Η Pascal με παραδείγματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Pascal με παραδείγματα"

Transcript

1 ΗPascalμεπαραδείγματα GeorgeHadjikyriacou 2007

2 Περιεχόμενα Μάθημα1 Εισαγωγή Μάθημα2 Μεταβλητές Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου Μάθημα4 Βρόγχοι Μάθημα5 Πίνακες Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις Μάθημα7 ΣειριακάΑρχεία Μάθημα8 ΛίγοΧρώμα... Μάθημα9 Γραφικά(BGI) Μάθημα10 Γραφικά(BGI) Κίνηση Μάθημα11 Ήχος Παράρτημα ΛύσειςΑσκήσεων

3 Μάθημα1 Εισαγωγή 3

4 ΓιαναξεκινήσουμεναπρογραμματίζουμεστηνPascalτο πρώτοπράγμαπουχρειαζόμαστεναέχουμεένανcompiler τηςpascal.γιαταπαρακάτωπαραδείγματα χρησιμοποιήθηκεοcompilerbloodsheddev Pascalέκδοση Αςξεκινήσουμελοιπόν.. ΈναπρόγραμμαστηνPascalέχειτηνεξήςδομή. ProgramΟνομα_προγραμματος; Begin «πρόγραμμα» End. Πρόγραμμα1 Οσκοπόςτουπρώτουμαςπρογράμματοςείναινα παρουσιάσειστηνοθόνημαςτομήνυμα«helloworld!!!». Παρακάτωδίνετεηλίστα: ProgramLesson1_Program1; UsesCrt; Begin Clrscr; Write('HelloWorld!!!');{σχόλια} Readln; End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος ProgramLesson1_Program1; Τοόνοματουπρογράμματοςστηνπερίπτωσημαςλέγετε Lesson1_Program1 4

5 Begin Αρχήτουπρογράμματος Clrscr; ΚαθαρισμόςτηςΟθόνης. Write('HelloWorld!!!'); Παρουσιάζειστηνοθόνητουμήνυμαπουβρίσκετεμέσα στα('.') Readln; ΤοReadlnεδώχρησιμοποιείτεγιανασταματήσειτο πρόγραμμακαιναπεριμένειτονχρήστηναπατήσειenter γιανατερματιστεί. End. Τέλοςτουπρογράμματος Παρατηρήσεις 1. Όλεςοιεντολέςτελειώνουνμετοελληνικό ερωτηματικό«;» 2. Ότιγράψουμεμέσαστιςαγκύλες{}θεωρούνεσχόλια καιδενεκτελούνταιαπότονcompiler. ΒήματαΥλοποίησης Βήμα1.ΑνοίγουμετοπρόγραμμαDev Pascal Βήμα2.ΑπότομενούFileεπιλεγούμεNewSourceFile Βήμα3.Πληκτρολογούμετοκώδικα 5

6 Βήμα4.Κάνουμεcompileτοπρόγραμμαπουμόλιςγράψαμε (αφούγίνειέλεγχοςγιατυχόνλάθη)απότομενούexecute Compile Βήμα5.Αφούπάνεόλακαλά(Totalerrors:0)τρέχουμετο πρόγραμμαμαςμεexecute Run.Στηνοθόνηπαρουσιάζετε: 6

7 Ορισμοί ΤέλοςΜαθήματος γλώσσαπρογραμματισμού.τεχνικήγλώσσασχεδιασμένηγιανα δημιουργείήναεκφράζειπρογράμματα. Compiler.Πρόγραμμαυπολογιστήπουχρησιμοποιείταιγιανα μεταγλωττίζει(απόγλώσσαπρογραμματισμούσεγλώσσαπου μπορείνακαταλάβειοηλεκτρονικόςυπολογιστής) 7

8 Μάθημα2 Μεταβλητές 8

9 Μεταβλητή(variable)στιςγλώσσεςπρογραμματισμού ονομάζουμεέναγλωσσικόαντικείμενοπουμπορείναλάβει διάφορεςτιμές,μίακάθεφορά.οιτιμέςμιαςμεταβλητής περιορίζονταισυνήθωςσεένατύποδεδομένων. ΒασικοίτύποιδεδομένωντηςPascal: 1. integer ακραίοι,παίρνουντιμέςαπό 32768μέχρι LongInt ακραίοι,παίρνουντιμέςαπό 2^31μέχρι2^ real πραγματικοί,παίρνουντιμέςαπό3.4x10 μέχρι 3.4x char χαρακτήρες,όπωςγιαπαράδειγμα:'a','b', '+' 5. Boolean ΠαίρνειμόνοδυοτιμέςTrue/False 6. String Συμβολοσειρά(μέγιστουμεγέθους255 χαρακτήρων)όπωςγιαπαράδειγμα:«hello» Σταθερέςconstant ΣταθερέςείναιαντικείμεναταοποίαπαίρνουνμόνοΜΙΑ τιμή.καιτοποθετούνταιπάνωαπότιςμεταβλητές. Συντάσσονταιέτσι: Const Όνομα_σταθεράς=τιμή; Πρόγραμμα1 Οσκοπόςτουπρογράμματοςείναιναδιαβάσει(είσοδος) δυοακεραίουςαπότοπληκτρολόγιοκαινατυπώσει (έξοδος)τοαποτέλεσμα.παρακάτωδίνετεηλίστα: ProgramLesson2_Program1; 9

10 VarNum1,Num2,Sum:Integer; Begin Write('Inputnumber1:'); Readln(Num1); Write('Inputnumber2:'); Readln(Num2); Sum:=Num1+Num2; Writeln('Sum:',Sum); Readln; End. ΑκολουθήστεταβήματαυλοποίησηςτουΜαθήματος1 (σελίδα3)γιανατρέξετετοπρόγραμμα. ΕπεξήγησηΠρογράμματος VarNum1,Num2,Sum:Integer; ΔήλωσημεταβλητώναυτόγίνετεξεκινώνταςμετοVar (απότοvariable),δηλώνουμεταονόματατωνμεταβλητών πουθαχρησιμοποιήσουμε(num1,num2,sum)καιστοτέλος δηλώνουμετιτύπουείναιαυτέςοιμεταβλητές(:integer). Readln(Num1); ΜετηνReadln(όνομα_μεταβλητής)τοπρόγραμμαπεριμένει μέχριναδοθείτιμήστηνμεταβλητή. Sum:=Num1+Num2; ΕδώγίνετεεκχώρησητιμήςστηνμεταβλητήSumαφού κάνειτηνπράξημεταξύτηςnum1καιnum2(πρόσθεση). Writeln('Sum:',Sum); Τυπώνειτοαποτέλεσματηςπρόσθεσης,δηλαδήτηντιμή τηςμεταβλητήςsum. Παρατηρήσεις 10

11 3. ΗεντολήWriteτυπώνειστηνοθόνηκαιοκέρσορας δεναλλάζειγραμμή,ενώμετηνεντολήwriteln τυπώνειστηνοθόνηκαιμετάοκέρσοραςαλλάζει γραμμή. 4. Μετο:=κάνουμεεκχώρησητιμήςσεμεταβλητή μέσαστοπρόγραμμα. 5. Ισχύουνοιπράξεις:+(πρόσθεση), (αφαίρεση), *(πολλαπλασιασμός),/(διαίρεση),( )(παρενθέσεις) Πρόγραμμα2 Συμβολοσειρές ProgramLesson2_Program2; Varname:String; Begin Write('WhatisyourName?:'); Readln(name); Writeln('Hello,',name,'areyouOK?'); Readln; End. 11

12 Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμασεPascalπουθαδιαβάζειτρεις ακεραίουςαριθμούςαπότοπληκτρολόγιοκαινατυπώνει τονμέσοόροτους. Αριθμός1+Αριθμός2+Αριθμός3 Μέσοςόρος= 3 12 ΤέλοςΜαθήματος

13 Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου 13

14 HΠρότασηΕλέγχουIF THEN Συντάσσεταιέτσι: If«πρόταση»then Begin «εντολές» End; ΟσκοπόςτηςπρότασηςελέγχουIF THENείναιναελέγχει μιαέκφρασηανείναιαληθήςήψευδής.σεπερίπτωσηπου είναιαληθήςτότεεκτελούνταιοιεντολέςπουακολουθούν αλλιώτικαπαραλείπονταιάραδενεκτελούνται.για παράδειγμα: Ανημεταβλητήaείναιμεγαλύτερηαπό0τότετύπωσε στηνοθόνη«θετικός»ανείναιμικρότερηαπό0τότε τύπωσε«αρνητικός»καιανείναιίσημε0τότετύπωσε «Έδωσες0». Γιαναδούμετώραπωςμπορούμενατοπούμεαυτόστην Pascal. Πρόγραμμα3 ProgramLesson3_Program1; Vara:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(a); if(a>0)then Begin Write('Thetikos'); End; if(a<0)then Begin 14

15 Write('Arnitikos'); End; if(a=0)then Begin Write('Edoses0'); End; Readln; End. HΠρότασηΕλέγχουIF THEN ELSE Συντάσσεταιέτσι: If«πρόταση»then Begin «εντολές» End else Begin «εντολές» End; ΟσκοπόςπουβάζουμετοELSE(αλλιώτικα)σεμια πρότασηελέγχουif THENείναισεπερίπτωσηπουδεν ισχύουνοιifαλλάκάτιάλλο. Γιαπαράδειγμα: Ανημεταβλητήbείναιμεγαλύτερηηίσημε100τότε τύπωσε«οκ»αλλιώτικατύπωσε«error». Πρόγραμμα2 ProgramLesson3_Program2; Varb:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(b); if(b>=100)then 15

16 Begin Write('OK'); End else Begin Writeln('Error'); End; Readln; End. Σεπερίπτωσητώραπουέχουμεπάνωαπόμιασυνθήκεςνα ελέγξουμεχρησιμοποιούμετουςλογικούςτελεστέςand καιor.τοandτοχρησιμοποιούμεάμαισχύουνολεσοι προτάσειςενώτοorχρησιμοποιείτεανισχύειμιααπό τιςπροτάσεις. Γιαπαράδειγμα: Ανημεταβλητήcείναιμικρότερηαπό100KAI μεγαλύτερηαπό0τότετύπωσε«είσαιμέσασταόρια» αλλιώτικατύπωσε«είσαιεκτόςορίων». Πρόγραμμα3 ProgramLesson3_Program3; Varc:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(c); if(c>=0)and(c<=100)then Begin Write('Eisemesastaoria') End else Begin Write('Eiseektosoriwn'); End; Readln; End. 16

17 HΠρότασηΕλέγχουCASE ΠαίζειτονρόλοτωνπολλώνIF,απότιςοποίεςθα εκτελεστείμόνοημία. Πρόγραμμα4 ProgramLesson3_Program4; Varc:char; Begin Write('Dosea,borc:'); Readln(c); casecof 'a': Begin writeln('alpha'); End; 'b': Begin writeln('beta'); End; 'c': Begin writeln('gamma'); End; End; Readln; End. Παρατηρήσεις ΠροσέξτεσεποιαEndμπαίνει«;»σεποιοEndμπαίνει«.» καισεποιοendδενμπαίνειτίποτα. Ασκήσεις 17

18 1. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαζητάδυο ακεραίουςαριθμούςκαινατυπώνειτονμεγαλύτερο. 2. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαμετατρέπει ποσάαπόκυπριακήλύρασεευρώκαθώςκαιαπό ΕυρώσεΚυπριακήλύρα.Στηναρχήτου προγράμματοςναυπάρχειμενούόπουθαεπιλέγουμε τιμετατροπήθέλουμενακάνουμε. ΝαυλοποιηθείμεCase.Τομενούναείναιτηςμορφής: 1.EUR CYP 2.CYP EUR Select>_ 18 ΤέλοςΜαθήματος

19 Μάθημα4 Βρόγχοι 19

20 Ολόγοςπουχρησιμοποιούμεβρόγχουςείναιότανθέλουμε ναεπαναλάβουμεένακομμάτικώδικαπολλέςφορές.οι βρόγχοιπουθαεξετάσουμεείναιοι:for,while.doκαιο βρόγχοςrepeat.until. ΟΒρόγχοςFOR Συντάσσεταιέτσι: Forμεταβλητή:=αρχήtoτέλοςdo Begin «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; End; Πρόγραμμα1 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο1ωςτο10. ProgramLesson4_Program1; varcount:integer; begin forcount:=1to10do begin writeln(count); end; Readln; End. Εδώέχουμετηνμεταβλητήcount(τύπουinteger) τηςόποιαςδίνουμεαρχικήτιμή1καιτελικήτιμή 10(άραοβρόγχοςμαςθαεκτελεστεί10φορές), αυτόπουγίνετεμέσαστονβρόγχοείναιοτι τυπώνετεητιμήπουπαίρνεικάθεφοράημεταβλητή countδηλαδή1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Πρόγραμμα2 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο10ωςτο1. 20

21 ProgramLesson4_Program2; varcount:integer; begin forcount:=10downto1do begin writeln(count); end; Readln; End. Κάνειτοίδιομετοπρόγραμμα1αλλάαυτήτην φοράομετρητήςcountμετράανάποδα(downto).άρα ημεταβλητήcountπαίρνειτιςτιμές: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 ΟΒρόγχοςWhile. do Συντάσσεταιέτσι: while«συνθήκη»do Begin «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; End; Πρόγραμμα3 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο0ωςτο9. ProgramLesson4_Program3; vara:integer; begin a:=0; whilea<10do begin writeln(a); a:=a+1; end; 21

22 Readln; End. Καταρχάςδίνουμεαρχικήτιμήστημεταβλητήa :=0;. Όσοτοaείναιμικρότεροτου10τυπώνειτοaκαι στησυνέχειαπροσθέτει1 Άρατοaθαπαίρνει τιςτιμές0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Στοa<10(δηλαδήτο9)θατερματιστείοβρόγχος γιατονλόγωότιδενθαισχύειησυνθήκηκαιστην συνέχειαθατερματιστείτοπρόγραμμα. 22

23 ΟΒρόγχοςRepeat Until Συντάσσεταιέτσι: Repeat «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; Until«Συνθήκη»; Πρόγραμμα4 ProgramLesson4_Program4; vara:integer; begin a:=0; Repeat writeln(a); a:=a+1; Until(a>9); Readln; End. ΌπωςκαιστοΠρόγραμμα3δίνουμεαρχικήτιμήστη μεταβλητήa:=0;. Θαπροσθέτει1στοaμέχριτοaναπάρειτιμή μεγαλύτερητου9 Άρατοaθαπαίρνειτιςτιμές 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Μόλιςτοaπάρειτηντιμή10(a>9)θα τερματιστείοβρόγχοςγιατονλόγωότιδενθα ισχύειησυνθήκηκαιστηνσυνέχειαθατερματιστεί τοπρόγραμμα. Προσοχή!Οιβρόγχοιμεσυνθήκηπρέπεινα περιλαμβάνουνκάτιπουνααλλάζειτηντιμήτης έκφρασης,ώστεαυτήναγίνειψευδήςκαιοβρόγχος ναλήξει,αλλιώςδενθατελειώσειποτε. 23

24 Άσκηση ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascal(χρησιμοποιώντας βρόγχο)πουθαδιαβάζει10ακεραίουςαπότο πληκτρολόγιοκαινατυπώνειτοάθροισματους. ΤέλοςΜαθήματος 24

25 Μάθημα5 Πίνακες 25

26 Πίνακες Arrays Πίνακαονομάζουμεδιάταξηδεδομένωνμιαςή περισσοτέρωνδιαστάσεωνηοποίαείναισυγκεκριμένου τύπουδεδομένων. Γιαπαράδειγμαέχουμεέναπίνακαακραίων5θέσεωντον οποίοονομάζουμεmyarrayκαιτονδηλώνουμεέτσιστις μεταβλητέςμας: myarray:array[1..5]ofinteger;. myarray[1] 4 myarray[2] myarray[3] 7 1 myarray[4] 3 myarray[5] 6 Πρώτοστοιχειότουπίνακαmyarrayείναιοmyarray[1]που έχειτιμήτονακέραιο4καιτοτελευταίοστοιχείοείναιο myarray[5]πουέχειτιμήτονακέραιο6. Γιαναδώσουμετιμήσεέναστοιχειότουπίνακαmyarray γραφούμε: Π.χ Κατευθείαν myarray[2]:=7; ήμέσωπληκτρολογίου readln(myarray[2]); Γιαναπαρουσιάσουμεμιατιμήαπότονπίνακαmyarray γραφούμε: Π.χ write(myarray[3]); 26

27 Άμαείναιμεγάλοςοπίνακαςκαλόείναινα χρησιμοποιούμεβρόγχουςγιατηνπροσπέλασητου. Πρόγραμμα1 ΓέμισμακαιΠαρουσίασηστοιχείωντουπίνακαστην οθόνη. ProgramLesson5_Program1; var myarray:array[1..5]ofinteger; count1,count2:integer; begin forcount1:=1to5do begin readln(myarray[count1]); end; forcount2:=1to5do begin write(myarray[count2]); end; readln; end. Άσκηση 1. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin1οποιοςείναι10θέσεων, στηνσυνέχειαθααθροίζειταστοιχείακαιθα τυπώνειτοαποτέλεσμα. 2. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin2οποιοςείναι5θέσεων,και 27

28 στηνσυνέχειαθατυπώνειτουςαρνητικούςαριθμούς καθώςκαιτοπλήθοςτους(πόσοιείναι). 3. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin3οποιοςείναι5θέσεων, στηνσυνέχειαθαβρίσκειτομικρότεροστοιχείοκαι θατοτυπώνειστηνοθόνη. ΟιασκήσειςναυλοποιηθούνμεβρόγχουςFOR. ΤέλοςΜαθήματος 28

29 Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις 29

30 Διαδικασίες procedures Διαδικασίαονομάζετεμιαομάδαεντολώνμεήχωρίς παραμέτρους,ηεκτέλεσητηςοποίαςπροκαλείταιμέσω μιαςκλήσηςδιαδικασίας. Μαζίμετιςσυναρτήσεις(functions)μαςγλυτώνουναπότον επαναληπτικόπρογραμματισμό. Πρόγραμμα1 ProgramLesson6_Program1; proceduredia(aa,bb,cc,dd:integer); begin writeln('aa:',aa,'bb:',bb,'cc:',cc,'dd:',dd); end; begin dia(10,22,37,49); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 4. Γίνετεηκλήσητηςδιαδικασίαςdia(10,22,37,49);Με ορισματατουςακεραίους10,22,37, Οιακέραιοι10,22,37,49περνούνσανορίσματαστην διαδικασίαdia(aa,bb,cc,dd:integer);στιςμεταβλητέςaa, bb,cc,dd 6. Γίνετεηπαρουσίασητωνμεταβλητώνστηνοθόνηκαι τερματίζετεηδιαδικασία. 7. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Έναάλλοπαράδειγμα: Πρόγραμμα2 ProgramLesson6_Program2; 30

31 vara,b:integer; procedureprosthesi(aa,bb:integer); begin writeln('prosthesi:',aa+bb); end; procedureaferesi(aa,bb:integer); begin writeln('aferesi:',aa bb); end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); prosthesi(a,b); aferesi(a,b); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 1. Τοπρόγραμμαμαςζητάδυοαριθμούςπου αποθηκεύονταιστιςμεταβλητέςaκαιb. 2. Στησυνέχειακαλείτεηδιαδικασίαprosthesi(a,b); όπουεκτυπώνειτηνπρόσθεσητωνδυομεταβλητών καιτερματίζετεηδιαδικασία. 3. Μετάκαλείτεηδιαδικασίαaferesi(a,b);όπου εκτυπώνειτηναφαίρεσητωνδυομεταβλητώνκαι τερματίζετεηδιαδικασία. 4. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Συναρτήσεις functions 31

32 Δουλεύουνόπωςτιςδιαδικασίεςαλλάοισυναρτήσεις επιστρέφουνμιατιμήστοκυρίωςπρόγραμμαμέσωτου ονόματοςτης. Πρόγραμμα3 ProgramLesson6_Program3; vara,b,pro,afe:integer; functionprosthesi(aa,bb:integer):integer; begin prosthesi:=aa+bb; end; functionaferesi(aa,bb:integer):integer; begin aferesi:=aa bb; end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); pro:=prosthesi(a,b); afe:=aferesi(a,b); writeln('prosthesh:',pro,'aferesh:',afe); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 1. Τοπρόγραμμαμαςζητάδυοαριθμούςπου αποθηκεύονταιστιςμεταβλητέςaκαιb. 2. Στησυνέχειακαλείτεησυνάρτησηprosthesi(a,b); όπουυπολογίζειτηνπρόσθεσητωνδυομεταβλητών τοαποτέλεσμαεπιστρέφεικαιγίνετεεκχώρησητιμής στημεταβλητήproτουκυρίωςπρογράμματος. 32

33 3. Μετάκαλείτεησυνάρτησηaferesi(a,b);όπου υπολογίζειτηναφαίρεσητωνδυομεταβλητώντο αποτέλεσμαεπιστρέφεικαιγίνετεεκχώρησητιμής στημεταβλητήafeτουκυρίωςπρογράμματος. 4. Γίνετεπαρουσίασητωναποτελεσμάτωνστηνοθόνη. 5. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Ασκήσεις 1. ΤροποποιείστετοΠρόγραμμα1ούτωςώστεη διαδικασίαdia(10,22,37,49);ναεκτελεστεί10φορές(να κάνετεχρήσηβρόγχου). 2. Ναγραφείμιασυνάρτηση(function)στηPascalπουθα δέχεταισανορίσματαδυοακεραίουςκαινα επιστρέφειστοκυρίωςπρόγραμματονμικρότερο.το διάβασματωνδυοακεραίωνκαθώςκαιηκλήσητης συνάρτησηςναγίνετεστοκυρίωςπρόγραμμα. ΤέλοςΜαθήματος 33

34 Μάθημα7 ΣειριακάΑρχεία 34

35 Αρχείακειμένου Ηδυνατότητανααποθηκεύσειςσεένααρχείοδεδομέναή ναανοίξειςένααρχείοκειμένουκαιναδιαβάσειςτα περιεχόμενατουμπορείναμαςβοηθήσειπάραπολύστην ανάπτυξηπρογραμμάτων. Εδώθαασχοληθούμεμετηνεγράφηκαιτηνανάγνωση αρχείωνκειμένουήσειριακώναρχείων(sequentialfiles). Εγγραφήσεαρχείοκειμένου Πρόγραμμα1 ProgramLesson7_Program1; VarFName,Txt:String; UserFile:Text; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(fname); Assign(UserFile,FName); Rewrite(UserFile); Writeln('Grapsetokimeno:'); Readln(Txt); Writeln(UserFile,Txt); Close(UserFile); End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος UserFile:Text Δηλώνουμεότιτοαρχείοθαπεριέχεικείμενο(text). Assign(UserFile,FName); Αντιστοίχησητουαρχείου.Περνούνταορίσματατύπος αρχείουκαιόνομααρχείου(πλήρηςδιαδρομή).δηλαδήτο αρχείοfnameθαείναιτύπουuserfileδηλαδήκείμενο. 35

36 Rewrite(UserFile); ΆνοιγματουαρχείουFNameγιαεγγραφή(ανέχειήδη κείμενοτοαρχείοσβήνετεκαιγράφειτονέο). ΚάνονταςχρήσητουAppend(UserFile);προσθέτουμετο κείμενοστοτέλοςτουαρχείου(εφόσονυπάρχειτο αρχείο!!!)κρατώνταςτοπροηγούμενοκείμενο. Writeln(UserFile,Txt); Εγγραφήκειμένουστοαρχείο(όχιστηνοθόνη). Close(UserFile); ΚλείσιμοτουαρχείουFName(απαιτείτε). Ανάγνωσηαπόαρχείοκειμένου Πρόγραμμα2 ProgramLesson7_Program2; VarUserFile:Text; FileName,TFile:String; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(filename); Assign(UserFile,FileName); Reset(UserFile); Repeat Readln(UserFile,TFile); Writeln(TFile); UntilEof(UserFile); Close(UserFile); Readln; End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος 36

37 Reset(UserFile); ΆνοιγματουαρχείουFileNameγιαανάγνωση. Repeat Readln(UserFile,TFile); Writeln(TFile); UntilEof(UserFile); ΔιάβαζεαπότοαρχείοReadln(UserFile,TFile);Καινα παρουσιάζειςστηνοθόνηwriteln(tfile);μέχρινα φτάσειςστοτέλοςτουαρχείουuntileof(userfile);. (Eof Endoffile) Close(UserFile); ΚλείσιμοτουαρχείουFileName(απαιτείτε). Παρατηρήσεις Ηανάγνωσητουαρχείουγίνετεγραμμή γραμμήμέχριτο τέλοςτουeof. ΔιαγραφήΑρχείου(Προσοχή Κίνδυνος!!!) Πρόγραμμα3 ProgramLesson7_Program3; VarUFile:Text; FileName:String; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(filename); Assign(UFile,FileName); 37

38 Erase(UFile); End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος Erase(UFile); ΆνοιγματουαρχείουFileNameγιαδιαγραφή. Άσκηση Ναγράψετεμιαδιαδικασία(procedure)στηνpascalπουθα ζητάτιςπληροφορίες:όνομα,επίθετο,e mail,τηλέφωνοκαι νατιςαποθηκεύεισεαρχείοκειμένου(append).στη συνέχειαθαγίνεταιερώτησηανθέλουμενασυνεχίσουμε ναπροσθέτουμεδεδομέναστοαρχείο.ανηαπάντηση είναιθετικήθαξανακαλείταιηδιαδικασία,ενώανείναι αρνητικήθατερματίζεταιτοπρόγραμμα. Ταδεδομένανααποθηκεύονταιστοαρχείοστηνεξής μορφή: Onoma:Γιώργος Epitheto:Χ. e Tilefono: ΤέλοςΜαθήματος 38

39 Μάθημα8 ΛίγοΧρώμα 39

40 Αςδώσουμελίγοχρώμα ΕδώπρέπειναχρησιμοποιήσουμεέναUnitστηPascalπου ενεργοποιείορισμένεςλειτουργίεςπουείναιυπεύθυνες γιατηνέξοδοπροςτηνοθόνη,τοcrt. Μπαίνειστηναρχήτουπρογράμματοςμαςκάτωαπότο Program Συντάσσετεέτσι: Usescrt; ΗεντολήTextcolor(int); Ηεντολήtextcolor(int);μαςδίνειτηνδυνατότητανα αλλάξουμετοχρώματωνγραμμάτωντουπρογράμματος μας. Συντάσσετεέτσι: textcolor(int); Όπουintδηλώνουμεένανακέραιοαπότο0ωςτο15που αντιστοιχείτοκάθεχρώμα. Ταχρήματα: 0 Black 1 DarkBlue 2 DarkGreen 3 DarkCyan 4 DarkRed 5 Purple 6 Brown 7 LightGrey 8 DarkGrey 9 LightBlue 10 LightGreen 11 Cyan 12 LightRed 13 Pink 40

41 14 Yellow 15 White Παράδειγμαηεντολήtextcolor(14);Κάνειταγράμματατου προγράμματοςκίτρινα! 41

42 Πρόγραμμα 1 programlesson8_program1; Usescrt; var i:integer; begin fori:=0to15do begin textcolor(i); delay(200); clrscr; writeln('helloworld!!!'); end; readln; end. ΕπεξήγησηΠρογράμματος delay(200); Δίνειχρονικήκαθυστέρηση200ms(1000ms=1sec) clrscr; Καθαρισμόςτηςοθόνης ΗεντολήtextBackground(int) Ηεντολήtextcolor(int);μαςδίνειτηνδυνατότητανα αλλάξουμετοχρώματουbackgroundτωνγραμμάτωντου προγράμματοςμας. Συντάσσετεέτσι: Background(int); 42

43 Όπουintδηλώνουμεένανακέραιοαπό0ως7που αντιστοιχείτοκάθεχρώμα. Ταχρώματα: 0 Black 1 DarkBlue 2 DarkGreen 3 DarkCyan 4 DarkRed 5 Purple 6 Brown 7 LightGrey Πρόγραμμα2 programlesson8_program2; Usescrt; var i:integer; begin fori:=0to7do begin textbackground(i); delay(100); writeln('helloworld!!!'); end; readln; end. ΤέλοςΜαθήματος 43

44 Μάθημα9 Γραφικά(BGI) 44

45 Γιαταπαρακάτωπαραδείγματαχρησιμοποιήθηκεο compilerτηςεταιρίαςborlandturbopascal7(γιαdos). ΤααρχικάBGIσημαίνουνBorlandGraphicsInterface. ΤαBGIγραφικάχρησιμοποιούνανάλυση640x480(pixels) Αρχικοποίησητωνγραφικών USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM, '..\BGI'); { Πρόγραμμα } CloseGraph; END. ΕντολέςΣχεδιασμούστηνPascal Γραμμές Line(x,y,xx,yy); Κύκλοι Circle(x,y,size); Τετράγωνα Rectangle(x,y,xx,yy); Χρώματα SetColor(int); 45

46 SetBkColor(int); Γεμίσματα SetFillStyle(style,color); FloodFill(x,y,stop_color); Κειμενο Outtextxy(x,y,'TextHere'); Γραμμές Γιανακάνουμεμιαγραμμήχρησιμοποιούμετηνεντολή Line(x,y,xx,yy);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τηςαρχήςτηςγραμμής ενώταxx,yyείναιοισυντεταγμένεςτουτέλους τηςγραμμής. Πρόγραμμα1 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); line(0,0,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 46

47 Κύκλοι Γιανακάνουμεμιαγραμμήχρησιμοποιούμετηνεντολή Circle(x,y,size);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τουκέντρουτουκύκλου ενώτοsizeείναιηακτίνατουκύκλου. Πρόγραμμα 2 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); circle(100,100,50); readln; CloseGraph; END. Έξοδος : 47

48 Τετράγωνα Γιανακάνουμεένατεράγονοχρησιμοποιούμετηνεντολή Rectangle(x,y,xx,yy);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τηςαρχήςτου τετραγώνου(πάνωαριστερά)ενώταxx,yyείναιοι συντεταγμένεςτουτέλουςτουτετραγώνου(κάτω δεξιά). Πρόγραμμα 3 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); rectangle(50,50,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 48

49 Χρώματα Γιαναδώσουμεχρώμασεένασχήματότε χρησιμοποιούμετηνεντολήsetcolor(int);ενώγια ναδώσουμεχρώμαστοφόντοχρησιμοποιούμετην εντολήsetbkcolor(int);.όπουintοαριθμόςτου χρώματος(0 15)πουαναφέρουμεστοΜάθημα8. Πρόγραμμα4 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); SetColor(14);{xromasxhmatoskitrino} SetBkColor(1);{xromafontoumple} rectangle(50,50,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 49

50 Γεμίσματα Γιαναγεμίσουμεένασχήμαμεχρώμα χρησιμοποιούμε2εντολές.μετηνεντολή SetFillStyle(style,color);Δηλώνουμεstyle γεμίσματος(1 10)καιχρώμαγεμίσματος(0 15 βλέπεμάθημα8),ενώμετηνεντολήfloodfill(x, y,stop_color);δίνουμετηνεντολήναγεμίζειαπό τοσημείοx,yμέχριναβρειτοχρώμαstop_color (0 15βλέπεμάθημα8). Πρόγραμμα5 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); cleardevice; SetColor(4);{kokkino} Circle(100,100,50); SetFillStyle(1,3); FloodFill(101,101,4); readln; 50

51 CloseGraph; END. Έξοδος: Κάπωςέτσι : ) Κείμενο Γιαναγράψουμεκείμενομπορούμεναχρησιμοποιήσουμε τηνεντολήouttextxy(x,y,'texthere');οπουx,y είναιοισυντεταγμένεςπουθαεμφανιστείτο κείμενο. Πρόγραμμα6 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); outtextxy(50,50,'george'); readln; CloseGraph; END. 51

52 Έξοδος: Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμασεPascalπουνασχεδιάζειένα σπίτι(μεπόρτακαιπαράθυρα).όπωςτοσχήμα(περίπου): Γιαδικήσαςευκολίακαλόείναινα κάνετεχρήσητετραγωνισμένου χαρτιούγιατονυπολογισμότων σημείων. ΤέλοςΜαθήματος 52

53 Μάθημα10 Γραφικά(BGI) Κίνηση 53

54 Αςδώσουμελίγηκίνησητώρασταγραφικάμας. Πρόγραμμα1 Μπροστά PROGRAMLesson9_Program1; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=10to350do begin cleardevice; outtextxy(i,240,' =TEST'); delay(1000); end; outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. Επεξήγησητουπρογράμματος cleardevice; Κάνεικαθαρισμότηςοθόνηςαπόταγραφικά. 54

55 Πρόγραμμα2 Καιπίσω PROGRAMLesson9_Program2; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=10to350do begin cleardevice; outtextxy(i,240,' =TEST'); delay(1000); end; fori:=350downto10do begin cleardevice; outtextxy(i,240,'test= '); delay(1000); end; outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. 55

56 Πρόγραμμα3 ΈναScreensaver PROGRAMLesson9_Program3; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN Randomize; write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=0to500do begin setcolor(random(15)); line(random(640),random(480),random(640),rando m(480)); delay(5000); end; cleardevice; setcolor(15); outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. Επεξήγησητουπρογράμματος Randomize; 56

57 Αρχικοποίησητηςσυνάρτησηςπαραγωγήςτυχαίων αριθμών. random(int); Συνάρτησηπουπαράγειτυχαίουςαριθμούςαπό1ωςint. Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμαστηνPascal(τύπουscreensaver) πουναεμφανίζεισετυχαίασημεία,τυχαίουμεγέθους κύκλους. ΤέλοςΜαθήματος 57

58 Μάθημα11 Ήχος 58

59 Γιαταπαρακάτωπαραδείγματαχρησιμοποιήθηκεο compilerτηςεταιρίαςborlandturbopascal7(γιαdos). ΓιαναβάλουμεήχοσεέναπρόγραμματηςPascal χρησιμοποιούμετηνσυνάρτησηsound(int),όπουint βάζουμετηνσυχνότητατουήχουσεhz(hertz). Πρόγραμμα1 ΟιΝότες programlesson11_program; USESCRT; {dilonoumetissixnotitessestatheres} const C=262; D=294; E=330; F=349; G=392; A=440; B=494; H=524; {dilonoumestatheratindiarkiasemillisecond} MS=20000; begin Sound(C); Delay(MS); NoSound; Sound(D); Delay(MS); NoSound; Sound(E); Delay(MS); NoSound; 59

60 Sound(F); Delay(MS); NoSound; Sound(G); Delay(MS); NoSound; Sound(A); Delay(MS); NoSound; Sound(B); Delay(MS); NoSound; Sound(H); Delay(MS); NoSound; end. ΤέλοςΜαθήματος 60

61 Παράρτημα 61

62 ΒασικέςΜαθηματικέςΠράξεις Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός Διαίρεση Ακέραιαδιαίρεση Υπόλοιποδιαίρεσης x:=y+z; x:=y z; x:=y*z; x:=y/z; x:=ydivz; x:=ymodz; ΜαθηματικέςΣυναρτήσεις Τετράγωνο ΤετραγωνικήΡίζα Ημίτονο Συνημίτονο Συνεφαπτομένη 62 SQR(RealVariable) SQRT(RealVariable) SIN(Realvariable) COS(Realvariable) ARCTAN(Realvariable)

63 ΠίνακαςASCII 63

64 64

65 ΛύσειςΑσκήσεων 65

66 Μάθημα2 ProgramMathima2_Askisi1; Varnum1,num2,num3,sum:integer; Varmesos:real; Begin write('inputnumber1:'); readln(num1); write('inputnumber2:'); readln(num2); write('inputnumber3:'); readln(num3); mesos:=(num1+num2+num3)/3; writeln('mesosoros:',mesos); readln; End. Μάθημα3 ProgramMathima3_Askisi1; vara,b:integer; Begin write('dose1ari8mo:'); readln(a); write('dose2ari8mo:'); readln(b); If(a>b)then begin write(a); end; if(a=b)then begin write('isoi!'); end else begin write(b); end; readln; end. ProgramMathima3_Askisi2; Varsel:integer; Vara,met:real; Begin 66

67 Writeln('1.EUR CYP'); Writeln('2.CYP EUR'); Write('Select>'); Readln(sel); caseselof 1: Begin write('doseeur:'); readln(a); met:=a*0.58; writeln('cyp:',met) End; 2: Begin writeln('dosecyp:'); readln(a); met:=a*1.74; writeln('eur:',met); End; End; Readln; End. Μάθημα4 ProgramMathima4_Askisi1; varcount:integer; vara,sum:integer; Begin count:=1; sum:=0; whilecount<=10do begin readln(a); sum:=sum+a; count:=count+1; end; writeln('sum:',sum); readln; end. Μάθημα5 ProgramMathima5_Askisi1; varpin1:array[1..10]ofinteger; 67

68 varcount1,count2,sum:integer; begin forcount1:=1to10do begin readln(pin1[count1]); end; forcount2:=1to10do begin sum:=sum+pin1[count2]; end; writeln('sum:',sum); readln; end. ProgramMathima5_Askisi2; varpin2:array[1..5]ofinteger; varcount1,count2,count3:integer; begin forcount1:=1to5do begin readln(pin2[count1]); end; forcount2:=1to5do begin ifpin2[count2]<0then Begin Writeln(pin2[count2]); count3:=count3+1; End; end; writeln('oiarnitikoieinai:',count3); readln; end. ProgramMathima5_Askisi3; varpin3:array[1..5]ofinteger; varcount1,count2,min:integer; begin forcount1:=1to5do 68

69 begin readln(pin3[count1]); end; min:=pin3[1]; forcount2:=2to5do begin ifpin3[count2]<minthen Begin min:=pin3[count2]; End; end; writeln('omikroteroseinai:',min); readln; end. Μάθημα6 ProgramLesson6_Askisi1; varcount:integer; proceduredia(aa,bb,cc,dd:integer); begin writeln('aa:',aa,'bb:',bb,'cc:',cc,'dd:',dd); end; begin Forcount:=1to10do Begin dia(10,22,37,49); end; readln; end. ProgramLesson6_Askisi2; vara,b,mik:integer; functionmikroteros(aa,bb:integer):integer; begin if(aa<bb)then begin mikroteros:=aa; end; if(aa>bb)then 69

70 begin mikroteros:=bb; end; if(aa=bb)then begin mikroteros:=bb; end; end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); mik:=mikroteros(a,b); writeln('mikroteros:',mik); readln; end. Μάθημα7 ProgramLesson7_Askisi; UsesCrt; procedureinsert(); Var UserFile:Text; name,surname,mail,phone:string; yn:char; begin Assign(UserFile,'C:\Phonebook.txt'); {ToarxeioC:\Phonebook.txtprepeinayparxei gianamporeseinagineiappend!!!} Append(UserFile); Write('Onoma:'); Readln(name); Write('Epitheto:'); Readln(surname); Write('E Mail:'); 70

71 Readln(mail); Write('Tilefono:'); Readln(phone); Writeln(UserFile,'Onoma:'+name); Writeln(UserFile,'Epitheto:'+surname); Writeln(UserFile,'E Mail:'+mail); Writeln(UserFile,'Tilefono:'+phone); Writeln(UserFile,' '); Close(UserFile); Write('Theletenasinexisete(y/n):'); Readln(yn); if(yn='y')then begin clrscr;{katharismostisothonis} insert(); end else begin Write('ByeBye...'); exit;{exodosapotoprogramma} end; end; begin insert(); readln; end. Μάθημα9 PROGRAMBGI_HOUSE; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN 71

72 InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); setcolor(9); line(300,0,200,200); line(300,0,400,200); rectangle(200,200,400,400); setcolor(3); rectangle(220,220,270,270); rectangle(330,220,380,270); setcolor(3); rectangle(270,320,330,400); setcolor(14); outtextxy(170,420,'bgihousebygeorge HADJIKYRIACOU'); setcolor(7); outtextxy(220,440,'press[enter]toexit'); readln; CloseGraph; END. Μάθημα10 PROGRAMLesson10_Program; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=50to500do begin circle(random(640),random(480),random(100)); delay(5000); end; cleardevice; setcolor(15); outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; 72

73 END. 73

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α1. α-σωστό β-λάθος γ-λάθος δ-σωστό ε-σωστό Α2. 1. ε 2. γ 3. α 4. στ 5. β Α4. Α) Σχολικό βιβλίο σελίδα 58 Βασικές αλγοριθμικές δομές: επιλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ ΘΕΜ 1.. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό, αν οι προτάσεις είναι σωστές και ως Λάθος αν οι προτάσεις είναι λάθος. 1.Είναι πάντα δυνατή η μετατροπή της εντολής WHILE DO σε FOR DO. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ Διάβασε timi Ψευδής timi

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 62 Α. Χ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λυμένες Ασκήσεις Pascal 2.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητήστε από το χρήστη έναν ακέραιο και τυπώστε στην οθόνη το δεκαπλάσιό του. program ask1; a,b:integer;

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α 1. Αρχή Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Μαζέρας Αχιλλέας. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Νοέµβριος 2009

Μαζέρας Αχιλλέας. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Νοέµβριος 2009 Μαζέρας Αχιλλέας Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Νοέµβριος 2009 ίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη µερικών κιβωτίων (απροσδιόριστο το πλήθος τους) µε το

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ ιάβασε vath1, vath2 syn_vath

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ από τη Στήλη Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία.

Α3. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ από τη Στήλη Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α,β,γ,δ,ε,στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α,β,γ,δ,ε,στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 ΑΡΧΗ Διάβασε Α Ψευδής Α > 0 Αληθής Τύπωσε «ΛΑΘΟΣ» Ε Α 2 Τύπωσε Ε ΤΕΛΟΣ Πρόβλημα 2 (α) I) Α := ABS(sin(x)/cos(x)) + SQR(y) * y; II)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση Σκοπός Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση. Επανάληψη των βασικών εννοιών της PASCAL και του προγραμματισμού οι έννοιες της μεταβλητής, του τύπου δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Pascal - Βασικές Έννοιες

Pascal - Βασικές Έννοιες Pasal - Βασικές Έννοιες «Ο ΠΗΛΟΣ ΑΝ ΜΗ ΑΡΗ ΚΕΡΑΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ» Σηµαίνει: «Η λάσπη αν δε ζυµωθεί δε γίνετε κεραµίδι» ηλαδή: «Χωρίς τη δοκιµασία της πρακτικής εξάσκησης δεν αποκτάς ικανότητα, πείρα». (Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΣΩ ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΝΧΑΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φύλλο Εργασίας 1 - ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 Φύλλο Εργασίας 2 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 4 Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες λύσεις

Προτεινόμενες λύσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Προτεινόμενες λύσεις Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο,

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Διδακτική της Δομής Ελέγχου (Επιλογής) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης

Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης 4 Φεβρουαρίου 2014 1 Ομάδα Α - Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων 1. (ΕΓΓ.11) Τι εννοούμε με τον όρο πρόβλημα; (Ενότητα 1.1 Βιβλίου) Με τον όρο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε αν τις θεωρείτε σωστές () ή άθος () 1. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για επίλυση προβλήματος μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Φλώρινα, Φεβρουάριος 1995 Παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αποθήκης σε Pascal µε τη χρήση δυαδικών αρχείων και µενού. Διδάχθηκε στο ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α.1 Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 10) 1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Ο τύπος char Επιτρέπει να διαβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 4 : Υποπρογράμματα I. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 4 : Υποπρογράμματα I. Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Ενότητα 4 : Υποπρογράμματα I Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες....1 1.1 Εσωτερική παράσταση δεδομένων....2 1.1.1 Παράσταση θέσης....3 1.1.2 Μετατροπές μεταξύ συστημάτων διαφορετικών βάσεων....5 1.1.3 Οι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υπορουτίνες

Κεφάλαιο 7: Υπορουτίνες Κεφάλαιο 7: Υπορουτίνες Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Ορισμός Αφαίρεση με χρήση υπορουτινών (subroutine abstraction) είναι η αντιστοίχιση ενός συνόλου εισόδων σε ένα σύνολο εξόδων που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt;

Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt; Ασκήσεις σε Pascal Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος }(* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt, που περιέχει συναρτήσεις οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Παράδειγμα Υπολογισμός Μισθού ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

Μονοδιάστατοι Πίνακες

Μονοδιάστατοι Πίνακες Μονοδιάστατοι Πίνακες «Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, δεν είναι η καταγωγή, αλλά η αρετή που τους κάνει τη διαφορά.» ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ Κουλλάς Χρίστος oullas 2 Στόχοι Μαθήματος Οι μαθητές να μπορούν: να ονομάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της Java

Βασικά στοιχεία της Java Βασικά στοιχεία της Java προτάσεις, εκφράσεις, µεταβλητές, σταθερές, τελεστές Ορισµοί Πρόταση (statement) είναι µία απλή εντολή σε µία γλώσσα προγραµµατισµού. Γιαπαράδειγµα: int x=12; Έκφραση (expression)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Προπτυχιακό μάθημα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Π. Ροντογιάννης 1 Μεταγλωττιστής Πρόγραμμα Διαβάζει προγράμματα δεδομένης γλώσσας (πηγαία γλώσσα) και τα μετατρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.5: Τύποι εδοµένων, Τελεστές και Αριθµητικές Εκφράσεις. ( ιαλέξεις 5-6) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.5: Τύποι εδοµένων, Τελεστές και Αριθµητικές Εκφράσεις. ( ιαλέξεις 5-6) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.5: Τύποι εδοµένων, Τελεστές και Αριθµητικές Εκφράσεις ( ιαλέξεις 5-6) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Περιεχόµενα Τύποι εδοµένων int, char, float, double Τελεστές =,+,-,*,/,% Αριθµητικές εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Program cinema (input, output);

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

TURBO PASCAL 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Λογικές σταθερές.

TURBO PASCAL 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Λογικές σταθερές. ..':'..,, TURBO PASCAL 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της Turbo Pascal απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4 C Θεωρία και Πράξη. 6.8 Συναρτήσεις και στατικές μεταβλητές Αναδρομικές συναρτήσεις 119

4 C Θεωρία και Πράξη. 6.8 Συναρτήσεις και στατικές μεταβλητές Αναδρομικές συναρτήσεις 119 Προλεγόμενα 9 1 Εισαγωγή 15 1.1 Χαρακτηριστικά της γλώσσας 15 1.2 Διαδικασία προγραμματισμού υπό το Unix 17 1.3 Προγραμματίζοντας στην C 19 2 Υπολογιστική 23 2.1 Μεταβλητές και σταθερές 23 2.2 Τύποι δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι. Α. Υπολογιστικά Προβλήματα. Β. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους. Γ. ομή Αλγόριθμων. Δ. ομές εδομένων

Αλγόριθμοι. Α. Υπολογιστικά Προβλήματα. Β. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους. Γ. ομή Αλγόριθμων. Δ. ομές εδομένων Αλγόριθμοι Α. Υπολογιστικά Προβλήματα Β. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Γ. ομή Αλγόριθμων Δ. ομές εδομένων Α. Υπολογιστικά Προβλήματα Πρόβλημα: Μια μη αποδεκτή κατάσταση που χρειάζεται επίλυση. Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 29/2/2012

Αλγόριθμοι. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 29/2/2012 Αλγόριθμοι Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 29/2/2012 Αλγόριθμος Θεμελιώδης έννοια της πληροφορικής Είναι πεπερασμένη σειρά βημάτων για την επίλυση δεδομένου προβλήματος Αλγοριθμική σκέψη: η διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εντολές εκχώρησης (αντικατάστασης)....1 1.1 Εισαγωγή...4 1.1.1 Χρήση ΛΣ και IDE της Turbo Pascal....4 1.1.2 Αίνιγμα...6 1.2 Με REAL...7 1.2.1 Ερώτηση...9 1.2.2 Επίλυση δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν:

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν: Υποπρογράµµατα «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal Φλώρινα, Οκτώβριος 2000 Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος } (* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. Α.2. Α.3. Α.4. 1 - Σωστό 2 - Σωστό 3 - Λάθος 4 - Λάθος 5 Σωστό 1 δ 2 ε 3 β 4 γ 5 α Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΗΜΥ 100 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΗΜΥ 100 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ Δρ. Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Λογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με τη PASCAL & τη Matlab Εξαμηνιαία Εργασία 2014 Μετατρέποντας AC σε DC Τάση Μέρος Β : Πορεία Εργασίας

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με τη PASCAL & τη Matlab Εξαμηνιαία Εργασία 2014 Μετατρέποντας AC σε DC Τάση Μέρος Β : Πορεία Εργασίας Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με τη PASCAL & τη Matlab Εξαμηνιαία Εργασία 2014 Μετατρέποντας AC σε DC Τάση Μέρος Β : Πορεία Εργασίας. Συναρτήσεις στη PASCAL Σκοπός Προσομοίωση ενός Συστήματος / Κυκλώματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 7 : Πίνακες I. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 7 : Πίνακες I. Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Ενότητα 7 : Πίνακες I Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 1. Locals Window & BreakPoints

Πίνακας Περιεχομένων. 1. Locals Window & BreakPoints Πίνακας Περιεχομένων 1. Locals Window & BreakPoints... 1 2. Άσκηση 1 (Select case)... 4 3. Άσκηση 2 (For)... 4 4. Άσκηση 3 (Do Loop)... 5 5. Άσκηση 4 (Do Loop)... 6 1. Locals Window & BreakPoints 2.

Διαβάστε περισσότερα

Paschool ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Εκπαιδευτική Γλώσσα Προγραμματισμού για το Γυμνάσιο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Paschool ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Εκπαιδευτική Γλώσσα Προγραμματισμού για το Γυμνάσιο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Paschool Εκπαιδευτική Γλώσσα Προγραμματισμού για το Γυμνάσιο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Συντακτικό της γλώσσας C Μεταβλητές Σταθερές Τύποι Δεδομένων Τελεστές Εκφράσεις Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση της εξόδου

Μορφοποίηση της εξόδου Μορφοποίηση της εξόδου (i) Όταν θέλουμε τα αποτελέσματα μιάς εντολής WRITE(*, *) να εμφανίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τροποποιούμε τον δεύτερο αστερίσκο. 2 τρόποι μορφοποίησης WRITE(*, '(format εξόδου)')

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

A2. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή.

A2. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που δίνει τη σωστή επιλογή. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/Γ' ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-1-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Χ.ΠΑΠΠΑ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 η Εισαγωγή στο Matlab 1 Άσκηση 1 η : Εισαγωγή στο Matlab Αντικείμενο Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Matlab (πρόγραμμα αριθμητικής ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές 3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές Μια μεταβλητή έχει ένα όνομα και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης σε μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Στη θέση μνήμης στην οποία δείχνει μια μεταβλητή αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java 1 ο & 2 o ΕΠΙΠΕΔΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σελίδα: 1/20 Απρίλιος 2011 Γλωσσών Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO. Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Τι χρειάζεται η εντολή DO ; ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗ DO Όταν απαιτείται να εκτελεστεί πολλές φορές το ίδιο τμήμα ενός προγράμματος. Τετριμμένο παράδειγμα: Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κανονική εξέταση, Φεβρουάριος 2005

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κανονική εξέταση, Φεβρουάριος 2005 Ε. Μ. Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών. Ε. Ζάχος, Ν. Παπασπύρου, Α. Παγουρτζής Α ΕΠΩΝΥΜΟ: 1 ΟΝΟΜΑ: 2 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 3 ΕΞΑΜΗΝΟ: 4 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ: 5 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ: 6 ΘΕΣΗ: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα