµότητα τους είναι η διατήρηση του µέσου όρου (Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας του έτους 2012 για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το υφιστάµενο προσωπικό (και οι µέσοι όροι) υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από το Έντυπο Ε7 και τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση για τη διαχειριστική χρήση 2011/2012 (οικονοµικό έτος 2012/2013) και από τις θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Για επενδυτικά σχέδια που θα περιλαµβάνουν τις ανωτέρω δαπάνες προσωπικού, σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου, δηλαδή είτε της µη διατήρησης του νέοπροσληφθέντος προσωπικού είτε της γενικής µείωσης προσωπικού, το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες προσωπικού θα επιστρέφεται προσαυξηµένο (ως ποινή) κατά 5%. ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 15 - δεκαπέντε µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της ανωτέρω προθεσµίας, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν τεκµηριωµένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ µέχρι και ένα (1) µήνα πριν το πέρας του έργου. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ηµεροµηνία αυτή και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού (εξοφληµένες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών). Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Περαιτέρω παράταση µέχρι τρεις (3) µήνες δίνεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Με την ολοκλήρωση του έργου και για όλα τα ενταγµένα έργα, η καταβολή του συνόλου της δηµόσιας χρηµατοδότησης, δύναται να γίνει εφάπαξ όταν πιστοποιείται ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου του έργου που το καθιστά λειτουργικό και ολοκληρωµένο. Το ποσοστό της δηµόσιας επιχορήγησης που θα καταβάλεται δύναται να είναι από 90% έως 100% ανάλογα µε την ικανοποίηση των στόχων του προγράµµατος. Προκαταβολή Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι και το 100% της δηµόσιας χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την παραλαβή του έργου από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό ΕΦ. Ενδιάµεσες καταβολές Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από τον ΕΦΕΠΑΕ όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής της Έκθεσης, και η αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται σύµφωνα µε δηλούµενη επιθυµία του, είτε το σύνολο της αναλογούσας δηµόσιας χρηµατοδότησης χωρίς αποµείωση της εγγυητικής προκαταβολής, είτε µέρος αυτής µε αποµείωση της εγγυητικής προκαταβολής κατά το υπόλοιπο. Ενδιάµεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του συνολικού οικονοµικού αντικειµένου (συµπεριλαµβανοµένων προκαταβολών) του έργου. Αποπληρωµή Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από τον αρµόδιο για το σκοπό αυτό ΕΦ. Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση. Πιστοποίηση δαπανών απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ολοκληρώσει το υπόλοιπο έργο, δεν έχει όµως πραγµατοποιήσει το εγκριθέν σύνολο των δαπανών απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού, δύναται κατά την ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 11

12 αποπληρωµή να λάβει την αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση του υπολοίπου του προϋπολογισµού των δαπανών αυτών µε χρήση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, ισχύος ενός έτους. Μετά την πάροδο του έτους (ή και έπειτα από προγενέστερο αίτηµα του δικαιούχου), ο Ενδιάµεσος Φορέας διαχείρισης πιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες, και επιστρέφει την εγγυητική επιστολή ή πραγµατοποιεί τον αναγκαίο συµψηφισµό. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Είναι δυνατές δύο µόνο τροποποιήσεις του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυµίας ή έδρας, µετοχικής σύνθεσης κ.λ.π.) και εφόσον µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραµµα, καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του. Τα αιτήµατα τροποποιήσεων δύναται να περιλάµβάνουν µεταφορά δαπανών (µεταξύ κατηγοριών δαπανών), η οποία όµως δεν µπορεί να να υπερβαίνει το 25% του συνολικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού, και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια δαπανών (ανά κατηγορία δαπάνης). Ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένη αίτηση τροποποίησης στον αρµόδιο ΕΦ, το αργότερο µέχρι και ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου, µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν την τροποποίηση (π.χ. προσφορές προµηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Σηµειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου συνολικού προϋπολογισµού και ότι οι δαπάνες που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, δεν δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται το κόστος τους µε µείωση του φυσικού αντικειµένου. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 12

13 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έντυπο υποβολής αίτηση συµµετοχής µε υπογραφή από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2010, 2011, 2012 (οικονοµικά έτη 2011, 2012, 2013) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις. Για αυτές που έχουν κλείσει δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης, όπως και περιπτώσεις δωδεκάµηνης αδιάλειπτης λειτουργίας, υποβάλλεται σχετικός πίνακας µε διαχωρισµό ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων βαθµού (θεωρηµένα για το έτος 2012 και µε ανάλογη υπεύθυνη δήλωση περί ορθότητας και ακρίβειας των στοιχείων για το έτος 2013). Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα µε τη µορφή της επιχείρησης) για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2010, 2011, 2012 (οικονοµικά έτη 2011, 2012, 2013). Για αυτές που έχουν κλείσει δύο (2) ή µία (1) διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρµόζεται αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάµηνης χρήσης, όπως και περιπτώσεις δωδεκάµηνης αδιάλειπτης λειτουργίας, υποβάλλεται σχετικός πίνακας µε διαχωρισµό ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων µε κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων βαθµού (θεωρηµένα για το έτος 2012 και µε ανάλογη υπεύθυνη δήλωση περί ορθότητας και ακρίβειας των στοιχείων για το έτος 2013). Νοµιµοποιητικά Έγγραφα της Επιχείρησης: 1. Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης σε αντίγραφα σφραγισµένα µε τη σφραγίδα της επιχείρησης. 2. Αντίγραφο καταστατικού ή τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού της επιχείρησης. Αν δεν υπάρχει κωδικοποίηση, αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις µε βιβλία Β και Γ κατηγορίας, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος µε τις τροποποιήσεις της. 3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας / εργασιών και βεβαίωση εγγραφής σε αρµόδιο επιµελητήριο (όπου απαιτείται). 4. Στην περίπτωση κατά την οποία, πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος ή της υποβολής της αίτησης έλαβαν χώρα ενέργειες όπως: µετατροπή, συγχώνευση, απορρόφηση, µεταβίβαση επιχείρησης, τότε κατατίθεται επιπλέον και οποιοδήποτε στοιχείο τεκµηριώνει τη συνέχιση του φορέα της επένδυσης. Για την τεκµηρίωση εξαγωγικής δραστηριότητας: Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2010, 2011, 2012 (οικονοµικά έτη 2011, 2012, 2013) ή αντίστοιχη προσαρµογή για διετία ή ένα έτος λειτουργίας. Θεωρηµένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που αναφέρεται στα Έντυπα Ε7. Έντυπο Ε7 και συνηµµένη αναλυτική κατάσταση, που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο, καθώς και αναλυτικές καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας για τα ηµερολογιακά έτη (χρήση) 2010, 2011, 2012 ή αντίστοιχη προσαρµογή για διετία ή ένα έτος λειτουργίας. Όπου απαιτείται: ήλωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια.ο.υ. η οποία θα περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών κωδικών δραστηριότητας µε τους νέους (δηλαδή από Κ.Α.. 97 σε Κ.Α.. 08) χωρίς να δηλώνεται σε αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων µητρώου του υπόχρεου. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ ή νόµιµη απαλλαγή εξ αυτής. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, θα προσκοµίζεται βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών για την ανανέωσή της. Στοιχεία των εταίρων / µετόχων του φορέα της επένδυσης. Σε περίπτωση συµµετοχής εταιρειών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και µέχρι ποσοστού 25% του µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται η προσκόµιση καταστατικού, δήλωση συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα και συµφωνίας µε όλα τα στοιχεία του φακέλου της πρότασης. Προσφορές / Προτιµολόγια, κόστος συµµετοχής σε εκθέσεις κτλ, για όλες τις δαπάνες µε αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά µονάδα µετρήσεως, όπου απαιτείται. Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να έχουν ληφθεί εντός τριµήνου πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. ήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis και ειδικό Έντυπο δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως Μικρή ή πολύ Μικρή βάσει του ορισµού της ΕΕ, καθώς και παροχή ειδικών στοιχείων ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (Υπεύθυνη ήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση). Κωδικοποιηµένες Υπεύθυνες ηλώσεις του άρθρου 8 το Ν.1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου στις οποίες θα αναφέρονται στοιχεία απαραίτητα για την ταυτότητα της επιχείρησης και την υλοποίηση του προγράµµατος: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 13

14 Υπεύθυνη ήλωση Ν. 1599/86 σύµφωνα µε το υπόδειγµα της δήλωσης που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του κανονισµού 800/2008 της Ε.Ε. - Υπεύθυνη ήλωση Ν. 1599/86 σύµφωνα µε το υπόδειγµα της δήλωσης που αφορά στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση του προγράµµατος Τεκµηρίωση Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Κριτήρια Αξιολόγησης) (σε φωτοαντίγραφα). Για την καλύτερη τεκµηρίωση του περιεχοµένου της πρότασης, ο επενδυτής µπορεί, κατά την κρίση του, να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό «υποφάκελο τεκµηρίωσης», σηµειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. Υποχρεωτική υποβολή σύντοµου και περιεκτικού εντύπου στρατηγικού σχεδιασµού (Business Plan) στο οποίο αντιστοιχεί το επενδυτικό σχέδιο. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι απολύτως αναγκαία (µε συνθήκη αποκλεισµού) η παράθεση στοιχείων σχετικά µε: α) τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος / υπηρεσίας προς διεθνή διάθεση, β) συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος ή / και παροχής / διάθεσης της υπηρεσίας, και γ) των βασικών χαρακτηριστικών, παραµέτρων και απαιτήσεων της αγοράς στόχου. Η παράθεση των στοιχείων αυτών δεν πρέπει να ξεπερνάει σε µέγεθος τις λέξεις και δύναται να συνοδεύεται από σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά στοιχεία. Ενδεικτικά, πρέπει να περιλαµβάνεται: 1. Σύντοµη παρουσίαση της εταιρίας / Συνεργαζόµενου σχήµατος, 2. Αναγνώριση / παράθεση κινήτρων, 3. Επιλογή Κατευθύνσεων (τι επιδιώκεται) 4. Ανάδειξη εν δυνάµει πελατών και εµπλεκοµένων 5. Ανάδειξη αγορών και στόχων 6. Καταγραφή θεµάτων τιµολόγησης / πληρωµών και διάθεσης 7. Χρονοπρογραµµατισµός. Για την περίπτωση των συνεργασιών: Για κάθε εταίρο όλα τα ανωτέρω (αφού κάθε εταίρος θα έχει αυτοτελές επιχειρηµατικό σχέδιο και αυτοτελή ένταξη) και Αναλυτικό σύµφωνο συνεργασίας στο οποίο κάνουν µνεία και αναφορά και υποβάλουν όλοι οι εταίροι. Στις περιπτώσεις συνδεδεµένων ή/και συνεργαζόµενων επιχειρήσεων θα προσκοµίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισµοί) και τα κατά περίπτωση απατούµενα δικαιολογητικά σχετικά µε την εταιρική / µετοχική σύνθεση, νόµιµη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόµενες ή/και συνδεδεµένες µε την επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηµατικό σχέδιο-πρόταση για χρηµατοδότηση στο παρόν πρόγραµµα µαζί µε τη σχετική Υπεύθυνη ήλωση που προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) 800/2008 της Ε.Ε.(βλ.α/α 12) Για την καλύτερη τεκµηρίωση του περιεχοµένου της πρότασης (σηµείο Α/Α 13), ο επενδυτής µπορεί, κατά την κρίση του, να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό «υποφάκελο τεκµηρίωσης», σηµειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. Ενδεικτικά, αναφέρονται: o Πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας π.χ. ISO, EMAS (εφόσον υπάρχει) o Οργανόγραµµα επιχείρησης o Βεβαιώσεις για τα προσόντα (έτη εργασιακής εµπειρίας, εκπαίδευση, κατάρτιση) των µετόχων ή των εργαζοµένων της επιχείρησης. Γίνονται δεκτά άδεια άσκησης επαγγέλµατος, ένσηµα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρηµένες από τις οικείες επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστηµα και την ειδικότητα της απασχόλησης, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιµόρφωσης κατάρτισης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του ενδιαφερόµενου που να τεκµηριώνει την εµπειρία του όπως παλαιές δηλώσεις Ε3, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, του ενδιαφερόµενου για την εµπειρία ή / και τις γνώσεις του και την συνάφεια αυτών µε το αντικείµενο της προτεινόµενης επένδυσης o Απόκτηση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας (εφόσον υπάρχουν) o Κατοχυρωµένες ευρεσιτεχνίες στο όνοµα της επιχείρησης (εφόσον υπάρχουν) o Αποδεικτικά συµµετοχής σε εκθέσεις (εφόσον υπάρχουν) o ιαφηµιστικά φυλλάδια και prospectus της επιχείρησης (εφόσον υπάρχουν) ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ορισµός Επιλέξιµων Κλάδων Κ.Α.. NACE 2008 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑΤΗ ΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 δραστηριότητες µετά τη συγκοµιδή 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία *** 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης*** 10 Βιοµηχανία τροφίµων Παραγωγή παγωτών Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών Επεξεργασία τσαγιού και καφέ Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων και συµπυκνωµάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ λοβού και φλοιού καφέ Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύµωση), µαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύµωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν µέρει ζύµωση, που διαθέτονται σε άµεσες συσκευασίες περιεχοµένου <= 3 kg Επεξεργασία εκχυλισµάτων, αποσταγµάτων, συµπυκνωµάτων και παρασκευασµάτων τσαγιού ή µάτε Επεξεργασία αφεψηµάτων βοτάνων Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών **/** Υπό ειδικές συνθήκες και προϋποθέσεις Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Παραγωγή σουπών και ζωµών και παρασκευασµάτων τους Παραγωγή ζυµών αρτοποιίας και παρόµοιων ειδών Παραγωγή µπέικιγκ πάουντερ 11 Βιοµηχανία Ποτών Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών Ζυθοποιία Παραγωγή αναψυκτικών. παραγωγή µεταλλικού νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδιού 15 (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και υποδηµάτων και υποδηµάτων. Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 16 φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 17 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 18 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή µέσων πληροφορικής 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 15

16 21 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων 22 Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 23 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 24 Παραγωγή βασικών µετάλλων. ****/*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλογή σύµφωνα µε συνηµµένο πίνακα 25 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 28 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α. 29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 31 Κατασκευή επίπλων 32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες 33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων εξοπλισµού Υπηρεσίες παροχής πάγου (µόνο οι επιχειρήσεις υπηρεσιών παροχής πάγου) 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 37 Επεξεργασία Λυµάτων 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων ανάκτηση υλικών 39 ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 41 Κατασκευές Κτιρίων 42 Έργα Πολιτικού µηχανικού 43 Εξειδικευµένες Κατασκευαστικές ραστηριότητες Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων 46 Χονδρικό Εµπόριο (πλην εµπόριο µηχανοκινήτων οχηµάτων / µοτοσικλετών) 58 Εκδοτικές ραστηριότητες 58.2 Έκδοση λογισµικού 61 Τηλεπικοινωνίες Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61.2 Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 61.3 ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες ραστηριότητες Προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες ραστηριότητες Προγραµµατισµού ηλεκτρονικών ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 16

17 συστηµάτων Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών Υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού πολυµέσων Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων Υπηρεσίες διαχείρισης συστηµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 63 ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 63.1 Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες. δικτυακές πύλες Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρµογών και παροχής λοιπής υποδοµής τεχνολογιών της πληροφορίας Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδοµένων Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισµού επεξεργασίας δεδοµένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) Υπηρεσίες προετοιµασίας εισαγωγής δεδοµένων Παροχή υπηρεσιών εφαρµογών πληροφορικής ικτυακές πύλες (web portals) Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών (web portals) Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών (web portals) 70 ραστηριότητες κεντρικών γραφείων. ραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Υπηρεσίες παροχής συµβουλών στρατηγικής διαχείρισης Υπηρεσίες αποτίµησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα εφοδιασµού και άλλων συµβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες συµβουλών σε θέµατα επιµελητείας (logistic) Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 17

18 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών. τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις Τεχνικές οκιµές και Αναλύσεις 72 Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 73 ιαφήµιση και έρευνα αγοράς Υπηρεσίες πλήρους διαφήµισης Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων Υπηρεσίες κατασκευής διαφηµιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφηµίσεων σε εφηµερίδες και περιοδικά Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι παραγωγής) διαφηµιστικών αντικειµένων ή ταινιών Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών αφισών 74 Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων, βιοµηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου σχεδιασµού Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού Άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου σχεδιασµού Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων ραστηριότητες συσκευασίας (µόνο προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιµες δράσεις) Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων 86.1 Νοσοκοµειακές ραστηριότητες 91 ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 96.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων ** Εκ των οποίων εξαιρούνται: Τύρφη Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιθάνθρακα ****/*** Εξαιρέσεις της Συνθήκης Χάλυβα Επισηµαίνεται ότι από τις παραπάνω µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης µεταποίησης των προϊόντων του τοµέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 32 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει, καθώς και τα οριζόµενα στην ΚΥΑ /386/ Επίσης, από τον κλάδο της µεταποίησης, για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού, εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση: - οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας, - οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών, και, - οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Βαθµολογούµενα Κριτήρια Αξιολόγησης και σχετική βαρύτητα Επιχειρήσεις µε τουλάχιστον ύο διαχειριστικές Χρήσεις Α/Α ΟΜΑ Α Α Σχετική ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ βαρύτητα Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της πρότασης 25% 1 Ρυθµός µεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία «3ετία» 5% 2 Ποσοστό κερδών προ φόρων & αποσβέσεων κατά την τελευταία τριετία 5% 3 Μεταβολή απασχόλησης κατά την τελευταία τριετία 5% 4 Επίπεδο υφιστάµενης οργάνωσης και στελέχωσης της επιχείρησης 10% ΟΜΑ Α Β Κριτήρια σχετιζόµενα µε τον υφιστάµενο εξωστρεφή προσανατολισµό της επιχείρησης 5 Υφιστάµενη ιεθνής Παρουσία 7% 25% 6 Επίπεδο υπάρχουσας διεθνούς παρουσίας / εµπειρίας 10% 7 Επάρκεια εξειδικευµένων εταιρικών υποδοµών και ανθρωπίνων πόρων για την εξυπηρέτηση των διεθνών πωλήσεων / δραστηριοτήτων ΟΜΑ Α Κριτήρια ως προς την πληρότητα και την βιωσιµότητα του Γ επενδυτικού σχεδίου και τα αναµενόµενα οφέλη και επιπτώσεις 8% 50% 8 ιεθνής Παρουσία και Νέες εταιρικές Υποδοµές 10% 9 Εξωστρεφής Προσανατολισµός του επενδυτικού σχεδίου 10% 10 Πληρότητα σχεδιασµού / προγραµµατισµού της επένδυσης 15% 11 Προκύπτοντα οφέλη: Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης: - Αξιοποίηση πρωτοποριακών ιδεών ή / και νέων τεχνολογιών στην παραγωγή / παροχή υπηρεσιών - Παρουσία σε νέες αγορές - Αναπροσανατολισµός παραγωγικής βάσης/παροχής υπηρεσιών σε νέες αγορές µε θετικές προοπτικές - Ενίσχυση / επέκταση παρουσίας σε ήδη υπάρχουσες αγορές - Αξιοποίηση βιοµηχανικής ή / και πνευµατικής ιδιοκτησίας 15% - Ποιοτική αναβάθµιση προϊόντων / υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέµενης αξίας - Αύξηση παραγωγικής δραστηριότητας - Αξιοποίηση οικολογικών και «πράσινων» ευκαιριών Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη: - Αξιοποίηση τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος - Αξιοποίηση και επέκταση υπάρχουσας τοπικής (περιφερειακής) παραγωγικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ 100% Γενικό Σύνολο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 10% Εξετάζεται η συµπληρωµατικότητα, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη και εν γένει η δυναµικότητα των προτεινόµενων συνεργιών 10% 110% ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 19

20 Βαθµολογούµενα Κριτήρια Αξιολόγησης και σχετική βαρύτητα Επιχειρήσεις µε Μία διαχειριστική Χρήση Α/Α ΟΜΑ Α Α Σχετική ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ βαρύτητα Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης πριν την υποβολή της πρότασης 25% 1 Ποσοστό κερδών προ φόρων & αποσβέσεων 5% 2 Προσόντα µετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση εµπειρία) 11% 3 Επίπεδο υφιστάµενης οργάνωσης και στελέχωσης της επιχείρησης 9% ΟΜΑ Α Β Κριτήρια σχετιζόµενα µε τον υφιστάµενο εξωστρεφή προσανατολισµό της επιχείρησης 25% 4 Ποσοστό διεθνών πωλήσεων (µέσος όρος) επί του κύκλου εργασιών της 7% επιχείρησης 5 Επίπεδο υπάρχουσας διεθνούς παρουσίας / εµπειρίας 10% 6 Επάρκεια εξειδικευµένων εταιρικών υποδοµών και ανθρωπίνων πόρων για την εξυπηρέτηση των διεθνών πωλήσεων / δραστηριοτήτων ΟΜΑ Α Κριτήρια ως προς την πληρότητα και την βιωσιµότητα του Γ επενδυτικού σχεδίου και τα αναµενόµενα οφέλη και επιπτώσεις ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 20 8% 50% 7 ιεθνής Παρουσία και Νέες εταιρικές Υποδοµές 10% 8 Εξωστρεφής Προσανατολισµός του επενδυτικού σχεδίου 10% 9 Πληρότητα σχεδιασµού / προγραµµατισµού της επένδυσης 15% 10 Προκύπτοντα οφέλη: Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης: - Αξιοποίηση πρωτοποριακών ιδεών ή / και νέων τεχνολογιών στην παραγωγή / παροχή υπηρεσιών - Παρουσία σε νέες αγορές - Αναπροσανατολισµός παραγωγικής βάσης / παροχής υπηρεσιών σε νέες αγορές µε θετικές προοπτικές - Ενίσχυση / επέκταση παρουσίας σε ήδη υπάρχουσες αγορές - Αξιοποίηση βιοµηχανικής ή / και πνευµατικής ιδιοκτησίας 15% - Ποιοτική αναβάθµιση προϊόντων / υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέµενης αξίας - Αύξηση παραγωγικής δραστηριότητας - Αξιοποίηση οικολογικών και «πράσινων» ευκαιριών Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη: - Αξιοποίηση τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος - Αξιοποίηση και επέκταση υπάρχουσας τοπικής (περιφερειακής) παραγωγικής δραστηριότητας. ΣΥΝΟΛΟ 100% Γενικό Σύνολο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: 10% Εξετάζεται η συµπληρωµατικότητα, τα πολλαπλασιαστικά οφέλη και εν γένει η δυναµικότητα των προτεινόµενων συνεργιών 10% 110% Όλες οι προτάσεις οι οποίες βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και συντελεστών συγκεντρώνουν βαθµολογία από (50,0) ή (55,0) και άνω, µετά την εφαρµογή ανάλογων οµάδων κριτηρίων, είναι κατ αρχήν επιλέξιµες µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. εν θα υπάρχουν επιλαχούσες προτάσεις. Για όλα τα κριτήρια οι επενδυτές είναι υποχρεωµένοι να συνυποβάλουν σχετική τεκµηρίωση. Έλλειψη τεκµηρίωσης δύναται να οδηγήσει σε µη αξιολόγηση των κριτηρίων.

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (πρόταση). Α/Α Κατηγορία Ενέργειας ( απάνης)

Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (πρόταση). Α/Α Κατηγορία Ενέργειας ( απάνης) Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο (πρόταση). Α/Α Κατηγορία Ενέργειας ( απάνης) Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον προϋπολογισµό του έργου 1. Μηχανολογικός Εξοπλισµός 50% 2. Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας των µικροµεσαίων και υπό προϋποθέσεις των µεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 ποσοστό στο σύνολο του 50% (Hardware μέχρι 10% του Π/Υ του έργου) «Δαπάνες Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ειδικές Εγκαταστάσεις» Περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» P&A Cns u l t i n g & Ass c i a t es Σύ μ β ο υ λ ο ι Επ ι χ ε ιρ ή σε ω ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) Μέγιστο επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

!"!"#$%! &'(!)!*+,$-. &*./&%0)-.)."1.&0)- 2!&- 3!!)0)-!)! 2!#$14"&!-.)."1.&!,!5-.6789:7;<=-.>9?@<7<=A

!!#$%! &'(!)!*+,$-. &*./&%0)-.).1.&0)- 2!&- 3!!)0)-!)! 2!#$14&!-.).1.&!,!5-.6789:7;<=-.>9?@<7<=A Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες : Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων ECONOMIA TARGET BUSINESS SOLUTIONS Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας το πρόγραµµα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α) Επιλέξιμες Ενέργειες. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α) Επιλέξιμες Ενέργειες. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013 - Α. Περιγραφή ράσης Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ` ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη επιχειρήσεων για την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικής τους δράσης.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ» 1. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη επιχειρήσεων για την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικής τους δράσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561 ΡΑΣΗ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο δυναμικότητας της προτεινόμενης συνεργασίας (εφόσον Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς υπάρχει): 10%

Κριτήριο δυναμικότητας της προτεινόμενης συνεργασίας (εφόσον Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς υπάρχει): 10% ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ II Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστά από 30% έως 55%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» αποσκοπεί µέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΟΧΟΣ Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΗΣ «DIGI-CONTENT» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2010 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ DIGI CONTENT «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του

Διαβάστε περισσότερα

( ) (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00 . . 65.000.000 (60.000.000

( )  (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00    .      .       65.000.000 (60.000.000 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «NEA KAINOTOMIKH EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «NEA KAINOTOMIKH EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «NEA KAINOTOMIKH EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ Το Πρόγραµµα «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» αποτελεί µια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι Δράσης Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (40% - 50%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόσκληση προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα