Η Pascal με παραδείγματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Pascal με παραδείγματα"

Transcript

1 ΗPascalμεπαραδείγματα GeorgeHadjikyriacou 2007

2 Περιεχόμενα Μάθημα1 Εισαγωγή Μάθημα2 Μεταβλητές Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου Μάθημα4 Βρόγχοι Μάθημα5 Πίνακες Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις Μάθημα7 ΣειριακάΑρχεία Μάθημα8 ΛίγοΧρώμα... Μάθημα9 Γραφικά(BGI) Μάθημα10 Γραφικά(BGI) Κίνηση Μάθημα11 Ήχος Παράρτημα ΛύσειςΑσκήσεων

3 Μάθημα1 Εισαγωγή 3

4 ΓιαναξεκινήσουμεναπρογραμματίζουμεστηνPascalτο πρώτοπράγμαπουχρειαζόμαστεναέχουμεένανcompiler τηςpascal.γιαταπαρακάτωπαραδείγματα χρησιμοποιήθηκεοcompilerbloodsheddev Pascalέκδοση Αςξεκινήσουμελοιπόν.. ΈναπρόγραμμαστηνPascalέχειτηνεξήςδομή. ProgramΟνομα_προγραμματος; Begin «πρόγραμμα» End. Πρόγραμμα1 Οσκοπόςτουπρώτουμαςπρογράμματοςείναινα παρουσιάσειστηνοθόνημαςτομήνυμα«helloworld!!!». Παρακάτωδίνετεηλίστα: ProgramLesson1_Program1; UsesCrt; Begin Clrscr; Write('HelloWorld!!!');{σχόλια} Readln; End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος ProgramLesson1_Program1; Τοόνοματουπρογράμματοςστηνπερίπτωσημαςλέγετε Lesson1_Program1 4

5 Begin Αρχήτουπρογράμματος Clrscr; ΚαθαρισμόςτηςΟθόνης. Write('HelloWorld!!!'); Παρουσιάζειστηνοθόνητουμήνυμαπουβρίσκετεμέσα στα('.') Readln; ΤοReadlnεδώχρησιμοποιείτεγιανασταματήσειτο πρόγραμμακαιναπεριμένειτονχρήστηναπατήσειenter γιανατερματιστεί. End. Τέλοςτουπρογράμματος Παρατηρήσεις 1. Όλεςοιεντολέςτελειώνουνμετοελληνικό ερωτηματικό«;» 2. Ότιγράψουμεμέσαστιςαγκύλες{}θεωρούνεσχόλια καιδενεκτελούνταιαπότονcompiler. ΒήματαΥλοποίησης Βήμα1.ΑνοίγουμετοπρόγραμμαDev Pascal Βήμα2.ΑπότομενούFileεπιλεγούμεNewSourceFile Βήμα3.Πληκτρολογούμετοκώδικα 5

6 Βήμα4.Κάνουμεcompileτοπρόγραμμαπουμόλιςγράψαμε (αφούγίνειέλεγχοςγιατυχόνλάθη)απότομενούexecute Compile Βήμα5.Αφούπάνεόλακαλά(Totalerrors:0)τρέχουμετο πρόγραμμαμαςμεexecute Run.Στηνοθόνηπαρουσιάζετε: 6

7 Ορισμοί ΤέλοςΜαθήματος γλώσσαπρογραμματισμού.τεχνικήγλώσσασχεδιασμένηγιανα δημιουργείήναεκφράζειπρογράμματα. Compiler.Πρόγραμμαυπολογιστήπουχρησιμοποιείταιγιανα μεταγλωττίζει(απόγλώσσαπρογραμματισμούσεγλώσσαπου μπορείνακαταλάβειοηλεκτρονικόςυπολογιστής) 7

8 Μάθημα2 Μεταβλητές 8

9 Μεταβλητή(variable)στιςγλώσσεςπρογραμματισμού ονομάζουμεέναγλωσσικόαντικείμενοπουμπορείναλάβει διάφορεςτιμές,μίακάθεφορά.οιτιμέςμιαςμεταβλητής περιορίζονταισυνήθωςσεένατύποδεδομένων. ΒασικοίτύποιδεδομένωντηςPascal: 1. integer ακραίοι,παίρνουντιμέςαπό 32768μέχρι LongInt ακραίοι,παίρνουντιμέςαπό 2^31μέχρι2^ real πραγματικοί,παίρνουντιμέςαπό3.4x10 μέχρι 3.4x char χαρακτήρες,όπωςγιαπαράδειγμα:'a','b', '+' 5. Boolean ΠαίρνειμόνοδυοτιμέςTrue/False 6. String Συμβολοσειρά(μέγιστουμεγέθους255 χαρακτήρων)όπωςγιαπαράδειγμα:«hello» Σταθερέςconstant ΣταθερέςείναιαντικείμεναταοποίαπαίρνουνμόνοΜΙΑ τιμή.καιτοποθετούνταιπάνωαπότιςμεταβλητές. Συντάσσονταιέτσι: Const Όνομα_σταθεράς=τιμή; Πρόγραμμα1 Οσκοπόςτουπρογράμματοςείναιναδιαβάσει(είσοδος) δυοακεραίουςαπότοπληκτρολόγιοκαινατυπώσει (έξοδος)τοαποτέλεσμα.παρακάτωδίνετεηλίστα: ProgramLesson2_Program1; 9

10 VarNum1,Num2,Sum:Integer; Begin Write('Inputnumber1:'); Readln(Num1); Write('Inputnumber2:'); Readln(Num2); Sum:=Num1+Num2; Writeln('Sum:',Sum); Readln; End. ΑκολουθήστεταβήματαυλοποίησηςτουΜαθήματος1 (σελίδα3)γιανατρέξετετοπρόγραμμα. ΕπεξήγησηΠρογράμματος VarNum1,Num2,Sum:Integer; ΔήλωσημεταβλητώναυτόγίνετεξεκινώνταςμετοVar (απότοvariable),δηλώνουμεταονόματατωνμεταβλητών πουθαχρησιμοποιήσουμε(num1,num2,sum)καιστοτέλος δηλώνουμετιτύπουείναιαυτέςοιμεταβλητές(:integer). Readln(Num1); ΜετηνReadln(όνομα_μεταβλητής)τοπρόγραμμαπεριμένει μέχριναδοθείτιμήστηνμεταβλητή. Sum:=Num1+Num2; ΕδώγίνετεεκχώρησητιμήςστηνμεταβλητήSumαφού κάνειτηνπράξημεταξύτηςnum1καιnum2(πρόσθεση). Writeln('Sum:',Sum); Τυπώνειτοαποτέλεσματηςπρόσθεσης,δηλαδήτηντιμή τηςμεταβλητήςsum. Παρατηρήσεις 10

11 3. ΗεντολήWriteτυπώνειστηνοθόνηκαιοκέρσορας δεναλλάζειγραμμή,ενώμετηνεντολήwriteln τυπώνειστηνοθόνηκαιμετάοκέρσοραςαλλάζει γραμμή. 4. Μετο:=κάνουμεεκχώρησητιμήςσεμεταβλητή μέσαστοπρόγραμμα. 5. Ισχύουνοιπράξεις:+(πρόσθεση), (αφαίρεση), *(πολλαπλασιασμός),/(διαίρεση),( )(παρενθέσεις) Πρόγραμμα2 Συμβολοσειρές ProgramLesson2_Program2; Varname:String; Begin Write('WhatisyourName?:'); Readln(name); Writeln('Hello,',name,'areyouOK?'); Readln; End. 11

12 Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμασεPascalπουθαδιαβάζειτρεις ακεραίουςαριθμούςαπότοπληκτρολόγιοκαινατυπώνει τονμέσοόροτους. Αριθμός1+Αριθμός2+Αριθμός3 Μέσοςόρος= 3 12 ΤέλοςΜαθήματος

13 Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου 13

14 HΠρότασηΕλέγχουIF THEN Συντάσσεταιέτσι: If«πρόταση»then Begin «εντολές» End; ΟσκοπόςτηςπρότασηςελέγχουIF THENείναιναελέγχει μιαέκφρασηανείναιαληθήςήψευδής.σεπερίπτωσηπου είναιαληθήςτότεεκτελούνταιοιεντολέςπουακολουθούν αλλιώτικαπαραλείπονταιάραδενεκτελούνται.για παράδειγμα: Ανημεταβλητήaείναιμεγαλύτερηαπό0τότετύπωσε στηνοθόνη«θετικός»ανείναιμικρότερηαπό0τότε τύπωσε«αρνητικός»καιανείναιίσημε0τότετύπωσε «Έδωσες0». Γιαναδούμετώραπωςμπορούμενατοπούμεαυτόστην Pascal. Πρόγραμμα3 ProgramLesson3_Program1; Vara:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(a); if(a>0)then Begin Write('Thetikos'); End; if(a<0)then Begin 14

15 Write('Arnitikos'); End; if(a=0)then Begin Write('Edoses0'); End; Readln; End. HΠρότασηΕλέγχουIF THEN ELSE Συντάσσεταιέτσι: If«πρόταση»then Begin «εντολές» End else Begin «εντολές» End; ΟσκοπόςπουβάζουμετοELSE(αλλιώτικα)σεμια πρότασηελέγχουif THENείναισεπερίπτωσηπουδεν ισχύουνοιifαλλάκάτιάλλο. Γιαπαράδειγμα: Ανημεταβλητήbείναιμεγαλύτερηηίσημε100τότε τύπωσε«οκ»αλλιώτικατύπωσε«error». Πρόγραμμα2 ProgramLesson3_Program2; Varb:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(b); if(b>=100)then 15

16 Begin Write('OK'); End else Begin Writeln('Error'); End; Readln; End. Σεπερίπτωσητώραπουέχουμεπάνωαπόμιασυνθήκεςνα ελέγξουμεχρησιμοποιούμετουςλογικούςτελεστέςand καιor.τοandτοχρησιμοποιούμεάμαισχύουνολεσοι προτάσειςενώτοorχρησιμοποιείτεανισχύειμιααπό τιςπροτάσεις. Γιαπαράδειγμα: Ανημεταβλητήcείναιμικρότερηαπό100KAI μεγαλύτερηαπό0τότετύπωσε«είσαιμέσασταόρια» αλλιώτικατύπωσε«είσαιεκτόςορίων». Πρόγραμμα3 ProgramLesson3_Program3; Varc:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(c); if(c>=0)and(c<=100)then Begin Write('Eisemesastaoria') End else Begin Write('Eiseektosoriwn'); End; Readln; End. 16

17 HΠρότασηΕλέγχουCASE ΠαίζειτονρόλοτωνπολλώνIF,απότιςοποίεςθα εκτελεστείμόνοημία. Πρόγραμμα4 ProgramLesson3_Program4; Varc:char; Begin Write('Dosea,borc:'); Readln(c); casecof 'a': Begin writeln('alpha'); End; 'b': Begin writeln('beta'); End; 'c': Begin writeln('gamma'); End; End; Readln; End. Παρατηρήσεις ΠροσέξτεσεποιαEndμπαίνει«;»σεποιοEndμπαίνει«.» καισεποιοendδενμπαίνειτίποτα. Ασκήσεις 17

18 1. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαζητάδυο ακεραίουςαριθμούςκαινατυπώνειτονμεγαλύτερο. 2. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαμετατρέπει ποσάαπόκυπριακήλύρασεευρώκαθώςκαιαπό ΕυρώσεΚυπριακήλύρα.Στηναρχήτου προγράμματοςναυπάρχειμενούόπουθαεπιλέγουμε τιμετατροπήθέλουμενακάνουμε. ΝαυλοποιηθείμεCase.Τομενούναείναιτηςμορφής: 1.EUR CYP 2.CYP EUR Select>_ 18 ΤέλοςΜαθήματος

19 Μάθημα4 Βρόγχοι 19

20 Ολόγοςπουχρησιμοποιούμεβρόγχουςείναιότανθέλουμε ναεπαναλάβουμεένακομμάτικώδικαπολλέςφορές.οι βρόγχοιπουθαεξετάσουμεείναιοι:for,while.doκαιο βρόγχοςrepeat.until. ΟΒρόγχοςFOR Συντάσσεταιέτσι: Forμεταβλητή:=αρχήtoτέλοςdo Begin «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; End; Πρόγραμμα1 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο1ωςτο10. ProgramLesson4_Program1; varcount:integer; begin forcount:=1to10do begin writeln(count); end; Readln; End. Εδώέχουμετηνμεταβλητήcount(τύπουinteger) τηςόποιαςδίνουμεαρχικήτιμή1καιτελικήτιμή 10(άραοβρόγχοςμαςθαεκτελεστεί10φορές), αυτόπουγίνετεμέσαστονβρόγχοείναιοτι τυπώνετεητιμήπουπαίρνεικάθεφοράημεταβλητή countδηλαδή1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Πρόγραμμα2 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο10ωςτο1. 20

21 ProgramLesson4_Program2; varcount:integer; begin forcount:=10downto1do begin writeln(count); end; Readln; End. Κάνειτοίδιομετοπρόγραμμα1αλλάαυτήτην φοράομετρητήςcountμετράανάποδα(downto).άρα ημεταβλητήcountπαίρνειτιςτιμές: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 ΟΒρόγχοςWhile. do Συντάσσεταιέτσι: while«συνθήκη»do Begin «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; End; Πρόγραμμα3 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο0ωςτο9. ProgramLesson4_Program3; vara:integer; begin a:=0; whilea<10do begin writeln(a); a:=a+1; end; 21

22 Readln; End. Καταρχάςδίνουμεαρχικήτιμήστημεταβλητήa :=0;. Όσοτοaείναιμικρότεροτου10τυπώνειτοaκαι στησυνέχειαπροσθέτει1 Άρατοaθαπαίρνει τιςτιμές0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Στοa<10(δηλαδήτο9)θατερματιστείοβρόγχος γιατονλόγωότιδενθαισχύειησυνθήκηκαιστην συνέχειαθατερματιστείτοπρόγραμμα. 22

23 ΟΒρόγχοςRepeat Until Συντάσσεταιέτσι: Repeat «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; Until«Συνθήκη»; Πρόγραμμα4 ProgramLesson4_Program4; vara:integer; begin a:=0; Repeat writeln(a); a:=a+1; Until(a>9); Readln; End. ΌπωςκαιστοΠρόγραμμα3δίνουμεαρχικήτιμήστη μεταβλητήa:=0;. Θαπροσθέτει1στοaμέχριτοaναπάρειτιμή μεγαλύτερητου9 Άρατοaθαπαίρνειτιςτιμές 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Μόλιςτοaπάρειτηντιμή10(a>9)θα τερματιστείοβρόγχοςγιατονλόγωότιδενθα ισχύειησυνθήκηκαιστηνσυνέχειαθατερματιστεί τοπρόγραμμα. Προσοχή!Οιβρόγχοιμεσυνθήκηπρέπεινα περιλαμβάνουνκάτιπουνααλλάζειτηντιμήτης έκφρασης,ώστεαυτήναγίνειψευδήςκαιοβρόγχος ναλήξει,αλλιώςδενθατελειώσειποτε. 23

24 Άσκηση ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascal(χρησιμοποιώντας βρόγχο)πουθαδιαβάζει10ακεραίουςαπότο πληκτρολόγιοκαινατυπώνειτοάθροισματους. ΤέλοςΜαθήματος 24

25 Μάθημα5 Πίνακες 25

26 Πίνακες Arrays Πίνακαονομάζουμεδιάταξηδεδομένωνμιαςή περισσοτέρωνδιαστάσεωνηοποίαείναισυγκεκριμένου τύπουδεδομένων. Γιαπαράδειγμαέχουμεέναπίνακαακραίων5θέσεωντον οποίοονομάζουμεmyarrayκαιτονδηλώνουμεέτσιστις μεταβλητέςμας: myarray:array[1..5]ofinteger;. myarray[1] 4 myarray[2] myarray[3] 7 1 myarray[4] 3 myarray[5] 6 Πρώτοστοιχειότουπίνακαmyarrayείναιοmyarray[1]που έχειτιμήτονακέραιο4καιτοτελευταίοστοιχείοείναιο myarray[5]πουέχειτιμήτονακέραιο6. Γιαναδώσουμετιμήσεέναστοιχειότουπίνακαmyarray γραφούμε: Π.χ Κατευθείαν myarray[2]:=7; ήμέσωπληκτρολογίου readln(myarray[2]); Γιαναπαρουσιάσουμεμιατιμήαπότονπίνακαmyarray γραφούμε: Π.χ write(myarray[3]); 26

27 Άμαείναιμεγάλοςοπίνακαςκαλόείναινα χρησιμοποιούμεβρόγχουςγιατηνπροσπέλασητου. Πρόγραμμα1 ΓέμισμακαιΠαρουσίασηστοιχείωντουπίνακαστην οθόνη. ProgramLesson5_Program1; var myarray:array[1..5]ofinteger; count1,count2:integer; begin forcount1:=1to5do begin readln(myarray[count1]); end; forcount2:=1to5do begin write(myarray[count2]); end; readln; end. Άσκηση 1. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin1οποιοςείναι10θέσεων, στηνσυνέχειαθααθροίζειταστοιχείακαιθα τυπώνειτοαποτέλεσμα. 2. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin2οποιοςείναι5θέσεων,και 27

28 στηνσυνέχειαθατυπώνειτουςαρνητικούςαριθμούς καθώςκαιτοπλήθοςτους(πόσοιείναι). 3. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin3οποιοςείναι5θέσεων, στηνσυνέχειαθαβρίσκειτομικρότεροστοιχείοκαι θατοτυπώνειστηνοθόνη. ΟιασκήσειςναυλοποιηθούνμεβρόγχουςFOR. ΤέλοςΜαθήματος 28

29 Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις 29

30 Διαδικασίες procedures Διαδικασίαονομάζετεμιαομάδαεντολώνμεήχωρίς παραμέτρους,ηεκτέλεσητηςοποίαςπροκαλείταιμέσω μιαςκλήσηςδιαδικασίας. Μαζίμετιςσυναρτήσεις(functions)μαςγλυτώνουναπότον επαναληπτικόπρογραμματισμό. Πρόγραμμα1 ProgramLesson6_Program1; proceduredia(aa,bb,cc,dd:integer); begin writeln('aa:',aa,'bb:',bb,'cc:',cc,'dd:',dd); end; begin dia(10,22,37,49); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 4. Γίνετεηκλήσητηςδιαδικασίαςdia(10,22,37,49);Με ορισματατουςακεραίους10,22,37, Οιακέραιοι10,22,37,49περνούνσανορίσματαστην διαδικασίαdia(aa,bb,cc,dd:integer);στιςμεταβλητέςaa, bb,cc,dd 6. Γίνετεηπαρουσίασητωνμεταβλητώνστηνοθόνηκαι τερματίζετεηδιαδικασία. 7. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Έναάλλοπαράδειγμα: Πρόγραμμα2 ProgramLesson6_Program2; 30

31 vara,b:integer; procedureprosthesi(aa,bb:integer); begin writeln('prosthesi:',aa+bb); end; procedureaferesi(aa,bb:integer); begin writeln('aferesi:',aa bb); end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); prosthesi(a,b); aferesi(a,b); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 1. Τοπρόγραμμαμαςζητάδυοαριθμούςπου αποθηκεύονταιστιςμεταβλητέςaκαιb. 2. Στησυνέχειακαλείτεηδιαδικασίαprosthesi(a,b); όπουεκτυπώνειτηνπρόσθεσητωνδυομεταβλητών καιτερματίζετεηδιαδικασία. 3. Μετάκαλείτεηδιαδικασίαaferesi(a,b);όπου εκτυπώνειτηναφαίρεσητωνδυομεταβλητώνκαι τερματίζετεηδιαδικασία. 4. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Συναρτήσεις functions 31

32 Δουλεύουνόπωςτιςδιαδικασίεςαλλάοισυναρτήσεις επιστρέφουνμιατιμήστοκυρίωςπρόγραμμαμέσωτου ονόματοςτης. Πρόγραμμα3 ProgramLesson6_Program3; vara,b,pro,afe:integer; functionprosthesi(aa,bb:integer):integer; begin prosthesi:=aa+bb; end; functionaferesi(aa,bb:integer):integer; begin aferesi:=aa bb; end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); pro:=prosthesi(a,b); afe:=aferesi(a,b); writeln('prosthesh:',pro,'aferesh:',afe); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 1. Τοπρόγραμμαμαςζητάδυοαριθμούςπου αποθηκεύονταιστιςμεταβλητέςaκαιb. 2. Στησυνέχειακαλείτεησυνάρτησηprosthesi(a,b); όπουυπολογίζειτηνπρόσθεσητωνδυομεταβλητών τοαποτέλεσμαεπιστρέφεικαιγίνετεεκχώρησητιμής στημεταβλητήproτουκυρίωςπρογράμματος. 32

33 3. Μετάκαλείτεησυνάρτησηaferesi(a,b);όπου υπολογίζειτηναφαίρεσητωνδυομεταβλητώντο αποτέλεσμαεπιστρέφεικαιγίνετεεκχώρησητιμής στημεταβλητήafeτουκυρίωςπρογράμματος. 4. Γίνετεπαρουσίασητωναποτελεσμάτωνστηνοθόνη. 5. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Ασκήσεις 1. ΤροποποιείστετοΠρόγραμμα1ούτωςώστεη διαδικασίαdia(10,22,37,49);ναεκτελεστεί10φορές(να κάνετεχρήσηβρόγχου). 2. Ναγραφείμιασυνάρτηση(function)στηPascalπουθα δέχεταισανορίσματαδυοακεραίουςκαινα επιστρέφειστοκυρίωςπρόγραμματονμικρότερο.το διάβασματωνδυοακεραίωνκαθώςκαιηκλήσητης συνάρτησηςναγίνετεστοκυρίωςπρόγραμμα. ΤέλοςΜαθήματος 33

34 Μάθημα7 ΣειριακάΑρχεία 34

35 Αρχείακειμένου Ηδυνατότητανααποθηκεύσειςσεένααρχείοδεδομέναή ναανοίξειςένααρχείοκειμένουκαιναδιαβάσειςτα περιεχόμενατουμπορείναμαςβοηθήσειπάραπολύστην ανάπτυξηπρογραμμάτων. Εδώθαασχοληθούμεμετηνεγράφηκαιτηνανάγνωση αρχείωνκειμένουήσειριακώναρχείων(sequentialfiles). Εγγραφήσεαρχείοκειμένου Πρόγραμμα1 ProgramLesson7_Program1; VarFName,Txt:String; UserFile:Text; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(fname); Assign(UserFile,FName); Rewrite(UserFile); Writeln('Grapsetokimeno:'); Readln(Txt); Writeln(UserFile,Txt); Close(UserFile); End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος UserFile:Text Δηλώνουμεότιτοαρχείοθαπεριέχεικείμενο(text). Assign(UserFile,FName); Αντιστοίχησητουαρχείου.Περνούνταορίσματατύπος αρχείουκαιόνομααρχείου(πλήρηςδιαδρομή).δηλαδήτο αρχείοfnameθαείναιτύπουuserfileδηλαδήκείμενο. 35

36 Rewrite(UserFile); ΆνοιγματουαρχείουFNameγιαεγγραφή(ανέχειήδη κείμενοτοαρχείοσβήνετεκαιγράφειτονέο). ΚάνονταςχρήσητουAppend(UserFile);προσθέτουμετο κείμενοστοτέλοςτουαρχείου(εφόσονυπάρχειτο αρχείο!!!)κρατώνταςτοπροηγούμενοκείμενο. Writeln(UserFile,Txt); Εγγραφήκειμένουστοαρχείο(όχιστηνοθόνη). Close(UserFile); ΚλείσιμοτουαρχείουFName(απαιτείτε). Ανάγνωσηαπόαρχείοκειμένου Πρόγραμμα2 ProgramLesson7_Program2; VarUserFile:Text; FileName,TFile:String; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(filename); Assign(UserFile,FileName); Reset(UserFile); Repeat Readln(UserFile,TFile); Writeln(TFile); UntilEof(UserFile); Close(UserFile); Readln; End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος 36

37 Reset(UserFile); ΆνοιγματουαρχείουFileNameγιαανάγνωση. Repeat Readln(UserFile,TFile); Writeln(TFile); UntilEof(UserFile); ΔιάβαζεαπότοαρχείοReadln(UserFile,TFile);Καινα παρουσιάζειςστηνοθόνηwriteln(tfile);μέχρινα φτάσειςστοτέλοςτουαρχείουuntileof(userfile);. (Eof Endoffile) Close(UserFile); ΚλείσιμοτουαρχείουFileName(απαιτείτε). Παρατηρήσεις Ηανάγνωσητουαρχείουγίνετεγραμμή γραμμήμέχριτο τέλοςτουeof. ΔιαγραφήΑρχείου(Προσοχή Κίνδυνος!!!) Πρόγραμμα3 ProgramLesson7_Program3; VarUFile:Text; FileName:String; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(filename); Assign(UFile,FileName); 37

38 Erase(UFile); End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος Erase(UFile); ΆνοιγματουαρχείουFileNameγιαδιαγραφή. Άσκηση Ναγράψετεμιαδιαδικασία(procedure)στηνpascalπουθα ζητάτιςπληροφορίες:όνομα,επίθετο,e mail,τηλέφωνοκαι νατιςαποθηκεύεισεαρχείοκειμένου(append).στη συνέχειαθαγίνεταιερώτησηανθέλουμενασυνεχίσουμε ναπροσθέτουμεδεδομέναστοαρχείο.ανηαπάντηση είναιθετικήθαξανακαλείταιηδιαδικασία,ενώανείναι αρνητικήθατερματίζεταιτοπρόγραμμα. Ταδεδομένανααποθηκεύονταιστοαρχείοστηνεξής μορφή: Onoma:Γιώργος Epitheto:Χ. e Tilefono: ΤέλοςΜαθήματος 38

39 Μάθημα8 ΛίγοΧρώμα 39

40 Αςδώσουμελίγοχρώμα ΕδώπρέπειναχρησιμοποιήσουμεέναUnitστηPascalπου ενεργοποιείορισμένεςλειτουργίεςπουείναιυπεύθυνες γιατηνέξοδοπροςτηνοθόνη,τοcrt. Μπαίνειστηναρχήτουπρογράμματοςμαςκάτωαπότο Program Συντάσσετεέτσι: Usescrt; ΗεντολήTextcolor(int); Ηεντολήtextcolor(int);μαςδίνειτηνδυνατότητανα αλλάξουμετοχρώματωνγραμμάτωντουπρογράμματος μας. Συντάσσετεέτσι: textcolor(int); Όπουintδηλώνουμεένανακέραιοαπότο0ωςτο15που αντιστοιχείτοκάθεχρώμα. Ταχρήματα: 0 Black 1 DarkBlue 2 DarkGreen 3 DarkCyan 4 DarkRed 5 Purple 6 Brown 7 LightGrey 8 DarkGrey 9 LightBlue 10 LightGreen 11 Cyan 12 LightRed 13 Pink 40

41 14 Yellow 15 White Παράδειγμαηεντολήtextcolor(14);Κάνειταγράμματατου προγράμματοςκίτρινα! 41

42 Πρόγραμμα 1 programlesson8_program1; Usescrt; var i:integer; begin fori:=0to15do begin textcolor(i); delay(200); clrscr; writeln('helloworld!!!'); end; readln; end. ΕπεξήγησηΠρογράμματος delay(200); Δίνειχρονικήκαθυστέρηση200ms(1000ms=1sec) clrscr; Καθαρισμόςτηςοθόνης ΗεντολήtextBackground(int) Ηεντολήtextcolor(int);μαςδίνειτηνδυνατότητανα αλλάξουμετοχρώματουbackgroundτωνγραμμάτωντου προγράμματοςμας. Συντάσσετεέτσι: Background(int); 42

43 Όπουintδηλώνουμεένανακέραιοαπό0ως7που αντιστοιχείτοκάθεχρώμα. Ταχρώματα: 0 Black 1 DarkBlue 2 DarkGreen 3 DarkCyan 4 DarkRed 5 Purple 6 Brown 7 LightGrey Πρόγραμμα2 programlesson8_program2; Usescrt; var i:integer; begin fori:=0to7do begin textbackground(i); delay(100); writeln('helloworld!!!'); end; readln; end. ΤέλοςΜαθήματος 43

44 Μάθημα9 Γραφικά(BGI) 44

45 Γιαταπαρακάτωπαραδείγματαχρησιμοποιήθηκεο compilerτηςεταιρίαςborlandturbopascal7(γιαdos). ΤααρχικάBGIσημαίνουνBorlandGraphicsInterface. ΤαBGIγραφικάχρησιμοποιούνανάλυση640x480(pixels) Αρχικοποίησητωνγραφικών USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM, '..\BGI'); { Πρόγραμμα } CloseGraph; END. ΕντολέςΣχεδιασμούστηνPascal Γραμμές Line(x,y,xx,yy); Κύκλοι Circle(x,y,size); Τετράγωνα Rectangle(x,y,xx,yy); Χρώματα SetColor(int); 45

46 SetBkColor(int); Γεμίσματα SetFillStyle(style,color); FloodFill(x,y,stop_color); Κειμενο Outtextxy(x,y,'TextHere'); Γραμμές Γιανακάνουμεμιαγραμμήχρησιμοποιούμετηνεντολή Line(x,y,xx,yy);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τηςαρχήςτηςγραμμής ενώταxx,yyείναιοισυντεταγμένεςτουτέλους τηςγραμμής. Πρόγραμμα1 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); line(0,0,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 46

47 Κύκλοι Γιανακάνουμεμιαγραμμήχρησιμοποιούμετηνεντολή Circle(x,y,size);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τουκέντρουτουκύκλου ενώτοsizeείναιηακτίνατουκύκλου. Πρόγραμμα 2 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); circle(100,100,50); readln; CloseGraph; END. Έξοδος : 47

48 Τετράγωνα Γιανακάνουμεένατεράγονοχρησιμοποιούμετηνεντολή Rectangle(x,y,xx,yy);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τηςαρχήςτου τετραγώνου(πάνωαριστερά)ενώταxx,yyείναιοι συντεταγμένεςτουτέλουςτουτετραγώνου(κάτω δεξιά). Πρόγραμμα 3 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); rectangle(50,50,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 48

49 Χρώματα Γιαναδώσουμεχρώμασεένασχήματότε χρησιμοποιούμετηνεντολήsetcolor(int);ενώγια ναδώσουμεχρώμαστοφόντοχρησιμοποιούμετην εντολήsetbkcolor(int);.όπουintοαριθμόςτου χρώματος(0 15)πουαναφέρουμεστοΜάθημα8. Πρόγραμμα4 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); SetColor(14);{xromasxhmatoskitrino} SetBkColor(1);{xromafontoumple} rectangle(50,50,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 49

50 Γεμίσματα Γιαναγεμίσουμεένασχήμαμεχρώμα χρησιμοποιούμε2εντολές.μετηνεντολή SetFillStyle(style,color);Δηλώνουμεstyle γεμίσματος(1 10)καιχρώμαγεμίσματος(0 15 βλέπεμάθημα8),ενώμετηνεντολήfloodfill(x, y,stop_color);δίνουμετηνεντολήναγεμίζειαπό τοσημείοx,yμέχριναβρειτοχρώμαstop_color (0 15βλέπεμάθημα8). Πρόγραμμα5 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); cleardevice; SetColor(4);{kokkino} Circle(100,100,50); SetFillStyle(1,3); FloodFill(101,101,4); readln; 50

51 CloseGraph; END. Έξοδος: Κάπωςέτσι : ) Κείμενο Γιαναγράψουμεκείμενομπορούμεναχρησιμοποιήσουμε τηνεντολήouttextxy(x,y,'texthere');οπουx,y είναιοισυντεταγμένεςπουθαεμφανιστείτο κείμενο. Πρόγραμμα6 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); outtextxy(50,50,'george'); readln; CloseGraph; END. 51

52 Έξοδος: Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμασεPascalπουνασχεδιάζειένα σπίτι(μεπόρτακαιπαράθυρα).όπωςτοσχήμα(περίπου): Γιαδικήσαςευκολίακαλόείναινα κάνετεχρήσητετραγωνισμένου χαρτιούγιατονυπολογισμότων σημείων. ΤέλοςΜαθήματος 52

53 Μάθημα10 Γραφικά(BGI) Κίνηση 53

54 Αςδώσουμελίγηκίνησητώρασταγραφικάμας. Πρόγραμμα1 Μπροστά PROGRAMLesson9_Program1; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=10to350do begin cleardevice; outtextxy(i,240,' =TEST'); delay(1000); end; outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. Επεξήγησητουπρογράμματος cleardevice; Κάνεικαθαρισμότηςοθόνηςαπόταγραφικά. 54

55 Πρόγραμμα2 Καιπίσω PROGRAMLesson9_Program2; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=10to350do begin cleardevice; outtextxy(i,240,' =TEST'); delay(1000); end; fori:=350downto10do begin cleardevice; outtextxy(i,240,'test= '); delay(1000); end; outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. 55

56 Πρόγραμμα3 ΈναScreensaver PROGRAMLesson9_Program3; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN Randomize; write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=0to500do begin setcolor(random(15)); line(random(640),random(480),random(640),rando m(480)); delay(5000); end; cleardevice; setcolor(15); outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. Επεξήγησητουπρογράμματος Randomize; 56

57 Αρχικοποίησητηςσυνάρτησηςπαραγωγήςτυχαίων αριθμών. random(int); Συνάρτησηπουπαράγειτυχαίουςαριθμούςαπό1ωςint. Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμαστηνPascal(τύπουscreensaver) πουναεμφανίζεισετυχαίασημεία,τυχαίουμεγέθους κύκλους. ΤέλοςΜαθήματος 57

58 Μάθημα11 Ήχος 58

59 Γιαταπαρακάτωπαραδείγματαχρησιμοποιήθηκεο compilerτηςεταιρίαςborlandturbopascal7(γιαdos). ΓιαναβάλουμεήχοσεέναπρόγραμματηςPascal χρησιμοποιούμετηνσυνάρτησηsound(int),όπουint βάζουμετηνσυχνότητατουήχουσεhz(hertz). Πρόγραμμα1 ΟιΝότες programlesson11_program; USESCRT; {dilonoumetissixnotitessestatheres} const C=262; D=294; E=330; F=349; G=392; A=440; B=494; H=524; {dilonoumestatheratindiarkiasemillisecond} MS=20000; begin Sound(C); Delay(MS); NoSound; Sound(D); Delay(MS); NoSound; Sound(E); Delay(MS); NoSound; 59

60 Sound(F); Delay(MS); NoSound; Sound(G); Delay(MS); NoSound; Sound(A); Delay(MS); NoSound; Sound(B); Delay(MS); NoSound; Sound(H); Delay(MS); NoSound; end. ΤέλοςΜαθήματος 60

61 Παράρτημα 61

62 ΒασικέςΜαθηματικέςΠράξεις Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός Διαίρεση Ακέραιαδιαίρεση Υπόλοιποδιαίρεσης x:=y+z; x:=y z; x:=y*z; x:=y/z; x:=ydivz; x:=ymodz; ΜαθηματικέςΣυναρτήσεις Τετράγωνο ΤετραγωνικήΡίζα Ημίτονο Συνημίτονο Συνεφαπτομένη 62 SQR(RealVariable) SQRT(RealVariable) SIN(Realvariable) COS(Realvariable) ARCTAN(Realvariable)

63 ΠίνακαςASCII 63

64 64

65 ΛύσειςΑσκήσεων 65

66 Μάθημα2 ProgramMathima2_Askisi1; Varnum1,num2,num3,sum:integer; Varmesos:real; Begin write('inputnumber1:'); readln(num1); write('inputnumber2:'); readln(num2); write('inputnumber3:'); readln(num3); mesos:=(num1+num2+num3)/3; writeln('mesosoros:',mesos); readln; End. Μάθημα3 ProgramMathima3_Askisi1; vara,b:integer; Begin write('dose1ari8mo:'); readln(a); write('dose2ari8mo:'); readln(b); If(a>b)then begin write(a); end; if(a=b)then begin write('isoi!'); end else begin write(b); end; readln; end. ProgramMathima3_Askisi2; Varsel:integer; Vara,met:real; Begin 66

67 Writeln('1.EUR CYP'); Writeln('2.CYP EUR'); Write('Select>'); Readln(sel); caseselof 1: Begin write('doseeur:'); readln(a); met:=a*0.58; writeln('cyp:',met) End; 2: Begin writeln('dosecyp:'); readln(a); met:=a*1.74; writeln('eur:',met); End; End; Readln; End. Μάθημα4 ProgramMathima4_Askisi1; varcount:integer; vara,sum:integer; Begin count:=1; sum:=0; whilecount<=10do begin readln(a); sum:=sum+a; count:=count+1; end; writeln('sum:',sum); readln; end. Μάθημα5 ProgramMathima5_Askisi1; varpin1:array[1..10]ofinteger; 67

68 varcount1,count2,sum:integer; begin forcount1:=1to10do begin readln(pin1[count1]); end; forcount2:=1to10do begin sum:=sum+pin1[count2]; end; writeln('sum:',sum); readln; end. ProgramMathima5_Askisi2; varpin2:array[1..5]ofinteger; varcount1,count2,count3:integer; begin forcount1:=1to5do begin readln(pin2[count1]); end; forcount2:=1to5do begin ifpin2[count2]<0then Begin Writeln(pin2[count2]); count3:=count3+1; End; end; writeln('oiarnitikoieinai:',count3); readln; end. ProgramMathima5_Askisi3; varpin3:array[1..5]ofinteger; varcount1,count2,min:integer; begin forcount1:=1to5do 68

69 begin readln(pin3[count1]); end; min:=pin3[1]; forcount2:=2to5do begin ifpin3[count2]<minthen Begin min:=pin3[count2]; End; end; writeln('omikroteroseinai:',min); readln; end. Μάθημα6 ProgramLesson6_Askisi1; varcount:integer; proceduredia(aa,bb,cc,dd:integer); begin writeln('aa:',aa,'bb:',bb,'cc:',cc,'dd:',dd); end; begin Forcount:=1to10do Begin dia(10,22,37,49); end; readln; end. ProgramLesson6_Askisi2; vara,b,mik:integer; functionmikroteros(aa,bb:integer):integer; begin if(aa<bb)then begin mikroteros:=aa; end; if(aa>bb)then 69

70 begin mikroteros:=bb; end; if(aa=bb)then begin mikroteros:=bb; end; end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); mik:=mikroteros(a,b); writeln('mikroteros:',mik); readln; end. Μάθημα7 ProgramLesson7_Askisi; UsesCrt; procedureinsert(); Var UserFile:Text; name,surname,mail,phone:string; yn:char; begin Assign(UserFile,'C:\Phonebook.txt'); {ToarxeioC:\Phonebook.txtprepeinayparxei gianamporeseinagineiappend!!!} Append(UserFile); Write('Onoma:'); Readln(name); Write('Epitheto:'); Readln(surname); Write('E Mail:'); 70

71 Readln(mail); Write('Tilefono:'); Readln(phone); Writeln(UserFile,'Onoma:'+name); Writeln(UserFile,'Epitheto:'+surname); Writeln(UserFile,'E Mail:'+mail); Writeln(UserFile,'Tilefono:'+phone); Writeln(UserFile,' '); Close(UserFile); Write('Theletenasinexisete(y/n):'); Readln(yn); if(yn='y')then begin clrscr;{katharismostisothonis} insert(); end else begin Write('ByeBye...'); exit;{exodosapotoprogramma} end; end; begin insert(); readln; end. Μάθημα9 PROGRAMBGI_HOUSE; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN 71

72 InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); setcolor(9); line(300,0,200,200); line(300,0,400,200); rectangle(200,200,400,400); setcolor(3); rectangle(220,220,270,270); rectangle(330,220,380,270); setcolor(3); rectangle(270,320,330,400); setcolor(14); outtextxy(170,420,'bgihousebygeorge HADJIKYRIACOU'); setcolor(7); outtextxy(220,440,'press[enter]toexit'); readln; CloseGraph; END. Μάθημα10 PROGRAMLesson10_Program; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=50to500do begin circle(random(640),random(480),random(100)); delay(5000); end; cleardevice; setcolor(15); outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; 72

73 END. 73

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α1. α-σωστό β-λάθος γ-λάθος δ-σωστό ε-σωστό Α2. 1. ε 2. γ 3. α 4. στ 5. β Α4. Α) Σχολικό βιβλίο σελίδα 58 Βασικές αλγοριθμικές δομές: επιλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ Διάβασε timi Ψευδής timi

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α 1. Αρχή Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ από τη Στήλη Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία.

Α3. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ από τη Στήλη Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ ιάβασε vath1, vath2 syn_vath

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α,β,γ,δ,ε,στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α,β,γ,δ,ε,στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

Pascal - Βασικές Έννοιες

Pascal - Βασικές Έννοιες Pasal - Βασικές Έννοιες «Ο ΠΗΛΟΣ ΑΝ ΜΗ ΑΡΗ ΚΕΡΑΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ» Σηµαίνει: «Η λάσπη αν δε ζυµωθεί δε γίνετε κεραµίδι» ηλαδή: «Χωρίς τη δοκιµασία της πρακτικής εξάσκησης δεν αποκτάς ικανότητα, πείρα». (Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες λύσεις

Προτεινόμενες λύσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Προτεινόμενες λύσεις Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο,

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης

Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης Ερωτήσεις και απαντήσεις στα θέματα του κανονισμού κατάρτισης 4 Φεβρουαρίου 2014 1 Ομάδα Α - Ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων 1. (ΕΓΓ.11) Τι εννοούμε με τον όρο πρόβλημα; (Ενότητα 1.1 Βιβλίου) Με τον όρο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Φλώρινα, Φεβρουάριος 1995 Παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αποθήκης σε Pascal µε τη χρήση δυαδικών αρχείων και µενού. Διδάχθηκε στο ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Ο τύπος char Επιτρέπει να διαβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Παράδειγμα Υπολογισμός Μισθού ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10

Μονάδες 4. β. x=20 και y=10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

Μονοδιάστατοι Πίνακες

Μονοδιάστατοι Πίνακες Μονοδιάστατοι Πίνακες «Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, δεν είναι η καταγωγή, αλλά η αρετή που τους κάνει τη διαφορά.» ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ Κουλλάς Χρίστος oullas 2 Στόχοι Μαθήματος Οι μαθητές να μπορούν: να ονομάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt;

Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt; Ασκήσεις σε Pascal Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος }(* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt, που περιέχει συναρτήσεις οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Program cinema (input, output);

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι. Α. Υπολογιστικά Προβλήματα. Β. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους. Γ. ομή Αλγόριθμων. Δ. ομές εδομένων

Αλγόριθμοι. Α. Υπολογιστικά Προβλήματα. Β. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους. Γ. ομή Αλγόριθμων. Δ. ομές εδομένων Αλγόριθμοι Α. Υπολογιστικά Προβλήματα Β. Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Γ. ομή Αλγόριθμων Δ. ομές εδομένων Α. Υπολογιστικά Προβλήματα Πρόβλημα: Μια μη αποδεκτή κατάσταση που χρειάζεται επίλυση. Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal

Κων/νου Στυλιάδη. Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal Έτοιµες Ασκήσεις σε Pascal Φλώρινα, Οκτώβριος 2000 Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος } (* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt,

Διαβάστε περισσότερα

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν:

Υποπρογράµµατα Συναρτήσεις. Στόχοι Μαθήµατος. Οι µαθητές να µπορούν: Υποπρογράµµατα «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. Α.2. Α.3. Α.4. 1 - Σωστό 2 - Σωστό 3 - Λάθος 4 - Λάθος 5 Σωστό 1 δ 2 ε 3 β 4 γ 5 α Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εντολές εκχώρησης (αντικατάστασης)....1 1.1 Εισαγωγή...4 1.1.1 Χρήση ΛΣ και IDE της Turbo Pascal....4 1.1.2 Αίνιγμα...6 1.2 Με REAL...7 1.2.1 Ερώτηση...9 1.2.2 Επίλυση δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 1. Locals Window & BreakPoints

Πίνακας Περιεχομένων. 1. Locals Window & BreakPoints Πίνακας Περιεχομένων 1. Locals Window & BreakPoints... 1 2. Άσκηση 1 (Select case)... 4 3. Άσκηση 2 (For)... 4 4. Άσκηση 3 (Do Loop)... 5 5. Άσκηση 4 (Do Loop)... 6 1. Locals Window & BreakPoints 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση της εξόδου

Μορφοποίηση της εξόδου Μορφοποίηση της εξόδου (i) Όταν θέλουμε τα αποτελέσματα μιάς εντολής WRITE(*, *) να εμφανίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τροποποιούμε τον δεύτερο αστερίσκο. 2 τρόποι μορφοποίησης WRITE(*, '(format εξόδου)')

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties)

Τα αντικείμενα ή Χειριστήρια και οι βασικές ιδιότητες τους (properties) Καθηγητής : Κώστας Αχιλλέως ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ VISUAL BASIC A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α) Τι είναι η Visual Basic Είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Β) Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java 1 ο & 2 o ΕΠΙΠΕΔΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σελίδα: 1/20 Απρίλιος 2011 Γλωσσών Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 η Εισαγωγή στο Matlab 1 Άσκηση 1 η : Εισαγωγή στο Matlab Αντικείμενο Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Matlab (πρόγραμμα αριθμητικής ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπο-προγράμματα στη Fortran

Υπο-προγράμματα στη Fortran ΦΥΣ 145 - Διαλ.05 1 Υπο-προγράμματα στη Fortran q Mέχρι τώρα τα προβλήματα και τα προγράμματα που έχουμε δεί ήταν αρκετά απλά και επομένως ένα και μόνο πρόγραμμα ήταν αρκετό για να τα λύσουμε q Όταν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 06 Ιουνίου 2014 08:00 11:00 ΟΔΗΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επιλογής. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επιλογής Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επιλογής (Απόφασης) Εκτέλεση υπό συνθήκη IF THEN IF THEN ELSE IF THEN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 4: Visual Basic for Applications (VBA) Δομές Επανάληψης και Επιλογής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2 Εισαγωγή στην C Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Σύνταξη και Σηµασιολογία της C Σχολιασµός Μεταβλητές / Σταθερές Τύποι εδοµένων και Τελεστές Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 2,, Sec.

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 9 ο Επιµερισµός εδοµένων

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 9 ο Επιµερισµός εδοµένων Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 9 ο Επιµερισµός εδοµένων Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Pascal. 1. Εισαγωγή. 1.1 0 Υπολογιστής

Pascal. 1. Εισαγωγή. 1.1 0 Υπολογιστής 1. Εισαγωγή 1.1 0 Υπολογιστής Μέχρι πρόσφατα ο υπολογιστής εθεωρείτο σαν εκτελεστής πράξεων σε αριθμητικές τιμές. Με τον ερχομό της πληροφορικής, o ρόλος του υπολcγιστή έγινε πιο σημαντικός αφού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού και Μεταφραστών Μεταβλητές (1) Μεταβλητή: Αφαιρετική αναπαράσταση διεύθυνσης µνήµης, ή συλλογής διευθύνσεων µνήµης του Η/Υ. Αναγνωριστικόή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις

ΦΥΣ 145 - Διαλ.03. Ø Εντολές ελέγχου και λογικής. Ø Εντολές µεταφοράς. Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών. Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 1 Ø Εντολές ελέγχου και λογικής Ø Εντολές µεταφοράς Ø Βρόγχοι επανάληψης εντολών Ø Βρόγχοι επανάληψης µε λογικές σχέσεις Εντολές Ελέγχου και Λογικής ΦΥΣ 145 - Διαλ.03 2 q Τα assignment

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις γλώσσας Pascal

Σημειώσεις γλώσσας Pascal Σημειώσεις γλώσσας Pascal Κεφάλαιο 1 Τι είναι ένα πρόγραμμα ΗΥ; Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες Αν είστε τελείως πρωτάρηδες στους υπολογιστές, θα βρείτε χρήσιμες τις πληροφορίες στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό

Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό Γιάννης Κασσιός Σε αυτό το μάθημα θα εξερευνήσουμε ένα σπουδαίο μοντέλο προγραμματισμού, το συναρτησιακό προγραμματισμό. Θα δούμε το συναρτησιακό προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή της δομής ελέγχου για την ανάπτυξη αλγορίθμων. Μία μελέτη περίπτωσης

Οι δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή της δομής ελέγχου για την ανάπτυξη αλγορίθμων. Μία μελέτη περίπτωσης Οι δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή της δομής ελέγχου για την ανάπτυξη αλγορίθμων. Μία μελέτη περίπτωσης Α. Τζιμογιάννης, Β. Γεωργίου 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία του Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Σημασιολογική Ανάλυση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Σημασιολογικής Ανάλυσης Στατική και Δυναμική Σημασιολογία Σημασιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός τρόπος σύνταξης: Όνομα_συνάρτησης(όρισμα1,όρισμα2,,όρισμαΝ) Η ονομασία τους είναι δεσμευμένη. Παραδείγματος χάριν: sin(x) cos(x) tan(x) exp(x)

Γενικός τρόπος σύνταξης: Όνομα_συνάρτησης(όρισμα1,όρισμα2,,όρισμαΝ) Η ονομασία τους είναι δεσμευμένη. Παραδείγματος χάριν: sin(x) cos(x) tan(x) exp(x) Εσωτερικές (built-in) συναρτήσεις του Matlab Γενικός τρόπος σύνταξης: Όνομα_συνάρτησης(όρισμα1,όρισμα2,,όρισμαΝ) Επιτελούν διάφορες προκαθορισμένες λειτουργίες Η ονομασία τους είναι δεσμευμένη Παραδείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων

Κεφάλαιο 1. Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT. -Ενσωματωμένες συναρτήσεις. -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD. -Προτεραιότητα πράξεων Κεφάλαιο 1 Αρχή ήμισυ παντός. Πλάτων, 427-347 π.χ., Φιλόσοφος Τι θα μάθουμε σήμερα: -AND, OR, NOT -Ενσωματωμένες συναρτήσεις -Μαθηματικοί τελεστές -ΤΕΛΕΣΤΕΣ DIV ΚΑΙ MOD -Προτεραιότητα πράξεων 1 Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures): 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες. Παλαιγεωργίου Γιώργος. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010

Μαθησιακές δυσκολίες. Παλαιγεωργίου Γιώργος. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Μαθησιακές δυσκολίες Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Διδακτικές προσεγγίσεις Σύντομη αναφορά Εισήγηση ή Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα