Η Pascal με παραδείγματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Pascal με παραδείγματα"

Transcript

1 ΗPascalμεπαραδείγματα GeorgeHadjikyriacou 2007

2 Περιεχόμενα Μάθημα1 Εισαγωγή Μάθημα2 Μεταβλητές Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου Μάθημα4 Βρόγχοι Μάθημα5 Πίνακες Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις Μάθημα7 ΣειριακάΑρχεία Μάθημα8 ΛίγοΧρώμα... Μάθημα9 Γραφικά(BGI) Μάθημα10 Γραφικά(BGI) Κίνηση Μάθημα11 Ήχος Παράρτημα ΛύσειςΑσκήσεων

3 Μάθημα1 Εισαγωγή 3

4 ΓιαναξεκινήσουμεναπρογραμματίζουμεστηνPascalτο πρώτοπράγμαπουχρειαζόμαστεναέχουμεένανcompiler τηςpascal.γιαταπαρακάτωπαραδείγματα χρησιμοποιήθηκεοcompilerbloodsheddev Pascalέκδοση Αςξεκινήσουμελοιπόν.. ΈναπρόγραμμαστηνPascalέχειτηνεξήςδομή. ProgramΟνομα_προγραμματος; Begin «πρόγραμμα» End. Πρόγραμμα1 Οσκοπόςτουπρώτουμαςπρογράμματοςείναινα παρουσιάσειστηνοθόνημαςτομήνυμα«helloworld!!!». Παρακάτωδίνετεηλίστα: ProgramLesson1_Program1; UsesCrt; Begin Clrscr; Write('HelloWorld!!!');{σχόλια} Readln; End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος ProgramLesson1_Program1; Τοόνοματουπρογράμματοςστηνπερίπτωσημαςλέγετε Lesson1_Program1 4

5 Begin Αρχήτουπρογράμματος Clrscr; ΚαθαρισμόςτηςΟθόνης. Write('HelloWorld!!!'); Παρουσιάζειστηνοθόνητουμήνυμαπουβρίσκετεμέσα στα('.') Readln; ΤοReadlnεδώχρησιμοποιείτεγιανασταματήσειτο πρόγραμμακαιναπεριμένειτονχρήστηναπατήσειenter γιανατερματιστεί. End. Τέλοςτουπρογράμματος Παρατηρήσεις 1. Όλεςοιεντολέςτελειώνουνμετοελληνικό ερωτηματικό«;» 2. Ότιγράψουμεμέσαστιςαγκύλες{}θεωρούνεσχόλια καιδενεκτελούνταιαπότονcompiler. ΒήματαΥλοποίησης Βήμα1.ΑνοίγουμετοπρόγραμμαDev Pascal Βήμα2.ΑπότομενούFileεπιλεγούμεNewSourceFile Βήμα3.Πληκτρολογούμετοκώδικα 5

6 Βήμα4.Κάνουμεcompileτοπρόγραμμαπουμόλιςγράψαμε (αφούγίνειέλεγχοςγιατυχόνλάθη)απότομενούexecute Compile Βήμα5.Αφούπάνεόλακαλά(Totalerrors:0)τρέχουμετο πρόγραμμαμαςμεexecute Run.Στηνοθόνηπαρουσιάζετε: 6

7 Ορισμοί ΤέλοςΜαθήματος γλώσσαπρογραμματισμού.τεχνικήγλώσσασχεδιασμένηγιανα δημιουργείήναεκφράζειπρογράμματα. Compiler.Πρόγραμμαυπολογιστήπουχρησιμοποιείταιγιανα μεταγλωττίζει(απόγλώσσαπρογραμματισμούσεγλώσσαπου μπορείνακαταλάβειοηλεκτρονικόςυπολογιστής) 7

8 Μάθημα2 Μεταβλητές 8

9 Μεταβλητή(variable)στιςγλώσσεςπρογραμματισμού ονομάζουμεέναγλωσσικόαντικείμενοπουμπορείναλάβει διάφορεςτιμές,μίακάθεφορά.οιτιμέςμιαςμεταβλητής περιορίζονταισυνήθωςσεένατύποδεδομένων. ΒασικοίτύποιδεδομένωντηςPascal: 1. integer ακραίοι,παίρνουντιμέςαπό 32768μέχρι LongInt ακραίοι,παίρνουντιμέςαπό 2^31μέχρι2^ real πραγματικοί,παίρνουντιμέςαπό3.4x10 μέχρι 3.4x char χαρακτήρες,όπωςγιαπαράδειγμα:'a','b', '+' 5. Boolean ΠαίρνειμόνοδυοτιμέςTrue/False 6. String Συμβολοσειρά(μέγιστουμεγέθους255 χαρακτήρων)όπωςγιαπαράδειγμα:«hello» Σταθερέςconstant ΣταθερέςείναιαντικείμεναταοποίαπαίρνουνμόνοΜΙΑ τιμή.καιτοποθετούνταιπάνωαπότιςμεταβλητές. Συντάσσονταιέτσι: Const Όνομα_σταθεράς=τιμή; Πρόγραμμα1 Οσκοπόςτουπρογράμματοςείναιναδιαβάσει(είσοδος) δυοακεραίουςαπότοπληκτρολόγιοκαινατυπώσει (έξοδος)τοαποτέλεσμα.παρακάτωδίνετεηλίστα: ProgramLesson2_Program1; 9

10 VarNum1,Num2,Sum:Integer; Begin Write('Inputnumber1:'); Readln(Num1); Write('Inputnumber2:'); Readln(Num2); Sum:=Num1+Num2; Writeln('Sum:',Sum); Readln; End. ΑκολουθήστεταβήματαυλοποίησηςτουΜαθήματος1 (σελίδα3)γιανατρέξετετοπρόγραμμα. ΕπεξήγησηΠρογράμματος VarNum1,Num2,Sum:Integer; ΔήλωσημεταβλητώναυτόγίνετεξεκινώνταςμετοVar (απότοvariable),δηλώνουμεταονόματατωνμεταβλητών πουθαχρησιμοποιήσουμε(num1,num2,sum)καιστοτέλος δηλώνουμετιτύπουείναιαυτέςοιμεταβλητές(:integer). Readln(Num1); ΜετηνReadln(όνομα_μεταβλητής)τοπρόγραμμαπεριμένει μέχριναδοθείτιμήστηνμεταβλητή. Sum:=Num1+Num2; ΕδώγίνετεεκχώρησητιμήςστηνμεταβλητήSumαφού κάνειτηνπράξημεταξύτηςnum1καιnum2(πρόσθεση). Writeln('Sum:',Sum); Τυπώνειτοαποτέλεσματηςπρόσθεσης,δηλαδήτηντιμή τηςμεταβλητήςsum. Παρατηρήσεις 10

11 3. ΗεντολήWriteτυπώνειστηνοθόνηκαιοκέρσορας δεναλλάζειγραμμή,ενώμετηνεντολήwriteln τυπώνειστηνοθόνηκαιμετάοκέρσοραςαλλάζει γραμμή. 4. Μετο:=κάνουμεεκχώρησητιμήςσεμεταβλητή μέσαστοπρόγραμμα. 5. Ισχύουνοιπράξεις:+(πρόσθεση), (αφαίρεση), *(πολλαπλασιασμός),/(διαίρεση),( )(παρενθέσεις) Πρόγραμμα2 Συμβολοσειρές ProgramLesson2_Program2; Varname:String; Begin Write('WhatisyourName?:'); Readln(name); Writeln('Hello,',name,'areyouOK?'); Readln; End. 11

12 Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμασεPascalπουθαδιαβάζειτρεις ακεραίουςαριθμούςαπότοπληκτρολόγιοκαινατυπώνει τονμέσοόροτους. Αριθμός1+Αριθμός2+Αριθμός3 Μέσοςόρος= 3 12 ΤέλοςΜαθήματος

13 Μάθημα3 ΠροτάσειςΕλέγχου 13

14 HΠρότασηΕλέγχουIF THEN Συντάσσεταιέτσι: If«πρόταση»then Begin «εντολές» End; ΟσκοπόςτηςπρότασηςελέγχουIF THENείναιναελέγχει μιαέκφρασηανείναιαληθήςήψευδής.σεπερίπτωσηπου είναιαληθήςτότεεκτελούνταιοιεντολέςπουακολουθούν αλλιώτικαπαραλείπονταιάραδενεκτελούνται.για παράδειγμα: Ανημεταβλητήaείναιμεγαλύτερηαπό0τότετύπωσε στηνοθόνη«θετικός»ανείναιμικρότερηαπό0τότε τύπωσε«αρνητικός»καιανείναιίσημε0τότετύπωσε «Έδωσες0». Γιαναδούμετώραπωςμπορούμενατοπούμεαυτόστην Pascal. Πρόγραμμα3 ProgramLesson3_Program1; Vara:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(a); if(a>0)then Begin Write('Thetikos'); End; if(a<0)then Begin 14

15 Write('Arnitikos'); End; if(a=0)then Begin Write('Edoses0'); End; Readln; End. HΠρότασηΕλέγχουIF THEN ELSE Συντάσσεταιέτσι: If«πρόταση»then Begin «εντολές» End else Begin «εντολές» End; ΟσκοπόςπουβάζουμετοELSE(αλλιώτικα)σεμια πρότασηελέγχουif THENείναισεπερίπτωσηπουδεν ισχύουνοιifαλλάκάτιάλλο. Γιαπαράδειγμα: Ανημεταβλητήbείναιμεγαλύτερηηίσημε100τότε τύπωσε«οκ»αλλιώτικατύπωσε«error». Πρόγραμμα2 ProgramLesson3_Program2; Varb:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(b); if(b>=100)then 15

16 Begin Write('OK'); End else Begin Writeln('Error'); End; Readln; End. Σεπερίπτωσητώραπουέχουμεπάνωαπόμιασυνθήκεςνα ελέγξουμεχρησιμοποιούμετουςλογικούςτελεστέςand καιor.τοandτοχρησιμοποιούμεάμαισχύουνολεσοι προτάσειςενώτοorχρησιμοποιείτεανισχύειμιααπό τιςπροτάσεις. Γιαπαράδειγμα: Ανημεταβλητήcείναιμικρότερηαπό100KAI μεγαλύτερηαπό0τότετύπωσε«είσαιμέσασταόρια» αλλιώτικατύπωσε«είσαιεκτόςορίων». Πρόγραμμα3 ProgramLesson3_Program3; Varc:Integer; Begin Write('Dosearithmo:'); Readln(c); if(c>=0)and(c<=100)then Begin Write('Eisemesastaoria') End else Begin Write('Eiseektosoriwn'); End; Readln; End. 16

17 HΠρότασηΕλέγχουCASE ΠαίζειτονρόλοτωνπολλώνIF,απότιςοποίεςθα εκτελεστείμόνοημία. Πρόγραμμα4 ProgramLesson3_Program4; Varc:char; Begin Write('Dosea,borc:'); Readln(c); casecof 'a': Begin writeln('alpha'); End; 'b': Begin writeln('beta'); End; 'c': Begin writeln('gamma'); End; End; Readln; End. Παρατηρήσεις ΠροσέξτεσεποιαEndμπαίνει«;»σεποιοEndμπαίνει«.» καισεποιοendδενμπαίνειτίποτα. Ασκήσεις 17

18 1. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαζητάδυο ακεραίουςαριθμούςκαινατυπώνειτονμεγαλύτερο. 2. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαμετατρέπει ποσάαπόκυπριακήλύρασεευρώκαθώςκαιαπό ΕυρώσεΚυπριακήλύρα.Στηναρχήτου προγράμματοςναυπάρχειμενούόπουθαεπιλέγουμε τιμετατροπήθέλουμενακάνουμε. ΝαυλοποιηθείμεCase.Τομενούναείναιτηςμορφής: 1.EUR CYP 2.CYP EUR Select>_ 18 ΤέλοςΜαθήματος

19 Μάθημα4 Βρόγχοι 19

20 Ολόγοςπουχρησιμοποιούμεβρόγχουςείναιότανθέλουμε ναεπαναλάβουμεένακομμάτικώδικαπολλέςφορές.οι βρόγχοιπουθαεξετάσουμεείναιοι:for,while.doκαιο βρόγχοςrepeat.until. ΟΒρόγχοςFOR Συντάσσεταιέτσι: Forμεταβλητή:=αρχήtoτέλοςdo Begin «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; End; Πρόγραμμα1 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο1ωςτο10. ProgramLesson4_Program1; varcount:integer; begin forcount:=1to10do begin writeln(count); end; Readln; End. Εδώέχουμετηνμεταβλητήcount(τύπουinteger) τηςόποιαςδίνουμεαρχικήτιμή1καιτελικήτιμή 10(άραοβρόγχοςμαςθαεκτελεστεί10φορές), αυτόπουγίνετεμέσαστονβρόγχοείναιοτι τυπώνετεητιμήπουπαίρνεικάθεφοράημεταβλητή countδηλαδή1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Πρόγραμμα2 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο10ωςτο1. 20

21 ProgramLesson4_Program2; varcount:integer; begin forcount:=10downto1do begin writeln(count); end; Readln; End. Κάνειτοίδιομετοπρόγραμμα1αλλάαυτήτην φοράομετρητήςcountμετράανάποδα(downto).άρα ημεταβλητήcountπαίρνειτιςτιμές: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 ΟΒρόγχοςWhile. do Συντάσσεταιέτσι: while«συνθήκη»do Begin «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; End; Πρόγραμμα3 Τυπώνεικάθετατουςαριθμούςαπότο0ωςτο9. ProgramLesson4_Program3; vara:integer; begin a:=0; whilea<10do begin writeln(a); a:=a+1; end; 21

22 Readln; End. Καταρχάςδίνουμεαρχικήτιμήστημεταβλητήa :=0;. Όσοτοaείναιμικρότεροτου10τυπώνειτοaκαι στησυνέχειαπροσθέτει1 Άρατοaθαπαίρνει τιςτιμές0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Στοa<10(δηλαδήτο9)θατερματιστείοβρόγχος γιατονλόγωότιδενθαισχύειησυνθήκηκαιστην συνέχειαθατερματιστείτοπρόγραμμα. 22

23 ΟΒρόγχοςRepeat Until Συντάσσεταιέτσι: Repeat «Κώδικαςγιαεπανάληψη»; Until«Συνθήκη»; Πρόγραμμα4 ProgramLesson4_Program4; vara:integer; begin a:=0; Repeat writeln(a); a:=a+1; Until(a>9); Readln; End. ΌπωςκαιστοΠρόγραμμα3δίνουμεαρχικήτιμήστη μεταβλητήa:=0;. Θαπροσθέτει1στοaμέχριτοaναπάρειτιμή μεγαλύτερητου9 Άρατοaθαπαίρνειτιςτιμές 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Μόλιςτοaπάρειτηντιμή10(a>9)θα τερματιστείοβρόγχοςγιατονλόγωότιδενθα ισχύειησυνθήκηκαιστηνσυνέχειαθατερματιστεί τοπρόγραμμα. Προσοχή!Οιβρόγχοιμεσυνθήκηπρέπεινα περιλαμβάνουνκάτιπουνααλλάζειτηντιμήτης έκφρασης,ώστεαυτήναγίνειψευδήςκαιοβρόγχος ναλήξει,αλλιώςδενθατελειώσειποτε. 23

24 Άσκηση ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascal(χρησιμοποιώντας βρόγχο)πουθαδιαβάζει10ακεραίουςαπότο πληκτρολόγιοκαινατυπώνειτοάθροισματους. ΤέλοςΜαθήματος 24

25 Μάθημα5 Πίνακες 25

26 Πίνακες Arrays Πίνακαονομάζουμεδιάταξηδεδομένωνμιαςή περισσοτέρωνδιαστάσεωνηοποίαείναισυγκεκριμένου τύπουδεδομένων. Γιαπαράδειγμαέχουμεέναπίνακαακραίων5θέσεωντον οποίοονομάζουμεmyarrayκαιτονδηλώνουμεέτσιστις μεταβλητέςμας: myarray:array[1..5]ofinteger;. myarray[1] 4 myarray[2] myarray[3] 7 1 myarray[4] 3 myarray[5] 6 Πρώτοστοιχειότουπίνακαmyarrayείναιοmyarray[1]που έχειτιμήτονακέραιο4καιτοτελευταίοστοιχείοείναιο myarray[5]πουέχειτιμήτονακέραιο6. Γιαναδώσουμετιμήσεέναστοιχειότουπίνακαmyarray γραφούμε: Π.χ Κατευθείαν myarray[2]:=7; ήμέσωπληκτρολογίου readln(myarray[2]); Γιαναπαρουσιάσουμεμιατιμήαπότονπίνακαmyarray γραφούμε: Π.χ write(myarray[3]); 26

27 Άμαείναιμεγάλοςοπίνακαςκαλόείναινα χρησιμοποιούμεβρόγχουςγιατηνπροσπέλασητου. Πρόγραμμα1 ΓέμισμακαιΠαρουσίασηστοιχείωντουπίνακαστην οθόνη. ProgramLesson5_Program1; var myarray:array[1..5]ofinteger; count1,count2:integer; begin forcount1:=1to5do begin readln(myarray[count1]); end; forcount2:=1to5do begin write(myarray[count2]); end; readln; end. Άσκηση 1. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin1οποιοςείναι10θέσεων, στηνσυνέχειαθααθροίζειταστοιχείακαιθα τυπώνειτοαποτέλεσμα. 2. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin2οποιοςείναι5θέσεων,και 27

28 στηνσυνέχειαθατυπώνειτουςαρνητικούςαριθμούς καθώςκαιτοπλήθοςτους(πόσοιείναι). 3. ΝαγραφείπρόγραμμαστηPascalπουθαγεμίζειέναν πίνακαακεραίωντονpin3οποιοςείναι5θέσεων, στηνσυνέχειαθαβρίσκειτομικρότεροστοιχείοκαι θατοτυπώνειστηνοθόνη. ΟιασκήσειςναυλοποιηθούνμεβρόγχουςFOR. ΤέλοςΜαθήματος 28

29 Μάθημα6 Διαδικασίες Συναρτήσεις 29

30 Διαδικασίες procedures Διαδικασίαονομάζετεμιαομάδαεντολώνμεήχωρίς παραμέτρους,ηεκτέλεσητηςοποίαςπροκαλείταιμέσω μιαςκλήσηςδιαδικασίας. Μαζίμετιςσυναρτήσεις(functions)μαςγλυτώνουναπότον επαναληπτικόπρογραμματισμό. Πρόγραμμα1 ProgramLesson6_Program1; proceduredia(aa,bb,cc,dd:integer); begin writeln('aa:',aa,'bb:',bb,'cc:',cc,'dd:',dd); end; begin dia(10,22,37,49); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 4. Γίνετεηκλήσητηςδιαδικασίαςdia(10,22,37,49);Με ορισματατουςακεραίους10,22,37, Οιακέραιοι10,22,37,49περνούνσανορίσματαστην διαδικασίαdia(aa,bb,cc,dd:integer);στιςμεταβλητέςaa, bb,cc,dd 6. Γίνετεηπαρουσίασητωνμεταβλητώνστηνοθόνηκαι τερματίζετεηδιαδικασία. 7. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Έναάλλοπαράδειγμα: Πρόγραμμα2 ProgramLesson6_Program2; 30

31 vara,b:integer; procedureprosthesi(aa,bb:integer); begin writeln('prosthesi:',aa+bb); end; procedureaferesi(aa,bb:integer); begin writeln('aferesi:',aa bb); end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); prosthesi(a,b); aferesi(a,b); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 1. Τοπρόγραμμαμαςζητάδυοαριθμούςπου αποθηκεύονταιστιςμεταβλητέςaκαιb. 2. Στησυνέχειακαλείτεηδιαδικασίαprosthesi(a,b); όπουεκτυπώνειτηνπρόσθεσητωνδυομεταβλητών καιτερματίζετεηδιαδικασία. 3. Μετάκαλείτεηδιαδικασίαaferesi(a,b);όπου εκτυπώνειτηναφαίρεσητωνδυομεταβλητώνκαι τερματίζετεηδιαδικασία. 4. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Συναρτήσεις functions 31

32 Δουλεύουνόπωςτιςδιαδικασίεςαλλάοισυναρτήσεις επιστρέφουνμιατιμήστοκυρίωςπρόγραμμαμέσωτου ονόματοςτης. Πρόγραμμα3 ProgramLesson6_Program3; vara,b,pro,afe:integer; functionprosthesi(aa,bb:integer):integer; begin prosthesi:=aa+bb; end; functionaferesi(aa,bb:integer):integer; begin aferesi:=aa bb; end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); pro:=prosthesi(a,b); afe:=aferesi(a,b); writeln('prosthesh:',pro,'aferesh:',afe); readln; end. Βήματαεκτέλεσης: 1. Τοπρόγραμμαμαςζητάδυοαριθμούςπου αποθηκεύονταιστιςμεταβλητέςaκαιb. 2. Στησυνέχειακαλείτεησυνάρτησηprosthesi(a,b); όπουυπολογίζειτηνπρόσθεσητωνδυομεταβλητών τοαποτέλεσμαεπιστρέφεικαιγίνετεεκχώρησητιμής στημεταβλητήproτουκυρίωςπρογράμματος. 32

33 3. Μετάκαλείτεησυνάρτησηaferesi(a,b);όπου υπολογίζειτηναφαίρεσητωνδυομεταβλητώντο αποτέλεσμαεπιστρέφεικαιγίνετεεκχώρησητιμής στημεταβλητήafeτουκυρίωςπρογράμματος. 4. Γίνετεπαρουσίασητωναποτελεσμάτωνστηνοθόνη. 5. Πατάμε[ENTER]γιανατερματιστείτοπρόγραμμα. Ασκήσεις 1. ΤροποποιείστετοΠρόγραμμα1ούτωςώστεη διαδικασίαdia(10,22,37,49);ναεκτελεστεί10φορές(να κάνετεχρήσηβρόγχου). 2. Ναγραφείμιασυνάρτηση(function)στηPascalπουθα δέχεταισανορίσματαδυοακεραίουςκαινα επιστρέφειστοκυρίωςπρόγραμματονμικρότερο.το διάβασματωνδυοακεραίωνκαθώςκαιηκλήσητης συνάρτησηςναγίνετεστοκυρίωςπρόγραμμα. ΤέλοςΜαθήματος 33

34 Μάθημα7 ΣειριακάΑρχεία 34

35 Αρχείακειμένου Ηδυνατότητανααποθηκεύσειςσεένααρχείοδεδομέναή ναανοίξειςένααρχείοκειμένουκαιναδιαβάσειςτα περιεχόμενατουμπορείναμαςβοηθήσειπάραπολύστην ανάπτυξηπρογραμμάτων. Εδώθαασχοληθούμεμετηνεγράφηκαιτηνανάγνωση αρχείωνκειμένουήσειριακώναρχείων(sequentialfiles). Εγγραφήσεαρχείοκειμένου Πρόγραμμα1 ProgramLesson7_Program1; VarFName,Txt:String; UserFile:Text; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(fname); Assign(UserFile,FName); Rewrite(UserFile); Writeln('Grapsetokimeno:'); Readln(Txt); Writeln(UserFile,Txt); Close(UserFile); End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος UserFile:Text Δηλώνουμεότιτοαρχείοθαπεριέχεικείμενο(text). Assign(UserFile,FName); Αντιστοίχησητουαρχείου.Περνούνταορίσματατύπος αρχείουκαιόνομααρχείου(πλήρηςδιαδρομή).δηλαδήτο αρχείοfnameθαείναιτύπουuserfileδηλαδήκείμενο. 35

36 Rewrite(UserFile); ΆνοιγματουαρχείουFNameγιαεγγραφή(ανέχειήδη κείμενοτοαρχείοσβήνετεκαιγράφειτονέο). ΚάνονταςχρήσητουAppend(UserFile);προσθέτουμετο κείμενοστοτέλοςτουαρχείου(εφόσονυπάρχειτο αρχείο!!!)κρατώνταςτοπροηγούμενοκείμενο. Writeln(UserFile,Txt); Εγγραφήκειμένουστοαρχείο(όχιστηνοθόνη). Close(UserFile); ΚλείσιμοτουαρχείουFName(απαιτείτε). Ανάγνωσηαπόαρχείοκειμένου Πρόγραμμα2 ProgramLesson7_Program2; VarUserFile:Text; FileName,TFile:String; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(filename); Assign(UserFile,FileName); Reset(UserFile); Repeat Readln(UserFile,TFile); Writeln(TFile); UntilEof(UserFile); Close(UserFile); Readln; End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος 36

37 Reset(UserFile); ΆνοιγματουαρχείουFileNameγιαανάγνωση. Repeat Readln(UserFile,TFile); Writeln(TFile); UntilEof(UserFile); ΔιάβαζεαπότοαρχείοReadln(UserFile,TFile);Καινα παρουσιάζειςστηνοθόνηwriteln(tfile);μέχρινα φτάσειςστοτέλοςτουαρχείουuntileof(userfile);. (Eof Endoffile) Close(UserFile); ΚλείσιμοτουαρχείουFileName(απαιτείτε). Παρατηρήσεις Ηανάγνωσητουαρχείουγίνετεγραμμή γραμμήμέχριτο τέλοςτουeof. ΔιαγραφήΑρχείου(Προσοχή Κίνδυνος!!!) Πρόγραμμα3 ProgramLesson7_Program3; VarUFile:Text; FileName:String; Begin Write('Doseonomaarxeiou(px.C:\test.txt):'); readln(filename); Assign(UFile,FileName); 37

38 Erase(UFile); End. ΕπεξήγησηΠρογράμματος Erase(UFile); ΆνοιγματουαρχείουFileNameγιαδιαγραφή. Άσκηση Ναγράψετεμιαδιαδικασία(procedure)στηνpascalπουθα ζητάτιςπληροφορίες:όνομα,επίθετο,e mail,τηλέφωνοκαι νατιςαποθηκεύεισεαρχείοκειμένου(append).στη συνέχειαθαγίνεταιερώτησηανθέλουμενασυνεχίσουμε ναπροσθέτουμεδεδομέναστοαρχείο.ανηαπάντηση είναιθετικήθαξανακαλείταιηδιαδικασία,ενώανείναι αρνητικήθατερματίζεταιτοπρόγραμμα. Ταδεδομένανααποθηκεύονταιστοαρχείοστηνεξής μορφή: Onoma:Γιώργος Epitheto:Χ. e Tilefono: ΤέλοςΜαθήματος 38

39 Μάθημα8 ΛίγοΧρώμα 39

40 Αςδώσουμελίγοχρώμα ΕδώπρέπειναχρησιμοποιήσουμεέναUnitστηPascalπου ενεργοποιείορισμένεςλειτουργίεςπουείναιυπεύθυνες γιατηνέξοδοπροςτηνοθόνη,τοcrt. Μπαίνειστηναρχήτουπρογράμματοςμαςκάτωαπότο Program Συντάσσετεέτσι: Usescrt; ΗεντολήTextcolor(int); Ηεντολήtextcolor(int);μαςδίνειτηνδυνατότητανα αλλάξουμετοχρώματωνγραμμάτωντουπρογράμματος μας. Συντάσσετεέτσι: textcolor(int); Όπουintδηλώνουμεένανακέραιοαπότο0ωςτο15που αντιστοιχείτοκάθεχρώμα. Ταχρήματα: 0 Black 1 DarkBlue 2 DarkGreen 3 DarkCyan 4 DarkRed 5 Purple 6 Brown 7 LightGrey 8 DarkGrey 9 LightBlue 10 LightGreen 11 Cyan 12 LightRed 13 Pink 40

41 14 Yellow 15 White Παράδειγμαηεντολήtextcolor(14);Κάνειταγράμματατου προγράμματοςκίτρινα! 41

42 Πρόγραμμα 1 programlesson8_program1; Usescrt; var i:integer; begin fori:=0to15do begin textcolor(i); delay(200); clrscr; writeln('helloworld!!!'); end; readln; end. ΕπεξήγησηΠρογράμματος delay(200); Δίνειχρονικήκαθυστέρηση200ms(1000ms=1sec) clrscr; Καθαρισμόςτηςοθόνης ΗεντολήtextBackground(int) Ηεντολήtextcolor(int);μαςδίνειτηνδυνατότητανα αλλάξουμετοχρώματουbackgroundτωνγραμμάτωντου προγράμματοςμας. Συντάσσετεέτσι: Background(int); 42

43 Όπουintδηλώνουμεένανακέραιοαπό0ως7που αντιστοιχείτοκάθεχρώμα. Ταχρώματα: 0 Black 1 DarkBlue 2 DarkGreen 3 DarkCyan 4 DarkRed 5 Purple 6 Brown 7 LightGrey Πρόγραμμα2 programlesson8_program2; Usescrt; var i:integer; begin fori:=0to7do begin textbackground(i); delay(100); writeln('helloworld!!!'); end; readln; end. ΤέλοςΜαθήματος 43

44 Μάθημα9 Γραφικά(BGI) 44

45 Γιαταπαρακάτωπαραδείγματαχρησιμοποιήθηκεο compilerτηςεταιρίαςborlandturbopascal7(γιαdos). ΤααρχικάBGIσημαίνουνBorlandGraphicsInterface. ΤαBGIγραφικάχρησιμοποιούνανάλυση640x480(pixels) Αρχικοποίησητωνγραφικών USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM, '..\BGI'); { Πρόγραμμα } CloseGraph; END. ΕντολέςΣχεδιασμούστηνPascal Γραμμές Line(x,y,xx,yy); Κύκλοι Circle(x,y,size); Τετράγωνα Rectangle(x,y,xx,yy); Χρώματα SetColor(int); 45

46 SetBkColor(int); Γεμίσματα SetFillStyle(style,color); FloodFill(x,y,stop_color); Κειμενο Outtextxy(x,y,'TextHere'); Γραμμές Γιανακάνουμεμιαγραμμήχρησιμοποιούμετηνεντολή Line(x,y,xx,yy);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τηςαρχήςτηςγραμμής ενώταxx,yyείναιοισυντεταγμένεςτουτέλους τηςγραμμής. Πρόγραμμα1 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); line(0,0,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 46

47 Κύκλοι Γιανακάνουμεμιαγραμμήχρησιμοποιούμετηνεντολή Circle(x,y,size);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τουκέντρουτουκύκλου ενώτοsizeείναιηακτίνατουκύκλου. Πρόγραμμα 2 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); circle(100,100,50); readln; CloseGraph; END. Έξοδος : 47

48 Τετράγωνα Γιανακάνουμεένατεράγονοχρησιμοποιούμετηνεντολή Rectangle(x,y,xx,yy);.Όπουx,yείναιοι συντεταγμένες(σεpixel),τηςαρχήςτου τετραγώνου(πάνωαριστερά)ενώταxx,yyείναιοι συντεταγμένεςτουτέλουςτουτετραγώνου(κάτω δεξιά). Πρόγραμμα 3 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); rectangle(50,50,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 48

49 Χρώματα Γιαναδώσουμεχρώμασεένασχήματότε χρησιμοποιούμετηνεντολήsetcolor(int);ενώγια ναδώσουμεχρώμαστοφόντοχρησιμοποιούμετην εντολήsetbkcolor(int);.όπουintοαριθμόςτου χρώματος(0 15)πουαναφέρουμεστοΜάθημα8. Πρόγραμμα4 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); SetColor(14);{xromasxhmatoskitrino} SetBkColor(1);{xromafontoumple} rectangle(50,50,100,100); readln; CloseGraph; END. Έξοδος: 49

50 Γεμίσματα Γιαναγεμίσουμεένασχήμαμεχρώμα χρησιμοποιούμε2εντολές.μετηνεντολή SetFillStyle(style,color);Δηλώνουμεstyle γεμίσματος(1 10)καιχρώμαγεμίσματος(0 15 βλέπεμάθημα8),ενώμετηνεντολήfloodfill(x, y,stop_color);δίνουμετηνεντολήναγεμίζειαπό τοσημείοx,yμέχριναβρειτοχρώμαstop_color (0 15βλέπεμάθημα8). Πρόγραμμα5 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); cleardevice; SetColor(4);{kokkino} Circle(100,100,50); SetFillStyle(1,3); FloodFill(101,101,4); readln; 50

51 CloseGraph; END. Έξοδος: Κάπωςέτσι : ) Κείμενο Γιαναγράψουμεκείμενομπορούμεναχρησιμοποιήσουμε τηνεντολήouttextxy(x,y,'texthere');οπουx,y είναιοισυντεταγμένεςπουθαεμφανιστείτο κείμενο. Πρόγραμμα6 USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); outtextxy(50,50,'george'); readln; CloseGraph; END. 51

52 Έξοδος: Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμασεPascalπουνασχεδιάζειένα σπίτι(μεπόρτακαιπαράθυρα).όπωςτοσχήμα(περίπου): Γιαδικήσαςευκολίακαλόείναινα κάνετεχρήσητετραγωνισμένου χαρτιούγιατονυπολογισμότων σημείων. ΤέλοςΜαθήματος 52

53 Μάθημα10 Γραφικά(BGI) Κίνηση 53

54 Αςδώσουμελίγηκίνησητώρασταγραφικάμας. Πρόγραμμα1 Μπροστά PROGRAMLesson9_Program1; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=10to350do begin cleardevice; outtextxy(i,240,' =TEST'); delay(1000); end; outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. Επεξήγησητουπρογράμματος cleardevice; Κάνεικαθαρισμότηςοθόνηςαπόταγραφικά. 54

55 Πρόγραμμα2 Καιπίσω PROGRAMLesson9_Program2; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=10to350do begin cleardevice; outtextxy(i,240,' =TEST'); delay(1000); end; fori:=350downto10do begin cleardevice; outtextxy(i,240,'test= '); delay(1000); end; outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. 55

56 Πρόγραμμα3 ΈναScreensaver PROGRAMLesson9_Program3; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN Randomize; write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=0to500do begin setcolor(random(15)); line(random(640),random(480),random(640),rando m(480)); delay(5000); end; cleardevice; setcolor(15); outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; END. Επεξήγησητουπρογράμματος Randomize; 56

57 Αρχικοποίησητηςσυνάρτησηςπαραγωγήςτυχαίων αριθμών. random(int); Συνάρτησηπουπαράγειτυχαίουςαριθμούςαπό1ωςint. Άσκηση ΝαγράψετεέναπρόγραμμαστηνPascal(τύπουscreensaver) πουναεμφανίζεισετυχαίασημεία,τυχαίουμεγέθους κύκλους. ΤέλοςΜαθήματος 57

58 Μάθημα11 Ήχος 58

59 Γιαταπαρακάτωπαραδείγματαχρησιμοποιήθηκεο compilerτηςεταιρίαςborlandturbopascal7(γιαdos). ΓιαναβάλουμεήχοσεέναπρόγραμματηςPascal χρησιμοποιούμετηνσυνάρτησηsound(int),όπουint βάζουμετηνσυχνότητατουήχουσεhz(hertz). Πρόγραμμα1 ΟιΝότες programlesson11_program; USESCRT; {dilonoumetissixnotitessestatheres} const C=262; D=294; E=330; F=349; G=392; A=440; B=494; H=524; {dilonoumestatheratindiarkiasemillisecond} MS=20000; begin Sound(C); Delay(MS); NoSound; Sound(D); Delay(MS); NoSound; Sound(E); Delay(MS); NoSound; 59

60 Sound(F); Delay(MS); NoSound; Sound(G); Delay(MS); NoSound; Sound(A); Delay(MS); NoSound; Sound(B); Delay(MS); NoSound; Sound(H); Delay(MS); NoSound; end. ΤέλοςΜαθήματος 60

61 Παράρτημα 61

62 ΒασικέςΜαθηματικέςΠράξεις Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός Διαίρεση Ακέραιαδιαίρεση Υπόλοιποδιαίρεσης x:=y+z; x:=y z; x:=y*z; x:=y/z; x:=ydivz; x:=ymodz; ΜαθηματικέςΣυναρτήσεις Τετράγωνο ΤετραγωνικήΡίζα Ημίτονο Συνημίτονο Συνεφαπτομένη 62 SQR(RealVariable) SQRT(RealVariable) SIN(Realvariable) COS(Realvariable) ARCTAN(Realvariable)

63 ΠίνακαςASCII 63

64 64

65 ΛύσειςΑσκήσεων 65

66 Μάθημα2 ProgramMathima2_Askisi1; Varnum1,num2,num3,sum:integer; Varmesos:real; Begin write('inputnumber1:'); readln(num1); write('inputnumber2:'); readln(num2); write('inputnumber3:'); readln(num3); mesos:=(num1+num2+num3)/3; writeln('mesosoros:',mesos); readln; End. Μάθημα3 ProgramMathima3_Askisi1; vara,b:integer; Begin write('dose1ari8mo:'); readln(a); write('dose2ari8mo:'); readln(b); If(a>b)then begin write(a); end; if(a=b)then begin write('isoi!'); end else begin write(b); end; readln; end. ProgramMathima3_Askisi2; Varsel:integer; Vara,met:real; Begin 66

67 Writeln('1.EUR CYP'); Writeln('2.CYP EUR'); Write('Select>'); Readln(sel); caseselof 1: Begin write('doseeur:'); readln(a); met:=a*0.58; writeln('cyp:',met) End; 2: Begin writeln('dosecyp:'); readln(a); met:=a*1.74; writeln('eur:',met); End; End; Readln; End. Μάθημα4 ProgramMathima4_Askisi1; varcount:integer; vara,sum:integer; Begin count:=1; sum:=0; whilecount<=10do begin readln(a); sum:=sum+a; count:=count+1; end; writeln('sum:',sum); readln; end. Μάθημα5 ProgramMathima5_Askisi1; varpin1:array[1..10]ofinteger; 67

68 varcount1,count2,sum:integer; begin forcount1:=1to10do begin readln(pin1[count1]); end; forcount2:=1to10do begin sum:=sum+pin1[count2]; end; writeln('sum:',sum); readln; end. ProgramMathima5_Askisi2; varpin2:array[1..5]ofinteger; varcount1,count2,count3:integer; begin forcount1:=1to5do begin readln(pin2[count1]); end; forcount2:=1to5do begin ifpin2[count2]<0then Begin Writeln(pin2[count2]); count3:=count3+1; End; end; writeln('oiarnitikoieinai:',count3); readln; end. ProgramMathima5_Askisi3; varpin3:array[1..5]ofinteger; varcount1,count2,min:integer; begin forcount1:=1to5do 68

69 begin readln(pin3[count1]); end; min:=pin3[1]; forcount2:=2to5do begin ifpin3[count2]<minthen Begin min:=pin3[count2]; End; end; writeln('omikroteroseinai:',min); readln; end. Μάθημα6 ProgramLesson6_Askisi1; varcount:integer; proceduredia(aa,bb,cc,dd:integer); begin writeln('aa:',aa,'bb:',bb,'cc:',cc,'dd:',dd); end; begin Forcount:=1to10do Begin dia(10,22,37,49); end; readln; end. ProgramLesson6_Askisi2; vara,b,mik:integer; functionmikroteros(aa,bb:integer):integer; begin if(aa<bb)then begin mikroteros:=aa; end; if(aa>bb)then 69

70 begin mikroteros:=bb; end; if(aa=bb)then begin mikroteros:=bb; end; end; begin Write('Doseton1oakereo:'); readln(a); Write('Doseton2oakereo:'); readln(b); mik:=mikroteros(a,b); writeln('mikroteros:',mik); readln; end. Μάθημα7 ProgramLesson7_Askisi; UsesCrt; procedureinsert(); Var UserFile:Text; name,surname,mail,phone:string; yn:char; begin Assign(UserFile,'C:\Phonebook.txt'); {ToarxeioC:\Phonebook.txtprepeinayparxei gianamporeseinagineiappend!!!} Append(UserFile); Write('Onoma:'); Readln(name); Write('Epitheto:'); Readln(surname); Write('E Mail:'); 70

71 Readln(mail); Write('Tilefono:'); Readln(phone); Writeln(UserFile,'Onoma:'+name); Writeln(UserFile,'Epitheto:'+surname); Writeln(UserFile,'E Mail:'+mail); Writeln(UserFile,'Tilefono:'+phone); Writeln(UserFile,' '); Close(UserFile); Write('Theletenasinexisete(y/n):'); Readln(yn); if(yn='y')then begin clrscr;{katharismostisothonis} insert(); end else begin Write('ByeBye...'); exit;{exodosapotoprogramma} end; end; begin insert(); readln; end. Μάθημα9 PROGRAMBGI_HOUSE; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM:INTEGER; BEGIN 71

72 InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); setcolor(9); line(300,0,200,200); line(300,0,400,200); rectangle(200,200,400,400); setcolor(3); rectangle(220,220,270,270); rectangle(330,220,380,270); setcolor(3); rectangle(270,320,330,400); setcolor(14); outtextxy(170,420,'bgihousebygeorge HADJIKYRIACOU'); setcolor(7); outtextxy(220,440,'press[enter]toexit'); readln; CloseGraph; END. Μάθημα10 PROGRAMLesson10_Program; USESCRT,GRAPH; VAR GD,GM,i:INTEGER; BEGIN write('press[enter]tostart...'); readln; InitGraph(GD,GM,'..\BGI'); fori:=50to500do begin circle(random(640),random(480),random(100)); delay(5000); end; cleardevice; setcolor(15); outtextxy(0,0,'press[enter]toexit...'); readln; CloseGraph; 72

73 END. 73

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Εντολές Ελέγχου & Επανάληψης Εντολές Ελέγχου 2 Γενικά Εντολές λήψης αποφάσεων Επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ

Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Απαντήσεις στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α1. α-σωστό β-λάθος γ-λάθος δ-σωστό ε-σωστό Α2. 1. ε 2. γ 3. α 4. στ 5. β Α4. Α) Σχολικό βιβλίο σελίδα 58 Βασικές αλγοριθμικές δομές: επιλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL )Βασικά στοιχεία Αναγνωριστικά (Identifiers) Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα με τα οποία μπορούμε να αναφερόμαστε σε αποθηκευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13

Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13 Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13 ΙΣΤΟΡΙΚΑ Παρουσιάστηκε το 1970 από το Niklaus Wirth Προγενέστερη γλώσσα ήταν η Algol 60 Είναι δομημένη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα προόδου

Αποτελέσματα προόδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://courses.softlab.ntua.gr/progintro/ Διδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) Δημήτρης Φωτάκης (fotakis@cs.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. Κώστας Κωσταλίας Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. Κώστας Κωσταλίας Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ. Κώστας Κωσταλίας Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Σκοπός μας είναι να αποκτήσουμε την ευχέρεια να κατανοούμε και να αποσαφηνίζουμε ένα πρόβλημα, να εντοπίζουμε τις χρήσιμες έννοιες που περιέχονται σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΠΑΛ- ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13- ΤΗΛ ΘΕΜ 1.. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό, αν οι προτάσεις είναι σωστές και ως Λάθος αν οι προτάσεις είναι λάθος. 1.Είναι πάντα δυνατή η μετατροπή της εντολής WHILE DO σε FOR DO. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ή εντολές Ελέγχου και Επιλογής ή εντολές Επιλογής και Απόφασης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ή εντολές Ελέγχου και Επιλογής ή εντολές Επιλογής και Απόφασης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ή εντολές Ελέγχου και Επιλογής ή εντολές Επιλογής και Απόφασης) Τι είναι οι εντολές Ελέγχου και Επιλογής στην Pascal; Ποιες είναι οι εντολές Ελέγχου και Επιλογής στην Pascal;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ Διάβασε timi Ψευδής timi

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός PASCAL

Προγραμματισμός PASCAL Προγραμματισμός PASCAL 1 PASCAL Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. 2 Απλή και εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Pascal. 15 Νοεμβρίου 2011

Pascal. 15 Νοεμβρίου 2011 Pascal 15 Νοεμβρίου 011 1 Procedures σε Pascal Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε διαδικασίες (procedures). Αυτές είναι ομάδες εντολών οι οποίες έχουν ένα όνομα. Γράφοντας το όνομα μιας διαδικασίας μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. 2. 1. Προκαταρτική Έρευνα Μελέτη Σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Pascal. 26 Οκτωβρίου 2011

Pascal. 26 Οκτωβρίου 2011 Pascal 6 Οκτωβρίου 011 1 Procedures σε Pascal Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε διαδικασίες (procedures). Αυτές είναι ομάδες εντολών οι οποίες έχουν ένα όνομα. Γράφοντας το όνομα μιας διαδικασίας μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 17 1.1 ΑΚΕΡΑΙΟΙ...18 Άσκηση 1... 18 Άσκηση 2... 18 Άσκηση 3... 19 1.2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ...20 Άσκηση 1... 20 Άσκηση 2... 21 Άσκηση 3... 21 Άσκηση 4... 22 Άσκηση 5...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #4

ιαφάνειες παρουσίασης #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #5

ιαφάνειες παρουσίασης #5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #5

ιαφάνειες παρουσίασης #5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης #5!Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι. Βασικές έννοιες ΤΕΛΟΣ

Αλγόριθμοι. Βασικές έννοιες ΤΕΛΟΣ Αλγόριθμοι Βασικές έννοιες ΤΕΛΟΣ Κριτήρια πληρότητας Είσοδος Έξοδος Καθοριστικότητα Περατότητα Αποτελεσματικότητα 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 2 Σκοπιές μελέτης αλγορίθμων Υλικού Η ταχύτητα εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. 2-Λάθος 3-Λάθος 4-Σωστό 5-Λάθος A2. integer. real. Boolean. char. string A3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. 2-Λάθος 3-Λάθος 4-Σωστό 5-Λάθος A2. integer. real. Boolean. char. string A3. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α A1. ΚΥΡΙΑΚΗ 16/04/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 62 Α. Χ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λυμένες Ασκήσεις Pascal 2.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητήστε από το χρήστη έναν ακέραιο και τυπώστε στην οθόνη το δεκαπλάσιό του. program ask1; a,b:integer;

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. α- Σωστό β- Σωστό γ- Λάθος δ- Λάθος ε- Σωστό στ- Σωστό

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. α- Σωστό β- Σωστό γ- Λάθος δ- Λάθος ε- Σωστό στ- Σωστό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α- Σωστό β-

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό. Απλές ασκήσεις με γλώσσα Pascal»

Ενότητα 1: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό. Απλές ασκήσεις με γλώσσα Pascal» Ενισχυτική διδασκαλία διδακτικές ενότητες αλγοριθμικής και εισαγωγής στον προγραμματισμό Ενότητα 1: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό. Απλές ασκήσεις με γλώσσα Pascal» διδάσκων: χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 10 : Αρχεία. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 10 : Αρχεία. Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Ενότητα 10 : Αρχεία Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD)

- Αναπαράσταση ακέραιας τιµής : - Εύρος ακεραίων : - Ακέραιοι τύποι: - Πράξεις µε ακεραίους (DIV - MOD) Η Γλώσσα Pascal Χαρακτηριστικά Τύποι Δεδοµένων Δοµή προγράµµατος 1. Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικά της γλώσσας Pascal Γλώσσα προγραµµατισµού Συντακτικό Σηµασιολογία Αλφάβητο της γλώσσας Pascal (Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός PASCAL

Προγραμματισμός PASCAL Προγραμματισμός PASCAL 1 Εντολές Διακλάδωσης Εντολή IF/THEN Eντολή IF/THEN/ELSE Ένθετη Διακλάδωση Πολλαπλή Διακλάδωση 2 Εντολή IF-THEN (2) READLN (X,Y); IF X>Y THEN WRITELN( Η MΕΤΑΒΛΗΤΗ Χ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΥΣΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α 1. Αρχή Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Μαζέρας Αχιλλέας. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Νοέµβριος 2009

Μαζέρας Αχιλλέας. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Νοέµβριος 2009 Μαζέρας Αχιλλέας Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. Οι εντολές επανάληψης στην Pascal (While) Νοέµβριος 2009 ίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη µερικών κιβωτίων (απροσδιόριστο το πλήθος τους) µε το

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos

Δομή Επανάληψης. Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Κεφάλαιο 7 Mike Trimos Δομή Επανάληψης Η Διαδικασία αυτή ονομάζεται Βρόγχος ή Επανάληψη (Loop) και η εντολή ή το σύνολο των εντολών που επαναλαμβάνονται ονομάζεται Σώμα της Δομής. Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) (PASCAL ) Μεταβλητές- Τύποι- Τελεστές Μεταβλητές 2 Δήλωση μεταβλητών Η δήλωση (declaration) πληροφορεί το μεταγλωττιστή για το όνομα και

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 2 Παραλληλισμός Δεδομένων Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου

2. β. Συνθήκη ή επιλογή. 4. δ. Υποπρόγραμμα. 5. ε. ιαδικασία εισόδου ή εξόδου ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛHNIΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά)

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β. Χαρακτήρας(Αλφαριθμητικά) Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ) Εισηγητής: Γεωργίου Χρήστος ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς της στήλης Α που αντιστοιχούν με τα γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΑΡΧΗ ιάβασε vath1, vath2 syn_vath

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal Δοµή προγράµµατος 1. Δοµή προγράµµατος program όνοµα_προγράµµατος(αρχείο_1, αρχείο_2,...αρχείο_ν); ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ uses όνοµα_βιβλιοθήκης,όνοµα_βιβλιοθήκης;

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

- program p_name(input) - uses crt

- program p_name(input) - uses crt ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 9 : Βασικές Εντολές 1. Εισαγωγή Εντολές Εισόδου Κάθε Η/Υ έχει µία προκαθορισµένη συσκευή ή αρχείο απ όπου γίνεται η είσοδος δεδοµένων για ένα πρόγραµµα. Μια πολύ κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 ΜΕΡΟΣ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ από τη Στήλη Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία.

Α3. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ από τη Στήλη Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ'ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-10-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ-Χ.ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 Κων/νος Φλώρος Απλοί τύποι δεδομένων Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο παράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α,β,γ,δ,ε,στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα α,β,γ,δ,ε,στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοιχία. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #8

ιαφάνειες παρουσίασης #8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης #8!Ταξινόµηση!Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #3

ιαφάνειες παρουσίασης #3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση

Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση Σκοπός Εισαγωγή στο Προγραμματισμό για Μηχανολόγους Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση. Επανάληψη των βασικών εννοιών της PASCAL και του προγραμματισμού οι έννοιες της μεταβλητής, του τύπου δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ. Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Ενότητα Α - ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 ΑΡΧΗ Διάβασε Α Ψευδής Α > 0 Αληθής Τύπωσε «ΛΑΘΟΣ» Ε Α 2 Τύπωσε Ε ΤΕΛΟΣ Πρόβλημα 2 (α) I) Α := ABS(sin(x)/cos(x)) + SQR(y) * y; II)

Διαβάστε περισσότερα

Pascal - Βασικές Έννοιες

Pascal - Βασικές Έννοιες Pasal - Βασικές Έννοιες «Ο ΠΗΛΟΣ ΑΝ ΜΗ ΑΡΗ ΚΕΡΑΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ» Σηµαίνει: «Η λάσπη αν δε ζυµωθεί δε γίνετε κεραµίδι» ηλαδή: «Χωρίς τη δοκιµασία της πρακτικής εξάσκησης δεν αποκτάς ικανότητα, πείρα». (Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και στον Προγραμματισμό: loops, subroutines, tables»

Ενότητα 3: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και στον Προγραμματισμό: loops, subroutines, tables» ενισχυτική διδασκαλία Ενότητα 3: «Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και στον Προγραμματισμό: loops, subroutines, tables» Χ. Σκουρλάς cskourlas@teiath.gr 2015-16 Επαναλήψεις - Loops, Διαδικασίες - procedures, Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΣΩ ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΝΧΑΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φύλλο Εργασίας 1 - ΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 Φύλλο Εργασίας 2 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 4 Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #4

ιαφάνειες παρουσίασης #4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης #4!Λοιπές εντολές!

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες λύσεις

Προτεινόμενες λύσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Προτεινόμενες λύσεις Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 3 : Εντολές Επανάληψης. Αλέξανδρος Τζάλλας

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Προγραμματισμός Ι. Ενότητα 3 : Εντολές Επανάληψης. Αλέξανδρος Τζάλλας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Ενότητα 3 : Εντολές Επανάληψης Αλέξανδρος Τζάλλας 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό με τη PASCAL Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση

Εισαγωγή στο προγραμματισμό με τη PASCAL Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση Σκοπός Εισαγωγή στο προγραμματισμό με τη PASCAL Οδηγός Προετοιμασίας για τη Τελική Εξέταση. Επανάληψη των βασικών εννοιών της PASCAL και του προγραμματισμού οι έννοιες της μεταβλητής, του τύπου δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β. Οι πληροφορίες είναι δεδομένα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β. Οι πληροφορίες είναι δεδομένα τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 16/04/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE

Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 Ο Η ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Εντολές Επανάληψης REPEAT UNTIL, FOR, WHILE Βασικές Έννοιες: Δομή Επανάληψης, Εντολές Επανάληψης (For, While do, Repeat until), Αλγόριθμος, Αθροιστής, Μετρητής, Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

2009 :, :30 10: (10) . - (3) . . (10)

2009 :, :30 10: (10) . - (3) . . (10) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθηµα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 28 Μαΐου 2009 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 4 Επικοινωνία Διεργασιών

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 4 Επικοινωνία Διεργασιών Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 4 Επικοινωνία Διεργασιών Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 12 : ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Συναρτήσεις ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1.1. Ο λόγος ύπαρξης των συναρτήσεων Όπως είδαµε µία διαδικασία µπορεί να υπολογίζει περισσότερα από ένα αποτελέσµατα τα

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 6 ο Σύγχρονος Παραλληλισμός

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 6 ο Σύγχρονος Παραλληλισμός Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 6 ο Σύγχρονος Παραλληλισμός Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Pascal. 1 Γλώσσες προγραμματισμού. 21 Οκτωβρίου 2011

Pascal. 1 Γλώσσες προγραμματισμού. 21 Οκτωβρίου 2011 Pascal 21 Οκτωβρίου 2011 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι μικροεπεξεργαστές των υπολογιστών μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 5 Μοίρασμα Δεδομένων

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 5 Μοίρασμα Δεδομένων Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 5 Μοίρασμα Δεδομένων Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή Καπτάν Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Διδακτική της Δομής Ελέγχου (Επιλογής) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων

Pascal Βασικοί τύποι δεδοµένων Pasal Βασικοί τύποι δεδοµένων «ΜΗ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΟΛΙΓΑ ΛΕΓΕ, ΑΛΛ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ» Σηµαίνει: "Μη λες πολλά χωρίς ουσία, αλλά λίγα που να αξίζουν πολλά" (Πυθαγόρας) Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Π. Σταθοπούλου pstath@ece.upatras.gr ή pstath@upatras.gr Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Φροντιστήριο : ευτέρα 11πµ-12πµ ΗΛ4 Προηγούµενη ιάλεξη Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 10 Πίνακες. Πίνακες. Η έννοια της δόμησης δεδομένων στη PASCAL. Σκοπός

Εργαστήριο 10 Πίνακες. Πίνακες. Η έννοια της δόμησης δεδομένων στη PASCAL. Σκοπός Εργαστήριο 10 Πίνακες Πίνακες. Η έννοια της δόμησης δεδομένων στη PASCAL. Σκοπός 10.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ αυτή την άσκηση, εξετάζουμε μία βασική δομή του προγραμματισμού, το πίνακα. Στις μέχρι τώρα

Διαβάστε περισσότερα

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z=

2/18. 2. (α) Να γράψετε τις αντίστοιχες εκφράσεις στη γλώσσα PASCAL για τις πιο κάτω µαθηµατικές εκφράσεις: (ι) z= ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ο ΗΓΙΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη Α και Β. ΜΕΡΟΣ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #6

ιαφάνειες παρουσίασης #6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal

Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου. Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Κων/νου Στυλιάδη Χρήστου Ιωάννου Εφαρµογή Αποθήκης σε Pascal Φλώρινα, Φεβρουάριος 1995 Παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αποθήκης σε Pascal µε τη χρήση δυαδικών αρχείων και µενού. Διδάχθηκε στο ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Α.1 Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 10) 1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομές ελέγχου. ομαδοποίηση εντολών εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη επανάληψη εντολών

Δομές ελέγχου. ομαδοποίηση εντολών εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη επανάληψη εντολών Δομές ελέγχου Τροποποιούν τη σειρά εκτέλεσης των εντολών του προγράμματος Οι εντολές φυσιολογικά εκτελούνται κατά σειρά από την αρχή μέχρι το τέλος Με τις δομές ελέγχου επιτυγχάνεται: ομαδοποίηση εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 : Τύποι Δεδοµένων

Κεφάλαιο 13 : Τύποι Δεδοµένων ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 13 : Τύποι Δεδοµένων Κατηγορίες τύπων 1. Κατηγορίες τύπων δεδοµένων Τι είναι τύπος δεδοµένων Τιµές µεταβλητών σταθερών και πράξεις Βασικοί τύποι δεδοµένων της Pascal

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε αν τις θεωρείτε σωστές () ή άθος () 1. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για επίλυση προβλήματος μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: Πληροφορική Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Ο τύπος char Επιτρέπει να διαβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή προετοιμασία για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007

Διαβάστε περισσότερα