Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :59:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝΑΘΓ-ΔΤΥ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Αθήνα Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤBMΑΧΜΑΕ/ /174427/10581/16 KOIN: Tαχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδ.: 10682, Αθήνα telefax: Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Θέματα υγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 3. Γραφείο Γ. Δ. Α. Π. Κ. 4. EYΤΟΠ 5. Ολες οι Τηλέφωνο: e- mail: ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάληψης από τις συσταθείσες Εφορείες Αρχαιοτήτων κατά το Π.Δ. 104/2014, έργων ενταγμένων στο Ε..Π.Α., με σκοπό τη συνέχιση και ολοκλήρωσή τους. ΑΠΟΦΑΗ Έχοντας υπ όψιν: 1.Τις διατάξεις: α) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» β) του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ) Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως. γ) του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». δ) του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» ε) του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». στ) της Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟ/49610/ (ΦΕΚ 743/Β/ ) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών». ζ) του Ν. 1958/91 άρθρο 81 (ΦΕΚ 122/Α/ ) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, 716/77, του Π.Δ. 609/85, κλπ. που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την μελέτη και την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων η) του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα θ) του ΠΔ 263/87 (ΦΕΚ 127/Α/ ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ» ι) της παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 3057/02 (ΦΕΚ 239/Α/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτισμού και άλλες διατάξεις ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 και των παρ. 1α, 1β, 11,26α, 27α, 27β του άρθρου 19 του Ν. 2947/01 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις». ιβ) του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/ ) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 1

2 2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) 3. Τη ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού υμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 38/ υνεδρία του. ΑΠΟΦΑΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε την ανάληψη από τις συσταθείσες Εφορείες Αρχαιοτήτων (), κατά το Π.Δ. 104/2014, έργων ενταγμένων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε..Π.Α., σύφωνα με τη γεωγραφική τους ανά νομό αρμοδιότητα, με σκοπό τη συνέχιση και ολοκλήρωσή τους. τον προαναφερόμενο γενικό κανόνα αρμοδιότητας εκτέλεσης και υπαγωγής έργων ορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις εξαιρέσεων: Ι. Έργα-υποέργα αυτεπιστασίας για τα οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαίωσης μέχρι την 27/10/2014, ως κάτωθι: ΝΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΚΩΔ. ΟΠ ΑΡΧΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΜ ΥΛΟΠΟΙΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΨΙΔΑ ΒΑΙΛΙΚΗ) ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚ Η ΠΙΕΡΙΑ ΚΜ η ΕΒΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ. ΤΕΡΕΩΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΜΟΥ ΠΟΛΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚ Η ΕΡΡΩΝ ΚΜ ΙΤ ΕΠΚΑ ΥΚΕΥΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚ Η 2

3 ΕΡΡΩΝ ΚΜ ΙΤ ΕΠΚΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΓΕΙΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΜ ΙΤ ΕΠΚΑ ΚΕΛΥΦΟ ΠΡΟΤΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚ Η ΚΑΡΔΙΤΗ ΘΕΑΛΙΑ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ-ΠΡΟΤΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΡΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Δ. ΙΘΩΜΗ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΗ ΘΕΑΛΙΑ η ΕΒΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΗ ΘΕΑΛΙΑ η ΕΒΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΙΤΑ ΠΗΛΙΟΥ, Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ ΛΑΡΙΗ ΜΑΓΝΗΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΓ' ΕΠΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΥΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΕΙΟΥ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗ ΑΧΑΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ ΑΙΘΟΥΑ Α1 ΚΑΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΙ, ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΙΑ ΤΕΡΕΑ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΩΖΟΝΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 3

4 ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΕΚΧΩΡΗΗ Η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΗ Ι.Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ, Α ΦΑΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΜΠΕΛΙΝΑ ΤΟ ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΝ ΚΡΙΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟ ΤΟ ΤΑΥΡΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ν. ΛΑΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ ΤΟΥ ΩΤΗΡΑ ΤΑ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ - ΥΝΤΗΡΗΗ Ι.Ν. ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ Ι.Ν. ΩΤΗΡΑ ΤΑ ΜΕΚΛΑ ΗΜΟΥ ΜΟΥΟΥΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΑ ΔΕΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4

5 ΙΙ. Έργα-υποέργα που βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησης και ολοκληρώνονται ως προς το φυσικό τους αντικείμενο το αργότερο μέχρι 31/12/2014, ως κάτωθι: ΝΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΚΩΔ. ΟΠ ΑΡΧΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΗΛΕΙΑ ΕΠΑΝ ΙΙ η ΕΒΑ ΚΑΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΙ ΗΛΕΙΑ: ΤΕΡΕΩΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΘΟΥΑ Α2, ΑΙΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΘΟΥΑ Α1 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΝΔΕΗ ΑΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑ ΠΕΛΛΗ ΚΜ ΙΖ ΕΠΚΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΔΕΑ - Β' ΦΑΗ ΗΜΑΘΙΑ ΛΑΙΘΙ ΟΥ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι. ΝΑΟΥ ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΤΟΥ ΤΗΝ ΚΡΙΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΙΘΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙ Α ΤΕΡΕΑ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΙΝΤ ΟΜΕΡ ΤΗ ΘΗΒΑ ΕΥΒΟΙΑ ΒΟΙΩΤΙ Α ΤΕΡΕΑ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΙΙΙ. Έργα-υποέργα για τα οποία διαπιστώνεται αντικειμενική δυσκολία υλοποίησης από τη γεωγραφικά αρμόδια, ως κάτωθι: ΝΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΚΩΔ. ΟΠ ΑΡΧΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΜΑ ΕΠΑΝ ΙΙ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ 5

6 ΔΡΑΜΑ ΑΜΘ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥ ΟΧΥΡΩΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΕΒΡΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΙΘ ΕΠΚΑ ΕΠΑΝΕΚΘΕΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΕΙΟΥ ΑΜΟΘΡΑΚΗ (ΥΠΟΕΡΓΟ) ΡΟΔΟΠΗ ΕΒΡΟΥ ΑΜΘ ΙΘ ΕΠΚΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ ΤΗ ΑΜΟΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΜΘ ΙΗ ΕΠΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΟΥ ΔΡΑΜΑ ΕΡΡΩΝ ΚΜ η ΕΒΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΡΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΡΩΝ ΚΜ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩ Ν. ΕΡΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΔΜ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΑΡΧΑΟΝΤΙΚΟ ΠΟΥΛΚΩ ΤΗ ΙΑΤΙΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗ ΗΜΑΘΙΑ 6

7 ΠΕΛΛΑ ΚΜ 11η ΕΒΑ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΤΕΡΕΩΗ, ΥΝΤΗΡΗΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥ ΧΟΥΝΚΙΑΡ ΤΖΑΜΙ ΤΗΝ ΕΔΕΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ» ΗΜΑΘΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΔΜ η ΕΒΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΤΕΡΕΩΗ ΚΑΤΡΟΥ ΕΡΒΙΩΝ (Β' ΦΑΗ) ΗΜΑΘΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΔΜ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΟΥΡΚΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΔΜ η ΕΒΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ I.N. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΑΝΗ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΔΜ η ΕΒΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΗ ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΑΝΗ, Π.Ε ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΤΟΡΙΑ ΗΛΕΙΑ ΕΠΑΝ ΙΙ η ΕΒΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΑΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΪΑ ΗΛΕΙΑ ΕΠΑΝ ΙΙ η ΕΒΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΪΑ 7

8 ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΕΡΕΑ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε ΕΠΙΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΩΝ ΒΟΡΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Ι.Μ. ΟΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΕΡΕΑ η ΕΒΑ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΕΚΘΕΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟ ΜΟΥΕΙΟ ΘΗΒΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: B ΦΑΗ ΕΠΑΝΕΚΘΕΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΕΙΟΥ ΘΗΒΑ ΕΥΒΟΙΑ Ν. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΕΚΧΩΡΗΗ Γ ΕΠΚΑ ΩΤΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΤΕΡΕΩΗ Ν.Α. ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΘΕΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΕΚΧΩΡΗΗ Γ ΕΠΚΑ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΕΡΕΩΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΒΑ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΘΕΝΩΝ (ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗ ΔΑΑΜ) ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΛΑΙΘΙΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ η ΕΒΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗ ΝΗΙΔΑ ΠΙΝΑΛΟΓΚΑ 2η ΦΑΗ Ν. ΛΑΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ η ΕΒΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΗ ΚΑΙ ΤΕΡΕΩΗ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΙΩΤΗ ΤΟ ΒΡΑΧΑΙ ΛΑΙΘΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜ/ΚΑ /ΝΗΟΥ Η ΕΒΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 8

9 ΔΙΑΝΟΜ/ΚΑ Ψ Η ΕΒΑ ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΥΜΕΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΘΕΕΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΔΙΑΝΟΜ/ΚΑ Ψ Η ΕΒΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑ, ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΡΙΟΥ, ΚΑΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΗ ΤΗ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΚΑΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΙ ΑΧΑΪΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΛ/ΟΥ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗ ΘΩΚΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΛ/ΟΥ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ KAI ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΡΟΕΙΝΟ, ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΛ/ΟΥ η ΕΒΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΡΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ, ΥΝΤΗΡΗΗ - ΤΕΡΕΩΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΤΕΡΕΩΗ ΟΙΚΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΒΕΝΤΑΙΝΑ ΜΕΗΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΛ/ΟΥ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ, ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΛ/ΟΥ η ΕΒΑ ΤΕΡΕΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΚΩΔΩΝΟΤΑΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑMΜΕΓΙΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕΗΝΙΑ 9

10 ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΛ/ΟΥ η ΕΒΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕΗΝΙΑ Εσωτερική Διανομή: 1) ΔΒΜΑ, κα Ι. Παπαγεωργίου κα. καρτσή 2) ΔΙΠΚΑ, Τμήμα Α1 O ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΟΥΛΑ Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας, Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού 10